isyerinde periyodik duzenlenmesi gereken listeler by Zy2C9BH4

VIEWS: 198 PAGES: 24

									İşyerinde Düzenlenmesi Gereken Kontroller

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden düzenlenmesi gereken kontrolleri 3 grupta
değerlendirmek gerekmektedir.

  1- Sağlık yönünden düzenlenmesi gereken kontroller
  2- Teknik periyodik kontroller
  3- Organizasyona yönelik kontroller olarak değerlendirilmelidir.

Sağlık Yönünden düzenlenen kontroler;
  a- İşe başlarken,
  b- İşin devamı süresince periyodik olarak düzenlenen kontroler

Teknik periyodik kontroler;
  a- İşe başlarken düzenlenen kontroller
  b- İşin devamı süresince düzenlenen periyodik kontroller

Organizasyona yönelik kontrolleride;
  a- İşe başlarken düzenlenen ve
  b- İşin devamı süresince düzenlenen kontroller olarak değerlendirilmelidir.


                     KONTROLER
      SAĞLIK            TEKNİK           ORGANİZASYON
     KONTROLLERİ          PERİYODİK          EL KONTROLLER
                    KONTROLLER
 İŞE BAŞLARKEN   PERİUODİK  İŞE BAŞLARKEN  İŞİN DEVAMI  İŞE BAŞLARKEN   İŞ DEVAM
 DÜZENLENEN   KONTROLLER  DÜZENLENEN    SÜRESİNCE  ALINAN      EDERKEN
 KONTROLLER          KONTROLLER    YAPILMASI  BELGELER     DÜZENLENEN
                         GEREKEN            BELGELER
                        KONTROLLER
    A- Sağlık Yönünden ve Periyodik Olarak Düzenlenen Belgeler

1- İşe Giriş Sağlık raporu ve periyodik kontrolleri
2- Portör Muayeneleri ve periyodik kontrolleri,
3- Akciyer filmi ve periyodik kontrolleri
4- Laboratuar kontrolleri ve periyodik kontrolleri (Kan ve İdrar tahlilleri)
5- Kulak Odiyogramları ve periyodik kontrolleri
6- Sinir sistemi kontrolleri
7- Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışacak işçilerin sağlık kontrolleri
8- Yeraltında, nemli hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde çalışacak işçilerin
  sağlık kontrolleri
9- Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan
  çalışmalarda sağlık kontrolleri,
10- Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya kaynak işlerinde
  çalışmalarda sağlık kontrolü    B- Teknik Periyodik kontroller

1- İşyeri ortamı gaz ve toz Ölçümleri,
2- Gürültü ölçümleri,
3- Vibrasyon ölçümleri,
4- Elektrik tesisatı kontrolleri,
5- Topraklama kontrolleri,
6- Statik elektrik kontrolleri,
7- Paratoner kontrolleri,
8- Kaldırma araçları kontrolleri,
9- Kazan kontrolleri (a- Buhar kazanı, b- Sıcak su kazanı)
10- Basınçlı kaplar (hidrofor, tank v.s.) kontrolleri,
11- Kompresör kontrolleri,
12- Termal konfor şartları ölçümü,
13- Ölçüm cihazları kalibrasyonları
14- Kimyasallarla çalışmada havalandırma motorları kontrolü
15- 0 ve 1. tehlikeli grupta ex-proof elektrik tesisatı kontrolü
16- İmalat yeterlilik belgesi
17- Katodik koruma,
18- Kişisel koruyucular kontrolü

    C- Organizasyona yönelik belgeler

1-  İşletme Belgesi,
2-  Risk Değerlendirmesi,
3-  Acil eylem planları,
4-  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,
5-  İşyeri veya Ortak Sağlık Birimleri kontrolü,
6-  Çalışma Talimatları,
7-  İşçilerin Eğitimleri,
8-  Operatör Belgeleri
9-  Çalışma izin belgesi
A- Sağlık Yönünden Ve Periyodik Olarak Düzenlenen Belgeler

MADDE 86. - Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin
devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri
hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal
Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş
muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır.
Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.

On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor

MADDE 87. - bunların onsekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı
şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca
olup olmadığının kontrol ettirilmesi

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Sağlık Raporu
Madde 5 – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını
doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve
şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve
gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi
zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16
yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de
en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak
sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın
Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.
Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu
örneği EK-II de verilmiştir.
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT
İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

İŞYERİNİN
Sicil no:
                            Fotoğraf
Unvanı:
Adresi:
Tel ve faks:


İŞÇİNİN
Adı ve soyadı:
Cinsiyeti:
Eğitim durumu:
Medeni durumu:           Çocuk sayısı:
Ev Adresi:
Tel:
Mesleği:
Yaptığı iş:
Çalıştığı bölüm:
Daha önce çalıştığı yerler:
İşkolu         Yaptığı iş          Giriş-çıkış tarihi
1.
2.
3.
Özgeçmişi:
Kan grubu:
Konjenital/kronik hastalık:
Bağışıklama:
- Tetanoz:
- Hepatit:
- Diğer:
Soygeçmişi:
Anne         Baba     Kardeş         Çocuk
TIBBİ ANAMNEZ:
1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?
                         Hayır         Evet          Tarih
- Balgamlı öksürük
- Nefes darlığı
- Göğüs ağrısı
- Çarpıntı
- Sırt ağrısı
- İshal veya kabızlık
-  Eklemlerde ağrı
-  Diğer (Belirtiniz)
2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?
                         Hayır         Evet          Tarih
- Kalp hastalığı
- Şeker hastalığı
- Böbrek rahatsızlığı
- Sarılık
- Mide veya oniki parmak ülseri
- İşitme kaybı
- Görme bozukluğu
- Sinir sistemi hastalığı
- Deri hastalığı
- Besin zehirlenmesi
- Diğer (Belirtiniz)
3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?
 Hayır        Evet    ise tanı..................................................................................
4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?
Hayır         Evet    ise nedir................................................................................
5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?
Hayır      Evet ise nedir...................................................................................
6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi?
Hayır      Evet ise tanı.....................................................................................
7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?
Hayır      Evet ise nedir ve oranı....................................................................
8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?
Hayır      Evet ise nedir..............................................................................….
9. Sigara içiyor musunuz?
Hayır
Bırakmış     ..........ay/yıl önce    .............ay/yıl içmiş     ...........adet/gün içmiş
Evet       ..........yıldır      ..............adet/gün
10. Alkol alıyor musunuz?
Hayır
Bırakmış      ..............yıl önce     ..............yıl içmiş  ................sıklıkla içmiş
Evet        ...............yıldır      ..............sıklıkla
FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:
a) Duyu organları
 - Göz
 - Kulak-Burun-Boğaz
 - Deri


