Pres BAVA total 07 by T66DN35

VIEWS: 9 PAGES: 36

									Kop
Dit is het tekstvak
             Buitengewone Algemene
           Vergadering van Aandeelhouders
                  10 november NV
             Koninklijke Wegener2003

              Apeldoorn, 25 september 2007
Opening / Agenda

1 Opening
2 Bespreking notulen AVA 25 april 2007
3 Bespreking openbaar bod door Mecom Group Plc
4 Besluit tot wijziging statuten Koninklijke Wegener NV
5 Bespreking voorgenomen besluit tot wijziging profielschets
 Raad van Commissarissen
6 Samenstelling Raad van Commissarissen
  A Kennisgeving van vacature
  B Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen
  C Kennisgeving door RvC van de voor benoeming voorgedragen
   persoon
  D Voorstel tot benoeming
  E Mededeling over vacature in RvC die ter gelegenheid van de
   jaarvergadering 2008 zal ontstaan
  F Kwijting aan twee leden van de RvC
7 Rondvraag
8 Sluiting
                                  2
Agendapunt 2

 Bespreking notulen Algemene Vergadering van
 Aandeelhouders van 25 april 2007
                        3
Agendapunt 3

 Bespreking openbaar bod (het “Bod”) dat Mecom
 Group Plc te Londen (de “Bieder”) heeft gedaan op
 alle geplaatste en uitstaande (certificaten van)
 gewone aandelen in het kapitaal van Koninklijke
 Wegener NV
                         4
Kop
Dit is het tekstvak
           Toelichting openbaar
                10 door
              bod november 2003
            Mecom Group Plc
                25 september 2007
Inhoudsopgave

 Combinatie van Mecom en Wegener


 Het voorgestelde bod van Mecom


 Transactie overwegingen
                  6
  Mecom en Wegener
    samen

 De grootste uitgever van
regionale media in Europa              7
Combinatie van Mecom en Wegener

 Leidende speler in de consolidatie van Europese
  regionale kranten
  Breed aanbod van print en online mediaproducten
  Een brede portfolio van titels
  in vijf landen (NL, DK, D, N, PL)
  Wekelijkse oplage van 40 miljoen
  Groot abonneebestand van
  ongeveer 2 miljoen lezers
  Meer dan 11.000 fte´s
  Pro forma omzet 2006 ca. EUR 2 miljard
  Pro forma EBITDA 2006 EUR 198 miljoen
  Mogelijkheden voor nieuwe inkomstenbronnen, online-
  ontwikkeling, kostenbesparingen en andere synergieën

                              8
Wegener neemt qua omzet en bedrijfsresultaat een
belangrijke plaats in binnen de Mecom groep


                     Omzet 2006 (pro forma)
 De gecombineerde pro
                      33%
 forma omzet over 2006
 bedraagt bijna EUR 2 miljard
                               67%                  Bedrijfsresultaat 2006 (pro forma)
                      voor bijzondere posten

 Het gecombineerde pro
 forma bedrijfsresultaat 2006
 (voor bijzondere posten)  33%
                     49%         51%


 bedraagt EUR 108 miljoen
                                   Mecom
                                   Wegener

                                    9
    Profiel Mecom


    Genoteerd aan AIM, in de toekomst LSE
    Internationale leidende media speler
    Strategische partij met focus op
    regionale dagbladen
    100 titels in 5 verschillende landen
    (Denemarken, Noorwegen, Duitsland,
    Nederland en Polen)
    Ervaren management team
Omzet H1 2007       Bedrijfsresultaat H1 2007
    10%         10%
 5%              26%
          30%
             5%       34%
                    30%      Noorwegen
13%
                           Denemarken
             13%
                           Polen
              11%
                           Duitsland
                 8%  21%      Nederland
       42%
                 42%
                                  10
Het voorgestelde bod
   van Mecom
            11
Achtergrond van het Bod


 Op 8 maart 2007 bereikte Mecom overeenstemming met de
  Telegraaf Media Groep om haar 23,6% belang in Wegener over te
  nemen
  Na deze transactie benaderde Mecom Wegener om een
  mogelijke fusie te bespreken
  Hierna volgden uitvoerige gesprekken tussen Wegener en
  Mecom over de strategische overwegingen en de waardering
  van Wegener
  Op 8 mei 2007 kondigden Mecom en Wegener gezamenlijk aan
  dat zij overeenstemming hadden bereikt over de prijs
  Op 16 mei 2007 kondigden Mecom en Wegener aan dat zij
  overeenstemming hadden bereikt over alle condities voor een
  bod
  Op 28 augustus 2007 maakte Mecom formeel haar openbaar bod
  bekend op alle uitstaande aandelen van Koninklijke Wegener
                              12
Details van het Bod (1/2)


