MathsBrochEnglish Bulgarian

Document Sample
MathsBrochEnglish Bulgarian Powered By Docstoc
					This booklet is produced for use by
     bilingual pupils.
CONTENTS         Съдържание1.  Signs and Symbols    Знаци и символи

2.  Area          Площ

3.  Volume         Обем

4.  Money          Пари

5.  Lines          Линии

6.  Angles         Ъгли

7.  Triangle        Триъгълник

8.  Circles         Кръгове

9.  Shapes         Фигури

10.  Graphs         Графики

11.  Fractions        Дроби

12.  Decimals        Десетични дроби

13.  Distance        Разстояние

14.  Capacity        Капацитет

15.  Weight         Тегло

16.  Time          Време

17.  Temperature       Температура

18.  Instruments       Чертожни инструменти
1. Signs and Symbols      1. Знаци и символи

     ADDITION        събиране

     add          Добави
     plus          Плюс
     and
     total of
                И
                Общо
     increase by      Увеличено c
     sum of         Сумата от
     altogether       Заедно

     SUBTRACTION      Изваждане

     subtract        Извади
     minus         Минус

  
     take away       Отнеми от
     less          По-малко
     decrease by      Намалено с
     reduce by       Намалено с
     from          От
     difference between   Разликата между

     MULTIPLICATION     Умножаване

     multiplied by     Умножено по

     times
     by
     groups of
                Пъти
                По
                Групи по
     lots of        Множества от
     the product of (3x4)  Продукта на

     DIVISION        Деление

     divided by       Делено на
                На
  
     into
     out of         На
     share         Разделeно
     each          Всеки
     part of        Част от
     portion        Порция
  equals           Равно

  is             Е
  is the same as
  makes
                Е толкова колкото
                Прави
  has the same value as   Има същаmа cmойност
                като

  is approximately      Приблизително
  about           Около


  roughly          Грубо
  close to          Близо до
  nearly           Почти
  around           Около
  almost the same as     Почти толкова колкото

                Повече

  is more than
  is greater than      По -голямо от
  is bigger than       По -голямо от

                По-малко от

  is less than
  is smaller than      По-малко от
  is not as big as      Не толкова голямо колкото  bigger than or equal to  По-голямо или равно
  smaller than or equal to  По-малко или равно  per cent
  out of one hundred
                Процент
                На сто:  ratio           Пропорция, cъотношение
       clockwise
                       По посока на часовниковата
                       стрелка       anticlockwise
       counter clockwise
                       Обратно на часовниковата
                       стрелка


       root               Корен квадратен
   8       infinity             Безкрайност
2. Area                2. площ
Area means how much space a flat (two dimensional) shape takes up.
We measure area in square e.g. square centimetres (cm2).
Площ означава колко място заема една разгъната (двуизмерна)
фигура. Измерваме площтa в квадратни сантиметри (cm2).

                 Area = length x width
                    = 4cm x 2cm
 1    2  3     4       = 8 cm2
               Площ=дължина X ширина
 5    6  7     8
                  = 4cm x 2cm
                  = 8 cm2
         A cube has six faces. The surface area of a cube may
         be drawn like this:
         Куб има Шест лица. Разгънатата площ на един куб
         може да се начертае така
               5

          1     2    3    4

               63. Volume            3. Обем
Volume means how much space a solid (3 dimensional) shape takes up.
We measure volume in cubes. e. g.
           cubic centimeters (cm3).
  Обем означава колко място заема една триизмерна фигура.
     Измерваме обем в кубични сантиметри. (cm3).
Volume = length x width x height
Обем=дължина x ширина x височина
              V=4x1x2
              V = 8cm3
   2cm
        1cm

4cm
            This cube is made of eight centimeter cubes. Its
            volume is 8cm3.
            Този куб се състои от осем кубчета по един
            сантиметър всяко. Неговият обем e 8cm3.
4. Money               4. Пари

These are the coins used in      ii: Това са монетите, които
Britain:               са в обръщение във
                   Великобритаия         1p      2p       5p           £2
         10p    20p      50p          £1
One pound (£1) is 100 pence.     Един паунд (£1) има сто пенса.


