bettale-jagattu-7 by vijethgowda

VIEWS: 15 PAGES: 102

More Info
									¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤
   ª›W‹-&7

 ±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ
∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§                            A±ÜìOæ
© 2008 by author

Author: Prathap Simha

Cover design: Laxmikanth Kanangi

                                    ®Ý®Üá PÜÙæ¨Ü ÊÜÞa…ì £íWÜÙÜ Êæã¨ÜÆ ÊÝÃÜ
Pages: 200
                                    gÊÜáá3⁄4&PÝÎ3⁄4àÃÜ ±ÜÅÊÝÓÜ PæçWæãíw¨ÝªWÜ
Price: Rs. 120                             A¯ÊÝ¿áìÊÝX Jí¨Üá AíPÜ|ÊÜ®Üá°
                                    ŸÃæ¿áÇÝXÃÜÈÆÉ. Gí©®Üíñæ "Ëg¿á
                                    PÜ®ÝìoPÜ' ±Ü£ÅPæ¿á®Üá° ñæÃæ¨Ü ®Ýw®Ü ×Ä¿á
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any
form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy,  aæàñÜ®Ü ÎÅà ÎÊÜPÜáÊÜÞÃÜ ÓÝÌËáài, ®Ü®Ü° AíPÜ|
recording or any information storage and retrieval system, without   PÝ|¨æà Öæãà¨ÝWÜ
permission in writing from the author.
                                    "HPæ ±ÜÅñݱ… AíPÜ| Ÿí©ÆÉ'ÊÜÆÉ Gí¨Üá
                                    PÝÃÜ| PæàڨܪÃÜá. ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ CíñÜÖÜ ²Åà£,
                                    ËÍÝÌÓÜÊܯ°qrÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÚWæ
                                    ®Ý®Üá Má~.
                                                JÙÜhÝ£ »æà¨ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃæñÜá Jí¨ÝWÜáÊÜâ ©ÆÉÊæäà, ®ÜÊÜá3⁄4 «ÜÊÜáìPÝRWÜáÊÜ AÊÜÊÜÞ®Ü,
                 ¯ÊÜá3⁄4 ÊÜÞñÜá                        AÊÜÖæàÙÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° SíwÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæä, EWÜÅÊÝX ±ÜÅ£»ÜqÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæä AÈÉ¿áÊÜÃæWÜã D
                                                «ÜÊÜáì¨Ü ÊæáàÇæ Cí¥Ü ¨ÝÚWÜÙÜá ®Üvæ¿ááñܤÇæà CÃÜáñܤÊæ.
  ®Ý®Üá    ñÜÊÜá3⁄4 BÇæãàaÜ®æWÜÙÜ A1⁄4ÊÜÞ¯. B¨ÜÃæ, AÊÜâ C®æã°ŸºÃÜÈÉ BÊæàÍÜÊÜ®Üá°                              &GÓ…. ÊæíPÜpæàÍÜ ÊÜááw¿á®ÜãÃÜá
PæÃÜÚÓÜáÊÜ ®ÜáwÊÜááñÜá¤WÜÙæãà A¥ÜÊÝ ÊÝÓܤÊÜÊÝX WÜ®…¯í¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜÆá PÝ©ÃÜáÊÜ                                               ¸æíWÜÙÜãÃÜá
WÜáívÜáWÜÙæãà GíŸá¨Üá £Ú©ÆÉ. C£ÖÝÓܨÜá¨ÜªPÜãR ÊÜáñݤÃÜã ÓÜ×ÓÜÆá AÓÝ«ÜÂÊݨÜ
¨ègì®ÜÂWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ÓÜ×ÔPæãívÝPæÁáí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá3⁄4 »ÝÃÜñÝí¸æ. AÊÜÙÜ PÝ¿ááËPæ¿á             ¿ÞÊÜ      ZÚWæ¿áÈÉ ¯ÊÜáWæ ±ÜÅñݱ…ÔíÖÜ AíñÜ ÖæÓÜÄorÃæãà? Cí¨Üá ¯àÊÜâ
ÖÜ|ñæ¿á »ÜÃÜÊÜÓæ¿á ¸æÙÜQ®Ü ñÜáívÜá BÄÖæãàWÜáÊÜâ¨ÜÃæãÙÜWæ AÊÜÙÜ ±ÜÅ£¯—¿ÞX ®Ý®Üá         ±ÜÅñݱÜÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜ ÔíÖÜ¨Ü ÊÜáÄ BX©ªàÄ AÆÌ? ¯àÊÜâ GÓ…wGí PÝÇæài®Ü "ÖÜÙæ
ñÜÊÜá3⁄4ÈÉ PæÆÊÜâ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ¯Êæà©ÓÜÆá CbfÓÜáñæ¤à®æ.                    ˨ݦì' AíñÜ £Ú¨Üá ñÜáí¸Ý ÖæÊæá3⁄4¿ááípÝÀáñÜá. ¿ÞPæí¨ÜÃæ ¯ÊÜá3⁄4íñÜÖÜ ÔíÖܨÜ
   ®Ý®Üá BÊæàÍܨÜÈÉ D ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° ŸÃæ¿áᣤÆÉ. D ÊÜáãÆPÜ »ÝÃÜ£à¿áÃÜ              ÊÜáÄ¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨Ü᪠GÓ…wGí PÝÇæàgá. ÖÝWÜíñÜ 100% ÖæàÙÜÈPæR ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
AíñÜÃÜíWÜ¨Ü Êæà¨Ü®æ¿á®Üá°, Êæã¨ÜÈWæ »ÝÃÜ£à¿áÃÜá A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜíñÝWÜáñܤ¨æ.         ¿ÞPæí¨ÜÃæ ¯ÊÜá3⁄4 ÓÝ«Ü®æ, dÜÆ, ÃÝÐÜó»ÜQ¤, ÃÝÐÜóPæR ñæãàÃÜᣤÃÜáÊÜ ¯Ðæu D Ä࣠ŸÃæ¿áÆá
ÍÜQ¤Àá¨ÜªÃÜã A®Üá»ÜËst A±ÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜá, ±ÜÅ£»æÀá¨ÜªÃÜã ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü iàñÜ, Pæã®æWæ        ±æÅàÃæà²ÔñÜá AíñÜ Aí¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤à®æ.
frustration¯í¨Ü BñÜ3⁄4ÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü PÝÆ˨Üá. ®Ý®Üá ÊÜáñݤÄWÜã D
                                                  ¯àÊÜâ ŸÃæ¨Ü "¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤' ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ®Ý®Üá «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü ÆûÜ©à±æäàñÜÕÊÜ¨Ü ±ÜâÓܤPÜ
Äà£¿á ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° ŸÃæ©ÆÉ. ÁãàbÔ, ÁãàiÔ, £ÚÔ. ¯ÃÝÓæ¿ááíoáÊÜÞvܸæàw.               ÊÜáÚWæ¿áÈÉ ®æãàw¨æª. Aí¨æà A±Ü³®ÜÈÉ AñÜ㤠PÜÃæ¨ÜáÃÜí±Ü ÊÜÞw, ®ÜWæ ñæWæ¨ÜáPæãvÜáñæ¤à®æí¨Üá
AÊÜÞ®ÜËà¿áñæ¿á Ÿá®Ý©¿á ÊæáàÇæ PÜqrPæãívÜ PæÆÊÜâ PÜáÃÜávÜá®Üí¹PæWÜÚWÝX ÖÜÆÊÜâ          ±ÝÅËáÓ… ÊÜÞw¨Ü væÅÓ…®Üá° ¯ÃÝPÜÄÔ ¯ÊÜá3⁄4 4 ±ÜâÓܤPÜ PæãívÜáPæãívæ. A¨Ü®Üá° PÜívÜá A±Ü³
ÆûÜ ±ÝÅ|WÜÙÜá ÊÜááw±ÝX PÜáPÜêñÜÂWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ Ëgêí1⁄4ÓÜᣤÃÜáÊÝWÜ ®ÝÊÜä ÃÜ|»ÜãËáWæ       ÊÜáñÜᤠ±ÜâÓܤPÜ ÊÜÞÃÝoWÝÃÜ ®Ü®Ü° ¸æ®Üá°ñÜqr¨ÜªÃÜá. C¨Ü®Üá° ÊÜáÃæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊæ?
CÚ¿ááÊÜâ¨æà ®ÜÊÜá3⁄4 PÜñÜìÊÜÂ, ÓÜí—, Óæ°àÖÜWÜÚWæ A¥ÜìËÆÉ. ÊÜá®ÜáÐÜÂñÜÌ ÊÜáñÜᤠÃÝûÜÓÜñÜÌWÜÙÜ    "¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤', C¨Üá ËbñÜÅÊÝ¨Ü ÖæÓÜÃÜá. B¨ÜÃæ D ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ A®æàPÜ bñÜÅWÜÚÊæ. Cwà
EÚPæ¿á ¯OÝì¿áPÜ Zor C¨Üá. PÜáÃÜáûæàñÜÅ ¿áá¨ÜœÊÜ®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÚÛ. Cí¨Üá ¯Êæã3⁄4ÙÜ        ËÍÜÌÊÜ®æ°à ¸æñܤÇÝX b£ÅÓÜáñܤ¨æ D AíPÜ|. ¯àÊÜâ ŸÃæ¿áᣤÃÜáÊÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜá PæÆÊÜÄWæ
Wæ㟺 »ÜWÜñ…ÔíW…, ÓÜá»ÝÐ…aÜí¨ÜÅÃÜá BÊÝÖÜ®æWæãÙÜÛÈ.                       ñÜÇæ®æãàÊÝX ±ÜÄ|ËáÔÃÜŸÖÜá¨Üá. ¯àÊÜâ PæívܨÜí¥Ü ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ŸÃæ¿áᣤàÄ. ¨æàÍܨÜ
                                    &Ô. ÍÜÎaÜí©ÅPÝ     AÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜ®Üá° GÙæGÙæ¿ÞX ¹wÔvÜáÊÜâ¨Üá C¨æ¿áÆÉ, A¨Üá ¯gÊÝ¨Ü ÃÝÐÜó»ÜQ¤.
                                          ÖÝÓÜ®Ü   Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯àÊÜâ ¸æ¨ÜÄPæWæ Öæ¨ÜÄ PÜáÚ£¨ÜªÃæ ®ÜÊÜáWæ Cí¨Üá ÃÝÐÜó¨Ü AÊÜÂÊÜÖÝÃÜ¨Ü ŸWæY
                                                CÐæãrí¨Üá £Ú¿áÆá ÓÝ«ÜÂËñæ¤? ®Ü®ÜWæ Ÿá©œ Ÿí¨ÝX¯í¨Ü ®ÜÊÜá3⁄4±Ü³ ±ÜÅ£ ÍܯÊÝÃÜ "¸æñܤÇæ
   "¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤' AíPÜ|¨ÜÈÉ (Ë.PÜ. 02.02.08) Gí.G´…. ÖÜáÓæà®… G®Üá°ÊÜ QàÙÜá        gWÜñÜá¤' AíPÜ| K¨ÜÆá ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. A±Ü³¯Wæ ¯àÊÜâ Aí¨æÅ ñÜáí¸Ý CÐÜr. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ,
ÊÜáor¨Ü PÜÇÝ˨ܮܮÜá° ¸æñܤÇæÊÜÞw ±ÜÄaÜÀáԨܪPæR ÊÜáñÜᤠCí¥Ü ÊÜá®æãà»ÝÊÜ¨Ü PÜÇÝ謆      ¨æàÍÜ¨Ü ŸWæY A1⁄4ÊÜÞ®Ü CÃÜáÊÜ GÆÉÄWÜã ¯àÊÜâ CÐÜr BX¤àÃÜ. ¹ÓÝ3⁄4P…ì ÖæàÚ¨Ü ""SvÜYQRíñÜ
®Ü®Üá° KÇæçÓÜáÊÜ, J±Üâ³ÊÜ, ×í¨ÜãWÜÙÜ ŸWæY ÓèÊÜáÂ, ®ÜPÝÃÝñÜ3⁄4PÜ «æãàÃÜOæ ñÜÙæ¿ááÊÜ,      ÇæàS¯ ÖÜÄñÜÊݨÜá¨Üá'' GíŸ ®Üáw ¯ÊÜá3⁄4 iàÊܮܨÜÈÉ ¯gÊÝWÜÈ. PÜퟯ JÃæÓÜáÊÜ —àÃÜ
AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜ®Üá° KÇæçÓÜáÊÜ G®…wqË¿á ±ÜÅ|¸…ÃÝ¿å… Aí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáԨܪPæR          ¯àÊÝX. ®ÜÊÜá3⁄4íñÜÖÜ ÊÜáPÜRÚWæ ÓÜã–£ì ¯àÊÝX. A®Ý¥ÜÄWæ BÓÜÃæ¿ÞXÄ.
«Ü®ÜÂÊݨÜWÜÙÜá. CíñÜÖÜ QàÙÜáÊÜáor¨Ü PÜÇÝ˨ܯWÜã ÊÜáOæÖÝQ "»ÝÃÜñÜÃÜñÜ°' PæãwÓܸæàPæíŸ                                               & ®æàñÝÅ
ÖÜíŸÆ G®…wqË¿á ±ÜÅ|¸…ÃÝ¿å…Wæ ¿ÞPæ Ÿíñæã Wæ㣤ÆÉ. DñÜ®Ü Ÿ¨ÜÆá                                                           ¸æÙܤíWÜw
ÔíÖÜ AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜíñæ ÓÜÇÝ3⁄4®… ÃÜÎc¿á®Üá° ¿ÞPæ BÄÔPæãÙÜÛÈÆÉ. ±ÜÅ|¸… AÊÜÃÜá,
ÃÜÎc¿á®Üá° BÄÔPæãíw¨ÜªÃæ CÈÉ®Ü ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ËÃæãà«Ü PÜqrPæãÙÜÛ¸æàQñÜá¤. ±ÜÅ|¸…ÃÝ¿å…         19&1&08ÃÜ "¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤' AíPÜ| »ÝÃÜ£à¿áÄWæ aÝq ¹àÔ¨Üí£¨æ. AÓÜRÃ…
AÊÜÃÜ®Üá° H®Ü®Ü°¸æàPæã £Ú¿áᣤÆÉ. DñÜ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÊÜáñÝ1⁄4±ÝÅ¿áPæR BÄÔPæãíw¨ÜªPæR       ²ÓæãràÄ¿á®… PÝÈÆÉ©¨ÜªÃÜã ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜíñæ A®ÜáPÜí±Ü ñæãàÄÔ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw Gí¨Üá
B«ÝÃÜWÜÙæà®Üá? ÓæPÜáÂÆÄÓ…r Gí¨Üá PÜÃæÔPæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅ|¸…ÃÝ¿å… Aí¥ÜÊÜÃÜá, ÓÝ×£WÜÙÜã,       PæàÙܨæ PÜÐÜr¨ÜÈɨܪÃÜã ÓÜñÜñÜ ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞw 2004ÃÜ KÈí²P…Õ®ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô 200 Ëáà.®ÜÈÉ
ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜá C¨ÝªÃæ. hÝñÜ£àñÜñæ¿á ÓæãàX®ÜÈÉ ¨æàÍܨæãÅà×WÜÚWÜã ÊÜáOæ ÖÝPÜáÊÜ,         b®Ü° ÊÜáñÜᤠ100 ËáàoÃ…®ÜÈÉ PÜíb®Ü ±Ü¨ÜPÜÊÜ®Üá° ±Üv橨ݪ®æ. ¨Üü| BµÅPÜ¨Ü ÃÝÑóà¿á
Cí¥ÜÊÜÃÜ ŸWæY g®Üñæ GaÜcÃÜ©í¨Ü CÃܸæàPÜá. GÈÉ¿áÊÜÃæWæ ×í¨ÜãWÜÙÜá ñÜÊÜá3⁄4 hÝ£,
QÅàvÝPÜão¨ÜÈÉ aæ®Ý°XÃÜáÊÜÊÜÃÜ gñæ Óæ|Ô 6®æà¿áÊÜ®ÝX WÜáÄÊÜááqr¨Ýª®æ. 2007ÃÜ         K©¨æªà®æ. AÐæãrí¨Üá ÓÝÃÜ ¯ÊÜá3⁄4 ŸÃÜÖܨÜÈɨæ. ¯ÊÜá3⁄4 ŸÃÜÖÜ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜ ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ GÐæãrí¨Üá
®ÝÂÐÜ®ÜÇ… aÝí²¿á®…Î±…®Ü 400 ËáàoÃ… Ko¨ÜÈÉ GÃÜvÜ®æ¿áÊÜ®ÝX WÜáÄÊÜááqr¨Ü           ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àĨæ Gí¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ©®Ü¯ñÜ嬆 ÊÜÞ£®Ü ŸÙÜPæ¿á ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ ¯ÊÜá3⁄4 ŸÃÜÖܨÜ
²ÓæãràÄ¿áÓ… BñÜ3⁄4ËÍÝÌÓÜ ÖæaÝcÀáñÜá. A®ÜíñÜÃÜ ÃæãàÊÜå… ÊÜáñÜᤠÍæà²Ç…x®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü     ÍæçÈ¿á®Üá° E±ÜÁãàXÓÜáÊÜíñÝX¨æ. ®Ü®Ü° ¸ÝÙÜÓÜíWÝ£¿ÞWÜáÊÜÊÜÙÜá ¯ÊÜá3⁄4 ŸÃÜÖÜÊÜ®Üá°
ËÍÜÌ A¥æÉqP… PÜão¨ÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜ BñÜ 2008ÃÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ¹àiíW… KÈí²P…Õ®ÜÈÉ         K© A¥æçìÔPæãívÜá ®Ü®æã°í©Wæ aÜbìÓܸæàPæí¨Üá A¯ÓÜáñܤ¨æ. ¯ÊÜá3⁄4 ±ÜÅ£Áãí¨Üá
ÓÜÍÜPܤÃæãí©Wæ Óܳ—ìÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ PæàÚ¨ÜÃæ CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… AÊæáaÜãÃ… A¥æÉqP…Õ        AíPÜ|ÊÜ®Üã° ®Ü®Ü° Ÿí«ÜáWÜÙæãí©Wæ, WæÙæ¿áÃæãí©Wæ aÜbìÓÜáñæ¤à®æ. B ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜã
´ævÜÃæàÐÜ®… ¯ÃÝPÜÄÔÃÜáÊÜâ¨Üá ¯gPÜãR ®æãà訆 ÓÜíWÜ£.                    ¯ÊÜá3⁄4 ŸÃÜÖÜÊÜ®Üá° K¨ÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨æªà®æ. PæÆÊæäí¨Üá ÓÜÆ ¯ÊÜá3⁄4®Üá° ®æãàvܸæàPæí¨Üá ¯ÊÜá3⁄4
   ®ÜÊÜá3⁄4ÆãÉ CíñÜÖÜ ¸æàPݨÜÐÜár ²ÓæãràÄ¿áÓ…WÜڨݪÃæ. ®ÝÊÜâ CíñÜÖÜÊÜÄWæ A®ÜáPÜí±Ü    PÜaæàÄWÜã Ÿí¨Üá ®æãàvÜÇÝWܨæà ÊݱÜÓÜáÕ ÖæãàX¨æªà®æ.
ñæãàÄÓÜáñܤ ÊÜáãÇæWæ PÜãÄÓÜᣤ¨æªàÊæ. Êæã®æ° ±Ü£ÅPæÁãí¨ÜÃÜÈÉ ËáàívÝ G®Üá°ÊÜ ÊÜá×Ùæ¿á                                     & ԨܪÊÜáÆáÉ(ÓæãàÊÜá|¡)
ÊÜêñݤíñÜ Ÿí©ñÜá¤. CÊÜÙÜá ÖÜáqr¨Ü᪠®ÜÊÜá3⁄4 PÜ®ÝìoPܨÜÇæÉà! AÊÜÙÜ ñÜí¨æ ñÝÀá AÊÜÚWæ Pæç                                            ×Äà±ÜâÃÜ
PÝÆá CÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàw ÊÜá~±ÝÇ… BÓܳñæÅWæ J²³Ô¨ÜÃÜá. AÈÉí¨Ü ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü
A®Ý¥ÝÆ¿áÊæäí¨Üá PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàXñÜá¤. AÈÉí¨Ü PÝÂ¥æãÄ®… G®Üá°ÊÜ ÊÜá×Ùæ           Ëg¿á    PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ©®ÝíPÜ 08&07&06ÃÜí¨Üá ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ±ÜÅñݱ…ÔíÖÜÃÜ
D ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° J¿á᪠ÓÝQ¨ÜÙÜá. PÝÂ¥æãÄ®…Wæ C¨æãí¨æà ÊÜáWÜáÊÜÆÉ. BÃÜá A®Ý¥Ü         ÇæàS®Ü K©¨ÝWÜ C¨Üá ÔíÖÜ ŸÃæ¨Ü¨Ýª AíñÜ A¯ÔñÜá. ®Ý®Üá "¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤' ÇæàS®ÜWÜÙÜ
ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÓÝQ¨ÝªÙæ. AÊÜÃÜÈÉ JŸº Aí«Ü, C®æã°ŸºÙÜá A±ÜÃÜã±ÜÊæ¯Ô¨Ü PÝÀáÇæÀáí¨Ü       ¯¿áËáñÜ K¨ÜáWÜ. Êæã¨Üȯí¨ÜÆã AÊÜÃÜ®Üá° ±ÜPÝR ×í¨ÜáñÜÌÊÝ©, ¹hæ², BÃæÓæÕÓ…
ŸÙÜÆáÊÜÊÜÙÜá. CíñÜÖÜ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÓÝPÜᣤÃÜáÊÜ ñÝÀá ËÍÜÌPæR ÊÜÞ¨ÜÄ. C£¤àaæWæ ËáàívÝ    ±ÜÃÜÊÝX ŸÃæ¿ááÊÜ ÇæàSPÜ Aí¨ÜáPæãíw¨æª. B¨ÜÃæ 08&07&06ÃÜ ÇæàS®Ü K©¨ÝWÜ
ñÝÀá®ÝvÜá »ÝÃÜñÜPæR Ÿí©¨ÜªÙÜá. AÊÜÙÜá ñܮܰ PæÆÓÜÊÜ®Üá° ñÝ®æà ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÙæ. ÊæãívÜá  AÊÜÃÜ ¯ÆáÊÜâ Ÿ¨ÜÇÝXñÜá¤. ×í¨Üã«ÜÊÜáì¨ÜÈɨܪ PæÆÊÜâ ®Üã®ÜñæWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô, CíñÜÖÜ
Pæç Wܨܪ¨Ü ®ÜvÜáÊæ ŸÅÐ… CoárPæãívÜá bñÜÅ ¹wÓÜáñݤÙæ. Cí¨Üá bñÜÅPÜÇæ ÎûÜQ¿ÞX¨ÝªÙæ.     A¯ÐÜu ±Ü¨Üœ£WÜÚí¨ÝXÁáà ×í¨Üã«ÜÊÜáì AÓÜíZqñÜÊÝWÜÆá PÝÃÜ| ÊÜáñÜᤠÊÜáñÝíñÜÃÜPæR
»ÝÃÜñܨÜÈÉ©ª¨ÜªÃæ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ÊÜááí¨æ 1⁄4ûæ ¸æàvÜᣤ¨ÜªÙæà®æãà?       PæàÊÜÆ "BËáÐÜ' Jí¨æà PÝÃÜ|ÊÜÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° ñÜáí¸Ý aæ®Ý°X ËÍæÉàÐÜOæ ÊÜÞw¨ÝªÃæ.
ËPÜÆaæàñÜ®ÜÃÜá AÊÜPÝÍÜ ÔPÜRÃæ GíñÜÖÜ ÊÜáorPÜãR HÃÜŸÆÉÃÜá G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR A®æàPÜÃÜ E¨Ý    ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá »ÝÃÜñÜPæR Ÿí¨Üá ñÜÊÜá3⁄4 «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ¸æÙæÓÜÆá, ÊÜáñÝíñÜÃÜ ÊÜÞvÜÆá,
ÖÜÃÜOæWÜÚÊæ.                                        »ÝÃÜñÜÊÜ®Üá° PæãÙæÛÖæãvæ¿áÆá ËáàÃÝ hÝÔ3⁄4®… GíŸ Ô¯ÊÜÞ ®ÜqÀáí¨Ü 25 ÓÝËÃÜ
                                      &G.ÖÜí±Ü|¡   ¨ÜívÜÊÜ®Üá° ÊÜÓÜãÈ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃæà ±ÜÃæãàûÜÊÝX PÝÃÜ|. ñÜÊÜá3⁄4 ¸æàÙæ ¸æàÀáÔPæãÙÜÛÆá
                                        ®ÝÂÊÜᣠ  CñÜÃÜ hÝ£¿áÊÜÃÜ®Üá° QàÙÝX PÜívÜÃÜá. Fįí¨Ü ÖæãÃÜWÜqr¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜÞ®Üñæ¿á®Üá°
                                              Pæãvܨæ AÊÜÊÜÞ¯Ô¨ÜÃÜá. ÓÜá«ÝÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞwPæãívÜá CñÜÃÜ «ÜÊÜáì¨ÜÊÜÃÜá ×í¨Üã
  ±ÜÅñݱ…ÔíÖÜÃÜÊÜÃæ, ®Ý®Üá iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜOæWÝX ¸æíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨Üá ÊÜÓÜ£WÜêÖÜ        «ÜÊÜáì¨ÜÈɨܪ PæÙÜhÝ£¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñÝíñÜÃÜ BWÜáÊÜíñæ ®æãàwPæãívÜÃÜá. DWÜÆã
Êæäí¨ÜÃÜÈÉ PܯÐÜu PÜãÈWæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ. ©®Ü±Ü£ÅPæ K¨ÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° ÖÜÊÝÂÓÜ.     ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ, ÊÜááí¨æ¿áã ÊÜÞvÜᣤÃÜáñݤÃæ.
BPÜÔ3⁄4PÜÊÝX Jí¨Üá ÍܯÊÝÃÜ ¯ÊÜá3⁄4 "¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤' AíPÜ| K©¨æ. Aí©¯í¨Ü Cí©®ÜÊÜÃæWæ      ®ÝÊæÆÉÃÜã Jí¨æà. ×í¨Üã Gí¨ÜÃæ ÊæáàÆá QàÙæíŸ »ÝÊÜ®æÀáÆÉ, GÆÉÃÜã Jí¨æà
¯ÊÜá3⁄4 AíPÜ|ÊÜ®Üá° ñܱܳ¨æ K¨Üᣤ¨æªà®æ. GÆÉQRíñÜ ÖæaÝcX ¯ÊÜá3⁄4 A1⁄4ÊÜÞ¯¿ÞX¹qr¨æªà®æ.  ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ±ÜäiÓæãà|. GÆÉÃÜã WÜáwWæ Ÿ¯°. ¯àÊÜâ QàÙÜÆÉ, ®ÝÊÜâ ÊæáàÆÆÉ GíŸ »ÝÊÜ®æ
¯ÊÜá3⁄4 Êæã®ÜaݨÜ, PÜÃÝÃÜáÊÝPÝR¨Ü, £àûÜ$¡ÊÝ¨Ü ŸÃÜÖÜ ±ÜűÜíaÜÊæà ÊæáaÜácÊÜíñÜÖܨÜáª.    ¸æÙæÔ. GÆÉÄWÜã ÎûÜ| ¯àw¨ÜªÃæ Cí©Wæ ASívÜ ×í¨ÜãÓݧ®ÜÊÝX ÊæáÃæ¿áᣤñÜá¤.
A¨ÜÃÜÆãÉ Ÿá©œiàËWÜÙæí¨Üá ÓÜÌ¿áíNãàÑñÜ væãàíXÊÝ©WÜÙÜ ËÃÜá¨ÜœÊÝX ŸÃæ¨ÝWÜ           ÃÝÊÜáÊÜáí©ÃÜ ÊÜááX¨Ü A«Ý¿áÊÝWÜᣤñÜá¤. hÝ£Wæ㟺 ¨æàÊܯÃÜᣤÃÜÈÆÉ.
ÆíñÜ㠮ݮÜá ÓÜÌñÜ@ B ËaÝÃÜÊÝ©WÜÙÜ®Üá° PÜt| ÍÜŸªWÜÚí¨Ü G¨ÜáÃÜáWÜvæ ÖæãàX SíwÓÜ         ®ÜPÜÕÈÓÜíWÜã D AÓÜíZqñÜ ×í¨Üã «ÜÊÜáìÊæà PÝÃÜ|. ÎûÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜíbÓܨæ GÆÉ
¸æàPæí¨Üá A¯Ô¨æ.                                      hÝ£¿áÊÜÄWÜã ¯àw¨ÜªÃæ WÜáÇÝÊÜáXÄ CÃÜᣤÃÜÈÆÉ. FÚWÜÊÜޮܠ±Ü¨Üœ£ ¸æÙæ¿áᣤÃÜÈÆÉ.
  ®Ü®Ü°íñÜÖÜ JŸº ÓÝÊÜޮܠŸvÜÊÜ®Ü ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®æ°à ñÜqrÃÜáÊÜí¥Ü ¯ÊÜá3⁄4 ŸÃÜÊÜ~WæWæ     A¨ÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ®ÜPÜÕÈÓÜí ÖÜáoár£¤ÃÜÈÆÉ. ×àWæ Pæ¨ÜPÜáñݤ Öæãà¨ÜÃæ PÝÃÜ|WÜÙÜá ¸æàPݨÜÑrÊæ.
PæãàoÂíñÜÃÜ g®ÜÃÜ »ÝÊÜ®æÁãí©Wæ ¸æÃæ£ÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÓÜíÍÜ¿áÊæà CÆÉ. ¯ÊÜá3⁄4 ""ÊÜáÃæ¿Þ¨Ü    ÊÜáñÝíñÜÃÜWÜÙÜá, PæãàÊÜááWÜÆ»æWÜÙÜá, ¨ÜÈñÜÃÜ Êæáà騆 ¨ègì®ÜÂWÜÙÜá. CÊæÆÉ ×í¨Üã
ÊÜÞÄ¿áÊÜá3⁄4, ÊÜá®æ ÊÜá®æWÜÙÜÆãÉ ÊæáàÄ¿áÊÜá3⁄4'' ŸÃÜÖÜÊܮܰíñÜã ÓÜáÊÜÞÃÜá 20 ¸ÝÄ      «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ®Ü A¯ÐÜu ±Ü¨Üœ£WÜÚí¨ÝX ÓÜí»ÜËÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá. A¨Ü®Üá° DWÜÇݨÜÃÜã
ñæãÙæ¨ÜáÖÝQ ÊÜááí¨æ ASívÜ »ÝÃÜñÜ (×í¨ÜãÓݧ®Ü) PÜpæãrà|. Cí¥Ü A®æàPÜ "±ÜÅWÜ£±ÜÃÜ'
ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜ K¨ÜáWÜÃÝ¨Ü ®ÝÊÜâ ¯Ëá3⁄4í¨Ü Ÿ¿áÓÜáñæ¤àÊæ.
                                                                  ±‹ƒÀw
                                 & ËáwWæàÎ ÎÊÜÃÝÊÜá
                                     ¸æíWÜÙÜãÃÜá   1. PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃæà, ñÝPÜ£¤¨ÜªÃæ DWÜ     18. I¨ÜãÊÜÃæ Pæãàq g®ÜÃÜ ÊÜááí¨æ
                                              WÝÅÊÜáÊÝÓܤÊÜ ÊÜÞw?               ±Üâ|ÂPæãàq PÜ¥æ AvÜËorÃÜÇÝÉ...
   ¸æñܤÇæ gWÜ£¤®ÜÈÉ ±ÜÅñݱ…ÔíÖÜ ŸÃæ¿áᣤÃÜáÊÜ ÍæçÈ, AÊÜÃÜá ÁãàbÓÜᣤÃÜáÊÜ Ä࣠     2. "¯ÊÜÞ'XíñÜ "Ä®…'®ÜÈÉ ÖæaÜác PæãÙæ ÖæãWÜáñæ¤  19. K¨ÜáWÜÄWæ Êæà©Pæ Pæãqr¨Ü᪠A®Ý¿á
®æãàw¨ÝWÜ AÊÜÃÜ ŸWæY Jí¥ÜÃÝ ÖæÊæá3⁄4... PÜÙÜ±æ ´ÝÊÜå…ì®ÜÈɨܪ qàÊÜå… Cíw¿Þ¨Ü        A®æã°àPæ «ÜÊÜáìÊæà®Üá Óæãà±Ý?          ÖæàWÝWÜáñæ¤ ÖæàÚ?
PݱÜr®… ÓèÃÜÊ… WÜíWÜãÈ¿á®Üá° ñÜívÜ©í¨ÜÇæà Pæç¹vܸæàPæíŸ g®Ý1⁄4±ÝÅ¿áËÃÜáÊÝWÜ,       3. ¿ÞÃÜá, B ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… AÊÜÃÝ?         20. ÊÜÞw¨ÜÃæ ÁãàWÜ, BWÜáÊÜâ¨æà «ÜÊÜáì
±ÜÅñݱ…, ÓèÃÜÊ… ±ÜÃÜ ¯íñÜá ÁãàbÔ WÜíWÜãÈ¿á ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ®Üá° AíPÜ|¨ÜÈÉ ŸÃ橨ܪ®Üá°      4. ¯ÊÜá3⁄4 ñÝÀá¿á®Üá° ¸æñܤÇÝX b£ÅÔ¨ÜÃæ     ËÁãàWÜ?
K©, Pratap's Thinking style is totally different AíñÜ A¯ÔñÜá¤. ®Ý®Üá B           ÓÜáÊÜá3⁄4¯ÃÜᣤàÃÝ?               21. ÊÜá~¡®Ü ÊÜáWÜ®Ü WÜÇÝpæ¿áÈÉ ÊÜá~¡Wæ
©®Ü©í¨Ü AÊÜÃÜ AíPÜ|WÜÙÜ®Üá° K¨ÜÆá ñæãvÜX¨æª.                        5. »ÝÃÜñÜ Wæ¨ÜªÃæ ÓæãàÆáÊÜâ¨Üá ¿ÞÃÜá?      ¯àÃÜá~Ô¨ÜÊܮܮÜá° ÊÜáÃæ¿á©Ä
   ±ÜÅ£à ÊÝÃÜ AÊÜÃÜ AíPÜ|WÜÙÜ®Üá° K¨Üáñݤ Öæãà¨Üíñæ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ A1⁄4ÊÜÞ¯ BX¹pær.     6. ®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÆÉ, ¯®Ü° ÖæívÜ£¿á®Üá° PæàÙÜá?   22. ËÍÜÌ ¸ÝQÕíW… aÝí²¿á®… ¿ÞÃÜá
AÊÜÃÜ ŸÃÜÖܨÜÈÉ ®Ý®Üá WÜÊÜá¯Ô¨Ü AíÍÜ Aí¨æÅ ¿ÞÊÜâ¨æà ËaÝÃÜËÃÜÈ, BÙÜÊÝ¨Ü           7. CÊÜâ "wàÊÜå…x 'A¥ÜÊÝ "vÜãÊÜå…x'        Wæãñæ¤?
A«Ü¿á®Ü ®ÜvæÔ, A¨ÜÃÜ ŸWæY ¯SÃÜÊÝ¨Ü ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô, ŸÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. A¨Ü®Üá°    ¿áã¯ÊÜÔìqWÜÙæãà?                 23. ÇæçíXPÜ ÎPÜÒ|, »ÝÃÜ£à¿á ÓÜíÓÜ¢£¿á
K©¨ÝWÜ CÐÜár ÓÜ|¡ ÊÜ¿áÔÕ®ÜÇæÉà CíñÜÖÜ A¨Üá1⁄2ñÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì AÊÜÃÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàw    8. WÜáÃÜá訆 WÜáÇÝÊÜá®ÝWÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜ        ÖÜÃÜ|?!
AÊÜÃÜ A1⁄4ÊÜÞ¯¿ÞX¹pær. AÊÜÃÜá Êæã¨ÜÆá ŸÃæ¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° K¨Ü¨æà         ¨æãÃæ¿á¨Ü|¡ wXÅ                 24. ÃÝÊÜá®æà CÃÜÈÆÉ A®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ÊÜááÃÜáWÜ
C¨Ü᪨ÜPÝRX ñÜáí¸Ý ±ÜÍÝcñݤ±Ü±Üqr¨æª. Óæ°à×ñÜÃÜ gñæ AÊÜÃÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY aÜbìÓÜᣤ¨æª.   9. ÊÜÞ£XíñÜ AÊÜÙÜ AÙÜáÊæà hæãàÃÝX        GÈÉí¨Ü Ÿí¨Ü?
Óæ°à×ñÜÄWÜã AÊÜÃÜ AíPÜ|WÜÙÜ®Üá° K¨ÜÆá ÖæàÙÜᣤ¨æª. AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü AíPÜ|WÜÙÜá ±ÜâÓܤPÜ    PæàÙÜá£ñÜᤠ                   25. PÜoPÜpæWæ ñÜí¨Üá ¯ÈÉÓÜÆá AÊÜÃæà®Üá
ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ Ÿí©Êæ Gí¨Üá £Ú¨ÝWÜ GÇÝÉ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ Jí¨æãí¨Üá ±ÜÅ£¿á®Üá° SÄà©Ô K©        10. ®ÝÊÜâ GÙæ¿áÃÜá ®ÝÙæ ®ÝÊæà ×Ä¿áÃÜá      ¨æàÍܨæãÅà×Ááà?
ŸÖÜÙÜ ÓÜíñæãàÐܱÜqr¨æªà®æ.                                 11. ®ÝÊæà Pæãqr¨Ü᪠Óæã®æ°; DWÜ         26. AÊÜâ Ä¿ÞÈq ÍæãàWÜÙæãà, WæÅàp…
                                      & bñÜÅÊÜ®Ü   PæãvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üã A¨Ü®æ°à            Cíw¿á®… PÝËáw Íæãà®æãà?
                                              12. »ÝÃÜ£à¿á ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ CÊÜÃæàPæ ÊÜÞ¨ÜÄ    27. HPæçPÜ ×í¨Üã ÃÝÐÜó AÚË®Üñܤ
                                              ÊÜÂQ¤WÜÙÝWÜÆÉ?                  ÓÝWÜᣤ¨æÁáà?
   PܮܰwWÜÃÜ PÜ|3⁄4~ "Ëg¿á PÜ®ÝìoPÜ' ±Ü£ÅPæWæ ®Ü®Ü° A®ÜíñÝ®ÜíñÜ ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá. ¯ÊÜá3⁄4  13. ¿ÞÃæÐærà Aí¨ÜÃÜã ÊÜoÊÜo, BñÜ ÖÜê¨Ü¿á     28. CÊÜÄWæ Ÿá©œiàËWÜÙÜá AíñÜ ÖæÓÜÃÜá
±Ü£ÅPæ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ®Üí. 1 BXÃÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜáWæÆÉ ÖæÊæá3⁄4¿á ÓÜíWÜ£. CÊÜñÜᤠÍܯÊÝÃÜ DWÜ   ÓÝÊÜÞÅo                     PæãorÊÜÃÝÃÜá?
ñÝ®æà ¯ÊÜá3⁄4 ±Ü£ÅPæ K© Ÿí¨Üá D ±ÜñÜÅ ŸÃæ¿áᣤ¨æªà®æ. ®Ý®Üá ¯ÊÜá3⁄4 ±Ü£ÅPæ¿á A1⁄4ÊÜÞ¯.   14. PÝÆá, CÆÉ©¨ÜªÃÜã BñÜ ÍÜñÜPæãàq        29. "Çæ´…r' ¿ÞÊÜñݤ¨ÜÃÜã "Ãæçp…' BWÜÆá
®Ý®Üá ±ÜÅñݱ…ÔíÖÜ AÊÜÃÜ PÜpÝr A1⁄4ÊÜÞ¯. AÊÜÃÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ±ÜÅ£ ÍܯÊÝÃÜ      »ÝÃÜ£à¿áÄXíñÜ ÊæáàÆá               ÓÝ«ÜÂÊæ?
ñܱܳ¨æà K¨Üáñæ¤à®æ. AÊÜÃÜ "¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤' pæçoÇ… CÐÜrÊÝÀáñÜá. Cí©®Ü ÓÜÊÜÞg¨Ü      15. ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü aÜoiìWæ QË            30. BX®Ü ±æÉàW…, ÊÜáÇæàÄ¿ÞQRíñÜ væàígÃ…
ÃÝgQà¿á¨Ü AíñÜÃÜíWÜÊÜ®Üá° ÖæQR ŸÃæ¿ááÊÜ AÊÜÃÜ ÇæàS®Ü¨Ü A1⁄4ÊÜÞ¯ ®Ý®Üá. AÊÜÃÜ        PæàÚÓÜáÊÜâ©ÆÉÊÜíñæ                DX®Ü ÊÜáÇæàÄ¿Þ?
¸æñܤÇæ gWÜñÜᤠ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üã° K©¨æªà®æ. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° iàÊܮܨÜÈÉ Jí¨Üá ¸ÝÄ¿Þ¨ÜÃÜã      16. AÊÜÄWæ ÔWÜŸÖÜá¨Üá PÜ®æ¿áÃÜá         31. G¨æªàÙæãà ÃæçñÜ A¨Üá "PÝípÝÅ$ÂP…r
AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáÊÜ BÓæ.                                G±Ü³ñÜá¤,®ÜÊÜáWæ ÊÜÞñÜÅ B±ÜñÜᤠ         ´ÝËáìíW…' AÆÉ, QÈÉíW…!
                                       & ÆñÝ ².   17. AÐÜrPÜãR "»ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ°' ±Üvæ¿ááÊÜ AÖÜìñæ   32. iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ
                                       ÎÊÜÊæãWÜY  AoÇ…XÆÉÊæ?                    ÊÜ¿áÔÕWæ BñÜ iàÊÜÊÜ®æ°à Pæãqr¨Üª
                                                     1 wÓæíŸÃ… 2007
                    Cí¥Ü¨æãªí¨Üá ÓÜÊÝÆ®Üá° ÖÝPÜÇæà¸æàPÝX¨æ.
                     AÐÜrPÜãR, A—PÝÃÜ ÖÜÓݤíñÜÃÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊÜä WÝÅÊÜá ÊÝÓܤÊÜÂÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜáñæ¤à®æ.
                  ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÊÜÃÜ© ¯àvÜáñæ¤à®æ AíñÜ ÓÜÌñÜ@ PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃæà ÖæàڨܪÃÜá. B¨ÜÃæ
                  PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÄWæ AÊÜÃÜá Bw¨Üª ÊÜÞñÜáWÜÙæà ÊÜáÃæñÜá Öæãà¨Üí£¨æ. AÐÜár ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ,
                  D A±Ü³&ÊÜáPÜRÙÜá ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ Äà£, BvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá, ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜáÙÜáÛ
                  WÜÙÜá Cwà ÃÝgÂÊæà ñÜÇæñÜXYÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞwÊæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ, PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃæà®Ý
                  ¨ÜÃÜã WÝÅÊÜáÊÝÓܤÊÜÂÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄԨܪÃæ ñÜÊÜá3⁄4 ŸWæY g®Ü ÖæàWæ ÖæàÔWæ ±ÜoárPæãÙÜáÛ
                  £¤¨ÝªÃæ GíŸá¨ÜÃÜ ®æàÃÜ AÄÊÜâ BWÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá PÜÙæ¨Ü Jí¨Üá £íWÜÚ¯í¨Ü
                  ÓܨÝÎÊÜ®ÜWÜÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ñÜÊÜá3⁄4 Óæ°à×ñÜÃæ㟺ÃÜ WæÓ…r ÖèÓ…®ÜÇæÉà ÊÝÓܤÊÜ ÖÜãw¨ÝªÃæ.
                  ÖÝWÝX g®ÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáãwÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜááí©vܸæàPÝX¨æ.

1 PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃæà,
                  PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃæà, ÓÜñÜ ®ÜWÜ°ÊÝX PÜ|¡ÊÜááí¨æ ¯í£¨ÜªÃÜã ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX ÓÜáÙÜáÛ
                  ÖæàÙÜᣤ©ªàÃÜÇÝÉ ¯ÊÜáWæ H®Üã A¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæ?
  ñÝPÜ£¤¨ÜªÃæ DWÜ WÝÅÊÜáÊÝÓܤÊÜ     PÜÙæ¨Ü 60 ÊÜÐÜìWÜÙÜ C£ÖÝÓܨÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜPæR A±ÜTÝ£ Ÿí©¨Ü᪠GÃÜvæà
                  ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ. Jí¨Üá PÜÄàí ÇÝÆ ñæÆX¿á ÓÝÂrí±… ±æà±ÜÃ… ÖÜWÜÃÜ| ¸æÙÜQWæ Ÿí¨ÝWÜ.
  ÊÜÞw!              BWÜ ÃÝg嬆 ÖÜÆÊÝÃÜá ÃÝgQà¿á ®Ý¿áPÜÃÜá, TÝÂñÜ®ÝÊÜá ±æäÈàÓ… A—PÝÄWÜÙÜá,
                  PæÆÊÜâ ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ ÖæÓÜÃÜã PæàÚŸÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ Cwà ÃÝgÂÊæà ñÜÇæñÜXYÓÜáÊÜíñÝXñÜá¤.
                  Cí¨Üá A¨æà ®ÜPÜÈ ÓÝr$Âí±… ±æà±ÜÃ… ÊæáàÇæ 12 ÓÜãñÜÅWÜÙܯ°oár ÓÜ× ÖÝPܸæàPæí¨Üá ÃÝg¨Ü
                  ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Üá° JñݤÀáÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¨æàÊæàWèvÜÃÜá GÃÜvÜ®æà ¸ÝÄWæ ÃÝg¨Ü
                  ÊÜá¿Þì¨æ ñæW橨ݪÃæ. B¨ÜÃæ A—PÝÃÜ ÇÝÆÓæWÝX ÃÝgÂÊÜ®æ°à Jñ椿ÞXoárPæãíw¨Üª D
                  A±Ü³&ÊÜáPÜRÚWæ ÊÜÞ®Ü¨Ü ¸æÇæÁáà Wæ㣤ÆÉÊæ? PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃæà, ¯ÊÜá3⁄4 PÜáoáퟨÜ
                  ¨ÜáÃÝÓæWÝX PÜ®ÝìoPÜÊÜ®Üá° ¹ÖÝÃÜ, EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ, WæãàÊÝ ÊÜáorPæR CÚÓÜÆá ¯ÊÜáWæ ÊÜá®Ü
                  ÓÝÕ¨ÜÃÜã ÖæàWæ ŸíñÜá? ¯ÊÜá3⁄4 PÜáoáíŸPæR ÊÝWݪ®Ü¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌÊæà Wæ㣤ÆÉÊæ? ¹h沿á®Üá°
                  PæãàÊÜááÊÝ© G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, B ±ÜPÜÒ¨Ü gñæ Êæáç£Å ÊÜÞwPæãíw¨Ü᪠ñܱÜâ³ GíŸá¨Üá 20
                  £íWÜÙÜá A—PÝÃÜ ÓÜ謆 ®ÜíñÜÃÜ WæãñݤÀáñæ? Jí¨Üá ÊæàÙæ, Pæã®æWÜã AÄÊÝÀáñÜá
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /12                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /13

G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã Êæáç£Å ÊÜááĨÜṨܪ ®ÜíñÜÃÜ ÊÜáñæ¤ ÊÜáÃÜáÊæáç£ÅWæ ÊÜááí¨ÝX¨æªàPæ?     ×w¨ÜáPæãívÜá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. CíñÜÖÜ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ËÍÝÌÓÜ©í¨ÜÇæà CÊÜ£¤WÜã WÜᣤWæ ¸æàÓÝ¿á
¯Ëá3⁄4í¨ÝX ¹hæ²Wæ 20 £íWÜÙݨÜÃÜã A—PÝÃÜ¨Ü ÃÜáb ÔQRñÜá G®Üá°£¤©ªàÃÜÇÝÉ,           ®Üvæ¿áᣤ¨æ. CíñÜÖÜ JPÜRÆá ×®æ°ÇæÀáí¨Ü Ÿí©¨ÜªÃÜã Pæãor ÊÜÞñÜ®æ°à ÊÜáÃæ¿ááÊÜ ¯àÊÜâ
¿ÞÊÜ ÃÝgQà¿á A®Üá»ÜÊÜÊÜä CÆÉ¨Ü ÖÝWÜã Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ÍÝÓÜPÜÃÝX¨Üª ¯àÊÜâ            ¯gÊÝX¿áã ÊÜá~¡®Ü ÊÜáPÜRÙÝ? GÓ…CÃækáv… ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ JPÜRÆá »ÜãËá¿á®æ°à TÝÓÜX
HPÝHQ ÊÜááS ÊÜáí£Å¿ÞX¨æªà ¹hæ² ¸æíŸÆ©í¨Ü AÆÉÊæ? ±ÜâPÜRpæ A—PÝÃÜ ÔQR¨Ü᪠         PÜí±Ü¯WÜÚWæ «ÝÃæ GÃæ¨Ü ¯ÊÜá3⁄4 ¯gŸ|¡ ¿ÞÄWÜã Wæ㣤ÆÉ AíñÜ »ÝËÔ©ªàÃÝ? AÇÝÉ
¯ÊÜáWæãà g®Ü¸æíŸÆ Öæãí©¨Üª 79 ÍÝÓÜPÜÃÜ ¹hæ²Wæãà? CÐÝrX¿áã ¯àÊÜâ Êæáç£Å           ÓÝÌËá, ¯ÊÜá3⁄4 PÜáoáíŸ¨Ü A—PÝÃܨÝÓæWÝX ÃÝgÂÊÜ®æ°à Jñ椿ÞXoárPæãÙÜÛÆá ¯ÊÜáWæ
ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÄí¨ÝXÁáà ¹hæ² aÜãÃÝWÜáÊÜâ¨Üá ñܲ³ñÜá Gí¨Üá Êæáç£Å ÊÜááÄ¿ááÊÝWÜ         A—PÝÃÜ PæãorÊÜÃÝÃÜá?
Öæàڨܪ ¯àÊÜä PÜãvÜ hæwGÓ… aÜãÃÝWÜáñܤ¨æ GíŸ »Ü¿á©í¨ÜÇæà AÆÉÊæ ÊÜáñæ¤ ¹hæ²            ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX CÐæãrí¨Üá "¯g' ÖæàÙÜᣤàÃÜÇÝÉ ¯ÊÜáWæ ÊÜáágáWÜÃÜÊæà BWÜáÊÜâ
gñæ Êæáç£Å ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá Kw Ÿí©¨Üáª? BWÜ GÈÉ ÖæãàXñÜᤠ¯ÊÜá3⁄4 BñÜ3⁄4ÓÝQÒ? Gí.².      ©ÆÉÊÝ?
±ÜÅPÝÍ… AÊÜÃÜá GÈÉ PÝíWæÅÓ… gñæ PæçhæãàwÓÜáñݤÃæãà GíŸ »Ü¿áÊæà AÆÉÊæ ¹hæ²Wæ           A©ÃÜÈ, ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜ AÖÜìñæ ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÄXÆÉ AíñÜ ¨æàÊæà
¯àÊÜâ ¸æàÐÜÃÜñ… ¸æíŸÆ ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨Üáª? ÃÝg±ÝÆÃÜá, ÃÝÐÜó±Ü£WÜÙÜ ÊÜááí¨æ     WèvÜÃÜá ÖæàڨݪÃÜÇÝÉ, 21 £íWÜÙÜ ×í¨æ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá ¯àÊæà®Üá
Sá¨Ü᪠ÖÝgÃÝX ±ÜÅÊÜÞ|±ÜñÜÅ ¯àw, ÊÝÃܨæãÙÜWæ Ÿ|¡ Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜᣤàÃÜÇÝÉ ¯ÊÜáWÜã B        ÓݹàñÜá ÊÜÞw©Å? JŸº aÜÆ®ÜbñÜÅ ¯ÊÜÞì±ÜPÜ, ÖÜíbPæ¨ÝÃÜ®ÝX¨Üª ¯ÊÜáWæ ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ
FÓÜÃÜÊÜÚÛWÜã ÊÜÂñÝÂÓÜÊæà CÆÉÊæ?                              ¿ÞÊÜ A®Üá»ÜÊÜ CñÜá¤? Êæã®æ° ÊÜáÃÜáÊæáç£Å ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¸Ýív… ±æà±ÜÃ…
   ""®Ý®Üá AÐÜár PÜÐÜr±Üoár ±ÜPÜÒ PÜqr¨æ, EÚÔ¨æ, Pæç¿áÈɨܪ ÖÜ|ÊÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãívæ''  Wæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá ÓÜ× ÖÝPÜáÊÜâ©ÆÉ, ¸æàPݨÜÃæ ±ÜPÜÒ¨Ü A«ÜÂPÜÒÃݨÜ
AíñÜ Êæã®æ° AÃÜÊÜá®æ Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ ¨æàÊæàWèvÜÃÜá ÖÜÙæà ±ÜâÃÝ| ÖæàڨݪÃæ.          ÓܨݮÜí¨Ü WèvÜ AÊÜÃÜá ÓÜ× ÖÝPÜáñݤÃæ Gí¨Üá ¹hæ² ÓܳÐÜrÊÝX ÖæàÚ¨ÝWÜ, "A±Ü³®Ü®Üá°
Aí¨ÜÊÜÞñÜÅPæR PÜw¨ÝÙ… ÊÜáíg±Ü³, ¯gÈíWܱܳ, ËàÃæàí¨ÜÅ ±ÝqàÇ… AÊÜÃÜíñæ            PæàÚPæãívÜá ŸÃÜáñæ¤à®æ' Gí¨Üá ±ÜÃÝÄ¿Þ¨Ü ¯ÊÜáWæ ÓÜÌíñÜ Ÿá©œÁáà CÃÜÈÆÉÊæ? ¯ÊÜáWæ
¨æàÊæàWèvÜÃæà®Üá ÍÜá¨ÜœÖÜÓܤÃæà? ÊæãàÄ PÜoár£¤¨Üª ¨æàÊæàWèvÜÃÜá CÊÜñÜᤠ±Ü¨Ü3⁄4®Ý»Ü    ÖÜ|PÝÓÜá TÝñæ ¯àvÜáñæ¤àÊæ, WÜ~, ®ÜWÜÃÝ1⁄4ÊÜê©œ, ÇæãàPæãà±ÜÁãàX ÖÝWÜã ˨ÜáÂñ…
®ÜWÜÃܨÜÈÉ PæãàoÂíñÜÃÜ ÃÜã. ¸æÇæ ¸ÝÙÜáÊÜ ÊÜá®æWÜÙÜ A—±Ü£¿ÞX¨ÝªÃÜÇÝÉ ¨ÜávÜáx GÈÉí¨Ü     TÝñæWÜÙÜ®Üá° ®ÜÊÜáWæà ¯àvܸæàPÜá Gí¨Üá ¹hæ² gñæ JÙÜWæãÙÜWæà wàÇ… ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÝWÜ
ŸíñÜá PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃæà? ÓÝÊÜޮܠPèoáí¹PÜ ×®æ°ÇæÀáí¨ÜÇæà Ÿí©ÃÜáÊÜ ¯ÊÜáWæ        GÈÉ AvÜX PÜáÚ£ñÜᤠ¯ÊÜá3⁄4 ±ÝÅÊÜÞ~PÜñæ? ¯ÊÜá3⁄4 ×Ä¿á ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÃæàÊÜ|¡®ÜÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ
ÓÜÌíñÜ aÝ®æÇ… ±ÝÅÃÜí1⁄4ÓÜáÊÜÐÜár ñÝPÜñÜᤠŸí©¨Ýª¨ÜÃÜã ÖæàWæ? ÊݱÝÃÜ, ÊÜ×ÊÝoá       ÓÜÃÜPÝÃÜ Ÿí¨ÜÃÜã ÇæãàPæãà±ÜÁãàX ÖÝWÜã ˨ÜáÂñ… TÝñæWÜÙæà HPæ ¸æàPÜá? PÜáÚñÜÈÉWæà
ÊÜÞw ÖÜ| WÜÚÔ©Ãæãà A¥ÜÊÝ ÃÝgQà¿áÊÜ®æ°à ¨Üí«æ ÊÜÞwPæãíw©ªàÃæãà? Cwà             PܱܳPÝ~Pæ ŸÃÜáñܤ¨æ Gí¨æãà? ÇæãàPæãà±ÜÁãàX TÝñæ ÔQR¨ÜÃæ ¯ÃÝ¿ÞÓÜÊÝX
ÃÝg嬆 C£ÖÝÓܨÜÇæÉà A£ ÖæaÜác PÜêÑ »ÜãËá A®ÜÂÃÜ ±ÝÇÝX¨Ü᪠¯ÊÜá3⁄4 PÝƨÜÈÉÁáà        ÃÜÓæ¤WÜÙÜ®æ°à ®ÜáíWÜŸÖÜá¨Üá Gí¨æà? ®ÜWÜÃÝ1⁄4ÊÜê©œ TÝñæ ¸æàPæà ¸æàPÜá Gí¨Üá ±Üoár ×w¨Üá
AÆÉÊæ?                                           PÜáÚ£¨Ü᪠PܱܳPÝ~Pæ PæãvÜÇæã±Ü³¨Ü Tæà~¿áÊÜÃÜ®Üá° ÖÜ~¿ááÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà? C®Üá° ¯ÊÜáWæ
   CÊÜ£¤WÜã ®ÜÊÜá3⁄4 ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ÓÜ|¡ ×vÜáÊÜÚ¨ÝÃÜÃÜá, »ÜãËáÁáà CÆɨÜÊÜÃÜá WÜᣤWæ    WÜ~ TÝñæÁáà HPæ ¸æàPÜá?
¸æàÓÝ¿á ÊÜÞvÜáñݤÃæ. Aí¨ÜÃæ »ÜãËá¿á Jvæ¿áÄWæ ÊÜÐÜìPæR Cí£ÐÜár QÌípÝÇ…              "®Ý®Üá ¿ÞÃæí¨Üá ñæãàÄÓÜáñæ¤à®æ' AíñÜ ¯ÊÜá3⁄4 ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜá WÜávÜáX¨ÝªÃÜÆÉ, ÃÝÊÜá-
»Üñܤ, ÃÝX ¯àvÜáñæ¤à®æíŸ ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¸æàÓÝ¿á ÊÜÞvÜáñݤÃæ. PÜpÝ訆       PÜêÐÜ¡ ÖæWÜvæ, iàÊÜÃÝh… BÙÜÌ, Ôí«ÝÂ, ԨܪÃÝÊÜá¿áÂ, ¸æçÃæàWèvÜ, ®ÜíhæàWèvÜ, w.¹.
®ÜíñÜÃÜ ´ÜÓÜÆá PÜwÊæá¿Þ¨ÜÃÜã ÊÜÞ£Wæ ñܱܳ¨æ ÖæàÚ¨ÜÐÜár »Üñܤ, ÃÝX ¯àvÜáñݤÃæ.       aÜí¨æÅàWèvÜ. ¹.GÇ…. ÍÜíPÜÃ… ÊÜááíñÝ¨Ü ®Ý¿áPÜÃÜ®æ°à ÊÜáorÖÝQ¨Ü ¨æàÊæàWèvÜÃÜá
CÈÉ »ÜãÊÜÞÈàPÜÃÜá ÖÝWÜã ¸æàÓÝ¿áWÝÃÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ¿ÞÊÜ ÈUñÜ J±Ü³í¨ÜWÜÙÜã            ¨Ü¿Þ®Ý¿áP…XíñÜ JÙæÛ¿á G®…PèíoÃ… Óæ³ÐÜÈÓ…r GíŸá¨Üá g®ÜÄWæ ¿ÞÊÜñæã¤à
BXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ¸Ýív… ±æà±ÜÃ… ÊæáàÇæ ŸÃæÔPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üã CÆÉ. B¨ÜÃÜã ÊÜÞñÜá          WæãñݤX¨æ ÓÝÌËá! B¨ÜÃæ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü g®Ü ¨ÜvÜxÃÜÆÉ. 1999ÃÜÈÉ g®Ü ¯ÊÜá3⁄4 ÓÜÊÜáÓܤ
EÚÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. »ÜãÊÜÞÈàPÜÃÜã AÐærà ¸æÙæ ´ÜÓÜÈWæ Ÿí¨Ü PÜãvÜÇæà PÜávÜáWæãàÆá        PÜáoáퟨÜÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ ÍÝÔ¤ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá GíŸá¨Üá AÐÜár ¸æàWÜ ÊÜáÃæñÜá ÖæãàÀáñÝ?
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /14

A±Ü³ ÊÜáñÜᤠ¯àËŸºÃÜã ÊÜáPÜRÙÜá ÓæãࣨÜ᪠¿ÞÄWÜã Wæ㣤ÆÉ AíñÜ »ÝËÔ©ªàÃÝ?          GíŸ Öæ~¡®Ü ×í¨æ ¹¨Ü᪠ÖÝÙÝ¨Ü ÊÜáÖÜíñÜ aÜÄñæ ®æ®Ü²ÔPæãÚÛ, ¯àÊæÈÉ©ªàÃæíŸá¨Üá
¯ÊÜá3⁄4 ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜ®Üá° PÜÙæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÆãÉ PÜ®ÜPܱÜâÃÜ¨Ü ÊÜáñܨÝÃÜÃÜá ÓæãàÈԨݪÃæ    £Ú¿ááñܤ¨æ.
GíŸá¨Üá ®æ®Ü²ÆÉÊæ? PÝÊæàÄ ®Ý¿á ÊÜáívÜÚ £à±Üâì ÖæãÃܹ¨Ü᪠Cwà ÃÝgÂPæRà            ¨Ü¿áËoár EñܤÄÔ, ÃÝg嬆 g®ÜñæWæ.
A®Ý¿áÊݨÝWÜ, Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜáÆñÝÀá «æãàÃÜOæ ñæãàĨÝWÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜÇæÉà
¯ÎcíñæÀáí¨Ü ÊÜáÆX¨Üª ¨æàÊæàWèvÜÃÜá Êæã®æ° C¨ÜªQR¨Üªíñæ ÓÜíÓÜ£¤Wæ ÖæãàX¨æªàPæ?
ÊÜáWÜ®Ü ÊÜaÜ®Ü »ÜÅÐÜrñæ¿á®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà AÆÉÊæ? PÜÙæ¨Ü ÊÜáãÃÜá
ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ Gí¨Ý¨ÜÃÜã ÓÜíÓÜ£¤®ÜÈÉ ¨æàÊæàWèvÜÃÜ «Ü̯ PæàÚ Ÿí©ñݤ? A©ÃÜÈ, qàË
PÝÂÊæáÃÝWÜÙÜ ÊÜááí¨æ ¯íñÜáPæãívÜá, "PæàÍÜÊÜPÜê±Ü' AíñÜ ¹h沿áÊÜÃÜ®Üá° ×à¿ÞÚÔ©
ÃÜÇÝÉ, ±Ü¨Ü3⁄4®Ý»Ü®ÜWÜÃÜ ¯ÊÜá3⁄4 WÜ»ÜìWÜáw¿áÆÉÊæ?
  ""®Ý®Üá hÝ£Àáí¨Ü ¿ÞÃÜ®Üã° WÜáÃÜá£ÓÜÈÆÉ. B Ä࣠ÊÜÞw¨ÜªÃæ ¿áw¿áãÃܱܳ
E±ÜÊÜááSÂÊÜáí£Å BWÜᣤÃÜÈÆÉ. ËàÃÜÍæçÊÜ ÊÜásÝ—àÍÜÃÜá ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ñÜÇæ ÖÝPÜáÊÜâ¨Ü®Üá°
¹vܸæàPÜá'' AíñÜ ®Ýw®Ü WèÃÜÊÜPæR ±ÝñÜÅÃÝXÃÜáÊÜ Ô¨ÜœWÜíWÝ ÎÅàWÜÚWæà Ÿá©œ ÖæàÙÜÆá
ÖæãÃÜq©ªàÃÜÇÝÉ ¯ÊÜáWæà®æ®Ü°¸æàPæíŸá¨æà ÃÝg嬆 g®ÜñæWæ £Ú¿áᣤÆÉ. D ÃÝg¨ÜÈÉ
ËàÃÜÍæçÊÜÃÜá JPÜRÈWÜÃÜÐær ±ÜÅ»ÝË ÓÜÊÜáá¨Ý¿á. B ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü WèÃÜÊÜPæR »Ýg®ÜÃÝXÃÜáÊÜ
ÊÜásÝ—àÍÜÃÜá A®Ý¿á¨Ü ËÃÜá¨Üœ «Ü̯Áᣤ¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ¸ÝÀá ÊÜáábcÓÜᣤàÃÝ? ¯ÊÜáWæ
hÝ£ ÊÜááSÂÊÜÆÉ A®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ÖÝÓÜ®Ü, ÖæãÙæ®ÜÃÜÔà±ÜâÃÜ, ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ, PÜ®ÜPܱÜâÃÜWÜÙÜÇæÉà
HPæ aÜá®ÝÊÜOæWæ Óܳ—ìÓÜᣤàÄ?
  PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃæà JÊæá3⁄4 ®æ®Ü²ÔPæãÚÛ 21 £íWÜÙÜ ×í¨æ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜbÓÜáÊÝWÜ ¯ÊÜá3⁄4
gñæWæ ¿ÞÃÝÂĨܪÃæíŸá¨Ü®Üá°. ¯ÊÜá3⁄4 ÖæWÜÈWæ ÖæWÜÆá Pæãor aæÆáÊÜÃÝ¿áÓÝÌËá, ÊÜÞWÜw
¸ÝÆPÜêÐÜ¡, ÓÜíñæãàÐ… ÇÝv…, ¹.Ô. ±ÝqàÇ… ÊÜááíñÝ¨Ü ÍÝÓÜPÜ Óæ°à×ñÜÃÜá DWÜ GÈÉWæ
Öæãà¨ÜÃÜá?
  ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜíñÜã ¯ÊÜá3⁄4 ËáñÜÅÃÜÆÉ ¹w. B¨ÜÃæ D GÆÉ ¯ÊÜá3⁄4 ÍÝÓÜPÜ ËáñÜÅÃÜ®Üã°
¯ÊÜá3⁄4 gñæWæ CoárPæãÙÜÛÆá BWÜÈÆÉÊÜÆÉ. C¨Üá ËáñÜŨæãÅàÖÜÊÜÆÉÊæ? ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÄWæ
ÊæãàÓÜÊÜÞw¨Ü ÊÜÞñÜá ÖÝXÃÜÈ, ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞw¨ÜªÃæ ¯ÊÜá3⁄4 ±ÜPÜÒ¨Ü 40 ÊÜáí©¿á®Üá° ¯WÜÊÜá
ÊÜáívÜÚWÜÙÜ A«ÜÂPÜÒÃܮݰX ÊÜÞvÜŸÖÜá©ñÜá¤. AÊÜÄWÜã ±ÜíWÜ®ÝÊÜá ÖÝQ¨ÜÃÜÇÝÉ. CÐærÇÝÉ
ÊÜÞw ¯àÊÜâ ÓݗԨݪ¨ÜÃÜã H®Üá?
  PÜáÊÜÞÃÜ|¡, ¯ÊÜáXíñÜÆã ŸÖÜÙÜ bPÜR ÊÜ¿áÔÕWæ AÓÝÕÊÜå…®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Üª
±ÜÅ´ÜâÇ… PÜáÊÜÞÃ… ÊÜáÖÜíñÜ AÊÜÃÜ ¨ÜáÃÜíñÜ PÜ¥æ Wæ㣤ÆÉÊæ? AÊÜÃæà PÜqr¨Ü ±ÜPÜÒ¨Ü PÜaæàÄWæ
PÝÈvܨÜíñæ ÊÜáÖÜíñÜ ËÃÜá¨Üœ ´ÜÊÜÞì®Üá ÖæãÃÜwÔÃÜáÊÜâ¨Üá £Ú©ÆÉÊæ? ÓÜíZËáñÝÅ »ÜÃÝÈ
                                    5 g®ÜÊÜÄ 2008
    ËÍÜÌ ×í¨Üã ±ÜÄÐÜñ… PÝ¿áìPÜñÜìÄí¨Ü aÜa…ìWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ!
     PæùÓܤÄWæ AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÖÜŸºÊÝ¨Ü QÅÓ…ÊÜáÓ… ©®Ü¨Üí¨æà 12 aÜa…ìWÜÙÜ «ÜÌíÓÜ,
  8 g®ÜÄWæ WÝ¿á. ÊÜáñæ¤ »ÜáXÇæ¨Üª ×íÓÝaÝÃÜ, ÊÜáñæ¤ aÜa…ìWÜÙÜ ÊæáàÇæ BPÜÅÊÜá|. Joár
  50PÜãR ÖæaÜác aÜa…ìWÜÙÜ ®ÝÍÜ; IÊÜÃÜá PæùÓܤÃÜ ÖÜñæÂ, PÜ´ÜäÂì hÝÄ, ÃÝÑóà¿á ÊÜÞ®ÜÊÜ
  ÖÜPÜáR BÁãàWÜ¨Ü BWÜÊÜá®Ü. ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯¿áíñÜÅ|PæR ñÜÃÜ©¨ÜªÃæ Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÖÜÓܤPæÒà±Ü,
  Pæàí¨ÜÅ©í¨Ü ¯ÁãàWÜ: Pæàí¨ÜÅ WÜêÖÜ TÝñæ ÃÝg ÓÜbÊÜ ÎÅà ±ÜÅPÝÍ… hæçÓÝÌÇ… NãàÐÜOæ!
     wÓæíŸÃ… 25Äí¨Ü CÊÜ£¤®ÜÊÜÃæWÜã CíñÜÖÜ GÐæãrà ÎàÑìPæWÜÙÜ®Üá°, A¨ÜPæR ÓÜíŸí—
  st ÓÜᩪWÜÙÜ®Üá° ¯àÊÜâ SíwñÜ K©ÃÜᣤàÄ. AÐÜrPÜãR, JÄÓÝÕ¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü aÜa…ìWÜÙÜ
  Êæáà騆 ¨ÝÚ¿á®Üá° ®ÜÊÜá3⁄4 ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ÃÝÑóà¿á ¨ÜáÃÜíñÜÊæíŸíñæ ÊÜ~ìÓÜáñܤÇæà,
  ËÍÜÌ ×í¨Üã ±ÜÄÐÜñ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá° SÙÜÃæíŸíñæ b£ÅÓÜáñܤÇæà CÊæ.
     B¨ÜÃæ PÝÂñæ ñæW橨Ü᪠¿ÞÃÜá?
     QÁãàígÃ… ÖÝWÜã PÜí¨ÜÜÊÜáÇ… iÇæÉWÜÙÜá CÃÜáÊÜâ¨Üá JÄÓÝÕ¨ÜÈÉ. BÓæóàÈ¿Þ¨Ü
  ËáÐÜ®ÜÄ WÜÅÖÝí Óær$ç®…Õ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ CŸºÃÜá ±ÜâñÜÅÃÜ®Üá° ÓÜiàÊÜÊÝX ¨ÜÖÜ®ÜWæãÚÓÜáÊÜâ¨Ü
  Ãæãí©Wæ 1999ÃÜÈÉÁáà QÁãàígÃ… iÇæÉ AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ ÓÜᩪ¿ÞXñÜá¤.
  Êæã®æ°¿áÐærà ®Üvæ¨Ü QÅÓ…ÊÜáÓ… BaÜÃÜOæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ 50PÜãR ÖæaÜác aÜa…ìWÜÙÜ®Üá°
  ®ÝÍܱÜwÓÜáÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ PÜí¨ÜÊÜáÇ… iÇæÉ DWÜ ÓÜᩪWæ WÝÅÓÜÊÝX¨æ. CÊæÃÜvÜã
  JÄÓÝÕ¨ÜÈÉÁáà AñÜÂíñÜ ŸvÜ iÇæÉWÜÙÜá. QÁãàígÃ… iÇæÉ¿áÈÉ Joár 15.61 ÆPÜÒ

2  g®ÜĨÜ᪠AÊÜÃÜÈÉ Íæà. 44.5ÃÜÐÜár ŸávÜPÜoár g®ÝíWܨÜÊÜÃÜá. 11.62 ±ÜÓæìíp…
  ¨ÜÈñÜĨݪÃæ. Cñܤ 6.48 ÆPÜÒ g®ÜÓÜíTæ Öæãí©ÃÜáÊÜ PÜí¨ÜÊÜáÇ… iÇæÉ¿áÈÉ 3.35
  ÆPÜÒ(Íæà.51.96) ŸávÜPÜoár g®ÝíWܨÜÊÜÃÜá, 1.05 ÆPÜÒ (Íæà.16.89) ¨ÜÈñÜĨݪÃæ.
  ÖÝWÝX PæùÓܤ ËáÐÜ®ÜÄWÜÙÜá ÓÜÖÜgÊÝXÁáà D iÇæÉWÜÙÜ ÊæáàÇæ PÜ~¡qr¨Üáª,
  ÊÜáñÝíñÜÃÜ PÝ¿áì ÊݱÜPÜÊÝX ®Üvæ¿áᣤ¨æ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ®ÜËà®… ±ÜpÝ°¿áP…
  ®æàñÜêñÜÌ¨Ü "¹gá g®ÜñݨÜÙÜ' ÓÜÃÜPÝÃÜ BËáÐÜ, JñܤvÜ ÖÝWÜã ŸÆÊÜíñÜÊÝX
  ®Üvæ¿ááÊÜ ÊÜáñÝíñÜÃÜÊÜ®Üá° ñÜvæ¿ááÊÜ ÓÜÆáÊÝX ""JÄÓÝÕ µÅàvÜí B´… ÄÈg®…
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /18                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /19

