bettale-jagattu-6 by vijethgowda

VIEWS: 11 PAGES: 102

More Info
									∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§
   ª›W‹-&6


 ±‹ ¢›±È‘Ì÷‹
                             A±‹Ï}Ê


∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§
© 2008 by author

Author: Prathap Simha

Cover design: Laxmikanth Kanangi             PÜÄ ÓæÉàp… ÊæáàÇæ WÜgWÝñÜŨÜ


Pages: 200
                             A.B.C.D.
                             ŸÃæ¨Üá, PæçÊæáàÇæ Pæç¿á¯°oár
Price: Rs. 120                      APÜÒÃÜ £©ªÔ¨Ü ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ WÜáÃÜá
                             ÖÝWÜã bPÜRÊÜá3⁄4®Üã B¨Ü ÓÜÃæãàg
                             ÖÝWÜã bPÜR±Ü³¯Wæ.
No part of this publication may be reproduced or trans
mitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopy, recording or any
information storage and retrieval system, without
permission in writing from the author.
    P‹Í¢‹˝¢ÊW‹Ÿ‹·                                                       ±‹ƒÀw
     Æ‹Æ‹∞ H⁄WÊWÊ P›√‹|P‹¢‹Ï√›X√‹· ‹ "Àgø· P‹Æ›ÏoP‹'®‹ ”‹Ì±›®‹P‹√›®‹      1 ø··W‹ ø··W‹®‹∆„… ÷‹·qr ∑√‹∏ʇP›®‹ ‹Æ‹·     18. P‹√‹·}›Ø¨, ›¬ Ê„‡÷‹P‹„R ∏ʇv‹ ʇ
ÀÕÊÇՋÃ√‹ ª‹pÈ GÌ∑ HP‹ ‹fi¢‹ Õ‹QWÊ,  §                      Œ≈‡P‹Í–‹°Æ‹∆…, "º‡ ‹·'!             JÌ®‹· ±‹ƒ¨?
      ‹··Æ‹·∞w ∑√Ê®‹· ∏ÊÆ‹·∞¢‹qr®‹ AÆ‹Ì¢‹ bØ ›√‹ A ‹ƒWÊ,            2. Æ‹Æ‹∞ ÷Ê”‹√‹ P‹„WÊ J Ê·æ ÷›WÊ ”‹· ‹·æÆÊ.   19. Ø ‹·æ "÷‹·P‹·Ì'W›X CÆÊ∞–‹·r ©Æ‹
     D ±‹‚”‹§P‹ ‹Æ‹·∞ ÷Ê„√‹ ¢‹√‹·£§√‹· ‹ ÷‹·∑∫⁄¤ø· "”›◊¢‹¬ ±‹ P›Õ‹Æ‹'®‹                             P›ø·∏ʇP‹· ”›ÃÀ·?
                                          3. C£÷›”‹®‹ D ±‹‚o A®Ê–‹·r gÆ‹ƒWÊ
         æ
GÌ.G. ”‹·∑ ÷‹|¬ A ‹ƒWÊ,                               WÊ„¢‹·§?                     20. I ÷ʇpÈ CÌwøfi, ›pÈ A∏ËpÈ
     ÷›W‹„ Æ‹Æ‹∞ AÌP‹|W‹Ÿ‹Æ‹·∞ K©, Ê·bc, ÷‹√‹‘, ±Ê‰ ‡¢›’◊”‹·£§√‹· ‹ Ø ‹·WÊ                            ø·„?!
                                          4. A ‹√‹· WÊ„‡∆· ÷Ê„vÊ©®‹·™ Øg; B®‹√Ê
                                          B¢‹ P›”‹· ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìw®‹™ÆÊ?           21. ◊ÌX…–È, bÌX…–È, ”›≥$¬Ø…–È g¢ÊWÊ
                                   ±‹ ¢›±È‘Ì÷‹                          Æ‹ ‹·æ P‹ÌX…–È.
                                          5. ∑̮ʇ πqr¢Ê‡, ±‹≈£ ±‹‚o®‹∆„…
                                          PË¢‹·P‹ ‹Ø∞or ‹Æ‹ PÊ„ÆÊ ±‹‚o?          22. øfi√Ê–Êr‡ ∏ÊÁ®‹√‹„ øfi÷‹„,
                                                                   i& Ê·‡«Ê‡ ∏ʇP‹·, A«›Ã?
                                          6. ‹·„∆ À˛›Æ‹, Ê„Ÿ‹PÊø·«Ê…‡
                                          A√‹Ÿ‹∏ʇP‹· ˛›Æ‹                 23. i‡ ‹PÊR i‡ ‹ PÊ„v‹©®‹™√‹„
                                                                   ∏Ê«Êø·Æ›∞®‹√‹„ PÊ„v‹∏›√‹®Ê?
                                          7. A ‹√‹· ”› ‹Æ‹·∞ ±‹P‹RPÊR P‹„ƒ‘PÊ„Ìv‹·
                                          –‹√› ∑√Ê®‹ ‹√‹·.                 24. CÌ©ØÌ®‹ Æ‹ ‹·æ Æ‹ÌπPÊWʇ π‡Ÿ‹»®Ê
                                          8. PËq∆¬Æ‹®‹·™ ¢‹Ì¢‹≈, WËv‹√‹®‹·™ P‹·¢‹Ì¢‹≈   Ho·.
                                          9. ®Ê‡ ‹√‹Æ‹·∞ ª‹„«Ê„‡P‹PÊR C⁄”‹∆·        25. GÆ‹iÏ CÌw±ÊÌvÊÆÈ’, ±‹≈´›ØWÊ„Ì®‹·
                                          ±‹≈ø·£∞‘®Ê™‡ ¢‹±›≥?               •›¬ÌPÈ’.
                                          10. A ‹√‹· ”Ê„‡∆· ‹‚®‹· Sb¢‹,          26. AÌ•‹®Ê„™Ì®‹· ∏ʇ» øfiPÊ ∏ʇQ¢‹·§
                                          B®‹√ʇƋ̢Ê?                   AÌ£‡√›?
                                          11. B ø··W‹Ÿ‹®‹»… ∏›√‹©√‹» gW‹Ÿ‹.        27. ¥›∆·§ Æ›¬–‹Æ‹»”‹Ì ”›P‹·, ÆÊÁg bÌ¢‹ÆÊ
                                          12. ¢›¿· ª›√‹£ø· B√›´‹P‹ØW›X           ∏ʇP‹·.
                                          Ø ‹·æ®Ê„Ì®‹· ±›≈•‹ÏÆÊ C√‹».           28. A ‹√‹· ◊¢‹bÌ¢‹P‹√Ê„‡,
                                          13. ˛›Æ‹ ‹Æ‹®‹ " Ê„‡÷‹Æ‹' √›W‹!         ◊¢‹Õ‹¢‹·≈W‹ŸÊ„‡?

                                          14. A®‹· Ê„”‹ŸÊ P‹~°‡√‹„ A∆…, X…”‹ƒÆÈ      29. Æ›ŸÊ Ê„Æ›PÊ„®‹»… HÆ›W‹·¢Ê„§‡
                                          qø·√È’.                     WÊ„£§∆…, B®‹√Ê...?
                                          15. Ø–›R ‹· P‹ ‹·Ï, Øg ›®‹ ´‹ ‹·Ï        30. AÆ‹·P‹„∆‘Ì´‹· ´‹ ‹·Ï, HØ®‹√‹
                                                                   ‹· ‹·Ï?
                                          16. ”›ÀWÊ ‹··Æ‹·∞w ∑√Êø·∆· A–Êr«›…
                                          K©PÊ„Ÿ‹¤∏ʇQ¢›§?                 31. ‹·ñÜ¤æ ®Ê‡Õ‹ JvÊø·∆· Æ‹ ‹·æ ‹√ʇ ”›P‹·
                                          17. ∑∆ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹ √‹pÊr, ∑®‹·P‹·       32. i‡ ‹®‹ Ê·‡»Æ‹ ≤≈‡£ø·»… CP‹RqrWÊ
                                           ‹·„√›"∑pÊr'.                  ‘∆·P‹· ‹ Æ›¬ø·.
                                              Jí¨Üá ÊÜÞñÜíñÜã ¯g. AÊÜÃÜ ŸÃÜÖÜÊÜ®Üá° ÖÜÆÊÜÃÜá J±Ü³©ÃÜŸÖÜá¨Üá, AÆQÒÓÜÆá ÊÜÞñÜÅ
                   Æ‹Æ‹·∞w!                       ¿ÞÄWÜã ÓÝ«ÜÂËÆÉ. A¨æà CÊÜÃÜ ÖæaÜácWÝÄPæ. D ÓÜíWÜÅÖܨÜÈÉ®Ü ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° K¨Üáñܤ
                                              Öæãà¨Üíñæ CÊæÆÉÊÜä ¯ÊÜáWæà AÄÊÝ©àñÜá.
                    C¨Üá ÊÜáá®Üá°w AÆÉ. HPæí¨ÜÃæ ±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ        ŸÖÜÙÜÐÜár g®Ü D ±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ ®Ü®Ü°, Aí¨ÜÃæ Ô.BÃ…. ÔíÖÜ®Ü ÊÜáWÜ Gí¨æà
                  AÊÜÃÜ D ±ÜâÓܤPÜPæR ®Ü®Ü° ÊÜáá®Üá°w¿á AWÜñÜÂÊÜä CÆÉ.  »ÝËԨݪÃæ. Ëg¿á PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ A±Ü³, ÍܯÊÝÃÜ ÊÜáWÜ ŸÃæ¿ááñݤÃæ Gí¨Üá
                  AÊÜÃÜ AíPÜ|¨Ü K¨ÜáWÜÃæÆÉ ŸÆÉí¥Ü ÓÜíWÜ£ H®æí¨ÜÃæ,    £Ú©¨ÝªÃæ. ±ÜÅñݱÜÃÜ AíPÜ| K© ÊæáaÜácWæ¿á ÊÜÞñÜ®Üá° ®Ü®ÜWæ A²ìÔ¨ÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ.
                  "¸æñܤÇæ gWÜñÜá¤' GíŸ ÎÃæãà®ÝÊæáÁáà ÓÜãbÓÜáÊÜíñæ    bñÜÅ ®Üo ÃÜÊæáàÍ… AÊÜÃÜíñÜã ÖÝWæÁáà A®æàPÜ ÓÝÄ ÖæàÚ¨Üáªíoá. PæÆÊÜÄWæ ËÊÜÄÔ¨æªà®æ,
                  A®æàPÜ ÊÜáábcor Ÿbcor ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®æ°ÆÉ AÊÜÃÜá Ÿ¿áÈ   ÖÝWæÁáà A¿ÞbñÜÊÝX Ÿí¨Ü ÖæãWÜÚPæ¿á®Üá° ÓÜáÊÜá3⁄4®æ J²³Pæãíw¨æªà®æ. ±ÜÅñݱ…
                  WæÙæ¨Üá ¸æñܤÇæ¿ÞXÔ ¹vÜáñݤÃæ. AÊæÆÉ Jí¨Üá       ÔíÖÜÃÜ ÇæàS¯ ÃÜkáÙܲÓÜᣤÃÜÈ.
                  ÓÜíÓ槿á¨ÝXÃÜŸÖÜá¨Üá, CÆÉÊæà ÊÜÂQ¤WÜÙܨÝXÃÜ                                       Ô.BÃ…. ÔíÖÜ
                  ŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ÊÜñÜìÊÜÞ®Ü¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ Zo®æWÜÙÜ
                  PÜáÄñÜ©ªÃÜŸÖÜá¨Üá. ¿ÞÊÜ ÊÜááÇÝiWÜã JÙÜWÝWܨæà
                  A®ÝÊÜÃÜ|WæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ Äà£, ÖÝWæÁáà ¯à£.
                  B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜÃÜ AíPÜ|WÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜÊÝ¨Ü D
                  ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ÊÜáá®Üá°wÀáí¨Ü ÊÜáñæ¤ A®ÝÊÜÃÜ| BWܸæà
PݨÜ᪠A®ÜÊÜÍÜÂPÜ. K¨Üáñݤ Öæãà¨Üíñæ ñÝ®ÝXÁáà ÊÜá®ÜÔÕWæ ñÝX¹vÜáÊÜíñæ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨æà
±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ AÊÜÃÜ ÊæçÎÐÜr$Â.
   Pen is mightier than the sword G®Üá°ÊÜ ÊÜÞ£¨æ. CÊÜÃÜ ŸÃÜÖÜPæR B ÊÜÞñÜá
ÆWÜñݤWÜáñܤ¨æ. ±æ®Üá° PæãíaÜÊÜä ÊæãívÝXÆÉ, ŸÆá ÖÜÄñÜÊÝX¨æ. ±ÜÅ£ÊÝÃÜÊÜä ŸÃæ¿ááÊÜ
ÊÜááíaæ ±æ¯°®Ü Êæã®æ¿á®Üá° £QR £àw Êæã®ÜaÝXÓÜáñݤÃæÁãà A¯ÓÜáñܤ¨æ. ÖÝWæ ñÜÊÜá3⁄4
B¿áá«ÜÊÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÔPæãívÜá, ñÜÊÜá3⁄4 ÊÜá®ÜÔÕWæ Ÿí¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜkáÙܲÓÜáñݤÃæ. B
£àPÜÒ$¡ñæ ±Ü£ÅPæ¿á ±ÜâoPæR ÊÜWÝìÊÜOæ BX A¨Ü®Üá° K©¨ÜÊÜÄWÜã ñÜoárñܤ¨æ. B ÍÝS, B
PÜá©ñÜ ¿ÞÃÜã ËáÓ… ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá.
   JÙæÛ¿á ŸÃÜÖÜWÝÃÜÃÜÈÉ¿áã GÃÜvÜá Ë«ÜWÜÙÜáíoá. Êæá¨ÜáÊÝX, ËÊÜÃÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ¹wÓÜáñܤ
A¯ÔPæ¿á®Üá° Ô°WÜœ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX PÜoárñܤ, ±æäà~ÓÜáñܤ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá. ÖæàÙܸæàPÝ¨Ü ËÐÜ¿á¨Ü
±ÜÃÜËÃæãà«ÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÓÜãbÓÜáñܤ Jí¨Üá ÊݨÜÊÜ®æã°à ËaÝÃÜÊÜ®æã°à ÊÜáíwÓÜáÊÜâ¨Üá.
A¨æãí¨Üá Ë«Ü. ÊÜáñæã¤í¨Üá Ë«ÜÊÜä Eíoá. A¨Üá ®æàÃÜ ÖÝWæÁáà TÝÃÜ. A¯Ô¨Üª®Üá° ÓÜᣤ
ŸÙÜÔ, ¿ÞÄWæ GÈÉ ®æãàÊÝWÜáñܤ¨æÁãà Gí¨Üá Êæá¨ÜáÊÝXÔ ŸÃæ¿ááÊÜ hÝ¿áÊÜÞ®ÜPæR
C¨Üá ¨ÜãÃÜ. ¿ÞÃÜ®æ°à BWÜÈ A¥ÜÊÝ GÆÉÃÜ®æ°à BWÜÈ ÊæábcÔ BWܸæàPݨæªà®Üã CÆÉ.
C¨Üá ñܮܰ A¯ÔPæ, ñܮܰ A1⁄4±ÝÅ¿á, ñܮܰ £àÊÜÞì®Ü. J±Üâ³ÊÜÊÜÃÜá J±Ü³È, CÆÉ©¨ÜªÃæ
¹vÜÈ. B ŸWæ¿á Pæbc¯í¨Ü, ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ Ãæãbc¯í¨Ü ŸÃæ¿ááÊÜÊÜÃÜá ±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ.
«Ê‡SP‹√‹ ‹fi¢‹·
   JÌ®‹„ WÊ„¢›§W‹·£§∆…!