b) Kardiyovasküler sistem muayenesi


c) Solunum sistemi muayenesi


d) Sindirim sistemi muayenesi


e) Ürogenital sistem muayenesi


f) Kas-iskelet sistemi muayenesi


g) Nörolojik muayene


ğ) Psikiyatrik muayene


h) Diğer


-TA:     /     mm-Hg
-Nb:    / dk.
-Boy:              Kilo:    BMI:
LABORATUVAR BULGULARI:
a) Biyolojik analizler
- Kan
- İdrar
b) Radyolojik analizler
c) Fizyolojik analizler
- Odyometre
- SFT
d) Psikolojik testler
e) Diğer
KANAAT VE SONUÇ:
1-  ……………………………………………………………….işinde/işyerinde                         bedenen
çalışmaya elverişlidir.


2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.


     İMZA                  TARİH: ........ / ......... / ..................
PERİYODİK MUAYENELER:

(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları
yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde
bulunacaktır.)
PORTÖR MUAYENELERİ:
Gıda işlerinde çalışan işçilerin taşıyıcı hastalıklarının olup olmadığının belirlenmesi amacıyla
periyodik olarak 3 ayda bir kez portör kontrolundan geçirileceklerdir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:57 – Umumi Hıfz. Kanunu Mad: 126 )

AKCİYER FİLMİ VE LABORATUVAR TETKİKLERİ
İSGT Madde; 59
8) Meslek hastalıklarından korunmak için, işe giriş ve işe yerleştirme muayeneleri düzenli
yapılacak, kullanılan maddelere karşı hassas olanlar bu işlerde çalıştırılmayacak, işe uygun
kişilerin yerleştirilmesine önem verilecektir.

İSGT Madde: 76 TOZLU İŞLER
5) Tozlu işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, göğüs
radyografileri alınacak ve solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı olanlar,
göğüs yapısında bozukluk bulunanlar, bu işlere alınmayacaklardır.
6) Tozlu işlerde çalışan işçilerin, periyodik olarak, sağlık muayeneleri yapılacak ve her 6
ayda bir, göğüs radyoğrafileri alınacaktır

İSGT Madde: 61 KURŞUN
8) Kurşunla çalışacak işçiler, işe alınırken klinik ve laboratuvar usulleri ile genel muayeneleri
yapılacak, kan, kan yapıcı sistem, karaciğer ve böbreğin durumu incelenerek, kurşuna hassas
olanlar ve alkolikler, bu işlere alınmayacaktır.
9) Kurşunla çalışan işçiler, her üç ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulacaktır. Bu
muayeneler ile kurşun absorbsiyonunun ilk belirtileri, klinik ve laboratuvar usulleri ile tespit
edilecektir. İşçinin hazım şikayetleri olup olmadığı, diş etlerinde burton çizgisi bulunup
bulunmadığı, kolların ekstansiyon durumları incelenecektir. İdrarda kopraporfirin aranacak ve
kanda hemoglobin yüzdesi ölçülecek, bazofil granulasyonlu eritrosit sayımı yapılacaktır.
Gerektiğinde kanda ve idrarda kurşun aramak üzere numuneler, ihtisas laboratuvarlarına
gönderilecektir.
10) Kurşun absorbsiyonu veya zehirlenmesi tespit edilen işçiler, yaptıkları işten, bir süre için
ayrılacak ve kontrol altında tedavi edileceklerdir.
11) Kurşunla çalışan işçiler arasında, kurşun absorbsiyonu veya zehirlenmesi görüldüğü
takdirde, işyerinde araştırma yapılacak, zehirlenme kaynağı bulunacak ve gereken teknik
tedbirler alınacaktır.
12) Her işçi için, işyerinde, bir sağlık sicili kartı tutulacak ve bu karta, işe giriş ve periyodik
muayene bulguları kaydedilecektir.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelikte
  Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri için,
1- Biyolojik izlem, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod
kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünüde kapsayacaktır.
Bağlayıcı biyolojik sınır değer: 70 mg Pb/100 ml kan.
  Şu durumlarda tıbbi gözetim yapılacaktır.
1- Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı
ortalama konsantrasyonu 0,075 mg/m3 ten fazla ise,
2- İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi mg Pb/100 ml kan dan fazla ise.

İSGT Madde: 62 CİVA
8) Civa ile çalışacak işçiler, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri ile genel muayeneleri
yapılacak, karaciğer veya böbrek yetersizliği olanlar ileciltleri hassas bulunanlar veya cilt
hastalığı olanlar, bu işlere alınmayacaklardır.
9) Civa ile çalışan işçilerin, her üç ayda bir,klinik ve laboratuvar usulleri ile sağlık
muayeneleri yapılacaktır.Tükrük artması, diş etlerinde ülserasyon, el, göz kapaklarında
titremeler şeklindeki belirtileri bulunanlar, yaptıkları işten ayrılacaklar, kontrol ve tedavi
altına alınacaklardır.
10) Her işçi için, işyerinde, sağlık sicili kartı tutulacak ve bu karta, işe giriş ve periyodik
muayene bulguları kaydedilecektir.