These are the notes in use:      Това са банкнотите в обръщение
      £5         £10         £20           £50We usually write prices like this:  Така пишем цени.

£2.99    £3.25           £2.99       £3.25
5. Lines          5. Линии

    straight line    -  Права линия
    curved line     -  Извита линия    horizontal line   -  Хоризонтална линия
    vertical line    -  Вертикална линия    diagonal line    -  Диагонална линия    parallel lines   -  Паралелни линии
  perpendicular lines -  Перпендикулярни линии
    perimeter      -  Периметър
6. Angles            6. Ъгли


    These two lines meet at an angle. An angle is measured
    in degrees (º).
    Тези две линии се пресичат в ъгъл. Ъглите се
    измерват в градуси (º).
    This is a right-angle. It is 90º.
    Това е прав ъгъл. Той е 90º.
    A straight line is made of two right angles. It is 180º.
    Права линия се образува от два прави ъгъла. Това е
180º.
    A circle is made of four right angles. It has 360º.
      Четири прави ъгъла образуват окръжност. Това е

360º.
    An angle which measures less than 90º is called an
    acute angle.
    Ъгъл, който е по- малък от 90º се нарича остър ъгъл
    An angle which measures more than 90º is called an
    obtuse angle.

    Ъгъл, който е по-голям от 90º се нарича тъп ъгълл
    An angle which measures more than 180º is called a
    reflex angle.

    Ъгъл, който е по-голям от 180º се нарича обърнат
ъгъл

7. Triangles                   7.

        A triangle is a shape with 3 straight sides. It also
        has 3 angles. The points of a triangle are called
        vertices.
       Триъгълник е фигура, която има три прави
    страни и три ъгъла. Пресечните точки на ъглите се
    наричат върхове.

        There are different types of triangles:
        Има различни видове триъгълници;
        Isosceles   равнобедрен
        Two sides are the same length. The two angles at
        the base are equal.
        Две от страните са с еднаква дължина и два от
        ъглите са еднакви.


        Equilateral   равностранен

        All three angles are equal. All three sides are the
        same length.
        Трите ъгли са еднакви и трите страни са
        еднаквил        Right-angled    правоъгълен

        One of the angles measures 90º. The longest side
        is called hypotenuse.
        Един от ъглите е 90º и  най-дългата страна се
     нарича хипотенуза.

       The angles of a triangle always add up to 180º.
Сборът на вътрешните ъгли във всеки триъгълник е винаги
  180º.8. Circles              8. окръжности        The perimeter of a circle is called the
        circumference.
        Периметърът на окръжност се нарича обиколка.
    Half of a circle is called a semi-circle.    Половин окръжност се нарича полу-окръжност.
    Any line from the center of a circle to the
    circumference is called radius.
    Всяка линия от центъра на окръжността до
    обиколката се нарича радиус.
    A straight line from one side of a circle to the other side
    through the center is the diameter.
    Права линия, минаваща през центъра на окръжността
    се нарича диаметър.
a  b  Part of the circumference is an arc. The straight
    line ab is a chord. The a b area is a segment.

    ЧастотокръжносттасенаричадъгаПраваталиниямеждуаив
    снаричахорда    An area of a circle enclosed by two radii and an
    arc is a sector.
    Частотокръжносттанамиращасемежудварадиуса
    сенаричасекторл
       A line which touches the circumference at only one
       point is a tangent.
       Линия допираща се само в една точка до
       окръжността се нарича тангент.
       Circles which have the same center are called
       concentric circles.
       Окръжности с еднакъв център се наричат
       коцентрични
9. Shapes            9. фигури
       Square/ квадрат
Quadrado
       It has four equal sides and four right angles.
       Има четири равни страни и четири прави ъгъла.