              ±‹ ¢›±È‘Ì÷‹
                                                   14 H≤ «È 2007
                   B¢‹Æ‹ ”›ßÆ‹    ‹Æ‹·∞ ¢‹·Ì∑∆· øfiƒW‹„ ”›´‹¬À∆….
                    B¢‹Æʇ ‹·¢Ê§ ÷‹·qr ∑√‹∏ʇP‹–Êr. B®‹√Ê AW‹» A√‹ ‹¢Ê„§Ì®‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ›W‹·¢›§ ∑Ì©
                  ®‹™√‹„ B¢‹ ‹·√‹·gÆ‹æ Ê£§√‹· ‹ øfi ‹ P‹·√‹·÷‹„ P›|·£§∆…, ”‹·⁄ ‹‰ ‘W‹·£§∆….
                    J Ê·æ Õ›«Êø·»… K®‹·£§√‹· ›W‹ A±‹≥Æ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹∏ʇPÊØ‘¢‹·. ”‹÷Ê„‡®‹√‹Æ‹ g¢ÊW‹„w
                  ÷Ê„√‹pʇ πor. ‹fi”‹„√‹· √ÊÁ∆· Ø«›™|PÊR ∑Ì©⁄®‹√‹·. W›w¡„Ì®‹Æ‹·∞ WÊ„¢‹·§±‹w‘
                  F√‹¢‹§ ÷Ê„√‹o√‹·. ”‹Ã∆≥ ®‹„√‹ ÷Ê„‡X®›™√Ê. W›w a›∆P‹ØWÊ WÊ„¢›§¿·¢‹· A ‹√‹·
                   ‹·÷‹√È GÌ∑ PÊŸ‹h›£WÊ ”ʇƒ®‹ ‹√‹·, ®‹»¢‹√ÊÌ®‹·. W›wø·Æ‹·∞ A»…¡·‡ Ø»…‘®‹
                  B¢‹, ÆÊ„W‹ ‹Æ‹·∞ G£§®‹. W›w H√‹·±Ê‡√›¿·¢‹·. ∏›∆P‹ƒ∑∫√‹· PÊŸ‹W‹·√‹·⁄®‹√‹·. ∏ÊÁW‹·Ÿ‹
                  W‹Ÿ‹ ”‹·ƒ ‹·ŸÊWÊÁ®‹ a›∆P‹, ØÌ©‘ ◊Ì©√‹·X ÷Ê„√‹o· ÷Ê„‡®‹. C¢‹§ ‹fiW‹Ï ‹·´‹¬
                  ®‹»… ©P‹·R ¢Ê„‡a‹®‹Ì¢›®‹ ∏›∆P‹√‹· ∏›øfiƒPÊ¿·Ì®‹ ∑Ÿ‹∆«›√‹Ìº‘®‹√‹·. B®‹√Ê

1 ø··W‹ ø··W‹®‹∆„… ÷‹·qr
                  ∏ʇwPÊ„Ìv‹√‹„ ∏Ê„W‹”Ê Ø‡√‹· ‘W‹»∆…. ∏›øfiƒPÊø·Æ‹·∞ ¢›Ÿ‹«›√‹®Ê ∏›Àø· ∑⁄WÊ
                  ÷Ê„‡®‹ Qƒø· ”‹÷Ê„‡®‹√‹ ®›÷‹ ‹Æ‹·∞ Bƒ‘PÊ„Ìv‹. A®‹Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø‘®‹ Ê·‡«›j£ø· ‹√‹·
  ∑√‹∏ʇP›®‹ ‹Æ‹· Œ≈‡P‹Í–‹°Æ‹∆…,   ‹·Æ‹·–‹¬¢‹Ã ‹ÆÊ∞‡ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹· B¢‹Æ‹Æ‹·∞ ®‹Ìw‘®‹√‹·.
                    AÌ®‹· ‹·w ‹Ì£PÊø· PË ø·ÏPÊR ‘QR ◊±Ê≥øfiX®‹·™, A ‹ ‹fiØ¢‹√›X®‹·™ ‹·¢›§√‹„
  "º‡ ‹·'!             A∆… v›. º‡ ‹ÂÈ√› È AÌ∏ʇv‹R√È.
                    ""”‹Ì”‹Ò¢‹PÊR ÷Ê„‡»‘®‹√Ê ±‹—Ïø·ÆÈ HÆʇƋ„ A∆…. Æ‹ ‹·æ ‹·Æ‹‘’Æ‹»…√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞
                  ∏ʇ√Êø· ‹ƒWÊ ”‹≥–‹r ›X £⁄ ÷ʇŸ‹∏ʇPÊÌ®‹√Ê A®‹· ”‹Ì”‹Ò¢‹®‹»… ‹fi¢‹ ”›´‹¬'' GÌ©®‹·™,
                  ""”‹Ì”‹Ò¢‹ ʇ √›–‹Û ª›–ÊøfiW‹∏ʇP‹·'' GÌ®‹· ”‹Ì”‹£§Æ‹»… À´Ê‡ø·P‹ ‹·Ìw‘®‹·™
                   ‹·w ‹Ì¢‹ƒÌ®‹ ®ËgÏÆ‹¬PÊ„RŸ‹W›X®‹™ AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√ʇ GÌ®‹√Ê Æ‹Ì∑·£§‡√›?
                    A®‹√‹ ◊Ì®Êø·„ JÌ®‹· P‹•Ê¿·®Ê, P›√‹| ‹‰ C®Ê.
                    1928√‹»… "g ›∏›™ƒ ”‹√‹P›√‹'®‹ AÌW‹ ›X «Êi”Ê…‡q È PËØ’«ÈWÊ B¡·RøfiX
                  ∑Ì®‹ AÌ∏ʇv‹R√È, ®‹»¢‹ƒWÊ ®Ê‡ › ∆ø· ±‹ ʇՋ ‹Æ‹·∞ ®Ê„√‹Q‘ PÊ„v‹∆· ∑÷‹Ÿ‹
                  P›∆©Ì®‹∆„ ÷Ê„‡√›v‹·£§®‹™√‹·. B ÷Ê„£§Æ‹»…¡·‡ PÊ∆ Ê·‡∆ÃW‹Ï®‹ ‹√‹· ‹·÷›¢‹æ
                  W›Ì¨‡iø· ‹√‹ P‹√Êø·Æ‹·∞ ¨P‹Rƒ‘ Æ›‘PÈÆ‹ Pʇ«›√› ‹ÂÈ ®Ê‡ ›∆ø·PÊR ®‹»¢‹√‹·
                  ±‹ ʇՋ ‹fiv‹· ‹‚®‹PÊR Awx±‹w‘®‹√‹·. BW‹ AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√ʇ ®Ê‡ ›∆ø· ±‹ ʇՋ
                  a‹Ÿ‹ ‹⁄ø· Æʇ¢‹Í¢‹Ã ‹◊‘PÊ„Ìv‹√‹·. B®‹√Ê ®‹»¢‹√‹· ®Ê‡ ›∆ø· ±‹ ʇՋ ‹fiv‹· ‹‚®‹PÊR
                  Õ›”‹˜W‹Ÿ‹· Awx∑√‹·¢‹§ Ê GÌ®‹· Ê·‡∆ÃW‹Ï®‹ ‹√‹· ±‹ £±›©”‹·£§®‹™√‹·. ÷›W›X ¢› ‹‚
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /12                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /13

