Presentaci�n de PowerPoint by T66DN35

VIEWS: 4 PAGES: 16

									Llengua catalana i literatura
     4t d’ESO
        MORFOLOGIA:

 ELS PRONOMS FEBLES
 PERSONA     SINGULAR            PLURAL     FUNCIÓ SINTÀCTICA               EXEMPLE


       me / m' / em / 'm       nos / ens / 'ns  - Complement directe       Em dutxo en un moment (CD)
1a persona                          - Complement indirecte      Em rento la cara ràpidament (CI)

       te / t' / et / 't       vos / us     - Complement directe       Et pentinaré després (CD)
2a persona                          - Complement indirecte      Et dono cafè sense sucre (CI)

       masculí: lo / l' / el     lo / els / 'ls  - Complement directe quan    Jo l' estimo molt (CD)
       / 'l              les        és determinat          Aquest noi l' és (C Atrib)
       femení : la / l'                 - Complement atributiu quan
                               és un substantiu determinat

       neutre:           ho         - Complement directe quan    En Martí ho dirà demà ( En Martí dirà
                               és neutre o és una oració    demà que es casa)
3a persona                          subordinada .
                               - Complement atributiu quan   Aquella casa ho era ( Aquella casa era
                               és un adjectiu , un substantiu  bruta)
                               indeterminat o una oració
                               subordinada
        li / ( hi només en      los / 'ls / els  - Complement indirecte      -Doneu - los els exàmens
         combinacions)                                -Doneu-li pa

       reflexiu :       se / s' / es / 's    - Complement directe de     - Ella s'arregla (CD)
                               sentit reflexiu         - Ella s'arregla els cabells (CI)
                               - Complement indirecte de
                               sentit reflexiu


                 En / ‘n / ne / n’      - Complement directe quan no   - En porta / porta’n ( de pa...)
                               és determinat
                 - La majoria dels
       ne / n' / en / 'n  complements introduïts per la  N'arriba ( de Girona)
adverbials            preposició de
                 - Els complements de règim   - Hi pensa molt ( en ell) CRV
                 verbal no introduïts per la
          hi      preposició de          - Hi treballa des del gener (a la fàbrica)
                 - Els complements        CCL
                 circumstancials no introduïts
                 per la preposició de      - Hi té el vidre ( trencat ) C Pred
                 - Els complements predicatius
  SUBSTITUÏM EL CD (1)

 Si es tracta d’un CD determinat...


       Cal substituir per les formes : EL / LA / ELS / LES
       ( o f. reduïdes ‘l /‘ls, o elidides l’ o plenes –lo / -los )

EXEMPLES:

  - El president convoca els ministres         El president els convoca

  - Espera els companys a fora             Espera’ls a fora

  - Cal repartir els donatius              Cal repartir-los
  SUBSTITUÏM EL CD (2)

 Si es tracta d’un CD indeterminat...


        Cal substituir per la forma EN ( o ‘n / n’/ ne )


EXEMPLES:

  - El president convoca ministres       El president en convoca

  - Espera  companys a fora          Espera’n a fora

  - Cal repartir uns donatius          Cal repartir-ne
  SUBSTITUÏM EL CD (3)

 Si es tracta d’un CD neutre o en forma
 d’oració subordinada...
        Cal substituir per la forma HO


EXEMPLES:

  - El president sempre diu això        El president sempre ho diu

  - Controla  que arribin tots         Controla - ho
 Ara... vosaltres !
- Convoca la reunió per a dissabte   - Convoca –la per a dissabte

- Explica l’acudit als convidats    - Explica ‘l als convidats

-En Daniel sempre vol impressionar   - En Daniel sempre els vol impressionar
els seus amics

- Porta els pastissos a la taula    - Porta’ls a la taula

- Porta pastissos a la taula      - Porta’n a la taula

- M’has portat allò ?         - M’ ho has portat ?

- Explica que has evitat un accident  - Explica-ho
 SUBSTITUÏM L’ATRIBUT (1)

 Si es tracta d’un substantiu determinat...