BÂP…r'(OFRA) A®Üá° hÝÄWæ ñÜí©¨æ. D PÝÀá¨æ¿á ±ÜÅPÝÃÜ JŸº ÊÜÂQ¤ PæùÓܤ            ÓÜíTæÂWÜÚXíñÜ AÊæáÄPܨÜÈÉ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÇæçíXPÜ PÝ¿áìPæR ŸÙÜÔPæãívÜ BÃæãà±Ü¨Ü ÊæáàÇæ
«ÜÊÜáìPæR ÊÜáñÝíñÜÃÜWæãÙÜÛ¸æàPݨÜÃæ BñÜ ¿ÞÊÜâ¨æà JñܤvÜ, BËáÐÜPæR ŸÈ¿ÞX          Ÿí—ñÜÃÝWÜáÊÜ ±Ý©ÅWÜÙÜ ÓÜíTæÂÁáà ÖæaÜác!
ÊÜáñÝíñÜÃÜWæãÙÜáÛ£¤ÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° iÇÝÉ BvÜÚñÜ ¨ÜêyܱÜwÓܸæàPÜá. BWÜ ÊÜÞñÜÅ BñÜ®Ü        C¨æà®æà CÃÜÈ, ÊÜáñÝíñÜÃÜ ñܱÜâ³ AíñÜ ÖæàÙÜᣤÆÉ.
ÊÜáñÝíñÜÃÜ PÝ®Üã®Ü៨ܜÊÝWÜáñܤ¨æ. CÐÝrX¿áã, PÝÀá¨æ¿á®æ°à WÝÚWæ ñÜãÄÃÜáÊÜ           Jí¨Üá ÊæàÙæ, ¿ÞÃݨÜÃÜã ¸æçŸÇ… K©, QÅÓܤ®Ü "±ÜÊÝvÜ'WÜÚWæ ÊÜÞÃÜáÖæãàX, »ÜQ¤
PæùÓܤ ËáÐÜ®ÜÄWÜÙÜá ¿ÞÊÜ Awx&BñÜíPÜWÜÚÆÉ¨Ü ÊÜáñÝíñÜÃÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ       EQRŸí¨Üá QÅÎc¿Þ¯qWæ ÊÜáñÝíñÜÃÜWæãívÜÃæ ¿ÞÃÜá ¸æàvÜÊæ®Üá°ÊÜâ©ÆÉ. AÐÜrPÜãR,
ÓÜáñܤÇæà C¨ÝªÃæ. C®æã°í¨ævæ ÓÝÌËá ÆPÜÒ$3⁄4OÝ®Üí¨Ü ÓÜÃÜÓÜÌ£ GíŸ 80 ÊÜÐÜì¨Ü ÓÝ«ÜáÊæ䟺ÃÜá  "ÊÜáñÝíñÜÃÜWæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá' ñܱܳÆÉ, B¨ÜÃæ PÜ¥æ ÖæàÚ, ÊÜáíPÜáŸã© GÃÜb, BËáÐÜÊæäwx
ÊÜáñÝíñÜÃÜWæãívÜÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáÃÜÚ ÊÜÞñÜê «ÜÊÜáìPæR PÜÃæñÜÃÜáÊÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ.  ÊÜáñÝíñÜÃÜ ""ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá'' SíwñÜ ñܱݳWÜáñܤ¨æ. AÆɨæ ÊÜáñÜ ±ÜÅaÝÃÜÊæíŸá¨Üá
ÖÝWÝX ÁáàÓÜá訆 ±ÜÊÝvÜ¨Ü ŸWæY ÃÜíWÜáÃÜíWÝ¨Ü PÜ¥æ ÖæàÚ, ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜÖÝ¿á           «ÜÊÜáì¨æãÙÜWæ ®Üvæ¿á¸æàPæà ÖæãÃÜñÜá ¹à©¿áÈÉ ÖæãàWÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ, ŸÓ…®ÜÈÉ gñæ
¨ÜíñÜÖÜ BËáÐÜWÜÙÜ®æã°wx ÊÜáñÝíñÜÃÜ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ËáÐÜ®ÜÄWÜÚWæ ÓÝÌËá ÆPÜÒ$3⁄4OÝ®Üí¨ÜÃÜ   PÜáÚ£ÃÜáÊÜÊÜÄWæÆÉ ±ÜâPÜRpæ ¸æçŸÇ… Pæãoár, K© AíñÜ JñݤÀáÓÜáÊÜâ¨ÜÆÉ. QÅÎc¿Þ¯qÁáà
ŸWæY ÓÜÖÜgÊÝXÁáà Pæãà±Ü ®æ£¤WæàĨæ. wÓæíŸÃ… 24 ÃÜí¨Üá ñÜÊÜá3⁄4 ÓÜíWÜwWÜÃæãí©Wæ       WæÅàp… Gí¨Üá ÓݹàñÜá±ÜwÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ×í¨Üã ¨æàÊÜ&¨æàÊÜñæWÜÙÜ®Üá° AÊÜÖæàÙÜ®Ü
PÜí¨ÜÊÜáÇ… iÇæÉ¿á ¸ÝÅÖÜ3⁄4~WÝíÊ… GíŸ ÓܧÙÜPæR ñæÃÜÙÜᣤ¨Üª ÆPÜÒ$3⁄4OÝ®Üí¨ÜÃÜ ÊÝÖÜ®Ü¨Ü   ÊÜÞvÜÆá Ÿí¨ÜÃæ ¿ÞÄWæ ñÝ®æ Ôoár ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ? ±ÜÅ£´ÜÆ¨Ü ¯ÄàPæÒÀáÆɨæ ÊÜÞvÜáÊÜ
ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞw¨Ü PæùÓܤÃÜá, ÓÝÌËáài¿á®Üá° ÃÜQÒÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Ü ¿ááÊÜPÜ®æ㟺®Ü®Üá°      ÓæàÊæ ¯gÊÝ¨Ü ÓæàÊæ G¯ÔPæãÙÜáÛñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÓæàÊæ ÊÜÞvÜáÊÜ ®æ±Ü¨ÜÈÉ ÊÜáñÝíñÜÃÜPæR
PæãÇæWæç¨Üá ±ÜÃÝÄ¿Þ¨ÜÃÜá! D Zo®æ¿á ÓÜᩪ ÖÜÃÜw¨Ü PÜãvÜÇæà ÃæãbcWæ¨Üª            ÊÜááí¨Ý¨ÜÃæ ÓÜÊÜáÓæ BÃÜí»ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. AÐÜrPÜãR, ŸvÜÊÜÃÜá, ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá, ¨ègì®ÜÂ
×í¨ÜãWÜÙÜá wÓæíŸÃ… 25ÃÜí¨Üá aÜa…ìWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ          CÃÜáÊÜâ¨Üá »ÝÃÜñܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊæà? ËÍÜÌ¨Ü AñÜÂíñÜ ŸvÜ ÃÝÐÜóWÜÙÜÈÉ Jí¨ÝXÃÜáÊÜ
12 aÜa…ìWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞw¨æªà®æãà ¯g. B¨ÜÃæ PæùÓܤÃÜã PÜãvÜ ±ÜÅ£ ¨ÝÚ          ®æÃæ¿á ¸ÝíWÝɨæàÍÜ, ±ÝQÓݤ®Ü, bà®Ý¨ÜÈÉ ŸvÜÊÜÄÆÉÊæ? HPæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ WÜÈÉWæ
ÊÜÞw ×í¨Üã ¨æàÊÝÆ¿áWÜÙÜ®Üá° ®ÝÍܱÜwÔ¨ÜÃÜá. ×í¨ÜãWÜÙÜ ÊÜá®æWÜÙÜ ÊæáàÆã ¨ÝÚ         ÖæãàX ±ÜâPÜRpæ¿ÞX ¸æçŸÇ… ÖÜíaÜáÊÜâ©ÆÉ? CÊÜÄWæ ŸvÜ ÖÝWÜã ¨ÜÈñÜ ×í¨ÜãWÜÙæà
®ÜvæÀáñÜá. ÖÝWÝX ÊÜáÃÜá ¨ÝÚ BÃÜí1⁄4st ×í¨ÜãWÜÙÜá GÇæÉí¨ÜÃÜÈÉ ñÜÇæÁᣤÃÜáÊÜ        HPæ ¸æàPÜá? ®ÜÊÜá3⁄4&¯ÊÜá3⁄4í¥Ü ˨ÝÂÊÜíñÜÃÜ®æ°àPæ ÊÜáñÝíñÜÃÜ ÊÜÞvÜÆá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ?
50 aÜa…ìWÜÙÜ®Üá° «ÜÌíÓÜ ÊÜÞw¨ÝªÃæ.                             Jí¨Üá ÊæàÙæ, QÅÎc¿Þ¯q¿áÈÉ ¨ègì®ÜÂWÜÙæà CÆɨæ ÖæãàX¨ÜªÃæ AÊæáÄPÜ¨Ü TÝÂñÜ
   B¨ÜÃæ ñܱÜâ³ ¿ÞÃܨÜáª?                                ¸ÝPÜÕÃ…WÜÙÝ¨Ü ÊæáçP… pæçÓÜ®…, ÊæãÖÜÊÜᨅ AÈ, Ÿ®Ýìv…ì Öݱ…Q®…Õ ÖÝWÜã ¹ÅqÐ…
   AÐÜrPÜãR, ÓÜÊÜáÓæ BÃÜí»ÜÊÝX¨Ü᪠PæùÓܤÄí¨ÜÇæà AÆÉÊæ? "ÓÜíË«Ý®Ü¨Ü 25®æà       ¸ÝPÜÕÃ… QÅÓ… GŸíP… AÊÜÃÜíñÜÖÜ TÝÂñÜ®ÝÊÜáÃÜá CÓÝÉËáWæ ÊÜáñÝíñÜÃÜWæãíw¨æªàPæ?
Ë— ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã AÊÜÃÜÊÜÃÜ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÊÜâ¨ÜPÜRÐærà AÆÉ, ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ     WÜáÇÝÊÜáXÄ BÃÜí»ÜÊÝX¨Ü᪠¿ÞÊÜ «ÜËáàì¿áÄí¨Ü? PæùÓܤÃæà BXÃÜáÊÜ BµÅPÜ®…
¨ÜPÜãR AÊÜPÝÍÜ ¯àw¨æ'' Gí¨Üá "WæãÉàŸÇ… Pè¯ÕÇ… B´… Cíw¿á®… QÅÎc¿á®…Õ'®Ü           AÊæáÄPܮܰÃÜ®Üá° ÖæàWæ ®ÜvæÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ? A©ÃÜÈ, QÅÓܤ®ÜÈÉ ®Üí¹Pæ CorÃæ ÊÜÞñÜÅ ¯ÊÜá3⁄4
A«ÜÂPÜÒ ÓÜg®… Pæ. hÝh…ì ÖæàڨݪÃæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ, ÓÜíË«Ý®Ü¨Ü 25®æà Ë— ¯àwÃÜáÊÜ        ±Ý±Ü ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ŸvÜ ×í¨ÜãWÜÙÜ®Üá° ¨ÝÄ ñܲ³ÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨æàPæ? ÊÜÞÃÜÊÜá3⁄4,
ÖÜPÜR®Üá° E±ÜÁãàXÔPæãívÜá ËáÐÜ®ÜÄWÜÙÜá ÊÜáñÝíñÜÃÜ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃæ, ÊÜáñÝíñÜÃÜ       aèvÜÊÜá3⁄4, A|¡ÊÜá3⁄4®Ü Ÿ¨ÜÆá ÊæáàÄ¿áÊÜá3⁄4 ÊÜáñÜᤠiàÓÜÓ…®Ü®Üá° BÃÝ—Ô¨ÜÃæ ÊÜÞñÜÅ
WæãívÜÊÜÄWæ Ÿá©œ ÖæàÚ, ÊÜá®ÜÊæäÈÔ ÊÜÞñÜê«ÜÊÜáìPæR PÜÃæñÜÃÜáÊÜ ÖÜPÜáR ×í¨ÜãWÜÚWÜã      ±Ý±Ü©í¨Ü ËÊÜááQ¤ ÔWÜáñܤ¨æ A®Ü°Æá ¨æàÊÜÃæà®Üá wohæìípÝ? «ÜÊÜáìÊæà®Üá ±Ý±Ü¨Ü
C¨æ¿áÆÉÊæ? Êæã¨ÜÆá PÝÂñæ ñæWæ¨Ü ËáÐÜ®ÜÄWÜÙÜá, ±ÜÅ£¨ÝÚ ®Üvæ¨Ü PÜãvÜÇæà ñÝÊÜâ        PæãÙæ ñæãÙæ¿ááÊÜ Óæãà±Ý? AÐÜrPÜãR, ±Ý±Ü ËÊÜááQ¤ ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Ý¨ÜÃæ GÆÉÃÜã
"Victims' GíŸíñæ ±æäàÓÜá PæãvÜᣤ¨ÝªÃæ! »ÝÃÜñܨÜÈÉ PæçÓܤÃÜ ÊæáàÇæ »ÝÄà ¨ègì®Ü       ±Ý±Ü¨æãí©Wæà ÖÜáqrÃÜáñݤÃæÁá? PæùÓܤÄWæ ÊÜáÃÜág®Ü3⁄4¨ÜÈÉ ®Üí¹PæÁáà CÆÉ Gí¨Ý¨Ü
®Üvæ¿áᣤ¨æ GíŸ ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®Ü BÃÜí»ÜÊÝX¨æ. A|PÜÊæí¨ÜÃæ, C£¤àb®Ü             ÊæáàÇæ ±Ý±Ü ÊÜÞw¨Ýª¨ÜÃÜã ¿ÞÊÝWÜ? C®Üá° QÅÓܤ®ÜÈÉ ®Üí¹Pæ CorÊÜÃÜ ±Ý±Ü ÊÜÞñÜÅ
ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ AÊæáÄPܨÜÈÉ PÜÄ¿áÃÜá CÃÜáÊÜ PÜvæ »ÝÃÜñÜQRíñÜÆã ÖæaÜác aÜa…ìWÜÙÜ ÊæáàÇæ     ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ A®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜã PÜãvÜ ñÝÃÜñÜÊÜá ÊÜÞvÜáñݤ®æÁáà?!
¨ÝÚ ®Üv橨æ. AÐærà AÆÉ, ±ÜÅ£ÊÜÐÜìÊÜä »ÝÃÜñܨÜÈÉ ±Ý©ÅWÜÙÜ ÊæáàÇæ ®Üvæ¿ááÊÜ ¨ÝÚWÜÙÜ
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /20

   A©ÃÜÈ, C£¤àaæWæ aÜa…ìWÜÙæàPæ "¨æàÊÝÆ¿á'WÜÙÝWÜᣤÊæ?                  ÊÜáorPÜãR CÚ¿áŸÆÉÃÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®ÝÊÜâ GaæcñÜá¤PæãÙÜÛ©¨ÜªÃæ »ÝÃÜñÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ¨ÜQÒ|
   ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ×í¨ÜãWÜÙÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá° ÊÜáí©ÃÜ, WÜáw, ¨æàÊÝÆ¿á         PæãÄ¿Þ B©àñÜá! 1950Äí¨Ü 1953ÃÜÊÜÃæWÜã ®Üvæ¨Ü PæãÄ¿Þ ¿áá¨Üœ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ¨ÜQÒ|
G®Üá°ñݤÃæ. ÖÝWæÁáà ÊÜááÔÉÊÜáÃܨÜ᪠ÊÜáÔà©, hæç®ÜÃܨÜ᪠ŸÓÜ©, ¸è¨ÜœÃܨÜ᪠aæçñÝÂÆ¿á,    ÖÝWÜã EñܤÃÜ PæãÄ¿ÞWÜÙæíŸ GÃÜvÜá ±ÜÅñæÂàPÜ ÃÝÐÜóWÜÙÜá ÃÜaÜ®æ¿Þ¨ÜÊÜâ. AÊæáÄPܨÜ
QÅÎc¿á®Ü°ÃܨÜ᪠aÜa…ì. B¨ÜÃæ C£¤àaæWæ PÝÂ¥æãàÈP… aÜa…ìWÜÙÜã "¨æàÊÝÆ¿á'WÜÙæíŸ        gñæ WÜáÃÜá£ÔPæãívÜ ¨ÜQÒ| PæãÄ¿ÞPæR AÊæáÄPÜ¨Ü «Ü®Ü ÓÜÖÝ¿á ÖÜĨÜá ŸÃÜáÊÜ gñæWæ
¸æãàvÜáì ÖÝQPæãÙÜÛÇÝÃÜí1⁄4ÔÊæ! PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ¿ÞÊÜ ÊÜáãÇæWæ ¸æàPݨÜÃÜã ÖæãàX          ËáÐÜ®ÜÄWÜÙÜã BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ Má|»ÝÃÜPæR ¹©ª¨Üª ¨ÜQÒ| PæãÄ¿Þ ËÃæãà—ÓÜáÊÜ
®æãàw, aÜa…ìWÜÙÜ ÊæáàÇæ "¸ÝÆ ÁáàÓÜá訆 ¨æàÊÝÆ¿á', "±ÝÅ¥Üì®Ý ÊÜáí©ÃÜ',            Ô§£¿áÆãÉ CÃÜÈÆÉ. ×àWæ Ÿí¨Ü ËáÐÜ®ÜÄWÜÙÜá QÅÎc¿Þ¯q Gí¨ÜÃæ ±ÜÅWÜ£ (prog-
"ÓæàÊÝ ÓܨܮÜ', "Êæà¨Ü ÓܨܮÜ', "PæùÓܤ ±æÅàÊÜÞÆ¿á', "±ÜäOæãàì¨Ü¿á' GíŸ           ress), Ÿá©œÓÜí Gí¨ÜÃæ ×í¨ÜáÚ¿ááËPæ (Regression) GíŸ »ÝÊÜ®æ ÓÜêÑrÔ¨ÜÃÜá.
ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá PÝ|áñܤÊæ. CÊÜâWÜÙÝÊÜâÊÜä ×í¨Üã «ÜÊÜáì ÓÜíÓæ§WÜÙÜÆÉ. aÜa…ìWÜÙÜ®Üá°       ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX Cí¨Üá ¨ÜQÒ| PæãÄ¿Þ¨ÜÈÉ HÐݨÜÈÉÁáà A£ ÖæaÜác PæùÓܤĨݪÃæ.
"»ÝÃÜ£àPÜÃÜ|" (Indianisation)WæãÚÔ, QÅÓܤ&PÜêÐÜ¡ Jí¨æà Gí¨Üá PÜ¥æ ÖæàÚ ŸvÜ         AÐærà AÆÉ, C®Üá° PæÆÊæà ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ A¨Üá QÅÎc¿á®… ÃÝÐÜóÊÝX ÖæãÃÜÖæãÊÜá3⁄4Ȩæ.
×í¨ÜãWÜÙÜ®Üá° ¨ÝÄñܲ³ÓÜáÊÜ PÝ¿áì ÍÜáÃÜáÊÝX¨æ. AÐærà AÆÉ, aÜa…ìWÜÙÜÈÉ            C¨Ü®Üá° ""Korean miracle'' AíñÜ PÜÃæ¿áᣤ¨ÝªÃæ! ¨ÜQÒ| PæãÄ¿ÞÊÜ®Üá°
ÊÜáíWÜÙÝÃÜ£ BÃÜí»ÜÊÝX¨æ, ±ÜÅÓݨÜ&£à¥Üì PæãvÜáñݤÃæ, PæçWæ PÜqrPæãÙÜÛÆá Pæí±Üâ        ""Bastion of Christianity'' AíñÜ ÊÝÂqPÜ®… ÖæãWÜÙÜᣤ¨æ. B¨ÜÃæ C¨æà PæùÓܤ
¨ÝÃÜ PæãvÜáñݤÃæ, AÆÉÈÉ ÊæáàÄ¿áÊÜá3⁄4®Ü hÝñæÅ PÜãvÜ BÃÜí»ÜÊÝX¨æ! B¨ÜÃæ ×í¨ÜãWÜÙÜ      ËáÐÜ®ÜÄWÜÙÜá 1940ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ bà®ÝPæR ÖæãàX ÊÜáñÝíñÜÃÜ PÝ¿áì BÃÜí1⁄4Ô¨ÝWÜ
±ÜähÝPÜÊÜáìWÜÙÝ¨Ü ±ÜÅÓݨÜ, £à¥Üì WÜÙÜ®Üá° PæãvÜáÊÜíñæ ¿ÞÊÜ ¸æçŸÇ…®ÜÈÉ            A¨Ü®Üá° ""Denationalization process'' Gí¨Üá PÜÃæ¨Ü bà¯à ®Ý¿áPÜÃÜá, ""One
ÖæàÙÜÇÝX¨æ? ×í¨ÜãWÜÙÝ¨Ü ®ÝÊÜâ ¨æàÊÝÆ¿áWÜÙÜ JÙÜWæ ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá            more Christian, one less Chinese'' AíñÜ g®ÜÃÜ®Üá° GaÜcÄÔ¨ÜÃÜá. D Zo®æWÜã
aܱܳȿá®Üá° PÜÙÜaÜáñæ¤àÊæ, ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ PÜáÚñÜá »Üg®æ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. DWÜ PæÆÊÜâ aÜa…ìWÜÙÜ  ÓÝPÜÐÜár ÊÜÐÜìWÜÙÜ Êæã¨ÜÇæà, ""×í¨ÜãÊæ䟺 ±ÜÃÜ«ÜÊÜáìPæR ÊÜáñÝíñÜÃÜWæãívÜ®æí¨ÜÃæ
ÊÜááí¨æ PÜãvÜ "aܱܳȿá®Üá° PÜÙÜb JÙܱÜÅÊæàÎÔ' GíŸ ¸æãàv…ìWÜÙÜ®Üá° PÝ|ŸÖÜá¨Üá.       ×í¨ÜãWÜÙÜ ÓÜíTæ Jí¨Üá PÜwÊæá¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, JŸº ÍÜñÜáÅÊÜä ÓÜêÑr¿Þ¨Üíñæ''
ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX aÜa…ìWÜÙÜÈÉ ¸æía… ÊÜááí¨æ ÊÜáíw¿áãÄ ±ÝÅ¥Üì®æ ÓÜÈÉÓÜáÊÜâ¨Üá           Gí©¨Üª ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜ GaÜcÄPæ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° JÊæá3⁄4 ®æ®Ü²ÔPæãÚÛ, ÊÜááí¨æ
ÊÝwPæ. B¨ÜÃæ ¨ÜÈñÜ ÖÝWÜã ×í¨ÜáÚ¨Ü ×í¨ÜãWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÝíñÜÃÜ ÊÜÞwÃÜáÊÜ            G¨ÜáÃÝWÜÈÃÜáÊÜ A±Ý¿á¨Ü AÄÊÝWÜáñܤ¨æ.
PÜvæWÜÙÜÇæÉÆÉ ¸æía… Ÿ¨ÜÆá ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ ÓÝÊÜáã×PÜÊÝX PÜáÚÛÄÔ »Üg®æ ÊÜÞwÓÜáÊÜ           AÐÜrPÜãR, ×í¨ÜãÊæ䟺 ÊÜáñÝíñÜÃÜWæãívÜÃæ, ×í¨ÜãWÜÙÜ ÓÜíTæ Jí¨Üá PÜwÊæá¿ÞWÜá
±Ü¨Üœ£ BÃÜí1⁄4ÓÜÇÝX¨æ!                                   ÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, JŸº »ÝÃÜ£à¿á®Üã PÜwÊæá¿Þ¨Üíñæ!
   C®Üã° WÜÊÜá®ÝÖÜì AíÍÜÊæí¨ÜÃæ ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ®ÜÊÜ ±Ý©ÅWÜÙÜ®Üá° (semi-
nary) ÃÜã²ÓÜáÊÜ «ÝËáìPÜ ÍÝÇæWÜÚWæ "ÓÜbc¨Ý®Üí¨Ü WÜáÃÜáPÜáÆ' GíŸ ÖæÓÜÄqr¨ÝªÃæ.
"ÓÜñ…&bñ…&B®Üí¨…" GíŸ »ÝÃÜ£à¿á ñÜñܤÌ, PÜƳ®æ¿á®Üá° PæùÓܤÃÜ 'Trinity' (the
Father, the Son and the Holy Spirit)Wæ ÖæãàÈÓÜÇÝWÜᣤ¨æ!
   GíñÜÖÜ ÊæãàÓÜ AÇÝÌ?!
   ±Üähæ&±Üâ®ÜÓÝRÃÜ, ±ÜÅÓݨÜ&£à¥Üì ÊÜááíñÝ¨Ü ±ÜähÝ QÅÁáWÜÚWæ JXYÖæãàXÃÜáÊÜ
×í¨ÜãWÜÙÜá ÊÜáñÝíñÜÃÜWæãívÜ ®ÜíñÜÃÜ »ÜÅÊÜá¯ÃÜÓÜ®ÜWæãívÜá ÊÜáÃÜÚ ÊÜÞñÜê«ÜÊÜáìPæR
ÖæãàWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ñܲ³ÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX aÜa…ìWÜÙÜá CíñÜÖÜ «ÜãñÜì ÖÝWÜã ¨ÝÄñܲ³ÓÜáÊÜ
PÝ¿áìPæR PæçÖÝQÊæ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá3⁄4 "Head Count' hÝÔ¤ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝRX ¿ÞÊÜ
                                                  9 ´æŸÅÊÜÄ 2008
                BñÜ ±ÜÄÎÐÜr ÊÜWÜìPæR ÓæàÄ¨Ü Ë¨Ý¦ì.
                EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPܨÜÊÜ®Ý¨Ü BñÜ ¨ÜQÒ| PܮܰvÜ¨Ü ±ÜÅ£ÑuñÜ TÝÓÜX ÊæáwPÜÇ… PÝÇæài®ÜÈÉ
              Gí¹¹GÓ… ÊÜÞvÜᣤ¨Ýª®æ. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÊÜáãÃÜ®æà ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ
              BñÜ ×í©®Ü GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ Íæà.72 ÊÜÞP…ÕìWÜÙæãí©Wæ ±ÝÓÝX¨Ýª®æ. Aí¥Ü
              ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ®Üã ÍÜáÆR PÜorÇÝWܨæ Jí¨Üá AÊÜáãÆ ÊÜÐÜìÊÜ®æ°à PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPݨÜ
              ÓÜí¨Ü»Üì PÜÙæ¨Ü wÓæíŸÃ…®ÜÈÉ G¨ÜáÃÝXñÜá¤. ¯ÊÜáWæÆÉ £Ú©ÃÜáÊÜíñæ ±ÜÄÎÐÜr hÝ£/
              ÊÜWÜìPæR ÓæàÄ¨Ü Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ ÍæçPÜÒ~PÜ ÍÜáÆRÊÜ®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜÊæà »ÜÄÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÓÜÃÜPÝÃܨÜ
              ËÙÜíŸ ¯à£Àáí¨ÝX ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü ¸ÝÃܨæ BñÜ ÓÜíPÜÐÜrPæR ÔÆáQ¨Üª. Joár Jí¨Üá
              ÆPÜÒ¨ÜÑrÃÜáÊÜ ÍæçPÜÒ~PÜ ÍÜáÆRÊÜ®Üá° ±ÝÊÜ£Ô¨ÜÃÜÐærà ±ÜÄàPæÒWæ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÆá AÊÜPÝÍÜ
              ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá PÝÇæàgá BvÜÚñÜ ÖæàÚ¨Ü PÝÃÜ| ¨ÝÄÁáà PÝ|¨ÝÀáñÜá.

3 ¿ÞÃÜá,
              CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ BñÜ®Ü AÙÜÆ®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜ ÊÜÂQ¤Á㟺ÄWæ ñÜPÜÒ|PæR
              ®æ®Ü±ÝX¨Ü᪠ÊÜÞi ÎPÜÒ| ÓÜbÊÜÃæ㟺ÃÜ ÖæÓÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÊÜáí£Å¿ÞX ÖÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙæà
 B ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… AÊÜÃÝ?  PÜÙæ©Êæ. ÖÝWÝX AÊÜÃÜ ÊÜÞ£¯í¨Ü E±ÜÁãàWÜÊÝWÜáñæã¤à CÆÉÊæäà GíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü
              ¨æãí©Wæà PÜÃæ ÊÜÞw ËÐÜ¿á £Úst A«Üì WÜípæÁãÙÜWæ ÊݱÜÓ… ´æäà®… ÊÜÞw¨Ü
              ÊÜÞi ÓÜbÊÜÃÜá ""B ÖÜávÜáWܯWæ PÝÇæài®Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á A«ÜÂPÜÒÃÜ®Üá° »æàq
              ÊÜÞvÜÆá ÖæàÚ. ±ÜÄàPæÒWæ AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvÜáñݤÃæ'' Gí¨ÜÃÜá!
                Aí¨Üá B ×í¨ÜáÚ¨Ü ÊÜWÜì¨Ü ˨ݦì¿á ®æÃÜËWæ Ÿí©¨Ü᪠¹. ÓæãàÊÜáÍæàSÃ….
                Jí¨Üá ÊæàÙæ ¹. ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… Wæãñæ¤ AíñÜ ¯àÊÜâ ¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜã PæàÚ¨ÜÃæ,
              ""¿ÞÃÜá, B ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… AÊÜÃÝ?'' ÊÜáÖÝ AÖÜíPÝÄ A®Üá°ÊÜÊÜĨݪÃæ. Erratic
              Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÊÜÃÜã ÓÝPÜÑr¨ÝªÃæ. AÐÜrPÜãR ÊÜá~¡®Ü ÊÜáWÜ, ÊæãÊÜá3⁄4WÜ AíñÜ ¸æãWÜÙæ ¹vÜá
              ÊÜÊÜÃÜá, "Iq ²ñÝÊÜáÖÜ' ñÝ®æà Gí¨Üá ±æäàÓÜá PæãvÜáÊÜ "ËW…«ÝÄ'WÜÙÜá, "ÓÜgj¯Pæ'¿á
              ÊÜááSÊÝvÜ ÖÝQPæãívÜá "±ÜÅPÝÎ'ÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã ÎPÜÒ| ÓÜbÊÜÃÝX¨ÝªWÜ PܮܰvܨÜ
              52 APÜÒÃÜWÜÚWæà PÜñÜ¤Ä ÖÝPÜÆá ÖæãÃÜq¨Üª WÜŸáº"®Ý¥Ü'WÜÚWæ ®ÝÊÜâ GÐÜár JXYÖæãàX¨æªà
              Êæí¨ÜÃæ ®æàÃÜ®Üáw&®ÜvÜÊÜÚPæ¿áÊÜÃÜá ®ÜÊÜáWæ AÖÜíPÝÄWÜÙæ¯Ô¹vÜáñݤÃæ. A¨ÜPæR ñÜPÜRíñæ
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /24                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /25

±ÜñÜÅPÜñÜìÃݨÜÊÜÃÜã PÜãvÜ JŸº ÊÜÂQ¤ Ÿ¨ÜáQÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã ñæWÜÚ, ÓÜñܤ PÜãvÜÇæà ÖæãWÜÚ     C¨Üá ¿ÞÃÜ ¨ÜãÃܨÜêÑr¿á ´ÜÆ?
ŸÃæ¨Üá ¹vÜáñݤÃæ.                                      Êæã¨ÜÇæÆÉ ÍÝÇÝ ÎPÜÒPÜÃÜá ÃÜhæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPæí¨ÜÃæ ñÝÆãPÜá Pæàí¨ÜÅPæR Ÿí¨Üá
   D ×®æ°Çæ¿áÈÉ, ®ÝÊÜâ Aí¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜâ¨æà ¯gÊÝ¨Ü ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… AÊÜÃÝ?        AEO A®ÜáÊÜᣠ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàQñÜá¤. ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà ÖæçÓÜãRÇ… C¨ÜªÃÜã, Óݧ®ÜÊÜޮܨÜÈÉ
GíŸ ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° PæàÚPæãÙÜÛ¸æàPÝX¨æ.                          ÖæçÓÜãRÇ… Öæv…ÊÜÞÓÜrÃ… AEOWæ ÓÜÊÜá®ÝX¨ÜªÃÜã ÃÜhæ ¯àvÜáÊÜ A—PÝÃÜ CÃÜÈÆÉ.
   ®ÜÊÜá3⁄4 ÓÜíÓÜ©à¿á ±ÜÅhÝñÜíñÜÅ¨Ü C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° JÊæá3⁄4 ©qrÔ ®æãàw. ±ÜPÜÒ¨Ü     C¨ÜÄí¨ÝWÜáÊÜ A®Ü®ÜáPÜãÆWÜÙÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜ ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… "PÜÉÓÜrÃ…'
ÖæÓÜÄ®Ü ŸÆ©í¨ÜÇæà Wæ¨Ü᪠ŸÃÜáÊÜÊÜÃÜá ×í¨æ¿áã C¨ÜªÃÜá, DWÜÆã C¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ       ±Ü¨Üœ£ ñÜí¨ÜÃÜá. Aí¨ÜÃæ ÖæçÓÜãRÇæãí¨ÜÃÜ ÓÜáñܤÊÜááñܤ ŸÃÜáÊÜ ®ÜÓÜìÄ, ±æùÊÜáÄ, Ëáv…É
ԨܪÃÝÊÜá¿áÂ, Ôí«ÝÂ, ÃÜZá±Ü£, iàËg¿á, iàÊÜÃÝh… BÙÜÌ, ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…           ÓÜãRÇ…WÜÙÜ®Üá° ÖæçÓÜãRÇ…®Ü Êݲ¤Wæ ÓæàÄÔ ÖæçÓÜãRÇ… Öæv…ÊÜÞÓÜrÃ…Wæà ÃÜhæ PæãvÜáÊÜ
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ C¨æà ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. CÊÜÃæÆÉÃÜã hæ² aÜÙÜÊÜÚÀáí¨Ü         A—PÝÃÜ ¯àw¨ÜÃÜá. AÆɨæ AWÜñÜÂ˨ܪ PÜvæ ÊÜÞñÜÅ ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¿ááÊÜ ÓÜÆáÊÝX
Ÿí¨ÜÊÜÃæà BX¨ÜªÃÜã AñÜÂíñÜ QÄ¿á ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà ÓÜÌíñÜ ÊÜaÜìÓÜáÕ Öæãí©¨ÜªÊÜÃÜá.     "ÓÜãRÇ… ÊÜÞ²íW…' ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá. "B±ÜÃæàÍÜ®… ¸ÝÉP… ¸æãàv…ì' PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Üw
AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° PæàÙÜáÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà g®Ü ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜáWÜÙÜ ÖæÓÜÃÜá      »ÝÄà ÓÜíTæ¿áÈÉ ÍÝÇÝ PÜorvÜ ¯ÊÜÞì|PÜãR PæçÖÝQ¨ÜÃÜá. ÎPÜÒPÜÄWæ ñÜÃܸæ࣠¯àvÜÆá
®æãàwÁáà Êæäàoá ÖÝPÜᣤ¨ÜªÃÜá. AíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤WÜñÜ ÊÜaÜìÓæÕà 1983ÃÜÈÉ g®ÜñÝ ±ÜPÜÒÊÜ®Üá°  A®ÜáPÜãÆ PÜȳÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX DIET (District institute of educational training)®Üw
A—PÝÃÜPæR ñÜí©ñÜá.                                   ±ÜÅ£ iÇÝÉ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÆãÉ ñÜÃܸæ࣠Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¨ÜÃÜá. CíñÜÖÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ¨æàÍܨÜÈÉÁáà
   ÖÝWæ ÃÜaÜ®æ¿Þ¨Ü ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖæWÜvæ¿áÊÜÃÜ ÓÜÃÜPÝÃܨÜÈÉ Êæã¨ÜÈWæ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ     Êæã¨Üƨ檯ÔPæãíwñÜá.
ÖÝWÜã ÊÜ¿áÓÜRÃÜ ÎPÜÒ| ÓÜbÊÜÃÝ¨Ü ¹. ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…, 1987ÃÜÈÉ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ            ®ÜÊÜá3⁄4ÈÉ Jí¨Üá ÊÜÞ£¨æ.
ÖÝWÜã ±èÅyÜÎPÜÒ| TÝñæ¿á®Üã° ±Üvæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. AñÜÂíñÜ QÄ¿á ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà          WæãÊÜá3⁄4o®Ü ñÜÇæÊæáàÇæ ÖÝÆá ÖÝQ¨ÜÊÜÄXíñÜ ±Ý¨Ü ñæãÙæ¨ÜÊÜÃæà PÜ~¡Wæ PÝ|áñݤÃæ
ÊÜáí£Å¿ÞX¨ÜªÃÜã, ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜäÊÜì A®Üá»ÜÊÜ CÆÉ©¨ÜªÃÜã g®Ü±ÜÃÜ PæÆÓÜ           AíñÜ. B ÊÜÞñÜá ¯gPÜãR A¥ÜìWÜ1⁄4ìñÜ. AÐÜrPÜãR ÓÝÊÜޮܠ±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÄàPæÒ(ÔCq)¿á®Üá°
ÊÜÞvܸæà Pæ®Üá°ÊÜ EñÝÕÖÜ AÊÜÃÜÈÉñÜá¤. EñÝÕÖÜ¨Ü gñæWæ ËÊæàaÜ®æ¿áã CñÜá¤. ÖÝWÝX     hÝÄWæ ñÜí©¨Ü᪠ËàÃܱܳ ÊæãÀáÈ AíñÜ ®ÝÊæÆÉÃÜã Aí¨ÜáPæãíw¨æªàÊæ. B¨ÜÃæ
ÎPÜÒ|¨Ü WÜá|ÊÜáor ÖæbcÓÜáÊÜ PÜvæWæ Êæã¨ÜÆá WÜÊÜá®ÜPæãorÃÜá. ÎPÜÒ|¨Ü WÜá|ÊÜáor     A¨ÜÃÜ Qà£ì ÓÜÆɸæàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá g®ÜñÝ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÖÝWÜã ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… AÊÜÄWæ!!
ÖæaÝcWܸæàPݨÜÃæ ÎPÜÒPÜÃÜ þÝ®Ü¨Ü ÊÜáorÊÜ®Üá° ÖæaÝcWܸæàPÜá GíŸá¨Ü®Üá° AÄñÜ AÊÜÃÜá,   1984ÃÜÈÉÁáà ""PÜ®ÝìoPÜ ÍæçPÜÒ~PÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ PÝÀá¨æ''¿á®Üá° hÝÄWæ ñÜí¨Ü ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡
A¨ÜáÊÜÃæWÜã GÓ…GÓ…GÇ…Ô ®ÜíñÜÃÜ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨ÝX¨Üª qÔGa… A®Üá° ÊÜÞvÜÆá           ÖæWÜvæ ÓÜÃÜPÝÃÜ PݲpæàÍÜ®… µà A¥ÜÊÝ væã®æàÍÜ®… ÖÝÊÜÚWæ ¯Ðæà«Ü ÖæàĨܪÆɨæ
²¿ááÔ¿á®Üá° AÖÜìñæ¿á®Ý°X ÊÜÞw "PÝÌÈq GgáPæàÍÜ®…'Wæ Ÿá®Ý© ÖÝQ¨ÜÃÜá!           ¨æàÍܨÜÈÉÁáà ÊæãorÊæã¨ÜÈWæ HPÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÝÊÜޮܠ±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÄàPæÒ¿á®Üá° hÝÄWæ
AÐærà AÆÉ, GÓ…GÓ…GÇ…Ô¿áÈÉ ±ÜÈr Öæãvæ¨Ü ˨ݦìWÜÚWæ Êæáà.®ÜÇæÉà ÓܲÉÊæáíoÄ       ñÜí©ñÜá. B¨ÜÃæ ÊÜ꣤±ÜÃÜ PÝÇæàgáWÜÙÜ ±ÜÅÊæàÍÜ, ÍÜáÆRPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ¿ÞÊÜâ¨æà
±ÜÄàPæÒ ®ÜvæÓÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£¿á®Üá° 1987ÃÜÈÉ hÝÄWæ ñÜí©¨æªà ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…! C¨ÜÄí¨Ü     ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜ¨Ü PÝÃÜ| TÝÓÜX PÝÇæàgáWÜÙÜá Íæà.20ÃÜÐÜár ÔàoáWÜÙÜ®Üá°
±ÜÅÁãàg®Ü BX¨Ü᪠¿ÞÄWæ? ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ´æàÇÝWÜáÊÜÊÜÃÜá ×í¨ÜáÚ¨Ü hÝ£/ÊÜWÜì         ÊæáÄp… B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ, EÚ¨Ü 80ÃÜÐÜár ÔàoáWÜÙÜ®Üá° ÖæaÜác ÖÜ| PæãorÊÜÄWæ
ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ ×í¨ÜáÚ¨Ü hÝ£WÜÚWæ ÓæàĨÜÊÜÃæà. ÖÝWæ ´æàÇÝX ÖæãÆ&Wܨæª, ÖæãàpæÇ…,     ¯àvÜÆá BÃÜí1⁄4Ô¨ÜÊÜâ. ÖÝWÝX E¯°PÜêÐÜ¡®… ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ÓÜíŸí«Ü 1993ÃÜÈÉ ¯àw¨Ü
´ÝÂPÜrÄ, WÝÂÃæàh… ±ÝÇÝWÜᣤ¨Üª ˨ݦìWÜÙÜá ÓܲÉÊæáíoÄWÝX APæãràŸÃ…, ÊÜÞa…ì       £à²ì®ÜÈÉ ÓÜãPܤ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜáÊÜíñæ ÓÜá²Åàí Pæãàp…ì ¯¨æàìÍÜ®Ü ¯àwñÜá.
ÊÜÃæWÜã PÝ¿ááÊÜ Ÿ¨ÜÆá Êæáà.®ÜÇæÉà ÊÜáñæ¤ »ÜËÐÜ PÜívÜáPæãÙÜÛÆá AÊÜPÝÍÜ ¨æãÃæÀáñÜá.   A¯ÊÝ¿áìÊÝX PæÆ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° hÝÄWæ ñÜí¨Ü ÊæãÀáÈ ÓÜÃÜPÝÃÜ "ÔCq' ñܮܰ
PÜÙæ¨Ü ÊÜÐÜìÊæäí¨ÜÃÜÇæÉà 1.85 ÆPÜÒ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá Êæáà&gã®…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÓܲÉÊæáíoÄ     PÜƳ®æ¿á PÜãÓæíŸíñæ ¹àXñÜá. ±Ü£ÅPæWÜÙÜã A¨æà ÓÜñÜÂÊæí¨Üá ŸÃæ¨ÜÊÜâ. Cñܤ ÔCq ÊÜÞñÜÅ
±ÜÄàPæÒ¿áÈÉ ±ÝÓÝX GÆÉÃÜíñæ PÝÇæàiWæ ÖæãàWÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá.               Wæãí¨ÜÆ¨Ü WÜãvÝXÁáà EÚÀáñÜá. ±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÄàPæÒ¿ÞWÜÈ, Ôàoá ÖÜíbPæ¿ÞWÜÈ
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /26

±ÝÃܨÜÍÜìPÜÊÝX ®Üvæ¿áᣤÃÜÈÆÉ. GÆÉ ÊÜWÜìWÜÚWÜã ÓÜÄ¿Þ¨Ü ËáàÓÜÆá CÃÜÈÆÉ.        ÖæàÚ¨ÜÃÜã ÊÜá~¿á¨æ ÃÝià®ÝÊæá ¯àw ÖæãÃÜŸí¨Ü ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… ÓܨܮÜÊÜ®Üá°¨æªàÎÔ
B¨ÜÃæ 1996ÃÜÈÉ E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ| ÓÜbÊÜÃÝ¨Ü ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… ÔCq¿áÈÉ®Ü Wæãí¨ÜÆ         ÊÜÞw¨Ü »ÝÐÜ| ŸÖÜáPÝÆ ®æ®Ü²®ÜÈÉ EÚ¿ááÊÜí¥Ü¨Üáª. ""ÓܻݫÜÂPÜÒÃæà, ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ
¯ÊÝÃÜOæWæ ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. ˨ݦìWÜÙÜá ñÜÊÜáWæ ¸æàPÝ¨Ü PÝÇæàg®Üá° B¿ááªPæãÙÜÛÆá     ¨ÜÈÉ ¿ÞÃÜá ¸æàPݨÜÃÜã ÊæáàÇæàÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ AÆíPÜÄÓÜáÊÜ ÖÜá¨æªÀáí¨Ü ¿ÞÃÜã
AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX "Pè®æÕÈíW…' BÃÜí1⁄4Ô¨æªà AÊÜÃÜá! AÐærà AÆÉ, ±ÜÄÎÐÜr   ¨æãvÜx ÊÜÂQ¤WÜÙÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ±ÜÅ£»æÀáí¨Ü ÊæáàÇæ ŸÃܸæàPÜá'' AíñÜ ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…
hÝ£ ÖÝWÜã ÊÜWÜìWÜÙÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá ÔCq ÊÜáãÆPÜ Ôàoá ±Üvæ¨ÜáPæãívÜ ®ÜíñÜÃÜÊÜä       ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃæ ÃÜÊæáàÍ… PÜáÊÜÞÃ…, ®Ý|¿áÂ, ®ÝWæàWèvÜÃÜ ÊÜááSWÜÙÜá ÓÜ|¡WÝX¨ÜªÊÜâ!
ÍÜáÆR PÜorÆá ñÜvÜPÝvܸæàPÝXñÜá¤. ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿á ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÜ PÝÆPæãRà      ÓÜÌÀáaæfÀáí¨Ü ®Ý¿ÞíWÜ ñܯTæ G¨ÜáÄst ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜÇæÉà
GíŸ ±ÜÄÔ§£ CñÜá¤. CíñÜÖÜ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ÊÜá®ÜWÜívÜ ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… GÓ…Ô, GÓ…q      ¨æãàÐÜÊÜááPܤÃÝX ÊÜáñæ¤ ÓÜí±Üâo ÓæàÄ PÜí¨Ý¿á ÓÜbÊÜÃݨÜÃÜá. AÆãÉ ÓÜáÊÜá3⁄4®æ PÜãÃÜÈÆÉ.
˨ݦìWÜÚWæ Ôàoá ÖÜíbPæ¿Þ¨Ü ÊÜáÃÜáPÜÒ|Êæà AÊÜÃÜ ÍÜáÆRÊÜ®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜÊæà ÔCq      ±ÜÖÜ~, ±ÜpÝr¨Üí¥Ü »Üã¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° WÜ|QàPÜÃÜ| ÊÜÞvÜáÊÜ "»ÜãËá' Áãàg®æ¿á®Üá°
ÓæÇ…Wæ ±ÝÊÜ£ÓÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. CÊÜñÜᤠ±ÜÄÎÐÜr hÝ£/ÊÜWÜìWÜÙÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá    BÃÜí1⁄4Ô¨Ü㪠ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… AÊÜÃæà Gí¨ÜÃæ ®ÜíŸá£¤àÃÝ? ´ÝÊÜå…ì 53, 77G
µà PÜoárÊÜ ŸWæY ñÜÇæPæwÔPæãÙÜÛ¨æ K¨ÜáÊÜíñÝX¨ÜªÃæ A¨ÜÃÜ ×í¨æ ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…       ËñÜÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ŸvÜÊÜÃÜ ñÜáívÜá»ÜãËá¿á®Üá° ÓÜPÜÅÊÜáWæãÚst Qà£ì¿áã AÊÜÄWæà
¨ÜãÃܨÜêÑrÀá¨æ.                                    ÓÜÆɸæàPÜá.
  D ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… ÊÜáÖÝ QÇÝw¿áã Öè¨Üá!                         ¨ÜÈñÜÃÜ E¨ÝœÃÜ Gí¨ÜÃæ ŸÄà ËáàÓÜÆá Óèƻܠ¯àvÜáÊÜâ¨ÜÆÉ. AÊÜÃÜÈÉ
  1996ÃÜÈÉ A¨ÜêÐÜr SáÇÝÀáÔ "µÅà Çæãpæãr ÇÝoÄ'' ¥ÜÃÜ Ÿí¨Ü ±ÜūݯWÝ©¿á®Üá°      ""ÓÝÌ1⁄4ÊÜÞ®Ü''ÊÜ®Üá° ¸æÙæÓܸæàPæí¨Üá ŸÖÜÙÜ g®Ü ÖæàÙÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ¨ÜÈñÜ®æ㟺¯Wæ
¸Ýb ñܹºPæãívÜ ¨æàÊæàWèvÜÄWæ "WèÃÜÊÜ vÝPÜrÃæàp…' ±Ü¨ÜË Pæãoár ÊæáaÜácWæWæ       ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÝÌ1⁄4ÊÜÞ®Ü G¯ÓÜáñæã¤à A¨Üá ÓÜÊÜ~àì¿áÄWæ "AÖÜíPÝÃÜ'ÊÝX PÝ|áñܤ¨æ.
±ÝñÜÅÃÝWÜÆá ¸æíWÜÙÜãÃÜá ËË¿á BX®Ü PÜáƱܣ G®….BÃ…. Íæqr¿áÊÜÃÜá ñÜ¿ÞÄ         ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… AÊÜÃÜ®Üá° AÖÜíPÝÄ AíñÜ PÜÃæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜ ×í¨æ¿áã CíñÜÖÜ ÊÜá®ÜÔ§£
®ÜvæԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…Wæ D ËÐÜ¿á Wæãñݤ¨Ü PÜãvÜÇæà ""vÝPÜrÃæàp…       Àá¨æ. B¨ÜÃæ ¨ÜÈñÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÈÉ, ŸvÜÊÜÃÜ ÖÜqr¿áÈÉ ÖÜáqr¨ÜÃÜã ±ÜÅ£»æÀáí¨Ü
PæãvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR Jí¨Üá AÖÜìñæ, ÊÜޮܨÜívÜ A®Üá°ÊÜâ¨Üá ¸æàPÜá. ÃÝgQà¿á ×ñÝÓÜQ¤     ÊæáàÇæ Ÿí©ÃÜáÊÜ ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…, ÓÜáÙÜÛ¨Ü AíWÝÃÜ, WÜívÜÔ ÎÊÜÃÝí, WÜáÃÜá±Ý¨Ü
WÜÙܯ°oárPæãívÜá WèÃÜÊÜ vÝPÜrÃæàp… PæãorÃæ ±Ü¨ÜË¿á ÊÜÞ®Ü"¨ÜívÜ'ÊÝWÜáñܤ¨æ'' Gí¨Üá   ÓÝÌËá, HPÝíñÜ¿áÂ, ®ÜiàÃ… Óݸ…, GÓ….Pæ. PÝíñÝ, Ga….i. WæãàËí¨æàWèvÜ,
Ÿ×ÃÜíWÜ ÖæàÚPæPæãoár ¹orÃÜá!! ""±æäÅ aÝ®æÕÆÃ…'' PÜãvÜ BXÃÜáÊÜ E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ| ÓÜbÊÜÃæà  ±æäÅ. ÆQÒ$3⁄4àÓÝWÜÃ…, ±Ý®Ü ¯Ðæà«ÜÊÜ®Üá° ÃܨÜ᪱ÜwԨܪ®Üá° ËÃæãà—Ô ÓÜbÊÜ Óݧ®ÜPæR
ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±Üwst PÝÃÜ| G®….BÃ…. Íæqr¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá3⁄4 ""Áãàg®æ''¿á®æ°à       ÃÝià®ÝÊæá ¯àw¨Ü ¿áÍæãà«ÜÃÜ ¨ÝÓܱܳ®ÜÊÜÃÜíñÜÖÜ ®Ý¿áPÜÃÜá ®ÜÊÜáWæà ¸æàPæà ÖæãÃÜñÜá
Pæç¹vܸæàPÝÀáñÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ, ¨æàÊæàWèvÜÃÜ®Üá° ""vÝPÜrÃ… Ga….w. ¨æàÊæàWèvÜ''     ÊÜáãÊÜÃÜá ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÜ®Üá° CoárPæãívÜá ÃÝgÂÊÝÙÜáÊÜ ¿ÞÃæãà ±ÜÃÜÃÝg©í¨Ü Ÿí¨Ü
AíñÜ PÜÃæ¿ááÊÜ ""»ÝWÜÂ''ÊÜ®Üá° ñܲ³Ô¨ÜªPÝRX¿Þ¨ÜÃÜã ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…Wæ ®ÝÊÜâ ¥ÝÂíP…Õ   ÃÝg±ÝÆ®ÜÆÉ.
ÖæàÙܸæàPÜÆÉÊæ?!                                     C¨Ü®Üá° PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜáñܨÝÃÜ A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
  C¨æà®æà CÃÜÈ, ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… AÊÜÃÜá ÓÜÊÜáÓæÂWæ ÔÆáQÔ¨Ü㪠C¨æ.
  ÓÜÌíñÜ Cíi¯¿áÄíW… PÝÇæàgáWÜÙÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí1⁄4ÓÜÆá ÖÜÊÜ~ÓÜᣤ¨Üª PæÆ Pݹ®æp…
ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÜ ¸æàwPæ¿á®Üá° DvæàÄÓÜ¨Ü ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… ËÃÜá¨Üœ 1997ÃÜÈÉ "Pݲ
ÖÜWÜÃÜ|' ÓÜêÑrÓÜÇÝÀáñÜá. PÝ®Üã®Üá ±Ü¨ÜË¿áÈÉ ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…
Pݲ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá GíŸ ÖÜáÔ BÃæãà±Ü ÖæãÄÔ¨ÜÃÜá. CíñÜÖÜ ÓÜí©WÜœ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ TÝñæ
Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ PæãvÜáñæ¤à®æ, A—PÝÃܨÜÈÉÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ AíñÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å ±ÜpæàÆÃÜá
                                                                   2 ´æŸÅÊÜÄ 2008
                                  AÐæãrí¨Üá A®ÜáÊÜÞ®Ü˨ܪÃæ ÓÜÌñÜ@ ¯àÊæà ±ÜÄàPæÒ ÊÜÞwPæãívÜá ®æãàw.
                                   A¨Üá JŸº ±Üâor ¸ÝÆPܯÃÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ÖÜ|á¡ ÖÜ|á¡ ÊÜáá¨ÜáPܯÃÜŸÖÜá¨Üá. BñܯWæ
                                ÓÜã...ÊÜáWÜ, ¸æãà...ÊÜáWÜ AíñÜ ¸æç¨Üá ®æãàw. BñÜ®Ü ÃÜPܤ PÜá©¿ááñܤ¨æÁãà CÆÉÊæäà
                                ¯ÊÜáWæà WæãñݤWÜáñܤ¨æ. Pæç¿áÈÉ ñÝÅ|ËÆÉ©¨ÜªÃÜã ¯ÊÜá3⁄4 PܱÝÙÜPæR ñÜorÆá ÊÜááí¨ÝWÜáñݤ®æ.
                                HPæ? ¯àÊÜâ ¯í©Ô¨Ü᪠BñܮܮܰÆÉ, BñÜ®Ü ñÝÀá¿á®Üá°. ÖÝX¨ÜªÃÜã BñÜ HPæ ÃæãbcWæàÙÜáñݤ®æ?
                                ®ÜÊæá3⁄4ÆÉÄWÜã ñÝÀá gñæ AíñÜÖÜ »ÝÊÜ®ÝñÜ3⁄4PÜ ÓÜíŸí«ÜËÃÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜáWæ g®Ü3⁄4 ¯àw¨Ü ñÝÀá
 ®ÜWÜ° »ÝÃÜñÜÊÜÞñæ  ÖÜáÓæà®… ñÝÀá  ÊÜááÔÉí ÃÝg&¸ÝÅÖÜ3⁄4|  ŸWæY AíñÜÖÜ WèÃÜÊÜ, ²Å࣠CÃÜáñܤ¨æ. ÖÝWÝXÁáà ñÝÀá¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¿ÞÃݨÜÃÜã
                                QàÙÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ [ÝÔWæãÙÜáÛñܤ¨æ.
                                   C¨Ü®Üá° G®…wqàË¿á ÊÜááSÂÓܧ ±ÜÅ|¿å… ÃÝ¿å… A¥ÜìÊÜÞwPæãíw©ª¨ÜªÃæ
                                aæ®Ý°XÃÜᣤñÜá¤.
                                   B¨ÜÃæ WÜ|ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜPÜãR ÊÜáá®Ü° ""»ÝÃÜñ… ÃÜñÜ° ±æäàÇ…'' GíŸ ÖæÓÜÄ®Üw
                                GÓ…GíGÓ… ÓÜËáàPæÒÁãí¨Ü®Üá° ®ÜvæÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Ü G®…wqàË, ñܮܰ ±ÜÅPÝÃÜ "»ÝÃÜñÜ
                                ÃÜñÜ°'PæR AÖÜìÃÝ¨Ü IÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÓÜãbÔ ¯ÊÜá3⁄4 BÁáR¿á ÊÜÂQ¤ ¿ÞÃæí¨Üá GÓ…GíGÓ…
                                ÊÜÞvÜáÊÜíñæ PÜÃæ ¯àwñÜá. B ±Üqr¿áÈÉ Gí.G´…. ÖÜáÓæà®… ÖæÓÜÃÜã CñÜá¤! ÖÝWÝX
   ®ÜWÜ° ÆQ3⁄4$3⁄4  ÊÜá¨ÜÃ… ñæÃæÓÝ  ±ÜÅÊÝ© ±Üâ£Å ´Ý£ÊÜÞ
                                ÃæãbcWæ¨Üª "×í¨Üã ÓÝÊÜÞÅg Óæà®Ý' GíŸ ÓÜíZo®æ¿á PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá g®ÜÊÜÄ

4 ¯ÊÜá3⁄4 ñÝÀá¿á®Üá° ¸æñܤÇÝX
                                19ÃÜí¨Üá ÃݣŠAÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨…®ÜÈÉÃÜáÊÜ G®…wqàË PÜaæàÄ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞw QoQ,
                                ¸ÝXÆá, PÜí±ÜäÂoÃ…WÜÙÜ®Üá° «ÜÌíÓÜWæãÚÔ ÖæãàX¨ÝªÃæ.
                                   D Zo®æ ®Üv橨æªà ñÜvÜ, "±Ü£ÅPÝ ÓÝÌñÜíñÜÅ$嬆 ÖÜÃÜ|'', ""Ãæçp…ËíW… WÜãívÝ
 b£ÅÔ¨ÜÃæ ÓÜáÊÜá3⁄4¯ÃÜᣤàÃÝ?                 WÜÚí¨Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ÓÝÌñÜíñÜÅ$嬆 ÊæáàÇæ ¨ÝÚ'' ÊÜááíñÝ¨Ü ¸æã¸æº PæàÚŸÃÜÇÝÃÜí1⁄4Ô¨æ.
                                A¨ÜÃÜÆãÉ "Cíw¿á®… ®ÜãÂÓ… ±æà±ÜÃ… ÓæãÓæçq'(IG®…GÓ…)¿á A«ÜÂPÜÒ ¸ÝÖÜáŸÈ
                                GÓ…. ÍÝ AÊÜÃÜíñÜã ""A²Å¿á ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° Ÿ¿áÆá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ®Üá°
                                ŸÆ±ÜÅÁãàWÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ¸æ¨ÜÄÓÜáÊÜ ¿áñÜ° C¨ÝX¨æ'' Gí©¨ÝªÃæ. ""C¨æãí¨Üá NãàÃÜ
                                A±ÜÃÝ«Ü''Êæí¨Üá TÝÂñÜ ÍÝ¿áÄ PÜËWÜÙÝ¨Ü ÊÜáá®ÝÊÜÃ… ÃÝOÝ ÖÝWÜã ¯¨Ý ´ÜÄkáÉ
                                Ÿ~¡Ô¨ÝªÃæ.
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /30                                     ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /31

   ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÝÌËá NãàÃÜ A±ÜÃÝ«Ü? G®…wqàË¿á PÜaæàÄ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ                ¸æñܤÇÝX b£ÅÓÜáÊÜâ¨æà A1⁄4ÊÜÂQ¤ ÓÝÌñÜíñÜÅÂÊæà? Jí¨Üá ÊæàÙæ G®…wqàË ÊÜÞÈàPÜ
ÊÜÞw¨Ýª A¥ÜÊÝ »ÝÃÜñÜ ÊÜÞñæ¿á®Üá° ¸æñܤÇÝX b£Åst ÊÜÂQ¤Wæ "»ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ°' ¯àw          ±ÜÅ|¿å… ÃÝ¿å… ±Ü£° ÃÝ—PÝ AÊÜÃÜ®Üá° AÎÉàÆÊÝX b£ÅԨܪÃæ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ
AíñÜ Öæàڨݪ? ¿ÞÃݨÜÃÜã ¯ÊÜá3⁄4 ñÝÀá¿á®æã°à, ÖæívÜ£¿á®æã°à, ñÜíX¿á®æã°à            ®æãàÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉÊæ? A©ÃÜÈ, D ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜ PÜ~¡Wæ ŸÄà ×í¨Üã ¨æàÊÜ&¨æàÊÜñæWÜÙæà
¸æñܤÇÝX b£ÅÔ¨ÜÃæ ÓÜáÊÜá3⁄4®ÝWÜᣤàÃÝ? A¨Üá PÜÇÝ˨ܯXÃÜáÊÜ           ""A1⁄4ÊÜÂQ¤  HPæ ®ÜWÜ°ÊÝX PÝ|áñݤÃæ? Jí¨ævæ ¨ÜáWæì ÖÜáÈÁãí©Wæ ÓÜí»æãàWܨÜÈÉ ñæãvÜXÃÜáÊÜíñæ
ÓÝÌñÜíñÜÅ$Â'' AíñÜ ñæ±Ü³WÝWÜᣤàÃÝ? A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá3⁄4 ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÃæãbcWæàÙÜáñܤ¨æÁãà?       b£ÅÓÜáÊÜ ÖÜáÓæà®…, ñÜÊÜá3⁄4 ±Üâ£Å¿á®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÊæáçñÜáíŸ ŸpærÁãí©Wæ b£ÅԨݪÃæ. »ÝÃÜñÜ
Gí.G´…. ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜ ¨ÜêÑr¿áÈÉ Öæ|á¡ Aí¨ÜÃæ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÖÜvæ¿ááÊÜ, ÖÝÔWæ ÊæáàÇæ      ÊÜÞñæ¿á®Üá° ®ÜWÜ°ÊÝXÔÃÜáÊÜ AÊÜÃÜá, ñÜÊÜá3⁄4 ñÝÀá gá®æ縅 Êæáç¿á®Üá° ŸpærÀáí¨Ü
ÊÜáhÝ PæãvÜáÊÜ ÊÜáÑà®… BXÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ Öæ~¡®ÜÈÉ ÖæívÜ£¿á®Üá° ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ       ÊÜáábc¨ÝªÃæ! ÊæàÐÜ&»ÜãÐÜ|WÜÚí¨Ü AÆPÜêíñÜ®ÝXÃÜáÊÜ ÊÜááÔÉÊÜå… ÃÝg®Ü ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ®ÜWÜ°
ñÝÀá, ñÜíX¿á®Üã° PÝ|áñæ¤àÊæ, ÊÜáWÜÙÜ®Üã° ®æãàvÜáñæ¤àÊæ, ¨æçÊÜñÜÌÊÜ®Üã° PÜívÜáPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ.  ¸ÝÅÖÜ3⁄4|®Ü bñÜÅ˨æ. ¨èűܩ, ÓÜÃÜÓÜÌ£, ±ÝÊÜì£, Ôàñæ¿á®Üá° ®ÜWÜ°WæãÚÔÃÜáÊÜ ÖÜáÓæà®…,
A¨ÜPæRà »ÜãËá¿á®Üá° »ÜãñÝÀá AíñÜ, g®Ü3⁄4Pæãor ®ÝvÜá AíñÜ ±ÜäiÓÜáñæ¤àÊæ. Aí¥Ü         ÊÜááÔÉí ÊÜá×Ùæ ÖÝWÜã ÊÜá¨ÜÃ… ¥æÃæàÓÝ AÊÜÃÜ ÊæáçÊÜáábc¨ÝªÃæ!!
ñÝÀá¿á®Üá° ¸æñܤÇÝX b£Åst ÊÜÂQ¤Wæ "»ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ°' PæãvܸæàPæí¨Üá ¿ÞÃݨÜÃÜã ÖæàÚ¨ÜÃæ        CíñÜÖÜ CŸºí©ñÜ®ÜÊæàPæ?
g®Ü3⁄4 ¯àw¨Ü ®æÆ¨Ü ŸWæY WèÃÜÊÜ, ²Å࣠Öæãí©ÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜ ÊÜÂQ¤ ñÝ®æà ÓÜáÊÜá3⁄4¯ÃÜáñݤ®æ?        Jí¨Üá ÊæàÙæ, ¸æñܤÇæ bñÜÅ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨æà PÜÇæ A®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, ""µÅàvÜí B´… GP…Õ±æÅÍÜ®…
ÖÝWæ ÃæãbcWæ¨Üª ¨æàÍܱæÅàËáWÜÙÜ®Üá° Ãæçp…ËíW… WÜãívÝWÜÙÜá, ŸÆ±Üí¦à¿á EWÜÅÃÜá         ''®Üw AíñÜÖÜ ±ÜÃÜ«ÜÊÜáì AÊÜÖæàÙÜ®ÜÊÜ®Üã° ÓÜÊÜá¦ìÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨æà BX¨ÜªÃæ ÖÜáÓæà®…
AíñÜ PÜÃæ¿ááÊÜâ¨Üá GÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ÓÜÄ? Jí¨Üá ÊæàÙæ ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü, WÝí—ài          AÊÜÃÜá ñÜÊÜá3⁄4 ñÝÀá, ÊÜáWÜÙÜ®Üã° ¸æñܤÇÝX PÜȳÔPæãívÜá bñÜÅ ŸÃæ¿áŸÖÜá©ñܤÆÉÊæ?
A¥ÜÊÝ ®æàñÝi Ÿ¨ÜáQ©ª¨ÜªÃæ ÓÜáÊÜá3⁄4¯ÃÜᣤ¨ÜªÃæ? D ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ¨ÝÓÜ嬆 ÓÜíPæãàÇæÀáí¨Ü     ""µÅàvÜí B´… GP…Õ±æÅÍÜ®…'' ÓÜãñÜÅÊÜ®Üá° ñÜÊÜá3⁄4 PÜáoáíŸ ÖÝWÜã ÓÜÌ«ÜÊÜáìPÜãR HPæ A®ÜÌ¿á
ÊÜááPܤWæãÚÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ¹ÅqÐÜÃÜ gñæ PæçhæãàwԨܪ ¨æàÍܨæãÅà× »ÝÃÜ£à¿áÃÜ®æ°à         ÊÜÞwPæãÙÜÛÈÆÉ? CíñÜÖÜ ¨ÜÌí¨ÜÌ ¯Æá訆 ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÔPæãíwÃÜáÊÜ
ÊÜáorÖÝQ¨Ü PÝÅí£PÝÄWÜÙÜá, »ÝÃÜñÜ ÊÜÞñæ¿á®æ°à ¸æñܤÇÝX b£Åst ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜ®Üá°        ÇæàSPÜ ÍÜÎ ñÜÃÜãÃ…, "SgáÃÝÖæãà¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá PÝÊÜáQÅàvæ¿á A1⁄4ÊÜÂQ¤Ááà AÆÉÊæ?''
ÓÜáÊÜá3⁄4®æ ¹vÜᣤ¨ÜªÃæ?                                   Gí©¨ÝªÃæ! Öè¨Üá, PÝÊÜáÓÜãñÜÅÊÜ®Üá° gWÜ£¤Wæ PæãorÊÜÃÜá ®ÝÊæà. SÃÜkááÃÝÖæãà¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜ
   A©ÃÜÈ, Bp…ìWÜã ±æäà®æãàìWÜŵWÜã ÊÜÂñÝÂÓÜÊæà CÆÉÊæ?                   ÎƳPÜÇæWÜÙÜÈÉ ÇæçíXPÜ QÅÁáWÜÙÜ bñÜÅ| CÃÜáÊÜâ¨Üã ©oÊæà. B¨ÜÃæ DX®Ü ËþݮܨÜíñæÁáà
   Gí.G´…. ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¨æàÍݨÜÂíñÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 1250 ±æäÈàÓ… ¨ÜãÃÜáWÜÙÜá      BWÜ ÎƳbñÜÅWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÇæçíXPÜQÅÁá¿á®Üá° ñæãàÄԨݪÃÜÐærà. ÖÝWæ ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR
¨ÝSÇÝXÊæ. ®Ý¿ÞÆ¿áWÜÙÜÈÉ 7 ÊæãPܨܪÊæáWÜÙÜ®Üá° ÖÜãvÜÇÝX¨æ. »ÝÃÜ£à¿á ¨ÜívÜ           AÊÜâWÜÚWæ Ôàñæ, ÓÜÃÜÓÜÌ£¿áÃÜ ÖæÓÜÃÜá Pæãoár ËÊÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÊÜÂñÝÂÓÜ˨æ. AÐÜrPÜãR Jí¨Üá
ÓÜí×ñæ(IPC)¿á 153(G), 295, 295(G) ±ÜÅPÝÃÜ «ÝËáìPÜ »ÝÊÜ®æWÜÚWæ ®æãàÊÜâíoá           ÖÜávÜáX¿á®Üá° ®ÜWÜ°ÊÝX PÜȳÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÜãR A¨æà Óݧ®Ü¨ÜÈÉ ÓÜÌíñÜ ñÝÀá, ñÜíX, ÊÜáWÜÙÜ®Üá°
ÊÜÞwÃÜáÊÜ ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜ PÜêñÜ ÎPÝÒÖÜì ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ QÅËá®ÜÇ… A±ÜÃÝ«Ü. ÖÝWÝXÁáà         PÜȳÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÜãR ÊÜÂñÝÂÓÜ˨æ¿áÆÉÊæ?
ÖÜÃܨÝÌÃÜ¨Ü ®Ý¿ÞÆ¿á ÖÜáÓæà®… ËÃÜá¨Üœ hÝËáà®ÜáÃÜ×ñÜ ÊÝÃÜíp… ÖæãÃÜwÔ¨æ. D              CÐÝrX¿áã G®…wqàË PÜaæàÄ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜ®Üá° qàQÔÃÜáÊÜ ÊÜáá®ÝÊÜÃ…
ÊÝÃÜíp… ®ÜíñÜÃÜ »Ü¿á1⁄4àñÜWæãívÜ ÖÜáÓæà®… ¨æàÍÜ©í¨ÜÇæà ±ÜÇÝ¿á®Ü ÊÜÞw ¨Üá¸æç          ÃÝOÝ ÖÝWÜã ¯¨Ý ´ÜÄkáÉ, ""QwWæàwWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ PÜt| PÜÅÊÜá ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá''
®ÜÈÉ ®æÇæԨݪÃæ. ×àWæ ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü B¨æàÍÜÊÜ®æ°à EÆÉí\ÔÃÜáÊÜ, PÝ®Ü㯯í¨Ü             Gí©¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ×í¨ÜãWÜÙÜ »ÝÊÜ®æWÜÚWæ ®æãàÊÜâíoáÊÜÞwÃÜáÊÜ Gí.G´…. ÖÜáÓæà®…
ñܲ³ÔPæãívÜá ñÜÇæÊÜáÃæÔPæãíwÃÜáÊÜ A±ÜÃÝ—Wæ "»ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ°' PæãvܸæàPæ®Üá°ÊÜâ¨Üá        ËÃÜá¨Üœ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá CÊÜÃÜá Gí¨Ý¨ÜÃÜã JñݤÀáԨݪÃæÁáà? Gí.G´….
ÓÜÄÁáà? D ¨æàÍÜ¨Ü AñÜá®ܰñÜ ÊÜÂÊÜÓæ§¿Þ¨Ü ®Ý¿ÞíWÜPæRà AWèÃÜÊÜ ñæãàÃÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤Wæ     ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜá JŸº JÙæÛ¿á PÜÇÝ謆 G®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ GÃÜvÜá ÊÜÞ£ÆÉ. AíñæÁáà ÓÜÇÝ3⁄4®…
AñÜá®ܰñÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜÊÜ®Üá° ¯àvܸæàPæ®Üá°ÊÜâ¨Üá APÜÒÊÜáÂÊÜÆÉÊæ?                ÃÜΪ¿áÊÜÃÜã PÜãvÜ ÓÝ×ñÜ PæÒàñÜŨÜÈÉ Gí.G´…. ÖÜáÓæà®…XíñÜÆã ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü JÙæÛ¿á
   AÐÜrPÜãR ""µÅàvÜí B´… GP…Õ±æÅÍÜ®…'' Aí¨ÜÃæ H®Üá? ¿ÞÃÜá ¿ÞÃÜ®Üá° ¸æàPݨÜÃÜã       ÓÝ×£. Jí¨Üá ÊæàÙæ, G®…wqàË¿áÊÜÃÜá ÓÜÇÝ3⁄4®… ÃÜΪ¿áÊÜÄWæ "»ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ°' ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ
                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /32