       Rectangle/ правоъгълник

       It has four right angles and opposite sides are
       equal.

Има четири прави ъгъла и две по две противоположните
страни са равни.
       Parallelogram/ паралелепипед


       Opposite sides are parallel.
две по две противоположните страни са парралелни.
       Quadrilateral/ четириъгълник


       Any shape with four straight sides. Всяка фигура
       С Четири прави страни.       Pentagon/ петоъгълник


       It has five sides and five angles.
       Фигура с пет страни и пет ъгъла.
       Hexagon/ шестоъгълник

       It has six sides and six angles.
                Фигура с шест страни и 6 ъгъла.
       Trapezium/ трапец
       One set of sides is parallel.
      Две от страните на фигурата са паралелни.
            Ellipse/ елипса
  10. Graphs       10. графики


  y
            A graph has a vertical axis (y) and a horizontal axis (x).
      x      Графиката има вертикална ос (y) и хоризонтална ос
            (x).
    There are many different types of graphs or charts:
    Има много видове графики и диаграми


    y
            A straight-line graph.
            Праволинейна графика
         x
o        x
y
        A graph plotting points.


      x
        A bar chart or block graph.


        Правоъгълна графика
   
       A pictogram.
       картинограма
  
     
        A column graph.
        Грфика с колони
        A pie-chart is a circle divided into different
sectors.    Кръгова диаграма
11. Fractions           11. дроби
A fraction is a part of a whole. 4/5  Дроб е част от цялото, което се
is a fraction. It may be shown like  приема за 1. 4/5 е дроб. Това
this:                 може да се покаже на
                    следващата диаграма.
              4/5        1/5
Here is another fraction:          Това е друга дрoб 2/3
   2/3

This means two parts out of three.   Това означава две части от
We say two-thirds.           общо три. Казваме две трети.

The number at the top is called the  Числото над дробната черта
Numerator.               се нарича числител.

The number at the bottom is called   Числото под дробната черта
the Denominator.            се нарича знаменател.

This is a mixed number: 3½       Това е смесено число.
It is made of a whole number and a     То се състои от цяло
fraction. It may be written as an      число и дроб. Може да се
Improper Fraction: ~            запише като неправилна
    3½ =       7/2        дроб
  mixed number improper fraction     3½   =    7/2
                      смесено неправилна

                      число   дроб
Equivalent (equal) Fraction                  Равна дроб

               ½                      ½
         1/4          1/4          1/4            1/4
    1/8     1/8    1/8     1/8    1/8     1/8      1/8     1/8
    1
       1   1   1  1   1   1   1  1   1   1   1    1   1   1   1
       1   1   1             1   1   1   1    1   1   1   1
    16          16  16  16  16
       6   6   6             6   6   6   6    6   6   6   6

12. Decimals                               12. Десетични
дроби
Parts of a whole number can also                Част от цялото може да се
be written as decimals:                    запише и с десетична дроб.
 1/10 is the same as 0.1                    1/10 е равно на 0.1
 1/4 is the same as 0.25                    ¼ е равно на 0.25
4 1/5 is the same as 4.2                    4 1/5 е равно на 4.2


Percentages                          Проценти

1%  is one every 100                     1 % е1 на всеки 100
1%  is 1p in every pound                   1% е 1 пенс на всеки паунд
1%  is 1/100                         1% е 1/100
1%  is 0.01                          1% е 0.01


Conversion Table                        Сравнителна таблица

                                        Decimals
                          Fraction/                    Percentage
                                       десетична
                           дроб                      процент
                                         дроб
                                         0.5         50%
  Half                        ½
 половина

  Quarter                       ¼                0.25      25%
 четвъртина
  Three-
 quarters                       ¾                0.75      75%
три четвърти
 One tenth
една десета         1/10       0.1     10%