İSGT Madde: 63 ARSENİK
7) Arsenikle çalışacak, işçilerin, işe alınırken klinik ve laboratuvar usulleri ile genel
muayeneleri, yapılacak, cildi nemli ve hassas olanlar ile cilt, karaciğer ve sinir hastalığı
olanlar, bu işlere alınmayacaklardır.
8) Arsenikle çalışan işçilerin, altı ayda bir, klinik ve laboratuvar usulleri ile sağlık
muayeneleri yapılacaktır. İdrar, dışkı, kıl ve tırnaklardaki arsenik miktarı tayin edilecek,
arsenikle ilgili zehirlenmelerin görülmesinde işçiler yaptıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve
tedavi altına alınacaklardır.

İSGT Madde: 64 BEYAZ FOSFOR
5) Beyaz fosfor ve bileşikleri ile çalışan işçilerin, giriş ve periyodik muayenelerinde, genel
sağlık muayenesi ile beraber, çene ve dişlerin filmleri çektirilecek, fosfordan meydana gelen
alt çene nekrozu (Fossy - Jow) nun ilk belirtileri aranacaktır.

İSGT Madde: 65 ENSEKTİSİT
2) Ensektisitle temasa gelmesi muhtemel işçilere iyi bir tıbbi bakım temin edilecek, herhangi
bir zehirlenme anında uygulanmak üzere gerekli atropin v.b. ilaçlar hazır bulundurulacaktır.
8) İşçiler işe girerken daha önce fosfor bileşikleri ile temasa gelip gelmedikleri incelenecek ve
klinik belirti aranacaktır.
Herhangi bir şekilde organik fosforlu ve karbamatlı ensektisitlere maruz kalanlarda, rutin
olarak biyokimyasal testle kolinesteraz aktivitesinin tayini yapılacak, işçi işe girerken ve işin
devamı süresince en az 6 ayda bir defa hassas tıbbi kontrola tabi tutulacaktır.
Kolinesteraz seviyesi % 25 oranında düşünce işçi, organik fosfor bileşikleri ile temas
ettirilmeyecek, işi değiştirilecektir.

İSGT Madde: 66 KADMİYUM
3) Kadmiyumla çalışan işçiler, işe alınırken, periyodik olarak klinik ve laboratuvar usulleri ile
sağlık muayeneleri yapılacak, solunum sistemi ve böbrek hastalığı tespit edilenler, yaptıkları
işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

İSGT Madde: 67 MANGENEZ
4) Mangenez ve bileşikleri ile çalışan işçiler, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri ile
genel sağlık muayeneleri yapılacak, sinir sistemi, solunum sistemi, frengi hastalığı ve ruh
hastalığı tespit edilenler, bu işlere alınmayacaklardır.
5) Manganez ve bileşikleri ile çalışan işçilerin, periyodik olarak, klinik ve laboratuvar usulleri
ile sağlık muayeneleri yapılacak, manganezle ilgili zehirlenmelerin görülmesinde işçiler,
yaptıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.


İSGT Madde: 68 KROM
4) Krom ve bileşikleri ile çalışacak işçilerin, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri ile
genel sağlık muayeneleri yapılacak, kroma karşı allerjisi olanlar ile cilt ve solunum sistemi
hastalıkları bulunanlar, bu işlere alınmayacaklardır.
5) Krom ve bileşikleri ile çalışanların, periyodik olarak, klinik ve laboratuvar usulleri ile
sağlık muayeneleri yapılacaktır. Burun septumunda ülserasyon görülenler ile solunum sistemi
ve cilt hastalığı bulunanlar çalıştıkları işten ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına
alınacaklardır.
İSGT Madde: 69 BERİLYUM
3) Berilyum ve bileşikleri ile çalışacak işçilerin, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri ile
genel sağlık muayeneleri yapılacak, bünyece çok zayıf olanlar ile solunum sistemi hastalığı
bulunanlar, bu işlere alınmayacaklardır.
4) Berilyum ve bileşikleri ile çalışan işçilerin, periyodik olarak, klinik ve laboratuvar usulleri
ile genel sağlık muayeneleri yapılacaktır. Solunum sistemi hastalıkları bulunanlar ile
zayıfladıkları görülenler, çalıştıkları işten ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

İSGT Madde: 71 BENZEN
6) Benzen ve bileşikleri ile çalışacak işçilerin, işe alınırken,klinik ve laboratuvar usulleri ile
genel sağlık muayeneleri yapılacak, kan yapıcı sistem ve karaciğer hastalığı bulunanlar, bu
işlere alınmayacaklardır.
7) Benzen ve bileşikleri ile çalışan işçilerin, periyodik olarak, klinik ve laboratuvar usulleri ile
genel sağlık muayeneleri yapılacak, kan yapıcı sistem ve karaciğer hastalığı görülenler, bu
işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

İSGT Madde: 72
4) Anilin ve nitro - amin türevleri ile çalışacak işçilerin, işe alınırken, klinik ve laboratuvar
usulleri ile genel, sağlık muayeneleri yapılacak, cilt, böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar ile
aniline karşı allerjisi bulunanlar, bu işlere alınmayacaklardır.
5) Anilin ve nitro - amin türevleri ile çalışan işçilerin, periyodik olarak, klinik ve laboratuvar
usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak, cilt, böbrek ve karaciğer hastalığı görülenler,
bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

İSGT Madde: 73
2) Halojenli hidrokarbonlarla çalışacak işçiler, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri
ile genel sağlık muayeneleri yapılacak, cilt, böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarla klora karşı
allerjisi bulunanlar, bu işlere alınmayacaklardır.
3) Halojenli hidrokarbonlarla çalışan işçilerin, eriyodik olarak, klinik ve laboratuvar usulleri
ile genel sağlık muayeneleri yapılacak, cilt, böbrek ve karaciğer hastalığı bulunanlar ve klora
karşı allerjisi görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

