Suan Dusit Rajabhat University Other titles

Document Sample
Suan Dusit Rajabhat University Other titles Powered By Docstoc
					        ้
การพัฒนาเว็บเบืองต้ นด้ วย
Macromedia Dreamweaver
        โดย
             ่
   อาจารย์ กฤติเมธ โอพัง
• ทาความรู้ จกเว็บไซต์
       ั
• ขั้นตอนในการพัฒนา website
• การจัดการเกียวกับเว็บเพจ
        ่
• การใส่ ตัวอักษร
• การใส่ ภาพ
• การใส่ flash
• การสร้ างลิงก์
       ้
   มาทาความรู้จักกับเว็บไซต์
• 1 เว็บไซต์ ประกอบด้ วย หลายเว็บเพจ
• 1 เว็บเพจ คือ ไฟล์ เอกสาร HTML 1 ไฟล์
 HTML (Hypertext Markup Language)
• ใน 1 เว็บไซต์ จะมี หน้ าหลัก 1
 หน้ าเรียกว่ า โฮมเพจ (Homepage)
• 1 ไฟล์ html มีการใส่ รูปภาพ
      ่       ่
 ภาพเคลือนไหว และอืนๆ อีก
 มากมาย
 webpage   webpage   webpage
(index.htm)  (king.htm)  (map.htm)
  …….     …….     …….
  …….     …….     …….
                    ........       website
  งานเว็บไซต์ ของนักศึกษา
งานกล่ ุม : พัฒนาเว็บไซต์ เนื่องในวโรกาส
 ที่ในหลวงของเราครองราชย์ ครบ 60 ปี
   ่       ่
งานเดียว : หน้ าจอเกียวกับการใช้ IT ของ
 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
 ดุสิต
ลักษณะของเว็บที่ต้องพัฒนา
• ในงานกล่ มต้ องพัฒนาหน้ าหลัก
      ุ
 (Homepage) ในวโรกาสครองราชย์
                ่
 60 ปี และลิงก์ไปยังเว็บเพจเกียวกับ
 การทรงงานของในหลวงด้ านต่ างๆ
 จานวน 10 เว็บเพจ (ตามจานวนสมาชิก)
• จากหน้ าหลักให้ สร้ างลิงก์ ไปยังหน้ า
             ้
 สมาชิกกล่ ุม ซึ่งประกอบด้ วยรูปภาพ
 ของสมาชิกกล่ ม ุ
• จากหน้ าสมาชิกกล่ ุม ให้ สร้ างลิงก์ จาก
                  ้
 รูปภาพของแต่ ละคนไปยัง เว็บไซต์
   ่
 เดียวของสมาชิกแต่ ละคน
       หน้ าการทรงงาน       10 หน้ า
       ของในหลวง
         ด้ านต่ างๆ
                ......
 หน้ าหลัก
Homepage       หน้ าสมาชิกกลุ่ม      10 หน้ า
                ......
ข้ อควรรู้ในการทาเว็บไซต์
          ่
ข้ อมูลและรูปภาพทีนามา
ประกอบการทาเว็บไซต์ ต้องบอก
แหล่ งอ้ างอิงด้ วย
  ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
• เตรียมข้ อมูล
• ออกแบบเว็บเพจ
• พัฒนา
• อัพโหลด file ไปยัง remote site
  เริ่มต้ นการใช้ งาน
Macromedia Dreamweaver
         ่
    ความรู้ เกียวกับไซต์
1. Local site คือ การสร้ าง folder เพือ ่
  เก็บไฟล์ งานต่ างๆ ไว้ ในเครื่องของเรา
2. Remote site คือ การเก็บไฟล์ งานไว้ ที่
  เครื่อง web server
        เป็ นสัญญาณ Analog
  Remote site เช่ น
  web server ของ มสด.  สายโทรศัพท์
             เป็ นสัญญาณ Analog
                                 Server ของ ISP
                                     โมเด็มขอ

                                       ้
                           เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใช้ เป็ นส

          อัพโหลด
       Local site เช่ น
        โมเด็มของผูใช้้
       C:\MyDocument\king_website
                   ้
             โมเด็มของผูใช้

        ้
อมพิวเตอร์ ของผูใช้ เป็ นสัญญาณ digital
              ้
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใช้ เป็ นสัญญาณ digital
การสร้ าง local site
Local Site
เริ่มต้ นการสร้ างเว็บเพจ
เริ่มต้ นด้ วยการ save file ก่ อนเลย
หลักการตั้งชื่อไฟล์
• หน้ าแรก หรือ homepage ควรตั้งชื่อเป็ น
 – home.htm
 – index.htm
 – default.htm
    หลักการตั้งชื่อไฟล์ (ต่ อ)
• ชื่อไฟล์ต้องเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 ตัวพิมพ์เล็กเท่ านั้น ใช้ เลข 0-9 ประกอบได้
• ชื่อไฟล์ห้ามมีเว้ นว่ างระหว่ างชื่อ (space)
 ควรใช้ ขีดล่ าง (_) หรือขีดกลาง (-) ถ้ า
 ต้ องการแบ่ งชื่อไฟล์ เช่ น king_work.htm
  หลักการตั้งชื่อไฟล์ (ต่ อ)
•ห้ ามใช้ ตัวอักขระพิเศษ เช่ น % * >
 < / , ในการตั้งชื่อไฟล์
•หลีกเลียงการขึนชื่อไฟล์ ด้วยตัวเลข
     ่     ้
•ตั้งชื่อไฟล์ ส้ั นแต่ ได้ ใจความ
                แถบเครื่องมือ