 Bod van EUR 17,70 in contanten of 14,287 Mecom
  aandelen (‘Ruilbod’) overeenkomstig met een waarde
  van EUR 15,94 per Wegener aandeel gebaseerd op de
  slotkoers van Mecom op 24 september 2007
  Bod in Contanten en Ruilbod waarderen het eigen
  vermogen van Wegener respectievelijk op EUR 794
  miljoen en EUR 713 miljoen
  Aandeelhouders hebben de keuze tussen contanten,
  aandelen of een combinatie van beide
  Het Ruilbod maakt het mogelijk te participeren in
  toekomstige waardecreatie van de combinatie
  NIBC heeft als onafhankelijk adviseur een “Fairness
  Opinion” afgegeven

                             13
Details van het Bod (2/2)


 Het Bod is onder voorbehoud van gebruikelijke
 condities: indien tenminste 95% van de (certificaten van)
 geplaatste gewone aandelen Wegener wordt aangemeld
 dan wordt het Bod gestand gedaan
 Mecom is gerechtigd maar niet verplicht het Bod
 gestand te doen als minimaal 75% van de (certificaten
 van) geplaatste gewone aandelen Wegener is aangemeld
                            14
Overige transactie aspecten (1/2)


 Mecom heeft aangekondigd dat het tot heden, via een
 aantal transacties, een totaal van 58,31% in (certificaten
 van gewone) aandelen Wegener in haar bezit heeft
 Van der Loeff Beheer, met een belang van 16,98% in
 aandelen Wegener, zal de aanbeveling van het Bestuur
 volgen en zal op die grond het Ruilbod accepteren op de
 voorwaarden zoals omschreven in het biedingsbericht
 Mecom is met de houders van financieringspreferente
 aandelen overeengekomen dat het de
 financieringspreferente aandelen zal kopen onder de
 voorwaarde van gestanddoening van het Bod


                              15
Overige transactie aspecten (2/2)


 Goedkeuring is verkregen van de AFM
 Alle werknemersraadplegingen en informatieprocessen
 (COR) zijn voldaan
 De procedure bij de NMa is in een finaal stadium;
 goedkeuring, mogelijk onder bepaalde voorwaarden,
 wordt spoedig verwacht
                           16
Corporate governance

 Wegener zal blijven bestaan in naam (incl. predikaat Koninklijk)
  en juridische entiteit
  Overgang naar het verzwakt structuurregime
  De Raad van Bestuur van Wegener blijft ongewijzigd:
  Jan Houwert (voorzitter en CEO), Koos Boot (CFO) en
  Freek Busweiler (Wegener Dagbladen)
  Jan Houwert zal als Executive Director tot het bestuur van
  Mecom toetreden
  De Raad van Commissarissen van Wegener zal uit zijn midden
  een persoon voordragen voor benoeming tot Non-Executive
  Director in het bestuur van Mecom
  Omvang Raad van Commissarissen van Wegener naar drie
  personen
  De redactionele onafhankelijkheid van de Wegener dagbladen en
  de afspraken met individuele redactieraden zullen blijven
  bestaan
  AD NieuwsMedia joint venture (37% Wegener) blijft ongewijzigd
                                17
Transactie tijdschema


  28 augustus 2007         Publicatie van het Biedingbericht
                   en het Prospectus
  29 augustus 2007         Aanvang van de Aanmeldingstermijn
                   onder het Bod
  11 september 2007        Publicatie van de Mecom interim
                   cijfers H1 2007
  25 september 2007        BAVA van Wegener
  4 oktober 2007          Uiterste Dag van Aanmelding
  Uiterlijk vijf (5) Werkdagen   Dag van Gestanddoening
  na de Uiterste Dag van
  Aanmelding*
  Uiterlijk vijf (5) Werkdagen Dag van Overdracht
  na de Dag van Gestanddoening
* in het geval er geen verlenging van het Bod is
                                     18
Strategische alternatieven overwogen (1/2)


