Docstoc

Kalectwo Korwina 20120909 Stefan Kosiewski Fascynacja obledem71 Zniweczona rzeczywistosc1

Document Sample
Kalectwo Korwina 20120909 Stefan Kosiewski Fascynacja obledem71 Zniweczona rzeczywistosc1 Powered By Docstoc
					        Kalectwo Korwina 20120909 Stefan Kosiewski:
        Fascynacja obledem71 Zniweczona rzeczywistosc1
             Written by sowa (») 9. 9. in category masonry, read: 42×
                                                    A
                                                W
                                             O
                                    iS
                              j    sk
                             pe
                    ro
                   Eu
             yn
         az
     ag
     Janusz Korwin Mikke cierpi na spazmofiliê, chorobê dziedziczon¹ po matce, która w
     M
     okresie ci¹¿y przechodziùa zaburzenia zwi¹zane z niedoborem witaminy D. Kalectwo
     to jest nieuleczalne, charakteryzuje siê uogólnionymi drgawkami, kurczem dùoni i
     stóp, kurczem krtani z zanoszeniem siê czêsto maskowanym przez chorego mniej, lub
     bardziej œwiadomie sztucznym, wymuszonym j¹kaniem. Spazmatyzm jawny,
     poù¹czony z kurczami oskrzeli, jest niebezpieczny dla ¿ycia dziecka; nie leczony
     powoduje krzywicê.
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Krzywica i suchoty byùy plagami Baùut, Sosnowca, Czeladzi i Bêdzina, ¿ydowskich
     miasteczek rosn¹cej biedy pod zaborem carskim; ubolewaù nad cierpieniami tego
     nieszczêsnego ludu Stefan Zeromski.

     Rewolucyjne ¿ydostwo kochaùo Pisarza Polskiego za podejmowany temat krzywdy
                                                    A
     spoùecznej; Radek - to wszak pseudonim, który przybraù sobie ¿yd Sobelson, Karl
     Bernardowicz wùaœnie pod wplywem lektury prozy Stefana Zeromskiego, a tylko tak
                                                W
     siê nieszczêœliwie dla Narodu Polskiego zùo¿yùo, ¿e Radek wyruszyù w kwietniu 1917 r.
     zaplombowanym poci¹giem z Berna w neutralnej Szwajcarii razem z grup¹ takich
                                             O
     samych jak on, blisko 200 zawodowych, wyselekcjonowanych i doskonale
     wyszkolonych, bolszewickich bandytów, ¿eby dokonaã w carskiej Rosji zamachu stanu
                                    iS
     pod dyktando masonerii pruskiej, w której du¿¹ rolê odgrywaù naówczas Rathenau;
      imieniem tego pedaùa i wolnomularza nazwano w Niemczech przed trzema laty
     nagrodê zwi¹zan¹ oficjalnie z maù¹ sum¹ 10, czy 20 tys. euro, którymi uhonorowano
                                   sk
     zasùugi Donalda Tuska dla.: Sprawy.
                              j
     Objawom tego¿ kalectwa towarzyszy obni¿enie poziomu zjonizowanego wapnia w
                             pe
     surowicy krwi przy równoczesnym wzroœcie fosforu. Prowadzi to do wzmo¿omej
     pobudliwoœci nerwowo-miêœniowej, drgawek i niepokoju. Adam Michnik swoj¹
     spazmofiliê maskuje tak¿e wymuszonym, sztucznym j¹kaniem na zawoùanie i
                    ro
     groteskowo nadmiern¹ gestykulacj¹ typow¹ dla wschodnioeuropejskich ¿ydów
     chazarskich, wœród których spazmofilia i krzywica byùy, jako siê rzekùo, chorobami
                   Eu


     spoùecznymi.