İSGT Madde: 74
4) Karbon sülfür ile çalışacak işçilerin, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri ile genel
sağlık muayeneleri yapılacak, böbrek, karaciğer ve sinir sistemi hastalıkları olanlarla alkolik
ve epileptikler, bu işlere alınmayacaklardır.
5) Karbon sülfür ile çalışan işçilerin, periyodik olarak, klinik ve laboratuvar usulleri ile sağlık
muayeneleri yapılacak, böbrek, karaciğer ve sinir sistemi hastalıkları bulunanlarla alkolik ve
epileptik olduğu görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik
   Sağlık Gözetimi
   Madde 12 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükümleri saklı
kalmak kaydı ile:
   a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık
yönünden risk altında olduğu saptanan işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.
   İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınacak ve
bu gözetimler özellikle;
   1) Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen
tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin sözkonusu olduğu,
   2) İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının
bulunduğu,
   3) İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde
olduğu, durumlarda yapılacaktır.
   Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu
durumlarda yapılacaktır. Ek-II’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal
maddelerle çalışmalarda, aynı Ek’deki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılması zorunludur.
İşçiler bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar edileceklerdir.
   b) (a) bendine göre sağlık gözetimine tabi tutulan her işçi için kişisel sağlık ve maruziyet
kayıtları tutulacak ve güncelleştirilecektir.

GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ SAĞLIK TEDBİRLERİ;

Madde 22 - Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli
geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde, gürültü
derecesi en çok 95 desibel olabilir.

İSGT Madde: 78
4) Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin, işe, alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak,
özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülecek, kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu
sistemde arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular, bu işlere alınmayacaklardır. Ancak
doğuştan sağır ve dilsiz olanlar, bu işlere alınabileceklerdir.

Gürültü Yönetmeliği
Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri
   Madde 5 — Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri ile ilgili hususlar
aşağıda belirtilmiştir:
   a) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en
yüksek ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, aşağıda
verilmiştir;
   1) Maruziyet sınır değerleri : LEX, 8h = 87 dB (A) ve Ppeak = 200 µ Pai
   2) En yüksek maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 85 dB (A) ve Ppeak = 140 µ Paii
   3) En düşük maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 80 dB (A) ve Ppeak = 112 µ Paiii
   b) İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak
koruyucularının koruyucu etkisi de dikkate alınarak maruziyet sınır değer uygulanacaktır.
TİTREŞİMLE İLGİLİ SAĞLIK TEDBİRLERİ:
İSGT Madde: 79
2) Titreşim yapan aletlerle çalışan işçilerin, periyodik olarak, sağlık muayeneleri yapılacaktır.
Kemik, eklem ve damar sistemleri ile ilgili bir hastalığı veya arızası görülenler,
çalıştıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ
Sağlık Gözetimi
Madde 10 — İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi
tutulacaktır:
   a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince yapılan risk değerlendirmesi
sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun sağlık gözetimine tabi
tutulacaktır.

ENFRARUJ IŞINLARLA İLGİLİ SAĞLIK GÖZETİMİ
İSGT Madde: 80
3) Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışacak işçilerin, işe alınırken genel sağlık
muayeneleri yapılacak, özellikle görme durumu ve derecesi tayin olunacak ve gözle ilgili
bir hastalığı olanlar, bu işlere alınmayacaklardır.

İSGT Madde: 81 NEMLİ YERLERDE ÇALIŞMA
3) Yeraltında, nemli hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde çalışacak işçilerin, işe
alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak ve özellikle kaslar, eklemler ve göz üzerinde
durulacak ve sedimantasyon yapılacak ve klinik usullerle romatizma hastalığı
aranacaktır. Romatizma ve göz hastalığı olanlar, bu işlere alınmayacaklardır.

İSGT Madde: 82
Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan çalışmalarda
aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
4) Bu gibi işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık
muayeneleri yapılacak ve özellikle E.K.G. ve akciğer fonksiyon testleri ile birlikte kalp
dolaşım, solunum ve kemik sistemleri üzerinde gerekli incelemeler yapılacak ve sağlık
yönünden sakınca görülenler, bu işlere alınmayacaklardır.

İSGT Madde: 83 Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan
Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon
kaynakları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
5) İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en geç, ayda
bir defa değerlendirilecektir. Alınan radrasyon, izin verilen dozun üstünde bulunduğu
hallerde, işçi bir süre için, bu işten uzaklaştırılacak, yıllık total doz korunacaktır.
8) Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon
kaynakları ile çalışacak işçilerin, işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak ve
özellikle sinir, kan ve kan yapıcı sistemi incelenecek, sinir ve kan hastalıkları ile ilgili
bozuklukları görülenler, bu işlere alınmayacaklardır.
9) Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon
kaynakları ile çalışan işçilerin, periyodik olarak genel sağlık muayeneleri yapılacak ve
özellikle sinir ve kan hastalıkları ile ilgili bozuklukları görülenler, çalıştıkları işlerden
ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
   Sağlık Gözetimi
   Madde 16 — İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine
tabi tutulacaktır:
   a) İşveren, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine göre
sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan işlerde çalışanların, sağlık durumlarının gözetim
altında tutulması için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapacaktır.
   b) Sağlık gözetimi, maruziyet başlamadan önce yapılacak ve daha sonra da düzenli
aralıklarla sürdürülecektir. İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal
alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır.

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  Sağlık Gözetimi
  Madde 19 — İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi
tutulacaktır:
  a) Asbestle çalışacak her işçinin çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu
değerlendirilecek ve Yönetmelik Ek’inde belirtildiği şekilde, özellikle göğüs muayeneleri ile
diğer tetkik ve kontrolleri yapılacaktır.
  İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi en az 3 yılda bir tekrarlanacak ve her işçi için
sağlık kaydı tutulacaktır.

