Docstoc

Dni płodne - jak obliczyć dni płodne

Document Sample
Dni płodne - jak obliczyć dni płodne Powered By Docstoc
					                 Dni płodne - jak obliczyć dni płodne
Jedn¹ z metod naturalnego planowania rodziny jest metoda Ogino-Knausa. Metoda ta opiera siê na
obliczaniu dni p³odnych i niep³odnych w oparciu o to, ¿e cykl miesiêczny kobiety powtarza siê wed³ug
pewnego schematu, pozwalaj¹cego na przewidywanie, kiedy pojawi siê kolejna owulacja i miesi¹czka.
Metoda Ogino-Knausa zosta³a opracowana przez holenderskiego lekarza ginekologa, który do opisania
metody wykorzysta³ badania prowadzone niezale¿nie przez dwóch innych lekarzy, Ogino z Japonii i
Knausa z Austrii. Najwiêkszym minusem tej metody jest za³o¿enie, ¿e cykle miesiêczne kobiety
przebiegaj¹ zawsze regularnie, a kobieta cieszy siê bardzo dobrym zdrowiem. W rzeczywistoœci
wiêkszoœæ kobiet jest albo nara¿ona na dzia³anie niekorzystnych czynników zewnêtrznych, albo jej
miesi¹czki nie zawsze pojawiaj¹ siê z dok³adnoœci¹ co do jednego dnia. Metoda Ogino-Knausa liczy sobie
prawie sto lat, a stosowane w niej obliczenia nie nale¿¹ do skomplikowanych. Dzisiaj mo¿e za nas
obliczyæ dni p³odne kalkulator, dostêpny w internecie na wiêkszoœci stron poœwiêconych
macierzyñstwu, ci¹¿y i antykoncepcji. Korzystanie z kalkulatora dni p³odnych jest bardzo proste, a w
dodatku nie wi¹¿e siê z ¿adnymi kosztami czy koniecznoœci¹ rejestracji siê na portalu internetowym. Aby
obliczyæ dni p³odne kalkulator bêdzie potrzebowa³ wpisania b¹dŸ zaznaczenia kilku kluczowych danych.
Pierwszym bardzo wa¿nym parametrem jest podanie d³ugoœci cyklu miesiêcznego, przy czym nale¿y
wzi¹æ pod uwagê œredni¹ d³ugoœæ cyklu miesiêcznego, a nie tylko d³ugoœæ ostatniego cyklu. W
praktyce oznacza to, ¿e jeœli miesi¹czki pojawiaj¹ siê przyk³adowo raz co 27 dni, a innym razem po 32
dniach, do kalkulatora nale¿y wpisaæ œredni¹ tych wartoœci. Œredni¹ d³ugoœæ cyklu oblicza siê na
podstawie co najmniej kilku ostatnich cykli – dodaje siê wszystkie d³ugoœci, po czym dzieli przez iloœæ
cykli uwzglêdnianych przy liczeniu. Kobiety, które miesi¹czkuj¹ nieregularnie, powinny skorzystaæ z takich
kalkulatorów, które do obliczeñ wymagaj¹ podania dwóch parametrów, czyli d³ugoœci najkrótszego i
najd³u¿szego cyklu. Wtedy dni p³odne kalkulator obliczy uwzglêdniaj¹c nieregularnoœæ cykli. Na
podstawie wyliczeñ kalkulatora pojawia siê na ekranie komputera kalendarz, na którym zaznaczone s¹
ró¿ne fazy cyklu. Na planszy zaznaczony jest pocz¹tek ostatniej miesi¹czki oraz pierwszy dzieñ przysz³ej
miesi¹czki (okreœlony wed³ug wyliczeñ kalkulatora). Zaznaczony jest tak¿e dzieñ owulacji oraz ca³y okres
p³odny. Chocia¿ wiadomo, ¿e komórka jajowa, która zosta³a uwolniona z jajowodu, ¿yje przeciêtnie
oko³o jednej doby, to jednak ca³y okres p³odny jest znacznie d³u¿szy. Dlaczego? Otó¿ kalkulator
wyliczaj¹cy dni p³odne uwzglêdnia jeszcze inne czynniki, które powoduj¹, ¿e kobieta jest w stanie zajœæ
w ci¹¿ê wspó³¿yj¹c równie¿ poza owulacj¹. Po pierwsze, metoda obliczeñ kalkulatora bierze pod uwagê
fakt, ¿e owulacja mo¿e siê z rozmaitych przyczyn przesun¹æ o dzieñ lub dwa, dlatego uwzglêdnia taki
margines bezpieczeñstwa. Po drugie, o zap³odnieniu decyduj¹ tak¿e plemniki, które ¿yj¹ d³u¿ej
ni¿ komórka jajowa. Zatem jeœli do wspó³¿ycia bez zabezpieczenia dosz³o na dwa, trzy dni przed
owulacj¹, plemniki mog¹ doczekaæ w dobrym stanie do momentu, w którym pojawi siê jajeczko, i wtedy
mo¿e dojœæ do zap³odnienia i ci¹¿y. Obliczaj¹cy dni p³odne kalkulator jest tak¿e przydatnym
narzêdziem podczas naturalnego planowania zajœcia w ci¹¿ê. S¹ pary, które mimo regularnego
wspó³¿ycia nie mog¹ siê doczekaæ wspólnego potomka, a jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy mo¿e
byæ s³aba jakoœæ nasienia mê¿czyzny. W przeciwieñstwie do kobiety, która zapas jajeczek na ca³e
¿ycie otrzymuje ju¿ w trakcie ¿ycia p³odowego, mê¿czyzna produkuje swoje plemniki na bie¿¹co. W
niektórych przypadkach zbyt czêste uprawianie seksu mo¿e powodowaæ, ¿e podczas kolejnego
wytrysku liczba pe³nowartoœciowych plemników bêdzie zbyt ma³a, aby dosz³o do zap³odnienia, dlatego
zaleca siê powstrzymywanie od wytrysku przez kolejnych kilka dni. Gdy wiadomo z du¿ym
prawdopodobieñstwem, kiedy nast¹pi¹ dni p³odne, mo¿na tak zaplanowaæ wspó³¿ycie, aby do stosunku
dosz³o w³aœnie w momencie, gdy szanse na zap³odnienie s¹ najwiêksze. Wyliczenia kalkulatora dni
p³odnych mo¿na po³¹czyæ z innymi metodami objawowymi, które pozwol¹ na jeszcze precyzyjniejsze
okreœlenie poszczególnych faz cyklu miesiêcznego. W razie w¹tpliwoœci, zawsze warto skonsultowaæ
siê w tej sprawie z ginekologiem.Więcej informacji na stronie :- Dni płodne - jak obliczyć dni płodne or http://dniplodne.org/jak-
obliczyc-dni-plodne/

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:36
posted:9/14/2012
language:Polish
pages:2
Description: Sprawdź jak obliczyć dni płodne i niepłodne, dowiedz się kiedy wypada owulacja, i jak ją wyliczyć.Więcej informacji na naszej stronie dnipodne.org