แบบการทางาน
            หน้ าต่ างออกแบบ

           ิ
       คุณสมบัตของเครื่องมือทีเ่ ลือกใช้
สร้ าง link                 ่
                 แทรกสื่ ออืนๆ
สร้ าง link     แทรกตาราง
ไปจดหมาย
              แทรกรูปภาพ
    สร้ าง link
    ในหน้ าเดียวกัน
  √
มุมมองออกแบบ
มุมมองภาษา HTML
ภาษา HTML

มุมมองออกแบบ
     หัวข้ อในวันนี้
• การจัดการเกียวกับหน้ าเอกสาร (webpage)
         ่
• การจัดการเกียวกับตัวอักษร
          ่
• การใส่ ตาราง
• การใส่ สื่อต่ างๆ
• การสร้ างลิงก์
       ้
• การสร้ าง layer
• การทาให้ search engine ค้ นหา
 เว็บไซต์ เราเจอ
    กาหนดส่ งเว็บไซต์
วัน ....... เดือน .......... พ.ศ. ........
         ั
 ส่งเป็ น URL ให้กบ
      ู้
 อาจารย์ผคุมตอนเรี ยน
   การจัดการกับหน้ า (webpage)

  ๊      ่
คลิกเม๊ าส์ ขวาทีหน้ าออกแบบ
เลือก Page Properties
    ่
การเปลียนขนาดตัวอักษร
    ่
การเปลียนสี ตัวอักษร
    ่   ื้
การเปลียนสี พนหลัง
    ่ ้
การเปลียนพืนหลังให้ เป็ นรูปภาพ
        ั
การใส่ ชื่อให้ กบเว็บเพจ (webpage)
•Background color
•Background image
      ่
การจัดการเกียวกับ อักษรภาษาไทย
เลือก Thai (Windows)
 ข้ อควรรู้ สาหรับภาษาไทย
• ถ้ าใช้ Dream Weaver MX ต้ องลง
 Thai Addon สาหรับภาษาไทยด้ วย
• ถ้ าใช้ Dreamweaver 8.0 (2006) ไม่
 ต้ องลง Thai Addon
การใส่ ตัวอักษรในหน้ าออกแบบ
               ้
สามารถพิมพ์ตัวอักษรลงใน พืนที่ว่าง
ในส่ วนของ design view ได้ เลย
    ั
การใส่ ตวอักษร
คุณสมบัติของตัวอักษร
   การใส่ ตาราง (Table)
•เลือกรูปตาราง ทีแถบเครื่องมือ
         ่
            ้
เว้ นระยะระหว่ างเนือหากับขอบตาราง
เว้ นช่ องว่ างระหว่ าง cell ในตาราง
•Table
คุณสมบัติของตาราง
 การใส่ สื่อต่ างๆ ใน webpage
• รูปภาพ
• Flash
           ้
ควรนาไฟล์ สื่อเหล่ านีไปจัดเก็บใน
local site ก่ อนนะคะ
 การใส่ รูปภาพในเวบเพจ
         ี่
เลือกรูปต้ นไม้ ทแถบเครื่องมือ
•image
    ิ
คุณสมบัตของรูปภาพ
crop (ตัดภาพ)
 brightness+contrase
 ความสว่ าง และความเข้ มของสี
         sharpen (ความคมชัด
crop (ตัดภาพ)
brightness+contrase
ความสว่าง และความเข้มของสี
sharpen (ความคมชัด
  การใส่ ไฟล์ flash
•Flash
    ิ
คุณสมบัตของ flash
การ Preview ดูเว็บเพจผ่ าน
    web browser
 ทาได้ ด้วยการ กดป่ ุม F12
   การสร้ างการเชื่อมโยง
     (hyper link)
•การลิงก์ จากตัวอักษร
    ้
•การลิงก์ จากจากรูปภาพ
     ้
•การลิงก์ ไปยัง อีเมล
   ้
•การลิงก์ ไปเอกสารในหน้ า
   ้
 เดียวกัน
•การลิงก์ จากรูปภาพ
    ้
•Link
       ้
 เราสร้ างลิงก์ ไปไหนได้ บ้าง?
   ้       ื่
1. ลิงก์ ไปยังไฟล์ อนๆ ใน website
  ของเรา
    ้         ่
2. ลิงก์ ไปยัง website อืนๆ
             ้
การกาหนดสี และรูปแบบของลิงก์
  ๊
คลิกขวา เลือก
Page properties
        ้
 1. การสร้ างลิงก์ จากตัวอักษร
1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการเชื่อมโยง
2. ทาการ hilight ข้ อความที่ต้องการ
  เชื่อมโยง
3. เลือกไฟล์ ที่ต้องการเชื่อมโยง
 ้
ลิงก์ ไฟล์ ในเว็บเดียวกัน
   ้
  ลิงก์ ไปยังเว็บไซต์ ข้างนอก           ้
พิมพ์ URL ที่ต้องการลิงก์ ลงไป
        ้
 2. การสร้ างลิงก์ จากรูปภาพ
    ๊      ่     ้
1. คลิกเลือกรูปภาพทีต้องการลิงก์
2. เลือกไฟล์ หรือ URL ที่ต้องการ
   ้
  ลิงก์ ไปถึง
             ้
ใส่ ชื่อไฟล์ ที่ต้องการลิง หรือ
               ้
ใส่ ชื่อเว็บไซต์ ที่ต้องการลิงก์ ไป
        ้
 3. การสร้ างลิงก์ ไปยังอีเมล
              ้
1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลิงก์
                ้
2. Hilight ข้ อความที่ต้องการลิง
   ๊
3. คลิกรูปซองจดหมายทีแถบ ่
  เครื่องมือ
    ้
4. การลิงก์ ไปเอกสารในหน้ าเดียวกัน
ตัวอย่างการลิ้งก์ในหน้าเดียวกัน
ต้ นทาง
 •.
 •.
 •.
ปลายทาง
             ้
 1. การกาหนดปลายทางของลิงก์
      (Target)
• Hilight เลือกส่ วนที่การให้ ลงก์
                ิ้
• เลือก Named anchor ที่แถบ
 เครื่องมือ
• ใส่ ชื่อ anchor
             ้
2. กาหนดต้ นทางของลิงก์ (Source)
               ้
1. Hilight ต้ นทางที่ต้องการลิงก์
2. ใส่ เครื่องหมาย # ตามด้ วยชื่อของ
  anchor
       ้
5. การสร้ างลิงก์ โดยใช้ จากส่ วนต่ างๆ
      ของภาพ (map)
 คือ การสร้ างสิ้งก์ จากส่ วนหนึ่ง
 ส่ วนใดของรูปภาพ โดยใช้ การ
 map
ตัวอย่าง การสร้าง map
         ้
  วิธีการสร้ างลิงแบบ map
        ่       ้
1. ใส่ รูปภาพทีต้องการสร้ างลิงก์
    ๊ ่
2. คลิกทีรูปภาพ
3. เลือกเครื่องมือ map จากคุณสมบัติ
  ของรูปภาพ
       ้          ้
4. กาหนดพืนที่ที่ต้องการสร้ างลิงก์
                ้
5. ใส่ ไฟล์หรือส่ วนที่ต้องการลิงก์ ลง
 • ลิงในไฟล์ เดียวกัน
   ้
 • ลิงก์ ไปไฟล์ อน
     ้    ื่
 • ลิงออกเว็บไซต์ ข้างนอก
    ้
     Layer
Layer เปรียบเสมือนแผ่ นใส่ ที่
สามารถนามาวางเรียงซ้ อนกันได้
    layer
   Layer 2