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
  Sağlık Gözetimi
  Madde 16 – Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda:
  a) İşveren her işçinin;
  1) Çalışmalara başlamadan önce,
  2) Düzenli aralıklarla, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  b) Risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken işçileri tanımlayacaktır.
  Gerektiğinde, maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz
bağışıklığı olmayan işçiler için etkili aşılar hazır bulundurulur.
  c) Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son
bulmasından sonra en az 10 yıl süre ile saklanır.

   Sağlık Gözetimi
   Madde 12 — İşçiler aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi
tutulacaktır:
   a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince yapılan risk değerlendirmesi
sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun sağlık gözetimine tabi
tutulacaktır.
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik*
   Gözlerin Korunması
   Madde 9 — Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması için uyulacak
hususlar aşağıda belirtilmiştir:
   a) Aşağıdaki durumlarda işçilerin göz muayeneleri yapılacaktır;
   - ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
   - düzenli aralıklarla ve
   - ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda.
   b) Yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere
tabi tutulacaktır.


B- Teknik Periyodik Kontroller

1- Ortam Ölçümleri (Zararlı faktörler; toz, gaz, gürültü, vibrasyon v.s) )
İşyeri çalışma ortamı risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak yapılması gereken
ölçümler belirlenerek uygun sistemle ile ölçüm yapılacaktır.

İSGT Zararlı Maddelerin Ölçümü
İSGT Madde: 76
5) Tozlu işlerde, teknik imkanlara göre, kapalı sistemde yapılacak veya bu işler, diğerlerinden
tecrit edilecektir. İşyeri havasındaki toz miktarı, belirtilen miktarı geçmeyecektir.

İSGT Madde: 61
3) Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde, adam başına 15 metreküp hacim düşecek ve 4
metreden fazla tavan yükseklikleri, bu hesaba katılmayacaktır.
 7) İşyeri havasından, periyodik olarak numuneler alınarak kurşun miktarı tayin
edilecek ve bu miktarın 0,15 miligram/metreküpü geçmemesi sağlanacaktır.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik
1- Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı
ortalama konsantrasyonu 0,075 mg/m3 ten fazla ise,

İSGT Madde: 62
3) İşyeri havasından periyodik olarak numuneler alınarak, civa seviyesi tayin edilecek ve bu
seviyenin 0,075 miligram/metreküpten yukarıya çıkmaması sağlanacaktır.

İSGT Madde: 63
3) Arsenik ile çalışılan yerlerdeki çevre havasından periyodik olarak numune alınarak arsenik
miktarı tayin edilecek ve bu miktarın 0,5 miligram/metreküpten yukarıya çıkmaması
sağlanacaktır.

İSGT Madde: 66
1) Kadmiyum oksit tozu ve dumanının, çevre havasına yayılması önlenecektir. Kaplama
tanklarının kenarlarına, sıvı seviyesine yakın, uygun aspirasyon sistemi kurulacak, çevre
havasında kadmiyum miktarı, 0,1 miligram/metreküpü geçmeyecektir.

İSGT Madde: 69
1) Berilyum ve bileşiklerinin kullanıldığı işyerlerinde, genel havalandırma ile birlikte, uygun
aspirasyon sistemi kurulacak ve bu işyeri havasında, berilyum miktarı (2)
miligram/metreküpü geçmeyecektir.
İSGT Madde: 71
1) Solventler, tinerler ve benzerleri ile deri, plastik ve benzerlerinden mamul eşya imalat
sanayiinde kullanılan her çeşit yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı(% 1) den
fazla olmayacaktır.
5) Benzen ile çalışılan işyerlerinde, benzenin havadaki konsantrasyonu, hacmen milyonda 20
den fazla olmayacaktır. Daha yüksek benzen konsantrasyonuyla çalışmak zorunluluğu
bulunan işyerlerinde, işçilere uygun hava maskeleri, sıvı benzen ile çalışılan hallerde, özel
ayakkabı, eldiven ve özel iş elbisesi gibi korunma araçları verilecektir.

İSGT Madde: 74
2) Karbon sülfür ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon
sistemi kurulacak, çalışmalar, kapalı sistemde olacak ve işyeri havasındaki karbon sülfür
miktarı hiç bir şekilde 20 P.P.M.veya 60 miligram/metreküpü geçmeyecektir.

İSGT Madde: 75
2) İşyeri havasındaki kükürtlü hidrojen miktarı, hacim olarak milyonda 20 yi geçmeyecektir.

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ
Madde 22 - Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli
geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde, gürültü
derecesi en çok 95 desibel olabilir.

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ
Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri
   Madde 5 — Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri ile ilgili hususlar
aşağıda belirtilmiştir:
   a) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en
yüksek ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, aşağıda
verilmiştir;
   1) Maruziyet sınır değerleri : LEX, 8h = 87 dB (A) ve Ppeak = 200 µ Pai
   2) En yüksek maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 85 dB (A) ve Ppeak = 140 µ Paii
   3) En düşük maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 80 dB (A) ve Ppeak = 112 µ Paiii
   1) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 dB (A) maruziyet
sınır değerini aşmayacaktır.
   2) Bu işlerdeki riskleri en aza indirmek için yeterli önlemler alınmış olacaktır.