¯àvܸæàPæà GíŸ ±ÜÅÍæ° PæàÚ ÓÜËáàPæÒ ®ÜvæԨܪÃæ ±ÜÄÔ§£ ¿ÞÊÜ ÊÜáorPæR ÖæãàXÃÜᣤñÜᤠ       Ÿí¨Ü ¹ÅqÐÜÃÜá "B¿áì®… ¦¿áÄ'¿á®Üá° ÓÜêÑrÔ ×í¨ÜãWÜÙÜ®Üá° Jvæ¿áÆá ®æãàw¨ÜÃÜá.
ÁãàbÔ? CÐÝrX¿áã ×íÓæWæ CÚ¿á©ÃÜáÊÜ ×í¨ÜãWÜÙÜ ñÝÙæ3⁄4¿á®Üá° ÊæáaÜcÇæà¸æàPÜá.           DWÜ Gí.G´…. ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜíñÜÖÜÊÜÃÜá ×í¨Üã ¨æàÊÜ&¨æàÊÜñæWÜÙÜ®Üá° ®ÜWÜ°ÊÝX
Gí.G´…. ÖÜáÓæà®… Cí©WÜã iàÊÜíñÜÊÝX EÚ©¨ÜªÃæ A¨ÜPæR ×í¨ÜãWÜÙÜ ÓÜÖÜ®æÁáà             b£ÅÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÜ »ÝÊÜ®æWÜÚWæ ®æãàÊÜâíoáÊÜÞvÜÆá ¿á£°ÓÜᣤ¨ÜªÃæ
PÝÃÜ|. PæÆÊÜÃÜá ÖÜáÓæà®ÜÃÜ PÜÇÝbñÜÅ WÝÂÆÄ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞwÃÜáÊÜÃæà ÖæãÃÜñÜá ñÜÔÉÊÜÞ       C®æã°í¨ævæ pÝÁáÉp… ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ ÊæáàÇæ ®ÜÊÜá3⁄4 BÃÝ«Ü ¨æçÊÜWÜÙÜ bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÊÜáá©ÅÓÜáÊÜ
®ÜÔÅà®…WݨÜíñæ ÖÜáÓæà®… iàÊÜ¨Ü ÊæáàÇæ Gí¨Üã BPÜÅÊÜá| ÊÜÞwÆÉ. Cí¨Üá ÖÜáÓæà®…           ÊÜáãÆPÜ A±ÜÊÜÞ®ÜÊæÓÜWÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜä ®Üvæ¿áᣤ¨æ. CíñÜÖÜ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÚWÜã ±æäÅàñÝÕÖÜ
AÊÜÃÜá ¿ÞÄWݨÜÃÜã Öæ¨ÜÄ ¨æàÍÜ©í¨Ü ±ÜÇÝ¿á®Ü ÊÜÞw¨ÜªÃæ A¨Üá ®Ý¿ÞÆ¿áPæRà             ¯àvÜáÊÜÊÜÃÜá ®ÜÊÜá3⁄4ÇæÉà C¨ÝªÃæ.
ÖæãÃÜñÜá ×í¨Üã ±ÜÃÜ ÖæãàÃÝoWÝÃÜÄWæ Aíi¿áÆÉ. »ÝÃÜñÜ ÊÜÞñæ¿á®Üá° ®ÜWÜ°ÊÝXÔÃÜáÊÜ            C¨Ü®æ°ÆÉ ÓÜ×ÔPæãívÜá ÓÜáÊÜá3⁄4¯ÃÜÆá ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂ?
bñÜŨÜÈÉ AÍæãàPÜaÜPÜÅ ÖÝWÜã £Å"ÊÜ|ì'ÊÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ PÝ®Üã®Ü®Üá° EÆÉí \ÔÃÜáÊÜ        AÐÜrPÜãR, ""×í¨Üã ÓÝÊÜÞÅg Óæà®æ'' ¨ÝÚ ÊÜÞw¨Ü᪠G®…wqàË PÜaæàÄ ÊæáàÇæ, B¨ÜÃæ
ÖÝWÜã ¨æàÍÝ1⁄4ÊÜÞ¯WÜÙÜ »ÝÊÜ®æWÜÚWæ ®æãàÊÜâíoá ÊÜÞwÃÜáÊÜ AÊÜÃÜá Ÿí—ñÜÃÝWÜáÊÜ           G®…wqàË BPÜÅÊÜá| ÊÜÞw¨Ü᪠×í¨ÜãWÜÙÜ »ÝÊÜ®æ¿á ÊæáàÇæ.
A±Ý¿á G¨ÜáÃÝX¨æ.
   D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° HPæ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ±ÜÅÓݤ²ÓܸæàPÝX¨æÁáí¨ÜÃæ «ÜÊÜáì, ¨æàÍÝ1⁄4ÊÜޮܨÜ
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ A1⁄4ÊÜÂQ¤ ÓÝÌñÜíñÜÅÂÊÜ®Üá° AvÜxñÜÃÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ¯àÊæà ÖæàÚ, ¿ÞÃݨÜÃÜã
£ÅÊÜ|ì «ÜÌgÊÜ®Üá° ÓÜávÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜívÜÃæ ¯ÊÜá3⁄4 ÊÜá®ÜÔÕWæ ®æãàÊÝX ÃÝÐÜó«ÜÌgPæR
AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ Ôw¨æàÙÜᣤàÃæãà A¥ÜÊÝ ÓÜáqr¨Ü᪠PæàÓÜÄ, ¹Ú, ÖÜÔÃÜá
Ÿ|¡¨Ü Ÿpær¿á®Ü°Ðærà AíñÜ ÓÜáÊÜá3⁄4®ÝWÜᣤàÃæãà? ""ÃÝÐÜóXàñæ¿á®Üá° ÖÝvÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá
ÊݨÜ ÓÜíXàñÜÊÜ®Üá° BÈÓæãà|'' Gí¨Ü ®ÝÃÝ¿á|ÊÜáã£ì¿áÊÜÃÜ ËÃÜá¨ÜœÊæà PæàÓÜá
ÖÝQ¨ÜÊÜÃÜá ®ÝÊÜâ. HPæí¨ÜÃæ ÃÝÐÜóXàñæ, ÃÝÐÜó«ÜÌgPæR ¿ÞÃݨÜÃÜã AWèÃÜÊÜ, AÓÜvæx
ñæãàĨÜÃæ ®ÜÊÜá3⁄4 ÊÜá®ÜÔÕWæ ®æãàÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ÃæãàÐÜ EQR ŸÃÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá3⁄4 ±ÝÈWæ
£ÅÊÜ|ì «ÜÌgÊæí¨ÜÃæ ÓÝíPæà£PÜ ÊÜáÖÜñÜÌ Öæãí©ÃÜáÊÜ PæàÓÜÄ, ¹Ú, ÖÜÔÃÜá Ÿ|¡¨Ü Ÿpær¿áÆÉ.
A¨ÜÃÜÈÉ »ÝÊÜ®ÝñÜ3⁄4PÜ ÓÜíŸí«Ü˨æ. ñÝÀá gñæ¿áã AíñÜÖܨæªà ÓÜíŸí«ÜËÃÜáñܤ¨æ.
ÖÝWÝXÁáà ñÝÀáWæ AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ÓÜ×ÓÜÆá ®ÜËá3⁄4í¨ÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ
ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜí¥ÜÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ ñÝÀáWÜã ÖæívÜ£WÜã ÊÜÂñÝÂÓÜÊæà Wæ㣤ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. APÜÓÝ3⁄4ñ…
Wæ㣤¨ÜªÃÜã ñܮܰ ñÝÀá¿á Êæáç¿á®Üá° ŸpærÀáí¨Ü ÊÜáábc, ±ÜÃÜÃÜ ñÝÀá¿á®Üá° ®ÜWÜ°ÊÝX
b£ÅÓÜáñݤÃæ. AíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤¿á®Üã° ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáÊÜâ¨Üá, "µÅàvÜí B´… GP…Õ±æÅÍÜ®…' G®Üá°ñݤ
BñÜ ÊÜÞw¨Ü «ÝËáìPÜ AÊÜÖæàÙÜ®ÜÊÜ®Üã° ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÖæàWæñÝ®æà J²³PæãÙÜÛÆá
ÓÝ«ÜÂ? Jí¨Üá ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ »ÝÃÜñÜÊÜ®Ý°Ú¨Ü ÊÜááÔÉí BvÜÚñÜWÝÃÜÃÜá ®ÜÊÜá3⁄4
ÊÜásÜ&ÊÜáí©ÃÜWÜÙÜ®æ°à ñÜÊÜá3⁄4 ¨ÝÚ¿á WÜáÄ¿ÞXÔPæãívÜá ËWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üá° ñÜáívÜÄÔ¨ÜÃÜá.
®ÝÊÜâ ñÝÀá¿á ®ÜíñÜÃÜ¨Ü Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ¯àwÃÜáÊÜ WæãàÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¨æàÊÜÓݧ®ÜWÜÙÜ ÊÜááí¨æ
PÜñܤÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÜÊÜá3⁄4 ®Üí¹Pæ¿á®æ°à PÜñÜᤠ×ÓÜáQ ÓÝÀáÓÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃÜá. B®ÜíñÜÃÜ
                                                  3 ®ÜÊæíŸÃ… 2007
                  ""BñÜ   ÊÜÇ…xì ¸ÝÂíP… Hhæíp…. »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜááí©®Ü ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜbÊÜ BñÜ®æà
                BWܸæàPÜá Gí¨Üá ÊÜÇ…xì ¸ÝÂíP…, IGíG´…, Gw¹¿áíñÜÖÜ AíñÝÃÝÑóà¿á ÖÜ|PÝÓÜá
                ÓÜíÓæ§WÜÙÜá aÜá®ÝÊÜOæWÜã Êæã¨ÜÇæà ¯«ÜìÄԨܪÊÜâ. A¨Üá hÝWÜ£àPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° hÝÄWæ ñÜÃÜÆá
                ÊÜÞw¨Üª ÖÜá®Ý°ÃÜ ''!
                  D PÜ¥æ¿á®Üá° ¿ÞÃÜá ñÝ®æà PæàÚÆÉ ÖæàÚ?
                  AÐÜrPÜãR ""BhÝ© ŸaÝÊæäà Bí¨æãàÆ®Ü''¨Ü ÃÝiàÊ… ©àQÒñ… AÊÜÃÜá PÜ®ÝìoPܨÜ
                ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæWÜÚWÜã ÖæãàX ÖæàÚ¨Ü᪠C¨æ PÜ¥æ¿á®æ°à AÆÉÊæ? CÊÜñÜᤠÖÜÚÛ¿á ÃÜíWÜ,
                £ÊÜá3⁄4¯í¨Ü ±æàpæ¿á GíPÜ|¡®ÜÊÜÃæWÜã, ""»ÝÃÜñÜ¨Ü AñÜÂíñÜ ¨ÜáŸìÆ ±Üūݯ ¿ÞÃÜá?''
                Gí¨Üá ¿ÞÃÜ®æ°à PæàÚ¨ÜÃÜã "ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW…' G®Üá°ñݤÃæ.
                  AÐæràPæ, 1991ÃÜÈÉ Pæàí¨ÜÅ ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜbÊÜ®ÝWÜáÊÜíñæ ±Üūݯ ².Ë. ®ÜÃÜÔíÖÜÃÝÊ…
                AÊÜÃÜá BÖÝ̯ԨÝWÜ ""¯à®Üá ŸÈ±ÜÍÜá BWÜᣤà¿Þ. ¯à®Üá fail BWÜáÊÜâ¨Üá SíwñÜ.
                BÃÜá £íWÜÙæãÙÜWæ ¯®Ü°®Üá° ÊÜáí£Å ±Ü¨ÜËÀáí¨Ü Qñæã¤Wæ¿ááñݤÃæ'' AíñÜ ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®…
                ÔíW… AÊÜÃÜ B±Ü¤ Óæ°à×ñÜÃÜá, gñæWÝÃÜÃæà ÖæàڨܪÃÜá. AÊÜÃÜ Óæ°à×ñÜÄWæà ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW…
                AÊÜÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì¨Ü ŸWæY ËÍÝÌÓÜËÃÜÈÆÉ. A¨ÜPæR ñÜPÜRíñæ ±ÜÄÔ§£ PÜãvÜ AÐærà ¹WÜvÝÀáÔñÜá¤.
                A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá ±Üūݯ¿ÞX¨Üª aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… C¨Üª b®Ü°ÊÜ®Üã° AvÜËoár Ÿí©¨ÜªÃÜá.
                »ÝÃÜñÜ¨Ü Pæç¿áÈÉ©ª¨Ü᪠1 ÍÜñÜPæãàq vÝÆÃ… ˨æàΠ˯ÊÜá¿á ËáàÓÜÆá ¯— ÊÜÞñÜÅ.
                PæàÊÜÆ 15 ©®ÜWÜÙÜÈÉ »ÝÃÜñÜ ©ÊÝÚ¿ÞWÜáÊÜ ÖÜíñÜPæR Ÿí©ñÜá¤. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ
                ¨æàÍÜ¨Ü ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜbÊÜ®ÝWÜáÊÜíñæ Ÿí¨Ü BÖÝÌ®Ü¨Ü ŸWæY ÓÜÖÜgÊÝXÁáà GÆÉÃÜã AÙÜáPÜá
                ñæãàĨÜÃÜá.
                  B¨ÜÃæ ""®Ý®Üá GÆÉ ŸWæ¿á E®Ü°ñÜ BvÜÚñÝñÜ3⁄4PÜ ÖÜá¨æªWÜÙÜ®Üã° AÆíPÜÄÔ¨æªà®æ. DWÜ
                ÃÝgQà¿á ±ÝñÜÅ ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ ËÃÜÙÜ AÊÜPÝÍÜÊæäí¨Üá Ÿí©¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜÆá
5 »ÝÃÜñÜ Wæ¨ÜªÃæ ÓæãàÆáÊÜâ¨Üá  QíbñܤÐærà AÊÜPÝÍÜ˨æ GíŸá¨Üá ®Ü®ÜWÜã WæãñÜá¤. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨ÜÃæ »ÝÃÜñܨÜ
                C£ÖÝÓܨÜÈÉ ®Ü®Ü°¨Üã Jí¨Üá QÃÜáPÝ~Pæ ¨ÝSÇÝWÜáñܤ¨æ. APÜÓÝ3⁄4ñ…, Ë´ÜƮݨÜÃæ A¨ÜÄí¨Ü
 ¿ÞÃÜá?            »ÝÄà ®ÜÐÜrÊæà®ÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ, Who fails if India wins?''
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /36                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /37

   ÖÝWæí¨Ü ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… A±Ý¿áÊÜ®Üá° ÊæáçÊæáàÇæàÙæ¨ÜáPæãívÜá ÖÜ|PÝÓÜá       D ±ÜÄ A1⁄4ÊÜê©œ PÝ|ᣤ¨ÜªÃæ A¨Üá PæçWÝÄQàPÜÃÜ| ÖÝWÜã TÝÓÜXàPÜÃÜ|¨Ü ´ÜÆÊÝX,
ÓÜbÊÜÃݨÜÃÜá. AíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ¨ÜáŸìÆ ±Üūݯ AíñÜ PÜÃæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄÁáà?      ÓÜí±ÜPÜì PÝÅí£Àáí¨ÝX. AíñÜÖÜ PÝÅí£PÝÄ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á®Üá° ñÜÃܨæà ÖæãàX¨ÜªÃæ,
   1991ÃÜÈÉ ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜbÊÜÃÝ¨Ü ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… JŸº PÝíWæÅÔÕWÜ®ÝX ®æÖÜÃÜá      TÝÓÜX PæÒàñÜÅÊæà CÆɨæà C©ª¨ÜªÃæ ®ÜÊÜáWæÆÉ ¿ÞÃÜá PæÆÓÜ PæãvÜᣤ¨ÜªÃÜá? AÐærà AÆÉ,
±ÜÅ~àñÜ ""Quasi-socialist'' ¯à£WÜÙÜ®Üá° HPÝHQ Pæç ¹oár ÖæãÓÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á®Üá°       D ×í¨æ, Jí¨Üá E±ÜWÜÅÖÜ ¹¨ÜªÃæ 200 Pæãàq, 300 Pæãàq ŸíWÝÙÜPæãÈÉ¿á
ñÜÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜޮܠÊÜÞñÝXÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX Êæã¨ÜÆ GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ Tinkering      ±ÝÇÝÀáñÜá A®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ CÊÜñÜᤠC®Üã°ÃÜÆÉ 50 ÓÝËÃÜ Pæãàq Öæãà¨ÜÃÜã PÝÂÃæ
PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. AƳ&ÓÜÌƳ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ÊÜÞw A¥ÜìÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÓÜĨÝÄWæ ñÜí¨Ü AÊÜÃÜá    A®Ü°¸æàPÝ¨Ü AWÜñÜÂËÆÉ. AíñÜÖÜ ñÝPÜñÜᤠ®ÜÊÜá3⁄4 A¥ÜìÊÜÂÊÜÓæ§X¨æ. CíñÜÖÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á
1994&95ÃÜ ÓÝ騆 Ÿhæp…®ÜÈÉ »ÝÄà Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWæ ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. AÊÜñÜᤠÓÜíÓÜ£¤®Ü        ÖÜÄPÝÃÜÃÝ¨Ü ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… AÊÜÃÜ®Üá° ÖæàWæñÝ®æà "ÊÜÇ…xì ¸ÝÂíP… Hhæíp…'
ÊÜááí¨æ Ÿhæp… ÊÜáíwst ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… ÊÜÞw¨Ü᪠»ÝÃÜñÜ¨Ü C£ÖÝÓܨÜÇæÉà Jí¨Üá      A®Üá°ÊÜâ¨Üá?
I£ÖÝÔPÜ »ÝÐÜ|! ""Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ Óܯ°×ñÜÊݨÝWÜ A¨Ü®Üá° ¿ÞÃÜã ñÜvæ¿ááÊÜâ¨ÜPÜãR            ±ÜÅ£PÜãÆ ±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ®Üã° Öæãí©ÃÜáÊÜ hÝWÜ£àPÜÃÜ|¨Ü ŸWæY ¸æãoár ÊÜÞw
BWÜáÊÜâ©ÆÉ, ÊÜááí¨ÜãvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ'' (No power on earth can stop           AÊÜÃÜ®Üá° qàQÓÜŸÖÜá¨Üá. ÐæàÃÜá±æàpæ¿á CívæP…Õ hÝÔ¤¿Þ¨Ü ÊÜÞñÜÅPæR ŸvÜÊÜÄWæ
an idea whose time has come)&GíŸ ËPÜrÃ… ÖÜãÂWæãà AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá°             Ãæãqr, E²³®ÜPÝÀá ÔWÜáñݤ AíñÜ PæàÙÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ŸvÜÊܯWæ ®æàÃÜÊÝX Ãæãqr
EÇæÉàUst AÊÜÃÜá B¦ìPÜ ÓÜá«ÝÃÜOæWÜÙÜ®Üá° hÝÄWæ ñÜÃܸæàPÝ¨Ü A¯ÊÝ¿áìñæ¿á®Üá°        ÔWÜ©¨ÜªÃÜã ¨æàÍÜ SíwñÜ B¦ìPÜÊÝX ŸÆÍÝÈ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ÖÝWæ ŸÆÍÝÈ¿Þ¨ÝWÜ
J£¤ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. Cñܤ ±Üūݯ ®ÜÃÜÔíÖÜÃÝÊ… ¸æíWÝÊÜÈWæ ¯íñÜÃÜá.               ÓÜí±Ü®Üã3⁄4ÆÊÜ®Üá° ŸvÜÊÜÃÜ PÜÇÝÂ|PÝRX ˯ÁãàWÜ ÊÜÞvÜáÊÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜ
   ""All I can promise is blood, sweat, and tears'' Gí¨Ü ±Üūݯ            ÊÜÞvܸæàPÜá. ÖÝWÝXÁáà hÝWÜ£àPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° A²³PæãívÝWÜ ""It offers
ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW…, B¦ìPÜ E¨ÝÄàPÜÃÜ| ¯à£WÜÙÜ®Üá° hÝÄWæ ñÜÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ          opportunities, B¨ÜÃæ AíñÜÖÜ AÊÜPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° ÓܨÜá±ÜÁãàWܱÜwÔPæãÙÜÛ
»ÜÅÐÝraÝÃÜPæR (Red tape) PÜñܤÄÖÝQ¨ÜÃÜá, ñæÄWæ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÓÜÃÜÙÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá,     ¸æàPÜÐærà'' G®Üá°£¤¨Üª ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… AÊÜÃÜá JŸº ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜbÊÜ®ÝX hÝWÜ£àPÜÃÜ|
PÝ®Üã®Ü®Üá° ÓÜwÆWæãÚÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ E¨ÜÂÊÜáPæR ×ñÜPÜÃÜ ÊÝñÝÊÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÓÜêÑrÔ¨ÜÃÜá.    ©í¨Ü ÓÜêÑr¿Þ¨Ü AÊÜPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá ÓÜí±Ü®Üã3⁄4ÆÊÜ®Üá° PæãÅàwà PÜÄÓÜÆá
A¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ˨æàÎ ŸívÜÊÝÙÜ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ˨æàÎ ñÜíñÜÅþÝ®ÜÊÜä ÖÜĨÜá ŸíñÜá.      (Wealth Creation) ±ÜſᣰԨÜÃÜá. DWÜ ±Üūݯ¿ÞX B ÓÜí±Ü®Üã3⁄4ÆÊÜ®Üá°
CÊÜñÜᤠ¿ÞÊÜ Iq, ¹q PÝÅí£¿á®Üá° ®ÝÊÜâ PÝ|ᣤ¨æªàÊæä A¨ÜPæR ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW…      ñÜÙÜÊÜáor¨ÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWÜã ÖÜíaÜÆá ÊÜááí¨ÝX¨ÝªÃæ. A¨ÜPÝRX, WÝÅËáà| E¨æãÂàWÜTÝ£Å
AÊÜÃÜá Aí¨Üá ñæWæ¨ÜáPæãívÜ ©or ¯«ÝìÃÜWÜÙæà PÝÃÜ|. AÊÜÃÜá "BÃ… ¿Þ ±ÝÃ…' AíñÜ       Áãàg®æ¿á®Üá° ÖÜËá3⁄4Pæãíw¨ÝªÃæ. TÝÓÜX PæÒàñÜÅPæR ÓÝÊÜÞiPÜ gÊݸݪĿáã C¨æ Gí¨Üá
±ÝQÓݤ®Ü¨Ü gñæ PÝÆá PæÃæ¨ÜáPæãívÜá ¿áá¨ÜœPæR ÖæãàWÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ Ë«ÜË«Ü¨Ü qàË,       ËáàÓÜÆá ¯à£¿á®Üá° TÝÓÜXà PæÒàñÜÅPÜãR ñÜÃÜÆá ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ AÊÜÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ° GÐÜrÃÜÊÜáqrWæ
¸æçP…, ÓÜãRoÃ…, PÝÃÜáWÜÙÜá PæçWæoáPÜáÊÜ ¸æÇæ¿áÈÉ ®ÜÊæá3⁄4ÆÉÄWÜã ÔWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. D  ´ÜÆPæãvÜáñܤ¨æãà Wæ㣤ÆÉ. B¨ÜÃæ hÝWÜ£àPÜÃÜ|©í¨ÝX ÓÜêÑr¿Þ¨Ü ÓÜí±Ü®Üã3⁄4ƨÜÈÉ
ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜì¨Ü PÜ®ÜÓÜáWÜÙæ௨ܪÊÜâ AÊÜâ ÓÝPÝÃÜWæãíw¨æªà ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… AÊÜÃÜ   ¨ÜáŸìÆÄWÜã ±ÝÆá PæãvܸæàPæíŸá¨ÜÃÜ AÄÊÜâ AÊÜÄX¨æ.
¯à£WÜÚí¨ÝX. Cí¨Üá ®ÜÊæá3⁄4ÆÉÃÜ Pæç¿áÆãÉ KvÝvÜáÊÜ "±ÝÉÔrP… ÊÜá¯'¿á ×í¨æ¿áã           CÐærÇÝÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWæ PÝÃÜ|ÃÝX¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜáŸìÆ ±Üūݯ AíñÜ PÜÃæ¿áᣤ
AÊÜÃÜ ±ÜÄÍÜÅÊÜá˨æ. ¸ÝÂíQíW… ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ A»ÜãñܱÜäÊÜì Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ PÜívÜáŸí©¨ÜªÃæ,     ÃÜáÊÜâ¨æàPæ? D ÃÝiàÊ… ©QÒàñ…, ¸ÝŸá »ÜgÃÜíX, ±ÜÅËàO… ñæãWÝw¿Þ, ±ÜÅPÝÍ…
JŸº ÓÝÊÜޮܯWÜã PÜí±ÜäÂoÃ…, qàË, wËwWÜÙÜá ¯ÆáPÜáÊÜíñÝX¨ÜªÃæ A¨ÜPæR AÊÜÃÜÈɨܪ      PÝÃÜp…, Ÿêí¨Ý PÝÃÜp…, w. ÃÝhÝ, WÜáÃÜá¨ÝÓ… ¨ÝÓ…WÜá±Ü¤ AÊÜÃÜíñæ ¸æã¸æº ÖÝQ¨ÜÃæ,
¨ÜãÃܨÜêÑrÁáà PÝÃÜ|.                                   ¨æàÊæàWèvÜ, ÇÝÆá ¿Þ¨ÜÊ… AÊÜÃÜíñæ ©®ÜPæãRí¨Üá Pæor ÖæàÚPæ ¯àw¨ÜÃæ ÊÜÞñÜÅ
   WÝÂÓ… ÔÈívÜÃ…, ´æäà®…WÝX Êæã¨ÜÇæà ÖÜ| PÜqr¨ÜÃÜã ÊÜÐÜìWÜorÇæ PÝ¿á¸æàPÝ¨Ü       ŸÖÜÙÜ ÓÜÊÜá¥Üì ÊÜÂQ¤ Gí¨Ü¥ÜìÊæ? ®ÜÊÜá3⁄4 PÜ®Ü暴 ®ÝÙæWÜÚWÝX ñܮܰ ÊÜáí£Å ±Ü¨ÜË¿á®æ°à
±ÜÄÔ§£ CñÜá¤. B¨ÜÃæ Cí¨Üá GÆÉÊÜä ÓÜáÆ»Ü ÖÝWÜã ÓÜÃÜÙÜ. CÊÜñÜᤠ»ÝÃÜñÜ¨Ü A¥ÜìÊÜÂÊÜÓæ§   Jñæ¤Àáoár WÜqr ¯«ÝìÃÜ PæçWæãívÜ AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜáŸìÆ ÊÜÂQ¤ AíñÜ ÖæàWæ PÜÃæ¿áᣤàÄ?
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /38

AÊæáÄPܨæãí©X®Ü "A|á ÓÜÖÜPÝÃÜ J±Ü³í¨Ü'Êæäí¨Ü®æ°à G£¤PæãívÜá ""One issue         ÓæãàÆáÊÜâ¨Üá ¿ÞÃÜá? AíñÜ ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… ÊÜÞËáìPÜÊÝX ÖæàڨܪÃÜá. Aí¨ÜÃæ
Prime Minister'' AíñÜ PÜãWÜᣤÃÜáÊÜ D ¹h沿áÊÜÄWæà®ÝX¨æ?                 "¨æàÍÜ¨Ü WæÆáÊÜâ ®ÜÊæá3⁄4ÆÉÃÜ WæÆáÊÜä BXÃÜáñܤ¨æ' Gí¨Ü¥Üì. AíñÜÖÜ WæÆáËWæ PÝÃÜ|ÃÝXÃÜáÊÜ
   ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… AÊÜÄWæ D GÇæPæãràÃÜÇ… ÃÝgQà¿á Wæ㣤Æɨæà             AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜáŸìÆ ÊÜÂQ¤ Aí¨ÜÃæ ñܱݳWÜáñܤ¨æ AÆÉÊæ?
CÃÜŸÖÜá¨Üá, JÊæá3⁄4 Óܳ—ìÔ Óæãà£ÃÜŸÖÜá¨Üá, g®ÜÄí¨Ü ®æàÃÜÊÝX BÁáR¿Þ XÆɨæà
CÃÜŸÖÜá¨Üá. GvܱÜPÜÒWÜÙÜ JñܤvÜPæR ÊÜá~¨Üá A|á ÓÜÖÜPÝÃÜ J±Ü³í¨ÜÊÜ®Üá° Pæç¹vܸæàPݨÜ
A¯ÊÝ¿áìñæ¿áÈÉÃÜŸÖÜá¨Üá. ÖÝWÜíñÜ AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜáŸìÆ ÊÜÂQ¤ G®Ü°ÇÝ©àñæ? Êæáç£Å
ÃÝgPÝÃÜ|¨ÜÈÉ AíQ&ÓÜíTæÂWÜÙæà ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤÊæ. AíñÜÖÜ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜã
"Cíw¿á®… ´ævÜÃÜÇ… væÊæãPÝÅqP… ±Ýqì' GíŸ ±ÜPÜÒ¨Ü HPæçPÜ ÓÜíÓÜ¨Ü ².Ô.
¥ÝÊÜáÓ… AÊÜÃÜ®Üã° ÊÜáí£Å ÊÜÞvܸæàPÝX Ÿí©ñÜá¤. ¸æíŸÆ ±ÜñÜÅ ¯àvܨæ g¿áÆÈñÝ
BoÊÝwÔ¨Üáª, »æàq ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR AÊÜPÝÍÜ ¯àvܨæà ±ÜÅÊæãਅ ÊÜáÖÝg®… AÊÜÃÜ®Üá°
aæ®æ°$ç¯í¨Ü ÊݱÜÓ… PÜÚÔ¨Ü᪠®æ®Ü²ÆÉÊæ? AÐæràPæ, ÊÜåèÇÝ®Ý AgÃ… ÊÜáÓÜ㨅®ÜíñÜÖÜ
»ÜÁãàñݳ¨ÜPܮܮÜá° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw PÜí¨ÜÖÝÃ…®ÜÈÉ ¹oár Ÿí¨ÝWÜ BX®Ü BÃæÓæÕÓ…
ÓÜÃÜÓÜíZaÝÆPÜÃÝX¨Üª ÃÝhæàí¨ÜÅ ÔíW… AÊÜÃÜá "It's an act of Hindu
cowardice' Gí¨Üá qàPݱÜÅÖÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. BWæàPæ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ®Üã°
¨ÜáŸìÆ ±Üūݯ AíñÜ PÜÃæ¿áÈÆÉ? ÓÜíÓÜñ… ¨ÝÚ¿á ®ÜíñÜÃÜ "BÃ… ¿Þ
±ÝÃ…' AíñÜ WÜw¿áÈÉ Óæà®æ¿á®Üá° ¯Áãàg®æ ÊÜÞw¨Üª ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá ¿áá¨Üœ
ÊÜÞw¨ÜÃæ? AÊæáÄPÜ¨Ü JñܤvÜPæR ÊÜá~¨Üá Óæà®æ¿á®Üá° ÊݱÜÓ… ñæWæ¨ÜáPæãívÝWÜ
ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ®æ°àPæ Öæàw G®Ü°ÈÆÉ?
   AÐÜrPÜãR ÍÜQ¤, ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° AÙæ¿ááÊÜâ¨Üá ÊæáçP… ÊÜááí¨æ ¯íñÜá ÖÝPÜáÊÜ ¸æã¸æº¿á
ñÜÃÜíWÜWÜÚí¨ÜÆÉ.
   CÆÉ©¨ÜªÃæ D ¸ÝŸá »ÜgÃÜíX, ÃÝiàÊ… ©QÒàñ…, ±ÜÅËàO… ñæãWÝw¿Þ, ±ÜÅPÝÍ…
PÝÃÜp…WÜÙæà ÊÜáÖÝ®… ±èÃÜáÐÜÍÝÈWÜÙæ¯ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… AÊÜÄWæ
ÃÝgQà¿á Wæ㣤ÆÉ. ÖÝWÝX ÃÝgQà¿á ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. B PæÆÓÜÊÜ®Üá° Óæã௿Þ
WÝí—¿áÊÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… AÊÜÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊæ௨ܪÃÜã
A¥ÜìÊÜÂÊÜÓæ§Wæ A¥Üì±Üä|ì ÃÜã±Ü ¯àvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈɨæ. B PæÆÓÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÓÜÊÜá¥Üì
ÊÝXÁáà ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ®æã¸æÇ… ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ AÊÜáñÜÂì Óæà®… AÊÜÃÜíñæ ÊæáçP… ÊÜááí¨æ
¯íñÜá "±æà±ÜÃ… pæçWÜÃ…' BWܨæ, ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ñÜÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¯gÊݨÜ
A¥ÜìÍÝÓÜ÷ý®æíŸá¨Ü®Üá° ÓݹàñÜá±ÜwԨݪÃæ. C®æ°à®Üá ¸æàPÜá?
   Aí¨Üá ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜbÊÜÃÝWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ Ÿí¨ÝWÜ, ""Jí¨Üá ÊæàÙæ »ÝÃÜñÜ Wæ¨ÜªÃæ
                                                1 ÊÜÞa…ì 2008
                A¨Üá BÂíqWÜáÊݨÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª BÓæóàÈ¿Þ ÖÝWÜã ÊæÓ…r CíwàÓ… ®ÜvÜáË®Ü
              4®æà pæÓ…r ±Üí¨ÜÂ.
                2003ÃÜ B pæÓ…r ÓÜÃÜ~¿á Êæã¨ÜÆá ÊÜáãÃÜá ±Üí¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° W橪¨Üª ÔràÊ… ÊÝ
              ®æàñÜêñÜÌ¨Ü BÓæóàÈ¿Þ ñÜívÜ ®ÝÆR®æà pæÓ…r WæÆáÉÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÃÜ~¿á®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX
              ñܮܰ¨ÝXÔPæãÙÜáÛÊÜ ñÜÊÜPܨÜÈÉñÜá¤. B¨ÜÃæ ®ÝÆR®æà pæÓ…r®Ü ÊÜáãÃÜ®æà C¯íW…Õ BvÜÆá
              Êæáç¨Ý®ÜQRÚ¨Ü ÊæÓ…r CíwàÓ… 73 ÃÜ®…WÜÚWæ 3 ËPæp… PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ÓÜíPÜÐÜrPæR ÔÆáQ¨ÜÃÜã
              E±Ü®Ý¿áPÜ ÃÝÊÜá®ÜÃæàÍ… ÓÜÃÜÊÜO… ÓæãWÜÓÝ¨Ü Bo¨Ü ÊÜáãÆPÜ ±ÜÅ£Ãæãà«Ü JvÜxÆá
              BÃÜí1⁄4Ô¨ÜÃÜá. ÊæÓ…r CíwàÓ…®Ü ÓæãRàÃ… 250 ¨Ýq¨ÜÃÜã ËPæp… ¹àÙÜÈÆÉ. Joár ÊÜáá®Ü°væ
              400 ÃÜ®…WÜÙÜ WÜw¿áñܤ ÓÝWÜñæãvÜXñÜá. B¨ÜÃæ ®ÝÆR®æà C¯íW…Õ®ÜÈÉ 400PÜãR ÖæaÜác ÃÜ®…
              WÜÙÜ®Üá° ¸æ®Ü°oárÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜޮܠËÐÜ¿áÊÜÆÉ. BÓæóàÈ¿ÞPæRà ÓæãàÆáÊÜ 1⁄4࣠PÝvÜñæãvÜXñÜá.
              AíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ BÓæóàÈ¿Þ¨Ü TÝÂñÜ ÊæàWÜ¨Ü ¸èÆÃ… ÊæáWÝÅ¥… AÊÜÃÜ GÃÜvÜá
              KÊÜÃ…WÜÙÜÈÉ 21 ÃÜ®… aÜbc¨Ü ÓÜÃÜÊÜO…, ÊÜáñæã¤í¨Üá ¸ÝÆ®Üã° ¸èívÜÄWÜqr¨ÜÃÜá.
              C¨ÜÄí¨Ü PÜá²ñÜWæãívÜ ÊæáWÝÅ¥…: What does Brian Lara's......taste like?
              Gí¨Üá AÎÉàÆÊÝX (CÈÉ ŸÃæ¿áÇÝWܨÜÐÜár) QaÝÀáÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÃÜÊÜO… AÊÜÃÜ
              HPÝWÜÅñæ¿á®æ°à ÖÝÙÜáWævÜÊÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ 24 ÊÜÐÜì¨Ü ÓÜÃÜÊÜO… Öæ¨ÜÃÜÆã CÆÉ,

6 ®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÆÉ, ¯®Ü°   PÜPÝR¹QR¿áã BWÜÈÆÉ.
                ""ŸÅ¿Þ®… ÇÝÃÝ®Ü ........ ÃÜáb ÖæàXÃÜáñæã¤à ®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÆÉ, ¯®Ü° ÖæívÜ£¿á®Üá°
  ÖæívÜ£¿á®Üá° PæàÙÜá?!  PæàÙÜá?!'' Gí¨ÜÃÜá.
                ŸÖÜáÍÜ@ A¨ÜáÊÜÃæWÜã BÓæóàÈ¿Þ¨Ü QÅPæp… BoWÝÃÜ®æ㟺¯Wæ AíñÜÖÜ EñܤÃÜÊÜ®Üá°
              ¿ÞÃÜã ¯àwÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX PæívÝÊÜáívÜÆÊÝ¨Ü ÊæáWÝÅ¥…, ÓÜÃÜÊÜO… AÊÜÃÜ ÊÜááSPæR
              ¸æÃÜÙÜá ñæãàÃÜáñݤ, ""If you ever mention my wife again, I'll rip
              your throat out'' Gí¨Üá bàÃÝw¨ÜÃÜá, Aí±æçÃ… væàËv… Íæ´Üv…ì AÊÜÄWæ
              ¨ÜãÃÜ®Üã° ¯àw¨ÜÃÜá! AÐÜrPÜãR D "AXÉ BÓæóàÈ¿Þ'¨Ü BoWÝÃÜÄWæ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ®Üá°
              ¸æç¨Üá, ×à¿ÞÚÔ Wæãñæ¤à ÖæãÃÜñÜá ¯í¨Ü®æWæ Gí¨Üã WÜáÄ¿Þ¨ÜÊÜÃÜÆÉ. AÊÜÃÜá ÓæÉwjíW…
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /42                                      ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /43

A®Üã° Jí¨Üá PÜÆcÃ… GíŸíñæ ÊæáçWÜãwÔPæãÙÜáÛñݤ, ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜáñݤ Ÿí©¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ       ÙÜáÛÊÜ »ÝÃÜ£à¿á ÖÝWÜã CñÜÃÜ ÃÝÐÜóWÜÙÜ BoWÝÃÜÃÜÃÜá ±ÜÅaæãà©ñÜÃÝX Pæç ñæãàÄÓÜáñݤÃæ,
®ÝÊæà®Ý¨ÜÃÜã BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÄWæ "ÊÜáíWÜ' Aí¨ÜÃæ ""g®ÝíXà¿á ¯í¨Ü®æ'' AíñÜ ¨ÜãÃÜá         CÆÉÊæà ÖÜ£¤ÃÜ ÖæãàX gWÜÙÜPæR ÊÜááí¨ÝWÜáñݤÃæ. ÖÝWÝX ®æãàvÜáÊÜÊÜÃÜ PÜ~¡Wæ SÙÜÃÝX
PæãvÜáñݤÃæ, ¸æã¸æº ÖÝPÜáñݤÃæ, BÓæóàÈ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜã AÈÉ®Ü BoWÝÃÜÃÜíñæÁáà        PÝ|áñݤÃæ. ¯àÊæà ®æãàw, CÍÝíñ… ÍÜÊÜÞì AÊÜÃÜá ±æËÈ¿á®…®Üñܤ PæçñæãàÄÓÜÆá
ÊÜ£ìÓÜáñܤÊæ. AÊÜÃÜá ""¸ÝÂÓÜrv…ì'' Aí¨ÜÃÜã ®ÝÊÜâ ñæ±Ü³XÃܸæàPÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ, ±ÜÅñÜáÂñܤÃÜ  ±ÜÅaæãà¨Ü®æ ¯àw¨æªà ÓæçÊÜáív…Õ. B¨ÜÃæ ¨ÜívÜ ÖÝQ¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅ CÍÝíñ…Wæ! ""JÙæÛ¿á ¸ÝÆá
¯àvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃæ ""ÓÜãÙæ ÊÜáWÜ'' AíñÜ ®ÝÊÜâ PÜÃ橨Ü᪠²Åà£Àáí¨Ü, ""Bastard''        ÖÝQ¨æ'' AíñÜ ®Ý®Üá A1⁄4®Üí©Ô¨æ Gí¨Üá ÓæçÊÜáív…Õ ÖæàÚ¨Ü ÖÜÔ ÓÜáÙÜÛ®Üá° J²³PæãívÜ Ãæ´ÜÄ
A®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR ®ÜÊÜá3⁄4ÈÉ ""Mating''(WÜívÜá&Öæ~¡®Ü ÓÝíWÜñÜÂ) A®Üá°ÊÜ A¥ÜìÊÜä C¨æ Gí¨Üá    hæ´… PæãÅàÊ… CÍÝíñ…Wæ ¨ÜívÜÖÝQ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ Ôw° pæÓ…r®ÜÈÉ Qà±ÜÃ… «æãà¯Wæ PÝÂa…
ÓÜÊÜáhÝÀáÑ PæãvÜáñݤÃæ. ÖÝWÜíñÜ ®ÝÊÜâ ÓæçÊÜáív…ծܮÜá° ""ÊÜáíWÜ'' AíñÜ PÜÃ橨Ü㪠      ¯àw LpÝX¨ÜªÃÜã QÅàÓ…®ÜÇæÉà ¯íñÜáPæãíw¨Üª ÓæçÊÜáív…Õ, ÊæáçP… ÖÜÔ, ÊæáçPæÇ… PÝÉP…ì,
²Åà£Àáí¨ÜÇæà, AÐÜrPÜãR ®ÝÊÜâ ""Monkey God''(ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ) A®Üá° BÃÝ—ÓÜáñæ¤àÊæ.        ÄQ ±ÝqíW… AÊÜÃÜíñÜÖÜ QÅàvÝÓÜã–£ìÁáà CÆÉ¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ¸ÝÀáÀáí¨Ü ""JÙæÛ¿á
ÊÜáíWÜ ®ÜÊÜáWæ ¨æçÊÜ ÓÜÊÜÞ®Ü Gí¨Üá »ÝÃÜ£à¿áÃÜã ÖæàÚ¨ÜÃæ CíoÃ… ®ÝÂÐÜ®ÜÇ… QÅPæp…        ¸ÝÆá ÖÝQ¨æ'' G®Üá°ÊÜ JÙæÛ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ŸÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæ? C£¤àaæWæ ®Üvæ¨Ü HPÜ©®Ü
Pè¯ÕÇ…(IÔÔ) ÎPæÒ ÖÝWÜã ¨ÜívÜ©í¨Ü ÊÜÞµ ¯àvÜáñܤ¨æÁáà?                     ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ ÖÜÃ…»Üg®… ÔíW… LpÝX ÖæãàWÜᣤ¨Üª ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ ÓÜËáà±ÜPæR Ÿí¨Üá "F...
   BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÃÜá JÙæÛ¿á BoWÝÃÜÃÜá GíŸá¨ÜÃÜÈÉ GÃÜvÜá ÊÜÞ£ÆÉ, B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ         off" Gí¨Ü ±ÝíqíW… AÊÜÃܨÜ᪠GíñÜÖÜ ËPÜêñÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ GíŸá¨ÜPæR C¨ÜQRíñÜ ¨æãvÜx
®ÜvÜñæ ÊÜÞñÜÅ AÊÜÄWÝWÜÈ, AÊÜÃÜá BvÜáÊÜ QÅàvæWÝWÜÈ WèÃÜÊÜ ñÜÃÜáÊÜ ÖÝXÆÉ.           E¨ÝÖÜÃÜOæ ¸æàPæ? Cí¨Üá ÖÜÃÜ»Üg®… »ÝÃÜ£à¿áÃÜ PÜ~¡Wæà SÙÜ®ÝX PÝ|ᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ
   JÊæá3⁄4 ´æäàÃ…, ÔP…Õ Öæãvæ¿áᣤ¨Üª ií¸Ý¸æÌ¿á ¨ÜyÜ㣠¸ÝÂp…ÕÊÜá®… Gvæãxà         ÖÝWÜã ÓÝPÜÐÜár ¸ÝÄ ¨ÜívÜ®æWæ JÙÜWÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ×í¨æ BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ CíñÜÖÜ ÊÜÂÊÜÔ§ñÜ
¸ÝÅíwÓ… ŸÚWæ Ÿí¨Ü ÊæáWÝÅ¥…, ""Why are you so fat?'' Gí¨Üá aÜáaÜác              ÐÜvÜÂíñÜÅ˨æ. B¨ÜÃæ ""Obnoxious little weed'' Gí¨Üá ÖÜÃÜ»…g®… ÔíW… AÊÜÃÜ
ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ¸ÝÅíwÓ… ÓÜáÊÜá3⁄4®ÝWÜÈÆÉ. ""¯®Ü° ÖæívÜ£ PæãvÜáÊÜ ¹ÓÜRñ… £í¨Üá ¨Ü±Ü³  ËÃÜá¨Üœ Ÿ×ÃÜíWÜ qàPæ ÊÜÞw¨ÜªÃÜã BÓæóàÈ¿Þ¨Ü QÅPæp… ¸æãàv…ì ÊÜÞÂ¥Üã ÖæàvÜ®…
BX¨æªà®æ'' Gí¨Üá ÊÜÞÃÜáñܤÃÜ ¯àw¨ÝWÜ ÔqrWæ¨Üª ÊæáWÝÅ¥… ¨æãvÜx ÃÜí±ÜÊÜ®æ°à ÊÜÞw¨ÜªÃÜá.    ËÃÜá¨Üœ ¿ÞÊÜâ¨æà ÎÓÜᤠPÜÅÊÜáPæçWæãíwÆÉ. Cñܤ ®ÜÊÜá3⁄4 QÅPæp… ÊÜáívÜÚ ÊÜÞñÜÅ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ
±ÜÅaæãà©ÓÜáÊÜÊÜÃÜã AÊÜÃæà, ÊÜÞÃÜáñܤÃÜ ¯àw¨ÝWÜ ¨ÜãÃÜá ¯àvÜáÊÜÊÜÃÜã AÊÜÃæà. AÈÉ®Ü       ¿ÞÊÜâ¨æà ÖæàÚPæ ¯àvܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÖÜÃ…»Üg®… AÊÜÃÜ ¸ÝÀáWæà ¹àWÜ ÖÝQ¨æ.
±æÅàPÜÒPÜÃÜã PæÆÊæäÊæá3⁄4 BoWÝÃÜÃÜíñæÁáà ÊÜ£ìÓÜáñݤÃæ. 1995ÃÜÈÉ BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÈÉ           C¨æà®æà CÃÜÈ, ®Ý¿áPÜ «æã௠ÖæàÚ¨Üíñæ ®ÝÊÜä PÜãvÜ B¨ÜÐÜár ¸æàWæ ÓæÉwjíW…
®Üvæ¿áᣤ¨Üª ±ÝP…&BÓæóàÈ¿Þ ®ÜvÜá訆 pæÓ…r ±Üí¨ÜÂÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ËPæp… PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá       PÜÇæ¿á®Üá° PÜÈñÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. B¨ÜÃæ Pæç ÓÜ®æ° ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. Ôoár ÊÜÞwPæãívÜá gWÜÙÜPÜãR
±æËÈ¿á®…Wæ ÊÜáÃÜÙÜᣤ¨Üª ÓÜÈàí ÊÜáÈP… AÊÜÄWæ ""The cheque's in the mail''          CÚ¿á¸ÝÃܨÜá. ÎÅàÍÝíñ…®Üíñæ Pæã࣠PÜá~ñÜÊÜä ¸æàvÜ. BÓæóàÈ¿Þ¨Ü BoWÝÃÜÃÜá
(ÊÜÞÂa… µQÕíW… BÃæãà±Ü) GíŸ ´ÜÆPÜWÜÙÜ®Üá° ñæãàÄԨܪÃÜá!                   ¸ÝÂqíW…Wæ Ÿí¨ÝWÜ ÓÜrí±… PÝÂÊæáÃÝPæR ÔÆáPܨÜíñæ ®ÜÊÜá3⁄4ÊÜÃÜã QaÝÀáÓܸæàPÜá. CÍÝíñ…
   D BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÄWæ AÊÜÃÜ »ÝÐæ¿áÇæÉà EñܤÃÜ PæãvܸæàPÜá!                 ÍÜÊÜÞì®ÜíñÜÖÜ ¿ááÊÜ BoWÝÃܯWæ ""¸ÝQÕíW… ÄíW…Wæ ¸Ý'' G®Üá°ÊÜ ÖæàvÜ®… AÊÜÃÜ
   AÐÜrPÜãR »ÝÃÜ£à¿á QÅPæp… ñÜívÜ¨Ü ®Ý¿áPÜ ÊÜáÖæàí¨ÜÅÔíW… «æã௠ÖæàÚ¨Üíñæ         E¨ÜœoñÜ®ÜÊÜ®Üá° ®ÝÊæàPæ ÓÜ×ÓܸæàPÜá? CÐÝrX¿áã BñÜ ñܱÜâ³ J²³PæãÙÜáÛÊÜ Ÿ¨ÜÆá,
""ÓæÉwjíW… PÜãvÜ Jí¨Üá PÜÇæ. A¨Ü®Üá° BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÃÜá PÜÃÜWÜñÜ ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃæ.        ""¯®ÜX®Üã° 19 ÊÜÐÜì. ¸èÈíW… ŸWæY ÊÜÞñÜÅ ñÜÇæPæwÔPæãà'' AíñÜ ÖæàÚ¨æ®ÜÐær Gí¨Üá ÓÜáÙÜáÛ
»ÝÃÜ£à¿áÃÝ¨Ü ®ÝÊÜâ B¨ÜÐÜár ¸æàWÜ PÜÈñÜáPæãÙÜÛ¸æàQ¨æ''! A©ÃÜÈ, Bp…ì B´… ÓæÉwjíW…       ÖæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ. ËÍÜÌ¨Ü ÖÝÈ AñÜáÂñܤÊÜá ¸ÝÂp…ÕÊÜá®… G¯ÔPæãíwÃÜáÊÜ ÄQ ±ÝíqíW…
Aí¨ÜÃæ H®Üá? PÝÂÊæáÃÝWÜÚWæ ÔQR ÖÝQPæãÙÜÛ¨Üíñæ ¯í©ÓÜáÊÜâ¨æ? BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÃÜá          AÊÜÃÜ®Üá° 5 ¸ÝÄ, ÖæàvÜ®… AÊÜÃÜ®Üá° 2 ¸ÝÄ, XÇ…QÅÓ…r AÊÜÃÜ®Üá° JÊæá3⁄4 Lp… ÊÜÞwÃÜáÊÜ
ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá A¨Ü®æ°à. AñÜÂíñÜ ÁãàiñÜÊÝX ±ÜÅaæãà©ÓÜáÊÜ AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨æà PæçÓÜ®æ°     CÍÝíñ… ÍÜÊÜÞì AÊÜÃÜá 37 ÊÜÐÜì¨Ü ÊÜáá¨ÜáPÜ ÖæàvÜ®… AÊÜÄí¨Ü ¸èÈíW… ±ÝsÜ
ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ, ÖÝÊÜ»ÝÊÜWÜÙÜÆãÉ ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáÊÜâ©ÆÉ. GÇæãÉà ®æãàvÜáÊÜíñæ ®ÜqÓÜáñݤ       PÜÈ¿ááÊÜ AWÜñÜ SíwñÜ CÆÉ.
ÖÜ£¤ÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ¸ÝÂp…ÕÊÜá®…®Ü®Üá° AÎÉàÆÊÝX ¯í©Ô E¨æÅàQÓÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ¸æçÔPæã           CÊÜñÜᤠBÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÃÜá ¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜá ÖæãWÜÚ¨ÜÃÜã A¨Ü®Üá° ®ÜíŸáÊÜ ÖÝXÆÉ!
                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /44

   A¨Üã PÜãvÜ Jí¨Üá Äࣿá "Mind Game''! ÊÜáãÃÜ®æà ±Üí¨Ü¨ÜÈÉ »ÝÃÜñÜÊÜ®Üá°           ±ÜÅÊÝÓÜ PæçWæãíw¨ÝªWÜ PæãàÆRñÝ¨Ü ®æçp… PÜɸ…Êæäí¨ÜÃÜÈÉ AÓÜ»ÜÂÊÝX ÊÜ£ìÔ ±æoár £í©¨Üª
ÓæãàÈst ®ÜíñÜÃÜ ""»ÝÃÜñÜ ¨ÝÅËv…, WÜíWÜãÈ AÊÜÃÜíñÜÖÜ ÁãàWÜ BoWÝÃÜÃÜ PæãÃÜñæ           ÄQ ±ÝíqíW… ®Ý¿áPÜ®Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊÜíñÜã QÅPæp… BoPæRà PÜÙÜíPÜ AíoÇÝÃÜí1⁄4Ô¨æ.
A®Üá»ÜËÓÜᣤ¨æ'' Gí¨Üá XÇ…QÅÓ…r ÖæàڨܪÃÜá. ÖÝWÜíñÜ AÊÜÄWæ »ÝÃÜñÜ¨Ü ŸWæY PÝÙÜi            JŸº ÃÝg ÃÜ|»ÜãËá¿áÈÉ GÐærà Íè¿áìÊÜ®Üá° ±ÜŨÜÎìÓÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÃÝg
C¨æ Gí¨Üá »ÝËÓܸæàw. "»ÝÃÜñÜ¨Ü ¿ááÊÜ BoWÝÃÜÃÜá ±ÜÅÁãàg®ÜPæR ¸ÝÃܨÜÊÜÃÜá'             ÃÝg®Üíñæ ÊÜ£ìÓÜ©¨ÜªÃæ PÜãÈ BÚXíñÜÆã PÜvæ¿ÞWÜáñݤ®æ. ÖÝWÝXÁáà ¨ÝSÇæWÜÙÜá
GíŸá¨æà "WÜíWÜãÈ, ¨ÝÅËv… AÊÜÃÜ PæãÃÜñæ PÝ|ᣤ¨æ' GíŸ AÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü ×í©ÃÜáÊÜ            ÔràÊ… ÊÝ ÊÜáñÜᤠÄQ ±ÝíqíW… AÊÜÃÜá ®Ý¿áPÜÃÝX ÊÜÞwÃÜáÊÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° Êæç»ÜËàPÜÄÔ
«ÜãñÜì A¥Üì. B¨ÜÃæ WÜíWÜãÈ, ¨ÝÅËv…, ñæívÜãÆRÃ…, ÆPÜÒ$3⁄4O…WÜڨܪ »ÝÃÜ£à¿á ñÜívÜ         ¨ÜÃÜã QÅPæp…®Ü ÃÝ¿á»ÝÄWÜÙÝX AÊÜÃÜá ®Üvæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ Ä࣠AÊÜÄWæà Z®Üñæ
2003&04ÃÜ ±ÜÅÊÝÓÜ¨Ü ÊæàÙæ pæÓ…r ÓÜÃÜ~¿áÈÉ JÙæÛ¿á ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜã HPÜ©®Ü             ñÜí¨ÜáPæãvÜáÊÜâ©ÆÉ. CÊÜñÜᤠÓÝÂí±ÝÅÓ…, AWÝÔ, ´ævÜÃÜÃ…, ®ÜvÝÇ…, pæçWÜÃ… ÊÜâv…Õ HPæ
±Üí¨ÜÂWÜÙÜÈÉ ×à®Ý¿áÊÝX ÓæãàñÜá Ÿí©¨Ü᪠®ÜÊÜáWæÆÉ £Ú¨æà C¨æ. ÖÝX¨ÜªÃÜã WÜíWÜãÈ,          ®ÜÊÜá3⁄4 ÖÜê¨Ü¿áPæR B±Ü¤ÃÝWÜáñݤÃæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá3⁄4 PæçaÜÙÜPÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ pæ¯Ó…, WÝÇ…– ®ÜíñÜÖÜ
¨ÝÅËv… ÖæÓÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤ ±ÜÃæãàPÜÒÊÝX aÜáaÜác ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÄWæ        QÅàvæWÜÙÜ®æ°à ÊæáàÆPæRàÄÔÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ®ÜvÜñæ¿áÆãÉ ¨æãvÜx ÊÜÂQ¤WÜÙæ¯Ô¨ÝªÃæ. JÊæá3⁄4
ÓÜÊÝÆá GÓæ¿áᣤÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá3⁄4 ¿ááÊÜ BoWÝÃÜÃÜ Óæ§$ç¿áì EvÜáXÓÜáÊÜâ¨æà XÇ…QÅÓ…r          ""¯à®Üá ÓÝÊÜìPÝÈPÜ ÍæÅàÐÜuÃæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜ IÊÜÃÜá pæ¯Ó… BoWÝÃÜÃÜ®Üá° ÖæÓÜÄÓÜá?''
E¨æªàÍÜ. B¨ÜÃæ »ÝÃÜñÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ Bw¨Ü GÆÉ ±Üí¨ÜÂWÜÙÜÆãÉ ´Ýɱ… BXÃÜáÊÜ BñÜ Êæã¨ÜÆá         Gí¨Üá PæàÚ¨ÝWÜ ""ÓÝÂí±ÝÅÓ…, ÓÝÂí±ÝÅÓ…, ÓÝÂí±ÝÅÓ…, ÓÝÂí±ÝÅÓ…, ÓÝÂí±ÝÅÓ…''
ñܮܰ ¸ÝÂqíW… ŸWæY ñÜÇæPæwÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨æãÚñÜá.                          Gí©¨ÜªÃÜá BÂívæÅ AWÝÔ!! AWÝÔ¿áÊÜÃÜ®Üá° A£ ÖæaÜác ¸ÝÄ ÓæãàÈÔ¨Ü᪠ÖÝWÜã PܯÐÜu
   A¨ÜPÜãR ËáXÇÝX, ÓèÃÜÊ… WÜíWÜãÈ AÊÜÃæà ®Ý¿áPÜ®ÝX¨ÝªWÜ pÝÓ…Wæ ËÙÜíŸÊÝX            ®ÝÆáR WÝÅ®… ÓÝÉ$Âí ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜá AWÝÔ¿áÊÜÃÜ PæçñܱܳÆá(ÓæãàÈÔ¨Ü) PÝÃÜ|ÃÝX¨Üª
Ÿí¨ÜÃæí¨Üá C¨æà BÓæóàÈ¿Þ ñÜívÜ¨Ü ®Ý¿áPÜ ÔràÊ… ÊÝ Ãæ´ÜÄWæ ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜªÃÜá!            ÊÜÂQ¤Ááà ÓÝÂí±ÝÅÓ…. AíñÜÖÜ ÓÝÂí±ÝÅÓ… ŸWæY¿áã JÙæÛ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙܮݰvÜÆá ñÜÊÜá3⁄4
ÓèÃÜÊ… ËÃÜá¨Üœ BÓæóàÈ¿Þ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ¨æãvÜx ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®ÜÊÜ®æ°à ÊÜÞw¨ÜªÊÜâ.         G¨ÜáÃÝÚ¿á ŸWæY AWÝÔ¿áÊÜÄX¨Üª WèÃÜÊÜÊæà PÝÃÜ|. AíñÜÖÜ WÜá|ÊÜ®Üá° BÓæóàÈ¿Þ¨Ü
BñܮܮÜá° ¨Ü±Üì¨Ü ÊÜÂQ¤ Gí¨Üá gÄ©¨ÜªÊÜâ. HPæí¨ÜÃæ Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÇæÉà ñÜPÜR ±ÜÅñÜáÂñܤÃÜ ¯àvÜᣤ¨Üª  BoWÝÃÜÃÜÈÉ PÝ|Æá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ±ÝíqíW…, ÖæàvÜ®…, ÓæçÊÜáív…Õ, PÝÉP…ìWÜÙÜ ÓÝí\PÜ
ÓèÃÜÊ… AÊÜÃÜ WÜqrñÜ®Ü BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÄWæ ×wÓÜᣤÃÜÈÆÉ. BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ ®ÜvÜñæ¿á           ÖÝWÜã Êæç¿áQ¤PÜ ÓÝ«Ü®æ ÖÜá¸æºàÄÓÜáÊÜí£¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜ ®ÜvÜñæ AÐærà QàÙÜáÊÜáor¨Üáª. ®ÜÊÜá3⁄4
ŸWæY CíWæÉív…®Ü BX®Ü ®Ý¿áPÜ ®ÝÔÃ… ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜá ®æãí¨ÜáPæãívÜá Öæàڨܪ             BoWÝÃÜÃÜá BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÃÜíñæ ÓÜ¨Ý WæÆɨæà CÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ®ÜvÜñæ¿á ŸWæY ±ÜÅΰÓÜÆá
ÊÜÞñÜ®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÚÛ. C¨ÜáÊÜÃæWÜã BÓæóàÈ¿Þ ±ÜÅÊÝÓÜ PæçWæãívÜ ñÜívÜWÜÙæÆÉÊÜä PÜ×         ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ÖÝWÝX BoÊÜ®Üá° ±ÜÄWÜ~Ô ®ÜvÜñæ¿áÈÉ®Ü ¨æãàÐÜÊÜ®Üá° ÊÜáÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ.
A®Üá»ÜÊܨæãí©Wæà ×í©ÃÜáXÊæ.                                      JÊæá3⁄4 ¸ÝÂqíW… ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÝWÜ ÓæÉv…j ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Ü ÓæçÊÜá®… K'væã®æÇ…Wæ
   BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ Pæor ®ÜvÜñæWæ ¨æãvÜx C£ÖÝÓÜÊæà C¨æ.                     ""¯à®Üá ¯®Ü° iàÊÜÊÜÞ®ÜËwà ÊÜáãñÜÅ ËÓÜìg®æ ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÖæaÜác ¸ÝÄ ®Ü®ÜWæ
   ÓæãàÆáÊÜ 1⁄4à£Àáí¨Ü AívÜÃ… BÊÜå…ì ¸èÈíW… ÊÜÞwԨܪ WæÅW… aݱæÇ… PÝƨÜÇæÉà          ÓæÉv…j ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ÓÝPÜá ÖæãàWÜá..'' Gí©¨ÜªÃÜá TÝÂñÜ ¸ÝÂp…ÕÊÜá®… ÓÜá¯Ç… WÜÊÝÓÜRÃ…!
CíñÜÖÜ Pæor aÝÚ BÃÜí»ÜÊݨÜÃÜã A¨Üá ËPÜêñÜÃÜã±Ü ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨Ü᪠ÔràÊ… ÊÝ PÝƨÜÈÉ.        ÖÝWæÁáà ®ÜÊÜá3⁄4 ¿ááÊÜ BoWÝÃÜÃÜã ¸ÝÂp… ÊÜáñÜᤠ¸ÝÀá GÃÜvÜÄí¨ÜÆã ±ÜÅñÜáÂñܤÃÜ
ÊÜááí¸æç®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü pæÓ…r ±Üí¨ÜÂÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ®æÆPæR ¹¨Üª ¸ÝÆ®Üá° G£¤PæãívÜá PÝÂa…         ¯àvÜᣤ¨ÝªÃæ.
×w©¨æªà®æí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©Ô¨Üª ÖÝWÜã ¸ÝÂqíW… ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ¨ÝÅËv… AÊÜÃÜ®Üã° ¯í©Ô¨Üª             Let's support!
ÓæÉàoÃ…, ÊæáWÝÅ¥…, ±ÝíqíW… AÊÜÃÜ QË ×ívÜ¨æ ±æäÅàñÝÕ×Ô¨æªà WæÅpæÓ…r PݱÜr®…WÜÙÜ
ÓÝÈ®ÜÈÉ ñÜí¨Üá ¯ÈÉÓÜÇÝWÜáÊÜ D ÔràÊ… ÊÝ. 1999ÃÜ ËÍÜÌPܱ… ÓæËá´æç®ÜÇ…®ÜÈÉ ñÝÊÜâ
¯àw¨Ü PÝÂaæãí¨Ü®Üá° PæçaæÈÉ¨Ü ¨ÜQÒ| BµÅPÝ¨Ü ÖÜÐæìÇ… X¸…Õ AÊÜÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ ""Thanks,
mate. You've just dropped the World Cup'' Gí©¨ÜªÃÜá ÔràÊ… ÊÝ. 1998ÃÜÈÉ »ÝÃÜñÜ
                                                      8 wÓæíŸÃ… 2007
                    ¯¿á£ PÜêñÜ ¯¿áÊÜá ÃÜ×ñÝí
                    ÖÝɨæçPÜÊÜáÀá
                    A®Ü®Ü ±ÜÃÜñÜíñÝÅí....
                         ....ÊÜިܫܣ
                         »ÝÃÜ£
                         PÜÊæàÃ… g¿á£'
                    ¿ÞÊÜ PÜË ÓÜêg®ÜÎàÆÊÝ¨Ü PÜËñæ¿á®Üá° ÓÜêÑrÓÜáñݤ®æãà B PÜË¿á®Üá° ÊÜááPܤ PÜísÜ©í¨Ü
                  ÍÝÉ\ÓÜá. BñÜ ÓÜêÑrst PÜËñæ PæÆÊÜâ ÃÜã{WÜñÜ PÜorÙæWÜÙÜ®Üá° ËáàÃÜŸÖÜá¨Üá, B¨ÜÃÜã A¨Üá
                  Jí¨Üá ËÓÜõñÜ aèPÜqr®æãÙÜWæà CÃÜáñܤ¨æ. A¨Üá ¿ÞÊÜ, ¿ÞÃÜ ¯¿áíñÜÅ|PæR ÔWÜ©¨ÜªÃÜã
                  Jí¨Üá g®ÜÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü »ÝÊÜ®æ, BÍæãàñܤÃÜWÜÙÜ®æ°à ±ÜÅ£´ÜÈÓÜáñܤ¨æ. A¨Üá ÊÜá®ÜÔÕWæ
                  ÊÜáá¨ÜÊÜ®Üã° ¯àvÜŸÆɨÜá, ÊÜáñܤ®Üã° ŸÄÓÜŸÆɨÜá G®Üá°ñݤ®æ ÊÜááÊÜáá3⁄4o. A¨Ü®æ°à ®ÜÊÜá3⁄4
                  PÜáÊæí±Üâ AÊÜÃÜá ""¯¿áÊÜáWÜÙæ ¯®Ü° ŸÙæ, A®ÜÊÜÃÜñÜ AÍÜÅíSÇæ'' G®Üá°ñݤÃæ. Aí¨ÜÃæ ŸÙæ
                  Óèí¨Ü¿áì¨Ü ÓÜíPæàñÜÊæà ÖæãÃÜñÜá, ¨ÝÓÜ嬆 ÓÜíPæãàÇæ¿áÆÉ. PÜËñæWÜã PÜãvÜ ¯¿áÊÜá,
                  PÜoár±ÝvÜáWÜڨܪÃÜã AÊÜâ ¸æàw¿áÆÉ, PÜËñæ B PÜoár±ÝvÜáWÜÙÜ®Üá° ËáàĨÜÃÜã Jí¨Üá
7 CÊÜâ "wàÊÜå…x 'A¥ÜÊÝ "vÜãÊÜå…x'  Óݧ²ñÜ aèPÜqr®æãÙÜWæà CÃÜáñܤ¨æ Gí¨Ü¥Üì.
                    C¨Ü®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜÛÆá PÝÃÜ|ÊÜä C¨æ.
 ¿áã¯ÊÜÔìqWÜÙæãà?           ®ÜÊÜá3⁄4®Üá° ¨ÝÓÜÂPæR ñÜÚۨܪ ¹ÅqÐÜÃÜ®Üá° ÖæãÃܨܟºÆá BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ÓÝÌñÜíñÜÅ$ aÜÙÜÊÜÚ
                  ¿áíñÜÖÜ E©ÌWÜ° ±ÜÄÔ§£¿áÆãÉ ¨æàÍݨÜÂíñÜ ÖÜÆÊÝÃÜá E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÙÜá Óݧ±Ü®æ
                  WæãívÜÊÜâ. D ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ÊÜÞ¨ÜÄ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²Ô¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ÓÝÌñÜíñÜÅ$Â
                  aÜÙÜÊÜÚ¿áÆãÉ ±ÜÅñÜÂPÜÒ ÖÝWÜã ±ÜÃæãàPÜÒÊÝX »ÝX¿ÞX¨ÜªÊÜâ. ×àWæ PÜÐÜrPÝƨÜÆãÉ
                  ®æç£PÜñæ¿á®Üá° G£¤×w¨Ü, ÊÜÂÊÜÓ槿á ÓÜíPæãàÇæ¿áÆãÉ AÔ¤ñÜÌÊÜ®Üá° EÚÔPæãívÜ
                  AíñÜÖÜ ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ¨æàÍÜPæR ÓÝÌñÜíñÜÅ$ Ÿí¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊÜä ñÜÊÜá3⁄4¨æà B¨Ü ÊæçÎÐÜrÂÊÜ®Üá°
                  PݱÝwPæãÙÜÛÆá AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvܸæàPæí¨Üá 1948ÃÜÈÉ ®æàÊÜáPÜWæãíw¨Üª vÝ.
                  ÓÜÊÜì±ÜÈÉ ÃÝ«ÝPÜêÐÜ¡®… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü "ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á ÎPÜÒ| BÁãàWÜ' δÝÃÜÓÜá ÊÜÞwñÜá.
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /48                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /49

A¨ÜÃÜ ´ÜÆÊÝX, 1956ÃÜÈÉ hÝÄWæ Ÿí¨Ü ""¿ááiÔ PÝÀá¨æ''¿á ÓæPÜÒ®… 12(¹) Aw         ÊÜááPܤ ÖÝWÜã ÊÜÞ®æàh…Êæáíp… ¯¿áíñÜÅ|¨ÜÈÉÃÜáñܤÊæ. AÊÜâ ñÜÊÜá3⁄4¨æà B¨Ü ±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÄàPæÒ
AÖÜì TÝÓÜX ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÚWæ ñÜÊÜá3⁄4 ÊæçÎÐÜr$ÂÊÜ®Üá° EÚÔPæãÙÜÛÆá "ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á'¨Ü   ®ÜvæÓÜáñܤÊæ, Aw3⁄4ÍÜ®… ÊÜÞwPæãÙÜáÛñܤÊæ. ñÜÊÜáWæ CÐÜr Ÿí¨Üíñæ ±ÜsÜÂPÜÅÊÜá(ÔÆŸÓ…)ÊÜ®Üã°
Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü ¯àvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ PÜȳÓÜÇÝÀáñÜá. A¨Ü®æ°à ""Deemed-to-be University''     ÃÜã²ÓÜáñܤÊæ. ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX ±ÜÅÍæ° ±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Ü㰠Ԩܜ±ÜwÓÜáñܤÊæ, ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü ÊÜÞvÜáñܤÊæ.
A®Üá°ÊÜâ¨Üá. CíñÜÖÜ Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü ±Üvæ¨Ü ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÚWæ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ¯¿áíñÜÅ|¨ÜÈÉÃÜáÊÜ  AÆɨæ ñÜÊÜá3⁄4¨æà B¨Ü ÓÜqìµPæp…WÜÙÜ®Üã° ¯àvÜáñܤÊæ. Cí¥Ü¨æªà ¯©ìÐÜr ÔÆŸÓ…
ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÚWæ CÃÜáÊÜÐærà ÖÜPÜáR ÊÜáñÜᤠA—PÝÃÜWÜÚÃÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü     ¯«ÜìÄÓܨæà, ±ÜÄàPæÒ¿á®æ°à ®ÜvæÓܨæà PæàÊÜÆ AÓæç®…Êæáíp…, ÓܱæùÓ… QÌh…, ÓæËá®ÝÃ…WÜÙÜ
¿ÞÊÜ ¯¿áíñÜÅ|ÊÜä CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖÝWÝX ÖÜPÜáR ÊÜáñÜᤠA—PÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ¨ÜáÃÜá±Ü       ÊÜáãÆPÜ E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜá ˨ݦìWÜÙÜ ÁãàWÝÂÁãàWÜÂñæ¿á®Üá° AÙæ¨Üá AíPÜ ÊÜáñÜá¤
ÁãàWܱÜwÔPæãÙÜáÛÊÜ GÆÉ AÊÜPÝÍÜWÜڨܪÃÜã HPæ "wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq' Óݧ®ÜÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá°    ÓÜqìµPæp… ¯àvÜáÊÜ wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìqWÜÙÜã CÊæ! B¨ÜÃæ "Bpæã®æãÊÜáÓ…
¯àvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃæí¨ÜÃæ ÓÝÌñÜíñÜÅ$ ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ Óݧ±Ü®æ¿ÞX¨Üª ÎPÜÒ|ÓÜíÓæ§WÜÙÜá AíñÜÖÜ  ÓæràoÓ…' ÓÜÌƳ 1⁄4®Ü°. ñÜÊÜá3⁄4¨æà B¨Ü ±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÄàPæÒ ®ÜvæÓÜáÊÜ, Bw3⁄4ÍÜ®… ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ,
WèÃÜÊÜÊÜ®Üá° PݱÝwPæãíw¨ÜªÊÜâ, g®ÜÃÜ ËÍÝÌÓÜPæR ±ÝñÜÅÊÝX¨ÜªÊÜâ.             Aí£ÊÜá ±ÜÄàPæÒ¿á ±ÜÅÍæ° ±Ü£ÅPæ¿á®Üá° ÃÜã²ÓÜáÊÜ, ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÖÜPÜáR ÊÜáñÜá¤
   B¨ÜÃæ DWÜ BWÜᣤÃÜáÊÜâ¨æà®Üá?                           A—PÝÃÜ Bpæã®æãÊÜáÓ… PÝÇæàgáWÜÚWÜã CÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÓÜíŸí«Ü±Üor ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü
   ¿ááiÔ PÝÀá¨æ hÝÄWæ Ÿí¨Ü ±ÝÅÃÜí1⁄4PÜ ÖÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ 8 ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÚWæ    A®ÜáÊÜᣠ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. AÆÉ¨æ ±ÜÅÍæ° ±Ü£ÅPæ ÃÜã²ÓÜáÊÜ ÖÝWÜã ÊÜåèÆ ÊÜޱܮÜ
"wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq' Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü ¯àvÜÇÝÀáñÜá. G±Ü³ñܤÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ "£àÃÝ ËÃÜÙÜ      ÊÜÞvÜáÊÜ A—PÝÃÜ PÝÇæàgáWÜÚWæà ÓæàĨܪÃÜã wXÅ ÓÜqìµPæp… ¯àvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅ
ÖÝWÜã ËÍæàÐÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü ¯àvܸæàPæí¨Üá'     ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áÊÝXÃÜáñܤ¨æ. AÆɨæ financial independence CÃÜáÊÜâ©ÆÉ,
A—ÓÜãaÜ®æ ÖæãÃÜwst ¿ááiÔ, 3 PÝÇæàgáWÜÚWæ AíñÜÖÜ ËÍæàÐÜ Óݧ®Ü ¯àwñÜá.            CíñÜÖÜ wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq ÖÝWÜã Bpæã®æãÊÜáÓ… PÝÇæàgáWÜÚí¨Ü SíwñÜ
GíŸñܤÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ C®Üã° 18 ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÚWæ wàÊÜå…x Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü ¯àvÜÇÝÀáñÜá.     ÇÝ»ÜWÜÙÜã CÊæ.
1956Äí¨Ü 1990ÃÜÊÜÃæWÜã Aí¨ÜÃæ 35 ÊÜÐÜìWÜÙÜ AÊÜ—¿áÈÉ PæàÊÜÆ 29 PÝÇæàgáWÜÙÜ®Üá°        ±ÜsÜÂPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° PÝÆPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX A±…væàp… ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ÓÜÌñÜ@ ±ÜÄàPæÒ ®ÜvæÓÜáÊÜ
wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìqWÜÙæí¨Üá NãàÑÓÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ PÜÙæ¨Ü 15 ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ 63        ÖÝWÜã ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ A—PÝÃÜËÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AñÜÂíñÜ ÎàZŨÜÇæÉà ´ÜÈñÝíÍÜ
ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÚWæ wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq Óݧ®Ü ¯àvÜÇÝX¨æ. A¨ÜÃÜÆãÉ 2002 Äí©àaæWæ      ±ÜÅPÜo ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜ ®æàÊÜáPܨÜÆãÉ ÁãàWÜÂñæWæ ÊÜáOæ ÖÝPÜŸÖÜá¨Üá,
®ÜÊÜá3⁄4 ÓÜáÃÜñÜRÇ…®ÜÈÉÃÜáÊÜ Pæ.BÃ…. C.Ô. ÓæàĨÜíñæ ¨æàÍݨÜÂíñÜ CÃÜáÊÜ GÆÉ ±ÝŨæàÎPÜ  ËáàÓÜÆá AvÜxWæãàvæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ, ñÜÃÜWÜ£¿á ÊæàÙæ ¯WÜ©, BvÜÚñÝñÜ3⁄4PÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜ
Cíi¯¿áÄíW… PÝÇæàgáWÜÙÜÆɨæ C®Üã° 36 ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÚWæ wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq        ÙÜíñÜÖÜ ÓÜ|¡&±Üâor ËaÝÃÜWÜÚWÜã AívÜÃ… ÓÜPæÅoÄ, Ë«Ý®ÜÓè«ÜPæR ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá EñܤÃÜPÝRX
Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü ¯àvÜÇÝX¨æ! C£¤àaæWÜÐærà ®ÜÊÜá3⁄4 ¸æÙÜWÝË¿áÈÉÃÜáÊÜ Pæ.GÇ….C. ÖÝWÜã      PݨÜá PÜáÚñÜáPæãÙÜÛ¸æàQÆÉ. PÜãvÜÇæà Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ñÜÃÜŸÖÜá¨Üá. ""¯¿áÊÜáWÜÙæ ¯®Ü° ŸÙæ,
PæãàÇÝÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ BÃ….GÇ…. hÝƱܳ®ÜÊÜÃÜ ¨æàÊÜÃÝh… AÃÜÓ… ÊæáwPÜÇ… PÝÇæàiWÜã       A®ÜÊÜÃÜñÜ AÍÜÅíSÇæ'' AíñÜ PÜáÊæí±Üâ AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá° E¨ÝÖÜÄÔ¨Ü᪠A¨ÜPæRà. wàÊÜå…x
wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq Óݧ®Ü ¯àvÜÇÝX¨æ. Cí¨Üá PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ Joár 9 wàÊÜå…x          ¿áã¯ÊÜÔìq ÖÝWÜã Bpæã®æãÊÜáÓ… PÝÇæàgáWÜÙÜá ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° ËáàÃÜŸÖÜá¨Üá, ÓÜ|¡
¿áã¯ÊÜÔìqWÜÚÊæ. D ®ÜvÜáÊæ PÝÇæàgáWÜÚWæ "Autonomous status' (ÓÝÌ¿áñܤ          ±Üâor PÜorÙæWÜÙÜ®Üá° WÝÚWæ ñÜãÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ A¨Üá ˨ݦìÊÜêí¨Ü¨Ü ×ñܨÜêÑr ÖÝWÜã
Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü) ¯àvÜáÊÜ ÖæãÓÜ hÝvÜ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX¨æ!                     ÓÜÊÜÞg¨Ü JÚ£WÝX ÊÜÞñÜÅ.
   AÐÜrPÜãR, "wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq' ÊÜáñÜᤠ"Bpæã ®æãàÊÜáÓ… ÓæràoÓ…'WÜã CÃÜáÊÜ        B¨ÜÃæ BWÜᣤÃÜáÊÜâ¨æà®Üá?
ÊÜÂñÝÂÓÜÊæà®Üá?                                       DWÝWÜÇæà ÃÝg¨ÜÈÉ Joár 9 wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìqWÜÚ¨Üáª, 2004ÃÜÈÉ PÜ®ÝìoPܨÜ
   wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìqWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ¿ÞÊÜ ¯¿áíñÜÅ|ÊÜä CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨Üá     18 PÝÇæàgáWÜÚWæ 2005&2011ÃÜ AÊÜ—Wæ ¿ááiÔ BpÝ®ÜËá Pæãqr¨æ. AÐærà AÆÉ, ¹Ë¹,
BvÜÚñÝñÜ3⁄4PÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜËÃÜŸÖÜá¨Üá, ÊÜÂÊÜÓæ§ CÃÜŸÖÜá¨Üá, ÓÜíŸÙÜ ¯«ÝìÃÜ, ¯àwPæ GÆÉÊÜä  hæÔ, ÊÜáÇÝ°v…, GíGÓ… ÃÝÊÜá¿áÂ, G®…IC, ¯pær, ²wG, GÓ…wGí, GÓ…Iq, GÓ…
                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /50