◊Ì®‹„ BX®‹™√‹„ ®Ê‡ ›∆ø·®Ê„Ÿ‹PÊR ÷Ê„‡W‹∆· ∏›´‹P‹ ʇƋ· GÌ∑·®‹Æ‹·∞ £⁄ø·∆·              æ
                                               ""gÆ‹Æ› h›ø·¢Ê‡ Õ‹„®‹ @
AÌ∏ʇv‹R√È ‹··Ì®›®‹√‹·. ”‹Ã¢‹@ Õ›”‹˜W‹Ÿ‹Æ‹·∞ K© ‹·„∆©Ì®‹«Ê‡ £⁄ø·· ‹ ‹·Æ‹”‹·          ”‹Ì”›R√›¢È ©Ãg Ea‹¬¢Ê‡''
  ‹fiw ®‹√‹·. A®‹P›RX ”‹Ì”‹Ò¢‹ ‹Æ‹·∞ P‹√‹W‹¢‹ ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∆· ØÕ‹c¿·‘ ¢‹P‹R W‹·√‹·ÀÆ‹      AÌ®‹√Ê ÷‹·o·r ›W‹ G∆…√‹„ Õ‹„®‹ √ʇ. B®‹√Ê ”‹Ì”›R√‹©Ì®‹ Ea‹c√›W‹∑÷‹·®‹·
AÆÊÇ–‹}Êø·»… ¢Ê„v‹X®‹√‹·.                                GÌ∑ ‹fi£®Ê. P‹®‹Ï ‹·, ‹‘–‹u, ±‹√›Õ‹√‹, P‹Í–‹° ®Êà ±›ø·Æ‹( ›¬”‹), P‹≤∆,
  C¢‹§ ÷Ê„”‹PÊ√Ê ±‹Ìw¢‹ Æ›W‹±‹≥ Õ›‘˜ø· ‹√‹· Æ‹ ‹·æ bP‹R ‹·W‹ Ÿ‹„ƒÆ‹ Æ‹√‹‘Ì÷‹√›g±‹‚√‹  ®‹ ‹Ï£( ‹fi¢‹ÌX), ”‹¢‹¬P› ‹· h›∏›», ›»æ‡Q, ÀÕ›ÃÀ·¢‹ ‹··Ì¢›®‹ M·— ‹··ØW‹Ÿ‹
®‹»… ≤…‡v‹√È(«›ø·√È) BX®‹™√‹·. ”‹Ì”‹Ò¢‹®‹»… A”›´›√‹| ±›Ìw¢‹¬ ”›¨‘®‹™            ‹·„∆ ‹Æ‹·∞ ÷‹·v‹·QPÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡®‹√Ê A ‹√›¬√‹„ ∏› ÷‹æ| √‹∆…. v›P‹r√È ‹·P‹RŸ‹·
A ‹√‹· ≤…‡v‹√È ±‹ƒ‡PÊ“W›X K®‹·£§®›™W‹«Ê‡ Ê·Á”‹„√‹· A√‹ ‹·ÆÊø·»… √›g P‹· ‹fi√‹,         r
                                             v›P‹√ʇ BW‹∏ʇP‹·, GÌi؇√È ‹·P‹RŸ‹· GÌg؇√ÈW‹ŸÊ‡ BW‹∏ʇP‹· GÌ®‹· ÷ʇWÊ C∆… ʉ‡
P‹· ‹fiƒø·ƒWÊ ±›s‹ ÷ʇ⁄®‹™Ì•‹ ‹¬Q§. 1905√‹«Ê…‡ ±‹Ìw¢‹ ÷›W‹„ Õ›‘˜ ±‹ƒ‡PÊ“W‹Ÿ‹»…      A®Ê‡ ƒ‡£ J∑∫ ∏› ÷‹æ|Æ‹ ‹·W‹Æ›X ÷‹·qr®‹ ‹fi¢‹ PÊR ∏› ÷‹æ|Æ›W‹· ‹‚®‹„ C∆….
¢Ê‡W‹ÏvÊøfiX®‹™√‹·. ≤…‡v‹√È ±‹ƒ‡PÊ“ø· Æ‹Ì¢‹√‹ Æ‹√‹‘Ì÷‹√›g±‹‚√‹PÊR ◊Ì©√‹·X®‹       B®‹√Ê ∏› ÷‹æ|Æ‹ ‹·W‹Æ›X ÷‹·o·r ‹‚®‹ƒÌ®‹ ˛›Æ‹, ”‹ª‹¬ Æ‹v‹¢ÊW‹Ÿ‹Ì¢‹÷‹ Àa›√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞
A ‹√‹· «›ø·√ÈXƒ B√‹Ìº‘®‹√‹·. g¢ÊWÊ ”‹Ì”‹Ò¢‹ Aª›¬”‹ ‹‰ Ø√‹Ì¢‹√‹ ›X¢‹·§. Õ›‘˜       ”‹÷‹g ›X¡·‡ ±‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ AÆ‹·P‹„∆À√‹·¢‹§®Ê. B®‹√‹„ ∏› ÷‹æ|Æ›W‹∏ʇP›®‹√Ê
W‹⁄WÊ 6 ÷Ê|·° ÷›W‹„ 4 W‹Ìv‹· ‹·P‹RŸ‹·. WË¢‹ ‹·∑·®‹≠Æ‹ Àa›√‹´›√Êø·Æ‹·∞ Ê·bc®‹ D      ”‹Ã¢‹@ ˛›Æ‹ ”‹Ì±›®‹ÆÊ ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹·. ÷›WÊ ˛›Æ‹ ”‹Ì±›®‹ÆÊ ‹fiwPÊ„Ìv›W‹ B¢‹ØWÊ
  ‹·w ‹Ì¢‹, ”‹Ì”‹Ò¢‹®‹»… ""∑·®‹≠ ª›W‹ ‹¢‹'' ∑√Êø·∆· ‹··Ì®›X®‹™√‹·. C¢‹§ 1929√‹»…      ‹·√‹·÷‹·o·r ∆º”‹·¢‹§®Ê, ©ÃgÆ›W‹· ¢›§ÆÊ. ‹·÷‹—Ï A√‹ÀÌ®È, ±‹Ìw¢È Õ›¬ ‹ÂÈi
P‹Æ›ÏoP‹PÊR BW‹À·‘®‹ ‹·®‹Æ‹ Ê„‡÷‹Æ‹ ‹fiŸ‹À‡ø· ÷›W‹„ Æ›W‹±‹≥ Õ›‘˜ø· ‹√‹·                                 æ
                                             P‹Í–‹° ‹ ‹·Ï (±‹Ìw¢‹ ±‹®‹À ±‹vÊ®‹ Ê„®‹∆ ∏› ÷‹}ʇ¢‹√‹), ”›ÃÀ· ®‹øfi Æ‹Ì®‹ ”‹√‹”‹Ã£,
bP‹R ‹·W‹Ÿ‹„ƒÆ‹»… Æ‹vÊ®‹ ”‹ªÊø· ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… ±‹√‹”‹≥√‹ ªÊ‡qøfi®‹√‹·. ªÊ‡q                           ™
                                             ”›ÃÀ· À ʇP›Æ‹Ì®‹, «›«È ∑÷‹®‹„√È Õ›‘˜, ∏›∑· √›hʇ̮‹ ±‹ ”›®È, PÊ.PÊ. ‹··Ø“
”Ê∞‡÷‹PÊR £√‹·X¢‹·. Õ›‘˜W‹Ÿ‹· ∑√Êø··£§®‹™ ""∑·®‹≠ ª›W‹ ‹¢‹''®‹ ÷‹”‹§±‹ £W‹Ÿ‹Æ‹·∞ K©®‹            æ   …      u
                                             C ‹√›¬√‹„ ∏› ÷‹|√‹∆, P‹»¢‹· ÕÊ ‡–‹√ÊØ‘PÊ„Ìv‹ ‹√‹·.
  ‹fiŸ‹À‡ø· ∏Êbc ∏Ê√‹W›®‹√‹·. ‹··Ì∏ÊÁWÊ ∑√‹· ‹Ì¢Ê Õ›‘˜W‹⁄WÊ B÷›ÃÆ‹ ؇w®‹√‹·.         AÌ∏ʇv‹R√È P‹„v‹ ÕÊ ‡–‹u ‹¬Q§¡·‡.
«›ø·√ÈXƒø·„ ”‹ƒøfiX Æ‹vÊø·®‹ P›∆ ‹®‹·. g¢ÊWÊ ◊ƒø· ÷Ê|·° ‹·P‹R⁄WÊ               A´‹Ï ‹ø·”‹·’ P‹ŸÊ®‹ Ê·‡«Ê ”‹Ì”‹Ò¢‹ A´‹¬ø·Æ‹ ‹fiw ±›Ìw¢‹¬ ”›¨‘®‹√‹·.
  ‹·®‹· Ê ‹fiw PÊÁ ”Ê„‡£®‹™ Õ›‘˜W‹Ÿ‹· ”‹Ì”›√‹ ‹Æ‹·∞ πo·r 1929, APÊ„r‡∑√ÈÆ‹»…        ʇ®‹&E±‹Ø–‹¢‹·§W‹Ÿ‹Æ‹·∞ A´‹¬ø·Æ‹ ‹fiw, ÀÕÊ…‡—”‹· ‹ ”› ‹·•‹¬Ï ±‹vÊ®‹√‹·. A®‹√‹
  ‹··Ì∏ÊÁWÊ ¢Ê√‹⁄®‹√‹·. A®Ê‡ ‹–‹Ï®‹ w”ÊÌ∑√ÈÆ‹»… ‹··Ì∏ÊÁÆ‹»… Æ‹vÊ®‹ ±› •‹ÏÆ›       ¥‹∆ ʇ "Riddle in Hinduism'' ±‹‚”‹§P‹. ʇ®‹W‹Ÿ‹ P›∆®‹»… h›£ ±‹®‹≠£¿·√‹»∆….
”‹ªÊ¡„Ì®‹√‹ ʇŸÊ ‹fiŸ‹À‡ø·√‹· Æ›W‹±‹≥ Õ›‘˜ø· ‹√‹Æ‹·∞ W›Ì¨‡iø· ‹ƒWÊ            A”‹≥$ÍÕ‹¬¢Êø·„ C√‹»∆…. ÷›W›®‹√Ê h›£ ‹¬ ‹”Êß ◊Ì®‹„ ”‹ ‹fig®‹»… ÷ʇWÊ
±‹ƒa‹ø· ‹fiwPÊ„or√‹·. W›Ì¨‡iø· ‹√‹· A»…¡·‡ C®‹™ AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√‹Æ‹·∞           ”ʇƒPÊ„Ìw¢‹·? ‹··Ì¢›®‹ 24 JW‹o·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹qr ‹fiw√‹· ‹ AÌ∏ʇv‹R√È, Æ‹ ‹·æ
P‹√Ê®‹· ""¢‹· Ê·ÿ W‹·√‹· P› ¢‹«›ÕÈ •› Æ‹? BW‹øfi ®Ê‡TÊ„‡ ¢‹· ‹fiÿ√› W‹·√‹·'' GÌ®‹·    ±‹Ìw¢‹& ±› ‹·√‹ ‹W‹Ï®‹ ‹Ìa‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ D ±‹‚”‹§P‹®‹»… ∑ø·∆·WÊ„⁄‘ ®›™√Ê.
Æ‹WÊøfiw®‹√‹·.                                      ÷›W‹Ì¢‹ A ‹√‹· øfi√‹ Ê·‡∆„ ®ÊÇ–‹ P›√‹»∆…. ""”‹Ì”‹Ò¢‹ ‹ÆÊ∞‡ A¨P‹Í¢‹ ª›–ÊøfiX
  ◊‡WÊ 1930√‹»… Æ›W‹±‹≥ Õ›‘˜W‹⁄Ì®‹ AÌ∏ʇv‹R√È A ‹ƒWÊ ”‹Ì”‹Ò¢‹ ±›s‹ B√‹Ìª‹       ‘ÇP‹ƒ”‹· ‹Ì¢Ê'' 1949, ”ʱÊrÌ∑√È 10√‹Ì®‹· ”‹Ì”‹£§Æ‹»… À´Ê‡ø·P‹ ‹Æ‹·∞ ‹··Ì©qr®‹·™
  ›¿·¢‹·.                                        AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√ʇ. AÌ¢‹÷‹ Ê·‡´›À, Àa›√‹±‹√‹ ‹¬Q§ CÌ®‹· πÌπ¢‹ ›W‹·£§√‹· ‹‚®Ê‡
   ›√‹PÊR ‹·„√‹· ©Æ‹ ±›s‹. ‹··Ì©Æ‹ ±›s‹PÊR ÷Ê„‡®Ê„v‹ ÆÊ¡·‡ ◊Ì©Æ‹ ±›s‹®‹        ∏ʇ√Ê ƒ‡£. JÌ®‹· ‹W‹Ï®‹ ‹√‹· AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√‹Æ‹·∞ À·‡”‹«›£ø· ◊ÆÊ∞«Êø·«Ê…‡
∑WÊY AÌ∏ʇv‹R√È A ‹ƒÌ®‹ ±‹ ÕÊ∞W‹Ÿ‹ ±‹qr¡·‡ ‘®‹≠ ›X√‹·£§¢‹·§. A®‹PÊR E¢‹§√‹ ÷ʇ⁄®‹    ÆÊ„‡v‹·¢›§√Ê. À·‡”‹«›£ø· ±‹ £±›®‹P‹ÆÊÌ∑Ì¢Ê P›|·¢›§√Ê, ÀÆ›P›√‹| q‡Q”‹·¢›§√Ê.
  ‹fi¢‹ PÊR B ±‹ ÕÊ∞ ‹·¢Ê§ ∑√‹· ‹‚©∆… ÊÌ∑ ∑WÊY øfi ‹ T›£ ø·„ C√‹»∆…. AÌ∏ʇv‹R√È     CÆÊ„∞Ì®ÊvÊ AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√‹Æ‹·∞ JÌ®‹· h›£, ‹W‹ÏPÊR ‘‡À·¢‹WÊ„⁄‘, aËP‹o·r
¢‹ ‹·æ ‹·Æ‹®‹»… ‹·„w®‹ ”‹ÌÕ‹ø·W‹Ÿ‹ÆÊ∞∆… ‹··Ì©o·r a‹bÏ”‹·£§®‹™√‹·. ◊‡WÊ G√‹v‹·      ÷›Q B aËP‹qrÆ›aÊø· ‹√‹Æ‹·∞ AÌ∏ʇv‹R√È À√Ê„‡¨W‹ŸÊÌ∑Ì¢Ê P›|· ‹, P›®›oQR⁄
  ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ P›∆ Æ›W‹±‹≥ Õ›‘˜W‹Ÿ‹ ∑⁄ ”‹Ì”‹Ò¢‹ P‹»¢‹ AÌ∏ʇv‹R√È HŸ‹· ‹–‹Ï W‹Ÿ‹»…      ø·· ‹ ‹√‹„ C®›™√Ê. B®‹√Ê CÌ¢‹÷‹ Q‡Ÿ‹· ‹·Æ‹‘ߣ (Ghetto mentality)¿·Ì®‹,
”‹Ì”‹Ò¢‹®‹»… AW›´‹ ±›Ìw¢‹¬ ‹Æ‹·∞ ”‹Ì±›©‘®‹√‹·.                       ‹¬Q§±‹‰hÊ (Deitycation)¿·Ì®‹ ±‹√‹”‹≥√‹ ®ÊÇ–‹ (Mutual animosity) ”‹Í—røfiW‹·
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /14

¢‹§®Ê¡·‡ ÷Ê„√‹¢‹·, AÌ∏ʇv‹R√È P‹Æ‹”›®‹ h›£√‹◊¢‹ ”‹ ‹fig ‹Æ‹·∞ ”‹Í—r”‹∆· ”›´‹¬À∆….
øfi√Ê„‡ ±‹‰ ‹Ïg√‹· ‹fiw®‹ ¢‹≤≥WÊ C ‹£§Æ‹ ‹√‹Æ‹·∞ ®‹Ìw”‹· ‹‚®‹· ÷ʇWÊ ”‹ƒø·∆… ʉ‡,
À·‡”‹«›£ ∏ʇPÊÆ‹·∞ ‹ ‹√‹Æ‹·∞ AÆ‹÷‹Ï√‹· GÌ∑Ì¢Ê P›|· ‹‚®‹„ A–Êr‡ ¢‹±›≥W‹·¢‹§®Ê.
CÌ¢‹÷‹ ¢‹±‹‚≥ £⁄ ‹⁄PÊ, A±‹Æ‹ÌπPÊ, ±‹√‹”‹≥√‹ ®ÊÇ–‹ ‹Æ‹·∞ ÷Ê„‡W‹«›w”‹∆· ‹·¢Ê§ ÷‹·qr
∑√‹∏ʇP›X√‹· ‹‚®‹· Œ ‡P‹Í–‹°Æ‹∆…, "º‡ ‹·'√› È AÌ∏ʇv‹R√È.
  C ‹¢‹·§ AÌ∏ʇv‹R√È gÆ‹æ©Æ‹.
  A ‹√‹Ì¢Ê ˛›Æ‹ ”‹Ì±›®‹ÆÊø· ‹·„∆P‹ Æ› ‹‰ Ea‹c√›WÊ„‡|.
                                           No amount of darkness can hide a spark of
                                                   light.
                                                    13 gÆ‹ ‹ƒ 2007
                AØ”‹·£®Ê øfiPÊ„‡ CÌ®‹·
                ؇ÆʇÆʇ Æ‹Æ‹∞ ‹ŸÊÌ®‹·
                 ‹fiø·®› «Ê„‡P‹©Ì®‹
                Æ‹Æ‹W›X ∑Ì®‹ ‹ŸÊÌ®‹·
                A÷› GÌ•‹ ‹·´‹·√‹ øfi¢‹ÆÊ
                PÊ„∆·… ÷‹·v‹·X J Ê·æ Æ‹Æ‹∞ ÷›WÊ ”‹· ‹·æÆÊ....
                ≤ ‡£”›§Æʇ C√‹∏ʇP‹Ì£∆…. ؇ ʉ∑∫ P‹Æ‹”‹·W›√‹ÆÊ„‡, P‹∆≥Æ› i‡À¡„‡ BX®‹™√‹„
               ”›P‹·, ‹·Æ‹”‹·’ J Ê·æ ∏Êa‹cW›W‹·¢Ê§. ‹·¢Ê§ ‹·¢Ê§ PʇŸ‹∏ʇP‹·, ‹·√‹·P‹“| ʇ ‹·√‹⁄ PʇŸ‹∏ʇP‹·
               AÌ¢‹ AØ”‹· ‹ D ”›∆·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PʇŸ‹·¢›§ C®‹™√Ê øfi ‹‚®Ê„‡ ª› ‹X‡¢Ê¡·‡ C√‹∏ʇP‹·,
               A®‹Æ‹·∞ P‹À¡·‡ ∑√Ê©√‹∏ʇP‹· AÌ¢‹ AØ”‹·¢Ê§. Æ‹À√›®‹ ª› ‹ÆÊ ‹·„w”‹· ‹ C®‹·
               "b¢‹ X‡¢Ê'. B®‹√Ê ∑√Ê©√‹· ‹ ‹√‹· P‹À ÷‹Í®‹ø·®‹ gø·Ì¢‹ P›¿·R~. b¢‹ P‹„v‹
               A–Êr‡ Æ‹À√›X®Ê. B®‹√Ê A®Ê‡Æ‹· A”› ‹fiÆ‹¬ P‹•Êø·∆…. Æ› Ê∆… ∑ø·”‹· ‹ ÷›¬≤
               GÌwÌWÈ P‹„v‹ A»…∆…. ‹·Æ‹‘’Æ‹ Ê·‡«Ê Aa‹c⁄ø·®‹ d›±‹‚ ‹·„w”‹· ‹ B¬QrÌWÈ
               C∆…. ‹fi”‹r√È≤‡”È AÌ¢‹ ÷ʇŸ‹∆· AÌ•‹®Ê™‡Æ‹„ C∆…. B®‹√‹„ b¢‹ aÊÆ›∞X®Ê.
               C»… ÷ʇŸ‹·£§√‹· ‹‚®‹· C£§‡aÊWÊ πv‹·W‹vÊøfi®‹ " ‹··ÌW›√‹· ‹·ŸÊ'ø· ∑WÊY. ‹–‹Ï®‹
               PÊ„ÆÊø·»…, A®‹„ a‹⁄W›∆®‹»… " ‹·ŸÊ'øfiX®Ê.