VİBRASYON ÖLÇÜMLERİ
İSGT Madde: 79
TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ
  Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri
  Madde 5 — Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri:
  a) El – kol titreşimi için;
  1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,
  2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2.
  İşçinin el–kol titreşimine maruziyeti, bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1 inci
maddesi hükümlerine göre değerlendirecek veya ölçülecektir.
  b) Bütün vücut titreşimi için;
  1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2,
  2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2 olacaktır.
  İşçinin bütün vücut titreşimine maruziyeti bu Yönetmeliğin Ek’inin B bölümünün 1 inci
maddesinin hükümlerine göre değerlendirilecek veya ölçülecektir.
ELEKTRİK TESİSATI:
Elektrik tesisatı, cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacak, bakım ve işletmesi
sağlanacaktır. Nemli ve tozlu yerlerle geçici olarak nemli olan, ıslak, korozif, yangın tehlikesi arzeden
ve yüksek sıcaklığı olan yerlerde yapılmış ve yapılacak elektrik tesisatı ile bina dışına yapılmış
elektrik tesisatı, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesine uygun olacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:353,354)

ELEKTRİK TESİSATI KONTROL BELGESİ YOKTUR.
Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmiyen süreler
içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacaktır. Kontrol
sonuçlarını belirten bir belge düzenlenecektir.
(Par.Pat.Teh.ve Za.Mad.Çal.İşl.ve işy.Al.Ted.Hak.Tüzük Mad.40)
Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın
izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya
devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak
ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır.
Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal
koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları, uygun bir şekilde
topraklanacaktır. Alternatif veya doğru akım ile çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları,
uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu belgelendirilecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güv. Tüzüğü Madde: 295,296,297,353,354)

TOPRAKLAMA KONTROL BELGESİ YOKTUR.
Bütün madeni bölme ve çatı kısımları ile makina ve teçhizat uygun şekilde topraklanacaktır.
Yukarıda belirtilen techizat ve tesisatın Topraklamalarının uygunluğu ve iş görür durumda
olduğu yetkili teknik eleman (elektrik müh.) tarafından ölçüm yapılmak suretiyle ve gözle
muayene edilerek belgelendirilecektir..
(Par.Pat.Teh.ve Za.Mad.Çal.İşl.ve işy.Al.Ted.Hak.Tüzük Mad.42)

STATİK ELEKTRİK TOPRAKLAMA BELGESİ
Bütün sistem ve tesisat tanker tank topraklama sistemine bağlanarak yük birikimlerinden
arındırılacak, topraklama çubuk veya levhası bulunacak, tankerlerin boşaltım anında tank ile
tanker arasında topraklama bağlantısı yapılmadan boşaltım yapılmayacak, tehlikeli parlayıcı
patlayıcı sahaya girişte statik elektrik giderici tertibat (nötralizatör) konulacak, buralarda
kullanılan tankerlerin statik elektrik topraklama bağlantısı ayrıca yapılacaktır.
(Par.Pat.Teh.veZa.Mad.Çal.İşl.veişy.Al.Ted.Hak.TüzükMd.75, TS 12820-2002 Md.1.10.2,
TS 11939-2001 Md.1.15)

PARATONER
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı binalar,
yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Tamamen çelik
konstrüksiyon binalarla, saç ve borulardan inşa edilmiş tank ve benzeri çelik depoların yeterli
bir topraklamaya tabi tutulması halinde ayrıca paratoner tesisatına ihtiyaç yoktur. Ancak bu
hususun yetkili teknik bir eleman tarafından kontrol edilerek yeterliliğinin belgelendirilmesi
zorunludur. Paratönerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat yılda en az bir defa,
ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde
gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güv. Tüzüğü Madde: 343, Par.Pat.The.ve Zar.Mad.le Çal.İşy.de ve İşl.de
Al.Ted.Hk.Tüz.Mad: 57)
KALDIRMA ARAÇLARI KONTROL BELGELERİ (VİNCİN, FORKLİFT,
ASANSÖR VS.)
 Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından
kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik
durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve
bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. Kaldırma
makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak
ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri
bulunacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 376,378)

KAZANLARIN KONTROLU:
Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan
önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revuzyonlardan sonra, yılda bir
periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve
deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından
yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.
Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile
yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya
kadar kullanılmayacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 207,209)
 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Mad. 7)


BASINÇLI KAPLARIN KONTROLU:
Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen
teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya
başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay
kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya baţlanmadan önce ve
herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir
raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 223)227 kontrol ve deney 1,5 katı ile olacak

Basınçlı su ve hava tankları ve depoları Basınçlı su ve hava tanklarının, belli aralıklarla
periyodik muayeneleri yapılacak ve sonuçlar sicil defterine işlenecektir
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 237)

KOMPRESÖR:
Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra
ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan
sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli
idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya
defterine işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade
edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 244)

AYDINLATMA:
İşyeri aydınlatması uygun şekilde yapılarak İçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 18.
maddesinde belirtildiği şekilde aydınlatma sağlanarak ölçümü yapılıp belgelendirilecektir.
TERMAL KONFOR:
İşyeri ısı, nem hava kalitesi ölçülerek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 20 maddesinde
belirtilen ortama uygun ve yapılan işle bağlantılı olarak yapılacak risk değerlendirmesinde
uygun ortam şartlarının sağlandığı belgelendirilecektir.

KALİBRASYON:
İşyerinde kullanılan güvenlik cihazları, yangın dedektörü, gaz alarm cihazları gibi hassas
cihazların kalibrasyonu uygun periyotlarla yapılarak belgelendirilecektir.

EX- PROOF MALZEME:
Parlayıcı Patlayıcı ortamda kullanılan elektrik cihazları, motorların ex-proof olduğu
kontrolleri yapılarak Tehlike bölgelerine göre uygun malzeme kullanıldığı belgelenecektir.