GÓ…Iq. BÃ…Ë, ¸ÝWÜÆPæãào¨Ü ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜ ×àWæ 12 Cíi¯¿áÄíW… PÝÇæàgáWÜÚWæ               A¨æà ÖÝ© ×w©¨ÝªÃæ. ËᯠAÊæáÄPܨÜíñÝXÃÜáÊÜ ÊÜá~±ÝÆPæR JÊæá3⁄4 ÖæãàX Ÿ¯°.
PÜÙæ¨Ü gã®…®ÜÈÉ ËÍæÌàÍÜÌÃÜ¿á ñÝí£ÅPÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á(Ëq¿áá)ÊÜä ÓÝÌ¿áñæ¤                ÇÝ»Ü ¿ÞÄWæ ÔWÜᣤ¨æ GíŸá¨Üá ŸÄWÜ~¡Wæà PÝ|áñܤ¨æ. ¿ÞÃÜ ŸÚ ÖÜ|˨æÁãà
¯àw¨æ. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ŸÖÜáÍÜ@ GÆÉ TÝÓÜX wXÅ ÖÝWÜã Cíi¯¿áÄíW…               AÊÜÄWÜÐærà E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ|. AÐÜrPÜãR, ""Educate him, who can pay for it'' Gí¨Ü
PÝÇæàgáWÜÚWÜã Bpæã®æãÊÜáÓ… ÓæràoÓ… ÔWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ BÍÜc¿áìÊÜä CÆÉ.               q.Gí.G. ±æç AÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü A¥ÜìÊÜä C¨æà AÆÉÊæ? CÈÉ WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá
   B¨ÜÃæ A¨ÜÄí¨Ü ¿ÞÊÜ A±Ý¿áWÜÙÜá PÝ©Êæ GíŸá¨Ü®Üá° Gí¨Ý¨ÜÃÜã                   AíÍÜÊæí¨ÜÃæ wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìqWÜÙÜá ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÄàPæÒ¿á®Üá° ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü
ÁãàbÔ©ªàÃÝ?                                            ˨ݦìWÜÙÜá ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÝÇæàgáWÜÙÜ ±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÄàPæÒWÜã ÖÝgÃÝWܸæàPÝWÜáñܤ¨æ.
   wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìqWÜÚWæ ¿ÞÊÜ ËáàÓÜÆá ¯¿áÊÜáÊÜä A®ÜÌ¿áÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ,               ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX Aiì¿á®Üã° ÖÝPܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. »ÝÄ Aiì ÍÜáÆR ¯WÜ© ÊÜÞw PÝÇæàgáWÜÙÜá
AÊÜâ ÔCq Êݲ¤WÜã ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ! Aí¨ÜÃæ ŸvÜ, ×í¨ÜáÚ¨Ü hÝ£/ÊÜWÜì¨Ü ÖÝWÜã                ˨ݦìWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÈWæ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨ÜÆÉÊæ?
±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜÄWæ ÓÜÃÜPÝÄ ÔàoáWÜÙæà CÆɨÜíñÝWÜáñܤÊæ! DWÝWÜÇæà PæBÃ…CÔ wàÊÜå…x               CÊæÆÉQRíñÜ A±Ý¿áPÝÄ AíÍÜÊæí¨ÜÃæ, ÓÜÌñÜ@ ±ÜÅÍæ° ±Ü£ÅPæ¿á®ÜᰠԨܜ±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü,
¿áã¯ÊÜÔìq¿ÞX¨ÜªÄí¨Ü 200 ÔàoáWÜÙÜá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü Pæçñܲ³ ÖæãàXÊæ. Êæã¨ÜÆá               AÊÜÃæà ÊÜåèÆ ÊÜޱܮÜÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ñÜÊÜáWæ BWÜ¨Ü Ë¨Ý¦ì¿á »ÜËÐÜÂÊÜ®æ°à
AÈÉ®Ü 400 ÔàoáWÜÙÜ®Üã° ÔCq ÊÜáãÆPÜ ñÜáíŸÇÝWÜᣤñÜá¤. C£¤àaæWæ ¨æàÊÜÃÝh… AÃÜÓ…           ÖÝÙÜáWævÜáÊÜŸÖÜá¨Üá! AÆɨæ PÝÊÜá ²±ÝÓÜá ±æäÅ´æÓÜÃ…WÜÙÜá ˨ݦ쯿áÃÜ ÎàÆÖÜÃÜ|
PÝÇæàiWÜã wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq Óݧ®Ü ¯àvÜÇÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü 60 ÊæáwPÜÇ… ÔàoáWÜÙÜá            ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR AÊÜPÝÍÜ ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. AÐÜrPÜãR, ÊÜááS ®æãàw Cío®ÜìÇ… ÊÜÞP…Õì
ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü Pæçñܲ³Êæ. C®Üá° PÜ®ÝìoPܨÜÈÉÁáà A£¨æãvÜx ÊæáwPÜÇ… ÖÝWÜã Cíi¯¿áÄíW…           PæãvÜᣤÃÜáÊÜ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜá DWÝWÜÇæà ®ÜÊÜá3⁄4 ÊÜááí©Êæ. CíñÜÖÜ A±Ý¿áWÜÚí¨ÝX
PÝÇæàgáWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ Pæ.GÇ….C. ÓÜíÓæ§WÜã wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq Óݧ®Ü ÔQR¨æ.           wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìqWÜÙÜá ˨ݦìWÜÙÜ ±ÝÈWæ "vÜãÊÜå…x' BWÜŸÖÜá¨ÜÆÉÊæ?
C¨ÜÄí¨Ü ®ÜÐÜrÊÝX¨Ü᪠¿ÞÄWæ? ŸvÜ ÖÝWÜã ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ Ë¨Ý¦ìWÜÚWæà AÆÉÊæ?               ÆíWÜá&ÆWÝËáÆÉ¨Ü D wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq ÖÝWÜã Bpæã®æãÊÜáÓ… PÝÇæàgáWÜÙÜá
C®Üã° A±Ý¿áPÝÄ AíÍÜÊæí¨ÜÃæ, ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü Bpæã®æãÊÜáÓ… PÝÇæàgáWÜÚWÜã              ˨ݦìWÜÙÜ®Üá° WÜáÇÝÊÜáÃܮݰX ÊÜÞwPæãÙÜÛ¨æà CÃÜáñܤÊæÁáà? AÐÜrPÜãR ÓÝ°ñܤPæãàñܤÃÜ
wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq Óݧ®Ü ÔWÜŸÖÜá¨Üá. BWÜ ÔCqÁáà CÆɨÜíñÝWÜáñܤ¨ÜÆÉÊæ? AÐærà             ±Ü¨ÜË ¯àvÜáÊÜ ÃÝg嬆 ŸÖÜáñæàPÜ GÆÉ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜÆãÉ ±ÝÅhæP…r, wÓÜpæìÍÜ®…,
AÆÉ, A«Ý±ÜPÜÃÜ ®æàÊÜáPܨÜÈÉ ±ÜÅ£»æWæ Ÿ¨ÜÆá ÓÜÌg®Ü ±ÜPÜÒ±ÝñÜÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜŸÖÜá¨ÜÆÉÊæ?        Cío®ÜìÇ… AÓæÓ…Êæáíp… ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üá C¨æà A®Ý¿áÊÜÆÉÊæ?
E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ A—PÝÃÜ ÊÜÞ®æàh…Êæáíp…Wæ CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü               Wait...
E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜá PÜãvÜ ¯ÊÜ꣤¿ÞWÜáÊÜÊÜÃæWÜã ÊÜÞ®æàh…Êæáíp…Wæ Ë«æà¿áÃÝX CÃܸæàPÝ
WÜáñܤ¨æ, A®Ý¿á PÜO桨ÜáÄWæà ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã «Ü̯ÁáñÜá¤ÊÜí£ÆÉ. PÝ¿áí BXÃܨÜ
E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜíñÜã PÝ¿áí WÜáÇÝÊÜáÃÝXÃܸæàPÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ PæÆÓÜPæRà PÜáñÜᤠŸÃÜáñܤ¨æ.
   Cñܤ wàÊÜå…x ¿áã¯ÊÜÔìq ÖÝWÜã Bpæã®æãÊÜáÓ… PÝÇæàgáWÜÙÜá ñÜÊÜá3⁄4¨æà B¨Ü ±ÜÅÊæàÍÜ
±ÜÄàPæÒ¿á®Üá° ®ÜvæÓÜáñܤÊæ, EñܤÃÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌñÜ@ ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü ÊÜÞvÜáñܤÊæ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá°
ÓÜÃÜPÝÃÜÊÝWÜÈ, ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã Jí¨Üá ñÜoÓܧ ÊÜÂÊÜÓ槿ÞWÜÈ PÝÅÓ…aæP… ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ.
ÖÝXÃÜáÊÝWÜ ¿ÞÃÜá hÝÔ¤ PÝÓÜá PæãvÜáñݤÃæãà AÊÜÄWæ Öæbc®Ü ÃÝÂíP… Pæãoár ±ÜÅÊæàÍÜ
¯àvÜŸÖÜá¨ÜÆÉÊæ? PÝÊæáv…(Pæ) Êݲ¤Wæ ŸÃÜáÊÜ PÝÇæàgáWÜÙÜá ÖæÓÜÄWæ ñÜÊÜá3⁄4¨æà B¨Ü ±ÜÅÊæàÍÜ
±ÜÄàPæÒ ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜã ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ¨Üí«æ¿á®æ°à AÆÉÊæ? Êæã¨ÜÆá D ¨Üí«æ¿á®Üá°
BÃÜí1⁄4Ô¨Ü᪠ÊÜá~±ÝÆ¨Ü ±æçWÜÙÜá. AÊÜÃÜ®æ°à ÊÜÞ¨ÜÄ¿á®Ý°XoárPæãívÜá EÚ¨ÜÊÜÃÜã
                                                 15 wÓæíŸÃ… 2007
                 JÊæá3⁄4Çæà BÍÜc¿áìÊÜ®Üã° ±Üvܸæàw, ©WÜ1⁄2†ÊæáWÜã JÙÜWÝWܸæàw.
                 ÊæáçÓÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ "ÊÜá×ÙÝ ¨ègì®Ü ñÜvæ ÓÜËá£' GíŸ Jí¨Üá PÜËáq
               C¨æ. ÊÜáÖÝÃÝg PÝÇæài®Ü ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÝ¨Ü aÜ. ÓÜÊÜìÊÜáíWÜÙÝ ¸ÝÀá AÊÜÃÜá B
               ÓÜË᣿á A«ÜÂPÜÒÃÜá. ÇæçíXPÜ ¨ègì®Ü A¥ÜÊÝ C®Ý°ÊÜâ¨æà Ë«Ü¨Ü QÃÜáPÜáÙÜPæãRÙÜWݨÜ
               ˨ݦ쯿áÃÜá D ÓÜËá£Wæ ¨ÜãÃÜá ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. ÓÜË᣿áá ÓÜíŸí«Ü±Üor ÊÜÂQ¤Wæ
               ®æãàqÓ… ¯àw ñܮܰ ÊÜááí¨æ ËaÝÃÜOæWæ PÜÃæÔPæãÙÜáÛñܤ¨æ. Jí¨Üá ÊæàÙæ, ÖÝgÃÝWÜ©¨ÜªÃæ
               B ÊÜÂQ¤¿á ËÃÜá¨Üœ PÜÅÊÜáPæçWæãÙÜáÛÊÜ A—PÝÃÜ ÓÜËᣠÖÝWÜã ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áQR¨æ.
               ±ÜÅÓÜá¤ñÜ AÊÜޮܣ¤®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÊæáçÓÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá Ë»ÝWܨÜ
               ÊÜÞi ÊÜááSÂÓܧ ÊÜáÖæàÍÜcí¨ÜÅ WÜáÃÜá AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ˨ݦì¯Á㟺ÃÜá D
               ÓÜËá£Wæ ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜªÃÜá. D ŸWæY PÜãÆíPÜÐÜ ËaÝÃÜOæ, ñܯTæ ®Üvæst ÓÜËᣠC£¤àaæWÜÐærà
               ÊÜÃÜ© ¯àw¨Üáª, ÊÜáÖæàÍÜcí¨ÜÅ WÜáÃÜá AÊÜÃÜ®Üá° ñܲ³ñÜÓܧÃæí¨Üá A¨ÜÃÜÈÉ £ÚÔ¨æ!
                 AÐærà AÆÉ, ÊæáçÓÜãÃÜá ËË¿á "ÊÜÞ®ÜËPÜ Ë»ÝWÜ'¨ÜÈÉ "ÊÜá×ÙÝ A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅ'
               Êæäí©¨Ü᪠A¨ÜÃÜÈÉ "ÓÜÖÝ¿áÊÝ~' ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° PÜȳÓÜÇÝX¨æ. Aí¨ÜÃæ A®Ý¿áPæãRÙÜWݨÜ
               ˨ݦ쯿áÃÜá A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá D ÓÜÖÝ¿áÊÝ~¿á ÓèÆ»ÜÂ
               ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. CÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà Äࣿá ×íÓæ, QÃÜáPÜáÙÜ, ¨ègì®ÜÂPæãRÙÜWݨÜÊÜÄWæ
8 WÜáÃÜá訆 WÜáÇÝÊÜá®ÝWÜ¨Ü  ÊÜÞ®ÜÔPÜ Óæ§$ç¿áì ñÜáíŸáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÖÜí² PܮܰvÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÆãÉ
               ˨ݦ쯿áÃÜ ÊæáàÇæ ®Üvæ¿ááÊÜ ¨ègì®ÜÂÊÜ®Üá° ñÜvæ¿áÆá CíñÜÖܨæªà ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá°
 ñÜ®ÜPÜ ¨æãÃæ¿á¨Ü|¡ wXÅ!  ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ.
                 ¯àÊæà ÖæàÚ, ˨ÝÂ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ¨æàWÜáÆWÜÙÜÈÉ CíñÜÖÜ Jí¨Üá ÊÜÂÊÜÓæ§ C¨æÁáí¨ÜÃæ
               ±ÜÄÔ§£ ¿ÞÊÜ ÊÜáorPæR ÖæãàXÃÜŸÖÜá¨Üá?
                 GÆÉ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜÆãÉ ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜË¿á EñܤÃÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ÊÜåèÆÂÊÜޱܮÜ
               GÃÜvÜá ÖÜíñÜWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. ¸ÝÖÜ ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü (External valua-
               tion) ÊÜáñÜᤠBíñÜÄPÜ ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü (Internal valuation). B¨ÜÃæ EñܤÃÜ
               ±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Üá° ¸ÝÖÜ ÊÜåèÆÂÊÜޱܮÜPæR PÜÙÜá×ÓÜáÊÜâ¨Üá ËÍÜÌ Ë¨ÝÂÆ¿áÊÜÆÉ, B¿Þ
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /54                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /55

Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÜá. ÓÜÊÜáÓæ CÃÜáÊÜâ¨æà CÈÉ. D ÊÜááSÂÓܧÃÜá ñÜÊÜáXÐÜr Ÿí¨ÜÊÜÄWæ  ±ÝÅhæP…r, wÓÜpæìÍÜ®… ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üá C¨æà A®Ý¿á. ²Ga…w ÊÜáñÜá¤
EñܤÃÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜŸÖÜá¨Üá. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áÊæäí¨ÜÃÜ Ë»ÝWÜPæR   GíµÇ… ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜ WæãàÚ®Ü ŸWæY GÐÜár ÖæàÚ¨ÜÃÜã ÓÝƨÜá. vÝPÜrÃæàp…
ÊÜáñæã¤í¨Üá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉÃÜáÊÜ A¨æà Ë»ÝWÜ¨Ü ®ÜvÜáÊæ ÓÜí±ÜPÜì, Óæ°àÖÜ CÃÜáñܤ¨æ.  ÔWÜáÊÜÊÜÃæWÜã Wæçv…®Ü WÜáÇÝÊÜáÃÝXÃܸæàPÜá, GÆÉ ÄࣿáÆãÉ ÓÜÖÜPÜÄÓܸæàPÝWÜ
CíñÜÖÜ Óæ°àÖÜ ¸ÝÖÜ ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü¨Ü ÊæàÙæ E±ÜÁãàWÜPæR ŸÃÜáñܤ¨æ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ    ŸÖÜá¨Üá.
ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá A¥ÜÊÝ CíXÉÐ… Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÜá       A¨Üá ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ÊæáçÓÜãÃÜá, ÎÊÜÊæãWÜY, ÖÜí², «ÝÃÜÊÝvÜ, WÜáƺWÜì
«ÝÃÜÊÝvÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ÊæáçÓÜãÃÜá A¥ÜÊÝ C®Ý°ÊÜâ¨æãà ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉÃÜáÊÜ      A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜâ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ¯¿áíñÜÅ|¨ÜÈɨܪÃÜã
A¨æà Ë»ÝWÜ¨Ü ñÜÊÜá3⁄4 Óæ°à×ñÜÄWæ EñܤÃÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×ÓÜáñݤÃæ. C¨æãí¥ÜÃÝ  ˨ݦìWÜÙÜ »ÜËÐÜÂÊÜ®Üá° ÖÝÙÜáWævÜÊÜâÊÜ PÝ¿áì ÊÜÞñÜÅ AÊÝÂÖÜñÜÊÝX ®Üvæ¿ááñܤÇæà
PæãvÜá&PæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ˨ܪ ÖÝWæ. CíñÜÖÜ Ë¨Ý¦ìWæ Cí£Ðærà AíPÜ ¯àvܸæàPæí¨Üá   C¨æ. A¨ÜÃÜÆãÉ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ËË¿á ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá, CíXÉÐ… w±Ýp…ìÊæáíp…WÜÙÜíñÜã
Êæã¨ÜÇæà ¯«ÜìÄÔ ¹vÜáñݤÃæ. ÖÝWÝX Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÜ ËÃÜá¨Üœ «Ü̯Áᣤ        Jí©ŸºÃÜá ÊÜáãÊÜÃÜ®Üá° ¹orÃæ ¿ÞÄWÜã 55 ±ÜÓæìíp… ÊÜÞP…Õì ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ. C®Üá°,
¨ÜÊÜÃÜ, Ë«æà¿áÃÝXÃܨÜÊÜÃÜ, AÊÜPÜê±æWæ JÙÜWÝ¨Ü Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ »ÜËÐÜÂPæR PÜÆáÉÖÝQ     EÚ¨Ü Ë»ÝWÜWÜÙÜÈÉ ±æäÅ´æÓÜÃ…WÜÙÜ PæíWÜ~¡Wæ WÜáÄ¿Þ¨Ü Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ 55 ±ÜÓæìíp…XíñÜ
¹vÜáñݤÃæ. Jí¨Üá Ë»ÝWܨÜÈÉ Cí¥ÜÊÜÄWæà ÃÝÂíP… ŸÃÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° BPæ A¥ÜÊÝ     PÜwÊæá AíPÜ ¯ÎcñÜ. B ˨ݦìWÜÙÜá ÖæÓÜÄWæ ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜÃݨÜÃÜã A¨ÜÄí¨Ü
BñÜ®Ü ÓÜÖܱÝtWÜÙÜá Êæã¨ÜÇæà F×ÓÜŸÖÜá¨Üá. D ÃÝÂíP… ÖÝWÜã Internal assess-      ¿ÞÊÜ E±ÜÁãàWÜÊÜä CÆÉ. Aí¨ÜÃæ 55 ±ÜÓæìíp…XíñÜ PÜwÊæá AíPÜ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá
ment ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅ£ ÓܸæjP…rWæ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜ 20 AíPÜWÜÙÜÈÉ ¿ÞÄWæ GÐÜár GíŸá¨Üá    "®ÝÂÐÜ®ÜÇ… GÈi¹Èq pæÓ…r'(G®…Cq) ŸÃæ¿áÆá A®ÜÖÜìÃÝWÜáñݤÃæ. G®…Cq
B¿Þ Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÄWæ ñæãàÃÜáÊÜ Ë«æà¿áñæ, "ÓÜÖÜPÝÃÜ'¨Ü ÊæáàÇæ AÊÜÆí¹ÔÃÜáñܤ¨æ.  ŸÃæ¨Üá ±ÝÓÝWÜ©¨ÜªÊÜÄWæ PÝ¿áí PæÆÓÜ ÔWÜáÊÜâ©ÆÉ. Aí¨ÜÃæ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÚWæ ¯àÊÜâ
A¨ÜÃÜÆãÉ Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÜá, CñÜÃÜ ±æäÅ´æÓÜÃ…WÜÙÜá PÝÊÜá ²àwñÜÃÝX¨ÜªÃÜíñÜã    JÊæá3⁄4 PÝÈorÃæ ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã Öæ¨ÜÄPæãívÜá WÜáÇÝÊÜáÃÝXÃܸæàPÜá. ¯ÊÜáWæ ®ÜWÜá
˨ݦ쯿áÃÜ ÎàÆPæRà PÜáñÜᤠŸÃÜáñܤ¨æ. C¨Üá ÖÜáÔ BÃæãà±ÜÊÜÆÉ. ÊÜáÖæàÍÜcí¨ÜÅ     ŸÃÜŸÖÜá¨Üá, ×àWÜã Eípæ AíñÜ BÍÜc¿áìÊÜä BWÜŸÖÜá¨Üá. Jí¨Üá aÜí¨Ü¨Ü ÖÜávÜáX
WÜáÃÜáË®ÜíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ±ÜÅ£ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜÆãÉ C¨ÝªÃæ.              gñæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜã ÊÜáá¯ÔPæãívÜá, ¯ÊÜá3⁄4 career ÖÝÙÜá ÊÜÞvÜáÊÜ ±æäÅ´æÓÜÃ…WÜڨݪÃæ!
   CÆɨæ ÖæãàX¨ÜªÃæ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜíñÜÖÜ þÝ®Ü ¨æàWÜáÆWÜÙÜÈÉ ÊÜá×ÙÝ ¨ègì®Ü     ¸æíWÜÙÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá Ë»ÝWÜ(²Åíp… Ëáàw¿Þ)ÊÜíñÜã
ñÜvæ ÓÜËá£, ÓÜÖÝ¿á ÊÝ~WÜÙæàPæ CÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ?                     C¨æà ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ PÜáTÝ£¿á®Üã° ±Üv橨æ. AÐÜrPÜãR ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá Ë»ÝWÜWÜÙÜÈÉ
   ±ÜÅ£ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜÆãÉ ±æäÅ´æÓÜÃ…, ÄàvÜÃ… A¥ÜÊÝ ÓÝÊÜޮܠE±Ü®ÝÂÓÜPÜÄÃÜ    "Dissertation' (ÓÜíÍæãà«Ü®Ý ±ÜÅŸí«Ü) GíŸ trap C¨æ. D wÓÜpæàìÍÜ®…Wæ
ŸÖÜá¨Üá, GÆÉÄWÜã ±ÜÅñæÂàPÜ PæãsÜwWÜÙÜ®Üá° PæãqrÃÜáñݤÃæ. A«Ü¿á®Ü, ±ÝsÜ ±ÜäÊÜì   100 AíPÜWÜÚÃÜáñܤÊæ. A¨ÜPæãRŸº Wæçv… CÃÜáñݤÃæ. A|PÜÊæí¨ÜÃæ ÊÜÂ¥Üì PÜÓÜÃÜñÜá¤WÜÙÝX
ñÜ¿ÞÄ ÊÜááíñÝ¨Ü PÝ¿áìWÜÚWæ A®ÜáPÜãÆÊÝWÜÈ Gí¨Üá. B¨ÜÃæ AíñÜÖÜ PæãsÜwWÜÙÜá      ÃÜáÊÜ D wÓÜpæàìÍÜ®…¯í¨Ü ˨ݦìWÜÚWæ BWÜáÊÜ ÇÝ»Ü ÊÜÞñÜÅ ÍÜã®ÜÂ.
GÐÜrÃÜÊÜáqrWæ E±ÜÁãàWÜPæR ŸÃÜᣤÊæ GíŸá¨ÜQRíñÜ B PæãsÜwWÜÙÜ WæãàvæWÜÚWæ GÐæãrà   B¨ÜÃæ wÓÜpæàìÍÜ®… ±Üä|ìWæãívÜá, Wæçv… ÓÜ× ¹àÙÜáÊÜÊÜÃæWÜã GÆÉ
˨ݦ쯿áÃÜ BñÜì®Ý¨ÜÊÜíñÜã Ÿw¿áᣤ¨æ. C¨Üá BÃæãà±ÜÊÜÆÉ, AÓÜÖÜ ÖÜáqrÓÜáÊÜ      Ë«Ü¨Ü ×íÓæWÜã JÙÜWÝWܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. D trap¯í¨ÝX A¨æÐÜár Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜá ÎàÆ
ÊÝÓܤÊÜ. ÖÝWÝXÁáà ±ÜÅ£ÑuñÜ ÊÜÂQ¤Á㟺ÃÜá 1989&90ÃÜÈÉ ÊæáçÓÜãÃÜá ËË¿á PܮܰvÜ     PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæãà H®æãà?!
Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃݨÝWÜ ÓÜíhæ I¨ÜãÊÜÃæ WÜípæ¿Þ¨Ü PÜãvÜÇæà PÝÉÓ… ÃÜãÊÜå… ÖÝWÜã      ¯ÊÜáWæ ÃÜÊÜÞ ÊÜÔÐÜu GíŸ WÝ¿áQ Wæ㣤ÃÜŸÖÜá¨Üá. BPæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ËË¿á
CñÜÃÜ A«Ý±ÜPÜÃÜ PæãsÜwWÜÚWæ ¹àWÜ ÖÝQÔ QàÈ¿á®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá!  ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá Ë»ÝWܨÜÈÉ ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜË¿áÈÉ ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ
PÝÃÜ|Êæà®æí¨Üá A¥ÜìÊÝÀáñÜÆÉÊæ? A®æç£PÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá ×í©¯í¨ÜÆã           vÝ. Ga….Pæ. ÊÜáÄÓÝÌËá BPæ¿á wÓÜpæàìÍÜ®… Wæçv… BX¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜáÄÓÝÌËá¿áÊÜÃÜ
®Üvæ¨ÜáPæãívÜá ŸÃÜᣤÊæ. DWÜÆã ÃÝg嬆 ŸÖÜáñæàPÜ GÆÉ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜÆãÉ       "QÃÜáPÜáÙÜ'ÊÜ®Üá° ñÝÙÜÇÝÃܨæ, QÃÜáPÜáÙÜPæR ÊÜá~¿á¨æà BPæ Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÝ¨Ü ±æäÅ.
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /56

¹.G. ÎÅà«ÜÃ… AÊÜÄWæ ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÝWÜ "¯à®Üáíoá ¯®Ü° Wæçv… Eíoá' Aí©¨ÜªÃÜá!          ˨ݦìWÜÙæàPæ ±ÜÅ£»ÜqÓÜᣤÆÉ? AÐÜrPÜãR, E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ| ÓÜbÊÜÃÝX¨Üª w.Ga….
Pæã®æWæ Wæçv… Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ PæãvÜáÊÜíñæ BX®Ü ÊæçÓ… aÝ®ÜÕÆÃ… £ÊÜá3⁄4±Ü³ AÊÜÄí¨Ü ±ÜñÜÅ       ÍÜíPÜÃÜÊÜáã£ì ÊÜÞw¨æªà®Üá?
ñÜí¨ÜáPæãorÃæ "WÜÊÜ®ÜìÃ…Äí¨Ü ÇæoÃ… ñÜí¨ÜÃÜã ¯¯°í¨Ü H®Üã ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜáÊÜâ©ÆÉ         More to follow...
AíñÜ ÎÅà«ÜÃ… ÖÝWÜã ÊÜáÄÓÝÌËá CŸºÃÜã PæàPæ ÖÝQPæãívÜá ÖæàڨܪÃÜá' G®Üá°ñݤÃæ ÃÜÊÜÞÂ
ÊÜÔÐÜu. AÐÜrPÜãR, ÊÜáÄÓÝÌËá ËÃÜá¨Üœ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÆá AígÆá ÎÅà«ÜÃ… AÊÜÄWæ AíñÜÖÜ
¿ÞÊÜ »Ü¿áËñÜá¤?!
   C¨æà®æà CÃÜÈ, Pæã®æWæ BX®Ü ÎPÜÒ| ÓÜbÊÜ w.Ga…. ÍÜíPÜÃÜÊÜáã£ì¿áÊÜÄí¨Ü
ÇæoÃ… ñÜí¨ÜÃÜã E±ÜÁãàWÜÊÝWÜÈÆÉ. ÔqrWæ¨Üª ÎPÜÒ| ÓÜbÊÜÃÜá ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá
Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÜ®Üá° ÓÜbÊÝÆ¿áPæR PÜÃæÔ aÝqÁáàoá ¯àw¨Ü ®ÜíñÜÃÜ WæçvÜ®Üá°
Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãorÃÜá. ×àWæ GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ÖæãàÃÝw ±Ü¨ÜË ±Üvæ¿ááÊÜÈÉ
ÃÜÊÜÞ AÊÜÃæà®æãà ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨ÜÃÜá, B¨ÜÃæ ¯ÍÝ ²ÙæÛ$ç GíŸ BPæ¿á g㯿áÃ…
ÊÜáÄÓÝÌËá¿á PÝo ñÜvæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝÃܨæ ÊÝÂÓÜíWÜÊÜ®Üá° A«ÜìPæRà ¹oárÖæãà¨ÜÃÜá. ÃÜÊÜÞÂ
ÊÜÔÐÜu ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ŸWæY q.G®…. ÔàñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜ g®Ü²Å¿á "ÊÜááPܤ' «ÝÃÝÊÝ׿áÈÉ
Jí¨Üá G²Óæãàv… PÜãvÜ ±ÜÅÓÝÃÜÊÝX¨Üª®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÚÛ.
   ÖÝWÜíñÜ GÆÉÃÜã WÜáÃÜá, ÓÝÌËáWÜÙÜí¥ÜÊÜÃæà Gí¨ÜÆÉ. ˨ݦìWÜÙÜ A»Üá¨ܿáPÝRX
ÍÜÅËáÓÜᣤÃÜáÊÜ ÓÝPÜÐÜár A«Ý±ÜPÜĨݪÃæ. B¨ÜÃæ PæÆÊÜâ PæãÙÜPÜá gíñÜáWÜÙÜá Cwà ÎPÜÒPÜ
ÊÜêí¨ÜÊæà ñÜÇæñÜXYÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜᣤÊæ. ÖÝWÝX GÇæÉÈÉ ±ÝÅQrPÜÇ…Õ, Cío®ÜìÇ…Õ, ±ÝÅhæP…r,
wÓÜpæàìÍÜ®… C¨æÁãà AÇæÉÆÉ ¨ègì®ÜÂWÜÚÊæ. ±ÝÅQrPÜÇ… ±ÜÄàPæÒ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ ñÜÊÜáWæ
¸æàPݨÜÊÜÃÜ®æ°à ¸ÝÖÜ ñܱÝÓÜOæPÝÃÜÃܮݰX PÜÃæÔPæãívÜá "ÊÜÞP…Õì µP…Õ' ÊÜÞvÜáñݤÃæ!
PæÆÊæäÊæá3⁄4 ÖæaÜác AíPÜ WÜÚÓܸæàPæíŸ, ÃÝÂíP… Ÿí¨ÜÃæ WæãàÇ…x ÊæávÜÇ… ÔWÜáñܤ¨æíŸ BÓæÀáí¨Ü
ñÝÊÝXÁáà ÖæãívÜPæR ¹àÙÜáÊÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ. ±ÜÅ£»ÜqÔ¨ÜÃæ GÈÉ ñÜÊÜá3⁄4 career A®æ°à ÖÝÙÜá
ÊÜÞvÜáñݤÃæãà GíŸ »Ü¿á©í¨Ü ñÜÊÜá3⁄4®Üá° A²ìÔPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ. ×àWæ ˨ݦì
WÜÙÜ®Üá° ¨ÜáÃÜá±ÜÁãàWܱÜwÔPæãÙÜáÛÊÜíñÜÖÜ ÖæãÆÓÜá PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜã hÝ£
ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ÃÜPÜÒOæ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ, hÝ£¿á®æ°à WÜáÃÝ~¿á®Ý°X, ÇæçÓæ®…Õ BX
ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜá ®ÜÊÜá3⁄4 ÊÜááí©Êæ. Cí¨Üá ®ÜÊÜá3⁄4 GÆÉ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á
WÜÙÜ®Üã° £±æ³WÜÙܮݰX ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨Üá hÝ£ Çݹ, ¨æÌàÐÜWÜÙæà. B¨ÜÃæ ŸÈ±ÜÍÜáWÜÙÝWÜᣤÃÜá
ÊÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜŠ˨ݦìWÜÙÜá. CíñÜÖÜ A®æç£PÜ PæÆÓÜWÜÙÜá PÜO桨ÜáÄWæà ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã
ÓݹàñÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜáÊÜâ©ÆÉ.
   C¨ÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¿ÞÄWæ ¨ÜãÃÜá PæãvܸæàPÜá? CíñÜÖÜ A®Ý¿á¨Ü ÖæãÃÜñÝX¿áã
                                                22 wÓæíŸÃ… 2007
                A¨æãí¨Üá Sunny day.
                ÊæãÆÊæäí¨Üá ñܮܰ ±æä¨æ¿á ÊÜááí¨æ Çݱ…&pݱ… CoárPæãívÜá pæç±… ÊÜÞvÜáñݤ
              PÜáÚ£ÃÜáñܤ¨æ. AÐÜrÃÜÈÉ ®ÜÄÁãí¨Üá A¨æà ÊÜÞWÜìÊÝX ŸÃÜáñܤ¨æ. ÖÝWæ Ÿí¨Ü ®ÜÄ
              ÊæãÆÊÜ®Üá° ±ÜÅΰÓÜáñܤ¨æ&H®æãà ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÖÝX¨æ?
                ÊæãÆ: Öè¨Üá thesis ŸÃæ¿áᣤ¨æªà®æ!
                ®ÜÄ: ¿ÞÊÜ ÓܸæjP…r?
                ÊæãÆ: K A¨Ý... ""ÊæãÆWÜÙÜá ÖæàWæ ®ÜÄ¿á®Üá° £®Üá°ñܤÊæ'' GíŸ ŸWæY !!
                ®ÜÄ: Ridiculous! GíñÜÖÜ ÊÜáãSì¯WÜã Wæ㣤¨æ ÊæãÆWÜÚWæ ®ÜÜÄ¿á®Üá° £®Ü°Æá
              ÓÝ«ÜÂËÆÉ AíñÜ.
                ÊæãÆ: ÖÝWݨÜÃæ ¸Ý ñæãàÄÓÜáñæ¤à®æ.
                ®ÜÄ¿á®Üá° ñܮܰ ±æä¨æÁãÙÜPæR PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨Ü ÊæãÆ, PæÆÊæà ¯ËáÐÜWÜÙÜÈÉ
              ¸ÝÀáaܱܳÄÓÜáñݤ ÖæãÃÜŸí¨Üá ÊÜáñæ¤ Çݱ…&pݱ… ÊÜááí¨æ PÜáÚñÜá pæç±… ÊÜÞvÜÆá
              BÃÜí1⁄4ÓÜáñܤ¨æ. ÓÜÌƳ Öæ㣤®ÜÈÉÁáà ñæãàÙÜÊæäí¨Üá ŸÃÜáñܤ¨æ. ÖÝWæ Ÿí¨Ü ñæãàÙÜ "H®Üá

9 ÊÜÞ£XíñÜ AÊÜÙÜ AÙÜáÊæà
              ÊÜÞvÜᣤ©ªà¿Þ? Gí¨Üá ÊæãÆÊÜ®Üá° PæàÙÜáñܤ¨æ. ÊÜÞÊÜáãÈ EñܤÃÜ& "¦àÔÓ…'. ËÐÜ¿á
              H®Üá? ""ÊæãÆWÜÙÜá ÖæàWæ ñæãàÙÜÊÜ®Üá° £®Üá°ñܤÊæ''! ÊæãÆ¨Ü ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÚ¨Ü ñæãàÙÜ PæàPæ ÖÝQ
 hæãàÃÝX PæàÙÜá£ñÜá¤!   ®ÜWÜÇÝÃÜí1⁄4ÓÜáñܤ¨æ. ÖÝWݨÜÃæ ¸Ý ñæãàÄÓÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ñæãàÙÜÊÜ®Üã° ñܮܰ ±æä¨æÁãÙÜPæR
              PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨Ü ÊæãÆ ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÇæÉà Öæãpær ÓÜÊÜÄPæãívÜá ÖæãÃÜŸÃÜáñܤ¨æ.
              ÊÜáñæ¤ Çݱ…pݱܮÜá° PÜáorÆá ÍÜáÃÜá ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. AÐÜrÃÜÈÉ G¨ÜáÄWæ PÜÃÜw ŸÃÜᣤÃÜáñܤ¨æ.
              PÜÃÜw¿áã PÜãvÜ A¨æà ±ÜÅÍæ° ÖÝPÜáñܤ¨æ. ÊæãÆ¨Ü EñܤÃÜÊÜä ԨܜÊÝXÃÜáñܤ¨æ. "ÊæãÆWÜÙÜá
              ÖæàWæ PÜÃÜw¿á®Üá° £®Üá°ñܤÊæ'! ¸Ý ñæãàÄÓÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ÊæãÆ PÜÃæ¿ááñܤ¨æ. B¨ÜÃæ
              ÊæãÆÊÜ®Üá° ×í¸ÝÈÓÜáñݤ ±æä¨æÁãÙÜPæR Öæãà¨Ü PÜÃÜwWæ BÍÜc¿áìÊæäà BÍÜc¿áì!
              ±æä¨æ¿á Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ®ÜÄ¿á ÊÜáãÙæWÜÙÜ ÃÝÎÀá¨æ, C®æã°í¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ
              ñæãàÙÜ¨Ü ÊÜáãÙæWÜÙÜ®Üá° ÃÝÎ ÖÝPÜÇÝX¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ¨æçñÜ ÔíÖÜÊæäí¨Üá ¸ÝÀá
              ñæÃæ¨ÜáPæãívÜá WÜáÃ…Å....WÜáÃ…Å.... G®Üá°£¤ÃÜáñܤ¨æ!
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /60                                     ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /61

   A¨ÜÃÜ A¥Üì CÐærà.                                   ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜᣤ¨æªà®æ. A¨ÜÃÜ gñæWæ ÊæáwPÜÇ… K©¨Ü ÖÜávÜáX¿áÃæí¨ÜÃæ aÝÄñ܆ÊÜ®æ°à
   ¯àÊÜâ ¦àÔÓ…Wæ ¿ÞÊÜ ËÐÜ¿á BÄÔPæãÙÜáÛ£¤àÄ GíŸá¨Üá ÊÜááSÂÊÜÆÉ. ¿ÞÊÜ           A®ÜáÊÜÞ¯ÓÜáÊÜ ÓÜÊÜÞg ÊÜáñæã¤í¨Üá PÜvæ C¨æ''.
AíQ&AíÍÜWÜÙÜ®Üá° PÜÇæÖÝPÜᣤàÄ GíŸá¨Üã ÊÜááSÂÊÜÆÉ. ¯àÊÜâ ¦àÔÓ… ŸÃæ¿ááÊÜ             GÆÉÃܨÜãª, GÇÝÉ PÝÇæàgáWÜÙÜÆãÉ A¨æà WæãàÙÜá.
ÓܸæjP…r¯í¨Ü ¿ÞÄWÜã ¿ÞÊÜ ÇÝ»ÜÊÝWܨæà C¨ÜªÃÜã bíñæÀáÆÉ. B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ¿ÞÃÜ             CÊÜâ AÇæãÉí¨Üá CÇæãÉí¨Üá ®Üvæ¿ááÊÜ Isolated cases AÆÉ. There is
PæÙÜWæ(Wæçv…) ¦àÔÓ… ŸÃæ¿áᣤàÄ GíŸá¨Üá SíwñÜ ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤ¨æ!!               a silent majority! AÊÜÃÜá ¸ÝÀá ¹vÜᣤÆÉ GíŸ ÊÜÞñÜÅPæR ÓÜÊÜáÓæÂÁáà CÆÉ
   ®ÜÊÜá3⁄4 ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜ PÜÊÜáìPÝívÜ¨Ü ŸWæY HPæ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ŸÃæ¿á¸æàPÝX¨æÁáí¨ÜÃæ  Gí¨Ü¥ÜìÊÜÆÉ. A¨æãí¥ÜÃÝ Forbidden A¥ÜÊÝ supressed silence.
¸ÝQÕíW… ÄíW…®Ü ÖæãÃÜWæ ¯íñÜá ®æãàvÜáÊÜÊÜÄWæ(Ringside viewers) WÜá¨Ü᪠           ñÜáí¸Ý A®ÜáÊÜÞ®ÝÓܳ¨ÜÊÝ¨Ü ÊÜåè®Ü. HPæí¨ÜÃæ Jí¨Üá ÖÜávÜáX ñܮܰ ÊæáàÇæ
£®Üá°ÊÜÊÜÃÜ ®æãàÊÜâ, Êæà¨Ü®æ A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ""®Ý®Üá ÊÜÞ®ÜÓÜWÜíWæãà£Å¿áÈÉ GíGÔÕ      ¨ègì®Ü ®ÜvæÀáñæí¨ÜÃæ, ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚPæãívÜÃæ PÝÇæàiWæà ÖæãàWܸæàvÜ Gí¨Üá
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ. ŸÁãàPæËáÔó¿áÈÉ ®Ü®ÜWæà WæãàÇ…x ÊæávÜÇ… ŸÃܸæàPÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ           ¹vÜáÊÜ ±æäàÐÜPÜÃæà Öæbc¨ÝªÃæ, ÓÜíPÜÐÜr¨ÜÈÉÃÜáÊÜ Ë¨ÝÂ¦ì¯¿á ®ÜvÜñæ¿á®æ°à ÍÜíQÓÜáÊÜ,
®ÜÊÜá3⁄4 ±æäÅ´æÓÜÃ… "¸æàwPæ'¿á®Üá° DvæàÄÓÜÈÆÉ GíŸ PÝÃÜ|PæR WæãàÇ…x ÊæávÜÇ… Pæçñܲ³     AÊÜÙÜÇæÉà ñܲ³¨æ Gí¨Üá A®ÜáÊÜÞ¯ÓÜáÊÜ g®ÜĨݪÃæ. ÖÜávÜáX¿áÃæà ÊÜÞP…ÕìWæãàÓÜRÃÜ
ÖæãàÀáñÜá. AÐæràAÆÉ, ÊÜÞP…Õì®ÜÆãÉ TæãàñÝ BÀáñÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ ²Ga…wWÝX            H®Üá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ԨܜÃÝXÃÜáñݤÃæ Gí¨Üá ÆhæjÀáÆɨæ ÖæàÙÜáÊÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ.
CSIR(Council of Scientific and Industrial Research)Wæ ÓæàĨÝWÜ               ÖÝXÃÜáÊÝWÜ JŸº ÖæOÝ¡¨ÜÊÜÙÜá ¿ÞÊÜ Ä࣠C¨Ü®Üá° G¨ÜáÄÓܸæàPÜá? ¿ÞÃÜ ŸÚ
PÝÊÜá²àvæWÜÙÝXÃÜáÊÜ AÈÉ®Ü ±æäÅ´æÓÜÃ…WÜÚí¨Ü ñܲ³ÔPæãÙÜÛÇÝWÜÈÆÉ. B ÓÜár²v… ²Ga…        ®æãàÊÜâ ñæãàwPæãÙÜÛ¸æàPÜá? ¿ÞÃÜá AÊÜÙÜ ÓÜÖÝ¿áPæR ŸÃÜáñݤÃæ? AÐÜrPÜãR, ÊÜáÆX¨ÜÃæ
wWÝX ®Ü®Ü° ÎàÆÊÜ®æ°à PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. C¨Üá ®Ü®æã°ŸºÙܨæªà PÜ¥æ¿áÆÉ. A¨ÜÃÜÆãÉ    ÊÜÞñÜÅ ÊÜÞP…Õì PæãvÜáÊÜíñÜÖÜ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ÓÜêÑrԨݪÃÜá? AíñÜÖÜ A¯ÊÝ¿áìñæ¿á®Üá°
ÖÝÓærÇ…®ÜÈÉ CÃÜáÊÜ ÖÜávÜáX¿áÃÜ®Üá° ®ÜÊÜá3⁄4 ÊÜ¿áÔÕ®ÜÐÜár ¨æãvÜx ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ   ñÜí©qrÃÜáÊÜÊÜÃÝÃÜá? Öæ|¡®Üá° hÝÄ~ Gí¨Üá qàQÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»Ü. B¨ÜÃæ BPæ¿á®Üá°
±æäÅ´æÓÜÃ…WÜÙÜá call girls ¥ÜÃÝ ®ÜvæÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá PÜÃæ¨ÝWÜÇæÆÉ ÖæãàWܸæàQñÜá¤.  ÓÜãÙæ¿á®Ý°X ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá WÜívÜÓæà AÆÉÊæ? ¸æíWÜÙÜãÃÜá ËË¿áÈÉ »ÜËÐÜ嬆 ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ®Üá°
Faculty¿áÈÉ CÃÜáÊÜÊÜÃæÆÉÃÜã Aí¥ÜÊÜÃæà. ÊÜÞÓÜrÃ…Õ A¥ÜÊÝ ²Ga…wWÝX ®Ü®Ü°            ÃÜã²ÓÜᣤÃÜáÊÜ ±ÝūݱÜPÜ ÊÜáÖÝÍÜ¿áÃæ㟺ÃÜá, ÊÜÞÓÜrÃ…ÕWæí¨Üá ŸÃÜáÊÜ ËÊÝ×ñÜ
ÍÜñÜáÅWÜÙÜã B w±Ýp…ìÊæáíp…Wæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ. ¯ñÜÂÊÜä ®æãàÊÜâ ®ÜáíWÜáñݤ PÝÆ      ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ "You are a safe bet'' G®Üá°ñݤÃæí¨ÜÃæ ®ÜíŸá£¤àÃÝ?
¨ÜãvÜᣤ¨æªà®æ''.                                        A©ÃÜÈ, ¯ÊÜáWæ ÖÝÓܮܨÜÈÉ Ë¨Ý¦ìWÜÚí¨Ü ±æoár £í¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃæ㟺ÃÜ ÖæÓÜÃÜá
   CíñÜÖÜ C&ÊæáàÇ…WÜÙÜ®Üá° K¨Üᣤ¨ÜªÃæ PÜÃÜáÙÜ®æ°à ×íw¨ÜíñÝWÜáñܤ¨æ.           ®æ®Ü²¨æÁáà?
   ""WÜáÃÜá訆 WÜáÇÝÊÜá®ÝWÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜ ¨æãÃæ¿á¨Ü|¡ wXÅ'' ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° K© CíñÜÖÜ ®ÜãÃÝÃÜá    ÊæáçÓÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ÖÝÓÜ®Ü ¸ÝÅía…®ÜÈÉ PܮܰvÜ Ë»ÝWÜ¨Ü ±ÝūݱÜPÜÃÝX¨Üª
C&ÊæáàÇ…WÜÙÜá, PÜÃæWÜÙÜá Ÿí©Êæ. A¨ÜÃÜÆãÉ Gí.GÓ…. ÃÝÊÜá¿á ÊæáwPÜÇ… PÝÇæài®ÜÈÉ        AÊÜÃÜá ˨ݦì¯Á㟺ÙÜ®Üá° ñÜÊÜá3⁄4 PæãsÜwÁãÙÜPæR PÜÃæÔPæãívÜá BPæ¿á gñæ AÓÜ»ÜÂÊÝX
Gí¹¹GÓ… ÊÜÞwÃÜáÊÜ JŸº ˨ݦ쯿áíñÜã ®æãàÊÜâ ñæãàwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæãRà             ÊÜ£ìÔ Ë¨Ý¦ìWÜÚí¨Ü ±æoár £í©¨Üáª, ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ÊÜÃÜ©¿ÞX¨Üª®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÚÛ. D
ÓÜRÃÜ PÜÃæ ÊÜÞw¨ÜªÙÜá. B¨ÜÃæ ÊÜÞñÜá ÊÜÞ£WÜã ¹PÜRÚÓÜÆá BÃÜí1⁄4ÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. ÊÜÞ£XíñÜ     Zo®æ¿á ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜ®Üá° 6 £íWÜÙÜá ÓÜÓæ³ív… PÜãvÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ "ÓÜÌ¿áí
AÊÜÙÜ AÙÜáÊæà hæãàÃÝX PæàÙÜᣤñÜá¤. ""®Ü®Ü° A±Ü³&AÊÜá3⁄4 bPÜRí©¯í¨ÜÆã JÙæÛ¿á¨Ü®æ°à     ¯ÊÜ꣤' ñæWæ¨ÜáPæãívÜ BñÜ DWÜ ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ ¨æãvÜx ÓÝ×£¿áíñæ ÓæãàWÜá ÖÝQPæãívÜá
ÖæàÚPæãqr¨ÝªÃæ. Pæor¨ÜÃÜ ŸWæY A²³&ñܲ³ ÊÜÞñÜ®Üã° BvÜᣤÃÜÈÆÉ. CíñÜÖÜ ×®æ°ÇæÀáí¨Ü Ÿí¨Ü    £ÃÜáWÜᣤ¨ÝªÃæ. Cñܤ PÜáÊæí±Üâ AÊÜÃÜ®Üá° WÜᣤWæ ñæWæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ ÖÝWÜã PÜáÊæí±Üâ ÖæÓÜÃÜá
®Ü®Ü°íñÜÖÜ GÐæãrà Öæ|á¡ÊÜáPÜRÚWæ HPÝHQ PÜãÅÃÜ ±ÜÅaÜíaÜ G¨ÜáÃݨÜÃæ ÖæàWæ G¨ÜáÄÓܸæàPæí¨æà  ÖæàÚPæãívæà ñÜÊÜá3⁄4 AÔ¤ñÜÌ EÚÔPæãíwÃÜáÊÜ "®Ývæãàg' ¨æà.gÊÜÃæàWèvÜÃÜá B ÊÜÂQ¤Wæ
WæãñݤWÜáÊÜâ©ÆÉ. DXÃÜáÊÜÐÜár Ÿá©œ GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ C©ª¨ÜªÃæ ÊæáçÊæáàÇæ PæçÖÝQ¨Ü    "ËÍÜÌÊÜÞ®ÜÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤' PæãvÜÊÜÞw¨ÝªÃæ!! ˨ݦ쯿á gñæ A®ÜábñÜÊÝX ÊÜ£ìÔ
B ±æäÅ´æÓÜÃ…®Ü PܱÝÙÜPæR ¹X¿áᣤ¨æª. AíñÜÖÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÜªPÝRX Cí©WÜã    ˨ݦìWÜÚí¨Ü ±æoár £í¨Üá ÓÜÓæ³ív… BX¨Üª ÊÜÂQ¤Wæ "ËÍÜÌÊÜÞ®ÜÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤' PæãvÜáñݤÃæí¨ÜÃæ
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /62

B ±ÜÅÍÜÔ¤¿á ÊÜåèÆ ¿ÞÊÜ ÊÜáorQRÚ¿áŸÖÜá¨Üá ÁãàbÔ? ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜ®Üã°            ¨ÜãÃÜá ¨ÝSÇÝ XÃÜŸÖÜá¨Üá? ÊæáçÓÜãÃÜá, PÜáÊæí±Üâ, ÖÜí² ËËWÜÙÜ PÝÇæàh…, ÇæàwàÓ…
PÝvÜᣤÃÜáÊÜ hÝ£ ÃÝgPÝÃÜ|¨Ü PÜŸí«Ü¸ÝÖÜáWÜÙÜ BÙÜ, ËÓݤÃÜ C®æ°ÑrÃÜŸÖÜá¨Üá?          ÖÝÓærÇ…WÜÙÜ ®æãàqÓ… ¸æãàv…ì ÊæáàÇæ "ÊÜá×ÙÝ ¨ègì®Ü ñÜvæ ÓÜËá£' GíŸ PÜËáq
   C¨Üá J¹ºŸºÃÜ PÜ¥æ¿áÆÉ. ®ÜÊÜá3⁄4 GÐæãrà WÜáÃÜáWÜÙÜ JÙÜWÜã J¸æ㺟º ÊÜáÖæàÍÜcí¨ÜÅ     C¨æ, ˨ݦ쯿áÃÜ ÃÜPÜÒOæWæ PÝÀá¨æ ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ, A®Ý¿áPæãRÙÜWݨÜÊÜÃÜá ¨ÜãÃÜá
WÜáÃÜáWÜڨݪÃæ. «ÝÃÜÊÝvÜ ËË¿á »ÜãWæãàÙÜÍÝÓÜ÷ Ë»ÝWÜ¨Ü ±ÝūݱÜPÜÃÝX¨Üª ±æäÅ.         ¯àvÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ÓÜãaÜ®æ ÖÝPÜáñݤÃæí¨ÜÃæ PæÆ ±æäÅ´æÓÜÃ…WÜÙÜá A¨æíñÜÖÜ ²àvæWÜÙÝX
®ÜÃÜWÜÇ… AÊÜÃÜá ˨ݦ쯿áÄWæ ÇæçíXPÜ QÃÜáPÜáÙÜ ¯àw Jí¨Üá ÊÜÐÜì ÓÜÓæ³ív…           ±ÜÄ|ËáÔÃÜŸÖÜá¨Üá? AÐÜrPÜãR, ÇæçíXPÜ QÃÜáPÜáÙܨÜíñÜÖÜ ÓÜÊÜáÓæÂÁáà CÆÉ A®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ
BX¨ÜªÃÜá. ×í¨æãÊæá3⁄4 ¸æíWÜÙÜãÃÜá ËË¿á PÝÊÜáÓ…ì BÂív… ÊÜÞ®æàh…Êæáíp… Ë»ÝWÜ¨Ü        A¥ÜÊÝ ÓÜÊÜáÓæ CÐæãrí¨Üá ÊݱÜPÜÊÝXÆÉ A®æã°à¨Ý¨ÜÃæ CíñÜÖÜ ÓÜËá£WÜÙÜ®æ°àPæ
ÊÜááSÂÓܧÃÝX¨Üª Pæ. ÖÜ®ÜáÊÜáíñܱܳ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ˨ݦì¯Á㟺ÃÜá E±ÜPÜáƱܣWæ        ÃÜã²ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá? ÓÜË᣿á ÓܨÜÓÜÂÃÜá Sá¨ÝªX ÇæàwÓ… ÖÝÓærÇ…WÜÚWæ Ÿí¨Üá QÃÜáPÜáÙÜ
¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜªÃÜá. ±æäÈàÓ… PÜí±æÉàíp… PÜãvÜ BXñÜá¤. Pæã®æWæ ÖÜ®ÜáÊÜáíñܱܳ®ÜÊÜÃÜ®Üá°     A®Üá»ÜËÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá «æç¿áì©í¨Ü ¨ÜãÃÜá ¯àw Gí¨Üá ˨ݦ쯿áÄWæàPæ ÊÜá®ÜË
WÜáƺWÜìPæR ÊÜWÝìÊÜOæ¿á®Üã° ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. D ŸWæY ±Ü£ÅPæWÜÙÜÆãÉ ËÓÜõñÜÊÝX          ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá? ÓÜÖÝ¿á ±Üvæ¨ÜáPæãÚÛ AíñÜ ®æãàqÓ… ÖÝPÜáÊÜ AWÜñÜ Ÿí©¨Ýª¨ÜÃÜã
ÊÜÃÜ©¿ÞXñÜá¤. AÐæràPæ, ÊÜáÖÝÃÝg ÖÝWÜã ÊÜáÖÝg®Ü PÝÇæài®ÜÈÉ PÜÙæ¨Ü ÊÜÐÜì           HPæ?
AÃæPÝÈPÜ E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÝX¨Üª vÝ. ¸ÝÇÝi ËÃÜá¨Üœ ˨ݦì¯Á㟺ÙÜá ËËWæ ¨ÜãÃÜá             ¯àÊæà ÁãàbÔ...
¯àw¨Ü᪠ñܯTæ ®Üvæ¿áᣤ¨æ. PÝÊÜá²àwñÜ WÜáÃÜáWÜÚí¨ÝX WÜáÃÜá&ÎÐÜÂÃÜ ÓÜíŸí«ÜÊæà          CíñÜÖÜ NãàÃÜ A®Ý¿á PÜO桨ÜáÄWæà ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ| ÓÜbÊÜÃÝX¨Üª
Ÿ¨ÜÇÝWÜᣤ¨æ. Jí¨ævæ, ñܮܰ WÜÇ…ì´æÅív…Wæ QÃÜáPÜáÙÜ ¯àw¨Ü ±æäÅ´æÓÜÃ…®Ü®Üá° ±ÜÅΰÓÜÆá    w.Ga…. ÍÜíPÜÃÜ ÊÜáã£ì¿áÊÜÃÜá ÊÜÞw¨æªà®Üá? ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ÊæaÜc¨ÜÈÉ 72 ÓÝËÃÜ
ÖæãàX ´æàÇÝ¨Ü ¸Ý¿å…´æÅív…WÜڨܪÃæ, C®æã°í¨ævæ ñܮܰ ÊÜáWÜÙÜ ÊÜ¿áÔÕ®Ü ÎÐæ¿á®æ°à       ÃÜã. ¯àw b®Ü°¨Ü PܮܰvÜPÜ SÄà© ÊÜÞw¨Üª ÊÜá×ÙÝ ËË¿á PÜáƱܣ ÓÜÀáà¨Ý AS¤Ã…
ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX Êæã¨ÜÆ ÖæívÜ£Wæ væçÊæäàÓ…ì ¯àw¨Ü E¨ÝÖÜÃÜOæ PÜáÊæí±Üâ          AÊÜÃÜ »ÜÅÐÜrñÜ®Ü ÓݹàñݨÜÃÜã PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ¨Ü ÍÜíPÜÃÜ ÊÜáã£ì¿áÊÜÃÜíñÜÖÜ AÓÜÊÜá¥Üì
ËË¿áÈɨæ!                                          ÖÝWÜã ±ÜâPÜRÆ ÓÜbÊÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ®Üí¹ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂÊæ?
   CÐÝrX¿áã ®ÜÊÜá3⁄4 ËËWÜÙÜá ñܲ³ñÜÓܧÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¿ÞÊÜ PÜÅÊÜáPæçWæãíwÊæ?            ÖÝWݨÜÃæ ˨ݦìWÜÙÝ¨Ü ®ÝÊæà®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá?
   ÊÜáÖæàÍÜcí¨ÜÅ WÜáÃÜá AÊÜÃÜá ñܲ³ñÜÓܧÃæí¨Üá PÜÙæ¨Ü Óæ±æríŸÃ…®ÜÆÉÐærà "ÊÜá×ÙÝ ¨ègì®Ü    Still to end!
ñÜvæ ÓÜËá£' ÊÜÃÜ© ¯àw¨ÜªÃÜã, Pæãà. aæ®Ü°ŸÓܱܳ ÓÜË᣿áã ¨æãàÑ¿á®Ý°X ÊÜÞw¨ÜªÃÜã
ÖæãÓܨÝX ±ÜÄàPÝÒíWÜ PÜáÆÓÜbÊÜÃÝX(ÄiÓÝóÃ… CÊÝÂÆáÂÁáàÍÜ®…) Ÿí©ÃÜáÊÜ G.¹.
C¸ÝÅ×í AÊÜÃÜá ÊÜáÖæàÍÜcí¨ÜÅ WÜáÃÜáÊÜ®Üá° reinstate ÊÜÞvÜÆá ñÜ¿ÞÄ ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ!
AñÝÂaÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜ®Üá° WÜÈÉWæ ÖÝPܸæàPÜá AíñÜ Cwà ÓÜÊÜÞgÊæà JPæãRÃÜȯí¨Ü
ÖæàÙÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ þݮܨæàWÜáÆWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ ¯ÃÜíñÜÃÜ AñÝÂaÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY
C¨ÜáÊÜÃæWÜã ¿ÞÊÜ ËË PÜÅÊÜá PæçWæãíw¨æ? ñܲ³ñÜÓܧÃæí¨Üá ÓݹàñÝ¨Ü ÊæáàÆã ®ÜÊÜá3⁄4®Üá°
¿ÞÃÜã QñÜᤠÖÝPÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ G®Üá°ÊÜ «æç¿áì, Öæaæcí¨ÜÃæ ÓÜÓæ³ív… ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá GíŸ
¯ÃÝÙÜñæWÜÙæà ËËWÜÙÜá A®æç£PÜ ÊÜÞWÜì ×w¿áÆá ÊÜááS PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. "GÐÜár g®Ü
±æäÅ´æÓÜÃ…WÜÙÜá, E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÇæçíXPÜ ¨ègì®Ü BÃæãà±ÜWÜÚÊæ' Gí¨Üá ÊæáçÓÜãÃÜá
ËË¿á "ÊÜá×ÙÝ ¨ègì®Ü ñÜvæ ÓÜËá£'¿á ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° ±ÜÅΰԨÜÃæ ÊÜÞ×£ PæãvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR
Öæ¨ÜÃÜáñݤÃæí¨ÜÃæ CÊÜÄí¨Ü ¿ÞÊÜ ®Ý¿áÊÜ®Üá° ¯ÄàQÒÓÜŸÖÜá¨Üá? A¨æÐÜár g®ÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ
                                            29 wÓæíŸÃ… 2007
              XàñÝ aæãà±ÝÅ
               ÓÜíg¿å… aæãà±ÝÅ
               D ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° GÇæãÉà PæàÚ¨Ü ÖÝX¨æ AíñÜ A¯ÓÜᣤ¨æÁáà?
               Öè¨Üá, 1978 Äí©àaæWæ ±ÜÅ£ÊÜÐÜìÊÜä ÃÝÑóà¿á Íè¿áì ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvÜáÊÜâ¨æà XàñÝ
             ÖÝWÜã ÓÜíg¿å… aæãà±ÝÅ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ. A¨æãí¨Üá ¨ÜáÃÜíñÜ PÜ¥æ. ©ÈÉ¿áÈÉ ÊÝÂÓÜíWÜ
             ÊÜÞvÜᣤ¨Üª XàñÝ aæãà±ÝÅ ÖÝWÜã BPæ¿á ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÓÜíg¿å… aæãà±ÝÅ Óæà®Ý—
             PÝÄÁ㟺ÃÜ ÊÜáPÜRÙÜá. 1978, Óæ±æríŸÃ… 26ÃÜí¨Üá C¨ÜªQR¨ÜªíñæÁáà PÝOæ¿Þ¨Ü D
             APÜR&ñÜÊÜá3⁄4 ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜÃÜã ÊÜá®æWæ ×í©ÃÜáWÜÈÆÉ. WÝŸÄ¿Þ¨Ü ñÜí¨æ sÝOæWæ
             ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜÃÜá. PÜãvÜÇæà Íæãà«Ü®Ý PÝ¿áì ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ Óæ±æríŸÃ…
             29ÃÜí¨Üá ±Üñ椿ިÝWÜ AÊÜÄŸºÃÜã Öæ|ÊÝX¨ÜªÃÜá. ÊæáçñÜáíŸ aÜãÄ CÄñÜWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ.
             XàñÝ aæãà±ÝÅ AñÝÂaÝÃÜPæãRÙÜWÝX¨ÜªÙÜá. APÜR®Ü ÊæáàÇæ ®Üvæ¨Ü AñÝÂaÝÃÜPæR ÓÝQÒ¿ÞX¨Üª

10 ®ÝÊÜâ GÙæ¿áÃÜá    ÓÜíg¿å…®Ü®Üã° PæãÇæ ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. D Zo®æ Cwà ¨æàÍÜÊÜ®æ°à ñÜÆÉ|WæãÚÔñÜá.
             ÃæãbcWæ¨Üª ˨ݦìWÜÙÜá ©ÈÉ¿áÈÉ ¹à©XÚ¨ÜÃÜá. ÊÝÃÜ PÜÙæ¨ÜÃÜã ˨ݦìWÜÙÜ ±ÜÅ£»Üo®æ
  ®ÝÙæ ®ÝÊæà ×Ä¿áÃÜá!  ¯ÆÉÈÆÉ. ©PæRor ±Üūݯ ÊæãÃÝiì ¨æàÓÝÀá AÊÜÃÜá PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤÃÝWÜÇæà¸æàPÝ
             ÀáñÜá. Pæã®æWÜã AñÝÂaÝÃÜ ÖÝWÜã PæãÇæ¿áíñÜÖÜ ×à®Ü A±ÜÃÝ«ÜÊæÓÜX¨Üª PÜáTÝÂñÜ
             QÅËá®ÜÇ…WÜÙÝ¨Ü ÃÜíWÜ ÊÜáñÜᤠ¹ÆɮܮÜá° Ÿí—ÓÜÇÝÀáñÜá. A¨ÜáÊÜÃæWÜ㠮ݿÞíWܨÜ
             C£ÖÝÓܨÜÇæÉà PÜívÜá PæàÙÜÄ¿á¨Ü ÊæàWܨÜÈÉ ®Ý¿ÞíWÜ¨Ü £à±Üäì ÖæãÃܹñÜá¤. 1979,
             H²ÅÇ… 7ÃÜí¨Üá ÃÜíWÜ&¹ÆɯWæ ÊÜáÃÜ|¨ÜívÜ®æ Ë—ÓÜÇÝÀáñÜá. C¨ÝX ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜì
             WÜÙÜÇæÉà Aí¨ÜÃæ 1982ÃÜÈÉ WÜÈÉWÜã HÄÓÜÇÝÀáñÜá.
               AÐÜrPÜãR, ˨ݦìWÜÙÜ ÍÜQ¤ ÖÝXñÜá¤!
               D ×í¨æ ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ¨ÜÈñÜÃÜ ÊæáàÇæ ¨ègì®Ü ®Üvæ¨ÜÃæ
             ˨ݦìWÜÙÜá ±ÜÅ£»Üo®æ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÞ¿áPÜ ÊÜá×Ùæ¿á ÊæáàÇæ AñÝÂaÝÃÜÊݨÜÃæ
             WÜÇÝpæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. PÝÇæàgá ¹oár ¹à©Wæ CÚ¨Üá ÖæãàÃÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÐæràPæ,
             ¹ÅqÐÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª ÓÝÌñÜíñÜÅ$ aÜÙÜÊÜÚWæ EWÜÅÃÜã±Ü ¯àw¨æªà ˨ݦìWÜÙÜá.
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /66                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /67

¨æàÍÜPÝRX ±ÝÅ|ñÝÂWÜ ÊÜÞw¨Ü »ÜWÜñ…ÔíW… ÊÜááíñÝ¨Ü PÝÅí£PÝÄWÜÙÜá, ÓÜá»ÝÐ…aÜí¨ÜÅ         ×àWæ ˨ݦì ÖÜíñܨÜÇæÉà ԨݜíñÜWÜÙÜ ¸æàÈ ÖÝQPæãívÜÃæ CÊÜÄí¨Ü ÓÜÊÜÞg H®Ü®Üá°
¸æãàÓ… AÊÜÃÜíñÜÖÜ ËàÃÝWÜÅ~WÜÙÜá ÖæãÃÜÖæãËá3⁄4¨Ü㪠ÍÝÇÝ PÝÇæàgáWÜÚí¨ÜÇæà.           ¯ÄàQÒÓÜÆá ÓÝ«ÜÂ?
Ë®æãà¸Ý »ÝÊæ¿áÊÜÃÜ »Üã¨Ý®Ü, hæ² aÜÙÜÊÜÚ, ñÜáñÜáì ±ÜÄÔ§£ D GÆÉ ÓÜí¨Ü»Üì              ÓÜÊÜáÓæ CÐÜrPæRà ¯ÆáÉÊÜâ©ÆÉ.
WÜÙÜÆãÉ G¨ÜáªPÝ|ᣤ¨Ü᪨Üá ˨ݦìWÜÙæà. DX®Ü ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÝ¨Ü ¯£àÍ…                 ÓÜÃÜPÝÃÜ ×í¨ÜáÚ¨Ü hÝ£/ÊÜWÜì ÖÝWÜã AƳÓÜíTÝÂñÜÄWæ GÇæÉvæ¿áã ËáàÓÜÆá
PÜáÊÜÞÃ…, ÃÝh…®Ý¥…ÔíW… ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá ˨ÝÂ¦ì ©Óæ¿áÈÉ ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£¿á             ÓèƻܠPÜȳԨÜáª, E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ| ¯àvÜáÊÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜ ¸æãà«ÜPÜ ÊÜWÜì¨Ü
ËÃÜá¨Üœ «Ü̯Áᣤ hæçÆá ÓæàĨܪÃÜá. AÃÜáO… hæàqÉ, ÔàñÝÃÝÊÜå… ÁáaÜãÄ ÊÜááíñÝ¨Ü         BÁáR¿áÆãÉ ËáàÓÜȨæ. B¨ÜÃæ ËáàÓÜÆá Óèƻܠ¯àwÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ñÜáÚñÜ
ÊÜÃÜá ©ÈÉ¿á gÊÝÖÜÃÜÇÝÇ… ®æÖÜÃÜá ËË¿á ±ÜÅ£ÑuñÜ Ë¨Ý¦ì ÓÜíZ¨Ü                  PæãRÙÜWݨÜÊÜÃÜ ÍæÅàÁãà1⁄4ÊÜê©œWÝXÁáà ÖæãÃÜñÜá, hÝ£ ÃÝgPÝÃÜ| ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÜRÆÉ.
A«ÜÂPÜÒÃÝX¨ÜªÊÜÃݨÜÃæ, ±ÜÅ´ÜâÆÉ PÜáÊÜÞÃ… ÊÜáÖÜíñÜ AÊÜÃÜíñÜã ˨ݦì ÓÜíZo®æ          ¨ÜáÃܨÜêÐÜrÊÜÍÝñ…, Cí¨Üá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜã hÝ£ ÃÝgPÝÃÜ|¨Ü ÓÜáÚWæ ÔÆáQÊæ.
ÊÜáãÆPÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å WÝ©¿á®æ°à HĨÜÃÜá. ×àWæ ˨ݦìWÜÙæà »ÜËÐÜ嬆 ®Ý¿áPÜ           ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã JŸº ˨ݦìWæ ñæãí¨ÜÃæ¿ÞX¨æÁáí¨ÜÃæ B ˨ݦì A¥ÜÊÝ
ÃÝX ÖæãÃÜÖæãÊÜáá3⁄4£¤¨ÜªÃÜá. ˨ݦì ÓÜíZo®æ, ÖæãàÃÝoWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞgPæR          ˨ÝÂ¦ì¯ ¿ÞÊÜ hÝ£Wæ ÓæàĨÜÊÜÃÜá, QÃÜáPÜáÙÜ Pæãor ±æäÅ´æÓÜÃ… ¿ÞÊÜ hÝ£¿áÊÜÃÜá
EñܤÊÜá ®Ý¿áPÜÃÜá ¨æãÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá.                              GíŸá¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ÊÜááí©®Ü PÜÅÊÜá, ÖæãàÃÝo, ±ÜÅ£»Üo®æWÜÙÜá ¯«ÝìÃÜÊÝWÜáñܤÊæ.
   B¨ÜÃæ DWæà®ÝWÜᣤ¨æ?                                   ²Ga…wWæ ÓæàÃÜáÊÝWÜÆã Wæçv… ¿ÞÊÜ hÝ£¿áÊÜÃÜá, ®ÜÊÜá3⁄4 hÝ£¿áÊÜÃæà
   Aí¨Üá ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª ¨ègì®ÜÂWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ ¹à©XÚ¿áᣤ¨Üª ˨ÝÂ¦ì          B¨ÜÃæ A®ÜáPÜãÆ AíñÜ Aí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜíñÜÖÜ ÊÝñÝÊÜÃÜ|ÊÜä ËËWÜÙÜÈɨæ. B¨ÜÃæ
WÜÙÜá Cí¨Üá ÓÜÌíñÜ ÓÜÖܱÝtWæ A®Ý¿áÊÝWÜᣤ¨ÜªÃÜã HPæ ±ÜÅ£»ÜqÓÜᣤÆÉ?             Bp…Õì ÓܸæjP…rWÜÙÜ®Üá° 'Humanities' A¥ÜÊÝ "ÊÜÞ®ÜËPÜ' ËÐÜ¿áWÜÙæ®Üá°ñݤÃæ. D
   Aí¨Üã ˨ݦì ÓÜíZo®æWÜڨܪÊÜâ Cí¨Üã CÊæ. B¨ÜÃæ A¨Üá G¹Ë², GÓ…G´…             ËÐÜ¿áWÜÙÜá ÓÜÊÜÞgPæR ÓÜíŸí—Ô¨ÜÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜ ŸWæY AÄÊÜâ, hÝWÜê£ ÊÜáãwÓÜáÊÜâ¨Üá
I, wÊæçG´…I, G®…GÓ…¿ááI A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà ˨ݦì ÓÜíZo®æWÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá               ¸æãà«ÜPÜÃÜ PÜñÜìÊÜÂ. Aí¨ÜÃæ, E¨ÝÖÜÃÜOæWæ C£ÖÝÓÜ, ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá, Bí¥æãűÝÆi
GÆÉÊÜä Jí¨æãí¨Üá ÃÝgQà¿á ±ÜPÜÒWÜÙÜ gñæ WÜáÃÜá£ÔPæãíwÊæ ÖÝWÜã AÊÜâ PÜãvÜ            A¥ÜÊÝ ÓæãàÑ¿ÞÆi¿á®Üá° ¸æãà—ÓÜáÊÜÊÜÃÜá ®ÜÊÜá3⁄4 ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° ŸÖÜáÊÝX
ÃÝgQà¿á ±ÜPÜÒWÜÙÜíñæÁáà ÊÜ£ìÓÜáñܤÊæ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ PÝíWæÅÓ… A—PÝÃÜPæR Ÿí¨ÝWÜ          PÝw¨Ü, Cí©WÜã PÝvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜ|ì ÊÜÂÊÜÓ槿á ÖÜáoár, A¨Ü®Üá° PæÆÊÜâ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá
GíñÜÖÜ NãàÃÜ A®ÝÂ¿á ®Üvæ¨ÜÃÜã G®…GÓ…¿ááI BÙÜáÊÜ ±ÜPÜÒ¨Ü ËÃÜá¨Üœ WÜqr¿ÞX            ÖæàWæ ¨ÜáÃÜá±ÜÁãàWܱÜwÔPæãívÜá ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° Jvæ¨ÜÃÜá GíŸá¨ÜÃÜ ŸWæY £Ú
±ÜÅ£»ÜqÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÔCq Ôàoá ÖÜíbPæ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®ÜÊÜá3⁄4 ÃÝgÂ¨Ü Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ            ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊæÇÝÉ Jí¨æà(Oneness), ®ÜÊÜá3⁄4 ÊÜá«æ ÊæáàÆá&QàÙæíŸ ¿ÞÊÜ
A£ ÖæaÜác A®Ý¿áÊÝX¨æªà w.Ga…. ÍÜíPÜÃÜÊÜáã£ì E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ| ÓÜbÊÜÃÝX¨ÝªWÜ.           ÊÜÂñÝÂÓÜÊÜä CÆÉ GíŸ »ÝÊÜ®æ¿á®Üá° ÊÜáãwÓܸæàPÜá. B¨ÜÃæ PÝÉÓ… ÃÜãÊÜå…WÜÙÜÈÉ ¯íñÜá
B¨ÜÃÜã ˨ݦìWÜÙÜ ±ÜÃÜÊÝX ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX ÖæãàÃÝvÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜ G¹Ë²,              hÝ£ ¯í¨Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜ, ÊæáàÇÝj£¿áÊÜÃÜ®æ°ÇÝÉ ¨ÜáÃÜáÙÜÃÜá AíñÜ ñæWÜÙÜáÊÜ, ԨݜíñÜWÜÙÜ
ÍÜíPÜÃÜÊÜáã£ì¿áÊÜÃÜ ¯à£ ËÃÜá¨Üœ ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿Þ¨Ü ±ÜÅ£»Üo®æ¿á®æ°à ®ÜvæÓÜÈÆÉ.          ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ¨ÝÄ ñܲ³ÓÜáÊÜ, ÊÜásÜWÜÙÜ®Üá°, ÊÜásÝ—àÍÜÃÜ®Üá° qàQÓÜáÊÜ PÝ¿áìWÜÙæà
C®Üá° GÓ…G´…I ÖÝWÜã wÊæçG´…IWÜÙÜíñÜã PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜá A—PÝÃܨÜÈÉÆÉ¨Ü ÃÝgÂWÜÙÜ          ÖæaÝcX PÝ|ᣤÊæ. CÊÜâWÜÚí¨Ü hÝ£à¿áñæ ÊÜáñܤÐÜár WÜqr WæãÙÜáÛñܤ¨æ. ÓÜÊÜÞg ÊÜáñÜã¤
ÆÉÐærà ¸æã¸æº ÖÝPÜáñݤÃæ! ×àWæ Jí¨æãí¨Üá ˨ݦì ÓÜíZo®æWÜÙÜá Jí¨æãí¨Üá            Jvæ¿ááñܤ¨ÜÐærà.
±ÜPÜÒPæR ÓæàĨÜ᪠ñÜÊÜá3⁄4¨æà ÓÜÃÜPÝÃÜ˨ܪÃæ ÊÜáágáWÜÃÜ ÊÜÞvܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ñæ±Ü³WÝWÜáñܤÊæ.    Cñܤ ˨ݦìWÜÙÝ¨Ü ®ÝÊæà®Üá ÊÜÞvÜᣤ¨æªàÊæ?
Jí¨Üá ÊæàÙæ ±ÜÅ£»Üo®æWæ ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜã, ËÐÜ¿á ÖÝWÜã E¨æªàÍÜ Jí¨æà BX¨ÜªÃÜã             ±ÜÅ£ PÝÇæàgáWÜÙÜÆãÉ ÍæçPÜÒ~PÜ ÊÜÐÜì ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÝ¨Ü PÜãvÜÇæà ÖæãÓÜ Ë¨Ý¦ì
Jí¨æà ©®Ü Ÿí¨…Wæ PÜÃæ PæãvÜáÊÜâ©ÆÉ. CÊÜñÜᤠG¹Ë² Ÿí¨…Wæ PÜÃæPæãorÃæ, Jí¨æÃÜvÜá        ÓÜíZ, JPÜãRoWÜÙÜ ÃÜaÜ®æWÝX aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. A¨ÜÃÜÆãÉ A«ÜÂPÜÒ, PÝ¿áì¨ÜÎì
©®Ü, ÊÝÃÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ GÓ…G´…I®ÜÊÜÃÜá Pæí±Üâ ¸ÝÊÜâo ×w¨Üá ÃÜÓæ¤ ñÜvæ ÊÜÞvÜáñݤÃæ!       ÖÝWÜã ShÝíb Óݧ®ÜWÜÚWæ »ÝÄà Óܳ«æì H±ÜìvÜáñܤ¨æ. ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /68