2 Æ‹Æ‹∞ ÷Ê”‹√‹ P‹„WÊ J Ê·æ
                CÌ•‹®Ê„™Ì®‹· " ‹·ŸÊ' SÌw¢‹ ∏ʇQ¢‹·§!
                W‹·| ‹·or ÷›W‹„ À ‹·Õ›Ï ®‹Í—r¿·Ì®‹∆„ P‹Æ‹∞v‹ b¢‹ √‹ÌW‹ ∑√‹v›X¢‹·§. A®Ê‡

  ÷›WÊ ”‹· ‹·æÆÊ..!                                     ≠
               ÷‹Ÿ‹”‹∆· ‹··SW‹Ÿ‹·, A”‹÷‹¬ ÷‹·qr”‹· ‹ ƒ Ê·‡PÈ ÷› ‹⁄, ‘®‹”‹„¢‹ PÊR‡ AÌqPÊ„Ìw√‹· ‹
               ”›r√È Ø ‹fiϱ‹P‹√‹·, ÷Ê„”‹∑√‹Æ‹·∞ ÷‹®‹·™∑‘§Æ‹»…o·rPÊ„Ÿ‹·¤ ‹ PÊ„Ÿ‹P‹· ‹·Æ‹‘ߣ ◊‡WÊ
               ±‹qr ‹fiv‹·¢‹§«Ê‡ ÷Ê„‡W‹∑÷‹·®‹·. A–Ê„rÌ®‹· PÊ„Ÿ‹P‹· P‹Æ‹∞v‹ b¢‹ √‹ÌW‹ ‹Æ‹·∞ B ‹ƒ‘®Ê.
                                                       æ
               JÌ®‹√‹ ◊Ì®Ê JÌ®‹· b¢‹ W‹Ÿ‹· πv‹·W‹vÊøfiW‹·¢‹§ Ê, ¥›…±È ±‹qr ”ʇ√‹·¢‹§ Ê. Æ‹ ‹·»… JŸÊ¤ø·
               خʇÏÕ‹P‹√‹·, P‹•ÊW‹Ÿ‹· C∆… AÌ¢‹∆…. B®‹√Ê ”‹ÍgÆ‹Œ‡∆¢Ê, ±‹ ¡„‡W‹Œ‡∆¢ÊW‹⁄WÊ SÌw¢‹
               PÊ„√‹¢Ê¿·®Ê. P‹Æ‹∞v‹ b¢‹ √‹ÌW‹ ‹Æ‹·∞ PÊŸ‹WÊ ¢‹Ÿ‹·¤£§√‹· ‹‚®‹· CÌ¢‹÷‹ PÊ„√‹¢Ê¡·‡. √› ‹··,
               √›PÈ«ÊÁÆÈ ÊÌP‹pʇÕÈ, ”‹Ì®Ê‡ÕÈ Æ›W‹√›hÈ A ‹√‹Ì¢‹÷‹ "PÊ„‡q' Ø ‹fiϱ‹P‹ƒ®‹™√‹„
               C ‹ƒWÊ À–‹·° ‹´‹ÏÆÈ, √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ, Œ ‹√›hÈ P‹· ‹fi√È, ”‹·©‡±ÈW‹ŸÊ‡ ∏ʇP‹·.
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /18                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /19

¢‹À·Ÿ‹·, ¢Ê∆·XÆ‹»… ◊pÈ B®‹ b¢‹ W‹ŸÊ‡ BW‹∏ʇP‹·. ‹·¢Ê„§∑∫ ”›r√È Ø ‹fiϱ‹Qøfi®‹      A ‹√‹Ì¢‹÷‹ ”› ‹fiÆ‹¬ ±‹ £ªÊø·Æ‹∞ "Æ‹o'√‹Æ›∞X, J̮ʄ̮ʇ b¢‹ W‹Ÿ‹»… ”›r√ÈW‹Ÿ‹Æ›∞X
±› ‹Ï¢‹ ‹·æÆ‹ ‹ƒW‹Ì¢‹„ ¢‹ ‹·æ ‹·P‹RŸ‹Æ‹·∞ πor√Ê ∏ʇ√Ê øfi ‹ Æ‹o√‹„ P›|· ‹‚©∆….       ‹fiw®‹·™ ±‹‚or|° P‹|W›«È GÌ∑ خʇÏÕ‹P‹Æʇ. P‹ ‹·∆ ÷›”‹ÆÈ A ‹√‹Ì¢‹÷‹ ‹·÷›ÆÈ
÷›X√‹· ›W‹ ÷Ê„”‹¢‹Æ‹ ÷ʇWÊ ÷Ê„√‹∑√‹∆· ”›´‹¬? øfi√›®‹√‹„ ÷Ê„”‹ vÊÁ√ÊP‹r√È b¢‹       Æ‹oƒ®‹™√‹„ "Æ›ø·W‹ÆÈ' CÌ©W‹„ ‹·~√‹¢‹∞Ì b¢‹ Ê̮ʇ T›¬£ ±‹vÊ©®Ê. AÀ·¢›ªÈ
 ‹fiv‹∏ʇP›®‹√Ê ÷Ê„”‹ Ø ‹fiϱ‹P‹√‹ÆÊ∞‡ ÷‹·v‹·P‹∏ʇP‹·. خʇÏÕ‹P‹√‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w øfi√‹„   ∑a‹cÆÈ Æ‹q‘®‹™√‹„ "BÆ‹Ì®È' GÌ©W‹„ ÷‹Í—PʇÕÈ ‹··SiÏ b¢‹ ʇ. P‹Æ‹∞v‹®‹∆„…
÷‹|÷›PÊ„∆…. B®‹√Ê Ø®Ê‡ÏÕ‹P‹Æʇ 'Captain of the ship'. ±‹‚or|° P‹|W›«È,          AÌ¢‹÷‹ ±‹ƒ‘ߣ ”‹Í—røfiW‹∏ʇP‹·. ”‹Í—røfiW‹∏ʇP›®‹√Ê Æ‹ ‹·æ ”›r√È Ø ‹fiϱ‹P‹√‹·
Õ‹ÌP‹√ÈÆ›WÈ Æ‹Ì¢‹√‹ vÊÁ√ÊP‹r√È ÷Ê”‹√‹· ÆÊ„‡w b¢‹ PÊR ÷Ê„‡W‹· ‹Ì¢‹÷‹ ±‹ƒ‘ߣ P‹Æ‹∞v‹®‹»…  ‘®‹≠”‹„¢‹ ‹Æ‹·∞ πv‹∏ʇP‹·. ÷Ê„”‹ خʇÏÕ‹P‹ƒWÊ A ‹P›Õ‹ ؇v‹∏ʇP‹·. ”‹ ›ƒ
   r
”‹Í—øfiW‹«Ê‡ C∆…. √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ ÷›W‹„ E±Ê‡Ì®‹ ±› √‹Ìª‹®‹»… √‹k·∆PÈ ¢Ê„‡ƒ®‹„™         ‹fiv‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ Ø»…”‹∏ʇP‹·. A–‹rP‹„R JŸÊ¤ø· خʇÏÕ‹P‹ƒWÊ Æ‹ ‹·æ»… SÌw¢‹ PÊ„√‹¢Ê¿·∆…
EÌo·. ±Ê ‡ ‹·«Ê„‡P‹ ÷›W‹„ √‹|¨‡√‹ b¢‹ W‹Ÿ‹· ∑Ì®›W‹ √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ J∑∫            GÌ∑·®‹Æ‹·∞ " ‹··ÌW›√‹· ‹·ŸÊ'ø· ¡„‡W‹√›hÈ ª‹pÈ, W‹·√‹·±‹ ”›®È, ±›¢›hÊ,
خʇÏÕ‹P‹Æ›X, Æ‹oÆ›X G√‹v‹√‹∆„… ”ÊÁ GØ‘PÊ„Ìv‹√‹·. BW‹ خʇÏÕ‹P‹ √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ       "ÆÊÆ‹≤√‹»' T›¬£ø· √‹¢‹∞g DW›W‹«Ê‡ Ø√‹„≤‘®›™√Ê. "P‹∆…√‹⁄ ÷‹„ ›X' ‹·„∆P‹
÷ʇ⁄®‹Ì¢Ê Æ‹o √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™. ÷›W›X¡·‡ √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ b¢‹ W‹Ÿ‹·                                        ∞
                                             Æ›W›ª‹√‹|, "A ‹·Í¢‹´›√Ê' ‹·„∆P‹ Æ›W‹£÷‹⁄¤ a‹Ì®‹ ÕʇS√È P‹Æ‹v‹®‹∆„… JŸÊ¤ø· b¢‹
                              …
¢›Ì£ P‹ ›X A®‹·Ω¢‹ GØ”‹·£§®‹™ ‹‚. ÷›v‹·W‹Ÿ‹ b£ ‡P‹√‹|®‹∆Ì¢‹„ ”‹ÍgÆ‹Œ‡∆¢Ê, ÷Ê„”‹¢‹Æ‹    ‹fiv‹∑÷‹·®‹· GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ‹·¢Ê§ ”›π‡¢‹·±‹w‘®›™√Ê. Æ›W‹£÷‹⁄¤( ‹fi¢›vÈ ‹fi¢›vÈ
G®‹·™P›|·£§¢‹·§. b¢‹ W‹Ÿ‹„ ◊pÈ BW‹·£§®‹™ ‹‚. HPÊÌ®‹√Ê A ‹‚ √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ GÌ∑         ‹·»…WÊ), q.GÆÈ. ‘‡¢›√› ‹ÂÈ(À·‡√›, ‹fi´‹ ‹, √›Z ‹) A ‹√‹ b¢‹ W‹Ÿ‹· ∑√‹» Ê
خʇÏÕ‹P‹Æ‹ b¢‹ W‹Ÿ›X√‹·£§®‹™ ‹‚. ÕÈ, KÌ, E±Ê‡Ì®‹ , G b¢‹ W‹Ÿ‹∆„… G∆…√‹ P‹~°W‹„     GÌ∑ ”‹·©™¡·‡ P‹·¢‹„÷‹∆ PÊ√‹⁄‘®Ê. g¢ÊWÊ Æ‹ ‹·æ T›¬¢‹Æ› ‹· P‹Æ‹∞v‹ ”›◊£W‹Ÿ‹„
                          æ
P‹Ìw®‹·™ E±Ê‡Ì®‹ GÌ∑ خʇÏÕ‹P‹Æ‹ ±‹ £ªÊ, h›}Ê, Q øfiŒ‡∆¢Ê, Ê„Æ‹a‹·, W‹q¢‹Æ‹.   r   ∑®‹«›W‹∏ʇP‹·. P‹Æ‹∞v‹ b¢‹ X‡¢ÊW‹Ÿ‹· P‹Ÿ‹±Ê GÌ®‹· ¢ÊW‹Ÿ‹· ‹ ∑®‹∆· ¢› ‹‰ b¢‹
B®‹√Ê P›«›Ì¢‹√‹®‹»… Æ‹o √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ Ø®Ê‡ÏÕ‹P‹ √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ A ‹√‹Æ‹·∞ ◊Ì®Ê         ”›◊¢‹¬ ‹ÆÊ∞‡PÊ √‹b”‹∏›√‹®‹·? " ‹··ÌW›√‹· ‹·ŸÊ' Æ‹À√›X√‹· ‹‚®‹√‹»… gø·Ì¢‹
÷›Q®‹. ±‹ƒ}› ‹· ›X A ‹√‹ b¢‹ W‹Ÿ‹»… ÷‹·v‹·Xø·√‹ ÷Ê„P‹·RŸ‹ ʇ G®‹·™ P›|          P›¿·R~ø· ‹√‹ X‡¢‹ ”›◊¢‹¬®‹ ±›¢‹ ‹‰ C®Ê. JÌ®‹· ʇŸÊ, a‹∆Æ‹b¢‹ X‡¢Ê √‹a‹ÆÊø·Æ‹„∞
¢Ê„v‹X¢‹·. ∏Ë…”ÈØÌ®‹ C‘≥‡o·, À·‡Æ‹·, ÷‹„ ‹‚ ÷Ê„√‹∑√‹«›√‹Ìº‘®‹ ‹‚. Ê·Á ‹fio        ”›◊¢‹¬ ÊÌ®‹· ±‹ƒW‹~‘®Ê™‡ BX©™®‹™√Ê P‹Æ‹∞v‹®‹ JÌ©∑∫√‹· "±Ê‡±‹√È pÊÁW‹√È' ”›◊£
WÊ„‡a‹ƒ”‹¢Ê„v‹X¢‹·. ±‹√‹®Êø· Ê·‡«Ê ”‹ÍgÆ‹Œ‡∆¢Êø· ∑®‹∆· AŒ…‡∆¢Ê P›|¢Ê„v‹         W‹⁄XÌ¢‹ Ê„®‹«Ê‡ b. E®‹øÂÈ Õ‹ÌP‹√ÈWÊ ˛›Æ‹≤‡s‹ ±‹ Õ‹‘§ ∑Ì©√‹·£§¢‹·§.
X¢‹·. JÌ®‹· ÷‹Ì¢‹®‹∆…Ì¢‹„ ±‹ ª›P‹√È ÷›W‹„ √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ Æ‹v‹· Ê ”‹≥´ÊÏ H±‹Ïqr®Ê        C®Ê‡Æʇ C√‹», خʇÏÕ‹P‹ ¡„‡W‹√›hÈ ª‹pÈ a‹⁄W›∆ ®‹»… " ‹·ŸÊ' ∑ƒ‘ ‹·Æ‹”‹’Æ‹·∞
¡·‡ÆÊ„‡ GÌ∑Ì¢Ê ª›”‹ ›W‹·£§¢‹·§. ±‹ ª›P‹√È A ‹√‹®‹·™ √‹”ʧ∑©ø· aÊ«›…o ›®‹√Ê          c                                       ™
                                             ∏Êa‹W›X‘®›™√Ê. " ‹··ÌW›√‹· ‹·ŸÊ'ø·Æ‹·∞ خʇÏÕ‹P‹Æ‹ b¢‹ ÊÆ‹·∞ ‹‚®Ê‡ ”‹ƒ. b¢‹ ®‹·®‹P‹„R
√‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ A ‹√‹®‹·™ ”‹Ã∆≥ ”Ê„µ‘rPʇpÊvÈ Ê‡. CÆ‹·∞, Æ‹oÆ›X Ê·√Êø·∆· ‹··Ì®›®‹      P›|· ‹‚®‹· خʇÏÕ‹P‹Æ‹ h›}Êæ ÷›W‹„ ±‹ƒÕ‹ ‹· ʇ. P‹Æ‹∞v‹®‹∆„… JŸÊ¤ø· vÊÁ«›WÈ
E±Ê‡Ì®‹ AÌW‹aʇ–ÊrW‹⁄Ì®‹ ÷›”›¬”‹≥®‹√›X πor√‹·. ◊‡WÊ √‹Àa‹Ì®‹ ÆÈ ÷›W‹„          ∑√Êø·∑÷‹·®‹·, ”‹ª‹¬√‹„ ÆÊ„‡v‹· ‹Ì¢‹÷‹ b¢‹ ‹fiv‹∑÷‹·®‹· GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ”›π‡¢‹·
E±Ê‡Ì®‹ GÌ∑ JŸÊ¤ø· خʇÏÕ‹P‹√‹· ª‹√‹ ‹”Ê ÷‹·qr‘ ‹fiø· ›®‹√‹·. A®‹· P‹Æ‹∞v‹        ±‹w‘®›™√Ê. C¢‹§ C⁄ ‹ø·‘’Æ‹∆„… ‹·√‹ ”‹·¢‹·§¢›§, v‹„¬¡·pÈ ÷›v‹·¢›§, ›¬øfi ‹·®‹Ì¢Ê
b¢‹ √‹ÌW‹®‹ ®‹·√‹Ì¢‹.                                  v›ÆÈ’ ‹fiv‹· ‹ À–‹·° ‹´‹ÏÆÈ A ‹√‹· " ‹ø·‘’WÊ ¢‹P‹R ±›¢‹ ‹fiv‹∏ʇP‹·' GÌ∑·®‹Æ‹·∞
  ØÆÊ∞ "W‹·√‹·' b¢‹ πv‹·W‹vÊøfiX®Ê. Aº–ʇPÈ ∑a‹cÆÈ, IÕ‹Ãø·Ï √ÊÁ, ‹fi´‹ ‹ÆÈ       AÆ‹Ì¢ÈÆ›WÈ A ‹ƒÌ®‹ P‹»ø·∑÷‹·®‹·. b¢‹ ®‹»… W‹ ‹·Æ‹ ”ÊŸÊø·· ‹ ‹·¢Ê„§Ì®‹· ±‹ £ªÊ
 ‹··Ì¢›®‹ ”›r√È Æ‹o√‹· B b¢‹ ®‹»…®‹™√‹„ G∆…√‹ ∏›ø·∆„… " ‹·~√‹¢‹∞Ì' b¢‹ GÌ∑       P›À·w W‹}ʇÕÈ. b¢‹ ®‹∆„… A ‹√‹ P›À·w C®‹™√‹„ W‹}ʇÕÈ "Æ‹ ‹·æ ‹·ÆÊø· ÷‹·v‹·W‹'
 ‹fi¢‹· ÷Ê„√‹∑√‹·£§®Ê. CÆÊ„∞Ì®‹· ›√‹ qPÊpÈ ‘W‹· ‹‚©∆…. ‹··ÌW‹v‹ ∑·QÌWÈ         AØ∞”›§√Ê. A®Ê‡ A ‹√‹ ”ÊÛÌ•È. ”‹ ‹·ø·PÊR ¢‹P‹R ÷› ‹ª› ‹ S·— PÊ„v‹·¢‹§®Ê. ”‹·∂√‹®‹„ ≤
BX®Ê. b¢‹ πv‹·W‹vÊøfi®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ Æ‹oÆÊø·Æ‹·∞ ÷Ê„W‹Ÿ‹∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê πv‹·W‹vÊXÌ¢‹      ø·∆…©®‹™√‹„, ∏ÊÌ∑∆PÊR øfi√‹„ C∆…©®‹™√‹„ ±‹ƒÕ‹ ‹·©Ì®‹ Ê·‡«Ê ∑√‹∑÷‹·®‹·
 Ê„®‹«Ê‡ gÆ‹√‹»… B”‹Q§, P‹·¢‹„÷‹∆ ÷‹·qr”‹∆· J∑∫ خʇÏÕ‹P‹ØÌ®‹ ‹fi¢‹ ”›´‹¬.       GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ¢Ê„‡ƒ‘®›™√Ê.
J∑∫ ”› ‹fiÆ‹¬ ‹¬Q§ø·Æ‹„∞ A”› ‹fiÆ‹¬Æ‹Æ›∞X ‹fiv‹· ‹ ¢›P‹£§√‹· ‹‚®‹· خʇÏÕ‹P‹ØW‹–Êr.     J∑∫ Q PÊpÈ ¢‹Ìv‹®‹ P›¬±‹rÆÈW‹„ ‘ÆÊ ‹fi خʇÏÕ‹P‹ØW‹„ ∑÷‹Ÿ‹–‹·r ”› ‹·¬W‹⁄√‹·¢‹§ Ê.
               ∂       ∞              x ∞
À–‹·° ‹´‹ÏÆÈ A ‹√‹Ì¢‹÷‹ ”‹·√‹®‹„ ≤ø·Æ‹, AÌ∑ƒ‡–È A ‹√‹Ì¢‹÷‹ ±‹vÊø·Æ‹, Œ ‡Æ›•È       ª›√‹£‡ø· Q PÊpÈ ¢‹Ìv‹ ‹ÆÊ∞‡ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„⁄¤. ”‹bÆÈ ¢ÊÌv‹„∆R√È, √›÷‹·«È ®› ÀvÈ,
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /20