Emilen hava içinde yanıcı veya parlayıcı maddelerin bulunduğu hallerde, aspiratör
pervanesinin kanalı, göbeği ve gövdesi, demir ve çelik malzemeden yapılmayacak, pervane
yatakları, kanal dışında, iyi yağlanmış ve toz geçirmez bir şekilde yapılacak, çıkış
menfezlerine, sağlam madeni tel kafesler konacaktır. Aspiratörlerin elektrik motorları,
çalışacağı ortama uygun olacak, emilen hava içinde, yanıcı ve parlayıcı maddeler bulunduğu
hallerde motor, yanıcı ve parlayıcı maddelere karşı, uygun şekilde monte edilmiş veya bu
maddelere dayanıklı tipte yapılmış olacaktır.
Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile üç ayda bir de genel kontrol ile
temizliği yapılacak ve onarımlardan sonra, tesisatın kuruluş karakteristiği
bozulmayacaktır.
Par. Pat. Teh. Ve Zar. Mad. Çal. İşyl. Ve İşler Hak. Tüzük Madde 197, 200

O ve 1 tehlikeli bölgede bulunan elektrik cihazları tesisatı ile elektrikle çalışan pompa , valf
vb techizatın exproof olduğuna dair belge
Alev geçirmez (exproof) cihazların kullanılmasından önce imalatçı ve satıcı müesseselerden
bu cihazların gerektiği gibi olduklarına dair belgeler alınacaktır. Alev geçirmez cihazların
üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik, bu cihazların ilk güvenlik durumlarını
bozmıyacak veya azaltmıyacak şekilde yapılacaktır.
(Par.Pat.Teh.ve Za.Mad.Çal.İşl.ve işy.Al.Ted.Hak.Tüzük Mad.25)

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
Parlayıcı Patlayıcı madde depolama tankları TSE standartlarına uygun olarak imal edildiğini
belirten belge alınacaktır. Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya
mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve
monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan
sonra, yapılacaktır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir raporda belirtilecek ve bu
raporlar işyerlerinde saklanacaktır.
(İş Kanunu Md.77, Par.Pat.Teh.ve Za.Mad.Çal.İşl.ve işy.Al.Ted.Hak.Tüzük Mad.125/d, TS
11939-2001 Md.2.2.13)

KATODİK KORUMA
Yer altı tankının katodik korumasının yapıldığına ve uygun olduğuna dair yetkili teknik
eleman tarafından belge düzenlenecektir.
(İş Kanunu Mad.77, TSE 11939 Mad.2.2.6)

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME
Bütün kişisel koruyucu donanımın işyerinde kullanma yerlerine ve yapılan işe uygun olduğu
TS EN standartlarına uygun olduğu belgelendirilecektir.
     D- Organizasyona Yönelik Belgeler

İŞLETME BELGESİ;
Sanayiden sayılan ve 50 işçi ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri işletme belgesi alacaklardır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
MADDE 78 – Bu Kanuna tabi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının belirlenmesi ve
gerekli önlemlerin alınması, işyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine ve hammaddeler
yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları
sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi, ayrıca iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatına uygunluğu yönünden; işçi sayısı, işin ve işyerinin özellikleri ile
tehlikesi dikkate alınarak işletme belgesi alması gereken işyerleri ile belgelendirilmesi
gereken işler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm,
inceleme ve araştırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kişi ve kuruluşların
niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Sağlık
Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmeliklerle belirlenir.Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Madde 6 — İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek
ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden
olumsuz etkilerini belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 ncı
maddesinin (c) bendi ile 9 uncu maddesinin (a) bendine uygun şekilde, risk değerlendirmesi
yapmakla yükümlüdür.

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Madde 6 — İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesinde;
a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendinde ve 9 uncu
maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı
gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır.

TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ
Risk Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
Madde 6 — İşyerlerinde mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi
ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır:
a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendi ve 9 uncu
maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı
mekanik titreşim düzeyini değerlendirecek ve gerekiyorsa ölçecektir. Ölçüm, bu
Yönetmeliğin Ek’indeki A ve B Bölümlerinin 2 nci maddelerine uygun olarak yapılacaktır.

ACİL EYLEM PLANLARI YOKTUR. YANGIN EĞİTİM VE TATBİKTLARI
İşyeri ile ilgili olarak muhtemel yangın,patlama ve kazalar konusunda acil durum planı
hazırlanacak ve bir plan dahilinde uygulanacaktır.
(İş Kanunu Mad.77, Kimyasal Mad. Çalş. Sağl. Ve Güv. Önlm. Hak. Yön. Mad. 9/a)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI
Madde 4 — 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret,
Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre; sanayiden
sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İşçi sayısının
tespitinde işyerinde çalışan işçilerin tamamı dikkate alınır.
Kurul İç hizmet yönergesi hazırlamakla yükümlüdür.

İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VEYA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için,
işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile
gereğinde diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir veya birden fazla iş güvenliği
uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler. İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve
güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.


GÖREVLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME
MADDE 26 – (1) İşveren, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak ve bu
Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personelin
görevlerini yerine getirmeleri hususunda bir görevlendirme belgesi düzenler. Bu hizmetlerin
tamamının veya bir kısmının ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınması durumunda
taraflarca sözleşme yapılır. Görevlendirme belgesi veya sözleşme üç nüsha düzenlenir.
Düzenlenen nüshalardan biri işverende, biri işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık
ve güvenlik biriminde kalır, diğer nüsha ise Genel Müdürlüğe gönderilir. Sözleşmeler, Ek-4,
Ek-5 ve Ek-6’daki örneklerine uygun olarak düzenlenir.

İŞÇİLERİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İşverenin Yükümlülükleri
Madde 4 — İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için
gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve
sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler
ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği
eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara
katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle
yükümlüdürler.