WÜÙÜíñæÁáà PÝÇæàgá aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜÆãÉ A»Ü¦ìWÜÙÜá »ÝÄà "C®æÌÓ…rÊæáíp…!'           iàÊÜ®Ü¨Ü Jí¨Üá Zor¨ÜÈÉ Ë¨Ý¦ìWÜÙÝXÁáà CÃÜáñݤÃæ. B Zor¨ÜÈÉ JÙæÛ¿á
ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ¸æíŸÈWÜÄWæ "WÜáívÜá' ±Ýqì¿á®Üã° ¯àvÜáñݤÃæ. AÐÜrPÜãR Wæ¨Üª ®ÜíñÜÃÜ      ÊÜåèÆÂWÜÙÜ®Üá° ÊæáçWÜãwÔPæãíw¨ÜªÃæ, EñܤÊÜá ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃæ
"CÊæíp… ÊÜÞ®æàh…Êæáíp…', "PÝÇæàh… ´æÓ…r' AíñÜ BWÝWÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá°         ÊÜááí¨æ BñÜ SíwñÜ JÙæÛ¿á E±Ü®ÝÂÓÜPÜ®ÝWÜáñݤ®æ. ÊÜáWÜÙÜ ÊÜ¿áÔÕ®Ü ÎÐæ¿á®Üá°
BÁãàg®æ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. B PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ ±ÝÅÁãàgPÜÃÜ®Üá° ÖÜávÜáQ ¨æà~Wæ          PÝÊÜá ñÜáí¹¨Ü PÜ|á¡WÜÚí¨Ü ®æãàvÜáÊÜâ©ÆÉ. Aí¨ÜÃæ ˨ݦìWÜÙÝ¨Ü ®ÝÊÜâ Êæã¨ÜÆá
GñÜá¤ñݤÃæ. ®ÝÇæR$ç¨Üá ÆPÜÒ ÖÜ| ÓÜíWÜÅ×Ô Jí¨æÃÜvÜá ÆPÜÒ ÊæaÜc ÊÜÞw EÚ©¨Üª®Üá°       BñÝ3⁄4ÊÜÇæãàPÜ®Ü ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá. WÜáÃÜáWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜä PÜãvÜ WÜáÃÜáWÜÙÝXÁáà
QÓæXÚÔPæãÙÜáÛñݤÃæ! Aí¨ÜÃæ ®ÝÚ®Ü ®Ý¿áPÜÃÝWܸæàPݨÜÊÜÃÜá ˨ݦì ÖÜíñܨÜÇæÉà        ®æãàvܸæàPÜá. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜªÃæ WÜáÃÜáWÜÙÜ®æ°à ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜíñÜÖÜ Zo®æWÜÙÜá
»ÜÅÐÜrÃÝWÜᣤ¨ÝªÃæ. ÖÝWÝX ñܮܰ ÓÜÖܱÝtWæ ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWÜᣤ¨ÜªÃÜã, "ÓܨÜ ®Ü®ÜWæà®Üã    ÓÜí»ÜËÓÜᣤÃÜÈÆÉ! WÜáÃÜáWÜÚWæ ®ÜÊÜá3⁄4 ÊæáàÇæ Pæor »ÝÊÜ®æ ŸÃÜÆá PæÆÊæäÊæá3⁄4 ®ÝÊæà
ñæãí¨ÜÃæ¿ÞXÆÉ' AíñÜ ÊÜåè®Ü ÊÜ×ÓÜáÊÜ, PÜO桨ÜáÃæà ¨ègì®Ü ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã         BÓܳ¨Ü ÊÜÞwPæãvÜáñæ¤àÊæ. AÐÜrPÜãR ÓÝ3⁄4p…ì ÇæPÜcÃÜÃ… ÊÜááí¨æ BWÝWæY ÖÜÆáÉXíi
ñæ±Ü³XÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÜ꣤ PÜívÜáŸÃÜᣤ¨æ.                           ÊÜÞP…Õì ÖæaÜác ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃæ, ¹í¨ÝÓ… BX ÊÜ£ìÔ¨ÜÃæ, AWÜñÜÂQRíñÜ
   ×àWæ ®ÜÊÜá3⁄4ÇæÉà ÖÜáÙÜáPÜáWÜÚÃÜáÊÝWÜ ¨ÜãÃÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÃÜ®Üá°?             ÖæaÜác ÖÜ£¤ÃÜPæR Öæãà¨ÜÃæ GíñÜÖÜÊÜÄWÜã "PÜáÄ¿á®Üá° ÖÜÙÜÛPæR ¹àÚÓÜŸÖÜá¨Üá' GíŸá¨Üá
   ÎPÜÒ| Aí¨ÜÃæ ÆPÜÒ ÆPÜÒ WÜáÊÜÞÓܤÃÜá, Cíi¯¿áÃ…, vÝPÜrÃ…WÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊÜ      ÊÜá®ÜÊÜÄPæ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ÖÝWÝX A±Ü³&AÊÜá3⁄4 ®ÜÊÜá3⁄4®æ°àPæ ÍÝÇæ, PÝÇæàiWæ PÜÙÜá×ÓÜᣤ¨ÝªÃæ,
±ÜÅQÅÁá¿áÆÉ, ÎPÜÒ|¨Ü ÊÜáãÆ BÍÜ¿á E¨æãÂàWÜ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá°        ®ÜÊÜá3⁄4 gÊݸݪÄWÜÙæà®Üá, ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨ÜPæR B¨ÜÂñæ PæãvܸæàPÜá GíŸá¨Ü®Üá° Êæã¨ÜÆá
¸æÙæÓÜáÊÜâ¨Üã AÆÉ. A¨Üá ®ÜÊÜá3⁄4 Ÿá©œ¿á®Üá° ËPÜÔñÜWæãÚÓܸæàPÜá. ®ÜÊæã3⁄4ÙÜWæ ÊÜÞ®ÜËà¿á  AÄñÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
ÊÜåèÆÂWÜÙÜ®Üá° ñÜáퟸæàPÜá. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá3⁄4 ÓÜÖܱÝtWæ ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWÜᣤ¨ÜªÃÜã Óܳí©Óܨæà     ®ÝÊÜâ GÙæ¿áÃÜá
C¨ÜªÃæ, BPæ¿á ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ñÜáwñÜWÜÙÜ®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛÇÝWÜ©¨ÜªÃæ            ®ÝÊÜâ WæÙæ¿áÃÜá
®ÝÊÜâ PÜÈ¿áᣤÃÜáÊÜ Ë¨æÂÀáí¨æà®Üá ±ÜÅÁãàg®Ü? ¿ÞÊÜâ¨æãà ˨ݦì¯Wæ               ÖÜê¨Ü¿á ÖÜã訆 ÖÜí¨ÜÃÜ
ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWÜᣤ¨æ, QÃÜáPÜáÙÜÊÝWÜᣤ¨æ Gí¨ÜÃæ BPæ¿á ÓÜÖÝ¿áPæR ŸÃܸæàPݨÜÊÜÃÜá         ®ÝÙæ ®ÝÊæà ®ÝvÜ ×Ä¿áÃÜá
¿ÞÃÜá? ¿áÖÜã©WÜÙÜ®Üá° ÃÜQÒÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ¨æàÊÜÃÜá ÊæãàÓæÓ…®Ü®Üá° PÜÙÜá×Ô¨Üíñæ          ®ÜÊÜá3⁄4 PÜ®ÜÓܨÜá ÓÜáí¨ÜÃÜ
®ÜÊÜá3⁄4 ÃÜPÜÒOæWÜã ¿ÞÃݨÜÃÜã AÊÜñÜÄÔ ŸÃÜÈ Gí¨Üá PݨÜá PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝR         GíŸ ÍÜí.WÜá. ¹ÃݨÝÃÜ AÊÜÃÜ PÜËñæ¿áÈÉ ®ÜÊÜáWÜã Jí¨Üá ¯à£±ÝsÜ C¨æ¿áÆÉÊæ?
WÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÝÊæà ÖæãàÃÝvܸæàPÜá. ÖÝWæ ÖæãàÃÝvܸæàPݨÜÃæ ®ÜÊÜá3⁄4ÈÉ JWÜYoár, ±ÜÃÜÓܳÃÜ   AÐÜrPÜãR, ÎPÜÒ| Aí¨ÜÃæ WæãàÇ…x ÊæávÜÇ… ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÆÉ, Öæbc®Ü ÊÜÞP…Õì
ÓÜíÊæà¨Ü®æ JvÜÊÜáãvܸæàPÜá. AÐÜrPÜãR, ±Ü¨ÜËWÜÙæí¨ÜÃæ ÊÜÞP…ÕìWæãàÓÜRÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ      WÜÚÓÜáÊÜâ¨Üã AÆÉ. A|áËþݯ I®…Ôrà®… ÖæàÚ¨Üíñæ& Education is what remains
PÜÓÜÃÜñÜá¤WÜÙÜÆÉ, ÊÜåèÆÂ&¯à£ ÓÜí×ñæWÜÙæí¨ÜÃæ ŸÄà K¨ÜáÊÜâ¨ÜPÜRÐærà AÆÉ, iàÊܮܨÜÆãÉ    after one has forgotten what he has learnt in school!
AÙÜÊÜwÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. BWÜ ÊÜÞñÜÅ ÎPÜÒ| ®ÜÊÜá3⁄4®Üá° ±ÜıÜPÜÌWæãÚÓÜÆá, ®ÜÊÜá3⁄4ÈÉ ÖæãàÃÝo
ÊÜá®æãà»ÝÊÜ®æ¿á®Üá° ñÜáíŸÆá ÓÝ«ÜÂ. A¨Üá ®ÜÊÜá3⁄4 BñÜ3⁄4Óæ§$ç¿áìÊÜ®Üá° WÜqrWæãÚÓܸæàPÜá.
®ÜÊÜá3⁄4®Üá° gÊݸݪĿááñÜ ÊÜÂQ¤WÜÙܮݰXÓܸæàPÜá. A¨æà ÎPÜÒ|¨Ü JÙÝ¥Üì, ¯hÝ¥Üì.
AíñÜÖÜ ÖæãàÃÝo ÊÜá®æãà»ÝÊÜ®æ, WÜqrñÜ®Ü ®ÜÊÜá3⁄4ÈÉ ¸æÙæ¨ÝWÜ ±æäÅ´æÓÜÃ…WÜÙÜ ÇæçíXPÜ
QÃÜáPÜáÙܨÜíñÜÖÜ PÜáÒÆÉPÜ JñܤvÜWÜÚWæ ÊÜá~¿ááÊÜ AWÜñÜ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
   AÐÜrPÜãR CÈÉ ÇæPÜcÃÜÃ…ÃܨÜ᪠ñܱÜâ³ A¥ÜÊÝ Ë¨Ý¦ìWÜÙܨÜ᪠ñܱÜâ³ AíñÜ ±ÜÅñæÂàQÓÜÆá
ÓÝ«ÜÂËÆÉ. A¨Üá E±Ü®ÝÂÓÜPܯÃÜŸÖÜá¨Üá, ±æäÅ´æÓÜÃ… CÃÜŸÖÜá¨Üá, AÊÜÃÜã PÜãvÜ
                                                  26 g®ÜÊÜÄ 2008
                    "He can be compared to a great mathematician like Srinivasa Ramanu-
                  jan"! ÖÝWÜíñÜ AÊæáÄPÜ¨Ü TÝÂñÜ WÜ~ñÜÍÝÓÜ÷ý hÝ®… ´æäฅÕì ®ÝÂÍ… AÊÜÃÜ®Üá° EÇæÉàUÔ
                  'A Beautiful Mind'     GíŸ AÊÜÃÜ iàÊÜ®ÜaÜÄñæÅ¿áÈÉ ÖæàÙÜÇÝWÜáñܤ¨æ. 1997ÃÜÈÉ
                  ¹vÜáWÜvæ¿Þ¨Ü 'Good Will Hunting' GíŸ bñÜŨÜÆãÉ A¨ÜÃÜ ÊÜááS ±ÝñÜÅ«ÝÄ
                  ËÇ… ÖÜíqíW… ŸWæY ""Will might have the potential to be as great a math-
                  ematician as the legendary Srinivasa Ramanujan'' GíŸ ÖæãàÈPæ ŸÃÜáñܤ¨æ!
                     Aí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá3⁄4 ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÃÝÊÜÞ®Üág®… GíñÜÖÜ ÊÜáÖÝ®… ÊÜÂQ¤¿ÞX©ªÃÜŸÖÜá¨Üá?
                     ¯àÊæà ÁãàaÜ®æ ÊÜÞw, ""ÓÜb®… ñæívÜãÆRÃ…®Ü®Üá° vÝ®… ¸ÝÅvÜ3⁄4®…Wæ ÖæãàÈÓÜ
                  ŸÖÜá¨Üá'' Aí¨ÜÃæ "vÝ®… ¸ÝÅvÜ3⁄4®…' Bench mark Gí¨ÜíñÝÀáñÜá. A¨Ü®æ°à ÓÜÃÜÙÜÊÝX

11 ®ÝÊæà Pæãqr¨Ü᪠Óæã®æ°;     ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ 100 AíPÜWÜÚWæ ±ÜÄàPæÒ ®Üvæ¿áᣤ¨æ Gí¨Ý¨ÜÃæ WÜÄÐÜu Ëá£¿Þ¨Ü ""100''
                  Bench mark! AÐÜrPÜãR ®ÜãÃÜQRíñÜ ÖæaÜác AíPÜ ±Üvæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ÖÝXÃÜáÊÝWÜ

  DWÜ PæãvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üã A¨Ü®æ°à!  ""WÜáv… ËÇ… ÖÜíqíW…'' bñÜŨÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ ¿ááÊÜ WÜ~ñÜÍÝÓÜ÷ý ËÇ… ÖÜíqíW…®Ü¨Üáª
                  PÝƳ¯PÜ ±ÝñÜÅÊæà BX¨ÜªÃÜã BñÜ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜíñÜÖÜ ÊÜáÖÝ®…
                  WÜ~ñÜÍÝÓÜ÷ý®ÝWÜáÊÜ ÍÜPÜÂñæ Öæãí©¨Ýª®æ G®Üá°ñݤÃæí¨ÜÃæ ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃæà Bench
                  mark Gí¨ÝWÜáñܤ¨ÜÆÉÊæ? AÐærà AÆÉ, 1994ÃÜÈÉ A¥ÜìÍÝÓÜ÷PÝRX ®æã¸æÇ… ±ÜÅÍÜÔ¤ ±Üvæ¨Ü
                  ÊÜÞÂ¥ÜÊæáqàοᮅ hÝ®… ®ÝÂÍ… AÊÜÃÜ®Üá° "ÊÜáÖÝ®… WÜ~ñÜý ÃÝÊÜÞ®Üág®…Wæ
                  ÖæãàÈÓÜŸÖÜá¨Üá' G®Üá°ñݤÃæí¨ÜÃæ ÃÝÊÜÞ®Üág®… GÐÜár WæÅàp… CÃÜŸÖÜá¨Üá?
                     A¸Ýº !
                     AÊÜÃܨÜ᪠WÜ~ñÜ¨Ü C£ÖÝÓܨÜÇæÉà AñÜÂíñÜ PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ PÜ¥æ. CíWæÉíw®Ü
                  Pæàí¹Åh… ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈɨܪ i.Ga…. ÖÝwìíW… A¨ÝWÜÇæà ËÍÜÌËTÝÂñÜ
                  WÜ~ñÜ ÍÝÓÜ÷ý®æ¯ÔPæãíw¨ÜªÃÜá. AíñÜÖÜ WÜ~ñÜÍÝÓÜ÷ýÄWæ EñܤÃÜ Ÿ¿áÔ ±ÜñÜÅWÜÙÜá
                  ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg. »ÝÃÜñÜ©í¨ÜÆã Jí¨Üá ±ÜñÜÅ Ÿí©ñÜá¤. ÊÜá¨ÝÅÓ… ±æäàp…ì oÅÓ…r
                  ®ÜÈÉ WÜáÊÜÞÓܤÃÝXÃÜáÊÜ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÃÝÊÜÞ®Üág®… GíŸ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ Ÿí©¨Üª B ÖÜñÜá¤
                  ±ÜâoWÜÙÜ ±ÜñÜŨÜÈÉ 120 ¦¿áÃÜÊÜå…WÜڨܪÊÜâ ÖÝWÜã AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²Ô¨Ü᪠ñÝ®æà
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /72                                     ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /73

Gí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©ÓÜÇÝXñÜá¤. ¯ÃÝÓÜQ¤Àáí¨ÜÇæà AÊÜâWÜÙÜñܤ PÜ|á¡ÖÝÀást ÖÝwì            ÆQÒ$3⁄4'Ááà ñÜ®ÜWæ ±æÅàÃÜOæ Gí¨Üá Óæ°à×ñÜÃÜ gñæ ÖæàÚPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. Cñܤ E¨æãÂàWÜËÆɨæ
±ÜñÜÅÊÜ®Üá° ±ÜPÜRPæR ÖÝQ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ B ±ÜñÜŨÜÈÉ WÜ~ñÜ¨Ü ÓÜãñÜÅWÜÙÜ ŸWæY ŸÃæ¿áÇÝX¨Üª     ÖÜñÝÍÜÃÝX¨Üª ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜ WÜ~ñÜ¨Ü ¨ÝÖÜÊÜ®Üá° AÄñÜá Óæ°à×ñÜÃÜá, ×ñæçÑWÜÙæà
ËÐÜ¿áWÜÙÜá ÖÝwì¿áÊÜÃÜá ÊÜáñæ¤ A¨ÜÃÜñܤ ¨ÜêÑrÖÝÀáÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. D ¸ÝÄ          AÑrÐÜár ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. AíñÜÖÜ ÓÜÖÝ¿á ÖÝWÜã 1912ÃÜÈÉ ÊÜá¨ÝÅÓ…
ÓÜÖÜ WÜ~ñÜÍÝÓÜ÷ý hæ.C. Èp…ÉÊÜâv… AÊÜÃÜ®Üã° ŸÃÜÊÜÞwPæãívÜ ÖÝwì, ÃÝÊÜÞ®Üág®…          ±æäàp…ì oÅÓ…r®ÜÈÉ ¨æãÃæñÜ WÜáÊÜÞÓܤ®Ü ÖÜá¨æª¿á ŸÆ©í¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ¦¿áÃÜÊÜå…
PÜÙÜá×Ԩܪ ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° PÜãÆíPÜÐÜÊÝX ±ÜÃÝÊÜáÍæì ÊÜÞw¨ÜÃÜá.                  WÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° CíWæÉíw®ÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÄ|ñÜÄWæ PÜÙÜá×Ô
   1913ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü D Zo®æ WÜ~ñÜ gWÜ£¤®Ü ÖæãÓÜ ÊæáçÆáWÜÆáÉ.                 PæãvÜá Gí¨Üá Óæ°à×ñÜÃæà JñݤÀáÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜã ¿ÞÊÜ
   ÃÝÊÜÞ®Üág®… ËÊÜÄԨܪ PæÆÊÜâ ¦¿áÃÜÊÜå…WÜÙÜá ËbñÜÅÊÝX PÝ|ᣤ¨ÜªÃÜã AÊÜâ          EñܤÃÜÊÜä ŸÃÜÈÆÉ. Pæã®æWæ 1913, g®ÜÊÜÄ 16ÃÜí¨Üá i.Ga…. ÖÝwì¿áÊÜÄWæ ±ÜñÜÅ
WÜÙÜÈÉ ¯hÝíÍÜËÆɨæà ÖæãàX¨ÜªÃæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊÜ PÜƳ®æÁáà ÖæãÙæ¿áᣤÃÜÈÆÉ       ŸÃæ¨ÜÃÜá.
GíŸá¨Üá ÖÝwì¿áÊÜÄWæ ÊÜá®ÜÊÜÄPæ¿ÞÀáñÜá. ×àWæ ÊÜá¨ÝÅÓ…®Ü ¿ÞÊÜâ¨æãà                  A¨Üá ÃÝÊÜÞ®Üág®… iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, WÜ~ñÜÍÝÓÜ÷¨Ü C£ÖÝÓÜÊÜ®æ°à Ÿ¨Ü
ÊÜáãÇæ¿áÈÉ PæãÙæ¿áᣤ¨Üª ±ÜÅ£»æWæ hÝWÜ£PÜ ÊÜá®Ü°Oæ ¨æãÃæ¿ááÊÜíñÝÀáñÜá. 1887,         ÇÝÀáÔ¹qrñÜá!
wÓæíŸÃ… 22ÃÜí¨Üá ñÜËáÙÜá®Ýw®ÜÈÉ g¯Ô¨Ü ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃܨÜ᪠£àÃÝ ŸvÜ                CíWæÉíwWæ ŸÃÜáÊÜíñæ ÖÝwì¿áÊÜÄí¨Ü PÜÃæ ŸíñÜá. B¨ÜÃæ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ
PÜáoáíŸ. PÜáíŸPæãà|í®ÜÈÉ APèípæíp… BX¨Üª AÊÜÃÜ ñÜí¨æWæ ŸÃÜᣤ¨Üª ÓÜíŸÙܨÜÈÉ         ¸ÝÅÖÜ3⁄4| PÜáoáíŸPæR ÓæàĨܪ ÃÝÊÜÞ®Üág®… ÓÝWÜÃæãàÆÉíZ®Ü ÊÜÞvÜÆá BñÜ®Ü AÊÜá3⁄4
PÜáoáíŸ ¯ÊÜìÖÜOæÁáà PÜÐÜrÊÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ K©®ÜÈÉ ÊÜááí©¨Üª ÃÝÊÜÞ®Üág®…,            PæãàÊÜáÆñÜÊÜÞ3⁄4Ù… £àÊÜÅ ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÙÜá. ÖÝWÝX ñÝñÝRÈPÜ ñÜvæ ÓÜêÑr¿Þ
1903ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÖæçÓÜãRÇ…®Ü Aí£ÊÜá ±ÜÄàPæÒ¿áÈÉ Êæã¨ÜÈWÜÃÝX ±ÝÓÝ¨Ü PÝÃÜ|           ÀáñÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ ""¸æÙÜWæY ®Ý®æãí¨Üá PÜ®ÜÓÜá PÜívæ. Jí¨Üá ¨æãvÜx PæãsÜwÁãÙÜWæ
PÝÇæàiWæ ÓæàÃÜÆá ÓÝRÆÅα… ÔQRñÜá. A¨ÜÃÜÆãÉ A Synopsis of Elementary             ñܮܰ ÊÜáWÜ PÜáÚ£¨Üª. BñÜ®Ü ÓÜáñܤ ¿ááÃæãಿá®Ü°Ä¨ÜªÃÜá. C¨ÜªQR¨ÜªíñæÁáà ±ÜÅñÜÂPÜÒÙݨÜ
Results in Pure and Applied Mathematics GíŸ ±ÜâÓܤPÜ ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜ®Üá°          ®ÝÊÜáXÄ ¨æàË, ñܮܰ »ÜËÐÜÂÊÜ®Üá° ÃÜã²ÔPæãÙÜÛÆá ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ ¯®Ü° ÊÜáWܯWæ Awx±ÜwÓÜ
bíñæWæ ÖÜbcñÜá. B ±ÜâÓܤPÜ WÜ~ñÜ¨Ü ÇæPÜRWÜÙÜ ´ÜÈñÝíÍÜÊÜ®æ°à®æãà ¯àvÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜÈÉ  ¸æàvÜ Gí¨ÜÙÜá'' Gí¨Ü PæãàÊÜáÆñÜÊÜÞ3⁄4Ù… ÊÜáWܯWæ A®ÜáÊÜᣠ¯àw¨ÜÙÜá. 1914,
±ÜäÅ´…WÜÙæà CÃÜÈÆÉ. Aí¨ÜÃæ ñÜPÜì ÓÜÊæáàñÜ ËÊÜÄÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá ŸÄà ´ÜÈñÝíÍÜWÜÙܮܰÐærà      H²ÅÇ…®ÜÈÉ ¹Åo®…Wæ Ÿí©Ú¨Ü ÃÝÊÜÞ®Üág®…, Pæàí¹Åh…®Ü qůq PÝÇæàgá ÓæàĨÜÃÜá.
¯àvÜÇÝXñÜá¤. ÖÝWÝX ÓÜÌñÜ@ ÇÝiP… ÖÜávÜáPÜÆá ÖæãÃÜo ÃÝÊÜÞ®Üág®… WÜ~ñܨæãÙÜWæà         ¿ÞÃÜ ÓÜÖÝ¿áÊÜä CÆɨæ ñÜÊÜáXÐÜr Ÿí¨ÜÖÝWæ WÜ~ñÜÊÜ®Üá° PÜÃÜWÜñÜ ÊÜÞwPæãíw¨Üª
ÊÜááÙÜáXÖæãà¨ÜÃÜá. ÖÝWæ WÜ~ñܨÜÈÉ A£ ÖæaÜác AíPÜ ±Üvæ¨ÜÃÜã CñÜÃÜ ÓܸæjP…rWÜÙÜ®Üá°      ÃÝÊÜÞ®Üág®…Wæ ÍÝÓÜ÷Ÿ¨ÜœÊÝX WÜ~ñÜÊÜ®Üá° PÜÈÓÜÆá ÖÝwì¿áÊÜÃæà ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá.
¯ÆìQÒst PÝÃÜ| ±ÜÄàPæÒ¿áÈÉ ±ÜÈr Öæãvæ¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÜÚ ¿áñÜ° ÊÜÞw¨ÜÃÜã ±ÝÓÝWÜÈÆÉ.        B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ÖæàÚPæãqr¨ÜªQRíñÜ ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÄí¨Ü PÜÈ£¨æªà ÖæaÜác G®Üá°ñݤÃæ
gñæWæ ÓÝRÆÅα… ¯íñÜáÖæãà¨Ü PÝÃÜ| K¨Ü®æ°à ¯ÈÉÓܸæàPÝX ŸíñÜá. D ®ÜvÜáÊæ C¯°ŸºÃÜá       ÖÝwì. I¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ¹Åo®…®ÜÈɨܪ ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜ gñæ ÓæàÄ¨Ü ÖÝwì
ñÜÊÜá3⁄4í©ÃÜá g¯Ô¨Ü PÝÃÜ| ÊÜá®æ¿á ÖÜ|PÝÓÜá ±ÜÄÔ§£ ÊÜáñܤÐÜár ÖܨÜWæqrñÜá¤. ´æàÇÝX¨Üª     WÜ~ñÜ ÍÝÓÜ÷¨Ü C£ÖÝÓܨÜÇæÉà AñÜáÂñܤÊÜá ÓÜíÍæãà«Ü®Ý ±ÜÅŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá gWÜ£¤®Ü
ÊÜáWÜ®Ü ŸWæY ÔqrWæ¨Üª AÊÜá3⁄4&A±Ü³ PܯÐÜu ÊÜá®æ±ÝsÜÊܮݰ¨ÜÃÜã ÖæàÚPæãoár Jí©ÐÜár       ÖÜá¸æºàÄÔ¨ÜÃÜá. Pæàí¹Åh…®ÜÈÉ ñܮܰ PÜÈPæ¿á ¨ÝÖÜÊÜ®Üá° CíXÔPæãÙÜáÛñݤ Öæãà¨Ü
ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊÜÞvÜá Gí¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜ EñÜ¢ÐÜrÊÝ¨Ü ÊÜá®æ±ÝsÜ           ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜá PÜívÜá×w¨Ü WÜ~ñÜ¨Ü ´ÜÈñÝíÍÜWÜÙÜá 21®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÈÉ
ÊÜáPÜRÙÜ ñÜÇæÁãÙÜPæRà ÖæãàWÜᣤÃÜÈÆÉ. BÓæóàÈ¿Þ¨Ü ¸æÅp… Èà¿á ¸è®ÜÕÃ…®Üíñæ ñÜÇæ        PÜí±ÜäÂoÃ… Óæç®…Õ, »èñÜÍÝÓÜ÷, PÝ®ÜÕÃ… ÓÜíÍæãà«Ü®æ, ±ÝÈÊÜáÃ… PæËáÔó¿áÈÉ®Ü
ÊæáàÇæà ÖæãàWÜᣤñÜá¤! ÊÜáPÜRÙÜá ±ÝsÜPæR ŸÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°à ¯ÈÉÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ ÊÜá®æ±ÝsÜ   ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ±ÜÄÖÝÃÜ PÜívÜá ×w¿ááÊÜÈÉ ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜᣤÊæ!
ÖæàÚPæãvÜᣤ¨ÝªWÜ ¨æãÃæ¿áᣤ¨Üª ¹vÜá訆 ÊæàÙæ¿áÈÉ WÜ~ñÜ¨Ü ÇæPÜRWÜÙÜ®Üá° ¹wÓÜᣤ¨Üª         ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ËþݯWÜÙÜá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ®ÜíŸáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°ñݤÃæ.
ÃÝÊÜÞ®Üág®…, ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ ¦¿áÃÜÊÜå… ŸÃæ¿áÆá ÊÜá®æ¨æàË¿Þ¨Ü "®ÝÊÜáXÄ                 B ÊÜÞ£Wæ Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæÁáíŸíñæ ÖÝwì¿áÊÜÃÜá PÜpÝr ®ÝÔ¤PÜ. B¨ÜÃæ
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /74

ÊæçÃÜá«ÜÂÊæí¨ÜÃæ ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜá AÐærà PÜpÝr ¨æçÊÜ»ÜPܤ. ÃÝÊÜÞ®Üág®… ÖÝWÜã     bÃÜPÝÆ ®æ®Ü²®ÜÈÉ EÚ¿áÆá ÓÝ«ÜÂ. Cñܤ ñÜPÜìÊÜ®Üá° ÖæàÚPæãvÜáÊÜíñÜÖÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜä
ÖÝwì Óæ°àÖÜ¨Ü ŸWæY væËv… ÈàËp… ŸÃæ©ÃÜáÊÜ "© Cíw¿á®… PÜÉP…ì' ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ       Öæbc®Ü ÊæáàÑóXÆÉ! GÃÜvܮܰ ÊÜáãÃÜá ÓÜÆ PÜãwÔ¨ÜÃæ(2x3=6) BÃÝWÜá ñܤ¨æ&CíñÜÖÜ
CíñÜÖÜ ÊæçÃÜá«Ü嬆 ŸWæYÁáà ¸æÙÜPÜá aæÆÉÇÝX¨æ. ""ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜá ñÜÊÜá3⁄4      ÓÜÃÜÙÜ ÇÝiPÜR®Üá° ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX GÆÉÃÜã ÖæàÚPæãvÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ Êæáç®ÜÓ… x Êæáç®ÜÓ… HPæ
ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊæábcÓÜáÊÜâ¨ÜPæãRàÓÜRÃÜ BÔ¤PÜ®Üíñæ ÓæãàWÜáÖÝPÜáñݤÃæ. AÊÜÃæ㟺    ±ÜÉÓ… BWÜáñܤ¨æ? Êæáç®ÜÓ… x ±ÜÓ…É HPæ Êæáç®ÜÓ… BWÜáñܤ¨æ ¯àÊæà ÖæàÚ? A¨ÜÃÜ ×í©ÃÜáÊÜ
ËaÝÃÜÊÝ©'' Gí¨æà ÖÝwì ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ""An equation has no mean-        ÇÝiP… H®Üá? B ÇÝiPÜR®Üá° ÖæàÚPæãorÃæ, A¨Ü®Üᰠ˨ݦìWÜÙÜá A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜÃæ
ing unless it expresses a thought of God'' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá ÃÝÊÜÞ®Üág®….         Pܹº|¨Ü PÜvÜÇæ G¯ÔPæãÙÜáÛÊÜ WÜ~ñÜÊÜä AñÜÂíñÜ PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ ÓܸæjP…r BWÜŸÆɨÜá. ÖÝWæ
""ËþÝ®Ü Gí©WÜã ¨æàÊÜÃÜ AÔ¤ñÜÌÊÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨Üá ¿ÞÊÜñÜ㤠AñÜá®ܰñÜ     BÓÜQ¤ ÖÜáqrÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá ®ÜÊÜá3⁄4 DX®Ü ÎPÜÒ|¨ÜÈÉ ±ÜÜÄàPæÒ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨ÜPÜãR PÝÂÆãRÇæàoÃ…
ÍÜQ¤¿á(ÓÜá²Åàí ±ÜÊÜÃ…) CÃÜáÊÜ®Üá° J²³PæãÙÜáÛñܤ¨æ'' Gí¨Üá "HíhæÇ…Õ BÂív… væÊæã®…Õ'  ŸÙÜÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ PÜȳÓÜÇÝX¨æ Gí¨ÜÃæ ®ÝÊæñܤ ÓÝWÜᣤ¨æªàÊæ GíŸá¨Ü®Üá° ÁãàbÔ?
®ÜÈÉ vÝ®… ¸èÅ®… ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° CÈÉ ®æ®Ü²ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.               þÝ®Ýgì®æWæ Ÿ¨ÜÇÝX ±ÜÄàPæÒWæ ÔàËáñÜÊÝXÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá3⁄4 PÜÈPæÀáí¨ÝX ¸ÝÀá±ÝsÜ
   C¨æà®æà CÃÜÈ, PÜpÝr ÓÜÓÝÂÖÝÄ¿áã BX¨Üª ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜá BÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠ     ÊÜÞvÜáÊÜ hÝvÜ AíqPæãíw¨æ. CíñÜÖÜ ñܱܳ®Üá° ÓÜıÜwÔPæãÙÜÛ¨æà Öæãà¨ÜÃæ D
ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü Êæç±ÜÄñÜ©í¨ÝX ÆívÜ®…®ÜÈÉ ÖÝÔWæ ×w©¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° PÝ|Æá Ÿí¨Ü       ¨æàÍܨÜÈÉ ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜíñÜÖÜ ÊÜáñæ㤟º i௿áÓ… ÖÜáoárÊÜâ¨Üá ¹w, JŸº
ÖÝwì¿áÊÜÃÜá ñÝÊÜâ BWÜËást pÝÂQÕ ®ÜíŸÃ… ŸWæY aÜbìÓÜÆá BÃÜí1⁄4Ô¨ÜÃÜá. A¨æãí¨Üá     ÊÜÞÂ¥ÜÊæáqàοᮅ PÜãvÜ g¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. gWÜ£¤Wæ Óæã®æ° Pæãqr¨Ü᪠®ÝÊæà, B¿áì»Üo,
ÓÜ±æ³ ®ÜíŸÃ…(1729) Gí¨ÜÃÜá ÖÝwì! B¨ÜÃæ CÇÝÉ, CÇÝÉ ÖÝwì...A¨Üá ñÜáí¸Ý JÙæÛ¿á      ÊÜÃÝÖÜ Ëá×ÃÜ, »ÝÓÜRÃÜ ®ÜÊÜá3⁄4ÊÜÃæà AíñÜ ÖÜÙæ¿á¨Ü®æ°à g±Ü ÊÜÞvܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. gWÜ£¤Wæ
®ÜíŸÃ…. A¨ÜÃÜÈÉ GÃÜvÜá PÜ㸅WÜÙÜ Joár ÊæãñܤÊÜ®Üá° GÃÜvÜá Ë1⁄4®Ü° Ë«ÜWÜÙÜÈÉ ËÊÜÄÓÜ  Óæã®æ°¿á®Üá° PæãorÊÜÃÜá ®ÝÊæà BX¨ÜªÃÜã ¸ÝÀá±ÝsÜ ÊÜÞvÜáÊÜ hÝvÜ©í¨ÝX DWÜ
ŸÖÜá¨Üá. 1729=(12x12x12)+(1x1x1) ÊÜáñÜᤠ(9x9x9)+(10x10x10) Gí¨ÜÃÜá          gWÜ£¤Wæ ®ÝÊÜâ PæãvÜᣤÃÜáÊÜ PæãvÜáWæ¿áã "Óæã®æ°'Ááà BX¨æ!
ÃÝÊÜÞ®Üág®…!! A®ÝÃæãàWÜ©í¨Ü ÖÝÔWæ ×w©¨ÜªÃÜã AÐÜár ÎàZÅÊÝX ÊÜáñæ㤟º            CÊÜñÜᤠ®ÜÊÜá3⁄4 WÜ|ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ. D ¨æàÍÜ ÖæãàËá hæ. »Ý»Ý, Ô.Ë. ÃÝÊÜá®…,
ÊÜáÖÝ®… ÖÝWÜã ñܮܰ®Üá° gWÜ£¤Wæ ±ÜÄaÜÀást WÜ~ñÜÍÝÓÜ÷ý®Ü ÊÜÞñÜ®æ°à ñܱæ³í¨Üá     ËPÜÅÊÜå… ÓÝÃݻݿå…, ÃÝhÝÃÝÊÜá|¡, ËÍæÌàÍÜÌÃÜ¿á AÊÜÃÜíñÜÖÜ ÊÜáÖÝ®… ÊÜÂQ¤WÜÚWæ
ÓݹàñÜá±ÜwÓÜáñݤÃæí¨ÜÃæ ÃÝÊÜÞ®Üág®… AÊÜÃÜ bíñÜ®æ¿á ÊÜáor Gí¥Ü©ªÃÜŸÖÜá¨Üá?       g®Ü3⁄4 ¯àw¨æ. A¨ÜÃÜÆãÉ ÓÝÌËá ËÊæàPÝ®Üí¨Ü(39 ÊÜÐÜì), ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÃÝÊÜÞ®Ü g®…(32
PÝÂÆãRÇæàoÃ… CÆÉ¨Ü PÝƨÜÈÉ AÐÜár ÎàZÅÊÝX ËÊÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃæí¨ÜÃæ AÊÜÃæÐÜár        ÊÜÐÜì) AÊÜÃÜá Ÿ¨ÜáQ¨Ü᪠PæÆÊæà ÊÜÐÜìWÜÙݨÜÃÜã ÍÝÍÜÌñÜÊÝX ®æ®Ü²®ÜÈÉoárPæãÙÜá
±ÜÄÍÜÅÊÜá ±ÜqrÃÜŸÖÜá¨Üá? WÜ~ñÜ¨Ü ŸWæY GÐÜár ñÜÇæPæwÔPæãíwÃÜŸÖÜá¨Üá?          ÛÊÜíñÜÖÜ ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞw ÖæãàX¨ÝªÃæ. JŸºÃÜá ®ÜÊÜá3⁄4 «ÜÊÜáì¨Ü ×ÄÊæá¿á®Üá° ÓÝÃÜáÊÜ
   B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ÖÜáqr¨Ü ®ÝvÝ¨Ü »ÝÃÜñܨÜÈÉ DWÜ GíñÜÖÜ ±ÜÄÔ§£ ÓÜêÑr¿ÞX¨æ?      ÊÜáãÆPÜ gWÜ£¤®Ü PÜƳ®æ¿á®æ°à Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ¨ÜÃæ, ÊÜáñæ㤟ºÃÜá WÜ~ñÜ¨Ü ñÜPÜìPæR ÖæãÓÜ
   GÃÜvæãí©É GÃÜvÜá, GÃÜvæÃÜwÉ ®ÝÆáR Aí¥Ü DX®Ü ÊÜáPÜRÚWæ ¸ÝÀá±ÝsÜ ÊÜÞwÓÜá     A¥ÜìÊÜ®æ°à Pæãoár ÖæãàX¨ÝªÃæ. C®Üã° ÖÜñÜá¤&ÖÜÆÊÜâ ÓÜÖÜÓÜÅÊÜÞ®ÜWÜÙÜá Ÿí¨ÜÃÜã WÜ~ñÜ
ñݤÃæ. E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ|¨Ü ÖÜíñÜPæR Ÿí¨ÝWÜÆã Rote memorization ÊÜÞvÜÇÝWÜáñܤ¨æ.      CÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã ÃÝÊÜÞ®Üág®… Pæãor ÓÜãñÜÅWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£Á㟺ÃÜã K©Ááà K¨ÜáñݤÃæ.
Aí¨ÜÃæ ÓÜãñÜÅWÜÙÜ®Üá° ¸ÝÀá±ÝsÜ ÊÜÞwPæãívÜÃÜÐærà ±ÜÄàPæÒ¿áÈÉ ÇæPÜRWÜÙÜ®Üá°       ÖÝWæ ÃÝÊÜÞ®Üág®… ÖæÓÜÃÜ®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛÊÝWÜÇæÆÉ AÊÜÄWæ g®Ü3⁄4 ¯àw¨Ü »ÝÃÜñÜ ÊÜ®Üã°
¹wÓÜÆá ÖÝWÜã ±ÝÓÝWÜÆá ÓÝ«Ü GíŸ ±ÜÄÔ§£ ÓÜêÑr¿ÞX¨æ. SíwñÜ ¸ÝÀá±ÝsÜ           ®æ®Ü²ÔPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ.
ÊÜÞvÜÇæà¸ÝÃܨÜá Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤÆÉ. B¨ÜÃæ ÓÜãñÜŨÜÈÉÃÜáÊÜ ñÜPÜìÊÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜá     Aí¥ÜÊÜÃÜá ¸ÝÚ, Ÿ¨ÜáQ¨Ü ®Ýw®ÜÈÉ g¯Ô¨Ü ®ÝÊÜâ ¯gPÜãR «Ü®ÜÂÃÜá.
¸ÝÀá±ÝsÜ(Memorization) ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÓÜáÊÜá3⁄4®æ ¸ÝÀá±ÝsÜ(Rote memo-          Happy Republic Day!
rization) ÊÜÞwPæãívÜá ±ÜÄàPæÒ ÊæàÙæ ®æ®Ü²ÔPæãívÜá ŸÃæ¿ááÊÜâ¨ÜPÜãR »ÝÄà
ÊÜÂñÝÂÓÜ˨æ. AÐÜrPÜãR ñÜPÜìÊÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜá ¸ÝÀá±ÝsÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜÐærà
                                                    25 ®ÜÊæíŸÃ… 2007
                    ASívÜ »ÝÃÜñÜ C¸Ý1⁄2WÜÊÝX ±ÜÅñæÂàPÜ ÊÜááÔÉí ÃÝÐÜó ¯ÊÜÞì|ÊݨÝWÜÆã »ÝÃÜñÜ
                  ¨ÜÇæÉà EÚ¨ÜáPæãívÜ ÊÜåèÇÝ®Ý AŸáÇ… PÜÇÝí Bhݨ…, ÓÜíXàñÜ¨Ü ÃÜÓܨèñÜ| E|
                  Ÿwst ¹Ô3⁄4ÇÝÉ TÝ®…, AÇÝÉÃÜTÝ, AÊÜáj¨… AÈ TÝ®…, hÝQàÃ… ÖÜáÓæà®…, TÝÂñÜ
                  ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÝX¨Üª ÃܵàP… ÃÜkáPÝÄ¿Þ, AÊÜÃÜ ±ÜâñÜÅ ´ÜÄਅ ÃÜkáPÝÄ¿Þ, Gí.hæ. APܺÅ,
                  ÓÜÀáਅ ®ÜQÌ, Ÿá©œiàËWÜÙæ¯ÔÃÜáÊÜ C´Ýì®… Öܹฅ, ÊÜááÑÃÜáÇ… ÖÜÓÜ®…, ÍÝר…
                  AËáà®…, ÓÝ×ñÜ PæÒàñÜÅPæR A±ÝÃÜ PæãvÜáWæ ¯àw¨Ü ´æçh… AÖÜ3⁄4¨… ´æçh…, AÈ ÓܨÝìÃ…
                  gµÅ, Pæçµ Bi3⁄4, QÅPæp… PÜÈWÜÙÝ¨Ü ±Üpèw, A¸ÝºÓ… AÈ ¸æàW…, QàÊÜÞì¯, AgÃÜᩪஅ,
                  hÝ×àÃÝñÜá PæÒàñÜÅ¨Ü ©WÜYgÃÝ¨Ü AÇæçP… ±Ü¨ÜÊÜå…Ôà, ÊæãÖÜÊÜᨅ TÝ®…, ÊÜááÃÜká´ÜÃ…
                  AÈ, A¨Üá1⁄2ñÜ ®Üo®æ ÖÝWÜã Ô°WÜœ Óèí¨Ü¿áì©í¨Ü ÊÜá®ÜÓÜãÃæ ÊÜÞw¨Ü Ëáà®Ý PÜáÊÜÞÄ,
                  ÊÜá«Üá¸ÝÇÝ, ©Èà±… PÜáÊÜÞÃ…, ÍÝÃÜáT…, BËáàÃ… TÝ®…, ÃÜíWÜ»ÜãËá¿á —àÊÜáíñÜ
                  ÊÜÂQ¤WÜÙÝ¨Ü Öܹฅ ñܯÌàÃ…, g¸ÝºÃ… ±ÜpæàÇ…, C¸ÝÅ×í AÇÝRÄká, ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÄWæ
                  E¨æãÂàWÜ ¯àwÃÜáÊÜ Aiàí ±æÅàÊÜå…i, ¯ñÜ ŸÙÜPæWæ ŸÃÜáÊÜ ÓÝÊÜޮܠLÐÜ«ÜWÜÙÜ®Üá°
                  ËÍŲ̈ÜÈÉÁáà AñÜÂíñÜ Óܳ«ÝìñÜ3⁄4PÜ ¸æÇæ¿áÈÉ Eñݳ©Ô g®ÜÄWæ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ Ô±ÝÉ PÜí±Ü¯
                  ÊÜÞÈàPÜÃÝ¨Ü vÝ. ¿áãÓÜá´… ÖÜËáਅ, »ÝÃÜñÜÊæà ÊæábcPæãívÜ AŸáªÇ… PÜÇÝí,
                  ¿ááÊÜg®ÜÃÜ ÊÜá®ÜW橪ÃÜáÊÜ Óݯ¿Þ ËáhÝì....
12 »ÝÃÜ£à¿á ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ CÊÜÃæàPæ     ×àWæ ±Üqr ÊÜÞvÜáñܤ Öæãà¨ÜÃæ ŸÖÜáÍÜ@ B ±ÜqrWæ Pæã®æÁáà CÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
                     PÜÇæ, QÅàvæ, ®Üo®æ, ®ÝoPÜ, ËþÝ®Ü, Êæç¨ÜÂQà¿á A¥ÜÊÝ A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà
  ÊÜÞ¨ÜÄ ÊÜÂQ¤WÜÙÝWÜÆÉ?      PæÒàñÜÅËÃÜŸÖÜá¨Üá. »ÝÃÜ£à¿á ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ PæãvÜáWæWæ ¸æÇæ PÜorÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. D ¨æàÍܨÜ
                  JpÝrÃæ ±ÜÅWÜ£, A1⁄4ÊÜê©œ¿áÈÉ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ŸÖÜáÊÜááS ±ÝñÜÅ ÊÜ×ԨݪÃæ ÖÝWÜã
                  ÊÜ×ÓÜáñݤ C¨ÝªÃæ. A¨ÜÃÜÆãÉ vÝ. ¿áãÓÜá´… ÖÜËáਅ, AŸáªÇ… PÜÇÝí, Aiàí
                  ±æÅàÊÜå…i, G.BÃ…. ÃæÖÜÊÜÞ®… ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá Cwà ¨æàÍÜÊæà ÖæÊæá3⁄4 ±ÜvÜáÊÜíñÜÖÜ, ¨æàÍÜPæRà
                  ÊÜÞ¨ÜÄ¿Þ¨ÜíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá.
                     B¨ÜÃæ ¸æàÓÜÃÜ¨Ü ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ, ®ÜÊÜá3⁄4 »ÝÃÜ£à¿á ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ CÊÜÃæàPæ ÊÜÞ¨ÜÄ
                  ÊÜÂQ¤WÜÙÝWÜÆÉ?
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /78                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /79

   AÐÜrPÜãR CÊÜÃÜÆãÉ Öæbc®ÜÊÜÃÜá ©®ÜPæR I¨Üá ¸ÝÄ ®ÜÊÜÞh… ÊÜÞvÜáñݤÃæ, ÖÜÜh… ¿ÞñæÅ    ¿á®Üá° ¸æñܤÇÝX b£ÅÔ¨ÝWÜ ×í¨ÜãWÜÙÜ ÊÜá®ÜÔÕWÜã [ÝÔ¿ÞXÃÜÈÆÉÊæ? vݯͅ
ÊÜÞw Ÿí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ, ñÝÊÜâ ÊÜááÔÉÊÜáÃæí¨Üá ÖæÊæá3⁄4Àáí¨ÜÆã ÖæàÚPæãÙÜáÛñݤÃæ.     ÊÜÂíWÜÂbñÜÅPÝÃÜÊÜÞw¨Ü᪠«ÜÊÜáì¯í¨Ü®æ¿ÞWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, Gí.G´….ÖÜáÓæà®… ÊÜÞw¨Üãª
B¨ÜÃÜã ÊÜá¨Ü¯, ÊÜáÓÜ㨅, ÊÜáÈÉP…, ÊÜáÓݤ®…WÜÙÜ®æ°à HPæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÊÜÞ¨ÜÄ ÊÜÂQ¤WÜÙܮݰX  ×í¨Üã «ÜÊÜáì¨Ü AÊÜÊÜÞ®ÜÊÜ®æ°à AÆÉÊæ? Bp…ìWÜã, ±æäà®æãàìWÜŵWÜã ÊÜÂñÝ ÓÜÊæà
ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ?                                    CÆÉÊæ?
   GÆÉÃÜíñæÁáà ®ÝÊÜä APÜÒÃÜ PÜÈ¿á¸æàPÜá, ±ÜÅWÜ£ Öæãí¨Ü¸æàPÜá, iàÊÜ®ÜÊÜáorÊÜ®Üá°        Gí.G´…. ÖÜáÓæà®… ËÃÜá¨Üœ ¨æàÍݨÜÂíñÜ 1250 ±æäÈàÓ… ¨ÜãÃÜáWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝX¨æ,
ÓÜá«ÝÄÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá GíŸ BÓæÁáà CÆÉÊæ? A«Üá¯PÜ ÎPÜÒ| ±Üvæ¨Ü PÜÇÝí, hÝÊæਅ         7 Pæãàp…ì ÊæãPܨܪÊæáWÜÙÜ®Üá° ÖÜãvÜÇÝX¨æ. CÐÝrX¿áã PæàÃÜÙÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ PÜÙæ¨Ü gã®…®ÜÈÉ
AS¤Ã…, ÖÜËáਅ AÊÜÄXíñÜ «ÜÊÜáì¨Ü AÊÜáÈ®ÜÈÉ Aí«ÜÃÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙæà HPæ        Gí.G´….ÖÜáÓæà®…Wæ "ÃÝhÝ ÃÜËÊÜÊÜáì' ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° NãàÐÜOæ ÊÜÞw¨æ! C¨ÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ
CÊÜÄWæ Êæà¨ÜÊÝPÜÂÊÝWÜáñܤÊæ?                                ¿ÞÃÜã HPæ ÓæãÇæÉñÜá¤ÊÜâ©ÆÉ? ±ÜÃÜ«ÜÊÜáì ¯í¨Ü®æ ÊÜÞw¨Ü Gí.G´…. ÖÜáÓæà®… ËÃÜá¨ÜœÊÜä
   HPæ D ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° PæàÙܸæàPÝX¨æÁáí¨ÜÃæ, PÜÙæ¨Ü BWÜÓ…r 9ÃÜí¨Üá Öæç¨ÜÃݸݨ…®Ü ±æÅÓ…  Jí¨Üá ´ÜñÝÌ ÖæãÃÜwÓÜŸÖÜá¨ÜÆÉÊæ? B¨ÜÃæ AíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤¿á®Üã° ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá Own
PÜɸ…®æãÙÜPæR ®ÜáXY¨Ü BÇ… Cíw¿Þ ÊÜáiÉàÓ… Cñæ¤ÖݨÜáÇ… ÊÜááÓÜÈ3⁄4à®…(GíIGí)®Ü        ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨æàPæ?
ÍÝÓÜPÜÃÝ¨Ü A´ÜÕÃ… TÝ®…, AÖÜ3⁄4¨… ±ÝÍÝ ÖÝWÜã ÊæãàgáÊÜå… TÝ®… AÊÜÃÜá PæçWæ ÔQR¨Ü         CíñÜÖÜ Ghetto mentality¿á®Üá° ¹vÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÝWÜ?
PÜábì, ÖÜãWÜáaÜf, ÊæáçP…WÜÚí¨Ü ¸ÝíWÝɨæàÍÜ¨Ü ÇæàSQ ñÜÔÉÊÜÞ ®ÜÔÅà®… AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ÖÜÇæÉ      CÐærÇÝÉ ±ÜÅÍæ° HPæí¨ÜÃæ 2006, ´æŸÅÊÜÄ 14ÃÜí¨Üá ¯àw¨Ü £à²ì®ÜÈÉ PÜvÝx¿áÊÝX
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÖæàÓÜÈÆÉ. AíñÜÖÜ ×à®Ü PÜêñÜÂÊÜ®Üá° GÓÜX¨Ü ÊæáàÆã «ÜÊæãàì¨ÝœÃÜPÝRX     ËÊÝÖÜ ®æãàí¨Ü~¿á®Üá° ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÜá Gí¨Üá ÓÜá²Åí Pæãàp…ì ÓÜãbÔÃÜáÊÜâ¨Üá
ÊÜÞw¨Ü PÝ¿áìÊæíŸíñæ ¹àX¨ÜÃÜá. ÓÝƨæíŸíñæ PÜÙæ¨Ü Ÿá«ÜÊÝÃÜ PæãàÆRñݨÜÈÉ           ¯ÊÜáWæ £Ú©ÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ £à±Üâì ÖæãÃܹ¨Ü᪠20 £íWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜÃÜã Öæbc®Ü
¹à©XÚ¨Ü "BÇ… Cíw¿Þ Êæáç®ÝÄq ´ÜÅíp…' GíŸ ÓÜíZo®æ¿á PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá              ÃÝgÂWÜÙÜá ËÊÝÖÜ ®æãàí¨Ü~¿á®Üá° PÜvÝx¿áWæãÚÔÆÉ. I¨Üá ÃÝgÂWÜÙÜá
ñÜÔÉÊÜÞ ®ÜÔÅà®… AÊÜÃÜ®Üá° ¨æàÍÜ©í¨Ü ÖæãÃÜÖÝPܸæàPæí¨Üá JñݤÀáÔ ¨Ýí«ÜÇæ ®ÜvæԨݪÃæ.     PÜvÝx¿áWæãÚÔ¨ÜÃÜã ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ ÊÜÞñÜÅ AÊÜÃÜ CaæfWæ ¹qrÊæ! C¨ÜÄí¨Ü PÜá²ñÜWæãíw
iàÊݱݿá¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ WÜáÃÜáÊÝÃÜ ÃݣŠÃÝgÓݧ®Ü¨Ü ÃÝg«Ý¯ hæç±ÜâÃÜPæR Ÿí©Ú¨Ü         ÃÜáÊÜ ÓÜá²ÅàíPæãàp…ì C®Üá° ÊÜáãÃÜá £íWÜÙæãÙÜWæ ¨æàÍÜ¨Ü GÆÉ ÃÝg ÖÝWÜã
ñÜÔÉÊÜÞ AÊÜÃÜ®Üá° PÜãvÜÇæà ÃÝg©í¨Ü ÖæãÃÜÖÝPÜ©¨ÜªÃæ ±ÜÅ£»Üo® ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨ÝX ""AÇ…      Pæàí¨ÝÅvÜÚñÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜá ËÊÝÖÜ ®æãàí¨Ü~¿á®Üá° PÜvÝx¿áWæãÚÓܸæàPæí¨Üá
Cíw¿Þ ËáÈÉ Pè¯ÕÇ…'' GíŸ ÊÜáñæã¤í¨Üá ÓÜíZo®æ ¸æ¨ÜÄPæ ÖÝQ¨Ü PÝÃÜ| ©ÈÉWæ           APæãràŸÃ… 26ÃÜí¨Üá ÓÜãaÜ®æ ¯àw¨æ. B¨ÜÃæ "BÇ… Cíw¿Þ ÊÜááÔÉí ±ÜÓÜì®ÜÇ… ÇÝ
ÊÜWÝìÀáÓÜÇÝX¨æ!                                      ¸æãàv…ì' C¨ÜPæR £àÊÜÅ ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨æ. ËÃæãà«Ü ¿ÞPÝX? ""ÊÜááÔÉÊÜáÃÜÈÉ
   H®ÝX¨æ CÊÜÄWæ?                                    Ÿí«Üá&ŸÙÜWܨÜÊÜÃÜ ÓÜÊÜáá3⁄4S¨ÜÈÉ ËÊÝÖÜ PÝ¿áì ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. TÝÄkáWÜÙÜá ËÊÝÖÜ
   Jí¨Üá Öæ~¡®Ü ÊæáàÇæ BPÜÅÊÜá| ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ¿ÞÊÜ «ÜÊÜáìWÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ÖæàÚ¨æ?        WÜÙÜ®Üá° ¨ÝSÈÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. ÖÝWÝX PÝ®Ü㯮Üw ®æãàí¨Ü~ ÊÜÞwÓÜáÊÜ AWÜñÜÂËÆÉ''
ñÜÔÉÊÜÞ AÊÜÃÜ "ÆhÝj' A¥ÜÊÝ "©ÌTæãàí©ñæãà'WÜÙÜÈÉ CÓÝÉÊÜå…Wæ AÊÜÊÜÞ®Ü            Gí¨Üá ÊÜááÔÉí ±ÜÓÜì®ÜÇ… ÇÝ ¸æãàv…ì ÓÜÊÜáhÝÀáÑ PæãvÜᣤ¨æ. Aí¨ÜÃæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜÈÉ
ÊÜÞvÜáÊÜíñÜÖܨæªà¯¨æ? ¸ÝíWÝɨæàÍܨÜÈÉ AƳÓÜíTÝÂñÜ ×í¨ÜãWÜÙÜ ÊæáàÇæ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ     ÊÜÞñÜÅ g®ÜÃÜ ÓÜÊÜáá3⁄4S¨ÜÈÉ ËÊÝÖÜ ®Üvæ¿ááñܤ¨æÁá? ×í¨Üã ÊÜáñÜᤠQÅÎc¿á®Ü°ÃÜÈÉ ËÊÝÖÜ
¨ègì®Ü嬆 ŸWæY ŸÃæ¨Ü ÊÜÞñÜÅPæR ñÜÔÉÊÜÞ AÊÜÃÜá CÓÝÉí ËÃæãà—¿ÞWÜáñݤÃÝ?           ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÚWæ g®ÜÃæà ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæ?
ÖÝWݨÜÃæ Gí.G´…. ÖÜáÓæà®… AÊÜÃÜá ¨ÜáWÝì ÊÜÞñæ ÖÜáÈ¿á gñæ ÓÜí»æãàWܨÜÈÉ,             TÝÄkáWÜÙÜíñæ ¨æàÊÜÓݧ®Ü ÖÝWÜã aÜa…ìWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ËÊÝÖÜWÜÙÜ®Üã° ¨ÝSÈÔ
WÜ|±Ü£¿á ®æ£¤¿á ÊæáàÇæ ÆQÒ$3⁄4 ®ÜWÜ°ÊÝX ¯í£ÃÜáÊÜ ÖÝWæ, Ôàñæ ®ÜWÜ°ÊÝX ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®Ü     PæãÙÜÛÇÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ BÔ¤¿áÈÉ ÓÜÊÜá±ÝÆá, Ëaæfà¨Ü®æ ¯àw¨ÜÃæ iàÊÜ®ÝíÍÜ ÊÜááíñݨÜ
¸ÝÆÊÜ®Üá° A²³PæãíwÃÜáÊÜ, ÓÜÃÜÓÜÌ£, ±ÝÊÜì£ ®ÜWÜ°ÊÝX ¯í£ÃÜáÊÜ, WÜíWæ ÊÜáñÜᤠ        ÊÜá×ÙÝ ÖÜPÜáRWÜÙÜ®Üá° ÃÜQÒÓÜÆá, ÊÜíaÜ®æ, ¸ÝÆÂËÊÝÖÜWÜÙÜ®Üá° ñܲ³ÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÓÜá²Åàí
¿áÊÜáá®æ ®ÜWÜ°ÊÝX ¯àÄ®ÜÈÉ ËÍÜÅËáÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜíñæ ÖÝWÜã »ÝÃÜñÜ ÊÜÞñæ           Pæãàp…ì CíñÜÖÜ £à±Üâì ¯àw¨æ. ÖÝX¨ÜªÃÜã ËÃæãà—ÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨æàPæ?
                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /80

   CíñÜÖÜ ÓÜíPÜábñÜ ÊÜá®ÜÔ§£Àáí¨ÝXÁáà 1972ÃÜÈÉ ±Üūݯ Cí©ÃÝ WÝí—¿áÊÜÃÜ            ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞWܸæàPÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ ñÜÔÉÊÜÞ ®ÜÔÅà®… AÊÜÃÜíñÜÖÜ AŸÇæ Öæ~¡®Ü ÊæáàÇæ¿áã
ÓÜÃÜPÝÃÜ HPÜÃÜã±Ü¨Ü ¨ÜñÜᤠÔÌàPÝÃÜ PÝÀá¨æ¿á®Üá° hÝÄWæ ñÜÃÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÓÜíÓÜ£¤®Ü         BPÜÅÊÜá| ÊÜÞvÜáÊÜíñÜÖÜ Zo®æWÜÙÜá ®Üvæ¿ááñܤÇæà CÃÜáñܤÊæ.
ÊÜááí©qr¨Üª Ë«æà¿áPÜÊÜ®Üá° ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ËÃæãà—ԨܪÃÜá! ¨ÜñÜᤠñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá
CÓÝÉÊÜå…®ÜÈÉ ¯Ñ¨Üœ. ÖÝWÝX GÆÉÄWÜã A®ÜÌ¿áÊÝWÜáÊÜíñÜÖÜ PÝÀá¨æ¿á®Üá° hÝÄWæ
ñÜÃܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÊÜááÔÉí ±ÜÓÜì®ÜÇ… ÇÝ ¸æãàv…ì ÊÝ©ÔñÜá¤. AÐærà AÆÉ, ÓÜÃÜPÝÃÜ
Ë«æà¿áPÜÊÜ®æ°à Pæç¹vÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ, ¨ÜñÜᤠÔÌàPÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá CÓÝÉí
®ÜÈÉ ¯Ñ¨Üœ G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ¨ÜñÜᤠñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ. ¨ÜñÜᤠñæWæ¨ÜáPæãÚÛ
AíñÜ ¿ÞÃÜã AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ JñܤvÜ ÖæàÃÜáñܤÆã CÆÉ. B¨ÜÃæ ¨ÜñÜᤠÔÌàPÝÃÜPÜãR Jí¨Üá
¯à£&¯¿áÊÜá ÖÝQPæãvÜáÊÜ PÝÀá¨æÁáà ¸æàvÜ Gí¨ÜÃæ H®Ü¥Üì? ÍݸݮÜá ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÆãÉ
×àWæà BÀáñÜá. ÐÜÄ¿áñܤ®Üá° AvÜxñÜí¨Üá ÓÜá²ÅàíPæãàp…ì B¨æàÍÜÊÜ®æ°à —PÜRÄÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ
Ëaæfà©ñÜ ±Ü£°Wæ iàÊÜ®ÝíÍÜ ¯àvÜáÊÜâ¨Üã ñܱÜâ³ AíñÜ ¿ÞÊÜ «ÜÊÜáìÊݨÜÃÜã ÖæàÙÜÆá
ÓÝ«ÜÂÊæ?
   B¨ÜÃæ ÖÜPÜáR ÊÜáñÜᤠÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ ËÐÜ¿á Ÿí¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ ÓÜíË«Ý®Ü ¸æàPÜá G®Üá°ñݤÃæ!
   ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÜ ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ CÊÜÄWæ ËáàÓÜÆá ¸æàPÜá. B¨ÜÃæ AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜ
ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ ±ÜÄÎÐÜr hÝ£ ÖÝWÜã ÊÜWÜì¨ÜÊÜÄWÜã ËáàÓÜÆá ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°ñݤÃæ.
ñæÄWæ¨ÝÃÜÃÜ ÖÜ|¨ÜÈÉ ÖÜh… ¿ÞñæÅ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ CÊÜÄWæ «ÜÊÜáì Awx¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ, B¨ÜÃæ
PÜñÜìÊÜ ±ÝÈÓÜáÊÜ ËÐÜ¿á Ÿí¨ÝWÜ «ÜÊÜáì¨Üñܤ ¸æãoár ÊÜÞvÜáñݤÃæ. CíñÜÖÜ ÓÜíPÜábñÜ
ÊÜá®ÜÔ§£¿á®Üá° ¹vÜáÊÜÊÜÃæWÜã ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ±ÜÅWÜ£ ÓÝ«ÜÂËÆÉ. AÐÜrPÜãR ÊÜááÔÉÊÜáÄWÝXÁáà
ÓÜêÑr¿Þ¨Ü ±ÝQÓݤ®Ü AñÜÂíñÜ ´ÜÆÊÜñݤ¨Ü »Üã»ÝWÜÊÜ®Üá° Öæãí©¨ÜªÃÜã «ÜÊÜÞìí«Üñæ
Àáí¨ÝX ±ÜÅWÜ£¿á ÖÝ©¿á®Üá° ×w¿áÈÆÉ. ±ÜÅñÝñÜíñÜÅ ÊÜÂÊÜÓ槿áã WÜqr¿ÞX
¸æàÃÜãÃÜÈÆÉ.
   CíñÜÖÜ E¨ÝÖÜÃÜOæ PÜ|¡ÊÜááí¨æ C¨ÜªÃÜã Ÿá©œ PÜÈ¿á¨æà C¨ÜªÃæ A¨Üá BñÜ3⁄4[ÝñÜPÜ
PÜêñÜÂÊæà ÓÜÄ. Aí¨ÜÊÜÞñÜÅPæR,¿ÞÃÜã «ÜÊÜáì±ÝsÜ PÜÈ¿á¸æàw AíñÜ ÖæàÙÜᣤÆÉ.
B¨ÜÃæ «ÜÊÜáì A®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Üí¹Pæ, ËÍÝÌÓÜPæR ÔàËáñÜÊÝXÃܸæàPæà ÖæãÃÜñÜá ±ÜÅWÜ£Wæ
Awx¿ÞWܸÝÃܨÜá. CÊÜñÜᤠCÊÜÞÅ®… TÝ®… AÊÜÃÜíñÜÖÜÊÜÃÜá BP…Õ´Üv…ì®ÜíñÜÖÜ
ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ B«Üá¯PÜ ÎPÜÒ|ÊÜ®Üá° ±Üv橨ܪÄí¨ÜÇæà AÊÜÃÜÈÉ E¨ÝÃÜñæ, ÓÜ×ÐÜá¡ñæ
ÊæáçWÜãwPæãívÜÊÜâ. AíñÜÖÜ ÎPÜÒ|ÊÜ®Üá° ±Üv橨ܪÄí¨ÜÇæà ®ÜÊÜá3⁄4 PÜÇÝí, hÝÊæਅ AS¤Ã…,
ÍÜŸ®Ý Bi3⁄4, Aiàí ±æÅàÊÜå…i, vÝ. ¿áãÓÜá´… ÖÜËáਅ ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá PÜpÝr ÊÜááÔÉÊÜá
ÃݨÜÃÜã «ÜÊÜÞìí«ÜÃÝWÜÈÆÉ. CíñÜÖÜÊÜÃÜá ÊÜá¨ÝÅÓÝWÜÚWæ ÖæãàWÜáÊÜ ÊÜááÔÉÊÜáÄWÜã
                                                23 ´æŸÅÊÜÄ 2008
                 A¨æà®Üá ÓÝÊÜޮܠ±Ü£ÅPæ¿áÆÉ.
                 ÊÜáãÊÜñÜã3⁄4ÃÜá ÊÜÓÜíñÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÔÃÜáÊÜ A¨Üá £àÃÝ C£¤àb®ÜÊÜÃæWÜã "Most
               Respected' ÊÜÞÂWÜÄká®… GíŸ ÖæWÜYÚPæWæ ±ÝñÜÅÊÝXñÜá¤. AÐærà AÆÉ, CíXÉÐ…
               AÆɨæ ñÜËáÙÜá, ×í©¿áÆãÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ "Cíw¿Þ oávæ' ¨æàÍܨÜÈÉÁáà A£
               ÖæaÜác ±ÜÅÓÝÃÜÊÜâÙÜÛ ÊÝÃܱܣÅPæ. A¨Üá ÊÜÐÜìPæãRÊæá3⁄4, PæÆÊæäÊæá3⁄4 ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ GÃÜvÜá
               ¸ÝÄ ÃÝÐÜóÊݲ ÓÜËáàPæÒ ®ÜvæÓÜáñܤ¨æ. B ÓÜËáàPæÒ¿á ÊæàÙæ ¨æàÍÜ¨Ü ËË«Ü ÃÝgÂWÜÚWæ
               ÖæãàX B¿áª PæÆÊÜâ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ AÊÜÃÜÊÜÃÜ ÃÝg嬆 ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á ÓÝ«Ü®æ¿á ŸWæY
               A1⁄4±ÝÅ¿á PæàÙÜáñܤ¨æ. B®ÜíñÜÃÜ A®Ü ÃÝg嬆 ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ ŸWæY ¯ÊÜáWæà®Ü¯ÓÜáñܤ¨æ
               Gí¨Üá Ãæàp… ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ÖæàÙÜáñܤ¨æ. D ¸ÝÄ ®Üvæst CíñÜÖÜ 14®æà ÃÝÐÜó ÊÜáor¨Ü
               ÓÜËáàPæÒ¿á ÊæàÙæ 19 ÃÝgÂWÜÙÜá ÖÝWÜã 98 ÇæãàPÜÓÜ»æ PæÒàñÜÅWÜÙÜ 12,492 ÊÜáñܨÝÃÜÃÜ
               A1⁄4±ÝÅ¿á PæàÙÜÇÝXñÜá¤. A¨ÜÃÜ B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ´æŸÅÊÜÄ 4ÃÜí¨Üá ±ÜÅPÜqÔÃÜáÊÜ
               ´ÜÈñÝíÍܨÜÈÉ EñܤÃÝSívÜ¨Ü ¹hæ² ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¹.Ô. SívÜãÄ¿áÊÜÃÜá
               ÃÝgÂÊÜáor¨ÜÈÉ "®ÜíŸÃ…&1' Óݧ®Ü ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃæ, WÜágÃÝñ… ÊÜááSÂ
               ÊÜáí£Å ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÃÝÐÜóÊÜáor¨ÜÈÉ "®ÜíŸÃ…&1' ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX
               ÖæãÃÜÖæãËá3⁄4¨ÝªÃæ!
                 C¨æà®Üá ÓÜ|¡ ÓÝ«Ü®æ¿áÆÉ.
                 AÐÜrPÜãR B¿Þ ÃÝg嬆 ÊÜáñܨÝÃÜÃÜ A1⁄4±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ WÜ|®æWæ ñæWæ¨Üá
               PæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÃÝgÂÊÝÃÜá ÊÜáor¨ÜÈÉ "®ÜíŸÃ…&1' ÊÜááSÂÊÜáí£Å G¯ÔPæãÙÜáÛ
               ÊÜâ¨ÜPæR »ÝÄà ÍÜÅÊÜá±ÜvܸæàQÆÉ. B¨ÜÃæ ÃÝÐÜóÊÜáor¨ÜÈÉ "®ÜíŸÃ…&1' G¯ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá
               ÓÝÊÜޮܠÊÜÞñÜÆÉ. A¨ÜÃÜÆãÉ ¨æàÍݨÜÂíñÜ CÃÜáÊÜ ¨ÜÈñÜÃÜ ±ÜÅÍÝ°£àñÜ A—±Ü£¿ÞXÃÜáÊÜ