   æ
∆P‹“ }È, P‹·Ì∏ʤ, ”Ê÷‹ ›WÈ.. ÊÁø·Q§P‹ ›X C ‹√Ê∆… ”›r√È BoW›√‹√ʇ. øfi ‹ P‹“|®‹∆„…
HP›ÌXøfiX ±‹Ì®‹¬®‹ W‹£ø·ÆÊ∞‡ ∑®‹»”‹∑∆…√‹·. B®‹√‹„ ª›√‹¢‹ ”Ê„‡∆·¢‹§®Ê. P›√‹|
BoW›√‹√‹ ±‹ £ªÊø·Æ‹·∞ ÷ʇWÊ ®‹·w‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹· GÌ∑·®‹√‹»… P›¬±‹rÆÈ Gv‹ ‹‚£§®›™√Ê.
      r          ∞
÷›Wʇ, G–ʇ gÆ‹≤ ø· Æ‹oÆ‹Æʇ ÷›QPÊ„Ìv‹√‹„ JÌ®‹· b¢‹ JŸÊ¤ø· b¢‹ ›X √‹„±‹‚
WÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›®‹√Ê A®‹√‹»… خʇÏÕ‹P‹Æ‹ ±›¢‹ ◊ƒ®‹·. B¢‹Æ‹ P‹∆≥ÆÊ, ”‹ÍgÆ‹Œ‡∆¢Ê¡·‡
b¢‹ ®‹ W‹·| ‹·or ‹Æ‹·∞ Ø´‹Ïƒ”‹· ‹‚®‹·.
 Thank u Yograj Bhat!
                                          In a full heart there is room for everything,
                                           and in an empty heart there is room for
                                                    nothing.
                                                 Antonio Porchia
                                                 20 gÆ‹ ‹ƒ 2007
                A Ê·ƒP‹®‹»… ”›∞¢‹PÊ„‡¢‹§√‹ ±‹®‹À ±‹‰√ÊÁ‘, ‹·÷›±‹ ∑Ì´‹ ‹·Ìw‘ v›P‹r√ʇpÈ
              ±‹vÊ©®‹™√‹·. π oÆÈØÌ®‹ ∏›¬ƒ”‹r√È ±‹®‹À¡„Ì©WÊ ‹·√‹⁄®‹™√‹·. A ‹√‹· A£ ÷Êa‹·c
              ±‹®‹ÀW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹vÊ©®‹™ ‹·÷› Ê·‡´›À. g¢ÊWÊ ”‹ÌÀ´›Æ‹ Œ»≥, ”‹Ã¢‹Ì¢‹ ª›√‹¢‹®‹ Ê„®‹∆
              P›Æ‹„Æ‹· ”‹b ‹. B P›∆PÊR‡ C–Êr∆… A÷‹Ï¢ÊW‹⁄®‹™ ‹‚. B®‹√‹„ 1951 APÊ„r‡∑√ÈØÌ®‹
              1952 ‹fiaÈÏ ‹√ÊW‹„ 499 «Ê„‡P‹”‹ª› ”›ßÆ‹W‹⁄WÊ Æ‹vÊ®‹ ®Ê‡Õ‹®‹ Ê„®‹∆ ”› ‹Ï£ P‹
              a‹·Æ› ‹}Êø·»… Scheduled Castes FederationØÌ®‹ ‹··Ì∏ÊÁÆ‹»… P‹|QR⁄©®‹™ AÌ¢‹÷‹
              Zp›Æ‹· Zq¡·‡ ”Ê„‡«Ê„±‹≥∏ʇP›¿·¢‹·!
                AÌ®‹· ÆÊ„Ì®‹ AÌ∏ʇv‹R√È ‹·¢‹W‹pÊrø· ®›S«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹√‹ÀPÊ„Ìv‹· P‹·⁄£®‹™√‹·.
               ‹·¢‹®›Æ‹®‹ ÊÁSƒ A ‹ƒWÊ BÕ‹cø·Ï ‹Æ‹·∞Ìo· ‹fiw¢‹·§. ®‹»¢‹√‹Æ‹·∞ πor√Ê, Ê·‡«›j£

3 C£÷›”‹®‹ D ±‹‚o A®Ê–‹·r
              ø· ‹√›¬√‹„ AÌ∏ʇv‹R√ÈWÊ ‹·¢‹ ÷›Q√‹»∆…! A®Ê‡ ʇŸÊWÊ ª›√‹£‡ø· ‹·g„™√È
              ”‹ÌZ®‹ ”›ß±‹P‹ ®‹¢Ê„§‡±‹Ì¢‹ •Ê‡ÌW‹w, AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√‹Æ‹·∞ P›|∆· ∑Ì©®‹™√‹·.
 gÆ‹ƒWÊ WÊ„¢‹·§?      C∑∫√‹„ ±‹ƒa‹ø·”‹ß√ʇ. ◊Ì®Ê Æ›«›R√‹· ∏›ƒ ±‹√‹”‹≥√‹ ªÊ‡qøfiX®‹™ AÌ∏ʇv‹R√È
              ÷›W‹„ •Ê‡ÌW‹w Æ‹v‹· Ê ”Ê∞‡÷‹, À՛Ô‹ ∏ÊŸÊ©¢‹·§. ÷›W›X AÌ∏ʇv‹R√È ¢‹ ‹·æ ‹·Æ‹‘’Æ‹»…®‹™
              ÆÊ„‡ ‹Æ‹·∞ ¢Ê„‡wPÊ„Ìv‹√‹·. •Ê‡ÌW‹wø· ‹√‹· A®‹Æ‹·∞ √›—Û‡ø· ”‹Ãø·Ì ”ʇ ‹P‹
              ”‹ÌZ®‹ ”‹√‹”‹ÌZa›∆P‹√›X®‹™ W‹·√‹„iø· ‹√‹ W‹ ‹·Æ‹PÊR ¢‹Ì®‹√‹·. C®›X JÌ®Ê√‹v‹·
               ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»…¡·‡, AÌ®‹√Ê 1954√‹»… ª‹Ìv›√› «Ê„‡P‹”‹ª› PÊ“‡¢‹ PÊR ‹·√‹· a‹·Æ› ‹}Ê
              ]„‡–‹}Êøfi¿·¢‹·. D ∏›ƒ AÌ∏ʇv‹R√È ª‹Ìv›√›©Ì®‹ ”‹≥¨Ï‘®‹√‹·. C¢‹§
              •Ê‡ÌW‹wø· ‹√‹Æ‹·∞ ∑√‹ ‹fiwPÊ„Ìv‹ W‹·√‹„i, AÌ∏ʇv‹R√È Àa›√‹PÊR Ê·‡«›j£ø· ‹√‹
              ∏ÊÌ∑∆ ‹‰ ‘W‹∏ʇP‹·. A®‹P›RX ؇Ƌ· Õ‹ À·”‹∏ʇP‹· GÌ®‹· ”‹„b‘®‹√‹·. ª‹Ìv›√‹PÊR
              ¢Ê√‹⁄®‹ •Ê‡ÌW‹wø· ‹√‹· ”‹ÌZ®‹ ”‹Ãø·Ì”ʇ ‹P‹√‹Æ‹·∞ Jo·r W‹„w‘ ”‹· ‹fi√‹· 15 ©Æ‹W‹Ÿ‹
              P›∆ AÌ∏ʇv‹R√È WÊ∆·ÀW›X Õ‹ À·‘®‹√‹·. B®‹√‹„ AÌ∏ʇv‹R√È ”Ê„‡¢‹√‹·. JÌ®‹·
               ‹¬¢›¬”‹ ʇÆÊÌ®‹√Ê D ∏›ƒ ®‹»¢‹√‹–Êr‡ A∆…, Ê·‡«›j£ø· ‹√‹„ Æ‹Æ‹WÊ Ê‰‡o·
              ÷›Q®›™√Ê GÌ®‹· ”‹Ã¢‹@ AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√ʇ •Ê‡ÌW‹wø· ‹ƒWÊ ÷ʇ⁄®‹√‹·.
                C£÷›”‹®‹ D ±‹‚o øfiƒWÊ WÊ„¢‹·§?
                ª›√‹£‡ø· ƒ”‹ ÈÏ ∏›¬ÌPÈÆ‹»… ”‹∆÷ÊW›√‹√›X√‹· ‹ T›¬¢‹ ®‹»¢‹ bÌ¢‹P‹ v›.
              Æ‹√ʇ̮‹ h›´‹ È ∑√Ê©√‹· ‹ "Outcaste''(∑◊–‹Ò¢‹) ±‹‚”‹§P‹®‹»… ®›S∆· ‹fiw√‹· ‹
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /24                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /25