   One fifth        1/5       0.2     20%
една пета


   One third        1/3      0.33     33 %
една трета


 Two thirds
 две трети         2/3      0.67     66 %

 One eighth         1/8      0.125     12 %
 една осма13. Distance        13. Разстояние

Metric system      мeтрична система
mm -    millimetre   mm - милиметър
cm -    centimetre   cm - сантиметър
m -    metre     m - метър
km -    kilometre    km - километър
Imperial system          Имперична система

Abbreviations           Съкрастения/ абревиатури
in   -     inch       in  - инч
ft   -    foot       ft  - фут
yd   -    yard       yd  - ярд
mi   -    mile       mi  - миля

1m ≏ 1 yd             1m ≏ 1 yd
12 ins = 1ft            12 ins = 1ft
3ft = 1 yd             3ft = 1 yd

1760 yds = 1 mi          1760 yds = 1 mi
Conversions

2½cm        =  1in  2½cm        =  1cal
1km     =    5/8 mi   1km        =  5/8 mili
14. Capacity          14. капацитет

Metric system

ml   -  millilitre     ml   -    милиметър

cc   -  cubic centimetre  cc     -  кубичен сантиметър

l./li  -  litre
                l./li  -    литър
1cc = 1ml
                1cc     - милилитър

1l = 1000ml           1l   -    литърImperial system

fl.oz -   fluid ounce     fl.oz - течна унция
pt  -   pint        Pt  -пайнт
gal -    gallon       gal - галон
20fl oz   =   1 pt     20fl oz  =  1 pt
8pts    =   1 gal    8pts    =  1 gal
Conversions

1 litre =  1 ¾ pints      1 litr =     1 ¾ pint
1 gal =   4 ½ litres        1 gal =  4½ l
15. Weight             15. тегло
Metric system
mg. -   milligram        mg. - милиграм
g  -   gram           g   - грам
kg  -   kilogram         kg  -  килограм
1000mg   =   1g        1000mg  =  1g
1000kg   =   1 tonne (ton) -  1000kg  =  1 tonne (ton) -

Imperial system
oz  -   ounce          oz - унция
lb  -   pound          lb -  паунд
st  -   stone          st -  стоун
16oz =   1lb           16oz =  1lb
14lb =   1st           14lb =  1st
Conversions.
1oz =    28g           1oz =   28g
1kg =    2 1/5 lb         1kg =   2 1/5 lb

16. Time              16. време
Units of time            Единици за време
s   =   second          секунда
min =    minute          минута
h   =   hour           час
wk =     week          седмица
yr  =   year           година
p.a. =   per year         На година
60s =    1min
24h =    1 day
52wks =   1 year
60mins = 1 hour
7days    =  1 week
12 months = 1 year
Calendar Months           Календарни месеци

30 days has September, April,    30 дни имат септември,
June and November.          ноември, април и юни. Всички
All the rest have 31         oстанали месеци имат 31 дни с
Except February all alone which   изключение на февруари , който
has 28 days clear and 29 in each   е от 28 дни, но всяка 4-та
leap year.              година има 29 дни тогава
                   годината се нарича високосна.
17. Temperature           17.температура 100º  boiling point    =   точка на завиране
 37º  body temperature  =   телесна температура


 0º   freezing point   =   точка на замръзванеTemperature is usually measured   Тепературатa обикновено се
in ºC (degrees Celsius)       мери в градуси по Целзий
Sometimes ºF (Fahrenheit) is used.
                   Понякога скалата на Фаренхайт
                   се използва за измерване на
                   температура
0ºC =     32ºF
                   0ºC     =   32ºF
100ºC     =   212ºF       100ºC        =  212ºF
18. Instruments  18. инструменти

                  линия

   ruler
               триъгълници

 set square
                ъгломер

 protractor
                  пергел

 compasses

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:9/14/2012
language:Unknown
pages:24