Layer 1
    วิธีการสร้ าง layer
  ่
 ทีแถบเครื่องมือ ให้ เลือก Layoutเลือก draw layer
• สถานะของเม๊ าส์ จะเปลียนจะ
            ่
    ่
 เปลียนเป็ น +
• นามากาหนดพืนที่วาดกรอบ
          ้
     ่
 สี่ เหลียมในส่ วนออกแบบ
    ิ
คุณสมบัตของ layer
สิ่ งที่สามารถนามาใส่ ใน layer
1.  ข้ อความ
2.  ตาราง
3.  รูปภาพ
4.     ่
   สื่ ออืนๆ
   การทาให้ search engine
    หาเว็บไซต์ ของเราเจอ
(SEO: Search Engine Optimization )
1. การใส่ title ของเว็บเพจ
2. การจัดการ Meta tag
3. การ add URL
1. การใส่ title ของเว็บเพจ
2. การจัดการ Meta tag
จัดการในไฟล์ หน้ าแรก
(Homepage)
มุมมองภาษา HTML
  จัดการในส่ วนของ Meta tag
<HEAD>
<TITLE>ชื่อ title</TITLE>
<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT=“คาอธิบายเว็บ
สั้ นๆ”>
                     ้
<META NAME="KEYWORDS" CONTENT=“keyword ขึนด้ วย ,
และห้ ามมีเว้ นวรรค”>
</HEAD>
           ที่ code view
<HEAD>
<TITLE>ในหลวงของฉัน เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ครบ 60 ปี </TITLE>
<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT=“ในหลวงของฉัน เนื่องใน
  วโรกาสทรงครองราชย์ ครบ 60 ปี ”>
<META NAME="KEYWORDS" CONTENT=“ในหลวง,ครองราชย์ 60 ปี ,
  รัชกาลที่9">
</HEAD>
     3.Add URL
http://www.google.com/addurl/

http://webindex.narak.com/addurl.shtml

http://www.nationaldirectory.com/addurl/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:9/14/2012
language:Thai
pages:131