13 ¿ÞÃæÐærà Aí¨ÜÃÜã ÊÜoÊÜo,
               ÊÜÞ¿ÞÊÜ£¿áÊÜÃÜ®Üá° ×í¨ÜPæR ÖÝPÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ÓÜ|¡ ËÐÜ¿áÊæà?! CÐÝrX¿áã
               Êæãà©¿áÊÜÃÜá ®ÜíŸÃ…&1 BX¨ÝªÃæ. WÜágÃÝñ…®Ü Íæà.77ÃÜÐÜár ÊÜáñܨÝÃÜÃÜá

  BñÜ ÖÜê¨Ü¿á ÓÝÊÜÞÅo!    Êæãà©¿áÊÜÃæà AñÜáÂñܤÊÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å Gí¨Üá £à±Üâì ¯àwÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ
               BÍÜc¿áìÊÜä CÆÉ©¨ÜªÃÜã CñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ Öæbc®Ü ÊÜáñܨÝÃÜÃÜã Êæãà©¿áÊÜÃÜ
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /84                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /85

ŸWæY JÙæÛ¿á A1⁄4±ÝÅ¿á ÊÜÂPܤ±ÜwÔÃÜáÊÜâ¨Üá ¯gPÜãR ÖÜá¸æºàÄÓÜáÊÜí£¨æ. ÃÝg«Ý¯       WÜÚWÝX CÐÜr±ÜvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg. B¨ÜÃæ ¨æàÍÜ¨Ü CñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙÜÆãÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜ
©ÈÉ¿áÈÉ Íæà.43ÃÜÐÜár ÊÜáñܨÝÃÜÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÎàÇÝ ©àQÒñ… AÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ¿á       g®Ü²Å¿áñæ, ÔÌàPÜê£ ÖæaÝcWÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜPæR PÝÃÜ|Êæà®Üá?
ŸWæY ñÜ겤 ÊÜÂPܤ±ÜwԨܪÃæ Íæà.31ÃÜÐÜár g®ÜÃÜá ÖæãÃÜX®ÜÊÜÃÝ¨Ü Êæãà©¿áÊÜÄWæ Óæç       PÜÙæ¨Ü APæãràŸÃ… 12ÃÜí¨Üá "×í¨ÜãÓݤ®… pæçÊÜå…Õ' ±Ü£ÅPæ "ÈàvÜÅα… ÓÜËáp…'
Gí©¨ÝªÃæ! A¨ÜÃÜÆãÉ ¨ÜQÒ|¨Ü Bí«ÜŨÜÆÉíñÜã ""PÜÙæ¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ       GíŸ aÜaÝìPÜãoÊÜ®Üá° H±ÜìwÔñÜá¤. B PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR BWÜËáԨܪ ®ÜÃæàí¨ÜÅ
WÜágÃÝñ… ÊÜáñܨÝÃÜÃÜá Êæãà©¿áÊÜÃÜ A1⁄4ÊÜê©œ PÝ¿áìWÜÚWæ ÖÜÔÃÜá ¯ÍÝ®æ          Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° GÆÉÃÜ ÓÜÊÜáá3⁄4S¨ÜÈÉ ÓÜí¨ÜÎìÓÜÆá Ÿí©¨Ü᪠ÊÜáñݤÃÜã AÆÉ ÔG®…
ñæãàĨݪÃæ'' Gí¨Üá Íæà. 68ÃÜÐÜár g®ÜÃÜá A1⁄4±ÝÅ¿á±Üqr¨ÝªÃæ. ±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÙÜ, PæàÃÜÙÜ,  G®…&I¹G®… aÝ®æÇ…®Ü ÊÜááSÂÓܧ ÖÝWÜã TÝÂñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ¯ÃÜã±ÜPÜ ÃÝh…©à±…
ñÜËáÙÜá®ÝvÜáWÜÙÜÆãÉ Êæãà©¿áÊÜÄWæ A±ÝÃÜ ¸æíŸÆ ÊÜÂPܤÊÝX¨æ. PÜ®ÝìoPܨÜÆãÉ        ÓܨæàìÓÝÀá! ÖÝWÝX Êæãà©¿áÊÜÃÜ ¯àÄÚÓÜáÊÜâ¨Üá SíwñÜ Gí¨æà GÆÉÃÜã »ÝËÔ
Íæà.35ÃÜÐÜár g®ÜÃÜá Êæãà© ¸æàPæí©¨ÝªÃæ! © AXÉ Cíw¿á®…, Hero of hatred,         ¨ÜÃÜá. Êæã¨ÜÆ ±ÜÅÍæ°: Êæãà©, ¯àÊÜâ PÜÙæ¨Ü 6 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ BvÜÚñÜ
ÓÝ訆 ÊݱÝÄ,ÓÜáÙÜáÛWÝÃÜ AíñÜ ÓÜ¨Ý ¨ÜãÑÓÜáÊÜ, ¨æÌàÑÓÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ ¸æàÓÜÃÜ    ®ÜvæÓÜᣤ©ªàÄ. D 6 ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ Ÿ¨ÜÇÝX¨Ü᪠WÜágÃÝñæãà, WÜágÃÝñ…®Ü ±ÜÄÔ§£Áãà
GÐÝrXÃÜŸÖÜá¨Üá AÆÉÊæ?                                 A¥ÜÊÝ ¯àÊæäà? Gí¨ÜÃÜá ÓܨæàìÓÝÀá. ""Ÿ¨ÜÇÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ¯àÊÜâ ñæãqrÃÜáÊÜ EvÜáWæ
   CíñÜÖÜ ¨æÌàÐÜ Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX ÊÜÂPܤÊÝX¨Ü㪠C¨æ.                    ÊÜÞñÜÅ!'' Gí¨Ü Êæãà©¿áÊÜÃÜ EñܤÃÜ ÓÜ»ÝíWÜ|¨ÜÈÉ ®æÃ橨ܪ GÆÉÃÜ®Üã° BÍÜc¿áì
   PÜÙæ¨Ü wÓæíŸÃ… 23ÃÜí¨Üá ¸æÙÜWæY WÜágÃÝñ… Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿á ´ÜÈñÝíÍÜ      aÜQñÜWæãÚԨܪÆÉ¨æ ®ÜWæWÜvÜÈ®ÜÈÉ ÊÜááÙÜáXÔñÜá. HPæí¨ÜÃæ ÓÜ¨Ý ×í¨Ü㠮ݿáPÜÃÜ®Üá°
±ÜÅPÜoWæãÙÜÛÆá BÃÜí1⁄4st Êæã¨ÜÆ A«Üì WÜípæ¿áÈÉ ¹hæ²Wæ ׮ܰvæ¿ááípÝWÜáÊÜ        ñæWÜÙÜáÊÜ ÃÝh…©à±… ÓܨæàìÓÝÀá Aí¨Üá «ÜÄԨܪ PÜáñÝì PæàÓÜÄ Ÿ|¡¨ÝªXñÜá¤!!
ÓÜãaÜ®æ ¨æãÃæñÝWÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ Jí¥ÜÃÝ WæÆá訆 ÊÜáí¨ÜÖÝÓÜ.          ±æaÜác±æaÝcX ñÝ®Üã ®ÜPÜR ÓܨæàìÓÝÀá ÓÝÊÜÄÔPæãívÜá GÃÜvÜ®æà ±ÜÅÍæ° PæàÚ
G®…wqàË, ÔG®…G®…&I¹G®… aÝ®æÇ…WÜÙÜ BÂíPÜÃ…WÜÙÜíñÜã ÓÜí»ÜÅËáÓÜÆá             ¨ÜÃÜá&""Êæãà©¿áÊÜÃæà, PÜÙæ¨Ü 6 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ®ÝÊÜä ¯ÊÜá3⁄4®Üá° ¯í©ÓÜáñݤ Ÿí©¨æªàÊæ.
Óܮܰ¨ÜœÃÝWÜ ñæãvÜX¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ WÜípæ PÜÙæ¿ááÊÜÐÜrÃÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜá I£ÖÝÔPÜ      ËàÃ… ÓÝí\Ì¿áÊÜÃÜíñÜã ""Mass Murderer" Gí¨Üá PÜÃ橨ݪÃæ. ®ÜÊÜáWÜã
g¿á¨Üñܤ ¨Ý±ÜâWÝÈvÜᣤÃÜáÊÜ bñÜÅ| ÓܳÐÜrÊÝWÜᣤ¨Üªíñæ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ GÐÜár ¯ÃÝÓæ    ¸æç¨Üã ¸æç¨Üá ÓÝPÝX¨æ. CÊÜñÜᤠGÆÉÊÜ®Üã° Settle ÊÜÞw¹væãà|. ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX
¿ÞÀáñæí¨ÜÃæ ""®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá WÜágÃÝñ… aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ WæÆÉŸÖÜá¨Üá.        ÖæàÚ, WÜágÃÝñ… PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃܨÜÈÉ ÓÝËÃÝÃÜá AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜ ÖÜñæ¿ÞÀáñÜÇÝÉ
B¨ÜÃæà®Üíñæ AÊæáÄPÜ ÖÝWÜã CñÜÃÜ ±ÝÎcÊÜÞñÜ ÃÝÐÜóWÜÚWæ ÖæãàWÜÆá ËàÓÝ          A¨ÜÃÜ ŸWæY ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ü, ËÐݨÜÊÜä CÆÉÊæ?''.
±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá AÊÜÄí¨ÝWܨÜá'' Gí¨æà ¹orÃÜá G®…wqàË¿á ÓÝrÃ… ¯ÃÜã±ÜQ             ""Wæãà«ÝÅ Zo®æ ÖÝWÜã B®ÜíñÜÃÜ ®Üvæ¨Ü ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ŸWæY ñܯTæ ®ÜvæÓÜÆá
ŸTÝì ¨Üñ…!! A¨ÜÃÜÆãÉ ñæÖÜÇÝR ±Ü£ÅPæ ÖÝWÜã Bh…ñÜP… qàËWÜÙÜá WÜágÃÝñ…          ÓÜËᣠÃÜaÜ®æ¿ÞX¨æ, ®Ý¿ÞÆ¿á˨æ. Cñܤ aÜá®ÝÊÜOæ ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí©¨Ü᪠®Ý®Üá
aÜá®ÝÊÜOæ NãàÐÜOæ¿ÞWÜᣤ¨ÜªíñæÁáà 2002ÃÜ ×íÓÝaÝÃÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ®ÜvæԨܪ       g®ÜñÝ ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÊÜááí¨æ ÖæãàWÜáñæ¤à®æ. AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜ £à±Üâì ¯àvÜáñݤÃæãà
"ÔríW… B±ÜÃæàÍÜ®…' A®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜ ±ÜwÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ÖÜ~¿áÆá       B £à²ìWæ ®Ý®Üá Ÿ¨Üœ'' Gí¨ÜÃÜá Êæãà©. ""Aí¨ÜÃæ g®Ü ÊÜáñæ¤ ¯ÊÜá3⁄4®Üá° WæÈÉÔ¨ÜÃæ
¿á£°Ô¨ÜªÊÜâ. A|PÜÊæí¨ÜÃæ Bh…ñÜP… qàË¿áÊÜÃܨæªà B¨Ü "Cíw¿Þ oávæ'¿á           ¯àÊÜâ ¿ÞÊÜ ñܱܳ®Üã° ÊÜÞwÆÉ Gí¨Ü¥ÜìÊæ?'' Gí¨Üá ÓܨæàìÓÝÀá AvÜx±ÜÅÍæ° ÖÝQ¨ÝWÜ
ÓÜËáàPæÒ¿áÈÉ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ¨æàÍÜ¨Ü "®ÜíŸÃ…&1' ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX ÖæãÃÜ      ""g®ÜÃÜ £à±Üì®Üá° WèÃÜËÓÜáÊÜâ¨Üã ¹vÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜáWæ ¹qr¨Üáª'' Gí¨Ü Êæãà©
ÖæãËá3⁄4¨ÝªÃæ!                                     ÓܨæàìÓÝÀá¿áÊÜÃÜ®æ°à CPÜRqrWæ ÔÆáQÔ¨ÜÃÜá.
   AÐÜrPÜãR Êæãà©¿áÊÜÃÜÈÉ Aí¥Ü¨æªà¯¨æ?                          Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÊæçÎÐÜr$ÂÊæà A¨Üá.
   Cwà ¨æàÍܨÜÈÉÁáà A£ ÖæaÜác ¨ÜãÐÜOæ, ¨æÌàÐÜPæãRÙÜWÝXÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤ AÊÜÃÝX¨ÜªÃÜã      AÊÜÃÜ ñÜñܤÌ, ԨݜíñÜ, PÝ¿áìÊæçSÄWÜÙÜ ŸWæY ¸æàÃæ¿áÊÜÄWæ A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá.
g®ÜÃæàPæ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° CÐÜr±ÜvÜᣤ¨ÝªÃæ? WÜágÃÝñ…®Ü g®ÜÃÜá A1⁄4ÊÜê©œ PÝ¿áì      B¨ÜÃæ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÙÜã CÆÉ.
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /86

   Cñܤ PÝÎ3⁄4àÃÜPæR ÔàËáñÜÊÝX¨Üª »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ PÜ®ÝìoPܨÜíñÜÖÜ ¨ÜãÃÜ¨Ü ÃÝgÂPÜãR  ®ÜíñÜÃÜ 2002ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ »ÝÄà ŸÖÜáÊÜáñܨæãí©Wæ
ÊݲԨæ. ©ÈÉ, ÊÜááí¸æç, Öæç¨ÜÃݸݨ…WÜÙÜÈÉ ¸Ýí¸… Óæã–àoWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔÊæ.        A—PÝÃÜPæR Ÿí¨Ü Êæãà© ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ¿ÞÊÜ ±ÜñÜÅPÜñÜì®Ü®Üã° ÖÜ£¤ÃÜPæR ¹oár-
CíñÜÖÜ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æWÜã ÓÝÊÜÞiPÜ PÝÃÜ|˨æ G®Üá°ÊÜ ÖÝWÜã »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜ®Üã°      PæãíwÃÜÈÆÉ. Pæã®æWÜã 2005ÃÜÈÉ Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü(Modi-fied) ÊÜÞvÜáÊÜ
AÊÜÞ¿áPÜÃæ®Üá°ÊÜ "Sick"ularÊÝ©WÜÙÜ E±ÜoÙÜ©í¨ÝX Cí¨Üá ÓÝÊÜޮܠ            AÊÜPÝÍÜ ±Üvæ¨ÜáPæãívÜ G®…wqàË¿á ÎÅà¯ÊÝÓÜ®… hæç®…, WÜágÃÝñ… ×íÓÝaÝÃܨÜ
×í¨ÜãWÜÙÜÈÉ A»Ü¨ÜÅñæ¿á »ÝÊÜ®æ ÊÜáãvÜᣤ¨æ, AÊÜÂPܤ Pæãà±ÜÊÜä HÃÜᣤ¨æ. D Äà£¿á    ŸWæY GÐærà JñݤÀáÔ¨ÜÃÜã Êæãà©¿áÊÜÃÜá ËÐÝ¨Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá.
"Hindu Anger' A®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ÖÝWÜã ×í¨ÜãWÜÚWæ »Ü¨ÜÅñæ¿á®Üá°         Pæã®æWæ ""Êæãà©¿áÊÜÃæà, ¯àÊÜâ Ÿ¨ÜÇÝWܸæàPÜá AíñÜ A¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæ?'' Gí¨Ü
¯àvÜŸÆÉ HPæçPÜ ÊÜÂQ¤Ááí¨ÜÃæ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© GíŸ »ÝÊÜ®æ g®ÜÃÜÈÉ ÊÜáãvÜᣤ¨æ. AÐÜr-  ÎÅà¯ÊÝÓÜ®… hæç®… Pæ|PÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ""2002ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæXíñÜ
PÜãR A±Ý¿á PÜO桨ÜáÄWæà C¨ÜªÃÜã »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜ®Üá° AÊÜÞ¿áPÜÃæ®Üá°£¤ÃÜáÊÜ "þݮܲàsÜ  ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ Êæã¨ÜÇæà ¯ÊÜá3⁄4 G®…wqàË WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ tPÝ~ ÖÜãwñÜá¤. ¯ÊÜá3⁄4
®ÜíŸÃ…&6' AÊÜÃÜíñÜÖÜ ÓæãàWÜÇÝwWÜÙÜá ¨æàÍݨÜÂíñÜ C¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ ¯gŸ|¡ÊÜ®Üá°      ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ®Üá° dÜã ¹oár ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÈÉ ¨æãvÜx ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆ®ÜÊÜ®æ°à ÊÜÞw©Ä.
A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛ¨ÜÐÜár ¨ÜvÜxÃÜÆÉ ®ÜÊÜá3⁄4 g®Ü. ÖÝWÝX CíñÜÖÜ ¸è©œPÜ »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ    B¨ÜÃæ ´ÜÈñÝíÍÜÊæà®ÝÀáñÜá? g®Ü ¹h沿á®Üá° ÊÜáñæ¤ A—PÝÃÜPæRàÄÔ¨ÜÃÜá. ¯ÊÜá3⁄4
ÖÝWÜã EWÜÅÊÝ©WÜÙÜ®Üá° ÊÜáorÖÝPÜÆá Êæãà©¿áÊÜÃÜíñÜÖÜ WÜqr ®Ý¿áPÜÃÜá ¸æàPÜá       ÊÜÞñÜ®Üá° ®ÜíŸÈÆÉ. ¯à®æà ÁãàaÜ®æ ÊÜÞvÜá, Ÿ¨ÜÇÝWܸæàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ¯à®Üá ÊÜáñÜá¤
GíŸá¨Üá ÓܳÐÜrÊÝWÜᣤ¨æ. ¿ÞÃÜ®æã°à ÊæábcÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX A¥ÜÊÝ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ Öæ¨ÜÄ   G®…wqàËÁãà A¥ÜÊÝ ®Ý®æãà?'' Gí©¨ÜªÃÜá Êæãà©!
PÜÒÊæá PæàÙÜÆá, AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜ®Üá° KÇæçÓÜÆá AÊÜÃæí¨Üã ±ÜſᣰÔÆÉ. CíñÜÖÜ ¨ÜêyÜ       PÜÙæ¨Ü 6 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá° ¯í¨Ü®æ ÊÜÞvÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜã
¯Æá˯í¨ÝX ×í¨ÜãWÜÚWæ B±Ý¿áÊÝWÜᣤ¨ÝªÃæ, ÖÜê¨Ü¿á ÓÝÊÜÞÅoÃÝWÜᣤ¨ÝªÃæ.        Ÿ¨ÜÇÝWܸæàPÝ¨Ü PÝÆ ŸÖÜáÍÜ@ Ÿí©¨æ.
   Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ PÜpÝr ÃÝÐÜóÊÝ© Gí¨æà TÝÂñÜÃÝX¨Üª ÇÝÇ… PÜêÐÜ¡ BvÝÌ~¿á
ÊÜÃÜíñÜÖÜ ®Ý¿áPÜÃæà ""wÓæíŸÃ… 6, ®Ü®Ü° iàÊÜÊÜÞ®Ü¨Ü AñÜÂíñÜ ¨Üá@SPÜÃÜ ©®Ü'' Gí¨Üá
ÈŸÃÝØ®… BÁãàWÜ¨Ü ÊÜááí¨æ PÜ~¡àÃÜá ÓÜáÄÓÜáÊÜ ÖÝWÜã ¨æàÍÜ Jvæ¨Ü i®Ý° AÊÜÃÜã
ÓæPÜãÂÆÃ… G®Üá°ÊÜ ÊÜáãÆPÜ KÇæçPæWæ CÚ©¨ÜªÃÜã Êæãà©¿áÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ËÐݨÜ
ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ԨܜÄÆÉ. AÐÜrPÜãR, WÜágÃÝñ… ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ŸWæY PÜÒÊæá ¿ÞbÓÜÆá
AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜá Wæãà«ÝÅ ŸWæY PÜÒÊæá ¿ÞbԨݪÃæÁáà?
   ÖÝWÜíñÜ Êæãà©¿áÊÜÃæà®Üá «ÜÊÜÞìí«ÜÃÜÆÉ.
   ÊÜÞñÜá&PÜê£ GÃÜvÜÃÜÆãÉ ±ÜÅWÜ£¿á ÖÜÄPÝÃÜ. ÖÝWÝX WÜágÃÝñ…®Ü g®ÜÓÜíTæ¿áÈÉ
Íæà.0.5PÜãR PÜwÊæá CÃÜáÊÜ WÝ~WÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR ÓæàĨܪÃÜã Êæãà©¿áÊÜÃÜá hÝ£¿á®Üá°
ËáàÄ ¸æÙ橨ݪÃæ. ""ñÝ®Üá Óæãà¯¿Þ WÝí—¿áÊÜÄXíñÜ ¨æãvÜx ®Ý¿áQ'' Gí¨Üá
ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜ ÖÝWÜã ±Üūݯ¿ÞWÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜá PÝ|ᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞ¿ÞÊÜ£¿áÊÜÄWæ
hÝ£Ááà ÓÜÌñݤX¨ÜªÃæ, ÍÜá¨Üœ aÝÄñÜÅ$ ÖÝWÜã ÓÝ«Ü®æÁáà Êæãà©¿áÊÜÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì.
Cwà ¨æàÍÜÊÜ®æ°à ñÜvÜPÝw¨ÜÃæ ÔWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ¸æÃÜÙæ~Pæ¿áÐÜár Incorruptible
politicianWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜã JŸºÃÜá.
   CÈÉ Jí¨Üá Zo®æ¿á®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨æãÚñÜá. WÜágÃÝñ… ×íÓÝaÝÃܨÜ
                                                19 g®ÜÊÜÄ 2008
                 A¨æãí¨Üá ¯à£ PÜ¥æ.
                 JŸº Aí«Ü ÖÜávÜáWܯÃÜáñݤ®æ. BñܯWæ GÃÜvÜã PÜ|á¡ PÝ|áÊÜâ©ÆÉ. 1⁄4PæÒ ¸æàvÜáÊÜâ¨æà
               ¯ñÜ PÝ¿áPÜ. ©®Ü¸æÙÜWÝ¨Ü PÜãvÜÇæà ÃÜÓæ¤ Ÿ©Wæ Ÿí¨Üá PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜ BñÜ BWÜÓܨÜñܤ
               ¸ÝÀá ñæÃæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ ÖÝÂo®Üá° ÊÜááí¨æ CoárPæãÙÜáÛñݤ®æ. A¨ÜÃÜ ±ÜPÜR¨ÜÈÉ "I am
               blind, please help" GíŸ ±Üâor ¸æãàvÜì®Üã° ¯ÈÉÓÜáñݤ®æ. A¨Ü®Üá° ®æãàvÜáÊÜ
               ¨ÝÄÖæãàPÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá ÖÝÂp…Wæ bÆÉÃæ ÖÝQ ÊÜááí¨æ ÖæãàWÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ¿ÞÃÜã
               AÐÝrX ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ñæãàÃÜᣤÃÜÈÆÉ. ×àXÃÜáÊÝWÜ, Jí¨Üá ©®Ü A¨æà
               ÊÜÞWÜìÊÝX ÓÝWÜᣤ¨Üª A±ÜÄbñÜ A—PÝÄÁ㟺 1⁄4PæÒ ¸æàvÜᣤ¨Üª D ÖÜávÜáWܮܮÜá°
               WÜÊÜá¯ÓÜáñݤ®æ. ŸÚWæ Ÿí¨Ü BñÜ ñܮܰ ±ÝPæp…¯í¨Ü bÆÉÃæ ñæWæ¨Üá ÖÝÂp…Wæ ÖÝPÜáñݤ®æ.
               B¨ÜÃæ ÊÜááí¨æ ÖæãàWÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá Aí«Ü ÖÜávÜáWÜ ñܮܰ ÊÜááí¨æ CoárPæãíw¨Üª

14 PÝÆá, CÆÉ©¨ÜªÃÜã BñÜ
               ¸æãàv…ì®Üá° PæçW棤PæãívÜá A¨ÜÃÜ ×í»ÝWÜ¨Ü ÊæáàÇæ H®Ü®æã°à ŸÃæ¨Üá ¸æãàvÜì®Üá°
               £ÃÜáXÔoár ÊÜááí¨æ ÓÝWÜáñݤ®æ. BÍÜc¿áìÊæí¨ÜÃæ C¨ÜªQR¨Üªíñæ ÖÝÂp…®æãÙÜPæR ®Ý|ÂWÜÙÜá

  ÍÜñÜPæãàq »ÝÃÜ£à¿áÄXíñÜ  ¹àÙÜÇÝÃÜí1⁄4ÓÜáñܤÊæ. ÓÜ¨Ý A¨æà ¨ÝÄ¿áÈÉ ÓÝWÜᣤ¨ÜªÃÜã A¨ÜáÊÜÃæWæ Gí¨Üã
               ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜ¨Ü ¨ÝÄÖæãàPÜÃÜã bÆÉÃæ ÖÝPÜÇÝÃÜí1⁄4ÓÜáñݤÃæ! Jí¨ævæ ÖÜávÜáWÜ®Ü

  ÊæáàÆá!          ÓÜíñÜÓÜPæR ±ÝÃÜÊæà CÆÉ. C®æã°í¨ævæ PÜáñÜãÖÜÆ. JËá3⁄4í¨æãÊæá3⁄4Çæ CíñÜÖÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ
               ÖæàWæ GíŸ ±ÜÅÍæ°. ×àWæ bí£ÓÜᣤÃÜáÊÝWÜÇæà ÓÜÊÜá¿á EÃÜáÚ ÓÜíhæ¿ÞWÜáñܤ¨æ.
               C®æ°à®Üá ÊÜá®æ¿áñܤ ñæÃÜÙܸæàPÜá. AÐÜrÃÜÈÉ Öæhæj ÓܱܳÙÜ PæàÙÜÇÝÃÜí1⁄4ÓÜáñܤ¨æ. A¨Üá
               ¸æÙÜWæY ¸æãàv…ì ×ퟩ ÊæáàÇæ H®Ü®æã°à ŸÃæ¨Üá £ÃÜáXÔor ÊÜÂQ¤¿á¨æªà GíŸá¨Üá
               ÖÜávÜáWܯWæ WæãñݤWÜáñܤ¨æ. ""¸æÙÜWæY ¸æãàv…ì Ÿ¨ÜÈÔ¨Ü᪠¯àÊæà AÆÉÊæ?'' Gí¨Üá
               ±ÜÅΰÓÜáñݤ®æ. "Öè¨Üá' GíŸ EñܤÃÜ ŸÃÜáñܤ¨æ. ÖÝWÜíñÜ B ÖÜávÜáWÜ ÓÜáÊÜá3⁄4®ÝWÜáÊÜâ©ÆÉ.
               "A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ¯àÊÜâ ŸÃ橨ݪ¨ÜÃÜã H®Üá?' Gí¨Üá ÊÜáÃÜá ±ÜÅÍæ° ÖÝPÜáñݤ®æ. "I only
               wrote the truth' Gí¨Üá EñܤÄÓÜáñݤ®æ B A—PÝÄ. "®Ý®Üá PÜáÃÜávÜ, ¨Ü¿áËoár
               ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw' AíñÜ ®Ý®Üá ŸÃ橨Ü㪠ÓÜñÜÂÊÜ®æ°à AÆÉÊæ? Gí¨Üá ÖÜávÜáWÜ ÊÜáñæ¤
               ±ÜÅΰÓÜáñݤ®æ. A¨ÜPæR, ""¯à®Üá ŸÃ橨Ü㪠ÓÜñÜÂÊæà. B¨ÜÃæ B ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ®Ý®Üá ÓÜÌƳ
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /90                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /91

1⁄4®Ü°ÊÝX ŸÃæ¨æ®ÜÐærà'' G®Üá°ñݤ®æ A—PÝÄ. BñÜ "Today is a beautiful day.       ¸æÉàv…WÜÙÜ®Üá° ÖÝQÔPæãívÜ BñÜ Ãܯ°íW…®Üñܤ WÜÊÜá®ÜÖÜÄÔ¨Ü. BñÜ GíñÜÖÜ ±ÜÄÍÜÅËá
But I cannot see it' Gí¨Üá ŸÃæ¨Üá ÖæãàXÃÜáñݤ®æ.                   Gí¨ÜÃæ 2004ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü A¥æ®…Õ ±ÝÂÃÝÈí²P…Õ®ÜÈÉ(ËPÜÆaæàñÜ®ÜÄWÝX ®Üvæ¿ááÊÜ
   A¨Ü®Üá° ®æãàw¨Ü ¨ÝÄÖæãàPÜÃÜá ""®ÜÊÜáWæ ¨æàÊÜÃÜá D ÓÜáí¨ÜÃÜ ±ÜűÜíaÜÊÜ®Üá°    JÈí²P…Õ) »ÝWÜÊÜ×ÓÜȨܪ ¨ÜQÒ| BµÅPÝ ñÜívÜPæR BÁáR¿Þ¨Ü. AÐærà AÆÉ, 17 ÊÜÐÜì¨Ü
®æãàvÜáÊÜ »ÝWÜÂÊܮݰ¨ÜÃÜã Pæãqr¨Ýª®æ. ±Ý±Ü... B ÖÜávÜáWܯWæ B »ÝWÜÂÊÜä CÆÉ''     ²ÓæãràÄ¿áÓ… 200 ËáàoÃ… Ko¨ÜÈÉ b®Ü°, 100 ËáàoÃ…®ÜÈÉ PÜíb®Ü ±Ü¨ÜPÜ ±Üvæ¿ááÊÜ
Gí¨Üá A®ÜáPÜí±Ü©í¨Ü bÆÉÃæ ÖÝPÜÇÝÃÜí1⁄4ÔÃÜáñݤÃæ.                   ÊÜáãÆPÜ Cwà ËÍÜÌÊÜ®æ°à AaÜcÄWæãÚÔ¨Ü. ÊÜáÃÜá ÊÜÐÜìÊæà ¨ÜQÒ| BµÅPÝ¨Ü ÃÝÑóà¿á
   B¨ÜÃæ.......                                  QÅàvÝPÜão¨ÜÈÉ Pæç&PÝÆáWÜÚÃÜáÊÜ ÍÜPܤ A¦Éàp…WÜÙÜ(Able-bodied) gñæ Óæ|Ô¨Ü
   CÇæãÉŸº ÊÜÂQ¤Àá¨Ýª®æ. BñܯWæ ¯ÊÜá3⁄4 A®ÜáPÜí±ÜÊÝWÜÈ, ÊÜáÃÜáPÜÊÝWÜÈ ¸æàPÝXÆÉ.  BñÜ 6®æ¿áÊÜ®ÝX WÜáÄÊÜááqr¨Ü. A¨Üá BñÜ®Ü BñÜ3⁄4ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° CÊÜá3⁄4wWæãÚÔñÜá.
BñÜ bÆÉÃæ ÖÝPÜᣤàÃæíŸ ¯ÄàPæÒÀáí¨Ü ¯ÊÜá3⁄4 Pæç¿á®Üã° ®æãàvÜᣤÆÉ. ÓÜÖÝ¿áPÝRX     2007ÃÜ ®ÝÂÐÜ®ÜÇ… aÝí²¿á®…Î±…®Ü 400 ËáàoÃ… Ko¨ÜÈÉ GÃÜvÜ®æ¿áÊÜ®ÝX
ÊæãÃæÀávÜáñܤÆã CÆÉ. B¨ÜÃæ Pæç&PÝÆá, PÜ|á¡, QË Öæãí©ÃÜáÊÜ ÍÜPܤ A¦Éàp…WÜÙÜ gñæ    WÜáÄÊÜááqr¨Ü ²ÓæãràÄ¿áÓ…Wæ BñÜ3⁄4ËÍÝÌÓÜ¨Ü ÊÜááí¨æ ¿ÞÊÜ ñÜvæ¿áã ¯ÆáÉÊÜâ©ÆÉ
Óæ|ÓÜÆá ÓÜÊÜÞ®Ü AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° PæàÙÜᣤ¨Ýª®ÜÐærà.                   GíŸá¨Üá AÄÊÝÀáñÜá. B®ÜíñÜÃÜ ÃæãàÊÜå… ÊÜáñÜᤠÍæµàÇ…x®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ËÍÜÌ A¥æÉqP…
   BñÜ®Ü ÖæÓÜÃÜá&BÓÜRÃ… ²ÓæãràÄ¿áÓ….                        PÜão¨ÜÈÉ¿áã ±ÝÇæãYívÜ BñÜ, 2008ÃÜÈÉ ®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ ¹àiíW… JÈí²P…Õ®ÜÈÉ
   ¿ÞÃݨÜÃÜã BñܮܮÜá° "The Fastest Thing On No Legs' AíñÜ             Able-bodied A¦Éàp…WÜÙÜ gñæ Óæ|ÓÜáÊÜ BÓæ CoárPæãíw¨Ýª®æ.
CñÜÃÜÄWæ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwPæãorÃæ PÜãvÜÇæà BñÜ®Ü ÊÜááS AÃÜÙÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá3⁄4ÈÉ ÓÜÌƳ       B¨ÜÃæ PÜÙæ¨Ü »Ý®ÜáÊÝÃÜ(g®ÜÊÜÄ 14) CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… AÊæáaÜãÃ… A¥æÉqP…Õ
F®Ü˨ܪÃÜã ËPÜÆaæàñÜ®ÜÃæí¨Üá ÖæàÚPæãívÜá ÓÜÃÜPÝÄ Óèƻܠ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃæà     ´ævÜÃæàÐÜ®…(IAAF) BñÜ®Ü BÓæWæ ñÜ~¡àÃÜá GÃÜb¨æ!
ñÜáí¹¨ÜªÃæ, GÃÜvÜã PÝÈÆÉ¨Ü ²ÓæãràÄ¿áÓ… ñܮܰ®Üá° ËPÜÆaæàñÜ®Ü Gí¨Üá PÜÃæ¿ááÊÜâ¨Ü®æ°à     BñÜ®Ü ÊÜáíwWÜÚWæ AÙÜÊÜwÓÜÇÝXÃÜáÊÜ PÝŸì®… ´æçŸÃ… ¸æÉàv…WÜÚí¨Ü ¨æãÃæ¿ááÊÜ
CÐÜr±ÜvÜáÊÜâ©ÆÉ. "I am not disabled, I just dont have legs" G®Üá°ñݤ®æ!        "ÔøíW… BÂPÜÒ®…' ²ÓæãràÄ¿áÓ…Wæ ñÝí£ÅPÜ A®ÜáPÜãÆWÜÙÜ®Üá° PÜȳԨæ. ÖÝWÝX ÍÜPܤ A¦Éàp…
AíñÜÖÜ BñÜ3⁄4ËÍÝÌÓÜ, WÜqrñÜ®Ü BñÜ®ÜÈÉ PÝ|áñܤ¨æ.                   WÜÙÜ gñæ Óæ|ÓÜÆá BñܯWæ AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¨Üá £à±Üâì ¯àw¨æ!!
   BÓÜRÃ… ²ÓæãràÄ¿áÓ…®Ü iàÊܮܨÜÈÉ ¨æàÊÜÃæà ËÆ®…!                    GíñÜÖÜ PÜãÅÃÜ gWÜñÜᤠAÇÝÌ?
   1986, ®ÜÊæíŸÃ… 22ÃÜí¨Üá ¨ÜQÒ| BµÅPݨÜÈÉ g¯Ô¨Ü ²ÓæãràÄ¿áÓ…               PÝÈÆÉÊÜÇÝÉ GíŸ PæãÃÜWÜ®Üá° ¹oár ñÝ®Üá ¿ÞÄWÜã PÜwÊæá¿áÆÉ GíŸ
¯gPÜãR ®ÜñܨÜêÐÜr. ÖÜáqr¨ÝWÜÇæà BñÜ®Ü GÃÜvÜá PÝÆáWÜÙÜÆãÉ ÊÜáíw PæÙÜX®Ü Jí¨Üá     BñÜ3⁄4ËÍÝÌÓÜ¨Ü gñæWæ PÜꣿáÆãÉ ñܮܰ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° ñæãàÄÃÜáÊÜ ÓÝ«ÜPܯWæ AÊÜPÝÍÜÊÜ®æ°à
ÊÜáãÙæÁáà (Fibula A¥ÜÊÝ Calf bone) CÃÜÈÆÉ! bí£ñÜÃÝ¨Ü A±Ü³&AÊÜá3⁄4           ¯ÃÝPÜÄÓÜÆá BñÜ ÊÜÞwÃÜáÊÜ ñܱݳ¨ÜÃÜã H®Üá? ËPÜÆaæàñܮܮÝX ÖÜáqr¨æªà ñܱݳ?
ÖÜñݤÃÜá Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° »æàq¿Þ¨ÜÃÜá. ÓÜÆÖæ PæàÚ¨ÜÃÜá. ¿ÞÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜã ´ÜÆ      PÝŸì®… ´æçŸÃ… ¸æÉàv…WÜÙÜá ÖæaÜácÊÜÄ A®ÜáPÜãÆ PÜȳԨæ GíŸ ÊݨܨÜÈÉ
PÝ|ÈÆÉ. Ë—ÀáÆɨæ ÊÜáWÜ®Ü PÝÆáWÜÙÜ®Üá° ÊÜáíw ÖÝWÜã ×ÊÜá3⁄4w(Ankle)ÊÜá«æ        ¿ÞÊÜ ÖÜáÃÜáÚ¨æ? Jí¨Üá ÊæàÙæ, ¸æÉàv…WÜÚí¨Ü Jí©ÐÜár A®ÜáPÜãÆWÜڨܪÃÜã ÍÜPܤ
PÜñܤÄÓܸæàPÝX ŸíñÜá. BWÜ ²ÓæãràÄ¿áÓ…Wæ PæàÊÜÆ 11 £íWÜÙÜá. BñÜ®Ü WæãàÙÜá       ÊÜá®ÜáÐܯXÃÜáÊÜÐÜár A®ÜáPÜãÆWÜÙÜá ÔQR¿ÞÊæ? PÝŸì®… ¸æÉàv…WÜÙÜá GÐærà A®ÜáPÜãÆ
AÐÜrPæRà ÊÜááX¿ááÊÜâ©ÆÉ. ÖÜ©®æç¨Üá ÊÜÐÜì ñÜáíŸáÊÜÐÜrÃÜÈÉ ²Åࣿá AÊÜá3⁄4®Ü®Üã°     PÜȳԨÜÃÜã ¨æàÖÜ¨Ü AíWÜÊÝXÃÜáÊÜ PÝÆáWÜÙÜíñæ ¸ÝÂÇæ®…Õ ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂ˨æÁáà? ÍÜPܤ
PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝX ŸíñÜá. A®ÝÃæãàWÜÂPæãRÙÜWÝX¨Üª AÊÜá3⁄4¯Wæ LÐÜ«ÜÊæà ËÐÜÊÝÀáñÜá.   PÝÆáWÜÙÜÈÉ ¨æãÃæ¿ááÊÜ BÃÜí1⁄4PÜ ÊæàWÜ PÜêñÜPÜ PÝÆáWÜÙÜÈÉ ÔWÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæ? A®ÜáPÜãƨÜ
B¨ÜÃÜã BñÜ «Üê£WævÜÈÆÉ. Cñܤ ÃÜXº BñÜ®Ü ®æbc®Ü Bo. JÊæá3⁄4 PÜêñÜPÜ PÝÆáWÜÙÜÈÉ ÃÜXº  ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ CíñÜÖÜ A®Ý®ÜáPÜãÆWÜÙæàPæ PÝ|ᣤÆÉ? 2004Äí©à
BvÜᣤÃÜáÊÝWÜ PæÙÜWæ ¹¨Üª ²ÓæãràÄ¿áÓ… WÜí1⁄4àÃÜÊÝ¨Ü ÊÜáíw®æãàËWæ JÙÜWݨÜ.       aæWæ Transgender (×gvÝ) A¦Éàp…WÜÚWÜã JÈí²P…Õ®ÜÈÉ ±ÝÇæãYÙÜáÛÊÜ
AÈÉWæ ÃÜXº ÊæãàÖÜ ¹vܸæàPÝX ŸíñÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ PÝÈWæ J BPÝÃÜ¨Ü PÝŸì®… ´æçŸÃ…     AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜÇÝX¨æ. ÖÝXÃÜáÊÝWÜ ¨æç×PÜ F®Üñæ¿á®Üá° ËáàÄ ÍÜPܤ A¦Éàp…WÜÙÜ gñæ
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /92

Óæ|ÓÜÆá ÊÜááí¨ÝXÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤Wæ Óܳ—ìÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ¯àw¨Ü ÊÜÞñÜÅPæR AíñÝÃÝÑóà¿á       ®Ü®ÜWæàPæ CíñÜÖÜ Ô§£¿á®Üá° Pæãpær AíñÜ ¨æàÊÜÃÜ®Üã° ¨ÜãÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ""®Ü®Ü° A±Ü³&AÊÜá3⁄4¯XíñÜ
AÊæáaÜãÃ… A¥æÉqP… JPÜãRoPæR BWÜáÊÜ ®ÜÐÜrÊݨÜÃÜã H®Üá? E©ªà±Ü®Ý ÊÜá¨Ü᪠ÓæàËÔ       JÙæÛ¿á ±æäàÐÜPÜÃÜá ¸æàQñÜᤠAíñÜ SíwñÜ ®Ý®Üá Aí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. ®Ü®Ü° ×Ä¿á
Wæ¨Üª ÊÜÞÄ¿á®… hæãà®…Õ AÊÜÃÜíñÜÖÜ PÜÚÛ¿áÄí¨Ü Bo¨Ü "Purity' ÖÝÙÝWÜáñܤ¨æÁáà        ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ PÝÇ…ì ÖÝWÜã Óæãà¨ÜÄ HËá¿á®Üá° ÖæàWæ ¸æÙæÔ¨ÜÃæãà AÐærà ²Åà£, B¨ÜÃÜ
ÖæãÃÜñÜá JÈí²P…Õ®ÜÈÉ ±ÝÇæãYÙÜÛÆá ¸æàPÝ¨Ü GÆÉ AÖÜìñæ Öæãí©ÃÜáÊÜ ËPÜÆ           WÜÙÜ®Üá° ®Ü®ÜWÜã Pæãqr¨ÝªÃæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ®Ü®ÜWÜã ËPÜÆaæàñÜ®Ü ÊÜáWÜá g¯Ô¨ÜÃæ ®Ü®Ü°
aæàñÜ®Ü ÓÝ«ÜPÜ®æ㟺¯Wæ AÊÜPÝÍÜ ¯àw¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ®ÜÐÜrÊÜä BWÜáÊÜâ©ÆÉ. A®ÜáPÜí±Ü¨Ü       A±Ü³&AÊÜá3⁄4®Ü®æ°à ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞXoárPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. ®Ü®ÜWæ AÊÜÃÜá PæãorÐærà ²Åࣿá®Üá° ®Ü®Ü°
Ÿ¨ÜÆá ÓÜÊÜÞ®Ü AÊÜPÝÍÜ ¯àw AíñÜ PæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ²ÓæãràÄ¿áÓ…®Ü AíñÜÃÜíWÜ¨Ü ñÜáwñÜ      ÊÜáWÜáËWÜã «ÝÃæÁáÃæ¿ááñæ¤à®æ'' G®Üá°ÊÜ ²ÓæãràÄ¿áÓ…®ÜíñÜÖÜ ÊÜáÖÝ®… ÓÝ«ÜPܯWæ
®ÜÊÜá3⁄4 ®ÝWÜÄPÜ ÓÜÊÜÞgPæRàPæ A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ?                      ¹àiíW… JÈí²P…Õ®ÜÈÉ ±ÝÇæãYÙÜáÛÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®æ°à ¯ÃÝPÜÄÓÜÇÝWÜᣤ¨æÁáí¨ÜÃæ
   AÐÜrPÜãR ²ÓæãràÄ¿áÓ… ÓÝÊÜޮܠÓÝ«ÜPÜ®æà®ÜÆÉ.                    H®Ü¥Üì? Pæç&PÝÆá, PÜ|á¡&QË, ÊÜáãWÜá&¸ÝÀá GÆÉÊÜ®Üã° Öæãí©¨ÜªÃÜã ®ÜÊÜá3⁄4 ®ÝWÜÄPÜ
   100 ËáàoÃÜ®Üá° 10.91 ¯ËáÐÜWÜÙÜÈÉ, 200 ËáàoÃÜ®Üá° 21.58 ¯ËáÐÜ ÖÝWÜã 400       ÓÜÊÜÞg¨Ü ÊÜá®ÜÓæÕà F®ÜWæãíw¨æ Gí¨æ¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæ?
ËáàoÃÜ®Üá° 46.34 ¯ËáÐÜWÜÙÜÈÉ PÜÅËáÔ ±ÝÂÃÝÈí²P…Õ®ÜÈÉ ËÍŲ̈ÝSÇæ ¯ËáìԨݪ®æ.
CíñÜÖÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜÆá ®ÜãÃÜá Pæãàq g®ÜÓÜíTæ Öæãí©ÃÜáÊÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÍÜPܤ
A¦Éàp…WÜÚí¨ÜÆã ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ. 1960ÃÜ ÃæãàÊÜå… JÈí²P…Õ®ÜÈÉ PÜã¨ÜÇæÙæ¿áíñÜÃܨÜÈÉ
400 ËáàoÃ…®ÜÈÉ PÜíaÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü TÝÂñÜ A¦Éàp… ËáÇÝR ÔíW…
AÊÜÃÜá Êæã¨ÜÆ ¿áñÜ°¨ÜÈÉ ñæWæ¨ÜáPæãívÜ ÓÜÊÜá¿á 47.6 ¯ËáÐÜ. JÈí²P…ÕWæ AÖÜìñæ
±Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜPÜãR Öæ|WÜᣤÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá3⁄4 ÃÝÑóà¿á A¥æÉqP… aÝí²¿á®…WÜÙÝ¨Ü A¯Ç…
PÜáÊÜÞÃ…, Pæ.Gí. ¹®Üá CÊÜÄWæ ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ PÝÈÆÉ¨Ü ²ÓæãràÄ¿áÓ…®æà ÊæáàÆá AíñÜ
A¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæ? CíñÜÖÜ ²ÓæãràÄ¿áÓ…Wæ KvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®æ°à ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá
GÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ÓÜÄ? C¨Üá JŸº ËPÜÆaæàñÜ®Ü KoWÝÃÜ®Ü ±ÜÅÍæ°¿áÆÉ. ËPÜÆaæàñÜ®ÜÃÜ ŸWæY
ÓÜÊÜÞg Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜÔ§£ Gí¥Ü¨æªíŸá¨Ü®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨ÜÐærà. ®ÝÊÜâ ñÝÃÜñÜÊÜáÂ
ÃÜ×ñÜ ÖÝWÜã IPÜ ÓÜÊÜÞg ¯ÊÜÞì|¨Ü ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñæ¤àÊæ. B¨ÜÃæ AíWÝíWÜWÜÙÜá
F®ÜWæãíwÊæ GíŸ PÝÃÜ|PæR PæÆÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜãÃÜËvÜáÊÜâ¨Üá, AÊÜÄWÝXÁáà ±ÜÅñæÂàPÜ
Bpæãào ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá, AíWÜÇÝb¨ÜÃÜã AÊÜPÝÍÜ ¯àvܨæà CÃÜáÊÜâ¨Üã PÜãvÜ
ñÝÃÜñÜÊÜáÂÊæà AÆÉÊæ? AÐÜrPÜãR Disability Aí¨ÜÃæ H®Üá? Jí¨æÃÜvÜá ¨æç×PÜ
F®ÜWÜÚÊæ GíŸ ÊÜÞñÜÅPæR AÊÜÃÜ®Üá° ŸÆ×à®ÜÃÜá G®Ü°ÇÝ©àñæ? ""PÜêñÜPÜ PÝÆáWÜÙÜ®Üá°
Öæãí¨ÜáÊÜâ¨ÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜ ÖæàXÃÜáñܤ¨æ Gí¨Üá g®Ü ®Ü®Ü°®Üá° PæàÙÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæà®Üã
Wæ㣤ÆÉ G®Üá°ñæ¤à®æ. AÐÜrPÜãR, ¯gÊÝ¨Ü PÝÆáWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜ
ÖæàXÃÜáñܤ¨æ AíñÜ ÖæàÚ ®æãàvæãà|? ®Ý®Üá ÖÜáoárÊÝWÜÇæà ×àX¨æª ÊÜáñÜᤠ®Ü®ÜWæ
Wæ㣤ÃÜáÊÜâ¨Üã AÐærà'' G®Üá°ñݤ®æ ²ÓæãràÄ¿áÓ….
   AÊÜ®æí¨Üã ñܮܰ AÓÜÖÝ¿áPÜñæ¿á ŸWæY PæãÃÜWÜáÊÜâ©ÆÉ, CñÜÃÜÃÜ®Üá° ÍܲÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
                                               17 ®ÜÊæíŸÃ… 2007
                GÇæÉÈÉ A®Ý¿á, AÃÝgPÜñæ, ¨ÜáÃÝvÜÚñÜ, ¨ègì®ÜÂ, ŸvÜñÜ®Ü, ¯ÃÜá¨æãÂàWÜWÜÙÜá
              CÃÜáñܤÊæäà AÇæÉÆÉ PÜÊÜáá¯ÓÜí PÜãvÜ CÃÜáñܤ¨æ ÖÝWÜã GÇæÉÈÉ PÜÊÜáá¯ÓÜí CÃÜáñܤ¨æãà
              AÇæÉÆÉ AÃÝgPÜñæ, A®Ý¿á, ¨ÜáÃÝvÜÚñÜ, ¨ègì®ÜÂWÜÙÜã ®Üvæ¿áᣤÃÜáñܤÊæ! D
              ÓÜñÜ AÊæáÄPÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒ ÖÝÂÄ GÓ…. oãÅÊÜá®…Wæ 60 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æÁáà A¥Üì
              ÊÝXñÜá¤.
                 A¨ÜÃÜ ´ÜÆÊæà Truman Doctrine.
                 Aí¨ÜÃæ 1947, ÊÜÞa…ì 12ÃÜí¨Üá AÊæáÄPÜ¨Ü ÓÜíÓÜ£¤®Ü gíq A—ÊæàÍÜ®ÜÊÜ®Üá°
              E¨æªàÎÔ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü oãÅÊÜá®…, ""gWÜñܤ®Üá° ¨ègì®Ü ÖÝWÜã ÓÜÊÝì—PÝÃÜ
              ©í¨Ü ËÊæãàaÜ®æWæãÚÓܸæàPݨÜÃæ PÜÊÜáá¯ÓÜÊÜå…Wæ PÜwÊÝ| ÖÝPÜÇæà¸æàPÜá''
              GíŸá¨Ü®Üá° ËÊÜÄÔ ÖæàÙÜáñݤÃæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ, ÓæãàË¿áñ… JPÜãRoPæR
              ÓÜËáà±Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ XÅàÓ… ÖÝWÜã oQìWÜÚWæ B¦ìPÜ ÓÜÖÝ¿á ¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ
              GÃÜvÜ®æà ÊÜáÖÝ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ A®Üá»ÜËÔÃÜáÊÜ ÖݯÀáí¨Ü aæàñÜÄÔPæãÙÜÛÆá
              AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvÜ©¨ÜªÃæ B ÃÝÐÜóWÜÙÜá PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜ PܲÊÜááÑrWæ ÔÆáPÜáÊÜâ¨Üá
              SbñÜ G®Üá°ñݤÃæ. oãÅÊÜá®… AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜË¿á®Üá° ±ÜâÃÜÓÜRÄst AÊæáÄPÜ¨Ü ÓÜíÓÜñÜá¤
15 ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü aÜoiìWæ QË  4 ¨ÜÍÜÆPÜÒ vÝÆÃ… ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜÆá J²³Wæ ¯àvÜáñܤ¨æ. D ÓÜÖÝ¿á¨Ü ´ÜÆÊÝX
              XÅàÓ… ÖÝWÜã oQìWÜÙÜá ÓÜíPÜÐÜr©í¨Ü ±ÝÃÝWÜáÊÜâ¨ÜÆɨæ "®æàpæãà'(NATO)¨Ü
  PæàÚÓÜáÊÜâ©ÆÉÊÜíñæ !   ÓܨÜÓÜÂÃÝWÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜ BPÜÅÊÜá|ÊÜ®Üá° ×Êæá3⁄4qrÔ ±ÜÅhÝñÜíñÜÅ ÃÝÐÜóWÜÙÝX
              ÖæãÃÜÖæãÊÜáá3⁄4ñܤÊæ. Cí¨Üá gWÜ£¤®ÜÈÉÁáà AñÜÂíñÜ ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜ CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜóÊæí¨ÜÃæ
              oQì. AÐærà AÆÉ, 1947, gã®… 5ÃÜí¨Üá AÊæáÄPÜ¨Ü Ë¨æàÍÝíWÜ ÓÜbÊÜ
              hÝh…ì Ô. ÊÜÞÐÜìÇ… AÊÜÃÜá GÃÜvÜ®æà ÊÜáÖÝ¿áá¨Üœ©í¨ÝX ÓÜ3⁄4ÍݮܨÜíñÝX¨Üª
              ¿ááÃæãà±… SívÜ¨Ü 16 ÃÝÐÜóWÜÙÜ®Üá° Rebuild ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX 13 ÍÜñÜPæãàq
              vÝÆÃ… ÊæaÜc¨Ü Áãàg®æÁãí¨Ü®Üá° ÃÜã²ÓÜáñݤÃæ. A¨æà "ÊÜÞÐÜìÇ… ±ÝÉ®…'.
              AÊæáÄPÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿á©í¨ÝX ®ÝÆáR ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ Cwà ¿ááÃæãà±… SívÜÊæà
              aæàñÜÄÔPæãÙÜáÛñܤ¨æ. Cñܤ g®ÜÃÜÇ… ÊÜÞÂP… B¥ÜìÃ… AÊÜÃÜ®Üá° PÜÙÜá×st AÊæáÄPÜ
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /96                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /97

ñÝ®æà ®ÝÍܱÜwԨܪ g±Ý®Ü®Üã° ±Üâ®ÜÃÜáijàÊÜWæãÚÓÜÆá ÊÜááí¨ÝWÜáñܤ¨æ. ¨ÜQÒ|      ""®Ü®ÜWæ PæàÚÓÜᣤÆÉ'' G®Ü°Æá ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü aÜoiì¿áÊÜÄWæà®Üá QË PæàÚÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæ?
PæãÄ¿ÞÊÜ®Üá° ÊæáàÇ棤¨Ü㪠AÊæáÄPÜÊæà. AÐæràPæ, PÜÊÜáá¯Ӆr bà®Ý PÜãvÜ        I¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜÊÜ®Üá° Cí©WÜã
AÊæãàZ B¦ìPÜ ±ÜÅWÜ£¿á®Üá° PÝ|ÇÝÃÜí1⁄4Ô¨Ü᪠1972ÃÜÈÉ AÊæáÄPÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒ        Pæ¨ÜPÜáÊÜ AÊÜÃÜ PÜ~¡Wæ ®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ C®Üã° ÖÜÔ¿ÞXÃÜáÊÜ ®æñܤÃÜ Pæãàw
¯PÜÕ®… gñæ "ÍÝí[æç wPÜÉÃæàÍÜ®…' ÊÜÞwPæãívÜá AÊæáÄPÜ¨Ü ñÜíñÜÅþÝ®Ü ÖÝWÜã ŸívÜ     PÝ~ÓÜᣤÆÉÊæ? ÇæãàPÜÓÜ»æ¿áÈÉ WܨܪÆÊ湺ÓÜáÊÜ Gí.². WÜÚWæ "ÓÜãRÇ… Öæv…
ÊÝÙÜ ÖÜĨÜá ŸÃÜÆá BÃÜí1⁄4st ®ÜíñÜÃÜÊæà.                      ÊÜÞÓÜrÃ…' ¥ÜÃÝ QË ×ívÜÆá ±ÜſᣰÓÜáÊÜ aÜoiì¿áÊÜÃÜÈÉ GíñÜÖÜ ®æç£PÜñæ
   DWÜ ÖæàÚ, AÊæáÄPÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿á ±Üvæ¨Ü ±ÜÎcÊÜá gÊÜáì¯ ÖÝWÜã CñÜÃÜ          C¨æ GíŸá¨Üá C¨ÜÄí¨ÜÇæà WæãñݤWÜáÊÜâ©ÆÉÊæ? Cñܤ ""®Üí©WÝÅÊÜáÊÜ®Üá° ÊÜáñæ¤
¿ááÃæãà±… ÃÝÐÜóWÜÙÜá, oQì, ¨ÜQÒ| PæãÄ¿Þ, g±Ý®…, ñæçÊÝ®…WÜÙÜá            ÊÜÍܱÜwÔPæãíw¨æªàÊæ'' G®Ü°Æá ®Üí©WÝÅÊÜáÊæà®Üá ±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÙÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å
B¦ìPÜÊÝX ËÍÜÌ¨Ü ŸÈÐÜu ÃÝÐÜóWÜÙÜ WÜáí²Wæ ÓæàĨܪÃæ, ÓæãàË¿áñ… JPÜãRo gñæ       Ÿá¨Üœ¨æàÊÜ »ÜpÝraÝiì¿áÊÜÃÜ A±Ü³®Ü BÔ¤Ááà? A¥ÜÊÝ Ô²Gí®Ü ÓÜÌñæ¤à?
ÓæàÄ PÜÊÜáá¯ÓÜÊÜá3⁄4®Üá° A²³PæãívÜ EñܤÃÜ PæãÄ¿Þ, ±æÃÜá, PÝí¸æãàw¿Þ, ±ÜäÊÜì    ""ñÜê|ÊÜáãÆ PÝíWæÅÓ… ÊÜÞÊæäàÊÝ©WÜÙÜ gñæ PæçhæãàwÔñÜá¤''G®Üá°£¤ÃÜáÊÜ ÖÝWÜã
gÊÜáì¯, ËÁápÝ°í, PÜã¸ÝWÜÙÜá ¿ÞÊÜ Óݧ®Ü¨ÜÈÉÊæ? AÊæáÄPÜ ¨æÌàÐÜÊÜ®æ°à         ""ÊÜÞÊæäàÊÝ©WÜÙæà D ¨æàÍÜPæR A£¨æãvÜx A±Ý¿á Gí¨Üá ±Üūݯ ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®…
«æÂà¿áÊÝXoárPæãíwÃÜáÊÜ D J| ԨݜíñÜÊÝ© ÃÝÐÜóWÜÙÜÈÉ J±æä³£¤®Ü FoPÜãR         ÔíW… AÊÜÃæà ÖæàڨݪÃæ'' Gí¨Üá PÜWæãYÇæ¿á®Üã° ÓÜÊÜá¦ìÔ PæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ Ô²Gí
WÜ£ÀáÆÉ. A£ ÖæaÜác ¨ègì®ÜÂWÜÙÜá ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨æà D ÃÝÐÜóWÜÙÜÈÉ. ÊÜÞ«ÜÂÊÜá     ®Ý¿áPÜ ±ÜÅPÝÍ… PÝÃÜp…Wæ ®ÝbPæ A®æã°à¨æà CÆÉÊæ? ®ÝÊæÆÉÃÜã ÓÜá»ÝÐ… aÜí¨ÜÅ
ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂÊÝWÜÈ, g®ÜÃÜ «Ü̯Wæ ¸æÇæ¿ÞWÜÈ D ÃÝÐÜóWÜÙÜÈÆÉ. AÐÜrPÜãR, PÜÊÜáá¯ÓÜí   ¸æãàÓ…, aÜí¨ÜÅÍæàSÃÜ Bhݨ…, £ÆP…, »ÜWÜñ…ÔíW… AÊÜÃÜ®Üá° BÃÝ—Ô¨ÜÃæ ®ÜÊÜá3⁄4
Aí¨ÜÃæ PÜãvÜ C®æã°í¨Üá Ë«Ü¨Ü ¨ègì®ÜÂÊæà.                      »ÝÃÜ£à¿á PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜá BÃÝ—ÓÜáÊÜâ¨Üá Ç毮…, ÓÝrÈ®…WÜÙܮܰ, »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊæáàÇæ
   DWÜ ®ÜÊÜáWÜã A¨ÜÃÜ AÄÊÝWÜᣤ¨æ¿áÆÉÊæ?                     BPÜÅÊÜá| ÊÜÞw¨Ü ÊÜÞÊæäà ÃækávÝíW…®Ü®Ü°. ÖÝWÝXÁáà 1962ÃÜÈÉ bà®Ý
   ""PÜÙæ¨Ü Jí¨Üá ÊÝÃܨÜÈÉ ®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ 600PÜãR ÖæaÜác ¨ÜÈñÜ ×í¨ÜãWÜÙÜá     BPÜÅÊÜá| ÊÜÞw¨ÝWÜ PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜá ÊÜÞÊæäàWæ ¯Ðæu ÊÜÂPܤ±ÜwԨܪÃÜá. ÊÜÞÊæäà ¯í¨Ü
ÖÝWÜã ÊÜááÓÜÇÝ3⁄4®ÜÃÜ®Üá° ÖÜñæÂWæç¿áÂÇÝX¨æ'' Gí¨Üá ¨ÜÈñÜ ÖæãàÃÝoWÝÃÜ        ±æÅàÄñÜÃݨÜÊÜÃæà ÊÜÞÊæäàÊÝ©WÜÙÜá. AíñÜÖÜ ÊÜÞÊæäàÊÝ©WÜÙÜ®æ°à ¨ÜãÃÜᣤÃÜáÊÜ
vÝ. E©ñ… ÃÝh… ÖæàڨݪÃæ. D ÊÜÞñÜ®Üá° ñÜÚÛÖÝPÜáÊÜâ¨Üã ÓÝ«ÜÂËÆÉ.           ±ÜÅPÝÍ… PÝÃÜp… ¿ÞÃÜ®Üá° ÊÜáãSìÃܮݰXÓÜÆá ¿á£°ÓÜᣤ¨ÝªÃæ? C¨æà Ô²Gí
HPæí¨ÜÃæ 1700ÃÜÑr¨Üª ÍÜÓÜ÷ÓÜijñÜ Ô²Gí PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá Human shield ÃÜbÓÜáÊÜ      ®Ý¿áPÜ ÔàñÝÃÝÊÜå… ÁáaÜãÄ AÊÜÃÜá 2006, gáÇæç 2ÃÜí¨Üá ®æà±ÝÙܨÜ
ÊÜáãÆPÜ ®Üí©WÝÅÊÜáPæR PÝÈvÜÆá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWÜÐærà AÆÉ, Pæàí©Åà¿á ËáàÓÜÆá       ÊÜÞÊæäàÊÝ© ®Ý¿áPÜ ±ÜÅaÜívÜ, ¸ÝŸáÃÝÊÜå… »ÜpÝrÃÝ¿å…, ÊÜáÖÝÃÜ AÊÜÃÜ®Üá°
±æäÈàÓ… ±Üvæ(ÔBÃ…²G´…)WÜã AÊÜPÝÍÜ ¯àwÃÜÈÆÉ. Aí¨ÜÃæ ÊÜÓÜá¤Ô§£ GÐÜár         PÜsÜ3⁄4ívÜáË®ÜÈÉ »æàq¿ÞX ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ¨Üáª, »ÝÃÜñÜPæR »æàq ¯àvÜáÊÜíñæ ±ÜÅaÜívÜ
1⁄4àPÜÃÜÊÝX©ªÃÜŸÖÜá¨Üá? I¨Üá ÓÝËÃÜ ÓÜáñÜᤠWÜáívÜá ÖÝÄÓÜÇÝX¨æ Gí¨Ý¨ÜÃæ       AÊÜÄWæ BÖÝ̯ԨÜ᪠¿ÞÄWÜã Wæ㣤ÆÉÊæ? A¨æà ÊÜÞÊæäàÊÝ©WÜÙÜá »ÝÃÜñÜPÜãR
A¨æÐÜár g®ÜÃÜá ÓÜ£¤ÃÜŸÖÜá¨Üá? ÓÜñܤÊÜÃÜ A—PÜêñÜ ÓÜíTæÂÁáà 50 ¨Ýq¨æ Gí¨Ý¨ÜÃæ     A£¨æãvÜx A±Ý¿áÊÝX ±ÜÄ|ËáԨݪÃæ GíŸ ÓÜñÜ BWÜ Wæ㣤ÃÜÈÆÉÊæ? ±ÜÅaÜívÜ
®æçg ÓÜíTæ C®æ°Ñr©ªàñÜá?                              AÊÜÃÜ®Üá° »ÝÃÜñÜPæR BÖÝ̯ÓÜáÊÝWÜ, ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ¨ÝWÜ ¨æàÍÜ ®æ®Ü±ÝWÜÈÆÉÊæ?
   CíñÜÖÜ NãàÃÜ A®Ý¿á PÜO桨ÜáÄWæà ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã ÇæãàPÜÓÜ»æ¿á Ô³àPÜÃ…     "QÌp… Cíw¿Þ' aÜÙÜÊÜÚ¿á®æ°à ËÃæãà—Ԩܪ, ÓÜá»ÝÐ…aÜí¨ÜÅ ¸æãàÓ… AÊÜÃÜ®Üá°
ÖÝWÜã Ô²Gí®Ü ÇæãàPÜÓÜ»Ý ÓܨÜÓÜ ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü aÜoiì¿áÊÜÃÜá ""I cannot         g±Ý¯ Óæà®Ý ®Ý¿áPÜ ñæãàhæãà®Ü®Üá° ÖæãÃÜᣤÃÜáÊÜ PÜñ椿áíñæ b£ÅԨܪ PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜ
hear' AíñÜ E¨Üœoñܮܩí¨Ü EñܤÄԨݪÃæ! ®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ®æãí¨ÜÊÜÃÜã PÜãvÜ D      ¨æàÍÜ ¯Ðæu GÐÜár GíŸá¨Üá ®ÜÊÜáWæ Wæ㣤ÆÉÊæ? hÝSìív… ÖÝWÜã dÜ£¤àÓ…WÜyܨÜÈÉ
¨æàÍÜ¨Ü ®ÝWÜÄPÜÃæà AÆÉÊæ Gí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ±ÜÅΰԨÜÃæ ""I cannot listen'' AíñÜ  ÊÜÞÊæäàÊÝ©WÜÙÜá ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ ÖÜñÝÂPÝívÜ¨Ü ŸWæY PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜá JÊæá3⁄4¿Þ¨ÜÃÜã
EñܤÄÓÜáñݤÃæí¨ÜÃæ CÊÜÃÜ ¯gÃÜã±Ü ¿ÞÊÜâ¨æí¨Üá A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæ? AÐÜrPÜãR      ÓæãÇæÉ £¤¨ÝªÃæÁáà?
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /98

  A©ÃÜÈ AÃÜáí«Ü£ ÃÝ¿å…, AíWÜ®Ý aÜoiì, £àÓݤ ÓæñÜÇÝÌv…WÜÙÜá DWÜ         ÃÝPÜÒÓÜÃæíŸíñæ b£ÅÓÜáÊÜ PÝíWæÅÓ…, ®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ WÜ®… ×w©ÃÜáÊÜÊÜÃÜá
GÈɨݪÃæ? ±ÜÅhÝñÝí£ÅPÜÊÝX ¹hæ² ÓÜÃÜPÝÃÜ ÃÜaÜ®æ¿ÞWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ñÜvæ¿ááÊÜ      PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜá GíŸ PÝÃÜ|PæR "Óæç¨Ýœí£PÜ ÖæàwñÜ®Ü' (Ideological Cowardice)
ÓÜÆáÊÝX ÃÝg»ÜÊÜ®ÜPæR "¨ÜívÜ'¿ÞñæÅ ®ÜvæԨܪ ®ÜÊÜá3⁄4 ®ÜíŸÃ… 6, 7 þÝ®Ü ²àtWÜÙÜá   ñæãàÃÜᣤÃÜáÊÜâ¨æàPæ? ÓÝaÝÃ… ÓÜËᣠÊÜÃÜ©¿á¯°oárPæãívÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ E¨ÝœÃܨÜ
GÈÉ PÝOæ¿ÞX¨ÝªÃæ? ÓÜñÜÂÍæãà«Ü®Ý ÓÜË᣿áÊÜÃÜá GÈÉ AvÜX PÜáÚ£¨ÝªÃæ? C®Üá°      ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ PÝíWæÅÓ…, ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÖÝWÜã ¨ÜÈñÜÃæà ÖæaÝcXÃÜáÊÜ ®Üí©WÝÅÊÜáÊÜ®æ°à
WÜágÃÝñ… ×íÓÝaÝÃÜÊÜ®Üá° I¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜÊÜä Pæ¨ÜPÜᣤÃÜáÊÜ ñæÖÜÇÝR¨ÜÊÜÃÜá  GÓ…CÃækáv…Wæ ¯àw¨æªàPæ? PÜO桨Üá ÄWæà ±ÜÅÙÜ¿á ÓÜí»ÜËÓÜᣤ¨ÜªÃÜã ÊÜáOæã¡ÙÜWæ
®Üí©WÝÅÊÜá¨Ü ŸWæY¿áã Jí¨Üá "ÔríW… B±ÜÃæàÍÜ®…' ®ÜvæÔ¿ÞÃæ? Êæãà©¿á®Üá°       ñÜÇæ¿á®Üá° ÖÜãñÜáPæãívÜá PÜáÚ£ÃÜáÊÜâ¨æàPæ? CíñÜÖÜ "BÔóa… ÊæáípÝÈq'¿á®Üá°,
Ÿí—ÓܸæàPæí¨Üá ±Üūݯ ¯ÊÝÓÜPæR ñæÃÜڨܪ ÇÝÆá ±ÜÅÓݨ… ¿Þ¨ÜÊ… AÊÜÃÜ «Ü̯      Ideological impotence A®Üá° ¹vÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÝWÜ? WÜágÃÝñ… ×íÓÝaÝÃܨÜ
DWæàPæ PæàÙÜᣤÆÉ? Ÿêí¨Ý PÝÃÜp… ÖÝWÜã BPæ¿á APÜR®Ü WÜívÜ ±ÜÅ|¿å… ÃÝ¿å…      ÊæàÙæ 160 ÊÜáí© ×í¨ÜãWÜÙÜã WæãàȸÝÃ…®ÜÈÉ ÓÜ£¤¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ
(G®…wqàË) DWÜ H®Üá ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ?                         Ô²Gí ÃæçñÜÃÜ ÊæáàÇæÁáà WæãàȸÝÃ… ÊÜÞwÔñÜá. CÐÝrX¿áã "A1⁄4ÊÜê©œ'
  CíñÜÖÜ CŸºí© ¯ÆáËWæ Pæã®æÁáà CÆÉÊæ?                      ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ñÜÊÜá3⁄4 ¨ègì®ÜÂÊÜ®Üã° ÓÜÊÜá¦ìÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ CÊÜÃÜá, A¨æà "A1⁄4ÊÜê©œ
  GÓ…CÃækáv…WÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ aÜÙÜÊÜÚ ÃÜã²ÓÜáÊÜâ¨ÝX ®ÜÊÜá3⁄4 ÃÝg PÜÊÜáá¯Ӆr    ÊÜáíñÜÅ'Êܯ°oárPæãívÜá aÜá®ÝÊÜOæWæ ÊÜááí¨ÝXÃÜáÊÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜ®Üá°
®Ý¿áPÜÃÜá ¸æã¸æº ÖÝPÜᣤ¨ÝªÃæ. ¨æàÍݨÜÂíñÜ "ÇÝÂív… ÓÜóWÜÇ…' ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝX     I¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í©®Ü ÖÜÙæ¿á WÝ¿áÊÜ®Üá° Pæ¨ÜQ qàQÓÜᣤÃÜá ÊÜâ¨æàPæ? WÜágÃÝñ…
±ÜÅPÝÍ… PÝÃÜp… PÜãvÜ ÖæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ C¨æà PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜá Cívæãà®æàÐÝ嬆    ×íÓÝaÝÃÜ¨Ü ŸWæY "®Ý®ÝÊÜ£' ÓÜËᣠËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÝWÜÇæà "ÊÜááSiì
"ÓÜÈàí WÜãű…'Wæ ®Üí©WÝÅÊÜáÊÜ®Üá° ¯àw¨Ü᪠GÓ…CÃækáv… ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæRà AÆÉÊæ?    BÁãàWÜ'ÊÜ®Üá° ÃÜbst CÊÜÃÜá, ®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ®Üv橨Ü᪠ÃÝgÂÊæäí¨ÜÃÜ
CÊÜñÜᤠ®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ®æñܤÃÜ Pæãàw ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üá GÓ…CÃækáv… Óݧ²ÓÜÆá    PÝ®Üã®Üá ÊÜáñÜᤠÓÜáÊÜÂÊÜÓæ§Wæ ÓÜíŸí—st Zo®æ, A¨Ü®Üá° ÓÜíÓÜ£¤®ÜÈÉ aÜbì
ÊÜááí¨ÝX¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÇÝÌ? ÊÜÞa…ì 14ÃÜí¨Üá ®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü          ÓÜáÊÜ AWÜñÜÂËÆÉ Gí¨Üá ÓÜÊÜá¥Üì®æ ¯àvÜᣤ¨ÝªÃæ! A¨ÜPÝRX ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü
±æäÈàÓÜÃÜ WæãàȸÝÃ…®ÜÈÉ ÓÜñܤÊÜÄWæ C®Üã° ±ÜÄÖÝÃÜ ¯àwÆÉ Gí¨ÜÃæ ®ÜíŸá£¤àÃÝ?     aÜoiì¿áÊÜÃÜá ÓÜÊÜì±ÜPÜÒ ÓÜ»æ PÜÃæ¨Üá PÜÙÜÛ¸æQR®Üíñæ ËÐÜ¿áÊÜ®æ°à ÊÜáÃæÊÜÞaÜÆá
CíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ®ÜÊÜáWæ ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ¨Ü ŸWæY, ÓÜÊÜÞ®Üñæ¿á ŸWæY ±ÝsÜ ÖæàÚ    ¿á£°Ô¨ÝªÃæ.
PæãvÜᣤ¨ÝªÃæí¨ÜÃæ A¨æíñÜÖÜ Ë±Ü¿ÞìÓÜ?!                         CÊÜÃæíñÜÖÜ ÆhæjWæàwWÜÙæí¨ÜÃæ, ×í¨Üã ¿ááÊÜ£¿á®Üá° ±æÅàÊÜá ËÊÝÖÜÊÝX¨Üª
  2002ÃÜÈÉ WÜágÃÝñ… PæãàÊÜáá ×íÓÝaÝÃÜ »ÜáXÇæ¨ÝªWÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá        ÊÜááÔÉÊÜå… ¿ááÊÜPÜ ÄhÝÌ®ÜáÃ… AÊÜÃÜ PæãÇæ¿á BÃæãಠAÍæãàP… ñæãàw¿á
A¨Ü®Üá° "Live telecast' ÊÜÞw¨ÜªÊÜâ. B¨ÜÃæ Ô²Gí WÜãívÝWÜÙÜá ®Üí©WÝÅÊÜáPæR     ÊÜÃÜ®Üá° ÃÜQÒÓÜÆá ¿á£°Ô ÖæçPæãàp…ì¯í¨Ü eàÊÜÞÄ ÖÝQÔPæãíw¨ÝªÃæ. PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜ
PÝÈvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜÈÆÉ. ±æoár Pæãoár PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá.    AƳÓÜíTÝÂñÜ ±æÅàÊÜá Gí¥Ü¨Ü᪠GíŸá¨Üá C¨ÜÄí¨Ü £Ú¿ááÊÜâ©ÆÉÊæ? CÃÝP… ÊæáàÇæ
®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ "¿áá¨Üœ¨Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ|' ¯ÊÜÞì|ÊÝX¨æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü           AÊæáÄPÜ ÊÜÞw¨Ü ¿áá¨ÜœÊÜ®Üá° qàQÓÜáÊÜ, B ÃÝÐÜó¨æãí©Wæ ¿ÞÊÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üã°
ÃÝg±ÝÆ Wæãà±ÝÇ…PÜêÐÜ¡ WÝí—¿áÊÜÃÜ ÊæáàÇæÁáà qàPݱÜÅÖÝÃÜ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.        CoárPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá Gí¨Üá ¯à£±ÝsÜ ÖæàÙÜáÊÜ PÜÊÜáá¯ÓÜrÃÜá, ®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ
Aí¨Üá ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá "ÃÝg«ÜÊÜáì' ±ÝÈÓÜá Gí¨Üá ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿á         ÊÜÞw¨æªà®Üá? ŸvÜ ÊÜááÔÉÊÜå… ÖÝWÜã ¨ÜÈñÜÃÜ ÖÜñæ¿á®æ°à AÆÉÊæ?
ÊÜÄWæ PÜoáÊÝX ÖæàÙÜáÊÜ PÝ¿áìÊܮݰ¨ÜÃÜã ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ PÝíWæÅÓ… A«ÜÂPæÒ
Óæãà¯¿Þ WÝí—¿áÊÜÃæàPæ ¸ÝÀá ¹vÜᣤÆÉ? Aí¨Üá WÜágÃÝñ… ×íÓÝaÝÃܨÜ
ÊæàÙæ ÖÜÄ©¨Ü㪠ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÃÜPܤÊæà, Cí¨Üá ®Üí©WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üã
ÖæaÝcX ŸvÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÃÜPܤÊæà! B¨ÜÃæ WÜágÃÝñ…®ÜÈÉ £ÅÍÜãÆ ×w©¨ÜªÊÜÃÜ®Üá°
                                                  16 ´æŸÅÊÜÄ 2008
                 ""®Ü®Ü° ÓÜíWÜwWÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃæà,
                 ¯ÊÜá3⁄4 gñæ ÊÜá®Ü¹bc ÖæàÚPæãÙÜÛÇæà¸æàPÜá. CÓÝÉí ŸWæY ®Ü®ÜXÃÜáÊÜ ®Üí¹Pæ PÜÃÜWÜáñݤ C¨æ.
               AÐÜrPÜãR ±ÜÅÊÝ©¿áÊÜÃÜ ÓÜÌNãàÑñÜ ÃÝ¿á»ÝÄWÜÚí¨Ü ÊÜáñæ¤ ¿ÞÊÜ B±ÜñÜᤠŸÃÜȨæ GíŸ
               BñÜíPܨæãí©Wæà PÝÆ ¨ÜãvÜᣤ¨æªà®æ. AÊÜÃÜá ÖæãÃÜwÓÜáÊÜ ´ÜñÝÌWÜÙÜ ŸWæY ÁãàbÔ¨ÝWÜ
               »ÝÄà ÊÜáágáWÜÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ¯ÊÜáWÜã BWÜáñܤ¨ÜÆÉÊæ? "ÊÝÂÆípæç®…Õ' ©®Ü ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã
               ÊÜá×Ùæ Pæí±Üâ Ÿpær «ÜÄÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜívÜÃæ ±æäÈàÓÜÃÜá Ÿí—Ô hæçÈWæ ¨ÜŸáºñݤÃæ GíŸá¨Üá
               Óè© AÃæ๿ިÜÈÉÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° Óæ°à×ñæÁ㟺ÙÜ Aí¸æãà|. B¨ÜÃæ ÊÜá®ÜágáÃÝ¨Ü ®ÝÊÜâ
               SáѱÜorÃæ ¨Ü¿ÞÊÜáÀá¿Þ¨Ü ¨æàÊÜÃÜá ÊÜáá¯ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá GÇÝɨÜÃÜã Eípæ?!
               AñÝÂaÝÃÜPæãRÙÜWÝ¨Ü ÊÜá×Ùæ¿á ÊæáàÇæ "A®æç£PÜñæ'¿á BÃæãà±Ü ÖæãÄÔ PÜÆáÉ Öæãvæ¨Üá
               ÓÝÀást ŸWæY K©¨æªà®æ. CíñÜÖÜ BñÜíPÜPÝÄ Zo®æWÜÙÜá ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã ®ÝÊÜâ PÜÈÉ®Üíñæ
               ÊÜåè®ÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖæàWæ?
                 A®Ü«ÜËáàì¿áÃÜá Ÿí¨Üá CÓÝÉí ŸWæY ÖæàÚ, ¯ÊÜá3⁄4 ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ÖæàÚPæãÚÛ AíñÜ
               ¸æàwPæãívÜÃÜã ®ÝÊæàPæ ÖæàÚPæãÙÜÛ¸æàPÜá? ®ÝËÃÜáÊÜâ¨æà ×àWæ AíñÜ ÊÜááÇÝÉWÜÙÜá
               AvÜxWÝÆá ÖÝPÜáñݤÃæ. ÖÝWÝX AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá3⁄4®Üá° ñܱݳX A¥ÜìÊÜÞwPæãívÝWÜ ®ÜÊÜá3⁄4
               ŸWæY ÓÜÄ¿Þ¨Ü A1⁄4±ÝÅ¿á Öæãí¨ÜÆá ®ÝÊæà AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãqrÆÉ GíŸá¨Ü®Üã° ®ÝÊÜâ
               WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. CÊæÆÉQRíñÜ ËáXÇÝX, ®ÜÊÜá3⁄4 «ÜÊÜáì¨Ü JvÜPÜáWÜÙÜ ŸWæY ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX
               ÖæàÙÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ±ÜÅ£Áãí¨ÜÃÜÆãÉ PÝÃÜ| ÖÜávÜáPÜáñݤÃæãà

16 AÊÜÄWæ ÔWÜŸÖÜá¨Üá
               AÊÜÃæà ®Ü®Ü°®Üã° ÊÜÞÄPæãíw¨ÝªÙæ Gí¨Üá ¸ÝÅ$Âív… ÊÜÞw¹vÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá
               ÊÜÞÄPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÜâ¨ÜPæR? ®æç£PÜ ÓܳÐÜrñæWæãà? ®ÝWÜÄPÜñæWæãà?

