Prezentare Leadershippoliticallearning

Document Sample
Prezentare Leadershippoliticallearning Powered By Docstoc
					 Political
Leadership21 octombrie 2011
  Liderismul politic exprimă
 esenţa mecanismului real de
realizare a politicii în societate,
   reprezintă unul dintre
mecanismele integrării activităţii
de grup, direcţionînd activităţile
      acestuia.
      Liderism politic
► Relaţie interpersonală prin care o persoană
 influenţează atitudinile, credinţele şi mai
 ales comportamentul sau acţiunile celorlalţi
► Problema liderismului este abordată din 2
 aspecte:
► General-teoretic (la nivel de concepţii, teze
 istorico-filosofice şi politologice)
► Utilitar-practic (cercetări şi elaborarea
 recomandărilor practice).
     Liderism politic
► Liderismul politic este prezentat prin
 3 aspecte primordiale:
► Trăsăturile personale ale liderilor,
 calităţile: naturale, morale, profesionale
► Instrumentele şi mecanismele de realizare
 a procesului politic: partidele politice,
 organele, aparatul birocratic, mijloacele de
 comunicare.
► Situaţia cu care se confruntă liderul care
 poate fi ordinară sau extraordinară, de
 criză.
      Liderism politic

► Experienţa istorică arată că mecanismul
 puterii reale se bazează pe doi factori:
► 1) împuternicirile liderului şi
► 2) autoritatea lui.
     Tipologia liderilor
► Politologul american Robert Tucker susţine că
 principalul în determinarea tipologiei liderilor
 politici sunt scopurile înaintate de aceştia şi
 influenţa lor asupra societăţii. În acest sens,
 avem 3 tipuri de lideri:
► a) conservatori – scopul cărora este de a păstra
 status quo-ul în societate;
► b) reformatori – care îşi îndreaptă acţiunile spre
 efectuarea unor schimbări radicale în societate;
► c) revoluţionari – care urmăresc constituirea
 unui nou sistem social.
      Tipologia liderilor
► După  criteriul metodelor folosite, avem trei tipuri
 de lideri:
► a) liderul politic democrat – este sociabil, stimează
 omul şi părerea lui, iniţiază la maximum
 participarea, instituind o atmosferă de colaborare;
► b) liderul politic autoritar – orientat spre metodele
 nedemocratice, monopoliste de conducere.
 Referitor la propria activitate, nu admite critica.
 Stilul de conducere este bazat pe restricţii,
 ameninţări;
► c) liberal – este încurajată acţiunea societăţii şi a
 mai multor figuri politice.
      Tipologia liderilor
► Max Weber evidenţiază alte 3 tipuri de lideri –
► a) tradiţional – este persoana, care primeşte puterea în
 conformitate cu tradiţiile ţării, acesta are loc în special în
 statele cu formă monarhică de guvernare;
► b) raţional-legal, este liderul din ţările democratice, care
 obţine puterea în rezultatul scrutinelor electorale;
► c) charismatic – este liderul care obţine puterea datorită
 calităţilor sale extraordinare. Este acea persoană, care
 poate îmbina idealul cu realul, posibilul cu imposibilul.
 Exemple de lideri charismatici – Buddha, Mohammed,
 Cezar, Solomon, Napoleon, etc. Liderul charismatic apare
 în perioade de criză, instabilitate, când conştiinţa politică
 a societăţii tinde spre un miracol, o tendinţă, o speranţă,
 care ar ajuta naţiunea să iasă din greutăţi.
    Tipologia liderilor
► Din perspectiva psihologică deosebim:
► lider ales
► etalon
► preferat
► specialist
     Tipologia liderilor
► Funcţie de trăsăturile personale deosebim:
► Lider-stegar – îşi realizează programul politic,
 stabiesc scopul şi merg spre realizarea acestuia:
 Lenin, Marx;
► lider-servitor – se orientează la adepţii lui, le
 exprimă interesele: R. Reagan, H. Kohl
► lider- negustor - „vinde” alegătorilor
 programul politic în schimbul voturilor
► lider pompier – reacţionează prompt la
 situaţiile de criză ale societăţii, se află în
 permanentă dinamică.
       Elita politică
► Termenul  de elită politică a fost introdus
 de politologul italian Paretto, iar colegul său
 Mosca a introdus noţiunea de „clasă
 politică”. Termenul dat vine de la cuvântul
 italian „eligere” („a alege”), desemnând un
 grup de oameni aleşi – aleşii societăţii.
         Elita politică
► Elita  politică desemnează un grup de oameni cu o
 pondere deosebită în societate, care dispun de
 putere, autoritate, bogăţie şi capacităţi
 organizatorice care îi deosebesc de masele largi.
► Termenul de „elită politică” trebuie deosebit de
 termenul „elită conducătoare”, aceste două noţiuni
 aflându-se într-un raport de parte la total. Noţiunea
 „elită conducătoare” este mai largă şi include toate
 tipurile de elită, ce participă direct sau indirect la
 procesele de conducere – elita politică, economică,
 militară, financiară, ideologică, etc.
       Elita politică
► Spre deosebire de toate celelalte elite, elita
 politică, şi numai ea singură, participă la
 realizarea puterii politice. Ea este reprezen-
 tată printr-o anumită pătură socială, care
 concentrează în mâinile sale toate domeniile
 vieţii de stat, ocupând poziţii-cheie
        Elita politică
