I no havent hi m�s assumptes de l ordre del dia per tractar by T66DN35

VIEWS: 3 PAGES: 2

									ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 9)

Castellfollit de la Roca, 30 de març de 2012
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Hora d’inici de la sessió: 8 del matí
Hora d’acabament: ¾ de 9 del matí

Hi assisteixen:
Alcalde – president Sr. Moisès Coromina i Soler
Tinent d’alcalde: Sr. Xavier Gelis i Pujolar
Regidors:     Sr. Raül Galán i Orellana
         Sr. Roger Vidal i Corominas, que abandona el Ple a 2/4 de 9.
         Sr. Miquel Reverter i Tres
         Sr. Fidel Balés i Juanola
         Sra. Helena Coll i Vila

Excusen la seva absència: Sr. Josep Collell i Reixach
             Sr. Gerard Planella i Roura

Ha actuat com a secretària la Sra. Anna Maria Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta
d’acord amb l’únic punt que consta a l’Ordre del dia:


1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT PER AL PAGAMENT DELS
   DEUTES A PROVEÏDORS.


Examinada la documentació que acompanya el Pla d’ajust per al pagament de proveïdors a qui
l’Ajuntament li deu factures emeses abans de 31/12/2011, i de conformitat amb el que
estableix l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament
per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i la disposició addicional tercera del Reial
decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors.


Atesa la Memòria redactada que complementa i justifica el Pla d’ajust i la relació de factures
que poden ser finançades amb el préstec que Hisenda facilitarà.

Just en aquest apartat, abans de la votació , el Sr. Vidal s’absenta de la sessió, per motius
personals.
1965e93c-33a6-4205-a254-47f375de21e6.doc                       Pàg. 1/2
 I seguidament , el Sr. Alcalde proposa al Ple l’ aprovació del Pla i s’inicia la votació amb el
resultat de tres vots a favor (tots els membres de CiU assistents al Ple) i tres en contra (tots
membres de ER assistents al Ple).

D’acord amb l’art. 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local, punt
3, en cas d’empat en un votació de la Corporació, es vota de nou i si persisteix l’empat,
l’Alcalde haurà de decidir l’empat amb un vot de qualitat.

Es torna a demanar la votació a tots els Regidors , en la qual es torna a repetir l’empat.
Seguidament l’alcalde dóna el vot de qualitat a favor de la proposta amb el qual cosa:

Primer.- S’aprova el Pla d'Ajust, que compleix amb els requisits que preveu l'article 7 del
Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals. L’esmentat Pla d’ajust formarà part d’aquesta acta com
“Annex I”

Segon.- S’ordena la tramesa el present Pla d'Ajust, com a màxim l'endemà de ser aprovat pel
ple, a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via
telemàtica i amb signatura electrònica.

I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president aixeca la sessió.

I per a constància del que s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta, que certifico,
amb el vistiplau de l’alcalde i d’altres membres de la corporació.
1965e93c-33a6-4205-a254-47f375de21e6.doc                        Pàg. 2/2

								
To top