      Cal substituir per les formes : EL / LA / ELS / LES
      ( o f. reduïdes ‘l /‘ls, o elidides l’ o plenes –lo / -los )

EXEMPLES:

  - En Joan és el seu amic              En Joan l’ és

  - Aquests papers grocs               Aquests papers grocs els
 semblen els estatuts                semblen
  - Aquella era la xicota d’en Xavi          Aquella l’ era
 SUBSTITUÏM L’ATRIBUT (2)

 Si es tracta d’un adjectiu , un substantiu
 indeterminat o una oració subordinada ...
      Cal substituir per la forma : HO


EXEMPLES:

  - En Joan és altíssim            En Joan ho és

  - Aquests papers grocs            Aquests papers grocs ho
 semblen estatuts               semblen

  - Aquella noia semblava que plorés      Aquella noia ho semblava
 Ara... vosaltres !
- La Raquel era la meva millor amiga   - La Raquel l’ era

- La Raquel era una bona amiga      - La Raquel ho era

- Els monjos de Montserrat són bons    - Els monjos de Montserrat ho són
coneixedors de la muntanya

-Els monjos de Montserrat són els guies  - Els monjos de Montserrat els són
més experts de la muntanya
- Aquesta no era la millor solució    - Aquesta no l’era

- Em sembla una bona resposta       - M’ ho sembla

- Així semblaria que has fet pocs     - Així ho semblaria
quilòmetres
      SUBSTITUÏM EL CI

 El complement indirecte presenta dificultat quan es
 tracta de terceres persones ...

       Cal substituir per les formes : LI, per al singular, o
       ELS (o, ‘ls o –los) per al plural .

EXEMPLES:

  - L’acumulació de riqueses porta       L’acumulació de riqueses els
  problemes als governs             porta problemes
  - Dóna el passaport a l’agent         Dóna-li el passaport

  - Dóna les cartes a les secretàries      Dóna’ls les cartes
 Ara... vosaltres !
- En Lluís regalava una rosa a la Cecília  - En Lluís li regalava una rosa

-En Lluís regalava una rosa a les seves   -En Lluís els regalava una rosa
amigues
-Els experts pronostiquen un        - Els experts li pronostiquen un deteriorament
deteriorament ràpid al planeta       ràpid

-Els experts pronostiquen un deteriora-   -Els experts els pronostiquen un deteriorament
ment ràpid als oceans            ràpid
-Dóna la fruita als nens          -Dóna’ls la fruita

-Dóna la fruita a les nenes         -Dóna’ls la fruita

- Hem de donar els documents als pares   - Hem de donar-los els documents
     SUBSTITUÏM ELS CC

 El complements circumstancials se substitueixen
 tenint en compte la preposició que els introdueix

    Cal substituir per EN quan el complement circumstancial
    va introduït per la preposició de i cal substituir per HI en
    els altres casos

EXEMPLES:
  - Els miners extreuen carbó de les     Els miners n’ extreuen carbó
  mines angleses.
  - Els habitants d’aquesta        Els habitants d’aquesta regió
 regió exporten petroli a          hi exporten petroli
 l’Europa central
  - La Laia camina per la platja       La Laia hi camina per la
  tranquil·lament              platja
    SUBSTITUÏM ELS CRV

 El complements de règim verbal se substitueixen de
 manera ben semblant als complements circustancials

    Cal substituir per EN quan el complement de règim verbal
    va introduït per la preposició de i cal substituir per HI en
    els altres casos

EXEMPLES:
  - No m’oblido mai de les pastilles    No me n’oblido mai


  - Ja fa dies que no pensa en       Ja fa dies que no hi pensa
 la Teresa
     SUBSTITUÏM ELS COMPLEMENTS
         PREDICATIUS

   Els complements predicatius se substitueixen pel pronom
   feble HI

EXEMPLES:


 - Porta les ulleres brutes       Hi porta les ulleres


  - Van elegir l’Helena com a      Hi van elegir l’Helena
 delegada


 - En David dormia nerviós        En David hi dormia
 Ara... vosaltres !
- Els estudiants arriben avui d’Anglaterra  - Els estudiants n’arriben avui

- Els estudiants marxen avui a Anglaterra  - Els estudiants hi marxen avui

- La solució dels problemes avança sola   - La solució dels problemes hi avança amb el
amb el temps                 temps
- No t’adones de les coses que dius     - No te n’adones


- El president va referir-se als problemes  - El president s’hi va referir
mundials
- Arribarem aviat              - Hi arribarem

- Vindrà de Romania avui           - En vindrà

								
To top