     Nerwowe kurcze krtani przesùania Janusz Mikke pochrz¹kiwaniem odwracaj¹c od
     nich uwagê archaiczn¹ muszk¹, co ma w telewizyjnym i w spoùecznym odbiorze jego
             yn
     postaci prowadziã do przesùoniêcia fizycznego kalectwa pokracznie re¿yserowanym
     dziwactwem umysùowym.
         az
     Prawdziwe dziwactwo zdarza siê wyù¹cznie poœród ludzi urodzonych w bogactwie i
     bywa naturaln¹ reakcj¹ chorego organizmu na obci¹¿enia odziedziczone po matce.
     ag
     Przykùadem prawdziwego dziwaka na skalê europejsk¹ byù Hermann Ludwig Heinrich
     Graf Pückler na Muskau, urodzony 30 paêdziernika 1795 r. w Muskau (obecnie Bad
     Muskau) na £u¿ycach jako pierwszy syn 30-letniego Erdmanna Pücklera z Branitz,
     M
     saskiego hrabiego Rzeszy o¿enionego przez rodziców z 14-letni¹ hrabiank¹
     Klementyn¹ Callenberg, która po zmiarkowaniu, za jakiego to sùabeusza wydana
     zostaùa za m¹¿, pocieszaùa siê na ró¿ne sposoby do woli a w koñcu postanowiùa siê
     rozwieœã rezygnuj¹c tym samym z tytuùu i z posiadùoœci w Muskau na rzeczy
     dojrzaùego ju¿ seksualnie, 14-letniego syna, którego zwi¹zek z matk¹ œci¹gaù na siebie
     podejrzliwe spojrzenia nowego maù¿onka Clementine, Kurta Grafa von Seydewitz,
     gdy¿ nie charakteryzowaù z pewnoœci¹ go normalny stosunek matki do syna.

     Niesforny i ekscentryczny mùodzian, ofiara chorego zwi¹zku kazirodztwa, nie chciaù
     studiowaã w Lipsku prawa, co byùo uprzednio pragnieniem jego wychowawców,
     lecz poœwiêciù siê ¿yciu hulaki w mundurze, jak wczeœniej ksi¹¿ê Poniatowski z ¿ydów
     przyjêtych do herbu Cioùek na Mazowszu, zasùyn¹ù z awantur pijackich jako Leutnant
     w regimencie "Garde du Corps" w Dreênie. Tak samo te¿ jak ksi¹¿ê Józef
     Poniatowski dorobiù siê tytuùu marszaùka na sùu¿bie w obcym wojsku, tak te¿ graf
     Pückler zostaù 1813 r. majorem w sùu¿bie rosyjskiej.

     W 1817 r. Pückler poœlubiù starsz¹ od siebie o 9 lat Lucie Reichsgräfin von
     Pappenheim, z domu Hardenberg, 41-letni¹ córkê kanclerza pañstwa pruskiego, po
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     wczeœniejszym gùoœnym w Berlinie flircie z jej córk¹ Adelheild a zarazem tak¿e z drug¹
     pann¹, Helmine uchodz¹c¹ za przybran¹ córkê Lucie. Skandal byù ogromny i obie
     panny musiaùy poczuã siê chyba zniesmaczone, kiedy Hermann po wykorzystaniu
     obu tych mùodych dziewcz¹t do roli przedmiotów jego zboczonych uciech
     seksualnych, zarêczyù siê oficjalnie z ich matk¹ Lucie, która przebywaùa jeszcze
                                                    A
     naówczas formalnie w zwi¹zku maù¿eñskim.
                                                W
     Wariactwu nie koniec: Graf Pückler nie doczekaù siê od teœcia zatrudnienia w
     dyplomacji pruskiej, albowiem ten poznaù siê na kiepie i postanowiù zaspokoiã ziêcia
                                             O
     przyznaniem mu w 1822 r. godnoœci ksi¹¿êcej. W zamian za to nowy ksi¹¿ê Prus
     rozpocz¹ù w 1824 r. kopanie rowu pod sadzawkê nazwan¹ imieniem swej ¿ony, córki
                                    iS
     pruskiego kanclerza. A tak¿e gruntown¹ przebudow¹ zamku w Muskau i jego okolicy,
     która wci¹gnêùa Pücklera w rozliczne geszefty jak gra w karty wci¹ga bryd¿ystê w
     chorobê hazardu i jak na szachownicy ka¿da nowa sytuacja wymaga odpowiedzi na
                                   sk
     ni¹ ze strony opanowanego zniewalaj¹c¹ gr¹ czùowieka. Ze 100 tys. talarów swoich
     rocznych dochodów.: budowniczy Pückler 88 tys. przeznaczaù na spùacenie odsetek od                              j
     zaci¹gniêtych po¿yczek. Na luksusowe ¿ycie wariata zostawaùo mu zaledwie 12 proc. z
                             pe
     dochodów pochodz¹cych z lasów, ziemi rolnej, browarów, tartaków, itd.

