Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

أسرار و اختصارات وندوز 7

VIEWS: 30 PAGES: 2

كتاب أسرار و اختصارات وندوز 7

More Info
									              ‫بدمىاللهىالرحمنىالرحومى‬
       ‫مجمورظىمنىأدرارىوىىاختصاراتىىالوندوزىىدغنى‬
                   ‫ى‬
         ‫قبلىالبداوظىرندماىتػرأىبطدىقلولى ى‬
                ‫‪Windows‬‬
 ‫فالمػصودىبذلكىمغتاحىالوندوزىالموجودىرلىىالكوبوردىوىهوىالمدؤولىرنى‬
              ‫إظؼارىالػائمظىابدأ...ى‬
                  ‫وىلنبدأى‬
                 ‫ا‬
‫أمدكىالنافذةىمنىفوقىوىقمىبؼزهاىأفػوًىردةىمراتىلتجدىأنىجموعىالنوافذىقدى‬
      ‫تمىتصعورهاىوىلمىوبقىإالىالنافذةىالتيىقمتىبؼزها...ى‬
         ‫نغسىالنتوجظىومكنىأنىتحصلىرلوؼاىرندىضعطىى‬
                ‫‪Windows+home‬ى‬
 ‫نظرةىإلىىدطحىالمكتبىفؼوىنغسى‬
                        ‫‪Windows+space‬ى‬
  ‫النتوجظىرندماىتضعىالغأرةىفيى‬
                            ‫ى‬
   ‫نؼاوظىذروطىىابدأىالوداروظى‬
                         ‫1+‪Windows‬‬
 ‫الوصولىالدروعىللبرامجىالموجودةى‬
                         ‫2+‪Windows‬‬
   ‫رلىىذروطىىابدأىرلىىومونكى‬         ‫3+‪Windows‬‬
       ‫ىقربىالزرىابدأىى‬          ‫4+‪Windows‬‬
                         ‫5+‪Windows‬‬
    ‫بالترتوبىالذيىىهيىرلوه...ى‬

‫االتصالىالدروعىمعىبروجكتورىىحوثى‬
 ‫ومكنكىاالختوارىبونىردةىخوارات:ى‬
    ‫ذاذظىالحادوبىفػطىى‬
   ‫ذاذظىالبروجكتورىفػطىى‬
                           ‫‪Windows+P‬ى‬
       ‫كالهماىى‬
  ‫ذاذظىالبروجكتورىامتدادىلذاذظى‬
      ‫الحادوبى...ى‬
         ‫ى‬
                             ‫جمع و تنسيق : بالل بركات‬
‫التنػلىبونىالبرامجىالمغتوحظىحوثى‬
‫تظؼرىلكىمطاونظىبدوطظىللبرنامجى‬
‫فيىاألدغلىللذهابىللبرنامجىاضعطى‬  ‫‪Windows+T‬ى‬
      ‫‪Enter‬‬
     ‫للخروجىاضعطى‬
       ‫‪Esc‬‬


                                ‫ى‬
                    ‫جمع و تنسيق : بالل بركات‬

								
To top