► Există 3 grade de diferenţiere în cadrul elitei
 politice:
1) de rang înalt – aici se includ conducă-torii
 principali din cele trei ramuri ale puterii, per-
 sonalul aparatului Preşedintelui sau Parlamentului,
 etc. Aceste persoane, relativ reduse la număr
 (100-200), participă la adoptarea celor mai impor-
 tante decizii cu privire la societate.
2) elita mijlocie – aici se includ şefii UAT, primarii de
 municipii, liderii de partide, etc.
3) elita administrativă (birocratică) – pătura superi-
 oară de funcţionari de stat, care ocupă poziţii
 înalte în ministere şi alte instituţii de stat.
        Elita politică
► Elita politică se află în relaţii cu alte tipuri de
 elită, în special – cu elita economică
► Elita politică este în strânsă legătură cu elita
 informaţională
 Leadership politic-leadership
    organizaţional
► Prin leadership majoritatea oamenilor înţe-
 leg capacitatea unei persoane de a mobiliza
 şi direcţiona capaciţăţile membrilor unei
 organizaţii pentru atingerea scopurilor defi-
 nite.
► Dicţionarul explicativ al limbii române - un
 prim sens al leadership-ului este anume cel
 de conducere /sau de funcţie de conducere.
    Definire - leadership
     organizaţional
► Leadership-ul  se învârte în jurul
 viziunii, ideilor, direcţiei, şi are de-a
 face cu inspi-rarea oamenilor, oferirea
 sensului, direcţiei activităţii lor decât
 cu activităţile de rutină, de zi cu zi. Un
 lider trebuie să fie capabil să utilizeze
 mai mult decât propriile capacităţi. Un
 lider trebuie să fie capabil să inspire
 grupul să realizeze anumite activităţi
 fără să facă uz de mijloace formale de
 control.
Lider formal – lider informal
► Leadership-ul  formal – se referă la
 persoanele care ocupă o funcţie de
 conducere în organizaţii şi la dreptul legitim
 al acestora de a influenţa persoanele din
 subordine în virtutea poziţiei ocupate în
 cadrul structurii ierarhice a organizaţiei;
► Leadership-ul informal – spre deosebire
 de cel formal, nu se referă la dreptul de a-i
 influenţa pe alţii oferit de locul ocupat în
 structura formală, ci la calităţile intrinseci
 ale liderului de a exercita influenţă în cadrul
 unui grup informal.
Delimitarea conceptului de leadership de
     cel de management
►  Conceptul de management se referă la asumarea
 responsabilităţii pentru realizarea unui obiec-
 tiv şi la alocarea eficientă a resurselor (mate-
 riale şi umane) în acest scop.
► Pe de altă parte, conceptul de leadership se referă la
 procesul de influenţare şi direcţionare a mem-
 brilor organizaţiei către atingerea
 obiectivului.
►  Warren Benis şi Bart Namus au reuşit să rezume
  diferenţa dintre leadership şi management la o
  singură frază: „Managerii sunt oameni care fac
  lucrurile aşa cum trebuie, iar liderii sunt
  oameni care fac lucrurile potrivite”.
Delimitarea conceptului de leadership de
     cel de management
Warren Bennis, în lucrarea On Becoming a Leader, enumeră 12
  diferenţe între manager şi lider:
1. Managerul administrează. Liderul inovează
2. Managerul e o copie. Liderul e un original
3. Managerul menţine. Liderul dezvoltă
4. Managerul pune accentul pe sisteme şi structură. Liderul pune ac-
  centul pe oameni.
5. Managerul se bazează pe control. Liderul se bazează pe încredere.
6. Managerul are o vedere cu precădere pe termen scurt. Liderul are o
  vedere pe termen lung.
7. Managerul raspunde la întrebări precum: unde? cum? Liderul
  rasăunde la: ce anume? Și de ce?
8. Managerul se orienteză permanent în funcţie de rezultatele imediate.
  Liderul se orientează după rezultatele pe termen mediu şi lung (im-
  pact)
9. Managerul imită. Liderul crează.
10. Managerul acceptă status-quo-ul. Liderul îl contestă.
11. Managerul face lucrurile cum trebuie. Liderul face lucrurile care
  trebuie.
         Liderism politic
► Pentru a deveni lider, o persoană trebuie să dispună de
 calităţi ereditare (înnăscute), morale şi profesionale.
► Calităţile înnăscute se referă la caracter, voinţă, farmec
 personal, fermitate, intuiţie, inteligenţă, etc.
► Calităţile morale se referă la onestitate, bunăvoinţă şi
 no-bleţe, grijă pentru oameni, pentru bine şi dreptate
 socială.
► Calităţile profesionale se referă la potenţialul analitic,
 orien-tarea operativă în situaţie, poziţia argumentată
 faţă de opo-nenţi, competenţă, profesionalism în luarea
 deciziilor poli-tice. În plus, liderul trebuie să fie capabil
 de pune interesul social înaintea celui personal, să fie un
 bun diplomat şi orator, precum şi să posede o cultură
 politică înaltă.
  STRATEGII ȘI TACTICI UTILIZATE DE
 LIDERUL POLITIC PENTRU DOBÂNDIREA ȘI
     EXERCITAREA PUTERII
► Recurgerea la consilieri
► Aliantele-coalitiile
► Comunicarea
► Manipularea
► Compromisul
► Încrederea
► Entuziasmul
► Temporizarea
► Tactica "cacialmalei"/bluffing-ului
Vă multumesc pentru
 atenție și răbdare

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:9/13/2012
language:Romanian
pages:23