  PÜ®æ¿áÃÜá G±Ü³ñÜᤠ     Yes, I'm blunt. ®Ý®Üá PæàÙÜᣤÃÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃæÊÜÞaÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. CÓæÅàÈ
               ÖÝWÜã ±ÝÂÇæԤ௿áÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ ÓÜíZÐÜì¨ÜÈÉ ®ÝÊæàPæ Jñ椿ÞÙÝWÜ

  ®ÜÊÜáWæ ÊÜÞñÜÅ B±ÜñÜá¤!  ¸æàPÜá? ®ÜÊÜá3⁄4®Üá° ¨ÝÓÜÃܮݰX ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá AÊæáÄPÜÊæäà A¥ÜÊÝ AÃܸ…
               ÃÝÐÜóWÜÙæãà? ÊÜá×Ùæ¿áÃÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÅ£»æ¿á®æ°àPæ PæãÙæ¿áÆá ¹qr¨æªàÊæ? ¨æàÊÜÃÜ
               GÆÉ ÓÜêÑr¿áã "A¨Üá1⁄2ñÜ' Gí¨Üá PÜáÃÝ®…®ÜÈÉÁáà ÖæàڨܪÃÜã CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜóWÜÙÜÈÉ
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /102                                     ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /103

ÓÜÈíWÜPÝËáWÜÙÜ®Üá° PÜÆáÉÖæãvæ¨Üá ÓÝÀáÓÜáÊÜâ¨æàPæ? ®Ý®Üá ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá "¯gÊݨÜ'      D ¨æàÍÜ¨Ü Íæà.30 ÃÜÐÜár g®ÜÃÜá EWÜÅWÝËáWÜÙÝXÃܸæàQñܤÆÉÊæ? ÍÜñÜÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÚí¨ÜÆã
CÓÝÉí AÆÉ Gí¨Üá ¯ÊÜáWܯÓÜŸÖÜá¨Üá. ¯ÊÜá3⁄4 A¯ÔPæÁáà ÓÜÄ¿ÞXÃÜÈ. A¨ÜPÝR XÁáà          ÊæáàÇÝj£¿áÊÜÃÜ ¨ègì®ÜÂPæR JÙÜWÝWÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜ ¨ÜÈñÜÃÜã PÜãvÜ ÍÜÓÝ÷ÓÜ÷ ×w¨Üá
D Ÿ×ÃÜíWÜ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¿áᣤ¨æªà®æ. AÐÜrPÜãR ÓÝÊÜޮܠÊÜááÔÉÊÜáÃÝ¨Ü ®ÝÊÜâ ÊÜááÇÝÉWÜÚXíñÜ     ÓÜÊÜÞg¨Ü ®ÝÍÜQRÚ¿áŸÖÜá©ñܤÆÉÊæà? Aí¸æàvÜRÃ… PÜãvÜ ¹®… ÇÝvæ®…®Ü ÖÝ©
ÖæaÜác ËaÝÃܱÜÃÜÃÜá ÖÝWÜã ÊÜÞ®ÜËà¿áÃÜá Gí¨Üá ®Ü®ÜWܯÓÜáñܤ¨æ. Jí¨Üá ±ÝÅÊÜÞ~PÜ        ñÜáÚ©¨ÜªÃæ? ÃÝhæàí¨ÜÅ ÓÝaÝÃ… ÓÜËᣠÊÜÃÜ©¿á®Ý°«ÜÄÔ 1800 Pæãàq ÊÜ¿á ÊÜÞw
aÜaæì¿á ÓÜÆáÊÝX ¯ÊÜáWæãí¨Üá ÓÜÊÝÆá GÓæ¿ááñæ¤à®æ. DWÜ ®ÝÊÜâ PÝ|ᣤÃÜáÊÜâ¨æà          ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜááÔÉí ˨ݦìWÜã ÓÝRÆÅα… ¯àvÜÆá Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ ñÜ¿ÞÄ
¯gÊÝ¨Ü CÓÝÉÊÜÞ A¥ÜÊÝ CÓÝÉí GíŸá¨Üá ŸÄà Jí¨Üá B¨ÜÍÜìÊæà? B¨ÜÍÜìWÜÙæÆÉÊÜä           ®ÜvæÓÜᣤ¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÊÜá®ÜÔ§£Ááà Ÿ¨ÜÇÝWܨæà Öæãà¨ÜÃæ ÓÝRÆÅα…¯í¨Ü
A¨Üá1⁄2ñÜÊÝXÁáà CÃÜáñܤÊæ. PÜÊÜáá¯ÓÜí PÜãvÜ Jí¨Üá B¨ÜÍÜìÊÝX A¨Üá1⁄2ñÜÊÝX PÝ|áñܤ¨æ.     ¿ÞÊÜ ±ÜÅÁãàg®ÜÊÝ©àñÜá? ¿ÞÊÝWÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜÈÉ «ÜÊÜáìQRíñÜ ¨æàÍÜ Êæã¨ÜÆá
B¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊÜ ÖÝWæà C¨æÁáà? AÊæáÄPÜ¨Ü ÓÜíË«Ý®Ü ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã ÓÜÊÜÞ®Ü ÖÜPÜáR          GíŸ »ÝÊÜ®æ ÊÜáãvÜáÊÜâ¨æãà AWÜ ÊÜÞñÜÅ ¿ÞÊÜ ¨æàÍÜÊݨÜÃÜã A1⁄4ÊÜê©œ Öæãí¨ÜÆá,
ÊÜáñÜᤠÓÝÌñÜíñÜÅ$ ¯àw¨æ? B¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ hÝÄ¿ÞX¨æÁáà? ÊÜááÔÉÊÜáÄWÜã           ÍÝí£Àáí©ÃÜÆá ÓÝ«ÜÂ. AÐÜrPÜãR, gWÜ£¤®Ü ¿ÞÊÜ ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ¸æàPݨÜÃÜã ñæWæ¨ÜáPæãÚÛ.
PÜãvÜ CÓÝÉí®ÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÄÔ§£ B¨ÜÍÜìQRíñÜ Ë1⁄4®Ü°ÊÝX¨æ GíŸá¨Üá WæãñÜá¤. B¨ÜÍÜì         GÇæÉÈÉ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÝX¨ÝªÃæãà AÇæÉÆÉ ¨ègì®Ü ñÝívÜÊÜÊÝvÜᣤ¨æ, GÇæÉÈÉ
GÐærà JÙæÛ¿á¨ÝX¨ÜªÃÜã ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ A¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ÖÝWÝX B¨ÜÍÜìPæR PÜoár¹àÙÜ¨æ         ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá AƳÓÜíTÝÂñÜÃÝX¨ÝªÃæãà AÇæÉÆÉ ŸívÝ¿á, ×íÓæ PÜívÜáŸÃÜᣤ¨æ. HPæ?
ÊÝÓܤÊܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÖÜáÙÜáPÜáWÜÙÜ®Üá° J²³ PæãívÜá ÓÜıÜwÓÜÆá ÊÜááí¨ÝWܸæàPÜá. JÊæá3⁄4 «ÜÊÜáì  ""CñÜÃÜÃæãí©Wæ ®ÝÊÜâ ÖæàWæ ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ GíŸá¨æà «ÜÊÜáì'' AíñÜ ±ÜÅÊÝ©¿áÊÜÃæà
Aí¨ÜÃæ H®Üá? Gí¨Üá PæàÚ¨ÝWÜ ""CñÜÃÜÃæãí©Wæ ®ÝÊÜâ ÖæàWæ ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ GíŸá¨æà     ÖæàڨܪÃÜã «ÜÊÜÞìí«Ü ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ Ä࣠ÖæàX¨æ? HPæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜÈÉ
«ÜÊÜáì'' Gí©¨ÜªÃÜá ±ÜÅÊÝ©. Aí¨ÜÃæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÝ¨Ü ®ÝÊÜâ ÖæàWæ ÊÜ£ìÓÜáñæ¤àÊæ GíŸá¨æà      ÓÜ×ÐÜá¡ ñæÁáà PÝ|ᣤÆÉ? AÊÜÃÜá PÜãw ¸ÝÙÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜÈ¿ááÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÝWÜ? CÊÜñÜá¤
¯gÊÝ¨Ü CÓÝÉí!''                                       QÅÎc¿Þ¯q¿áÈÉ®Ü ÖÜáÙÜáPÜáWÜÙÜ ŸWæY ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ÓÝËÃÝÃÜá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° PÝ|ŸÖÜá¨Üá.
   ""© oÅŸÇ… Ëñ… CÓÝÉí oávæ'' GíŸ ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ÊÜááÔÉÊÜáÙæà BXÃÜáÊÜ CÐÝ쨅        ×í¨Üã «ÜÊÜáì¨Ü ÖÜáÙÜáPÜáWÜÙÜ ŸWæY ®ÜãÃÝÃÜá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜã CÊæ, aÜÆ®ÜbñÜÅWÜÙÜã ¯ÊÜÞì|
ÊÜáíi ×àWæ ŸÃæ¿ááñݤ ÖæãàWÜáñݤÃæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ, ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜááÔÉÊÜáÃÜã D           WæãíwÊæ, ®Üí¹Pæ¿á®æ°à AÆáWÝwÓÜáÊÜíñÜÖÜ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° PæàÚ¨Ü㪠C¨æ. B¨ÜÃæ CÓÝÉí®ÜÈÉ®Ü
±ÜâÓܤPÜÊÜ®æ°à®Ý¨ÜÃÜã K©¨ÜÃæ, A¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÝÃÜÊÜ®Üá° AÄñÜáPæãívÜÃæ ŸÖÜáÍÜ@ gWÜñÜᤠ     ÓÜÄ&ñܱÜâ³WÜÙÜ ŸWæY HPæ ¿ÞÊÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜã Æ»ÜÂËÆÉ? AÊÜÃæàPæ ÊÜááPܤ aÜaæì¿á®æ°à ÓÜ×ÓÜáÊÜâ
G¨ÜáÄÓÜᣤÃÜáÊÜ A£¨æãvÜx ÓÜÊÜáÓæÂ¿Þ¨Ü »ÜÁãàñݳ¨Ü®æÁáà CÆɨÜíñÝWÜáñܤ¨æ.           ©ÆÉ? ¿ÞÃݨÜÃÜã ÊÜááPܤÊÝX ŸÃæ¿áÆá, ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃæ ´ÜñÝÌ ÖæãÃÜwÔ
   C¨Ü®æ°ÆÉ HPæ ÖæàÙܸæàPÝX¨æÁáí¨ÜÃæ GÇæãÉà ¨ÜãÃÜ¨Ü PÝÎ3⁄4àÃÜ, AÓÝÕí, DÍݮܠ       PæãÆÉÆá ÖæãÃÜvÜáÊÜâ¨æàPæ?
ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ PÜívÜá&PæàÚ ŸÃÜᣤ¨Üª BñÜíPÜPÝÄ ¸æÙÜÊÜ~WæWÜÙÜá Cí¨Üá ®ÜÊÜá3⁄4 ®æÃæ¿áÇæÉà        CíñÜÖÜ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ñÜÊÜáWæ ñÝÊæà PæàÚPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
PÝ~ÓÜᣤÊæ. ÖÜ៺ÚÛ¿á QÊÜå…Õ®ÜíñÜÖÜ ±ÜÅ£ÑuñÜ PÝÇæài®ÜÈÉ ÊæáwPÜÇ… K¨ÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃæà         A¨ÜÃÜÆãÉ ÓÝÊÜÞiPÜ, ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜíZo®æWÜÙæíŸ ÓæãàWÜáÖÝQPæãívÜá ¨ÜQÒ|
¨æàÍܨæãÅà× PÜêñÜÂPæR PæçÖÝPÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ JŸº ÓÝÊÜޮܠA®ÜPÜÒÃÜÓܧ ÊÜááÓÜÇÝ3⁄4®Ü®Ü ÊÜá®Ü@Ô§£  »ÝÃÜñܨÜÈÉ ¨æàÍܨæãÅà×WÜÙÜ hÝÆ ÖÜÃÜvÜᣤÃÜáÊÜ "PÜ®ÝìoPÜ ´æäàÃÜÊÜå… ´ÝÃ…
ÖæàXÃÜŸÖÜá¨Üá? ŸvÜñÜ®Ü, ¯ÃÜá¨æãÂàWÜ, A®ÜPÜÒÃÜñæÁáà ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá »ÜÁãàñݳ¨Ü®æ¿áñܤ      wX°q'(KFD), "±Ý±ÜâÆÃ… ´ÜÅíp… B´… Cíw¿Þ'WÜÙæíŸ PæàÃÜÙÜ ÖÝWÜã ¨ÜQÒ|
BPÜÑìñÜÃÝWÜÆá PÝÃÜ| Gí¨Üá PæÆÊÜÃÜá ÓÜŸãŸá ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ÆívÜ®…            PܮܰvÜ¨Ü ÊÜÞ²ÙæÛ A¥ÜÊÝ ¸ÝÂÄWÜÙÜ(ÊÜáÇæ¿ÞÚ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá) ÓÜíZo®æWÜÙÜá Êæã¨ÜÆá
¸Ýí¸… ¨ÝÚ¿á ÃÜáÊÝÄ PܵàÇ…, ¹ÇÝÇ…WÜÙÜá ÖÜ៺ÚÛ¿áÈÉ ÔQR¹©ªÃÜáÊÜ AÓݨÜáÇÝÉ,           BñÝ3⁄4ÊÜÇæãàPÜ®Ü ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ 2007, ´æŸÅÊÜÄ¿áÈÉ ŸêÖÜñ… ÓÜ»æ
ÊæãÖÜÊÜᨅ WèÓ… PÜãvÜ A®ÜPÜÒÃÜÓܧÃæà? ÊæáwPÜÇ… K¨ÜáÊÜÐÜár ÍÜPܤÃÝ¨Ü AÊÜÄWÜã ŸvÜñÜ®Ü¨Ü    ®ÜvæԨܪ KFD, ""ÊÜáÔà© PævÜ˨ÜÊÜÄWæ A—PÝÃÜ; PæÆÊÜÄWæ WÜÆáÉ'' Gí¨Üá ±æäàÓÜrÃ…
¸æàWæ PÝvÜᣤñæ¤? ¯ÃÜá¨æãÂàWÜ¨Ü »Ü¿áËñæ¤? Jí¨Üá ÊæàÙæ ŸvÜñÜ®Ü, ¯ÃÜá¨æãÂàWÜWÜÙæà       AíqÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜíÓÜñ… ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞw¨Ü A´ÜjÇ… WÜáÃÜá ŸWæY ñÜ®ÜXÃÜáÊÜ APÜRÃæ¿á®Üá°
»ÜÁãàñݳ¨Ü®æWæ ¨ÝÄ ÊÜÞwPæãvÜáñܤÊæ G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ŸvÜñÜ®Ü ÃæàTæXíñÜ PæÙÜXÃÜáÊÜ        ÊÜÂPܤ±ÜwÔñÜá¤! D ¸ÝÄ Pæ.G´….w. gñæ ÓÜí±ÜPÜì Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÞ²ÙæÛWÜÙÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /104

ÓÜíZo®æ "±Ý±ÜâÆÃ… ´ÜÅíp… B´… Cíw¿Þ' ´æŸÅÊÜÄ 22ÃÜí¨Üá ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ             AíñÜ ÊÜáñæ㤟º ÖæàÚ¨Ü!! C¨Ü®Üá° PæàÚ CÃÜÓÜáÊÜááÃÜÓÜáWæãívÜ AÃÝ´Üñ… PÜãvÜÇæà ÓÜÌWÜì¨Ü
AíñÜÖܨæªà ÓÜ»æÁãí¨Ü®Üá° H±ÜìwÔ¨æ. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ÖÜ៺ÚÛ, WÜáƺWÜì      QoQ¿á ŸÚWæ ñæÃÜÚ ""®Ý®Üá ±ÝÂÇæԤ௠g®ÜÃÜ ®Ý¿áPÜ'' Gí¨Üá ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwPæãívÜÃÜá.
A¥ÜÊÝ ÃÝg嬆 ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜáãÇæWæ ¸æàPݨÜÃÜã ÖæãàX ®æãàw ""g®Ü ÊÜáá®Ü°væ'' A¥ÜÊÝ       B¨ÜÃæ ""¿ÞÃÜá?'' Gí¨Üá BÍÜc¿áì©í¨Ü PæàÚ¨Ü ¨ÝÌÃܱÝÆPÜ! ""±ÝÂÇæԤ௠g®ÜÃÜ
""²à±ÜÇ…Õ ÊÜÞa…ì'' GíŸ ±æäàÓÜrÃ…WÜÙÜá PÝ|áñܤÊæ. AÊÜâWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÍÜã¨ÜÅ, ¨ÜÈñÜ ÖÝWÜã    ®Ý¿áPÜ'' Gí¨Üá AÃÝ´Üñ… Ôqr¯í¨Ü ÖæàÚ¨ÝWÜ ÊÜáñæ¤ ±Üqr¿á®Üá° ñæÃæ¨Üá PÜOÝ¡wÔ¨Ü
AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜá Jí¨ÝWܸæàPæí¨Üá PÜÃæ ¯àvÜÇÝX¨æ! B¨ÜÃæ PæàÃÜÙÜ¨Ü ÊÜáÃܨ…®ÜÈÉ ŸvÜ       ¨ÝÌÃܱÝÆPܯWæ GÐÜár ÖÜávÜáQ¨ÜÃÜã ¿ÞÊÜ ±ÝÂÇæԤ௿áÃÜ ÖæÓÜÃÜã PÝ|áÊÜâ©ÆÉ!
×í¨ÜãWÜÙÜ ÊÜÞÃÜ|ÖæãàÊÜá ÊÜÞw¨Üª ÊÜÞ²ÙæÛWÜÙÜ ÓÜíZo®æÁáà BXÃÜáÊÜ "±Ý±ÜâÆÃ…          ÊÜáñܤÐÜár PÜá²ñÜÃÝ¨Ü AÃÝ´Üñ…, ¨æàÊÜÃÜ gñæ ®æàÃÜÊÝX ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàPÜá Gí¨ÜÃÜá. PÜãvÜÇæà
´ÜÅíp… B´… Cíw¿Þ'PæR ÍÜã¨ÜÅ ÖÝWÜã ¨ÜÈñÜ ×í¨ÜãWÜÙÜ ÊæáàÇæ ²Å࣠Ÿí©¨Ýª¨ÜÃÜã         ¨æàÊÜÃÜ ŸÚWæ Öæãà¨Ü ¨ÝÌÃܱÝÆPÜ ""¨æàÊÜÃæà, ¿ÞÃæãà JŸº ÊÜÂQ¤ ¸ÝXÆ ŸÚ ¯íñÜá
¿ÞÊÝWÜ? CÊÜÃÜ «ÜãñÜì E¨æªàÍÜ H®æíŸá¨Ü®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊæà®ÜÆÉ.       PÜãWÝvÜᣤ¨Ýª®æ. BñÜ ÊÜáñÜᤠBñÜ®Ü ×í¸ÝÆPÜÃÜá ÖÜáñÝñÜ3⁄4ÃÜíñæ. AÊÜÄWæ ÓÜÌWÜì¨ÜÈÉ Óݧ®Ü
»ÝÃÜñܨÜÈÉ AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜ ÊæáàÇæ ¨ègì®Ü ®Üvæ¿áᣤ¨æ Gí¨Üá ±æäàÓÜrÃ…WÜÙÜÈÉ b£ÅÔÃÜáÊÜ    ¯àvܸæàPÜíñæ. B¨ÜÃæ ±Üqr¿áÈÉ AÊÜÃÝÂÃÜ ÖæÓÜÃÜã CÆÉ'' G®Üá°ñݤ®æ. ""Öè¨Ý? ¯gÊæà?''
CÊÜÃÜá, ¿ÞÊÜ CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜó¨ÜÈÉ g®Ü±ÜÃÜ ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ ÊÜÂÊÜÓæ§Àá¨æ GíŸá¨Ü®Üá°       Gí¨Üá ¨æàÊÜÃÜá BÍÜc¿áìaÜQñÜ®ÝX PæàÙÜáñݤ®æ. ""A¨æÐÜár ¸ÝÄ ±ÜÄÎàÈÔ¨æ®æãà ®Ü®ÜWæà
ñæãàÄÓÜÈ? ¿ÞÊÜ CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜó¨ÜÈÉ ""Honour Killings'' ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ         ÇæPÜRËÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜíñÜã CÆÉ'' G®Üá°ñݤ®æ ¨ÝÌÃܱÝÆPÜ. Jí¨Üá PÜÒ| bí£Ô¨Ü
ÊæáàÇæ ¨ègì®Ü ®Üvæ¿áᣤÆÉ ÖæàÙÜÈ? ¿ÞÊÜ CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜó ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá ÖÝWÜã          ¨æàÊÜÃÜá, ""D ÓÜÊÜáÓæÂWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ±ÜÄÖÝÃÜ PÜívÜáÖÜávÜáPÜáÊÜÊÜÃæWÜã AÊÜÄWæãí¨Üá
CñÜÃÜ «ÜËáàì¿áÄWæ ÓÜÊÜÞ®Ü ÖÜPÜáR ¯àw¨æ? CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜóWÜÚXíñÜÆã Öæbc®Ü ÖÜPÜáR,       ¯ÃÝÎÅñÜÃÜ Î¹ÃÜÊÜ®æ°àPæ ÃÜbÓܸÝÃܨÜá'' G®Üá°ñݤ®æ!!
ÓÝÌñÜíñÜÅ$ »ÝÃÜ£à¿á ÊÜááÔÉÊÜáÄX¨æ. B¨ÜÃÜã A®Ü° ¯àw¨Ü ¨æàÍÜPæRà ¸Ýí¹vÜáÊÜ ÊÜá®ÜÔ§£Wæ      Aí¨ÜÃæ D ±ÝÂÇæԤ௿áÃÜá »ÜãÇæãàPܨÜÆãÉ ¯ÃÝÎÅñÜÃæà, PݵÃÜÃÜ®Üá° Pæãí¨Üá
H®Ü®Ü°¸æàPÜá ¯àÊæà ÖæàÚ?                                  ÓÜÌWÜìPæR Öæãà¨ÜÃæ AÆãÉ ¯ÃÝÎÅñÜÃæà!
   CÐÝ쨅 ÊÜáíi¿áÊÜÃÜ ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ Jí¨Üá hæãàPÜá ŸÃÜáñܤ¨æ.                  B¨ÜÃÜã G±Ü³ñÜᤠPÜ®æ¿áÃÜ gñæ ÊÜáhÝ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá GíŸ BÓæÀáí¨Ü CñÜÃÜÃÜ®Üá°
   ±ÝÂÇæԤ௿áÃÜ ®Ý¿áPÜ ¿ÞÓæÃ… AÃÝ´Üñ… AÊÜÃÜá ÓÜñÜᤠÓÜÌWÜìPæR ÖæãàWÜáñݤÃæ.       Pæãí¨Üá ñÝÊÜä ÓÝ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ ¹qrÆÉ. C¨Üá ŸÄà hæãàPÜÆÉ. 2001, Óæ±æríŸÃ…
B¨ÜÃæ ÓÜÌWÜì¨Ü ¸ÝXÆÈÉ PݵÃÜÃÜ®Üá°(ÊÜááÔÉÊæáàñÜÃÜÃÜá) Pæãí¨Üá ÖÜáñÝñÜ3⁄4ÃÝXÃÜáÊÜ      11ÃÜí¨Üá AÊæáÄPÜ¨Ü ÊæáàÇæ ®Üvæ¨Ü ¨ÝÚ¿á ÃÜãÊÝÄ ÊæãÖÜÊÜᨅ ApÝr ñܮܰ BñÜ3⁄4ÖÜñÝÂ
±ÝÂÇæԤ௠EWÜÅÃÜ ¨æãvÜx ¨Üívæà ®æÃæ©ÃÜáñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ PݵÃÜÃÜ®Üá° Pæãí¨ÜÊÜÄWæ ÓÜÌWÜì¨ÜÈÉ  ñÜívÜ¨Ü ±ÜÃÜÊÝX ¹oárÖæãàXÃÜáÊÜ ±ÜñÜŨÜÈÉ ""D gWÜ£¤®Ü ÓÜêÑrPÜñÜì®Ý¨Ü ¨æàÊÜÃÜ
¨æàÊÜÃÜá 70 PÜ®æ¿áÃÜ®Üá° ¯àvÜáñݤ®æ GíŸ ®Üí¹Pæ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜÈɨæ. ÖÝWÝX ÓÜñÜᤠÓÜÌWÜì    ÊÜÞñæãí¨æà ®ÜÊÜáWæ ÓÝPÜá. ÓÜÌWÜì¨Ü PÜ®æ¿áÃÜá ®ÜÊÜáWÝX PݨÜá PÜáÚ£¨ÝªÃæ. Ÿ¯° Gí¨Üá
ÓæàÄÃÜáÊÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá3⁄4 ±Ý騆 PÜ®æ¿áÃÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá ÊÜááX¹©ªÃÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ    Pæç¹àÔ PÜÃæ¿áᣤ¨ÝªÃæ'' Gí¨Üá ŸÃ橨ݪ®æ!
ÓÜÌWÜì¨Ü ¨ÝÌÃܱÝÆPÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ AÊÜÃÜ®Üá° JÙÜWæ ¹vÜᣤÆÉ.                     A®Ü«ÜËáì¿áÃÜ®Üá° PæãÆáÉÊÜ EWÜÅÄWæ ÓÜÌWÜì¨ÜÈÉ G±Ü³ñÜᤠPÜ®æ¿áÃæà®æãà
   AíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉÁáà ÓÜÌWÜìPæR BWÜËást AÃÝ´Üñ… AÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜá EWÜÅÃÜá      ¨æãÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ B PÜ®æ¿áÃÜ gñæ ÊÜáhÝ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX CñÜÃÜÃÜ iàÊÜÊÜ®Üá°
¯oárÔÃÜá ¹orÃÜá!                                      ŸÈñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá GÐÜár ÓÜÄ?
   ®ÜÊÜá3⁄4 ®Ý¿áPÜ AÃÝ´Üñ… ÊÜá«Ü±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÜÊÜáWæ ®ÝÂ¿á ¨æãÃÜQÔPæãvÜáñݤÃæ
AíñÜ JŸºÄWæ㟺ÃÜá ÊÜÞñÜ®ÝwPæãÙÜÛÇÝÃÜí1⁄4Ô¨ÜÃÜá. AÐÜrÃÜÈÉ ÖÜ£¤ÃÜPæR Ÿí¨Ü AÃÝ´Üñ…,
""HPæ JÙÜPæR ÖæãàXÆÉ?'' Gí¨Üá BÍÜc ¿áìaÜQñÜÃÝX ±ÜÅΰԨÜÃÜá.
   ""ÓÜÌWÜìPæR ±ÜÅÊæàÍÜ ¯àvܸæàPݨÜÊÜÃÜ ±Üqr¿áÈÉ ®ÜÊÜá3⁄4 ÖæÓÜÃæà CÆÉÊÜíñæ'' Gí¨Ü JŸº
±ÝÂÇæԤ௠ÖÜáñÝñÜ3⁄4! ""AÊÜÃÜ ±Üqr¿áÈÉ "±ÝÂÇæԤஅ' GíŸ ÃÝÐÜó¨Ü ÖæÓÜÃæà CÆÉÊÜíñæ''
                                                      12 g®ÜÊÜÄ 2008
                      iàÊÜ®Ü A®æã°à¨Üá ¯gPÜãR ÓÜáí¨ÜÃÜ.
                      A¨ÜÃÜÈÉ ËÊÜÄÓÜÇÝWÜ¨Ü A¨æÐæãrà ËaÝÃÜWÜÚÊæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ iàÊܮܨÜÈÉ ÓÜí»ÜË
                    ÓÜáÊÜ Zo®æWÜÚWæÆÉ PÝÃÜ|, ËÊÜÃÜOæ PæãvÜŸÖÜá¨æà BX©ª¨ÜªÃæ iàÊÜ®ÜÊæà Jí¨Üá
                    ¨ÜáÃÜíñÜÊÝXÃÜᣤñÜá¤. Jí¨Üá PÜÒ| ÁãàaÜ®æ ÊÜÞw; GÆɨÜPÜãR ËÊÜÃÜOæ C©ª¨ÜªÃæ
                    iàÊܮܨÜÈÉ ÃÜÖÜÓÜÂWÜÙæà CÃÜᣤÃÜÈÆÉ, PÜËñæWÜÙÜã CÃÜᣤÃÜÈÆÉ, WÜáoãr CÃÜᣤÃÜÈÆÉ.
                    BWÜ GÆÉÊÜä ¯ÓÝÕÃÜÊÝXÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. iàÊÜ®Ü ¿ÞÊÜñÜ㤠¯ÓÝÕÃÜÊÜÆÉ. iàÊÜ®ÜPæR ®ÜãÃÝÃÜá
                    B¿ÞÊÜáWÜÚÊæ, A¨Üá ÖÜÆÊÜâ ÊÜágÆáWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨æ. A¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ A®æÌàÐÜOæ
                    ÊÜÞvÜáñݤ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃÜã A¨Üá ×àWæà Gí¨Üá ËÊÜÃÜOæ PæãvÜÆá
                    ÓÝ«ÜÂËÆÉ. A¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ A®Üá»ÜËÓÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ B A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ÍÜŸªWÜÚWæ
                    CÚÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜáÊÜâ©ÆÉ. PæÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÚWæ PÝÃÜ|ÊÜä CÃÜáÊÜâ©ÆÉ, ËÊÜÃÜOæ¿á®Üã°
                    PæãvÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜáÊÜâ©ÆÉ. ¯àÊÜâ ¿ÞÃÜ®æã°à ²Åà£ÓÜŸÖÜá¨Üá. ¯ÊÜá3⁄4íñæ PæãàoÂíñÜÃÜ
                    g®ÜÃÜã PÜãvÜ ²ÅࣿáÈÉ Ëáí©¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ²Å࣠ÊÜÞñÜÅ ÃÜÖÜÓÜÂ. ²Å࣠Aí¨ÜÃæ H®Üá
                    Gí¨Üá ËÊÜÄÓÜÆá ¿ÞÄí¨ÜÆã ÓÝ«ÜÂËÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ, ²Åࣿá®Üá° ÍÜŸªQRÚÓÜÆá
                    ÖæãÃÜoÃæ A¨Üá ¯ÊÜá3⁄4 PæçÀáí¨Ü hÝÄ ÖæãàWÜáñܤ¨æ. ñÜÇæÊÜÞÃÜáWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ñÜÇæÊÜÞÃÜáWÜÙÜá
                    Ÿí¨ÜÃÜã A¨Üá ±ÜÊÝvÜÊÝXÁáà EÚ©¨æ. ²Åà£ÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃæÆÉÄWÜã ²Å࣠Aí¨ÜÃæ
                    H®Üá GíŸá¨Üá Wæ㣤ÃÜáñܤ¨æ. ñÜáwñÜ, ËáwñÜWÜÚí¨Ü PÜãwÃÜáÊÜ ²Åࣿá®Üá° A®Üá»ÜË
                    ÓÜáñܤÆã CÃÜáñݤÃæ. B¨ÜÃÜã ²Å࣠Aí¨ÜÃæ H®Üá Gí¨Üá ËÊÜÄÓÜÆá ¿ÞÄí¨ÜÆã
17 AÐÜrPÜãR "»ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ°' ±Üvæ¿ááÊÜ  BWܨÜá. AÐÜrPÜãR, ®ÝÊÜâ A®Üá»ÜËÓÜáÊÜâ¨æÆÉÊÜ®Üã° ËÊÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR BWÜáÊÜâ©ÆÉ, PÝÃÜ|
                    ÊÜ®Üã° PæãvÜáÊÜâ¨ÜPÝRWÜáÊÜâ©ÆÉ.
  AÖÜìñæ AoÇ…XÆÉÊæ?            ÊÜÞi ±Üūݯ AoÇ… ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ŸWæY ÁãàbÔ¨ÝWÜÇæÆÉ KÍæãà®Ü
                    D ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ®æ®Ü±ÝWÜáñܤÊæ.
                      AÐÜrPÜãR, ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙæí¨ÜÃæ ÊÜáãWÜá ÊÜááÄ¿ááÊÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ D ÊÜÂQ¤WæàPæ B¿ÞbñÜ
                    ÊÝX ÖÜê¨Ü¿á¨Ü PÜ¨Ü ñæÃæ¨Üá JÙÜWæ PÜÃæ¨æãÙÜáÛñܤ¨æ GíŸ ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° GÐæãrà ¸ÝÄ ¯ÊÜáWæ
                    ¯àÊÜä PæàÚPæãíwÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ EñܤÃÜÊæà ñæãàaÜáÊÜâ©ÆÉ AÆÉÊæ?
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /108                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /109

   GñܤÃÜ¨Ü ¸æorWÜÙÜ ÊæáàÇæ                                 ÖÝWÜíñÜ PæçPÜqrPÜáÚñÜáPæãÙÜÛÈÆÉ.
   ÊÜáÃÜWÜÙæí¨Üã ¸æÙæ¿ááÊÜâ©ÆÉ                               ""PæÆÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° PÜË G®Üá°ñݤÃæ. B¨ÜÃæ PæÆÊæäÊæá3⁄4 CñÜÃÜÃÜá ÊÜÞvÜÇÝWܨܪ®Üá°
   XvÜWÜÙæí¨Üã ÊæãÙæ¿ááÊÜâ©ÆÉ                              PÜËÁ㟺 ÊÜÞvÜŸÆÉ'' Gí¨Ü ÊÝg±æàÀá "CBM''(Confidence build-
   ÖÜáÆáÉ PÜãvÜ ÖÜáoárÊÜâ©ÆÉ                              ing measures)WÜÙÜ ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜÇÝÃÜí1⁄4Ô¨ÜÃÜá! AÊÜÃæ㟺 ""Incur-
   PæàÊÜÆ ×ÊÜá ÊÜÞñÜÅ BÊÜÄÔÃÜáÊÜâ¨Üá                          able Optimist''AíñÜ g®Ü ÊÜÞñÜ®ÝwPæãÙÜÛÇÝÃÜí1⁄4Ô¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæà®Üíñæ, ÊÝg
   ÍÜÊÜ Ÿpær¿á ñÜÃÜÖÜ ¹ÙÜá±ÝX                              ±æàÀá¿áÊÜÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜá ÊæáàÇæã°àoPæR Êæç´ÜƨÜíñæ PÜívÜÃÜã BíñÜÄPÜÊÝX
   ÓÝ訆 ÖÝWæ ñÜ|¡Wæ                                  ÓÝPÜÐÜár Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜ®Üá° ñÜí©Êæ. Êæã¨ÜÇæÆÉ »ÝÃÜñÜ&±ÝQÓݤ®ÜWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 QÅPæp…
   ®Ü®Ü° ¨æàÊÜÃæà,                                   ±Üí¨ÜÂWÜÙæí¨ÜÃæ ¿áá¨ÜœÊæí¨æà »ÝËÓÜáÊÜí¥Ü ±ÜÄÔ§£ CñÜá¤. ¨æàÍÜ¨Ü WÜw¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ
   ®Ü®ÜWæ CÐæãrí¨Üá GñܤÃÜ¨Ü Óݧ®ÜÊÜ®æ°í¨Üã ¯àvܸæàvÜ                  ZÐÜìOæ, E»Ü¿á ÃÝÐÜóWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 ÃÝgQà¿á £PÝRoWÜÚWæ QÅàvÝ ÓÜíŸí«Ü
   ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ®Üá° BÆíXÓÜÇÝÃܨÜÐÜár                           ŸÈ¿ÞWÜᣤñÜá¤. QÅPæp… ÓÜÃÜ~WÜÙæà ÃܨݪWÜᣤ¨ÜªÊÜâ. B¨ÜÃæ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá A—
   ñÜvæ¿á®Üá° Gí©WÜã JvÜx¸æàvÜ.                             PÝÃÜPæR Ÿí¨Ü ®ÜíñÜÃÜ E»Ü¿á ÃÝÐÜóWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÖÝQ ÓÜÃÜ~ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. 2003ÃÜÈÉ
   1992, H²ÅÇ… 24ÃÜí¨Üá "±Ü¨Ü3⁄4Ë»ÜãÐÜ|' ±ÜÅÍÜÔ¤ ±Üvæ¿ááÊÜ Êæã¨ÜÆá CíñÜÖÜ        ±ÝQÓݤ®Ü ±ÜÅÊÝÓÜPæR ÖæãÃÜoá ¯í£¨Üª ®ÜÊÜá3⁄4 QÅPæp… ñÜívÜPæR ""ŸÄà ±Üí¨ÜÂWÜÙܮܰÐærà AÆÉ,
ÓÜÌÃÜbñÜ PÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÝaÜ®Ü ÊÜÞw¨ÜªÃÜá ÊÝg±æàÀá! AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊæà Aí¥Ü¨Üáª.       ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®Üã° Wæ¨Ü᪠Ÿ¯°'' AíñÜ ÖæàÚ¨Ü ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá ÃÝgQà¿á ÓÜíŸí«Ü¨Ü gñæWæ
PæÆÊæäÊæá3⁄4 ÃÝgQà¿á, A—PÝÃÜ GÆɨÜÃÜ ŸWæY¿áã ÊæçÃÝWÜ ñÝÙÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ A¨æà       QÅàvÝ ÓÜíŸí«ÜÊÜä ÓÜá«ÝÃÜOæ¿ÞWÜÆá PÝÃÜ|ÃݨÜÃÜá. CÊÜñÜᤠ»ÝÃÜñÜ&±ÝQÓݤ®ÜWÜÙÜ
ÊÜÂQ¤ Cwà ¨æàÍÜÊÜ®æ°à G¨ÜáÃÜáÖÝQPæãívÜá ÍÜñÜáÅËWæ Óæ°àÖÜÖÜÓܤÊÜ®Üã° aÝaÜáñݤÃæ!      ®ÜvÜá訆 ±Üí¨ÜÂÊæí¨ÜÃæ Êæã¨Ü騆 ÃæãàÐÜ PÝ|áÊÜâ©ÆÉ. AÈÉ®Ü ÊÜÞi QÅPæqWÜÃÜíñÜã
1998ÃÜÈÉ ÇÝÖæãàÃ…Wæ ŸÓ…®ÜÈÉ ñæÃÜÚ¨ÝWÜ ¨æàÍÜPæR ¨æàÍÜÊæà AÊÜÃÜ ¸æíWÝÊÜÈWæ         »ÝÃÜñܨÜÇæÉà ñÜÙÜÊÜäÃÜÇÝÃÜí1⁄4ԨݪÃæ. CíñÜÖÜ ±ÜÄÔ§£ ¯ÊÜÞì|ÊÝWÜÆá AoÇ… AÊÜÃæà
¯í£ñÜá¤. B¨ÜÃæ ÇÝÖæãàÃ… ¿ÞñæÅ¿á ¸æ®Ü°ÇæÉà PÝXìÇ…®ÜÈÉ aÜãÄ ÖÝQ¨ÜÃÜá            PÝÃÜ|. Aí¨ÜÊÜÞñÜÅPæR AoÇ… ÓèÊÜáÂÊÝ© Gí¨Ü¥ÜìÊÜÆÉ. ÓÜíÓÜñ… Êæáà騆 ¨ÝÚ¿á
±ÝQÓݤ®Ü¨Ü BX®Ü Óæà®Ý g®ÜÃÜÇ… ÊÜááÐÜÃÜÅ´…. Cñܤ "AÊÜÞ¿áPÜ ÍÝí£¨ÜãñÜ'           ®ÜíñÜÃÜ ""Jí¨Üá ÊæàÙæ »ÝÃÜñÜÊæà®Ý¨ÜÃÜã ®ÜÊÜá3⁄4 ÊæáàÇæ BPÜÅÊÜá| ÊÜÞw¨ÜÃæ ÓÜáÊÜá3⁄4®æ
Gí¨Üá GÆÉÃÜã ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° gÄ¿áÇÝÃÜí1⁄4Ô¨ÜÃÜá. ÖÝWÜíñÜ AoÇ…             PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÆá ®ÝÊæà®Üá PæçWæ ŸÙæ ñæãoárPæãíwÆÉ'' Gí¨Üá ÊÜááÐÜÃÜÅ´… ÖæàÚ¨ÝWÜ
ÓÜáÊÜá3⁄4®ÝWÜÈÆÉ. PÝXìÇ… ¿áá¨ÜœPæR PÝÃÜ|ÃÝX¨Üª ÊÜááÐÜÃÜÅ´… AÊÜÃÜ®æ°à BWÝÅPæR       ""®ÜÊÜá3⁄4 ±Üíhݸ…®ÜÈÉ WÜívÜÓÜÃÜã ŸÙæ ñæãvÜáñݤÃæ. ËáXÇÝX ¯àÊÜâ ÓæãࣨÜ᪠ŸÙæ ñæãor
BÖÝ̯ԨÜÃÜá. BWÜÊÜÞñÜÅ Cwà ¨æàÍÜÊæà ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÄWæ ËÃÜá¨ÜœÊÝXñÜá¤. ±ÜPÜÒ         Öæ~¡®Ü(Cí©ÃÝWÝí—) Pæç¿áÇæÉà GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜáÃæ¿á¸æàw'' Gí¨Üá ÊÝg±æàÀá
ÖÝWÜã ÓÜíZ±ÜÄÊÝÃÜ¨Ü ÊæçÐÜÊÜáÂÊÜ®Üã° PÜqrPæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ        AÐærà £àPÜÒ$¡ÊÝX ÊÜÞÃÜáñܤÃÜÊÜ®Üã° ¯àw¨ÜªÃÜá. AÐærà AÆÉ, AÊÜÃÜá ±ÜÅ£±ÜPÜÒ¨ÜÈɨݪWÜÆã
®Üvæ¿á¸æàPÝX¨Üª ÃÝgÓݧ®Ü, ©ÈÉ, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ×®Ü°væ       ÃÝÑóà¿á ×ñÝÓÜQ¤¿á ËaÝÃÜ G¨ÜáÃݨÝWÜ ±ÜPÜÒ¸æà«ÜÊÜ®Üá° ËáàÄ ¯í£¨Ü㪠C¨æà.
G¨ÜáÄÓܸæàPÝ¨Ü A±Ý¿áÊÜä CñÜá¤. ""C®Üá° ÊÜááí¨æ H®ÝWÜáñܤ¨æãà A¨æà ¯OÝì¿áPÜ.        1971ÃÜÈÉ ±ÝQÓݤ®ÜÊÜ®Üá° ŸWÜáYŸw¨Üá ¸ÝíWÝɨæàÍÜÊÜ®Üá° ËÊæãàaÜ®æ ÊÜÞw¨ÝWÜ BX®Ü
A¨Üá ®Ü®ÜWÜã PÜãvÜ ¯OÝì¿áPÜ Öæhæj. A±Ý¿áÊÜ®Üá° G¨ÜáÃÜáÖÝQPæãÙÜáÛ£¤¨æªà®æ         ±Üūݯ Cí©ÃÝWÝí—¿áÊÜÃÜ®Üá° "¨ÜáWÝì' Gí¨Üá ÊÜ~ìԨܪ ÊÝg±æàÀá, 1974ÃÜÈÉ
GíŸá¨Üá ®Ü®ÜWÜã WæãñÜá¤. B¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæãí¨Üá BÍÝQÃÜ| WæãàaÜÄÓÜᣤ¨æ''Gí¨Üá         »ÝÃÜñÜ Êæãor Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ A|á±ÜÄàPæÒ ®ÜvæÔ¨ÝWÜÆã ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ¸æíŸÈԨܪÃÜá.
ÓÜíÓÜ£¤®ÜÈÉ »ÝÊÜâPÜÃÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AoÇ… BWÝÅ ÍÜêíWÜ ®ÜvæÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. C¨Üá      AÐæràPæ, ².Ë. ®ÜÃÜÔíÖÜÃÝÊ… ÓÜÃÜPÝÃÜ B¦ìPÜ E¨ÝÄàPÜÃÜ| ¯à£WÜÙÜ®Üá° hÝÄWæ
AÊÜÃÜ Óݧ®Ü ÊÜÞ®Ü, Z®Üñæ ÊÜáñÜᤠBñÜ3⁄4Óæ§$ç¿áìÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃÜã BWÝÅ ÍÜêíWÜ  ñÜÃÜÆá ÖæãÃÜpÝWÜÆã ¸æíŸÆ ÊÜÂPܤ±ÜwԨܪÃÜá. ŸÖÜáÍÜ@ A¨ÜPæRà ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ®Üá°
Ë´ÜÆWæãívÜá, ÊÜáñæ¤ PæçÓÜáoár PæãívÜÃÜá ÊÝg±æàÀá.                     "Right man in the wrong party' AíñÜ PÜÃæ¿áᣤ¨Ü᪨Üá.
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /110                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /111

   CíñÜÖÜ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÄWæ ""»ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ°'' ¯àw WèÃÜËÓܸæàPæí¨Üá AÊÜÃÜ          PÝ¿áí Óݧ®Ü ¯àvܸæàPæí¨Üá ŸÆÊÝX ±ÜÅ£±Ý©Ô¨Üáª, ËÍÜÌÊݱÝÃÜ ÓÜíÓ槿áÈÉ
©àZìPÝÆ¨Ü ÓÜÖÜÁãàX ÇÝÇ… PÜêÐÜ¡ BvÝÌ~¿áÊÜÃÜá g®ÜÊÜÄ 5ÃÜí¨Üá ÓÜÃÜPÝÃÜPæR           ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝWÜᣤ¨Üª HPܱÜQÒà¿á ¯«ÝìÃÜWÜÚWæ ñæÃæ GÙæ¿ááÊÜ ÓÜÆáÊÝX "i&24'
±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá JñݤÀáԨݪÃæ. B¨ÜÃæ ""ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÄWæ ±ÜPÜÒ¨ÜÇæÉà WèÃÜÊÜ ¯àw¨ÜªÃæ       GíŸ ÓÜíZo®æ¿á®Üá° ÃÜbÔ »ÝÃÜñÜ ÖÝWÜã A1⁄4ÊÜê©œÎàÆ ¨æàÍÜWÜÙÜ ×ñÝÓÜQ¤¿á®Üá°
aæ®Ý°XñÜá¤'' Gí¨Üá Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊÜ ²Å¿áÃÜíg®… ¨ÝÓ…ÊÜáá¯Ò PÜáoáQ¨ÝªÃæ. ÖÝWݨÜÃæ        PݱÝw¨Ü᪠ÊÝg±æàÀá ÓÜÃÜPÝÃÜÊæà AÆÉÊæ?
ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÄWæ »ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ° ±Üvæ¿ááÊÜ AÖÜìñæÁáà CÆÉÊæ? ñÜáñÜáì±ÜÄÔ§£ ÖæàÄ¨Ü          Êæã®æ° ñÝ®æà ÆPÜÒ ÃÜã.Wæ PÝÃÜá ¯àvÜáÊÜâ¨ÝX pÝpÝ PÜí±Ü¯ ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞw¨æ. ÆPÜÒ
Cí©ÃÝ WÝí—, ¸æã´æäàÓ…ì TÝ£¿á ÃÝiàÊ… WÝí—, Gí.i. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ®…               PæãorÃæ ÓÝÊÜޮܯWÜã PÝÃæà®æãà ¨æãÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ PÝÃÜá aÜÈÓÜÆá ¸æàPݨÜ
AÊÜÃÜíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤WÜÚWæà "»ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ°'ÊÜ®Üá° PæãvÜŸÖÜá¨ÝX¨ÜªÃæ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÄWæàPæ      ÃÜÓæ¤WÜÙÜ Ô§£ ÖæàX¨æ ®æãàw? A¨æà ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá A—PÝÃܨÜÈɨݪWÜ ®ÜÊÜá3⁄4
¯àvܸÝÃܨÜá? Jí¨Üá PÜÇæ¿á®Üá° E¨ÝœÃÜ ÊÜÞw¨ÝªÃæíŸ PÝÃÜ|PæR ±Üíwñ… ÃÜËÍÜíPÜÃ…,        ÃÝÑóà¿á Öæ¨ÝªÄWÜÙÜá ÖæàX¨ÜªÊÜâ? ¨æàÍÜ¨Ü ®ÝÆãR ÊÜáãÇæWÜÚWÜã ÓÜí±ÜPÜì PÜȳÓÜáÊÜ
¹Ô3⁄4ÇÝÉ TÝ®… AÊÜÄWæ »ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ° PæãvÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃæ Cwà ¨æàÍÜÊÜ®æ°à ±ÜÅWÜ£ ±Ü¥Ü¨Üñܤ     15 ÓÝËÃÜ Q.Ëáà. E¨Üª¨Ü "ÓÜáÊÜ|ì aÜñÜáÐܳ¥Ü' Öæ¨ÝªÄ¿á®Üá° ¨ÝSÇæ¿á ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ
Pæãívæã¿áª ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æÁáà®Üá PÜwÊæáÁáà?                     ±Üä|ìWæãÚst ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊæà? ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜáí£Å WÝÅËáà|
   1998ÃÜÈÉ ÊÜÞa…ì 19ÃÜí¨Üá GÃÜvÜ®æà ¸ÝÄWæ ±Üūݯ¿ÞX A—PÝÃÜ ÊÜ×ÔPæãívÜ          ÓÜvÜP… Áãàg®æ¿á®Üá° hÝÄWæ ñÜÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÖÜÚÛÖÜÚÛWÜÚWÜã ÃÜÓ椿á®Üá° J¨ÜXÔ¨Üáª,
ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá PæàÊÜÆ Jí¨ÜãÊÜÃæ £íWÜÙÜÈÉ A|á ±ÜÄàPæÒ ®Üvæst WÜqrWÜ. D          ÓÜÊÜìÎPÝÒ A1⁄4¿Þ®… ÊÜáãÆPÜ GÆÉÃÜ®Üã° ÓÝPÜÒÃÜÃܮݰX ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨ÝX¨Üª
Zo®æ¿á ®ÜíñÜÃÜ AÊæáÄPÜ ÓæàĨÜíñæ Cwà gWÜñæ¤à ®ÜÊÜá3⁄4 ËÃÜá¨ÜœÊݨÝWÜÆã G¨æWÜáí¨ÜÈÆÉ.    ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜá ¯gPÜãR JŸº ¨ÜãÃܨÜêÑr Öæãí©¨Üª ®Ý¿áPÜ. ÖÝWÝXÁáà
»ÝÃÜñÜÊÜ®Üá° ÖÝÊÝwWÜÃÜ, G£¤®Ü ŸíwWÜÙÜ ®Ývæí¨æà PÝ|ᣤ¨Üª ˨æàοáÄWæ ®ÜÊÜá3⁄4        I¨Üá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ÓÝÊÜìg¯PÜ iàÊܮܨÜÈÉ AÊÜÃÜá ÃÝgQà¿á ׮ܰvæ G¨ÜáÄÔ¨ÜÃÜã
ÍÜQ¤¿á AÄÊÝX¨Ü᪠ÖÝWÜã AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ »ÝÃÜñÜÊÜ®Üá° WÜí1⁄4àÃÜÊÝX           ¨æàÍÜÊÝÔWÜÙÜ PÜO桨ÜáÃÜá Gí¨Üã bPÜRÊÜÃÝWÜÈÆÉ. Cí©WÜã ¹h沿á®Üá° J±Ü³¨ÜÊÜÃÜã
±ÜÄWÜ~ÓÜÆá BÃÜí1⁄4Ô¨Ü᪠A|á±ÜÄàPæÒ¿á ®ÜíñÜÃÜÊæà. 1974 ÃÜÈÉÁáà »ÝÃÜñÜ A|á          AoÇ… AÊÜÃÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáñݤÃæ. AÐæràPæ, 2004ÃÜÈÉ ÊÝg±æàÀá ÓÜÃÜPÝÃÜ ÓæãàñÝWÜ
±ÜÄàPæÒ ®ÜvæԨܪÃÜã »ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° J²³Pæãíw¨Ü᪠1998ÃÜ ±ÜÄàPæÒ¿á ®ÜíñÜÃÜ     ®ÜÊÜáWÜã ¸æàÓÜÃÜÊÝXñÜᤠGí¨Üá ±ÝQÓݤ®Ü¨Ü ˨æàÍÝíWÜ ÓÜbÊÜÃÝX¨Üª SáÑ쨅 PÜÓÜãÄ
GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜáÃæ¿á¸æàw. IÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ C£ÖÝÓÜ˨ܪ »ÝÃÜñÜ&±ÝQÓݤ®Ü ®ÜvÜá訆       ÖæàÙÜáñݤÃæí¨ÜÃæ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ Gí¥Ü©ªÃÜŸÖÜá¨Üá? ÖÝWæ ÓæãàñÜ ®ÜíñÜÃÜÊÜä
ÊæçÐÜÊÜáÂPæR ñæÃæ GÙæ¨Üá E»Ü¿á ÃÝÐÜóWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° £Ú¿ÞXÔ¨Ü᪠        ""Dear countrymen, we have given up office but not our responsibility
ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃæà AÆÉÊæ? AÐæràPæ, ÓÜ¨Ý ±ÝQÓݤ®Ü ±ÜÃÜ ÊÜPÝÆñÜᤠÊÜ×ÓÜᣤ¨Üª          to serve the nation. We have lost an election, but not our determina-
AÊæáÄPÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÃÜ ÊÝÆáÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü㪠AoÇ… ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜÆÉÊæ? A¨ÜáÊÜÃæWÜã         tion" &AíñÜ Öæàڨܪ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÄWæ "»ÝÃÜñÜ ÃÜñÜ°' ¯àw¨ÜÃæ ÖæaÝcWÜáÊÜâ¨Üá
A¯ÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿áÃÜ®Üá° ÓÜí»ÜÊܯà¿á ŸívÜÊÝÙÜ ÖÜãwPæ¨ÝÃÜÃæíŸíñæ PÝ|ᣤ¨Üª           ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ Z®Üñæ¿áÆÉ, ±ÜÅÍÜÔ¤¿á WèÃÜÊÜ.
®ÜÊÜá3⁄4 «æãàÃÜOæ¿á®Üá° Ÿ©Wæ ñÜÚÛ, A¯ÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿áÃÜá ñÝ¿Þ°w®Ü gñæ ÊÜáñæ¤           ²Å¿áÃÜíg®… ¨ÝÓ… ÊÜáá¯Ò¿áÊÜÃÜíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ C¨æÆÉ A¥ÜìÊÝWæãÆÉ ¹w.
»ÝÊÜ®ÝñÜ3⁄4PÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü᪠ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜÆɨæ ÊÜáñݤÃÜá?
g®ÜÊÜÄ 9 A®Üá° "±ÜÅÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿á ©ÊÜÓ…' Gí¨Üá NãàÑÔ Ë¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ ÓÝ«Ü®æWæç¨Ü
»ÝÃÜ£à¿á ÊÜáãƨÜÊÜÄWæ ÓÜ®Ý3⁄4®Ü ÊÜÞvÜÆá BÃÜí1⁄4ԨݪÃÜá? A¯ÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿áÄWæ
©Ì±èÃÜñÜÌ ¯àvÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜá PÜíw¨Ü᪠ÖÝWÜã A¨Ü®Üá° ÓÝPÝÃÜWæãÚÔ¨Ü᪠¿ÞÃÜá? ÊÜÞ×£
ñÜíñÜÅþÝ®Ü¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô, A¨ÜPæãRí¨Üá ±ÜÅñæÂàPÜ TÝñæ¿á®æ°à ñæÃæ¨Üá ±æäÅñÝÕÖÜ
¯àw¨Ü᪠ÓÝÊÜޮܠÓÝ«Ü®æÁáà? ËÍÜÌÓÜíÓæ§¿á »Ü¨ÜÅñÝ ÊÜáívÜÚ¿áÈÉ »ÝÃÜñÜPÜãR
                                              6 APÊ„r‡∑√È 2007
               ÆÊ÷‹√‹· Æ‹Ì¢‹√‹ øfi√‹·?
                AÌ•‹®Ê„™Ì®‹· ±‹≈ÕÊ∞ø·Æ‹·∞ ”‹Ã¢‹@ ÆÊ÷‹√‹· A‹√ʇ ¢Ê‡» πqr®‹™√‹·. ª›√‹¢‹‹Æ‹·∞
             ‹··Æ‹∞vÊ”‹·‹ ”›‹·•‹¬Ï ¢‹Æ‹∞Æ‹·∞ πor√Ê øfiƒW‹„ C∆… G̮ʇ A‹√‹· ª›À‘®‹™√‹·.
             1964, Ê·‡ 27 √‹Ì®‹· ÷‹Í®‹øfi[›¢‹PÊ„RŸ‹W›®‹ ÆÊ÷‹√‹·, £‡ƒPÊ„Ìv›W‹ ‹·¢Ê§ A®Ê‡
             ±‹≈ÕÊ∞ G®‹·√›W‹·¢‹§®Ê.
                After Nehru, Who?
                bÌ£¢‹√›®‹ P›ÌWÊ≈”È Æ›ø·P‹√‹·, ±‹≈´›ØøfiW‹·‹ A÷‹Ï¢Ê ¢‹‹·æ»… øfiƒX®Ê?
             B ”›ßÆ‹PÊR øfi√‹· ”‹„P‹§ ‹¬Q§? GÌ∑ ±‹≈ÕÊ∞W‹Ÿ‹Ø∞o·rPÊ„Ìv‹· bÌ¢‹ÆÊ Æ‹vÊ”‹·¢›§√Ê.
             ÆÊ÷‹√‹· AP›»P‹ ‹·√‹|‹Æ‹∞≤≥√‹·‹Ì¢‹÷‹ ”‹Ì©W‹≠ ”‹Ø∞ʇՋ®‹»… ®Ê‡Õ‹‹Æ‹·∞ ‹··Æ‹∞vÊ

18
             ”‹·‹ ”›‹·•‹¬ÏÀ√‹·‹‚®‹· «›«È ∑÷‹®‹„™√È Õ›‘˜ø·‹ƒWÊ ‹fi¢‹≈ GÌ∑ Ø´›Ï√‹PÊR
             G∆…√‹„ ∑√‹·¢›§√Ê. ◊‡WÊ ±‹≈´›Øøfi®‹ Õ›‘˜ø·‹ƒWÊ W‹·g√›¢ÈÆ‹ BÆ‹Ì®ÈØÌ®‹
             B÷›ÃÆ‹ʉ̮‹· ∑√‹·¢‹§®Ê, A»…Æ‹ "A‹·„«È Ê·‡‹‚ ®›”›§Æ‹· P›T›ÏÆÊ'ø·
I®‹„‹√Ê PÊ„‡q gÆ‹√‹   E®›^oÆÊ ‹fiv‹·‹Ì¢Ê. B®‹√Ê B÷›ÃÆ‹‹Æ‹·∞ J≤≥PÊ„Ìv‹ Õ›‘˜‡iø·‹√‹·
             "A‹·„«È'Æ‹ Œ»≥ v›. ‹X‡Ï”È P‹·ƒø·ÆÈ A‹√‹ ‹··Ì®Ê ±‹‰‹Ï –‹√‹¢Ê„§Ì®‹Æ‹·∞
‹··Ì®Ê ±‹‚|¬PÊ„‡q P‹•Ê  Cv‹·¢›§√Ê. W‹·g√›¢È √ÊÁ¢‹ÆÊ„∑∫Æ‹ ‹·ÆÊø·»… A£¶øfiX √›£≈ P‹ŸÊ®‹· ∏ÊŸ‹WÊY
Av‹Àor√‹«›…...!      P›T›ÏÆÊø·Æ‹·∞ E®›^q”‹·¢Ê§‡ÆÊ GÌ®‹√‹·.
                A®Ê‡ ®Ê‡Õ‹®‹ Ê„orÊ„®‹∆ ""W›≈‹·›”‹''!
                1964, APÊ„r‡∑√È 30√‹ √›£≈ A‹·„«ÈÆ‹ Pʇ̮‹≈ ”›ßÆ‹›®‹ BÆ‹Ì®ÈWÊ CÆ‹·∞
             26 Q.À·‡o√ÈW‹⁄√‹·›W‹ ±‹≈´›Øø·‹√‹ Convoy(∏ÊÌW›‹∆· ›÷‹Æ‹) Ø∆·…
             ¢‹§®Ê. P›ƒØÌ®‹ PÊŸ‹X⁄®‹ Õ›‘˜‡i i‡±‹ÆÊ∞‡√‹·¢›§√Ê. Convoy BÆ‹Ì®ÈWÊ ¢Ê√‹⁄®‹√Ê
             Õ›‘˜‡iø·‹√‹ i‡±‹‚ E∑·∫&¢‹W‹·YW‹Ÿ‹ √‹”ʧø·»… Ag√ȱ‹‚√‹ W›≈‹·®‹¢‹§ ”›W‹·¢‹§®Ê. A»…Æ‹
             √ÊÁ¢‹ÆÊ„∑∫Æ‹ ‹·ÆÊWÊ ∑Ì©⁄®‹ Õ›‘˜‡i √›£≈¿·w‡ W›≈‹·”‹ß√‹Æ‹·∞ ªÊ‡q ‹fiw ‹fi¢‹·P‹¢Ê
             Æ‹vÊ”‹·¢›§√Ê. C¢‹§ ‹··Ìh›ÆÊ BW‹À·‘®‹ P‹·ƒø·ÆÈ J∆…®‹ ‹·Æ‹‘’Æ‹ Õ›‘˜‡iø·‹√‹Æ‹·∞
             ∑∆‹Ì¢‹›X P‹√ʮʄø··™ P›T›ÏÆÊø· E®›^oÆÊ ‹fiw‘®‹√‹·. B®‹√Ê ›±‹”È
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /114                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /115