 De toekomst van Wegener is besproken tijdens een aantal
 vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de Raad
 van Bestuur in de periode september 2005 - december 2006
 De Raden hebben geconcludeerd dat verdere (internationale)
 versterking van de groep belangrijk was gegeven het structureel
 dalende aantal betalende abonnees en de afhankelijkheid van de
 Nederlandse conjunctuur voor de advertentieomzet
 Uit de verschillende alternatieven is een alliantie met een
 strategische partner het meest aantrekkelijk gebleken
                                19
Strategische alternatieven overwogen (2/2)


 Om de positie in Nederland te versterken heeft Wegener in
 Q1 2006 getracht de Limburg Media Groep te acquireren.
 LMG is uiteindelijk verkocht aan Mecom
 Andere mogelijk geïnteresseerde partijen zijn geïdentificeerd en
 besproken, maar dit resulteerde niet in een aantrekkelijke optie
 voor Wegener en haar aandeelhouders
 Mecom is een uitstekende strategische partner en draagt bij in
 schaal, productportfolio en kansen voor productontwikkeling
 Het Bod is attractief voor alle stakeholders
                                20
Aanbeveling


 De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn,
 gelet op de strategische, financiële en sociale aspecten van
 het Bod, unaniem van oordeel dat het Bod in het beste belang
 is van de Aandeelhouders en andere betrokkenen bij Wegener
 De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
 steunen het Bod volledig en bevelen de Aandeelhouders
 unaniem aan om het Bod te accepteren
 De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur worden
 hierin gesteund door de Fairness opinion van NIBC
 Aandeelhouders die overwegen het Ruilbod te aanvaarden
 wordt aangeraden het Mecom prospectus nauwkeurig te
 bestuderen en hun financiële adviseur te raadplegen; de
 aanbeveling van Wegener dient niet te worden beschouwd als
 een advies om in aandelen Mecom te investeren
                              21
 Transactie
overwegingen
        22
Het Bod is aantrekkelijk voor alle stakeholders


 Onderneming Wegener
   Leidende regionale dagbladen uitgeverij in Europa (Nederland,
   Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Polen)
   Platform voor sterke groei
   Wegener wordt Europees hoofdkantoor voor de operationele disciplines:
   P&O, Inkoop, ICT en Drukken
 Management en werknemers
   Raad van Bestuur blijft ongewijzigd
   Continuïteit voor werknemers
   Redactionele onafhankelijkheid van Wegener dagbladen gewaarborgd
 Klanten
   Kranten titels blijven bestaan en groei van andere producten (bijv. online)
 Aandeelhouders
   Het Bod biedt een significante premie
   Het Ruilbod biedt de mogelijkheid te participeren in verdere waarde
   creatie van de combinatie
                                      23
De combinatie heeft een groot potentieel

  Passen strategisch bij elkaar
    Wegener was altijd op zoek naar mogelijkheden tot verdere schaalvergroting in
     de kranten / mediamarkt
     Mecom en Wegener delen dezelfde visie op de ontwikkeling van de Europese
     kranten/mediamarkt; vanuit regionale dagbladen gebaseerd op betaalde
     abonnementen
     Aanvullende regionale markten (Nederland)
     Schaalvergroting en een betere infrastructuur voor productontwikkeling en groei
     in online activiteiten
     Daarmee worden Wegener’s doelstellingen gerealiseerd
  In potentie sterke groeimogelijkheden …
    Uitwisseling best practices (processen en producten)
    Nieuwe inkomstenstromen door gezamenlijke productontwikkeling en exploitatie
    van abonnee-databases
    Ontwikkeling online activiteiten
  … met evenzeer resultaatverbetering door onder andere
     Optimalisatie van inkoopfuncties
     Efficiencyverbeteringen in drukken en door standaardisatie van ICT-systemen
     Centralisatie van ondersteunende diensten
     Synergie in Nederland
                                           24
Wegener wordt de leidende Nederlandse speler


 Integratie van LMG in Wegener
 Vormt de leidende Nederlandse uitgever van regionale
 dagbladen en huis-aan-huiskranten
   22,9% aandeel in de totale dagbladenmarkt
   (inclusief gratis dagbladen)                NDC

   60,7% aandeel in de totale regionale
   dagbladenmarkt                TMG


   Leidende positie in 6 van de 12 provincies
   37% van AD NieuwsMedia               AD
                                LMG and Mecom
 Sterke internet speler                   Wegener en
                               Mecom
   Regionale nieuwssites
   Lokale communities
   Verticals voor auto's, banen, rubrieken en huizen
   Local search
 Aantrekkelijke partner voor adverteerders en lezers