     Tak zabawiaùa siê w dawnych czasach ¿ydomasoneria w Europie, robi¹ca za
                    ro
     arystokracjê, zaœ aby nawi¹zaã do historii postanowione zostaùo po 1989 r. przez
     rz¹dy obu pañstw, ¿e symbolem pojednania polsko-niemieckiego bêdzie park
                   Eu


     Pücklera wù¹czaj¹cy pod jedn¹ dyrekcjê, zlokalizowan¹ w niemieckim Bad Muskau,
     tereny zielone le¿¹ce na terytorium obu pañstw europejskich a nale¿¹ce w przeszùoœci
     do tego wariata.
             yn
     7 wrzeœnia 1827 r. nienasz pajac wpadù na genialny w swojej prostocie pomysù,
     zagranie szachisty, rzuciù odzywkê jak chory umysùowo bryd¿ysta: kareta, po czym
         az
     wyjechaù do Anglii na poszukiwanie bogatej panny z posagiem, do wydania, dla której
     postanowiù wczeœniej rozwieœã siê dla picu ze swoj¹ ¿on¹, córk¹ masona rz¹dz¹cego
     pañstwem pruskim.
     ag
     Jedynym rezultatem tej podró¿y byùy tylko listy, które ten idiota wysyùaù do swojej
     ¿ony Lucie a potem opublikowaù wszystkie, by choã na tym zarobiã i rozkoszowaã siê
     M
     sùaw¹ dziwaka, autora "Listów umarùego", których wydanie w 1830 r. zrobiùo furorê
     poœród tych, którzy zajmowali siê czytaniem w wolnych chwilach, trafiaj¹c w tzw.
     ducha czasu i przydaj¹c podró¿y wariata w poszukiwaniu posagu sens literacki.

     Rozwiedziona para ¿yùa ze sob¹ nadal w Muskau razem i szczêœliwie a goni¹cy za
     wszystkim, co tylko siê rusza, maniak zaspokajaù swoj¹ byù¹ ¿onê szczegóùowymi
     realcjami z ka¿dego ekscesu seksualnego, którego doœwiadczyù, czy to za przyczyn¹
     Bettiny von Arnim, która Goethemu ju¿ nie wskakiwaùa na kolana z rozwartym
     ochoczo kroczem, czy dziêki Ludmille Assing, przyszùej autorce biografii Pücklera a
     czasowo kochance, zanim zasilony honorariami za ksi¹¿ki arlekin nie wyruszyù znowu
     w 1835 r. na czteroletni¹ podró¿ do krajów Morza Sródziemnego, sk¹d przywiózù
     zakupion¹ na targu niewolników piêkn¹ Abisynkê, któr¹ nazwaù Ajameh (prawdziwe
     nazwisko tego obiektu po¿¹dania: Machbuba), kolejny skandal przywieziony do
     Muskau, który zakoñczyù siê zgonem w 1840 r. nieszczêsnego nabytku pomyleñca.