¢Ê√‹Ÿ‹·‹ Ê„®‹∆· P‹·ƒø·ÆÈ A‹√‹Æ‹·∞ ∑⁄WÊ P‹√Ê®‹ Õ›‘˜‡i, ""P‹·ƒø·ÆÈ ∑Ø∞       Pʇ⁄ gÆ‹ ∏ʇ”‹£§®‹™√‹·. ÷Ê„”‹®Ê‡ÆÊ„‡ ∏ʇP‹· AÌ¢‹ G∆…√‹ ‹·Æ‹‘’Æ‹∆„… C¢‹·§.
P‹·⁄¢‹·PÊ„⁄¤. ØÊ„æv‹ÆÊ ‹fi¢‹Æ›v‹∏ʇP‹·. Ø‹·æ TÊÁ√› ÷›∆· ”‹÷‹P›√‹ JP‹„Ro JŸÊ¤ø·  A®‹PÊR ¢‹P‹RÌ¢Ê Ê„®‹∆ ∏›ƒWÊ Õ›”‹P‹√›X®‹™√‹„, øfi‹‚®Ê‡ AÆ‹·ª‹‹À∆…©®‹™√‹„
PÊ∆”‹ ‹fiv‹·£§®Ê. B®‹√Ê AÌ¢‹÷‹ ø·Õ‹‘à ÷›∆· JP‹„RoW‹Ÿ‹· ∏ʇ√Ê∆„… C∆…‹∆…, HPÊ?    ‹··S¬‹·Ì£≈øfi®‹ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ· ±›≈√‹Ìª‹®‹»… J∑∫ JŸÊ¤ø· √›gP›√‹~øfiX
JÌ®‹∆…, A‹·„«ÈÆ‹Ì¢‹÷‹ ÷‹∆›√‹· JP‹„RoW‹Ÿ‹ AW‹¢‹¬À®Ê'' GÌ®‹√‹·.           ÷Ê„√‹÷Ê„‹··æ‹ G∆… ∆P‹“|W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ¢Ê„‡ƒ®‹√‹·. Æ‹Æ‹WÊ AÆ‹·ª‹‹À∆…, BŒ‡›Ï®‹
   A®‹√‹ ¥‹∆ʇ ""Æ›¬–‹Æ‹«È vÊÁƒ vÊ‹∆±ÈÊ·ÌpÈ ∏Ê„‡vÈÏ''!             ‹fiw AÌ¢‹ PÊÁ‹··X®‹· PʇŸ‹·£§®‹™ A‹√‹ ∑WÊY gÆ‹√‹„ J∆‹‚ ¢Ê„‡ƒ®‹√‹·. JÌ®ÊvÊ
   1965√‹»… ”›ß±‹ÆÊøfi®‹ "√›—Û‡ø· vʇƒ Aº‹Í©≠ ‹·Ìv‹⁄'WÊ Õ›‘˜‡iø·‹√‹·      ‹··SW‹ÌqQRPÊ„Ìvʇ ‹fi¢‹Æ›v‹·£§®‹™, ±‹P‹“®‹ Õ›”‹P‹√‹ÆÊ∞‡ AÆ‹·‹fiÆ‹©Ì®‹ ÆÊ„‡v‹·£§®‹™
P‹·ƒø·ÆÈ A‹√‹ÆÊ∞‡ A´‹¬P‹“√‹Æ›∞X ‹fiw®‹√‹·. C‹¢‹·§ ®Ê‡Õ‹®‹ 1,17,575 ÷‹⁄¤W‹Ÿ‹·   ø·wø·„√‹±‹≥Æ‹‹√›®‹√Ê, CÆÊ„∞Ì®ÊvÊ ®›ƒø·»… ØÌ¢‹· GÌ•‹ ”›‹fiÆ‹¬Æ‹Æ‹„∞
170 ÷›∆· JP‹„Ro ÷›W‹„ 15 ÷›∆· ‹·÷›‹·Ìv‹⁄W‹Ÿ‹ ›¬≤§WÊ JŸ‹±‹qrÊ. Jo·r        ‹fi¢‹Æ›w”‹·£§®‹™, ÷Ê|·°‹·P‹RŸ‹· P‹~°‡ƒor√Ê ”‹ßŸ‹®‹«Ê…‡ ”‹≥Ì©”‹·£§®‹™ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√‹
21.5 ®‹Õ‹∆P‹“ »‡o√È ÷›∆· Ø¢‹¬‹‰ E¢›≥®‹ÆÊøfiW‹·£§®Ê. C‹¢‹·§ 1 PÊ„‡q         ∑WÊY JŸÊ¤ø· Aº±›≈ø·‹‰ ‹·„w¢‹·. A∆…®Ê gÆ‹¢› ®‹Õ‹ÏÆ‹, W›≈‹· ›”‹W‹Ÿ‹·
24 ∆P‹“ P‹·o·Ì∑W‹Ÿ‹ ‹·ÆÊø·»… ©‡±‹ Eƒø··£§®‹™√Ê A®‹· «›«È ∑÷‹®‹„™√È         ‹”‹·§‘ߣø·»… øfi‹ ∑®‹«›‹}Êø·Æ‹·∞ ¢‹√‹©®‹™√‹„ ‹··S¬‹·Ì£≈ø·‹√‹ ZÆ‹¢Ê,
Õ›‘˜ø·‹ƒÌ®›X.                                    ±‹≈‘©≠ø·Æ‹·∞ ÷Êbc‘®‹™Æ‹·∞ A∆…W‹ŸÊø·«›W‹®‹·.
   A‹√‹ HPÊÁP‹ W›≈‹·›”‹ʇ GÌ¢‹÷‹ ∑®‹«›‹|Ê ¢‹Ì©¢‹· ÆÊ„‡w?!             B®‹√Ê G»…ø·‹√ÊW‹„ ®Ê‡ʇWËv‹√‹Æ‹·∞ ®‹„√‹Àqr®‹™√Ê„‡ A»…ø·‹√ÊW‹„
   B®‹√Ê ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒØÌ®‹«Ê‡ ÷›‘WÊ, p›¡·…pÈ, ¥›¬ÆÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹qrPÊ„Ìv‹·        P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√‹· ”‹ƒøfiX¡·‡ C®‹™√‹·. ±‹P‹“®‹ √›—Û‡ø· A´‹¬P‹“Æ‹ ”›ßÆ‹PÊR
W›≈‹·›”‹PÊR ÷Ê„‡X, ∏ÊŸ‹WÊY G®‹™ P‹„v‹«Ê‡ ¥›¬ÆÈ πbcPÊ„Ìv‹·, ÷›‘WÊ ‹·wbPÊ„Ìv‹·,   √›i‡Æ›Ê· PÊ„o·r, √›g Q‡ø· ”‹Æ›¬”‹ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤‹ ‹fi¢‹Æ›v‹·£§®‹™ ®Ê‡ʇWËv‹√‹·
p›¡·…pÈ G£§PÊ„Ìv‹· ∑√‹·‹ ‹··S¬‹·Ì£≈ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√Ê»…, C±‹≥¢›§√‹·      øfi‹¢‹·§ P›»or√Ê„‡ A‹¢Ê§‡ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ· ®›ƒ ¢‹±‹≥∆· B√‹Ìº‘®‹√‹·. JÌ®‹·
Q.À·‡. ®‹„√‹®‹«Ê…‡ Bv‹⁄¢‹ ‹W‹Ï‹Æ‹∞, ª‹®‹≈¢› ‘∑∫Ì©W‹Ÿ‹Æ‹∞, AÌW‹√‹P‹“P‹√‹Æ‹∞ πo·r  ʇŸÊ, ®Ê‡ʇWËv‹√‹· ¢‹‹·æ BW›´‹ √›gQ‡ø· AÆ‹·ª‹‹‹Æ‹·∞ ”‹P›√›¢‹æP‹›X
HP›ÌXøfiX W›≈‹·PÊR ¢Ê√‹⁄®‹ Õ›‘˜ø·‹√Ê»…? A‹√‹· J̮ʇ JÌ®‹· √›£≈ø·Æ‹·∞       ‹·W‹ØWÊ ´›√Ê G√Ê®‹·, ®›ƒ ¢Ê„‡ƒ®‹™√Ê SÌw¢‹ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√‹· J∑∫ JŸÊ¤ø·
W›≈‹·®‹»… P‹ŸÊ®‹ P›√‹| "√›—Û‡ø· vʇƒ Aº‹Í©≠ ‹·Ìv‹⁄' gƋ梋ŸÊ®‹· PÊ„‡o¬Ì¢‹√‹    √›gP›√‹~øfiX ÷Ê„√‹÷Ê„‹··æ£§®‹™√‹·. C±‹≥¢‹·§ £ÌW‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ø·wø·„√‹±‹≥Æ‹‹ƒWÊ
∑v‹ gÆ‹ƒWÊ AÆ‹∞ ®‹·w®‹·PÊ„Ÿ‹·¤‹ ‹fiW‹Ï ”‹Í—røfi¿·¢‹·, A‹√‹ ‹·ÆÊø·»… ©‡±‹     ”ËgÆ‹¬©Ì®‹ A¨P›√‹ πo·rPÊ„qr®‹™√Ê gÆ‹√‹ Ê·a‹·cWÊ, AÆ‹·P‹Ì±‹ P‹„v‹ ‘W‹·£§¢‹·§.
Eƒø··‹Ì¢›¿·¢‹·. B®‹√Ê P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√‹ W›≈‹·›”‹©Ì®‹ ∑v‹‹√‹          ‹··Ì®Ê„Ì®‹· ©Æ‹ øfi√‹ ÷‹ÌW‹„ C∆…®Ê ‹·¢Ê§ ‹··S¬‹·Ì£≈øfiW‹∑÷‹·®›®‹
‹·ÆÊø· ‹··®Ê™, PÊ„‡⁄ ”›√‹· Sa›Ï¿·¢Ê‡ ÷Ê„√‹¢‹· ∏ʇ√ʇƋ„ BW‹»∆…!          ”›´‹¬¢Êø·„ C√‹·£§¢‹·§.
   B®‹√‹„ ""√›g¬®‹ I®‹„‹√Ê PÊ„‡q gÆ‹√‹ ◊¢‹®‹Í—r¿·Ì®‹ ‹a‹Æ‹ª‹≈–‹rÆ›W‹∆·        A±‹≥Æ›®‹‹Æ‹· ‹·W‹ØWÊ ∑·©≠ ÷ʇ⁄ ”‹ƒ ®›ƒWÊ ¢‹√‹∆· ø·£∞”‹·¢›§ÆÊ. B®‹√Ê ®›ƒ
‘®‹≠'' GÆ‹·∞£§√‹·‹ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√‹· øfi√‹Æ‹·∞ ‹·„SÏ√‹Æ›∞X”‹∆· ø·£∞”‹·£§    ¢‹≤≥”‹·‹ A±‹≥ ∑÷‹·Õ‹@ WËv‹√‹Æ‹·∞ πor√Ê ∏ʇ√Ê øfi√‹„ C∆….
®›™√Ê? A–‹rP‹„R WÊ„‡ÀÆ‹ ÷›v‹· Pʇ⁄ ∏ÊŸÊ®‹ Æ›wÆ‹»… ÷‹·qr CÌ¢‹÷‹ ‹fi¢‹Æ›∞ v‹∆·      ÷‹ÆÊ„∞Ì®‹· £ÌW‹Ÿ‹· ±‹≈´›ØøfiX®‹™ ®Ê‡ʇWËv‹√‹· CÆ‹∞–‹·r P›∆ A¨P›√‹®‹»…
A‹√‹ B¢‹æ”›Q“ J≤≥®›™®‹√‹„ ÷ʇWÊ?                          ‹··Ì®‹·‹ƒø·∑÷‹·©¢‹·§. B®‹√Ê P›ÌWÊ≈”‹’ÆÊ∞‡ JvÊø·∆· ±‹≈ø·£∞‘®‹√‹·. ∏ÊÌ∑∆
   P‹Æ›ÏoP‹®‹ gÆ‹√ʇƋ· Ê·‡PÊW‹Ÿ‹∆…. A‹ƒW‹„ WÊ„£§¢‹·§ C±‹≥¢‹·§ £ÌW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê    ؇w®‹™ P›ÌWÊ≈”È A´‹¬P‹“ ‘‡¢›√›‹ÂÈ Pʇ”‹ƒø·‹√‹ À√‹·®‹≠ʇ ∑Ìv›ø·Êπ∫”‹∆·
®Ê‡ʇWËv‹√‹· Bw®‹·™ Æ›oP‹ AÌ¢‹. ÷›WÊ WÊ„£§®‹™√‹„ A®‹· Æ›oP‹›X√‹®Ê‡ Øgʇ      ±‹≈ø·£∞‘ PÊ„ÆÊWÊ A¨P›√‹‹ÆÊ∞‡ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹√‹·. ‹·W‹ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√‹„
BX√‹», P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√‹· A±‹≥Æ‹ ‹fi¢‹Æ‹·∞ ¨P‹Rƒ‘ πhÊ≤ g¢Ê PÊÁhÊ„‡w”‹»      A®Ê‡ ÷›© ¢‹·⁄®‹√‹·. ∏ÊÌ∑∆ Pʇ⁄PÊ„Ìv‹· πhÊ≤ ∑⁄WÊ ∑Ì©®Ê™‡ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·.
AÌ¢‹ AÌ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™√‹·. A–‹rP‹„R, ´‹‹·Ï‘ÌWÈ A‹√‹ ”‹±Ê≥ ‹··S, ‹fi¢‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞  B®‹√Ê Æ‹Ø∞Ì®›X πhÊ≤ A¨P›√‹®‹ √‹·bø·Æ›∞®‹√‹„ P‹Ìw¢‹· GÆ‹·∞£§√‹·‹ A‹√‹·,
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /116

¢›Æ‹· ‹··S¬‹·Ì£≈øfiX®Ê™‡ πhÊ≤¿·Ì®›X GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ‹·√Ê¢‹· C∆…&”‹∆…®‹           ÷›W‹„ ”‹·¢‹„§√‹· Œ≈‡W‹Ÿ‹ G®‹·√‹· ø·wø·„√‹±‹≥Æ‹‹ƒWÊ A¨P›√‹ ÷‹”›§Ì¢‹√‹
B√Ê„‡±‹ ‹fiv‹·£§®›™√Ê. A–Êr‡ A∆…, ”‹·Ø‡¢› À‡√‹±‹≥WËv‹, AØ«È «›vÈ, ∏ʇŸ‹„√‹·       ‹fiv‹·¢Ê§‡ÆÊÌ®‹· ”›‹ÏgØP‹›X ‹fiw®‹™ ›W›™Æ‹‹Æ‹„∞ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√‹·
WÊ„‡±›∆ P‹Í–‹° A‹√‹Ì¢‹÷‹ A¢‹Í±‹§ πhÊ≤ Õ›”‹P‹√‹Æ‹·∞ g¢ÊWÊ P‹√Ê®‹·PÊ„Ìvʇ £√‹·W‹·£§√‹·‹  ‹··ƒø··¢›§√ÊÌ®‹√Ê....!
P‹·‹fi√‹”›ÃÀ· πhÊ≤ø·Æ‹·∞ JvÊø··‹‚®‹P‹„R ø·£∞‘®›™√Ê. ø·wø·„√‹±‹≥Æ‹‹√‹
g¢ÊWÊ ‹··Ø‘PÊ„Ìw®‹™ πhÊ≤ Õ›”‹P‹√›®‹ i. ∑”‹‹}Ê°±‹≥ ‹·¢‹·§ ∑”‹‹√›g· ‹·ÆÊWÊ
÷Ê„‡X Av‹·WÊPÊ„‡|Ê √›gQ‡ø·‹Æ‹„∞ ‹fiw®‹√‹·. √›g¬ A∆≥”‹ÌT›¬¢‹ B¡„‡W‹®‹
A´‹¬P‹“√›X®‹™ AÆ‹Ã√È ‹fi~±›≥wø·‹√‹Æ‹·∞ ÷ʇŸ‹®Ê‡ PʇŸ‹®Ê Q¢‹·§÷›Q πhÊ≤ø·Æ‹·∞
A‹‹fiØ‘®‹ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·, P‹ŸÊ®‹ 20 £ÌW‹Ÿ‹»… πhÊ≤¿·Ì®›X ±‹v‹∏›√‹®‹
P‹–‹r ±‹qr®Ê™‡Ê GÌ®‹· DW‹ P‹•Ê ÷ʇŸ‹·£§®›™√Ê. C±‹≥¢‹·§ £ÌW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê ´‹‹·Ï‘ÌWÈ A‹√‹
”‹√‹P›√‹‹Æ‹·∞ π‡⁄”‹·›W‹∆„ hÊwG”È Æ›ø·P‹√‹· P›ÌWÊ≈”ÈØÌ®›X ±‹v‹∏›√‹®‹
P‹–‹r±‹pÊr‹‚ AÌ¢‹ C®Ê‡ P‹•Ê ÷ʇ⁄®‹™√‹·. D ®Ê‡ʇWËv‹√‹· ‹·¢‹·§ A‹√‹ ±‹‚¢‹≈√‹· G–‹·r
±›≈‹fi~P‹√ÊÌ®‹√Ê a›‹··ÌvʇՋà PÊ“‡¢‹≈PÊR Æ‹vÊ®‹ ‹·√‹· a‹·Æ›‹|Ê ʇŸÊ πhÊ≤ø·
∏ÊÌ∑∆ ±‹vÊ®‹·PÊ„Ìv‹·, EŸ›¤∆ a‹·Æ›‹}Êø·»… πhÊ≤ À√‹·®‹≠ ¢‹‹·æ Aª‹¬¶Ïø·Æ‹·∞
P‹|QR⁄‘®‹™√‹·. B®‹√‹„ ∑Ÿ›¤ƒø· √Êwx ”‹÷Ê„‡®‹√‹√‹· ‹·¢‹·§ Œ≈‡√›‹··∆· A‹√‹
Ê·‡«Ê W‹„∏Ê P‹„ƒ”‹·£§®›™√Ê. JÌ®‹· ʇŸÊ, Œ≈‡√›‹··∆· A‹√‹· Bw®‹ ‹fi¢‹·W‹Ÿ‹·
C‹ƒWÊ ÆÊ„‡‹‚Ìo· ‹fiv‹·‹‚®Ê‡ B®‹√Ê, w.q. gø·P‹·‹fi√È, CP›∫«È AÆ›’ƒ,
Ê·√›g·©™‡ÆÈ ±‹pʇ«È ∏›¿·WÊ ∑Ì®‹Ì¢Ê ‹fi¢‹Æ›v‹·›W‹ øfiPÊ P‹w›|
÷›P‹»∆…? Œ≈‡√›‹··∆· ‹·¢‹·§ √Êwx ”‹÷Ê„‡®‹√‹√‹Æ›∞®‹√‹„ Æ‹Ì∑∑÷‹·®‹·. A‹√‹·
Æʇ√‹›X ÷Ê„‡√›oPÊR ∑√‹·¢›§√Ê. B®‹√Ê JŸ‹X̮ʄŸ‹Wʇ P‹£§ ‹·”Êø··‹‹√‹Æ‹·∞
Æ‹Ì∑·‹‚®‹· ÷ʇWÊ? JÌ®‹· ʇŸÊ, GÌ.≤. ±‹≈P›ÕÈ A•‹› CÆ›¬‹‚®Ê‡ hÊwG”È
Æ›ø·P‹√‹· ‹··S¬‹·Ì£≈øfiX©™®‹™√Ê ®Ê‡ʇWËv‹√‹· C®Ê‡ •‹√› Æ›oP‹›w ”‹√‹P›√‹
E⁄‘PÊ„Ÿ‹¤∆· ±‹≈ø·£∞”‹·£§®‹™√Ê? A©√‹», πhÊ≤WÊ A¨P›√‹ ÷‹”›§Ì¢‹√‹ ‹fiw®‹√Ê
√‹P‹§®Ê„‡P‹·⁄ Æ‹vÊø··¢‹§®Ê GÆ‹·∞£§√‹·‹ C‹√‹· B√ÈG”ÈG”È A•‹› ª‹g√‹ÌW‹
®‹Ÿ‹®‹‹√‹· ®Ê‡Õ‹PÊR‡ ∏›Ìπor JÌ®‹· E®›÷‹√‹}Êø·Æ‹·∞ ¢Ê„‡ƒ”‹» ÆÊ„‡vÊ„‡|?
   ø·wø·„√‹±‹≥Æ‹‹√‹· ‹··S¬‹·Ì£≈øfi®‹√Ê Æ‹‹·æ P‹–‹r P›±‹Ï|¬W‹ŸÊ∆… ±‹ƒ÷›√‹
›W‹·¢‹§Ê, Æ‹‹·æ P‹Æ‹∞v‹Æ›v‹· ´‹Æ‹¬›W‹·¢‹§®Ê AÌ¢‹ øfi√‹„ ÷ʇŸ‹·¢‹§∆„ C∆…,
ª›À‘ø·„ C∆….
   C®‹· À՛Ô‹®‹ ±‹≈ÕÊ∞.
   B®‹√‹„ P‹Æ‹∞v‹ Æ›wÆ‹ ≤≈‡£&WË√‹‹W‹⁄WÊ ±›¢‹≈√›X√‹·‹ ‘®‹≠W‹ÌW› Œ≈‡W‹Ÿ‹·
                                                   9 g„ÆÈ 2007
                  ""øfiƒ≈‡, øfiƒ≈‡ AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ï?''
                  ÷›W‹Ì¢‹ ‹··S¬‹·Ì£≈ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√‹· Pʇ⁄®‹·™ SÌw¢‹ Ø‹·WÊ∆…
                ÆÊÆ‹≤√‹«Ê‡∏ʇP‹·. P‹Æ‹∞v‹PÊR Õ›‘˜‡ø· ª›–Êø· ”›ßÆ‹‹fiÆ‹ ؇v‹∏ʇPÊÌ∑ P‹„WÊ©™®‹™
                P›∆®‹»… P‹Æ‹∞v‹‹Æ‹·∞, P‹Æ›ÏoP‹‹Æ‹·∞ E®›≠√‹ ‹fiv‹·¢Ê§‡ÆÊ. Æ‹Æ‹∞Æ‹·∞ √›g¬”‹ªÊWÊ B¡·R
                ‹fiw AÌ¢‹ 2006√‹»… AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹√‹· a‹·Æ›‹}ÊWÊ ØÌ£®‹™√‹·. ¥‹»¢›ÌÕ‹
                HÆ›¿·¢‹· GÌ®‹· ±‹≈¢Ê¬‡P‹›X ÷ʇŸ‹∏ʇQ∆…. B®‹√Ê ""øfiƒ≈‡ AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ï''
                GÌ®‹ P‹·‹fi√‹”›ÃÀ·ø·‹√‹ ‹fi¢‹· G–‹·r A•‹ÏW‹ºÏ¢‹ A«›Ã?
                  AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹√‹Æ‹·∞ DW‹∆„ ”›◊£ AÌ¢‹ ÷ʇŸ‹∆· A‹√‹· C£§‡bÆ‹
                ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… ∑√Ê®‹ øfi‹ "”‹ÃÌ¢‹' P‹Í£ø·„ ÆÊÆ‹≤WÊ ∑√‹·£§∆…. À‹·Õ‹ÏP‹ AÌ¢‹
                P‹√Ê¡„‡|ÊÌ®‹√Ê A‹√‹· ‹fiv‹·‹‚®‹· À‹·ÕÊÏø·∆…, ""◊pÈ AÌvÈ √‹ÆÈ'' •‹√›
                ""‘≥pÈ AÌvÈ √‹ÆÈ''. EX®‹· Kw ÷Ê„‡W‹·¢›§√Ê. SÌw‘®‹√Ê, ‹··P‹§ a‹aÊÏWÊ ∑Ø∞
                AÌ¢‹ P‹√Ê®‹√Ê ""CÆ‹·∞ ‹··Ì®Ê ‹√‹©W›√‹ƒ√‹·‹ ”‹ªÊW‹⁄Wʇ ÷Ê„‡W‹·‹‚©∆…. ”›◊£¬P‹
                WÊ„‡—uW‹Ÿ‹»… ª›W‹‹◊”‹·‹‚©∆… AÆ‹·∞¢›§√Ê. ""AÌP‹|P›√‹'' AÆÊ„∞‡|ÊÌ®‹√Ê A‹√‹·
                ∑√Êø··£§√‹·‹‚®‹√‹ E®Ê™‡Õ‹ gÆ‹ h›W‹Í£ø·∆…, A‹√ʇ ÷ʇ⁄®‹Ì¢Ê P‹√›‹⁄ ª›W‹®‹
                A•‹› øfi‹‚®Ê„‡ JÌ®‹· PÊ„‡À·Æ‹ gÆ‹ƒWÊ B¢‹æ”Êß$Áø·Ï ¢‹·Ì∑·‹‚®‹P›RX.
                A‹√‹Æ‹·∞ a‹Ÿ‹‹⁄P›√‹ AÆÊ„∞‡|ÊÌ®‹√Ê A®‹„ ”›´‹¬À∆…. a‹Ÿ‹‹⁄X⁄®‹√‹„ A®‹√‹
19 K®‹·W‹ƒWÊ ʇ©PÊ PÊ„qr®‹·™  E®Ê™‡Õ‹ ∏ʇ√Ê¡·‡ BX√‹·¢‹§®Ê. ‹fii ‹··S¬‹·Ì£≈ G”È.GÌ. P‹Í–‹° A‹√‹ g¢Ê
                ±›®‹øfi¢Ê≈WÊ ¢Ê√‹Ÿ‹·‹ A‹√‹· ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· ®‹Q“| PÊ“‡¢‹≈©Ì®‹ ¢‹Æ‹∞Æ‹·∞ ”‹‹Ï”‹‹·æ¢‹
  AÆ›¬ø· ÷ʇW›W‹·¢Ê§     Aª‹¬¶Ïø·Æ›∞X ‹fiw qPÊpÈ PÊ„w GÆ‹·∞¢›§√Ê. ±‹ƒ”‹√‹ ÷Ê„‡√›oW›√‹ AÌ¢‹
  ÷ʇ⁄?            P‹√Êø·∆· ""¢‹·ÌW› ‹·„∆ E⁄‘'' AÌ¢‹ ´‹√‹~ P‹·⁄¢‹· J̮ʇ ©Æ‹®‹»… ›±‹”È
                Kw ∑Ì®‹√‹·. PÊ.À. ”‹·∑∫|° A‹ƒWÊ ‹fi¬WÊ’”Ê ±‹≈Õ‹‘§ ∑Ì®›W‹ ""±‹ƒ”‹√‹ ±‹ƒ”‹√‹''
                AÌ¢‹ W‹·Æ‹·W‹«›√‹Ìº‘®‹ A‹√‹· PÊ∆ʇ ©Æ‹W‹Ÿ‹»… ”Ê„‡¢‹· ”‹·‹·æÆ›®‹√‹·. E¢‹§√‹
                ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»… ∏›≈÷‹æ|√‹· πG”È≤WÊ ʉ‡o· PÊ„qr®›™√Ê, P‹Æ›ÏoP‹®‹»… ∏›≈÷‹æ|√‹·
                πhÊ≤WÊ ʉ‡o· PÊ„v‹∏›√‹®‹· AÌ¢‹ P‹√Ê Ø‡v‹·¢›§√Ê. B®‹√‹„ √›gP›√‹~ø·Ì¢Ê
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /120                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /121

P›|·‹‚©∆….                                        P‹√Ê Ø‡v‹·¢›§√Ê. ”‹Ì”›R√‹ ∑√Ê®‹ C‹√‹· ˛›Æ‹≤‡s‹ ∑Ì®›W‹ Ev‹·≤ø·»…
   ؇ʇ ÷ʇ⁄, ""AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ï øfiƒ≈‡''?                         ¢‹‹·æ P‹·∆∏›Ì´‹‹√›®‹ ÊÁ–‹°‹ƒÌ®‹ ”‹Æ›æØ‘PÊ„Ìw®‹™√‹·. w.B√È. Æ›W‹√›hÈ
   ◊‡Wʇ AÌ¢‹ ÷ʇŸ‹∆· Æ‹‹·W‹–Êr‡ A∆…, ”‹Ã¢‹@ AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹ƒWʇ           ”‹¢›§W‹ A‹√‹Æ‹·∞ ""®Ê‡›ÌW‹ ±‹≈£ªÊ'' GÌ®‹· P‹√Ê©®‹™√‹·! HÆ‹•‹Ï? ""®Ê‡›ÌW‹'',
P‹–‹r›W‹·¢‹§®Ê. ◊ƒø· A•‹› "Seasoned Politicians'' AÌ¢›√‹«›…, A®‹Æ‹·∞,          ""∏›≈÷‹æ|'' AÆÊ„∞‡®‹· h›£›®‹ A∆…›? ”Ê∞‡◊¢‹Æ‹Æ‹„∞ h›£¿·Ì®‹«Ê‡ P›|·‹,
A®‹√‹ A•‹Ï‹Æ‹·∞ ”‹Ã∆≥ £√‹·b®‹√Ê AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹√‹Æ‹·∞ "Season''ed ”›◊£         «Ê„‡◊øfi, CÌ©√›W›Ì¨, ®Ê‡ʇWËv‹ G∆…√‹Æ‹„∞ J±‹‚≥‹ A‹ƒWÊ Courage of
GÆ‹∞∑÷‹·®‹·. ÷‹|·° AÌW‹wø·‹ØWÊ øfi‹ P›∆®‹»… øfi‹ ÷‹|·° ∑√‹·¢‹§®Ê,           conviction AÆÊ„∞‡®Ê‡ C∆….
øfi‹‚®‹PÊR ∏ʇwPÊ C√‹·¢‹§®Ê GÌ∑·®‹· £⁄©√‹·‹Ì¢Ê¡·‡ øfi‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»…             ¢Ê‡g‘Ãø·‹√‹· ∑®‹·Q√‹·‹‹√ÊW‹„ A‹√‹Æ‹·∞ q‡Q”‹·¢‹§«Ê‡ ∑Ì®‹ AÆ‹Ì¢‹
HÆ‹· ‹fi¢‹Æ›v‹∏ʇP‹·, HÆ‹· ‹fi¢‹Æ›w®‹√Ê G–‹·r Xo·r¢Ê§ GÌ∑·®‹· C‹ƒWÊ          ‹·„£Ï, ¢Ê‡g‘Ãø·‹√‹· ”‹¢‹§ P‹„v‹«Ê‡ ""¢Ê‡g‘à C∆…®‹ Æ›v‹»… ƛƋ„ C√Ê„∆…''
aÊÆ›∞X WÊ„¢‹·§. g¢ÊWÊ D Dichotomy A•‹› C∑∫Ì©¢‹Æ‹ AÆ‹·∞‹ ‹fi£®Êø·«›…          AÌ¢‹ «Ê‡SÆ‹ ∑√Ê®‹· ¢Ê‡g‘Ãø·‹√‹ ∑WÊY ∑÷‹Ÿ‹ WË√‹‹ Co·rPÊ„Ìw√‹·‹‹√‹Ì¢Ê
C®‹· AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹ƒW›X¡·‡ ÷ʇ⁄ √‹„≤‘®‹Ì£®Ê. C‹√‹· ""”‹¢‹¬               ±Ê‰‡”‹· PÊ„or√‹·. ◊Ì®Ê AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹ƒWÊ ˛›Æ‹≤‡s‹ ∑Ì®›W‹ Œ‹√›‹·
‹·¢‹·§ ”ËÌ®‹ø·Ï'' GÌ∑ flexible ”‹„¢‹≈‹Ø∞o·rPÊ„Ìw®›™√Ê. ؇‹‚ ›”‹§‹®‹         P›√‹Ì¢‹√‹· ”›‹ÏgØP‹›X q‡P›±‹≈÷›√‹ ‹fiw®‹™√‹·. B®‹√Ê Œ‹√›‹·
ÆÊ«ÊW‹qrÆ‹»… P›®‹Ì∑ƒ ∑√Ê®‹√Ê, A®‹√‹»… P›®‹Ì∑ƒWÊ ∏ʇP›®‹ P‹«›¢‹æP‹¢Ê¡·‡ C∆…        P›√‹Ì¢‹√‹· ”‹¢‹§ P‹„v‹«Ê‡ A‹√‹ ‹·ÆÊWÊ ÷Ê„‡X, A‹√‹ ±‹‚¢‹≈ E«›…”‹ P›√‹Ì¢‹√‹
AÆ‹·∞¢›§√Ê. JÌ®‹· ʇŸÊ P‹«›¢‹æP‹›X ∑√Ê®‹√Ê A®‹√‹»… ”‹¢‹¬ʇ C∆…, ÷›W›X A®‹Æ‹·∞     g¢Ê ¥Ê‰‡pÊ„‡ ¢ÊWÊ‘PÊ„Ìv‹ AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ï P›√‹Ì¢‹√‹ E¢‹§√›¨P›ƒ Æ›Æʇ
P›®‹Ì∑ƒ GÆ‹∞«›W‹®‹· AÆ‹·∞¢›§√Ê. AP‹”›æ¢È ”‹¢‹¬ ÷›W‹„ ”ËÌ®‹ø·ÏW‹ŸÊ√‹v‹Æ‹„∞         GÌ∑Ì¢Ê ±Ê‰‡”‹· PÊ„o·r ∑Ì©®‹™√‹·! ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹Æ‹·∞ CÌX…–ÈÆ‹∆„… ""∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹·''
Co·rPÊ„Ìv‹· ∑√Ê®‹√Ê, C£÷›”‹®‹ Bøfi ZorW‹Ÿ‹»… Æ‹vÊ®‹ ZoÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ B´›√‹          G̮ʇ ∑√Êø·∏ʇP‹·, P‹√Êø·∏ʇP‹· AÌ¢‹ P‹√ÊPÊ„o·r P‹ŸÊ®‹ Æ‹ÊÌ∑√ÈÆ‹»…
”‹Ê·‡¢‹ E®›÷‹ƒ‘®‹√Ê ""PÊ„‡‹··›®‹'' GÆ‹·∞¢›§√Ê. C£§‡aÊW‹Ì¢‹„ ""JÌ®‹·          ”‹√‹P›√‹ A‹√‹ Œ¥›√‹”‹’Æ‹·∞ h›ƒWÊ ¢‹Ì®‹ P‹„v‹«Ê‡ "Bangalore can have
ʇŸÊ W›Ì¨‡i C©™®‹™√Ê P‹Ì±‹‰¬o√‹Æ‹·∞ J≤≥PÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™√‹·. h›W‹£‡P‹√‹|‹Æ‹·∞        more than one name'' AÌ¢‹ ÷ʇ⁄PÊ PÊ„or√‹·. A‹√‹»… consistancy¡·‡ C∆….
£√‹”‹Rƒ”‹·£§®‹™√‹·'' GÌ®‹· ÷ʇ⁄PÊ Ø‡w®‹™√‹·. W›Ì¨‡iø·‹√ʇƋ· P‹Æ‹‘’Æ‹»… ∑Ì®‹·      Ê·ÁWÊ G}Ê° ÷‹bcPÊ„Ìvʇ ‹fi£X⁄ø··¢›§√Ê, ʇ©PÊ ÷‹¢‹·§¢›§√Ê. ◊̮ʄÊ·æ ¢‹‹·æ
AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹ƒWÊ ÷ʇ⁄®‹™√ʇƋ·? W›Ì¨‡iø·‹√‹· ◊‡Wʇ ÷ʇŸ‹·£§®‹™√‹·           ¢›¿·ø· ∑WÊY HÆʇÆÊ„‡ ∑√Ê©®›™√Ê AÌ¢‹ ""AX∞'' ±‹£≈PÊø· ‹··Ì®Ê ´‹√‹~ P‹·⁄£®‹™
AÆÊ„∞‡PÊ W›Ì¨‡i&AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ï a‹wx®Ê„‡”ȧW‹Ÿ›? A•‹› Jv‹Æ›o ÷Ê„Ì©             C‹√‹· Ê„ÆÊ∞ AX∞Wʇ ”‹Ì®‹Õ‹ÏÆ‹ ؇w®›™√Ê. A–‹r√‹‹·qrWÊ ±›≈‹fi~P‹¢Êø·Æ‹·∞
®‹™√›?                                          P›|∑÷‹·®‹·.
   ‹·÷›ñÜ3⁄4 W›Ì¨‡iø·‹√‹Æ‹·∞ W‹·£§WÊ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹‹√‹Ì¢Ê ‹fi¢‹Æ›v‹·‹          A®‹· øfi‹‚®Ê‡ ”›◊¢‹¬›X√‹∑÷‹·®‹·. ±›≈√‹Ìª‹®‹»… WÊ„Ì®‹∆W‹⁄WÊ
AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹ƒWÊ conviction C∆…, B®‹√Ê ""‘≥ÆÈ'' ‹fiv‹·‹‚®‹· aÊÆ›∞X          P›√‹|›W‹·‹‚®‹·, ±‹≈ÕÊ∞W‹⁄WÊ ®›ƒ ‹fiwPÊ„v‹·‹‚®‹· ”‹÷‹g. B®‹√Ê CÌ¢‹÷‹
WÊ„¢‹·§.                                         WÊ„Ì®‹∆, ±‹≈ÕÊ∞W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ®›q P›«›Ì¢‹√‹®‹»… E⁄ø··‹‚®Ê‡ Øg›®‹ ”›◊¢‹¬.
   ""PÊ∆‹√‹· ®Ê‡‹√‹Æ‹·∞ Æ‹Ì∑·¢›§√Ê. i‡‹Æ‹‹Æ‹·∞ AÆ‹·‹fiØ”‹·¢›§√Ê''. B®‹√Ê ""ƛƋ·  ÷›WÊ¡·‡ G”È.G«È. ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹‹√‹ D ◊Ì©Æ‹ 20 P‹Í£W‹Ÿ‹· Bøfi P›∆Zor
i‡‹Æ‹‹Æ‹·∞ Æ‹Ì∑·¢Ê§‡ÆÊ. ®Ê‡‹√‹Æ‹·∞ AÆ‹·‹fiØ”‹·¢Ê§‡ÆÊ'' GÌ®‹· £√‹·a‹·‹‚®‹Æ‹·∞     W‹Ÿ‹»… ±‹√›‹·ÕÊÏWÊ„Ÿ‹±‹o·r CÌ©W‹„ E⁄®‹·PÊ„Ìw√‹·‹‚®‹–Êr‡ A∆…,
A‹√‹· aÊÆ›∞X ∑∆…√‹·. ”‹ÃÌ¢‹ bÌ¢‹ÆÊW‹ŸÊ‡ C∆…. CÆ‹·∞ AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹√‹·          gÆ‹≤≈ø·ÊØ‘PÊ„ÌwÊ. ""B‹√‹|''®‹ ∑WÊYø·„ AÌ¢‹÷‹®Ê™‡ ¢›£ÃP‹ a‹aÊÏ,
øfi‹‚®‹Æ‹·∞ SÌw”‹·¢›§√Ê„‡ A®‹Æ‹·∞ Ba‹ƒ”‹·¢›§√Ê G̮ʇ A•‹Ï. h›£‡ø·¢Êø·Æ‹·∞        ±‹√›‹·ÕÊÏ Æ‹vÊ©®‹™√Ê øfi√‹„ ∏ʇv‹ AÆ‹·∞£§√‹»∆…. B®‹√Ê "The higher
À√Ê„‡¨”‹·‹ C‹√‹·, ∏›≈÷‹æ|√‹· πhÊ≤WÊ ʉ‡o· PÊ„v‹∏›√‹®‹· GÌ®‹·              you soar, the smaller you look for those who cannot fly'' GÌ∑ T›¬¢‹
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /122

¢‹¢‹§$Ã˛›Ø ¥Êw≈PÈ Ø‡ÕÊ ‹fi£Æ‹Ì¢Ê ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹‹√‹ ‹·orPÊR H√‹«›W‹®‹‹√‹·,       ÷ʇW›W‹·¢‹§®Ê? ÷›WÊ ÷ʇ⁄®‹√Ê K®‹·W‹ƒWÊ AÆ›¬ø· ‹fiw®‹Ì¢›W‹·‹‚©∆…Ê?
¢›£ÃP‹ ÷Ê„‡√›o‹Æ‹·∞ πo·r a‹aÊÏ, q‡PÊø·Æ‹·∞ ‹¬Q§W‹¢‹ ‹·orQR⁄‘             a‹aÊÏøfiW‹» πw, ”›ÃW‹£”Ê„‡|.
®›™√Ê. AÌ¢‹÷‹‹ƒWÊ ”‹÷‹g›X¡·‡ AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹√‹· Æʇ¢›√‹√›X®›™√Ê.
øfi√Ê„‡ ÷‹·a›c”‹≥¢Ê≈ø·»…√‹·‹‹√‹· D ƒ‡£ ‹fi¢‹Æ›w®‹™√Ê ”‹·‹·æÆ›W‹∑÷‹·©¢‹·§.
gÆ‹√‹„ ¢‹«ÊPÊw‘PÊ„Ÿ‹·¤£§√‹»∆…. B®‹√Ê AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹√‹· ʇ©PÊ ÷‹£§ ÷›WÊ
‹fi¢‹Æ›v‹·£§®›™√Ê. A®‹ƒÌ®‹ ”‹‹fig®‹ ”›Ã”‹ß$¬ ÷›Ÿ›W‹·¢‹§®Ê. BW‹ ”›‹fiiP‹ ∑®‹≠¢Ê¿·
√‹·‹ ±‹£≈PÊW‹Ÿ‹· conscience keeper PÊ∆”‹‹Æ‹·∞ ‹fiv‹«Ê‡∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê.
""Àgø· P‹Æ›ÏoP‹'' ‹fiw®‹„™ A®Ê‡ PÊ∆”‹‹Æ‹∞.
   B®‹√Ê ""AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ï ‹fiw®‹·™ ”‹ƒ¡„‡&¢‹±Ê‰≥‡ AÌ¢‹ K®‹·W‹√‹ Aº±›≈ø·
Pʇ⁄®‹·™ ØgP‹„R AÆ›¬ø·. AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹√‹ ‹fi£WÊ ±‹≈£Q≈¿·”‹∏ʇP›®‹®‹·™
”›◊£ ‹W‹Ï, À‹·Õ‹ÏP‹ ‹W‹Ïʇ ÷Ê„√‹¢‹· K®‹·W‹ ”‹‹·„÷‹‹∆…'' AÌ¢‹ ±‹¢‹≈P‹¢‹Ï
√Ê„∑∫√‹·(√‹À ∏ÊŸÊWÊ√Ê) ±‹≈Œ∞‘®›™√Ê. "K®‹·W‹ƒÌ®‹ J®Ê¿·”‹·‹ ±‹≈ø·¢‹∞' GÌ®‹„
Aº±›≈ø·±‹qr®›™√Ê.
   ÷›W‹Ì¢‹ ÷ʇŸÊ„‡®‹„ G–‹·r ”‹ƒ?
   JÌ®‹· ʇŸÊ, C»… AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹√‹ P‹Í£ø· À‹·ÕÊÏ Æ‹vÊø··£§®‹™√Ê
CÌ¢‹÷‹ gvÈjÊ·ÌpÈW‹Ÿ‹Æ‹„∞ J≤≥PÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·©¢‹·§. HPÊÌ®‹√Ê AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹√‹
P‹Í£W‹Ÿ‹Æ‹·∞ K®‹·‹‹√‹· ”›◊£W‹Ÿ‹· ‹·¢‹·§ À‹·Õ‹ÏP‹√‹· ‹fi¢‹≈. ÷ÊaÊcÌ®‹√Ê
JÌ©–‹·r «ÊÁ∑≈ƒ P›≤W‹Ÿ‹· Sa›ÏW‹∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹‹√‹ P‹Í£W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÊÁ®‹¬,
‹Q‡∆, À˛›ØW‹⁄Ì®‹ W‹Í◊~, √ÊÁ¢‹Æ‹‹√ÊWÊ G∆…√‹„ K®‹·¢›§√Ê. AÌ¢‹÷‹ K®‹·W‹
”‹‹·„÷‹À√‹·‹‚®‹ƒÌ®‹«Ê‡ "B‹√‹|' ‹fi√‹·P‹pÊrWÊ ∑Ì®‹· Æ›∆·R £ÌW‹Ÿ‹»…¡·‡
9Æʇ ‹··®‹≈| P‹Ìw®Ê. A–‹rP‹„R øfi‹‚®Ê‡ ”›◊¢‹¬‹Æ›∞W‹», ”›◊£ø·Æ›∞W‹»
∏ÊŸÊ”‹·‹‹√‹· K®‹·W‹√ʇ A∆…Ê? AÌ¢‹÷‹ K®‹·W‹ƒWÊ Aº±›≈ø· ‹¬P‹§±‹w”‹·‹
÷‹QR∆…Ê? K®‹·W‹ƒWÊ ʇ©PÊ J®‹X‘®‹√Ê ÷ʇWÊ AÆ›¬ø·›W‹·¢Ê§?
   ”›◊¢‹¬ P‹Í£W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›◊£W‹ŸÊ‡ K®‹∏ʇPÊÌ©∆…. øfi√‹· ∏ʇP›®‹√‹„ K®‹∑÷‹·®‹·.
K©®‹‹ƒWÊ ±‹≈£Q≈¿·”‹·‹ ”›Ã¢‹Ì¢‹≈¬ C®Ê™‡ C√‹·¢‹§®Ê. A‹√Ê∆… ±‹≈£Q≈¿·‘®›™√Ê.
AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹ƒWÊ ÷ʇWÊ ÷ʇŸ‹·‹ ”›Ã¢‹Ì¢‹≈¬À®Ê¡„‡, K®‹·W‹ƒW‹„
AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ïø·‹√‹Æ‹·∞ SÌw”‹·‹ A¨P›√‹À®Ê. A–‹rP‹„R P‹·Ê̱‹‚ C√‹»,
AÆ‹Ì¢‹‹·„£Ï C√‹», ªÊÁ√‹±‹≥Æ‹‹ƒ√‹», A‹√Ê∆…√‹ ”›◊¢‹¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›◊£W‹⁄XÌ¢‹
”›‹fiÆ‹¬√ʇ ÷Êa‹·c K©®›™√Ê. ◊‡X√‹·›W‹ K®‹·W‹ƒWÊ ʇ©PÊ PÊ„qr®‹·™ AÆ›¬ø·
                                           13 APÊ„r‡∑√È 2007
              A®‹· Un-Christian!
               A–‹rP‹„R ¡„‡W‹®‹ ‹·„∆ ◊Ì®‹„ ´‹‹·Ï®‹»…®Ê. ¡„‡W‹©Ì®‹ «›ª‹À®Ê,
            ¡„‡W‹®‹»… øfi‹‚®Ê‡ A±›ø·W‹⁄∆…, ¡„‡W‹®‹ ‹·„∆P‹ ‹·Æ‹”‹·’ ‹·¢‹·§ ®Ê‡÷‹®‹
            Ê·‡«Ê ◊w¢‹, ±‹ƒ±‹‰|Ï¢Ê ”›¨”‹∑÷‹·®‹· AÌ¢‹ gÆ‹√‹Æ‹·∞ Æ‹Ìπ”‹·£§®›™√Ê. B®‹√Ê
            AÌ¢‹÷‹ ◊w¢‹ ”›¨”‹∆· C√‹·‹ ÆÊÁg ‹fiW‹ÏÊÌ®‹√Ê i‡”‹”ÈÆ‹»… Æ‹ÌπPÊ Cv‹·‹‚®‹·.
            ÷›WÊ Æ‹ÌπPÊ Cv‹·‹‚®‹ƒÌ®‹ ‹fi¢‹≈ ±‹ƒ±‹‰|Ï¢Ê ”›¨”‹∆· ”›´‹¬.
               ÷›WÊÌ®‹· √ÊÊ√ÊÌvÈ q‹ÂÈ hÊ„‡ÆÈ’ ÷ʇ⁄®›™√Ê.
               A®‹P‹„R Ê„®‹∆· CÌWÊ…ÌvÈÆ‹ ”›‹·√È”ÊpÈÆ‹»…√‹·‹ ”ÊÁÌpÈ hʇ‹ÂÈ’ a‹aÈÏ
            ÷›W‹„ ‘∆Ã√È ‘Û‡pÈÆ‹»…√‹·‹ ∏›¬≤r”Èr a‹aÈÏW‹Ÿ‹ B‹√‹|®‹»… GŸÊø· ‹·P‹R⁄WÊ
            ؇v‹«›W‹·£§®‹™ ¡„‡W‹ ¢‹√‹∏ʇ£ø·Æ‹·∞ ؖʇ´‹ ‹fiv‹«›X®Ê. A–Êr‡ A∆…, ¡„‡W‹‹Æ‹·∞
            ""P‹±‹o ÷›W‹„ ÷‹·‘ ¢‹¢‹§$à B´›ƒ¢‹'' GÌ®‹· ◊‡W‹ŸÊ©®›™√Ê. B®‹√Ê B√Ê„‡W‹¬ ‹Í©≠
            ‹fiv‹·‹ ¡„‡W‹‹ÆÊ∞‡ P‹±‹o AÆ‹·∞‹‚®›®‹√Ê ◊Ì®‹„ ´‹‹·Ï‹Æ‹„∞ P‹±‹o GÌ®‹Ì¢Ê¡·‡
            A∆…Ê? D ZoÆÊø· ∏ÊÆ‹∞«Ê…‡ A‹·Í¢‹ «›«Èi GÌ∑ 43 ‹–‹Ï®‹ ◊Ì®‹„ ‹·◊ŸÊø·Æ‹·∞
            π≈q–È H√Èʇ”È PÊ∆”‹©Ì®‹ Q¢‹·§÷›Q®Ê. ‹·„W‹·£ø·Æ‹·∞ ÷›Q®Ê™‡ BPÊ ‹fiw®‹
            ¢‹±‹‚≥. A®‹· Æ‹‹·æ ”‹Ì”‹Ò£ø· ±‹≈£‡P‹ GÌ®‹· ‹·„W‹·£ ¢ÊWÊø·∆· BPÊ Ø√›P‹ƒ‘®Ê™‡ BPÊ
            ‹fiw®‹ ‹·÷›±‹√›´‹!
              "I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are
            so unlike your Christ" GÌ©®‹™ W›Ì¨‡iø·‹√‹ ‹fi£Æ‹»… A®ÊÌ•‹ ”‹¢‹¬ Av‹X®Ê

20 ‹fiw®‹√Ê ¡„‡W‹,
            A∆…Ê?!
               ÷›W‹Ì¢‹ ”‹·‹·æØ√‹·‹Ì¢Êø·„ C∆….
               CÌ¢‹÷‹ ZoÆÊW‹Ÿ‹· ®‹„√‹®‹ π≈oÆÈ A•‹› CÆ›∞‹‚®Ê„‡ ®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹»… ”‹Ìª‹À”‹·
  BW‹·‹‚®Ê‡ ´‹‹·Ï  £§®‹™√Ê ”‹·‹·æÆ›W‹∑÷‹·©¢Ê§‡ÆÊ„‡. B®‹√Ê 2004, Ê·‡Æ‹»… P›ÌWÊ≈”È Æʇ¢‹Í¢‹Ã®‹
            ”‹√‹P›√‹ Pʇ̮‹≈®‹»… A‘§¢‹ÃPÊR ∑Ì®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ Æ‹‹·W‹ƒÀ∆…®‹Ì¢Ê ”›P‹–‹·r A±›ø·P›ƒ
  À¡„‡W‹?       ∏ÊŸ‹‹~WÊW‹Ÿ›W‹·£§Ê. 2001 gÆ‹W‹|£ø· ±‹≈P›√‹ ª›√‹¢‹®‹ Jo·r gÆ‹”‹ÌTʬø·»…
            PÊ˘”‹§√‹ ±‹≈‹fi| Õʇ. 2.5P‹„R P‹wÊ·. B®‹√Ê Æ›W›«›¬ÌvÈ, À·hÊ„‡√›‹ÂÈ,
            Ê·‡[›∆ø·, BÌ´‹≈ ±‹≈®Ê‡Õ‹ ◊‡WÊ Æ›∆·R √›g¬W‹Ÿ‹ ‹··S¬‹·Ì£≈W‹Ÿ‹· PÊ˘”‹§ ´‹À·‡Ï
            ø·√‹·. D ◊Ì®Ê Pʇ√‹Ÿ‹®‹»… P›ÌWÊ≈”È ‹··S¬‹·Ì£≈øfiX®‹™ E‹·æÆÈ a›Ìw
            P‹„v‹ PÊ˘”‹§√ʇ BX®‹™√‹·. C‹√Ê∆…√‹„ ”‹ÃÌ¢‹ ”›‹·•‹¬Ï©Ì®‹ AÌ¢‹÷‹ ÷‹·®Ê™Wʇƒ®‹™√Ê
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /126                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /127

B¢‹ÌP‹±‹v‹∏ʇP›®‹ AW‹¢‹¬À√‹»∆…. B®‹√Ê ”Ê„‡Øøfi W›Ì¨ ¢‹Ì®‹· P‹„ƒ”‹·£§®›™          CÌ¢‹÷‹ À·–‹Æ‹ƒW‹Ÿ‹· DW‹ Æ‹Ê·æ∆…√‹ ‹·ÆÊø· v›≈¿·ÌWÈ √‹„‹ÂÈW‹⁄W‹„
√‹–Êr‡. C¢‹§ ”Ê„‡Øøfi A‹√‹Æ‹·∞ ”‹·¢‹·§‹ƒ©√‹·‹ B”‹R√È ¥‹Æ›ÏÌw”È, ‹fiW‹Ï√ÊpÈ    ∑Ì©®›™√Ê!
BŸ‹Ã, ÀÆÊ’ÌpÈ h›hÈÏ P‹„v‹ Q≈Œcø·Æ‹∞√ʇ. √›‹·Æ‹ A‘§¢‹Ã‹ÆÊ∞‡ A∆…W‹ŸÊ®‹ "Aµv‹ÀpÈ'      ""±‹≈”‹·§¢‹ gW‹¢‹·§ A±‹√›´‹, ∑v‹¢‹Æ‹, AÆ›¬ø·, «ÊÁÌXP‹¢ÊW‹⁄Ì®‹ ∑Ÿ‹∆·£§®Ê.
AÆ‹·∞ ”‹·≤≈‡ÌPÊ„‡pÈÏWÊ ”‹»…”‹·‹ Ê„®‹∆· A®‹PÊR AÌX‡P›√‹ ؇w®‹·™ ‹·¢Ê„§∑∫      C®‹ƒÌ®‹ gW‹¢‹§Æ‹·∞ ‹··P‹§WÊ„⁄”‹∏ʇP›®‹√Ê PÊ˘”‹§√›W‹®Ê ∏ʇ√Ê ‹fiWÊ„‡Ï±›ø·W‹⁄∆…''
PÊ˘”‹§Ÿ›®‹ AÌπP› ”Ê„‡Ø. CÆ‹·∞ PÊ˘”‹§‹·¢‹ ±‹≈£±›®‹P‹√›®‹ ›∆’ÆÈ •‹Ì±‹‰ A‹√‹Æ‹·∞   GÌ∑ ±‹≈a›√›Ì®Ê„‡∆Æ‹‹Æ‹·∞ q‡À a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹ ‹·„∆P‹ B√‹Ìº”‹«›X®Ê.
NCERT ±‹s‹¬ ±‹√›‹·ÕÊÏ ”‹À·£ø· A´‹¬P‹“√‹Æ›∞X ‹fiv‹«›X®‹™√Ê, ◊Ì®‹„ À√Ê„‡¨      "Enjoy everyday life'' GÌ∑ PÊ˘”‹§ ‹·¢‹±‹≈a›√‹ P›ø·ÏP‹≈‹· "”‹÷›¬©≈'
h›ÆÈ ®‹øfiŸÈ A‹√‹Æ‹·∞ Æ›¬–‹Æ‹«È CÌqWÊ≈‡Õ‹ÆÈ PËØ’«ÈWÊ Æʇ‹·P‹ ‹fiv‹«›X®Ê.     ÷›W‹„ "ƒk·‡' ‹·√›t a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹»… ”Ê„‡‹·›√‹©Ì®‹ Õ‹Ø›√‹®‹‹√ÊW‹„ ±‹≈£Ø¢‹¬
P‹ŸÊ®‹ ÷‹∆›√‹· ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹ P‹Æ›ÏoP‹ P›ÌWÊ≈”ÈÆ‹ E”‹·§›ƒ ‹◊‘PÊ„Ìv‹·         ±‹≈”›√‹›W‹·£§®Ê. B®‹√Ê ª‹ø· ÷‹·qr”‹·‹ Àa›√‹ÊÌ®‹√Ê Ø¢‹¬‹‰ ∏ÊŸ‹WÊY PÊ˘”‹§ ‹·¢‹
∑Ì®‹ B¬ÌoØ, √‹À, hʇP‹∏È G∆…√‹„ PÊ˘”‹§√ʇ. C¢‹§ ‹·¢›Ì¢‹√‹ WÊ„Ìw√‹·‹ ÊÁ.G”È.    ±‹≈a›√‹‹Æ‹·∞ π¢‹§ƒ”‹·£§√‹·‹ ww ”‹÷›¬©≈, ww g∆Ì´‹√È, ww A÷‹æ®›∏›®È,
√›gÕʇS√‹ √Êwx A¨P›√‹PÊR ∑Ì®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ BÌ´‹≈±‹≈®Ê‡Õ‹®‹ ÷‹⁄¤÷‹⁄¤W‹Ÿ‹∆„… Æ›¿·PÊ„vÊ   ww ª‹·‹ÆʇՋÃ√‹, ww ±‹oÆ› ‹·¢‹·§ ww W‹·g√›£ a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹· Pʇ̮‹≈ ”‹√‹P›√‹®‹
W‹Ÿ‹Ì¢Ê a‹aÈÏW‹Ÿ‹· ¢‹«Ê¡·¢‹·§£§Ê.                          Øø·Ì¢‹≈|®‹»…√‹·‹ ”‹√‹P›ƒ a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ›XÊ. ◊‡WÊ ”‹√‹P›ƒ a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹ÆÊ∞‡
   C‹‚W‹⁄XÌ¢‹ £‡√› A±‹÷›”‹¬P›ƒ ”‹ÌW‹£¡·Ì®‹√Ê Pʇ√‹Ÿ‹®‹ P‹v‹∆ £‡√‹®‹ i«Ê…W‹⁄WÊ  ‹·¢‹±‹≈a›√‹PÊR ∑Ÿ‹‘PÊ„Ÿ‹¤«›W‹·£§®Ê GÌ®‹√Ê ”Ê„‡Øøfi W›Ì¨ø·‹√‹ E®Ê™‡Õ‹‹‰
÷Ê„‡®‹√Ê ""À·√›P‹«È ∏›PÈ’''W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P›|∑÷‹·®‹·!                   PÊ˘”‹§ ´‹‹·Ï±‹≈a›√‹ʇ BX®Ê GÌ®›W‹»∆…Ê? ÷‹©ÆʇŸ‹· ®‹„√‹®‹Õ‹ÏÆ‹ a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹»…
   A»…Æ‹ ∑v‹ ◊Ì®‹„ À·‡Æ‹·W›√‹√‹· "Æ‹Æ‹WÊ„Ì®‹· ®Ê„‡~ ∏ʇP‹·', "‹·ÆÊ P‹or∆· ”›∆  ÷‹¢‹·§ ª›–ÊW‹Ÿ‹»… ‹·¢‹±‹≈a›√‹ P›ø·Ï Æ‹vÊø··£§®Ê. C®‹∆…®Ê 18 T›”‹X √ʇw¡„‡
∏ʇP‹·', "‹·W‹Æ‹Æ‹·∞ K©”‹∆· ÷‹| ∏ʇP‹·'&◊‡WÊ ¢‹‹·æ B”Ê&BP›ÌPÊ“W‹Ÿ‹Æ‹·∞ b‡qø·»…   a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹∆„… CÌ¢‹÷‹ P›ø·ÏP‹≈‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹≈”›√‹ ‹fiv‹«›W‹·£§®Ê. JÌ®‹· P‹vÊ
∑√Ê®‹· À·√›P‹«È ∏›PÈ’WÊ ÷›Q ÷Ê„‡®‹√Ê PÊ∆ʇ ›√‹W‹Ÿ‹»… ±‹›v‹ ”‹Ìª‹À”‹·       £√‹·±‹£, √›‹·”ʇ¢‹· À–‹ø·W‹Ÿ‹ÆÊ∞£§PÊ„Ìv‹· ◊Ì®‹„W‹Ÿ‹ Æ‹ÌπPÊø· ∏ʇ√‹·W‹Ÿ‹ÆÊ∞‡
¢‹§®Ê!! B®‹√Ê ÷‹|, ®Ê„‡~ ‘QR®‹ Ê·‡«Ê P‹·o·Ì∑ ”‹Ê·‡¢‹ ‹·¢›Ì¢‹√‹WÊ„Ÿ‹¤«Ê‡∏ʇP‹·.  A∆·W›w”‹·£§√‹·‹ Pʇ̮‹≈ ”‹√‹P›√‹ ‹·¢Ê„§Ì®ÊvÊ ”‹√‹P›ƒ a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹»… ‹·¢‹±‹≈a›√‹PÊR
CÌ¢‹÷‹ BÀ·–‹W‹⁄WÊ ‹·√‹·Ÿ›X E⁄®‹‹√‹· ¢››X¡·‡ ‹·¢›Ì¢‹√‹WÊ„Ÿ‹¤∆· ‹··Ì®Ê      A‹P›Õ‹ ؇v‹·£§®Ê. P›Æ‹·≥√‹, ±‹oÆ›, g‹ÂÈ–Êvȱ‹‚√‹ ‹·¢‹·§ ◊Ì© ÷›W‹„ ¢Ê∆·W‹·
∑√‹·¢›§√Ê.                                      BP›Õ‹›~ Pʇ̮‹≈W‹Ÿ‹∆„… C®Ê‡ P›ø·Ï Æ‹vÊø··£§®Ê. BÌ´‹≈±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»…√‹·‹
   ÷ʇX®Ê ÆÊ„‡w, ‹·¢›Ì¢‹ƒW‹Ÿ‹ ±‹›v‹?!                      "Joyce Meyer Ministry' GÌ∑ ”‹Ì”Êß ‹·¢‹±‹≈a›√‹PÊR ”‹Ì∑̨‘®‹ P›ø·Ï
   G»… P‹–‹r&P›±‹Ï|¬, ∑v‹¢‹Æ‹, Ø√‹·®Ê„¬‡W‹, A”‹‹fiÆ‹¢Ê, AÆ›¬ø·W‹⁄√‹·¢‹§ʉ‡   P‹≈‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹„≤‘ ±‹‰√ÊÁ”‹·£§®Ê. ¢‹À·Ÿ‹ÆÈ, ÀgøÂÈ, √›hÈ, ”‹„ø·Ï, ‹fi
A«Ê…∆… P‹‹··¬Ø”‹‹ÂÈ C√‹·¢‹§®Ê GÌ∑ ‹fi£¢‹·§. B®‹√Ê DW‹ P‹–‹r&P›±‹Ï|¬W‹⁄√‹·‹    q‡À, D q‡À(¢Ê∆·W‹·) ‹··Ì¢›®‹ T›”‹X q‡ÀW‹Ÿ‹∆„… ±‹≈aÊ„‡®‹Æ‹P›ƒ ‹·¢‹
P‹vÊW‹Ÿ‹«Ê…∆… P‹‹··¬Ø”‹r√‹ g¢ÊWÊ PÊ˘”‹§ ‹·¢›Ì¢‹ƒW‹Ÿ‹„ C√‹·¢›§√Ê! 2004 w”ÊÌ∑√È   ±‹≈a›√‹ Æ‹vÊø··£§®‹™√Ê, "Æ‹„¬ ÷Ê„‡±È q‡À' a›ÆÊ«ÈÆ‹»… P‹Æ‹∞v‹®‹∆„… ‹·¢‹±‹≈a›√‹
26√‹Ì®‹· ”‹·Æ›À· ∑Ì®‹±‹≥⁄‘®›W‹ Æ‹¢‹®‹Í–‹rƒWÊ G∆…√‹„ Ø”›Ã•‹Ï¢Ê¿·Ì®‹ ”‹÷›ø·      ‹fiv‹«›W‹·£§®Ê.
‹fiv‹·£§®‹™√Ê PÊ˘”‹§ À·–‹Æ‹ƒW‹Ÿ‹· ”‹÷›ø·®‹ Æʱ‹®‹»… ‹·¢›Ì¢‹√‹PÊR ‹··Ì®›X®‹™√‹·.     A–Êr‡PÊ, G√‹v‹· √‹„±›¿· Æ›|¬®‹ Ê·‡«Ê ª›√‹¢‹®‹ ª‹„±‹o®‹ ∑®‹∆· "P›≈”È'
Œ≈‡∆ÌP› ”‹√‹P›√‹‹Ì¢‹„ ”‹·Æ›À· ±‹ƒ÷›√‹®‹ Æʱ‹®‹»… Æ‹vÊø··£§®‹™ ‹·¢›Ì¢‹√‹‹Æ‹·∞   ∑Ì©®Ê GÌ®‹√Ê D PÊ˘”‹§ À·–‹Æ‹ƒW‹Ÿ‹· G–‹·r ±‹≈ª›‹Õ›»W‹⁄√‹∑÷‹·®‹·?
B®Ê‡Õ‹ ÷Ê„√‹w”‹·‹ ‹·„∆P‹ ؖʇ´‹ ‹fiv‹∏ʇP›X ∑Ì¢‹·. B®‹√Ê D À·–‹Æ‹ƒW‹Ÿ‹·         B®‹√Ê À·–‹Æ‹ƒW‹Ÿ‹· ÷ʇŸ‹·£§√‹·‹Ì¢Ê PÊ˘”‹§ ´‹‹·Ï A±‹√›´‹, «ÊÁÌXP‹¢Ê, ∑v‹¢‹Æ‹
GÌ¢‹÷‹ ∑·©≠‹Ì¢‹√ÊÌ®‹√Ê ¢‹À·Ÿ‹·Æ›wÆ‹ ‹fii ‹··S¬‹·Ì£≈ gø·∆»¢› A‹√‹·        W‹⁄Ì®‹ ‹··Q§ PÊ„v‹·¢‹§®Ê GÌ∑·®‹· Øgʇ BX®‹™√Ê ±›Õ›c¢‹¬ PÊ˘”‹§ √›–‹ÛW‹ŸÊ‡PÊ D
"‹·¢›Ì¢‹√‹ ؖʇ´‹ P›¿·®Ê'ø·Æ‹·∞ h›ƒWÊ ¢‹Ì®›W‹, ‹·®‹·√ÊÁÆ‹ ""Ê·ÁÆ›ƒq W›”Ê≥«È    ”‹‹·”ʬW‹⁄Ì®‹ ‹··P‹§›X∆…? ‹·¢›Ì¢‹√‹ʇ G∆… ”‹‹·”ʬW‹⁄W‹„ ±‹ƒ÷›√‹ÊÆ‹·∞‹‚®›
√ÊÁpÈ’ ±Ê‰≈pÊP‹“ÆÈ ¥Ê‰‡√‹‹ÂÈ'' GÌ∑ PÊ˘”‹§ ”‹ÌZoÆÊ ""Approach to combat Anti     ®‹√Ê PÊ˘”‹§ √›–‹ÛW‹Ÿ‹»… øfi‹‚®Ê ”‹‹·”ʬW‹ŸÊ‡ C√‹∏›√‹©¢‹·§ A∆…Ê? G∆… ”‹‹·”ʬW‹Ÿ‹Æ‹„∞
Conversion Law'' ÷Ê”‹ƒÆ‹»… 56 ±‹‚oW‹Ÿ‹ PÊÁ≤wø·ÆÊ∞‡ ±‹≈P‹q‘¢‹·. A®‹√‹»…Æ‹       ±‹ƒ÷‹ƒ”‹·‹ Õ‹Q§ PÊ˘”‹§ ´‹‹·ÏPÊR ‹fi¢‹≈ C√‹·‹‚®›®‹√Ê ¡„‡W‹®‹ ∑WÊY ª‹ø·º‡¢‹√›W‹·‹
13 A´›¬ø·W‹Ÿ‹»… ‹·¢›Ì¢‹√‹ ؖʇ´‹ P›¿·®Êø·Æ‹·∞ E∆…Ì\”‹®Ê‡ øfi‹ ƒ‡£         AW‹¢‹¬ʇخÊ? ¡„‡W‹‹Æ‹·∞ P‹±‹o GÆ‹·∞‹‚®›®‹√Ê AÌ¢‹÷‹ P‹±‹o®‹ ∑WÊYø·„
‹·¢›Ì¢‹√‹ ‹fiv‹∑÷‹·®‹· GÌ∑·®‹Æ‹·∞ À‹ƒ‘ ÷ʇŸ‹«›¿·¢‹·.               ÷Ê®‹ƒPÊ„Ÿ‹·¤‹–‹·r ®‹·∑Ï∆ʇ PÊ˘”‹§ ´‹‹·Ï? B√Ê„‡W‹¬ ‹Í©≠ ‹fiv‹·‹ ¡„‡W‹‹Æ‹·∞
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /128                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /129

ؖʇ´‹ ‹fiw®›™®‹√‹„ HPÊ? A–‹rP‹„R, ´‹‹·Ï‹Æ‹·∞ ‹fi√‹·P‹pÊr E¢‹≥Æ‹∞®‹ ‹·orPÊR        CÌ¢‹÷‹ ”‹√‹Ÿ‹ ”‹¢‹¬‹‰ PÊ˘”‹§ ‹·¢›Ì¢‹ƒW‹⁄WÊ A•‹Ï›W‹·‹‚©∆…Ê? ´‹‹·Ï‹Æ‹·∞
C⁄‘ ‹fi√›o ‹fiv‹·£§√‹·‹, ‹·¢›Ì¢‹√‹‹Æ‹„∞ JÌ®‹· ‹Í£§øfiX‘PÊ„Ìw√‹·‹ PÊ˘”‹§       ”‹√‹QÆ‹Ì¢Ê ‹fi√›o ‹fiv‹·‹‚®‹Æ‹·∞ À·–‹Æ‹ƒW‹Ÿ‹· Ø»…”‹·‹‚®‹· øfi›W‹?
´‹‹·Ï ±‹≈£±›®‹P‹√‹· ÷›W‹„ À·–‹Æ‹ƒW‹⁄Ì®‹ C®‹QRÌ¢‹ ∏ʇ√Ê HÆ‹Æ‹·∞ ؃‡Q“”‹∆·
”›´‹¬?
   "Gandhi, The Man'' ±‹‚”‹§P‹ ∑√Ê®‹ À·»…‡ W‹≈÷‹Ì ±Ê‰‡«›PÈ ∑WÊY ؇‹‚ Pʇ⁄√‹
∑÷‹·®‹·.
   W›Ì¨‡i ®‹Q“| Bµ≈P›®‹»…®›™W‹ π≈oÆÈ ‹·„∆®‹ À·»…‡ W‹≈÷‹Ì ÷›W‹„
A‹√‹ ±‹£ ÷ÊØ≈ ±Ê‰‡«›PÈ W›Ì¨‡iø·‹ƒWÊ £‡√› B±‹§À·¢‹≈√›X®‹™√‹·. A–Êr‡
A∆…, hÊ„‡÷›ÆÊ”È∑WÈÏÆ‹»… J̮ʇ ‹·ÆÊø·»…®‹™√‹·. JÊ·æ ‹·ÆÊWÊ BW‹À·‘®‹
A£¶¡„∑∫√‹· ""W›Ì¨‡i Q≈Œcø·Æ‹∞√Ê?'' AÌ¢‹ À·»…ø·Æ‹·∞ ±‹≈Œ∞”‹·¢›§√Ê. B®‹√Ê
÷ʇWÊ E¢‹§ƒ”‹∏ʇPÊÌ®‹· À·»…WÊ WÊ„¢›§W‹»∆…. ""W›Ì¨‡i ‹·„∆¢‹@ PÊ˘”‹§√ʇ A•‹›
PÊ˘”‹§ ´‹‹·ÏPÊR ‹·¢›Ì¢‹√‹ WÊ„Ìw®›™√Ê¡·‡?''&C‹‚W‹Ÿ‹»… øfi‹‚®‹· ØÆ‹∞ ±‹≈ÕÊ∞
GÌ®‹· A£¶ø·ÆÊ∞‡ PʇŸ‹·¢›§√Ê. A®‹PÊR ""ƛƋ· ”Ê∞‡◊¢‹√‹ g¢Ê ‹fi¢‹ Æ›v‹·£§®›™W‹
W›Ì¨‡iø·‹√‹ ∑WÊY ‹fi¢‹· ∑Ì¢‹·. W›Ì¨‡i BW›W‹ i‡”‹”ÈÆ‹ ‹fi¢‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ E«Ê…
‡U”‹·£§√‹·¢›§√Ê. ÷›W›X A‹√‹· Q≈Œcø·Æ‹∞√ʇ C√‹∏ʇP‹·'' GÌ∑ Ø´›Ï√‹PÊR ∑Ì®Ê‹‚
GÌ®‹· A£¶ E¢‹§ƒ”‹·¢›§√Ê.
   A‹√‹ AÆ‹·‹fiÆ‹PÊR CÆ‹„∞ JÌ®‹· P›√‹|À¢‹·§.
   ®‹Q“| Bµ≈P›®‹»… ‹Q‡» ‹Í£§ ‹fiv‹·£§®‹™ W›Ì¨‡iø·‹√‹ P‹aʇƒø·»… ∑·®‹≠
A•‹› P‹Í–‹°Æ‹ ∑®‹∆· i‡”‹”ÈÆ‹ ¥Ê‰‡pÊ„‡ C¢‹·§! B®‹√‹„ W›Ì¨‡i PÊ˘”‹§√›X√‹»∆….
   À·»…WÊ P‹·¢‹„÷‹∆‹Æ‹·∞ ¢‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤«›W‹»∆…. ""؇ʇPÊ PÊ˘”‹§ ´‹‹·ÏPÊR ‹·¢›Ì¢‹√‹
WÊ„Ÿ‹¤»∆…?'' GÌ®‹· W›Ì¨‡iø·Æ‹·∞ ±‹≈Œ∞”‹·¢›§√Ê. BW‹ ""ƛƋ· PÊ˘”‹§ ´‹‹·ÏW‹≈Ì•‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞
P‹„∆ÌP‹–‹›X A´‹¬ø·Æ‹ ‹fiw®Ê™‡ÆÊ. BP‹—Ï¢‹Æ‹„ BX®Ê™‡ÆÊ. B®‹√Ê PÊ„ÆÊWÊ
WÊ„¢›§¿·¢‹·, ◊Ì®‹„ ´‹‹·Ï®‹»… C∆…®Ê‡ C√‹·‹ ÀÕʇ–‹¢ÊW‹ŸÊ‡Æ‹„ PÊ˘”‹§ ´‹‹·Ï®‹»…∆…
AÌ¢‹. J∑∫ E®›¢‹§ ◊Ì®‹„ E®›¢‹§ Q≈Œcø·ÆÈ P‹„v‹ BW‹∑∆…. Q≈”‹§Æ‹ W‹·|W›Æ‹
‹fiv‹∆· A•‹› B¢‹Æ‹Æ‹·∞ AÆ‹·”‹ƒ”‹∆· PÊ˘”‹§‹·¢‹‹ÆÊ∞‡ A≤≥PÊ„Ÿ‹¤∏ʇPÊ̮ʇƋ„ C∆…''
GÆ‹·∞¢›§√Ê W›Ì¨‡i.
   A–‹rPÊR‡ ”‹·‹·æÆ›W‹»∆…, ""Q≈ŒcøfiØq¿·Ì®‹ ‹·Æ‹·–‹¬ P‹»ø·∑÷‹·®›®‹ ∑÷‹·
‹··S¬ ±›s‹W‹Ÿ‹· øfi‹‚‹‚?'' GÌ®‹· W›Ì¨‡i À·»…ø·Æ‹„∞ ±‹≈Œ∞”‹·¢›§√Ê. JÌ®Ê√‹v‹√‹
∑WÊY ÷ʇŸ‹∑«Ê…, "Q≈”‹§Æʇ AÌ£‹· ‹·¢‹·§ E⁄®‹‹√Ê∆…√‹„ B¢‹Æ‹ ”‹÷Ê„‡®‹√‹√‹·'' GÆ‹·∞
¢›§ŸÊ À·»….
   A–‹r√‹»… ""Yes'' GÌ®‹· ±‹≈£Q≈¿·‘®‹ W›Ì¨‡i, ""◊Ì®‹„ ´‹‹·Ï P‹„v‹ C®‹ÆÊ∞‡
÷ʇŸ‹·¢‹§®Ê. C”›…Ì A•‹› hÊ„‡√›‘Ûø·ÆÈ ´‹‹·ÏW‹Ÿ‹· ∏Ê„‡¨”‹·‹‚®‹„ C®‹ÆÊ∞‡''
GÆ‹·∞¢›§√Ê.
                                                 15 ”ʱÊrÌ∑√È 2007
                  IÆÈ‘r‡ÆÈ AÌ®‹√Ê A|· À˛›Æ‹, WÊ≈‡”È AÌ®‹√Ê AÆ›pÊ„À·, √ÊÁpÈ AÌ®‹√Ê
                À‹fiÆ‹, WÊ„v›xvÈÏ AÌ®‹√Ê √›PÊpÈ, ÷ÊØ≈ ¥Ê‰‡vÈÏ AÌ®‹√Ê BpÊ„‡Ê„∏ÊÁ«È’,
                π«È WʇpÈ’ AÌ®‹√Ê P‹Ì±‹‰¬o√È’, ‘r‡È h›∏È’ AÌ®‹√Ê I ±›vÈ, I ¥Ê‰‡ÆÈ,
                B¬ØÊ·‡Õ‹ÆÈ...
                   ”‹√È.GÌ.À. AÌ®‹√Ê?
                   P‹Æ‹∞Ì∏›w P‹pÊr, ◊Ì®‹„”›ßÆÈ H√ÈP›≈¥Èr ¥›¬P‹rƒ(DW‹ GaÈGG«È), ª‹®›≈‹£
                P‹π∫| ‹·¢‹·§ EP‹·R P›T›ÏÆÊ, ”‹√‹P›ƒ ”›∑„Æ‹· P›T›ÏÆÊ, ”Êr‡pÈ ∏›¬ÌPÈ B¥È
                Ê·Á”‹„√‹·, P‹Æ‹∞v‹ ”›◊¢‹¬ ±‹ƒ–‹¢È, Ê·Á”‹„√‹· ÀÀ, Œ‹Æ‹”‹‹··®‹≈, hÊ„‡WÈ g∆À®‹·¬¢È
                ¡„‡gÆÊ, ∏›…PÈ ‘”‹r‹ÂÈ(؇√›‹ƒ ¡„‡gÆÊ), ±›¬√›‘p›øÂÈx «›¬∏Ê„‡√ʇoƒ,
                Ê·Á”‹„√‹· ”‹P‹R√Ê P›T›ÏÆÊ, Ê·Á”‹„√‹· ”›¬Ìv‹«È ”Ê„‡±È, ≤≈ÌqÌWÈ ±Ê≈”È, ª‹oRŸ‹
                ∑Ì®‹