CÆÊ„∞Ì®‹· ±‹‚o ‹Æ‹„∞ £√‹·À ÷›PÊ„‡|.                           ÷›Q®›W‹∆„ JÌ©–‹·r gÆ‹√‹ ‹·Æ‹‘’WÊ ÆÊ„‡ ›W‹· ‹‚©∆… Ê? C¢‹§ ∑·©≠i‡ÀW‹Ÿ‹·,
  1947, BW‹”Èr 15√‹Ì®‹· ®Ê‡Õ‹PÊR ”›Ã¢‹Ì¢‹ ¬ ∑Ì¢‹·. ”‹®›Ï√È ‹∆…ª‹ ª›¿· ±‹pʇ«È     Àa›√‹ ›©W‹Ÿ‹·, bÌ¢‹P‹√‹·, ÷Ê„‡√›oW›√‹√ʇ ¢‹·Ìπ√‹· ‹ Ê·Á”‹„ƒÆ‹»… Æ‹vÊ®‹ À√›pÈ
A ‹√ʇ ®Ê‡Õ‹®‹ Ê„®‹∆ ±‹ ´›ØøfiW‹ ∏ʇP‹· GÌ®‹· P›ÌWÊ ”È P›ø·ÏP›√‹~ ”‹ªÊ         ◊Ì®‹„ ”‹ ‹fihÊ„‡¢‹’ ‹PÊR ∑Ì®‹ ‹√‹ ”‹ÌTʬ 35 ”›À√‹ ›®‹√Ê A®‹Æ‹·∞ À√Ê„‡¨‘
”‹ ›ÏÆ‹· ‹·¢‹®‹ Ø|Ïø· ‹Æ‹·∞ AÌX‡P‹ƒ‘¢‹·. B®‹√Ê A®‹Æ‹·∞ ¢‹⁄¤÷›Q®‹ W›Ì¨‡i,                                        ≥
                                            √› ‹·®›”È Æʇ¢‹Í¢‹Ã®‹»… Æ‹vÊ®‹ ±‹ £ª‹oÆÊWÊ ∑Ì©®‹™ ‹√‹· JÌ©±‹¢‹·§! Ê·Á”‹„√‹· ∏›¬ÌPÈ
ÆÊ÷‹√‹· A ‹√‹Æ‹·∞ ±‹ ´›Ø ”›ßÆ‹PÊR ”‹„b‘®‹√‹·. ◊‡WÊ ±‹ ´›ØøfiX Øø··Q§øfi®‹ ÆÊ÷‹√‹·    G®‹·√‹· a‹±‹≥» ÷›√‹÷›Q Kw ÷Ê„‡®‹ ‹√‹ ”‹ÌTʬø·„ C±‹≥¢‹·§ À·‡ƒ√‹»∆….
÷‹ÌW›À· ”‹√‹P›√‹ ‹Æ‹·∞ ”ʇ√‹∏ʇP›®‹ ”‹Ìª‹ ‹Ø‡ø· ”‹b ‹√‹ ±‹qrø·Æ‹·∞ ◊w®‹·PÊ„Ìv‹·       C®Ê‡Æʇ C√‹», D ”‹ ‹·¢› ›©W‹Ÿ‹·, ”‹ ‹fig ›©W‹Ÿ‹·, ±‹ W‹£±‹√‹√‹·, Àa›√‹ ›©
W›Ì¨‡i ∑⁄WÊ ∑Ì®‹√‹·. B®‹√Ê ±‹qrø·»… AÌ∏ʇv‹R√È ÷Ê”‹√ʇ C√‹»∆…! BW‹ W›Ì¨‡i        W‹Ÿ‹· ”‹ÌZ±‹ƒ ›√‹®‹ ∑WÊY G–Êr‡ ®ÊÇ–‹ P›ƒ®‹√‹„ A ‹√‹ ‹·Æ‹‘’Æ‹»…√‹· ‹ BÕ‹ø·
±‹o·r ◊w®‹ P›√‹| AÌ∏ʇv‹R√È ®Ê‡Õ‹®‹ Ê„®‹∆ P›Æ‹„Æ‹· ”‹b ‹√›X A¨P›√‹           ”‹÷‹∏›ŸÊÃø·, ”‹ ‹fiÆ‹¢Êø· ”‹ ‹fig P‹o·r ‹‚®Ê‡ BX®Ê. C ‹√‹· ƒ±Ê‡ƒ ‹fiv‹∆·
 ‹◊‘ PÊ„Ìv‹√‹·. B®‹√‹„ ÆÊ÷‹√‹·WÊ AÌ∏ʇv‹R√È AÌ®Ê A–‹rP‹R–Êr‡. 1952√‹ «Ê„‡P‹”‹ªÊ    ÷Ê„√‹q√‹· ‹‚®‹· ÷›W‹„ ƒ±Ê‡ƒ ‹fiv‹∏ʇPÊÆ‹·∞£§√‹· ‹‚®‹„ ◊Ì®‹„ ”‹ ‹fig ‹ÆÊ∞‡.
a‹·Æ› ‹}Ê ÷›W‹„ ª‹Ìv›√‹®‹»… Æ‹vÊ®‹ ‹·√‹· a‹·Æ› ‹}Êø·»… AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√‹Æ‹·∞        ‹··‘…Ì ”‹ ‹fig ÷ʇX√‹∏ʇP‹· GÌ®‹· øfi ‹ ∑·©≠i‡Àø·„ ”Ê„«Ê…¢‹·§ ‹‚©∆…. B®‹√Ê
”Ê„‡»‘®‹·™ P›ÌWÊ ”È Aª‹¬¶ÏW‹ŸÊ‡!!                            ”‹ ‹fiÆ‹¢Êø· ”‹ ‹fig P‹or∆· C√‹· ‹ A£®Ê„v‹x ¢Ê„v‹PÊÌ®‹√Ê A”‹≥$ÍÕ‹¬¢Êø· ªÊ‡®‹&ª› ‹.
  JÌ®‹· ʇŸÊ P›ÌWÊ ”ÈWÊ AÌ∏ʇv‹R√È ∑WÊY WË√‹ ‹ C©™®Ê‡ BX®‹√Ê ¢‹Æ‹∞ Aª‹¬¶Ïø·Æ‹·∞
                             ™  ™            AÌ¢‹÷‹ A”‹≥$ÍÕ‹¬¢Êø· ”‹ ‹·”ʬø·Æ‹·∞ ›”‹§ ‹ ÆÊ«ÊW‹qrÆ‹»… ÆÊ„‡w A¢‹¬Ì¢‹ ±› QrP‹«È BX
P‹|QR⁄”‹®Ê‡ AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√‹Æ‹·∞ ∏ÊÌ∑»‘ WÊ»…”‹·£§¢‹·§. AÌ¢‹÷‹ P›ÌWÊ ”È CÌ®‹·      ÀÕÊ…‡–‹}Ê ‹fiw®‹·™ ‹·¢›§√‹„ A∆… W‹·√‹„i. W›Ì¨‡i B©øfiX A”‹≥$ÍÕ‹¬¢Êø·
AÌ∏ʇv‹R√È ∑WÊY ±‹‚ÌT›Æ‹·±‹‚ÌS ›X ‹fi¢‹Æ›v‹·¢‹§®Ê. W›Ì¨, ÆÊ÷‹√‹·, CÌ©√›,        Ø ›√‹}ÊWÊ ÷Ê„√‹o ‹√Ê∆… ‹··S ‹fiw®‹·™, ÷ÊhÊj ÷›Q®‹·™ ®‹»¢‹ Pʇƒø· P‹vÊWʇ. B®‹√Ê
√›i‡ È ÷›W‹„ ”Ê„‡Øøfi W›Ì¨ø· ‹√‹ g¢Ê AÌ∏ʇv‹R√È A ‹√‹ ¥Ê‰‡pÊ„‡ ‹Æ‹„∞          A”‹≥$ÍÕ‹¬¢Ê ¡·Ì∑·®‹· C√‹· ‹‚®‹· ®‹»¢‹ PʇƒW‹Ÿ‹∆…∆…, Ê·‡«›j£ø· ‹√‹ ‹·Æ‹‘’Æ‹»….
Æʇ¢‹·÷›QPÊ„Ìv‹· ±Ê‰‡”‹· PÊ„v‹·¢Ê§. C®‹ÆÊ∆… P‹Ìv‹„ P›|®‹Ì£√‹· ‹ Æ‹ ‹·æ ""±‹ W‹£±‹√‹''
                     ∞                       A–‹rP‹„R A”‹≥$ÍÕ‹¬¢Êø·Æ‹·∞ Ba‹ƒ”‹· ‹ ‹√‹· Ê·‡«›j£ø· ‹√ʇ. A”‹≥$ÍÕ‹¬¢Ê¡·Ì∑·®‹·
Æ›ø·P‹√‹· ÷›W‹„ Àa›√‹ ›©W‹⁄WÊ W‹·√‹„i gÆ‹æÕ‹¢‹ ‹fi ÆÊ„‡¢‹’ ‹®‹ AÌW‹ ›X          Ê·‡«›j£ø· ‹√‹ ”‹ÌP‹·b¢‹ ‹·ÆÊ„‡ª› ‹PÊR ‹·¢Ê„§Ì®‹· ÷Ê”‹√‹·. ÷›W›X ‹fiÆ‹‘P‹
Æ‹vÊø··£§√‹· ‹ "À√›pÈ ◊Ì®‹„ ”‹ ‹fihÊ„‡¢‹’ ‹'®‹ ±Ê‰‡”‹r√ÈW‹Ÿ‹»… ∑·®‹≠, ∑”‹ ‹|°      PÊ„ŸÊø·Æ‹·∞ ¢Ê„ŸÊø·· ‹‚®Ê‡ A”‹≥$ÍÕ‹¬¢Êø· Ø ›√‹}Ê. ÷›WÊÌ®‹· ”‹ ‹·”ʬø·Æ‹·∞ ”‹ƒøfi®‹
÷›W‹„ AÌ∏ʇv‹R√È ª› ‹b¢‹ W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ±‹ P‹q‘®‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹ P‹„v‹«Ê‡ ¢‹·ƒPÊ B√‹Ìª‹ ›X®Ê.
                        ™                    ®‹Í—rPÊ„‡Æ‹®‹»… ÀÕÊ…‡—‘®‹·™ W‹·√‹„i. CÌ¢‹÷‹ ‹·Æ‹‘’Æ‹ PÊ„ŸÊ Æ‹ÌπPÊWÊ ”‹Ì∑Ì´‹±‹or
”‹ ‹·¢› ”ÊÁØP‹ ®‹Ÿ‹ ÷›W‹„ PÊ„‡ ‹·· ”Ë÷›®‹Ï ʇ©PÊW‹Ÿ‹ PÊ∆ ‹√‹Ì¢‹„ ¢‹·ƒPÊ         Àa›√‹. A®‹Æ‹·∞ Àa›√‹ ›©W‹Ÿ‹· ÷ʇ⁄®‹√Ê ª›–‹| ›W‹·¢Ê§‡ ÷Ê„√‹¢‹· gÆ‹ W‹Ìº‡√‹ ›X
¢‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤«›W‹®Ê gÆ‹ ‹ƒ 8√‹Ì®‹· Ê·Á”‹„√‹· ∏›¬ÌPÈ ”‹P‹Ï«ÈÆ‹»… ª›√‹¢‹ ‹fi¢ÊWÊ     ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚©∆…. ”› ‹fiiP‹ ∑®‹«› ‹}Êø·„ BW‹· ‹‚©∆…. ‹·Æ‹ ±‹ƒ ‹¢‹ÏÆÊøfiW‹
a‹±‹≥» ÷›√‹÷›Q Kw ÷Ê„‡X®›™√Ê!                              ∏ʇP›®‹√Ê gÆ‹√‹ À՛Ô‹PÊR ±›¢‹ √›X√‹· ‹ ´›À·ÏP‹ ‹··SÌv‹√‹· ÷ʇŸ‹∏ʇP‹·. C®‹Æ‹·∞
  GÌ¢‹÷‹ ÀP‹Í¢‹ ‹·Æ‹”‹·’?                                ‹·Æ‹W‹Ìv‹ W‹·√‹„i ´›À·ÏP‹ Æ›ø·P‹√‹ÆÊ∞∆… J̮ʇ ʇ©PÊWÊ P‹√Ê¢‹Ì®‹· ”› ‹fiiP‹
  A®‹· Gv‹±‹Ì¶‡ø·ƒ√‹∑÷‹·®‹·, ∑∆±‹Ì¶‡ø·√ʇ BX√‹ ∑÷‹·®‹·. PÊ∆ ʉ Ê·æ           h›W‹Í£ø·Æ‹·∞Ìo· ‹fiv‹· ‹ ”‹∆· ›X ®Ê‡Õ›®‹¬Ì¢‹ ”‹Ìa‹ƒ‘ G√‹v‹· ”›À√‹
""÷‹}ʱ‹q'' h›ƒ P‹~WÊ ∑√‹· ‹‚®‹·Ìo·. ÷›WÊ P‹|·° P‹·√‹·v›®›W‹ CÌ¢‹÷‹ ÷‹·a›coW‹Ÿ‹·,
     r      °                                ”›´‹·&”‹Ì¢‹√‹·, ‹·s›¨‡Õ‹√‹Æ‹·∞ S·®›™X ªÊ‡qøfiX a‹bÏ‘®‹√‹·. ""Ø ‹·æÆ‹·∞ gW‹®‹·Y√‹·
A£√ʇP‹W‹Ÿ‹· P›~‘PÊ„Ÿ‹·¤¢‹§ Ê. B®‹√Ê ""◊Ì®‹„ ´‹ ‹·Ï ʇƋ· B√ÈG”ÈG”È B‘§‡Æ›?''      AÆ‹·∞¢›§√Ê. B®‹√Ê Ø ‹·æ gW‹£§Æ‹»… ®‹»¢‹ƒ®›™√›? B© ›‘W‹⁄®›™√›? ÕÊ ‡~‡P‹Í¢‹
AÌ¢‹ ±‹ £ ʇ©PÊW‹Ÿ‹∆„… ±‹ Œ∞”‹· ‹ C ‹√‹ ±‹ P›√‹ ∑·®‹, ∑”‹ ‹|, AÌ∏ʇv‹R√È øfi√‹
                            ≠    °            ‹¬ ‹”Êßø·»… Æ‹√‹Ÿ‹·£§√‹· ‹ ‹ƒ®›™√›? C ‹√›¬√‹„ C∆…®‹ ”‹|° gW‹£§WÊ ÷ʇWÊ "gW‹®‹·Y√‹·
B‘§? ”‹ ‹fig®‹ AÌP‹·& vÊ„ÌP‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞, K√Ê&PÊ„‡√ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ƒ±‹w”‹∆· ø·£∞‘®‹      W‹Ÿ›W‹·£§‡ƒ'? G∆…√‹Æ‹„∞ ¢Ê√Ê®‹ ‹·Æ‹‘’ØÌ®‹ B»ÌX‘, ”‹ ‹Ï√‹Æ‹„∞ JŸ‹WÊ„Ìw√‹· ‹
®Ê‡Õ‹®‹ D Ê·‡√‹· ‹¬Q§W‹Ÿ‹Æ‹·∞ JÌ®‹· h›£, ‹W‹ÏPÊR ‘‡À·¢‹ WÊ„⁄”‹· ‹ ‹·„∆P‹ Jv‹P‹·     gW‹£§WÊ gW‹®‹·Y√‹·W‹Ÿ›X'' GÌ®‹· Æʇ√‹ ›X ÷ʇ⁄®‹√‹·. A®‹√‹ ±‹ƒ}› ‹· ›X 1969√‹»…
÷‹·qr”‹∆· ±‹ ø·£∞”‹·£§√‹· ‹‚®‹· øfi√‹·? P›Æ‹·≥√‹®‹»… AÌ∏ʇv‹R√È ±‹ £ Ê·WÊ A ‹ ‹fiÆ‹   Ev‹·≤ø·»… ‹·s›¨‡Õ‹√‹ ”‹ ʷ懟‹Æ‹ H±›Ïv›¿·¢‹·. A®‹√‹ A´‹¬P‹“¢Ê ‹◊‘®‹·™
 ‹fiw ®›W‹ ‹·÷›√›–‹Û ÷ʇWÊ ÷Ê„£§ Eƒø··¢Ê„§‡ A®Ê‡ ƒ‡£, ª›√‹¢‹ ‹fi¢ÊWÊ a‹±‹≥»       ‹·¢›§√‹„ A∆…, A”‹≥$ÍÕ‹¬ ”‹ ‹fig®‹»… ÷‹·qr, ”‹Ã±‹ ø·¢‹∞©Ì®‹ P‹Æ›ÏoP‹®‹ Ê„®‹∆
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /26