     W 1845 r. zgrany wariat sprzedaù maj¹tek, którego nie byù w stanie ju¿ utrzymaã, a
     sto lat póêniej masoñska zmowa symbolizowana sùowami: Jaùta i Teheran przeciêùa

Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     teren po zaùo¿onym przez niego ogrodzie angielskim na £u¿ycach granic¹
     miêdzypañstwow¹.

     Spazmofilia uznawana jest w Republice Federalnej Niemiec urzêdowo za 10 %
     kalectwo i sama w sobie nie daje uprawnieñ inwalidzkich. Ujawniona przez Janusza
                                                    A
     Mikke przy okazji Paraolimpiady w Londynie dziwaczna agresja sùowna o typie
     faùszywego Nadczùowieka, nazisty hitlerowskiego a w rzeczywistoœci starca, którego
                                                W
     œlepy i kulawy mog¹ przecie¿ bez wysiùku pukn¹ã palcem w czoùo, poù¹czona z
     ob¿ydliwym zaiste atakiem na osoby niepeùnosprawne, a jednak jak bardzo niezwykle
                                             O
     wysportowane i godne naszego najwy¿szego szacunku, wydaje siê byã tylko nêdznie
     zakamuflowan¹, prymitywn¹ agresj¹ idioty przeciwko swojemu wùasnemu kalectwu a
                                    iS
     tak¿e smutnie przedstawiaj¹cemu siê bilansowi ¿ycia nieuleczalnie chorego
     kryptosyjonisty, ¿ycia zmarnowanego na bezproduktywne wygùupy pod publiczkê
     tudzie¿ na gry karciane, agonistykê pró¿noœci.
                                   sk
     Gdyby nazistowski charakter wypowiedzi arlekina o jawnie ¿ydowskim nazwisku                              j
     Mikke (którego ojciec nawiasem mówi¹c robiù po Magdalence za Chrzeœcijañskiego-
                             pe
     Demokratê, zaœ sùowo "nazi" ma swój êródùosùów w: aszkenazi), nie wykazywaù cech
     spazmatycznych, wspaniaùomyœlnie mo¿na by je potraktowaã jako modny ostatnio
     Burn-out, auktywnion¹ w depresji agresjê samobójcz¹, to w Niemczech dawaùo by to
                    ro
     choremu kolejne 10 % kalectwa w oczach urzêdników, lecz w tym konkretnym
     przypadku zapytaã nale¿y: po co to komu w Polsce? Takie ob¿ydzanie samego siebie
                   Eu


     Polakom przez kryptosyjonistê, czemu to ma sùu¿yã? Czy to ma byã mo¿e ten nowy,
     œwietlisty szlag masonerii usùany samokomromitacjami, jak samokrytykami
     ¿ydokomuna waliùa prosto z mostu do rzeki na pustostan umysùowy?
             yn
     Je¿eli zaœ chory chciaùby jeszcze parê lat spokojnie po¿yã, to trzeba niestety
     powiedzieã, ¿e musi zaprzestaã odgrywaã rolê lokalnego przygùupa ¿ydowskiej
         az
     Warszawki; powinien braã leki uspokajaj¹ce i stosowaã dietê zakwaszaj¹c¹ z
     ograniczeniem mleka, jarzyn i owoców. Du¿e dawki witaminy D, do¿ylnie.
     ag
     Wspominaj¹c literaturê brukow¹ na koniec a tak¿e film Znachor ogl¹dany w Bytomiu
     w doborowym zaprawdê towarzystwie w mitologizowanych od czasu do czasu czasach
     studenckich z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski.
     M
     Z Panem Bogiem.
     http://www.spreaker.com/user/mysowa/kalectwo_korwina_fo71
     http://sowa.blogg.de/2012/09/09/kalectwo-korwina-20120909-stefan-kosiewski-
     fo71-zr1/
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:39
posted:9/13/2012
language:Polish
pages:4