ÇALIŞMA TALİMATLARI .
İşyerinde çalışan işçilere, yaptıkları iş, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla
ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda çalışma talimatları hazırlanacak, bunlar yazılı belge
haline getirilip işçilere verilecek, makinalar için hazırlanan talimatlar çalışma talimatları
makina üzerine veya yakın uygun bir yere asılacak, işçiler de bu konudaki talimat ve
presedürlere uyacaklardır.
(İş Kanunu Madde 77)

İŞ MAKİNESI KULLANICISI OPERATÖR BELGESİ.
17.10.1996 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Kanununun      bazı
maddelerini değiştiren 19. maddesine göre, işmakinası operatör belgesi olmayan kişilerin
yetkili kurumlardan operatör belgesi almaları gerekmektedir.
(İş Kan. Mad. 77, Karayolları Trafik Kan. Mad. 42, Karayolları Trafik Yön. Mad. 87) )

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ:
Tehlikeli bölgelerdeki çalışmalarda çalışma izin belgesi düzenlenecektir.
İşyerindeki yangın ve patlamaya hassas 0 ve 1 bölgelerinde açık alevle çalışmalar yazılı izne
bağlanmamıştır.
İşyerinin yangın ve patlamaya hassas 0 ve 1 bölgelerinde yapılacak tehlikeli işlerin veya
başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında bir
“Çalışma İzni” sistemi uygulanacaktır. Çalışma izni bu konuda yetkili ve sorumlu bir kişi
tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilecektir.
(İş Kanunu Md.78, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması
Hakkında Yönetmelik Ek-2-A/1)

Kurma İzni ve İşletme Belgesi

Mevzuatta belirtilmiş işyerleri, kurulmaya başlamadan önce, planların Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının yetkili teşkilatına gönderilerek KURMA İZNİ ve işyerleri
kurulduktan sonra, yine aynı makama İŞLETME BELGESİ almak için başvuruda
bulunurlar.

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 78


Kullanımı Yasaklanan Kimyasal Maddelerle Çalışılabilmesi İçin İzin Alınması

  • Bilimsel araştırma ve deneylerde,
  • Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin
  ayrılması işlerinde,
  • Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan
  üretimlerde.

    Yukarıda belirtilen çalışmalar için izin isteyenler ;

  •  İzin isteme nedeni,
  •  Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları,
  •  Bu maddelerde çalışacakların sayısı,
  •  Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler,
  •  İşçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler,
    hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermek zorundadır.

(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Madde 11)

İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması

İşin Durdurulma Sebeplerini Gidermek İçin İzin:
İşin durdurulması halinde işveren, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici
olarak kaldırılmasını veya çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların
giderildiğini belirterek işyerindeki durdurma işleminin kaldırılmasını talep edebilir. Bu talebi
yazılı olarak bölge müdürlüğüne yapması gerekir.

İşyerinin Geçici Olarak Açılması veya Kapatılan İşyerinin Açılması İçin İzin:

Kapatılan işyeri işvereni, kapatma sebeplerini gidermek amacıyla yapacağı çalışmalar için
işyerinin açılmasını veya kapatılan işyerinde kapatmaya gerekçe teşkil eden noksanlıkların
giderildiğini yazılı olarak belirterek, bölge müdürlüğünden işyerinin açılmasını isteyebilir.

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 79)

(İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin      Kapatılmasına Dair Yönetmelik
Madde 12, 13, 15, 16)
1-Çalışanlara Ait Bulundurulması Gereken Kayıtlar:

İş Sözleşmesi
Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.
Yazılı sözleşme yapılmamışsa iki ay içinde çalışma şart ve koşullarını yazılı olarak
verilmesi, iş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona
erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 8)

  •  Çıraklık Sözleşmeleri

  •  Çocuk ve Genç İşçinin İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü

İşçi Özlük Dosyası

İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin
kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda
olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur
ve mercilere göstermek zorundadır.

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 75)

Çalışma Süresinin Belgelenmesi

İşveren, işçilerin çalışma sürelerini uygun araçlarla belgelemek zorundadır.

(İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği Madde 9)

Çalışma Belgesi
İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından, işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren
bir belge verilir.

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 28)

Eğitimin Belgelendirilmesi

İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük
dosyalarında saklanır.

(Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hak. Tüzük Madde 73)

(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik Madde 17)
İşçi Kimlikleri

Kadın İşçi Kimlikleri
İşverenler, gece postalarında çalıştırdıkları kadın işçilerin nüfus kimlik cüzdanlarının
onaylı örneklerinin işyerinde bulundurmak ve bunları denetlemeye yetkili makam ve
memurların her isteyişinde göstermek zorundadırlar.

(Kadın İşçilerin Sanayi’e Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında
Tüzük Madde 8)

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Kimlikleri
İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus kimlik
cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları teftiş ve denetlemeye yetkili
makam ve memurların her isteyişinde göstermekle ödevlidir.

(Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde 7)
İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi
 İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en
geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77)

Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak veya zaman
zaman yapan işverenler,
Önceden Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler
(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 63)

(Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat
veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Madde 8 )

Gece çalışmaları
İşveren, gece (her) postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini
İşe başlamadan önce alınan işe giriş sağlık raporlarının ve periyodik sağlık raporlarının
bir nüshasını, Bölge Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 69)
(Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 12 )
Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılması
On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul
ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 73)
(Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında
Tüzük Madde 9)

Yönetmelik uyarınca yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği
yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren aşağıdaki
konularda yeterli bilgileri vermek zorundadır.
a ) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı   prosesler ve/veya işlemler
ile bu maddelerin kullanılma nedeni,
b) Kanserojen veya mutajen maddeler ve preparatları ile bunları içeren maddelerin işyerinde
üretilen ve kullanılan miktarı,
c) Maruz kalan işçi sayısı,
d) Alınan koruyucu önlemler,
e) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü,
f ) Maruziyet şekli ve düzeyi,
g) İkame yapılıp yapılamadığı.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
 Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 8)

Meslek Hastalıklarını Bildirme
Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıkları
Bakanlığa bildirilecektir.
(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
 Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 16)
İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde bildirim
Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmaların yapıldığı işyerinde faaliyetin sona ermesi
halinde işveren Yönetmelik gereği tuttuğu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.
(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
 Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 17)

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İşyerinde Faaliyetin Sona Ermesi Halinde Bildirim

Kimyasal maddelerle çalışmalarda işyerinin faaliyetine son verilmesi halinde, işveren
sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır. (Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)

								
To top