®‹»¢‹ IGG”È A¨P›ƒ GÌ∑ ÷ÊW‹Y⁄PÊWÊ ±›¢‹ √›X®‹™ «Ê„‡P‹”ʇ › B¡„‡W‹®‹ A´‹¬P‹“
B√È. ª‹√‹|ø·¬Æ‹ ‹√‹·.(T›¬¢‹ I≤G”È A¨P›ƒ ”‹·ª›–È ª‹√‹~ø· ‹√‹ ®Ê„v‹x±‹≥).
""A”‹≥$ÍÕ‹¬¢Ê Ba‹√‹}ÊWÊ ´‹ ‹·Ï®‹ ‹fiÆ‹¬¢Ê¿·∆… GÌ®‹· ◊Ì®‹„ ´‹ ‹fiÏa›ø·Ï√‹·
]„‡—”‹ ∏ʇP‹·'' GÌ®‹· BW‹ ◊‘®‹™ AÌ∏ʇv‹R√È BÕ‹ø· AÌ®‹· Ev‹·≤ ”‹ ʷ懟‹Æ‹®‹»…
PÊÁW‹„w¢‹·. ""◊Ì®‹„W‹ŸÊ∆… ”Ê„‡®‹√‹√‹·'' GÌ∑ Ø|Ïø· ‹Æ‹·∞ PÊÁWÊ„Ÿ‹¤«›¿·¢‹·.
""؇ ‹‚ Æ‹ ‹·æ ”‹÷›ø·PÊR ∑Ì©ƒ. D E®›¢‹§ P›ø·Ï ؇ ‹‚ PÊÁWÊ„Ìw®‹™ƒÌ®‹ ”›´‹¬
  ›¿·¢‹·. ؇ ‹‚ Æ‹ ‹·æ ◊Ì®Ê C©™‡√ÊÌ∑·®Ê‡ Ø ‹·æ ÕÊ ‡–‹u¢Êø·Æ‹·∞ ÷ʇŸ‹·¢‹§®Ê'' GÌ®‹·
ª‹√‹|ø·¬Æ‹ ‹√‹· W‹®‹Y©¢‹√›X Æ‹·w©®‹™√‹·. ª‹√‹|ø·¬Æ‹ ‹ƒWÊ A̮ʇ A•‹Ï ›®‹
D ”‹ÌW‹£ Æ‹ ‹·æ Àa›√‹ ›©W‹⁄WÊ, ±‹ W‹£±‹√‹ƒWÊ CÌ©W‹„ A•‹Ï ›W‹·£§∆… ʇPÊ?
W‹·√‹„iø· ‹√‹Æ‹·∞ J≤≥PÊ„Ÿ‹¤∆· Àa›√‹ ›©W‹⁄WʇƋ· ´›w? A•‹ › C ‹ƒWÊ √›w
G√‹a‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ πor√Ê ∏ʇ√ʇƋ„ WÊ„£§∆… Ê?
                                            “Why?” is the query of a skeptic; “How?” is
                                           the question of a person who wants to believe.
                                                     J Tilse
                                                    1 ”ʱÊrÌ∑√È 2007
                     Why did I ever play this game?
                     ÷›W‹Ì¢‹ B¢‹ G–Ê„r‡ ∏›ƒ ¢‹Æ‹∞Æ‹·∞ ¢›Æʇ ±‹ Œ∞‘PÊ„Ìw©™®Ê, Õ‹≤‘PÊ„Ìv‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï
                    W‹⁄ Ê, P‹~°‡ƒqr ©Æ‹W‹⁄ Ê, WÊ„‡W‹√Ê®‹ ZoÆÊW‹⁄ Ê. A®‹Æ‹·∞ ÆÊÆ‹≤ØÌ®‹«Ê‡ Q¢‹·§ ÷›P‹∆·
                    ±‹ ø·¢‹∞ ‹fiw®‹„™ C®Ê. ∑÷‹·Õ‹@ Ê·ÀÏÆÈ ¥‹Æ›ÏÌw”È, hÊ„‡Q ‹ÂÈ P‹ ›Ï«Ê„ÿ‡
                    C∆…©®‹™√Ê B¢‹ ""®Ê‡Õ‹®Ê„ ‡◊'' GÌ∑ P‹Ÿ‹ÌP‹ ®Ê„Ì©Wʇ ”›ø·∏ʇP›W‹·£§¢Ê§‡ÆÊ„‡!
                     A ‹¢‹·§ √‹k·¥‹√È CP›∫«È P›¬±‹rÆÈ BX®‹™√‹·.
                     A®‹· 1982√‹ H–‹¬ÆÈ Wʇ ‹ÂÈ’. ª›√‹¢‹®‹«Ê…‡ B¡„‡gÆÊ øfiX¢‹·§. g¢ÊWÊ ª›√‹¢‹
                    ÷›Q ¥ÊÁÆ‹«È ¢‹∆·≤¢‹·§. ±‹ £”‹≥¨Ï ±›Q”›§Æ‹! ”›Ì±‹ ®›¿·P‹ G®‹·√›⁄W‹Ÿ‹ Æ‹v‹·ÀÆ‹
                    ±‹Ì®‹¬ ›X®‹™ P›√‹| √›g´›Ø ©»…ø· Æ›¬–‹Æ‹«È ”Êr‡wø· ‹ÂÈ ¢‹·Ìπ ¢‹·Ÿ‹·P‹·£§¢‹·§.
                    ±‹ ´›Ø CÌ©√› W›Ì¨, ±‹‚¢‹ √›i‡ È W›Ì¨, √›–‹Û±‹£ W›¬Ø hÊÁ«È ‘ÌWÈ P‹„v‹
                    BW‹À·‘®‹™√‹·. ÷›W›X ±›Q”›§Æ‹®‹ À√‹·®‹≠ ”Ê„‡∆· ‹ ÷›Wʇ C√‹»∆…. A®‹PÊR ¢‹P‹RÌ¢Ê
                    Æ›ø·P‹ √‹k·¥‹√È CP›∫«È WÊ„‡∆· ÷Ê„vÊø·· ‹‚®‹√Ê„Ì©WÊ ª›√‹¢‹ Ê„®‹«›´‹Ï®‹»…

4 A ‹√‹· WÊ„‡∆· ÷Ê„vÊ©®‹·™ Øg;
                    1&0 ‹··Æ‹∞vÊ ”›¨”‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê G√‹v‹Æʇ A ‹¨ø·»… ±‹Ì®‹¬ Æ›oQ‡ø· £√‹· ‹‚
                    ±‹vÊø··¢‹§®Ê. ±›Q”›§Ø BoW›√‹√‹· JÌ®‹√‹ ◊Ì®Ê ‹·¢Ê„§Ì®‹√‹Ì¢Ê WÊ„‡∆· ÷Ê„vÊø·∆·

 B®‹√Ê B¢‹ P›”‹· ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìw®‹™ÆÊ?  B√‹Ìº”‹·¢›§√Ê. ±›PÈ BP‹ ‹·| ‹Æ‹·∞ ¢‹vÊø·· ‹»… Æ‹ ‹·æ √‹P‹“}› BoW›√‹√‹„ À¥‹∆√›W‹·
                    ¢›§√Ê. CÆÊ„∞Ì®ÊvÊ ¥› ‹ÏvÈÏ BoW›√‹√‹„ ∆ø· P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤¢›§√Ê. AÌ£ ‹· ‘‡q
                    ÷Ê„vÊ®›W‹ ±›Q”›§Æ‹ 7&1ƒÌ®‹ ±‹Ì®‹¬ ‹Æ‹·∞ ¢‹Æ‹∞®›X‘ PÊ„Ìv‹· H–‹¬ÆÈ a›Ì≤ø·ÆÈ
                    BX ÷Ê„√‹÷Ê„À·æ√‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê 11 gÆ‹√‹ ÊÁ¥‹∆¬ J∑∫Æ‹ ÷ÊW‹«Ê‡√‹·¢‹§®Ê! G∆…√‹„
                    WÊ„‡»ø·Æ‹·∞ ®‹„—”‹·¢›§√Ê. "®Ê‡Õ‹®Ê„ ‡◊' GÌ∑ ±‹or ‹Æ‹„∞ P‹or¢›§√Ê.
                     B WÊ„‡» ‹·¢›§√‹„ A∆…, À·√È √‹ÌgÆÈ ÆʇX.
                     A ‹¢‹·§ ª›√‹¢‹ AÆ‹·ª‹À‘®‹ ”Ê„‡∆· Cw‡ ®Ê‡Õ‹®‹ B¢‹æ ”Êß$Áø·Ï ‹ÆÊ∞‡ Ev‹·X‘®‹√Ê,
                    WÊ„‡«È Q‡±‹√È ÆʇX G∆… •‹√‹®‹ q‡PÊ, A ‹ ‹fiÆ‹W‹⁄W‹„ W‹·ƒøfiX ¢‹«Ê ‹·√Ê‘PÊ„Ÿ‹¤
                    ∏ʇP›X ∑Ì¢‹·. B¢‹ √‹”ʧø·»… ¢‹«Ê¡·£§ Kv›v‹· ‹ ‘ߣø·∆„… C√‹»∆…. gÆ‹
                    ®Ê‡Õ‹®Ê„ ‡◊ G̮ʇ ◊‡W‹ŸÊø·«›√‹Ìº‘®‹√‹·. ‹··Ì∏ÊÁÆ‹»…®‹™ B¢‹Æ‹ ‹·ÆÊø·ÆÊ∞‡
                    ®Ê„‡b®‹√‹·. B¢‹Æ‹ ÷Ê”‹ƒÆ‹ ±› √‹Ìª‹®‹»… "À·√È' GÌ©√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ B¢‹ ‹··‘… ‹·Æʇ
                    GÌ®‹· gÆ‹ Àa›ƒ”‹«›√‹Ìº‘®‹√‹·. PÊ∆ ‹√‹Ì¢‹„ ""B¢‹ ±‹Ì®‹¬P‹„R Ê„®‹∆· ±›Q”›§Æ‹®‹
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /30                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /31

