__مي حافظ عنان فبراير 1948

Document Sample
__مي حافظ عنان فبراير 1948 Powered By Docstoc
					  \- ¥O@ h- Pþ Tþ %Z@ •O@     `þ \- \- ø‹' ”­ o• Z0   ˆ½ EO@ h
-   á« RÝtÌ.é|ŸÍFÚið'Í  4    € ~$ãí ÍÇÝÙ ÚäÇä ÝÈÑÇíÑ
1948.doc ent.docx 93996_1282921464_n.jpg ÑÇÝ - ÈÑÇãÌ
äÊ.mht É _ chÍIÓS            PE L  # 1     à
  N  r    `    `  @             €
           @u º  •l Œ     Ä ~$1948~1.DOC
                       ` À
  .text  ÀL    N
 `.rdata ú   `    R       @ @.data    €    h
   @ À.WISE     •    n       @ À.rsrc  üÙ   üÙ  p
       ` à                                  ‹D$
‹L$
SVÿt$ 4Š-€& Pÿ ì`@ ˆ-^[ÃU‹ìƒìW3ÿ9=ÀA uTV‹5|a@ ¡, A 98uCë%•EäPÿ pa@ •E
äPÿ ta@ 9=À A u%¡, A 98uÐjWWÿ5`‚A •EäPÿÖ…ÀuÇ9=ÀA t´^_ÉËD$ƒø
   ~ƒÀ7ÃÀ0Ë
$ A …É~CVW‹|$
;Ï}‹ù‹Çjd™^÷þ‹ð…öuF‹Ç™÷þ¯$  A ™÷ù‹
 A ¯Æ )=$ A ) $    A _^Ã•ì  SUV‹´$  Š
‹Æ3Ûë€ù=t @Š:Ëuô8‹-H`@ u V•D$ PÿÕhÐa@ VÿÕ•D$
PVÿŒ`@ 8-„º  Wj hÐa@ Vè·þÿÿƒÄ
;Ãt j hÈa@ Vè£þÿÿƒÄ
;Ã…ƒ  Š<su8`•A uu<hu
ƒÆ‰   A ë
ƒÆÇ   A   j hÀa@ VèaþÿÿƒÄ
…ÀuƒÆ 8-‹þtŠ <:t   <;t G8uñGPˆè3  Yf£ A ë€?;tG8uöVh`•A ˆ-
ÿÕ8-u NF8-…Hÿÿÿ_^][•Ä  ÃU‹ì•ì  Vÿu … ÿÿÿÿu
hØa@ Pÿ Ta@ ƒÄ… ÿÿÿPÿ L`@ €¤ÿÿÿ €¤ÿÿÿ €¤ÿÿÿ Š• ÿÿÿ„Ò‹MtdSW•½ ÿÿÿ
¶ò‹ÖÁꊒ€@ ˆ¶Wÿ‹ÚƒæÁëÁæ
ÞŠ›€@ ¶7AˆƒâÁâ‹ÞÁë
ÓŠ’€F  Ðw'  & Ђ' LjŠWþA„Òu¦   •  F  & À‡& Ì´ (>:w8 & c]=w~uWw
@¸    & P & V‹u‹W3P& øÿ„|& 9] t    PèP & F  8´' A |F   PèF
  ƒÄÇÀA ëÿÿ€sEw   €sEw  ¨€& ´ !÷>w€sEwxµ    Xo& ´    ´ ¿÷
>wÀ€& xµ ¨€& Dµ ‚p=w!ƒ=wötWw@¸     ȇ& Tþ á9wh¸ þÿÿÿ     Xo& 0
       ¨€& 4  Öµ Xo& øƒÿ4   ¨µ Ôµ    . €sEw  €sEw  ¨€&
Xµ !÷>w€sEw@¸   ȇ&   @¸ @¸ ¨€& ȇ& ¸· "ó:wî€& €µ è4ìÿ      Ž
…=w  Öµ     . 6 ¨µ      h¸ 4
 ø…=w   W¿ F : \ s p e c i a l \ A H M E D \ a 7 m e d \ * . *


  & à•& `· (>:w8 & c]=wÒvWw      & P &     P &   t &
  & P &   8´'            & @  À‡&    ¨‘'     RvWw
  •    v!_ø‹'  v! _
  è•& è•& ã•&   P &  &   •¶   Tþ  á9wúÔx þÿÿÿc]=wpZ=w4  @  â•
& à•&    0»    •& ˜‡& •&    ˜‡& Ø· (n=w qEw    è•&  F    Ìž
   F     ·  ÿ Tþ    ì· ë =w •&      ¸  ânu •&   0» ìº
•¢nuÜ       ”½ `þ ¤¢nu      t¸ @         `   þ‡&
  0»    Xo& ¹ ȇ&    þ‡& Ü    6 6 ȇ& ¨‹
kùÖÜt̆ե1„͆ե1     (º
      À‡& @¹ 7ø9w8 &      @¹ ›ø9w´ø9wòxWw    (º %Z@ (>:w| & c]=
w      @ ¹ 8´' 0½   á9wjZ@ `¹ ™q<w(º 0½ Hº ü¹ 0½ -q<w0½     º
kq<w(º (º Hº ü¹ (Ðý•      (º ˜¹ Q`8w(º Hº      º 2`8w(º Hº `þ È
‡& Tþ  á9w   þÿÿÿ   8  ø¡& 0      8    8  Ôº ø¡& 8´' 8 œº
  0¢&   r    p    \½ ÷o<wtU<w p<wHº      €    ƒO@
 èã…”p<w?               •    ÿÿ

    ;  #  #    `þ  è•& ”p<wŸnu  \½  jZ@   F  ,½  #  •
          €-
 ÿÿ
          YM´ XM´  @Ã&… ;œ–
       4ýÿÿä  4ýÿÿÌ  ZZ@ FZ@ Pþ Tþ %Z@ mO@    `þ \½ \½     è•& |
 & e=w   ˆ½ O@ À½     `þ ˆ½ ˆ½ è•& À½ o•Z0æËÇÆ´Í <O@ À½        ~Á
ŸRÝț°î¦Í¦°î¦Í         æËÇÆÞ ÇÈ ÇáÚÔãÇæì p p ta-
23551.upx.rar 02.Beta.By.ShohdY2daY.rar È.url kv Û
     PE L   # 1     à
     6   T
   @              0                      à!
 5  D
  <  @ TÍ       : X          7CC6~1 1.ZIP

 D               .text  þ
 `.rdata

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/14/2012
language:
pages:10