                                    25
Integratie in Mecom biedt kansen voor Wegener


 Nieuwe omzetstromen door exploitatie van abonnee-database
 op Europees niveau
 Gezamenlijke productontwikkeling op gebied van online,
 mobiel, video
 Geen materiële wijzigingen in de organisatie
   Wegener’s huidige senior management team blijft aan
   Geen veranderingen in arbeidsvoorwaarden
   Geen materiele veranderingen in Wegener’s investeringsprogramma
 Operationele groepsfuncties:
   Finance zal geleid worden vanuit Londen
   Drukken, P&O, ICT en Inkoop zullen geleid worden vanuit Apeldoorn
                                   26
Stabiele financieringspositie voor Wegener na transactie


 Mecom zal zich financieren op basis van financieringsratio’s
 die normaal worden geacht voor beursgenoteerde
 ondernemingen
 Mecom zal zich zodanig inspannen dat Wegener over een
 verantwoorde kapitaalstructuur beschikt die de activiteiten van
 Wegener ondersteunen
 Mecom’s business model is dat van een strategische speler in
 de media sector en niet van een financiële investeerder
                               27
      Ontwikkeling van het Wegener aandeel (2006–heden)

prijs                                            volume
  20                        8/5/07: Eerste publieke
                                               3,000,000
                            aankondiging van
                            Mecom/Wegener
  18                                                  Bod in
                                               2,500,000  Contanten

  16                                                  Ruilbod
                                               2,000,000  op basis van
                                                     slotkoers
  14                                                  24-09-07
                                               1,500,000
  12

                                               1,000,000
  10


                                 9/3/07: Mecom koopt het  500,000
    8
                                  belang van 23,6% in
                                   Wegener van TMG

    6                                          0
    Jan-04  Jul-04  Jan-05  Jul-05  Jan-06    Jul-06    Jan-07    Jul-07
                                                        28
Het Bod houdt een significante premie in


Premie voor de acquisitie van          Premie voor de dag van
23,6% in Wegener (9 maart 2007)         aankondiging (8 mei 2007)

20                        20


18                        18
                                   5%
     39%    32%                  18%
16                        16


14                        14


12                        12
   Gemiddeld  Laatste  Bod in   Ruilbod    Gemiddeld  Laatste  Bod in   Ruilbod
    over 3   koers  Contanten          over 3   koers  Contanten
   maanden                     maanden
                                                 29
Pro forma Winst- en Verliesrekening

2006
 EUR miljoen     Mecom  Wegener  Combinatie
 Oplage        385    231     617
 Advertenties     539    363     902
 Online         32    12      44
 Overig        221    62     283
  Totale omzet    1.177   668     1.846
 Bedrijfsresultaat   104    77     180
 Marge        8,8%   11,5%    9,8%

 fte         7.000   4.337    11.337
                           30
Kop
Dit is het tekstvak
           10 november 2003
Agendapunt 4

 Besluit tot wijziging van de statuten van Koninklijke
 Wegener NV op voorstel van de Raad van Bestuur
 onder goedkeuring van de Raad van
 Commissarissen, zulks onder de opschortende
 voorwaarde dat het Bod door de Bieder gestand
 gedaan wordt
                           32
Agendapunt 5

 Bespreking voorgenomen besluit tot wijziging
 profielschets Raad van Commissarissen, onder de
 opschortende voorwaarde dat het Bod door de
 Bieder gestand gedaan wordt
                         33
Agendapunt 6

 Samenstelling Raad van Commissarissen, onder de
 opschortende voorwaarde dat het Bod door de
 Bieder gestand gedaan wordt
 A Kennisgeving van vacature in de Raad van Commissarissen
 B Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene
  Vergadering van Aandeelhouders
 C Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor
  benoeming voorgedragen persoon
 D Voorstel tot benoeming van een commissaris
 E Mededeling over een vacature in de Raad van Commissarissen
  die ter gelegenheid van de jaarvergadering 2008 zal ontstaan
 F Kwijting aan twee leden van de Raad van Commissarissen, te
  weten:
   • de heer jhr. drs. R.W.F. van Tets en
   • de heer drs. R. Pieterse

                               34
Agendapunt 7

 Rondvraag
        35
Agendapunt 8

 Sluiting
        36

								
To top