÷ÊÁP‹À·–‹ÆÈ P‹aʇƒ¿·Ì®‹ ÷Ê„√‹∑√‹·£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w®Ê'' GÌ®‹· P‹•Ê P‹qr ÷ʇŸ‹«›  Æ‹ ‹·æ ‹·◊Ÿ› ÷›Q ¢‹Ìv‹®‹ PÊ„‡aÈ B®‹ A ‹√‹·, bÆ‹∞ WÊ»…‘®‹√‹·. 2003√‹ B¥Ê‰ ‡
√‹Ìº‘®‹√‹·. B¢‹ ‹fi¬aÈ µQ’ÌWÈ ‹fiwPÊ„Ìw®‹™ GÌ®‹√‹·. A®‹√‹∆„… "Blitz''±‹£ PÊ     H–‹¬ÆÈ Wʇ ‹ÂÈ’Æ‹∆„… ª›√‹£‡ø· ‹Ø¢Êø·√‹· ”‹Ã|Ï WÊ∆·… ‹Ì¢Ê ‹fiw®‹√‹·.
ø·Ì¢‹„ B¢‹ ±›Q”›§Æ‹®‹ ‹ƒÌ®‹ 7 ∆P‹“ √‹„. ±‹vÊ®‹·PÊ„Ìw®›™ÆÊ G̮ʇ ±‹ £±›©‘¢‹·.     "Gloom to Glory"
B®‹√Ê ""A®‹· ”›Ì\P‹ ÊÁ¥‹∆¬. ÆʇX¡„∑∫√‹ÆÊ∞‡ ®‹„√‹· ‹‚®‹· ”‹ƒø·∆…'' GÌ®‹·         A®‹· ÆʇXø· ‹√‹ i‡ ‹Æ‹ a‹ƒ¢Ê ø· ÷Ê”‹√‹·. A ‹√‹· øfi ‹ Goalpost, astro-turf,
Æ›ø·P‹√›®‹ √‹k·¥‹√È CP›∫«È, Ê„÷‹ ‹·®È Õ›◊®È G–Êr‡ ÷ʇ⁄®‹√‹„ øfi√‹„                                        ™
                                          ±Ê ‡P‹“P‹√‹·, ‹fi´‹¬ ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÆÊÆ‹≤ØÌ®‹ A⁄‘ ÷›P‹∆· ‹··Ì®›X®‹√Ê„‡ A®Ê‡ ‹fi´‹¬ ‹·
PʇŸ‹· ‹ ‘ߣø·»…√‹»∆….                               ÷›W‹„ ®Ê‡Õ‹ ›‘W‹Ÿ‹ ‹··Ì®Ê ‹·¢Ê§ ◊‡√Ê„‡ BX ØÌ¢‹√‹·.
  AÌ®‹·, ÆʇX ®Ê‡Õ‹®‹ P‹}Ê°®‹·√‹· À∆ÆÈ GØ‘®‹√‹·.                    A®Ê„Ì®‹· Great comeback.
  AÌ¢‹÷‹ P‹Ÿ‹ÌP‹ ʇ A ‹√‹Æ‹·∞ ¢‹Ìv‹©Ì®‹ ՛Ջâ‹ ›X PÊÁπv‹· ‹Ì¢Ê ‹fiw¢‹·. πpÈj     JÌ®‹· ʇŸÊ PÊ„‡aÈ BW‹· ‹ B÷›ÃÆ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ J≤≥PÊ„Ÿ‹·¤ ‹Ì¢Ê ‹·Æ‹ ʉ»”‹· ‹ ‹·„∆P‹
±‹£ PÊø· À√‹·®‹≠ ‹fiÆ‹Æ‹–‹r Ê„P‹®‹™ Ê· ÷‹„v‹· ‹Ì¢Ê ”‹÷‹ BoW›√‹√‹· G–Êr‡ J¢›§¿·‘   B±‹§ ”Ê∞‡◊¢‹√›®‹ Ê·ÀÏÆÈ ¥‹Æ›ÏÌw”È ‹·¢‹·§ hÊ„‡Q ‹ÂÈ P‹ ›Ï«Ê„ÿ‡ ÆʇXø· ‹√‹Æ‹·∞
®‹√‹„ J±‹≥®‹ ÆʇX ¢› ›X¡·‡ ÆÊÆ‹≤Æ›Ÿ‹©Ì®‹ ®‹„√‹ ”‹ƒø·∆· ‹··Ì®› ®‹√‹·.        A˛›¢‹ ›”‹©Ì®‹ ÷Ê„√‹WÊŸÊø·®Ê‡ C©™®‹™√Ê, ‹·÷›√›g PËŒPÈ A ‹√‹· ±‹o·r ◊w®‹·
A ‹√‹ Ê·‡»Æ‹ B√Ê„‡±‹W‹Ÿ‹· B ±‹ƒ ‹·Æ‹”‹’Æ‹·∞ ÆÊ„‡¿· ‘®‹™ ‹‚.             PÊ„‡aÈ PÊ∆”‹ PÊ„w”‹®Ê‡ ÷Ê„‡X®‹™√Ê ∑÷‹·Õ‹@ ÆʇX CÌ©W‹„ ""®Ê‡Õ‹®Ê„ ‡◊'' GÌ∑
  B®‹√Ê gÆ‹ ”‹· ‹·æÆÊ πv‹»∆…!                           ÷‹}ʱ‹qr ¡„Ì©WÊ i‡À”‹·£§√‹·£§®‹™√‹·.
  JÌ®‹· ‹–‹Ï P‹ŸÊ®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ‹‰, AÌ®‹√Ê 1983√‹»… ÆʇXø· ‹√‹ À ›÷‹ ”‹ ‹fi√‹Ìª‹      B®‹√Ê D ∏›ƒ À¨ Bo ›w¢‹·!
Æ‹vÊø··£§®›™W‹ À®‹·¬¢È ”‹Ì±‹P‹Ï ‹ÆÊ∞‡ P‹w®‹·÷›Q®‹· Awx±‹w‘®‹√‹·. P‹¢‹§«Êø·«Ê…‡     2005, APÊ„r‡∑√È 21√‹Ì®‹· ”‹Ìª‹À‘®‹ √‹”ʧ A±‹[›¢‹ ÆʇXø· ‹√‹ 22 ‹–‹Ï®‹ ‹·W‹
Õ›”Ê„˜‡P‹§ À¨&À´›Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹‰√ÊÁ”‹∏ʇP›X ∑Ì¢‹·. J Ê·æ FoP›RX ©»…ø·        Aº√‹ÌgÆÈÆ‹Æ‹·∞ ∑»¢ÊWÊ®‹· PÊ„Ìw¢‹·. CÌ¢‹÷‹ À¨ ÷Ê„vÊ¢‹©Ì®‹ aʇ¢‹ƒ‘PÊ„Ÿ‹¤«›W‹®Ê
±‹ÌvÊ„‡√› ±›PÈÏ √Ê”›r√ÊÌpÈWÊ ¢Ê√‹⁄®›™W‹ √Ê„bcWÊ®‹™ gÆ‹√‹· Aqr‘PÊ„Ìv‹· ∑Ì©      ÆʇXø· ‹√‹· PÊ„‡aÈ ‹Í£§ø·ÆÊ∞‡ PÊÁπor√‹·. B®‹√Ê 16 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹ A ‹√‹· ‹fiw®‹
®‹™√‹·. ±‹«›ø·Æ‹WÊÁ®‹· ±› | E⁄‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›X ∑Ì©¢‹·§. ◊‡WÊ ¢›øfi∞v‹«Ê…‡ A˛›¢‹    Comeback C®Êø·«›… A®‹· JÌ®‹· A Ê„‡Z P‹•‹Æ‹ ‹ÆÊ∞‡ ÷Ê}Ê¿·¢‹·.
 ›”‹ AÆ‹·ª‹À”‹∏ʇP›¿·¢‹·.                               A®Ê‡ Chak de! India.
   ‹·¢Ê§ ÆʇXø· ‹√‹ ‹··S P‹Ìw®‹·™ 16 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹!                1982√‹»… Circumstance played the Villain. AÌ®‹√Ê ”‹Ø∞ ʇՋ ʇ SŸ‹Æ›¿·¢‹·,
  A®‹„ 1998√‹»… H–‹¬ÆÈ Wʇ ‹ÂÈ’ Q ‡v›P‹„oPÊR ÷Ê„√‹o· ØÌ£®‹™ ª›√‹£‡ø· ÷›Q      Õ‹¢‹· ›X¢‹·§. A ‹¢‹·§ ª›√‹¢‹®‹ ”Ê„‡»Æ‹»… ”‹ ‹·ª›XW‹Ÿ›X®‹™ C¢‹√‹ ÷‹¢‹·§ BoW›√‹√‹
¢‹Ìv‹®‹ WÊ„‡«È Q‡≤ÌWÈ PÊ„‡aÈ BX!! ‹··S¬ PÊ„‡aÈ ‹·÷›√›g QÕ‹ÆÈ PËŒPÈ          ÊÁ¥‹∆¬ ‹Æ‹„∞ WÊ„‡»ø· ¢‹«ÊWʇ P‹qr®‹√‹·. PÊ„ÆÊWÊ ¢‹Ìv‹ ©Ì®‹∆„ ÷Ê„√‹÷›Q®‹√‹·.
±‹o·r ◊w®‹· P‹·⁄£®‹™ƒÌ®‹ A®‹· ”›´‹¬ ›¿·¢‹·.                     B®‹√Ê A®‹· Q ‡vÊ C√‹∑÷‹·®‹· A•‹ › CÆ›∞ ‹‚®Ê‡ PÊ“‡¢‹ À√‹∑÷‹·®‹·, RedemptionWÊ
   ‹··Ì©Æ‹®‹·™ ÷Ê„”‹ A´›¬ø·.                           øfi ‹¢‹„§ A ‹P›Õ‹À√‹·¢‹§®Ê. ”Ê„‡¢›W‹ G∆… ‹‰ ‹··X¿·¢‹·, A®Ê‡ AÌ£ ‹·, A®Ê‡
  ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹»… Æ‹vÊ®‹ 10 ©Æ‹W‹Ÿ‹ ¢‹√‹∏ʇ£ Œπ√‹®‹»… ª›√‹£‡ø· ¢‹Ìv‹®‹        A ‹”›Æ‹ AÌ¢‹ ª›À”‹∏ʇP›X∆…. A®‹· Øg ›®‹ ”Ê„≥‡pÈ’ ‹fi¬ÆÈŒ±È P‹„v‹ A∆….
WÊ„‡»W‹Ÿ›®‹ ”‹·∑∫ø·¬ ÷›W‹„ BŒ–È ∑«›…ŸÈ A ‹√‹Æ‹·∞ ÆʇX ÷ʇWÊ ±‹Ÿ‹X‘®‹√ÊÌ®‹√Ê       A®Ê‡ À·√È √‹ÌgÆÈ ÆʇXø· ‹√‹ i‡ ‹Æ‹®‹ ”‹Ì®Ê‡Õ‹ ‹‰ BX®Ê.
1998√‹ H–›¬vÈÆ‹»… G∆…√‹ ؃‡PÊ“W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ÷‹·‘øfiX‘ ª›√‹¢‹ ¥ÊÁÆ‹«È ¢‹∆·≤¢‹·. A–Êr‡     B®‹√Ê Chak de! India b¢‹ CÆÊ„∞Ì®‹· ∑÷‹· ‹··S¬ AÌÕ‹ ‹Æ‹„∞ JŸ‹WÊ„Ìw®Ê.
A∆…, PÊ„ƒøfi g¢ÊXÆ‹ ¥ÊÁÆ‹«È ±‹Ì®‹¬ ±ÊÆ›»r Õ‹„pËpÈWÊ ÷Ê„‡®›W‹ A®‹·Ω¢‹ PÊÁa‹Ÿ‹    A®Ê‡ Oneness! A®‹√‹∆„… Q ‡vÊø·»… Oneness AÆ‹·∞ ‹‚®‹· ¢‹·Ì∏› AW‹¢‹¬. 1983√‹
¢Ê„‡ƒ®‹ BŒ–È ∑«›…ŸÈ ª›√‹¢‹ P‹±È WÊ∆·… ‹Ì¢Ê ‹fiw®‹√‹·. 1982√‹»… WÊ„‡»øfiX      ÀÕ‹ÃP‹±È Q PÊpÈ, 1987√‹ ‹«ÈxÏ a›Ì≤ø·ÆÈ Œ±È, 1998√‹ H–‹¬ÆÈ ÷›Qø·»…
G∆…√‹ P‹}Ê°®‹·√‹· À∆ÆÈ BX ØÌ£®‹™ ÆʇX, 1998√‹»… WÊ„‡«È Q‡≤ÌWÈ PÊ„‡aÈ        ª›√‹¢‹ ”›¨‘®‹ WÊ∆·ÀÆ‹ ◊Ì®Ê C©™®Ê™‡ CÌ¢‹÷‹ Oneness. Chak deø·»… Æ› ‹‚
BX W‹¢‹ ÊÁª‹ ‹ ‹Æ‹·∞ ‹·√‹·P‹⁄”‹· ‹ ‹·„∆P‹ ‹·Æ‹®›Ÿ‹®‹»… ¢‹·ÌπPÊ„Ìw®‹™ ÆÊ„‡ ‹Æ‹·∞            ∞
                                          P›|· ‹‚®‹· C®‹Æʇ. C ‹£§W‹„ ¥‹‚p›∫«È ”›r√ÈW‹⁄Ì®‹«Ê‡ ¢‹·Ìπ ¢‹·Ÿ‹·P‹·£§√‹· ‹ ""ƒø·«È
 ‹·√Êø·∆· ±‹ ø·£∞‘®‹√‹·. BÆ‹Ì¢‹√‹ 2002√‹»… Æ‹vÊ®‹ P› ‹·ÆÈ Ê«È§ Q ‡v›P‹„o®‹»…     ‹fi¬w vÈ''XÌ¢‹ ''AC Milan'' ‹·Æ‹‘’WÊ ÷‹£§√‹ HP›W‹·¢‹§®Ê¡·Ì®‹√Ê A ‹√‹· ¢Ê„‡√‹· ‹
               ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /32

”›Ì\P‹ ”‹„∂£Ï¿·Ì®›X. C®Ê‡ ‹fi¢‹·, Æ‹ ‹·æ Q PÊpÈ, ÷›Q ¢‹Ìv‹W‹Ÿ‹»… A±‹√‹„±‹.
B®‹√Ê CÌ¢‹÷‹ Oneness P‹Ìv›W‹«Ê∆… ¢‹Ìv‹W‹Ÿ‹· A®‹·Ω¢‹ ”›´‹ÆÊ ‹fiw Ê. Chak de
b¢‹ ®‹»… Chief protagonist ¢‹Æ‹∞ A£ ”› ‹fiÆ‹¬ BoW›£Ïø·√‹Æ‹·∞ BX World
beaters BX ‹fiv‹∆· E±‹¡„‡X”‹· ‹ ‹·Ì¢‹ ‹‰ C®Ê‡.
 ∑÷‹·Õ‹@ C®‹√‹»… Æ‹ ‹·W‹„ JÌ®‹· ±›s‹ C®Ê AÌ¢‹ AØ”‹· ‹‚©∆… ʇ?
                                       An expert is a man that has made all mistakes
                                        possible in a narrow eld of expertise.
                                              Albert Einstein
                                                       3 ¥Ê∑ ‹ƒ 2007
                    À‘Rg¢ÊØ®Ê   ‹fi¢Ê !
                    "DEAD''ly combination.    ÷›W‹Ì¢‹ ±‹‚”‹§P‹ ʉ̮‹√‹»… K©®Ê™. —P›WÊ„‡®‹ L–‹´‹
                   AÌW‹wø·»… PÊ∆”‹ ‹fiv‹·£§®‹™ Æ‹Æ‹WÊ Ø®Ê ‹fi¢Ê W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ÌW‹ ◊”‹· ‹‚®‹· P‹–‹r ʇƛX√‹»∆….
                   B®‹√Ê ”›¡„‡PÊ G–‹·r ‹fi¢Ê ∏ʇP‹· AÌ¢‹ WÊ„£§√‹»∆…. JÌ© ±‹≥¢‹·§ ”›P‹· AÌ¢‹ Æ‹Æ‹∞–‹rPÊR
                   Æ›Æʇ AÌ®‹·PÊ„ÌvÊ. ÷‹©ÆʇŸ‹Æʇ ‹–‹ÏPÊR i‡ ‹Æ‹ ”›P›X¢‹·§. ”›ø·· ‹ Ø´›Ï√‹PÊR
                   ∑Ì©®Ê™. A ‹¢‹·§ Õ‹Ø ›√‹. B ©Æ‹P›RX¡·‡ P›®‹· P‹·⁄£®Ê™. À‡PÊÌvÈ ∑Ì®‹ P‹„v‹«Ê‡
                   A±‹≥&A ‹·æ À÷›√‹PÊR ¢Ê√‹Ÿ‹·¢›§√Ê. ”‹÷Ê„‡®‹√‹ ƒa‹vÈÏ A ‹Æ‹ ”Ê∞‡◊¢‹Æ‹ g¢ÊX√‹·¢›§ÆÊ.
                    ‹·ÆÊ T›»øfiX√‹·¢Ê§. BW‹ Æ‹Æ‹∞ ”›ø·· ‹ ¡„‡gÆÊø·Æ‹·∞ Ø√›¢‹ÌP‹ ›X ±‹‰|Ï
                   WÊ„⁄”‹∑÷‹·®‹· AÌ¢‹ AÌ®‹·PÊ„Ìw®Ê™. Ø´›Æ‹ ›X Av‹·WÊ ‹·ÆÊø·Æ‹·∞ ÷Ê„QR®Ê.
5 ±‹‹£ ±‹‚o®‹∆„… PË¢‹·P‹ ‹Ø∞or ‹Æ‹  A±‹≥Æ‹ ∏›o»¿·Ì®‹ W›…”ÈWÊ À‘R ÷›Q PÊ„ÌvÊ. ‹·∆W‹· ‹ PÊ„‡}ÊWÊ ÷Ê„‡®Ê. W›…”‹ÆÊ∞£§
                   JÌ®‹· W‹·o·P‹· À‘R ◊‡ƒ®Ê, [›o· ∑Ì®‹Ì¢›¿·¢‹·. ◊w ‹fi¢Ê W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏›¿·ø·
 PÊ„ÆÊ ±‹‚o!            ÷‹£§√‹ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡®Ê.. A–‹r√‹»… ""HÆÈ ‹fiv›§ C©‡øfi?'' GÌ∑ ´‹ÃØ.
                    A±‹≥ ∏›X∆ ∑⁄¡·‡ ØÌ£®‹™!
                    PÊÁW‹Ÿ‹· Æ‹v‹·W‹«›√‹Ìº‘®‹ ‹‚. ‹fi¢Ê W‹Ÿ‹· PÊŸ‹W‹·√‹·⁄®‹ ‹‚. À‘R aÊ»…¢‹·. ÷‹£§√‹
                   ∑Ì®‹ A±‹≥, ""؇Ƌ· P‹·w‡£‡øfi AÌ¢‹ WÊ„£§√‹»∆…'' AÌ®‹√‹·. Æ‹Æ‹∞ PÊÁØÌ®‹ W›…”È
                   Q¢‹·§PÊ„Ìv‹√‹·. A ‹√‹ ‘o·r ÆÊ£§Wʇƒ¢‹·§. ""‘w∞, ؇Ƌ· D PÊ∆”‹ ‹fiv‹· ‹‚®›? HÆ›X®Ê
                   ØÆ‹WÊ? C ÊÌ•› ‹fi¢Ê W‹Ÿ‹·?'' GÌ®‹· b‡√›v‹«›√‹Ìº‘®‹√‹·.
                    A®‹PÊR Æ›Æ‹Ì®Ê ""B¢‹æ÷‹¢Ê¬ ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤»®Ê™‡ÆÊ''.
                      ‹··Ì©Æ‹®‹·™ total silence
                    ”› ‹ƒ‘PÊ„Ìv‹ A±‹≥, ""؇Ƌ· ÷‹¢›Õ‹Æ›X©™‡øfi AÌ¢‹ Æ‹Æ‹WÊ WÊ„£§√‹»∆…''
                   GÌ®‹√‹·.
                    ""”›ø·· ‹‚®‹Æ‹·∞ ¢‹≤≥”‹∆· ØÀ·æÌ®‹ ”›´‹¬À∆…. DW‹ ¢‹vÊ ®‹√‹„ Æ›ŸÊ B¢‹æ÷‹¢Ê¬
                    ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤¢Ê§‡ÆÊ'' GÌ®‹· ‹fi√‹·¢‹§√‹ ؇w®Ê. Æ‹Æ‹∞ÆÊ∞‡ ©qr”‹·¢›§ ØÌ¢‹ A±‹≥, ""ØÆ‹∞
                   i‡ ‹Æ‹; ØÆ‹W‹Ø‘®‹Ì¢Ê ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·®‹·. ”›¡„‡PÊ ØÆ‹Wʇƛ ®‹√‹„ B¢‹·√‹À∆…
                   ©®‹™√Ê Æ› ʇPÊ JÌ®‹· ”‹|° ›QÌWÈWÊ ÷Ê„‡X∑√‹∏›√‹®‹·?'' AÌ¢‹ ±‹ Œ∞‘®‹√‹·. A±‹≥
                    ‹·Æ‹‘’Æ‹»… HÆ‹· ¡„‡a‹ÆÊ ‹fiv‹·£§®›™√Ê GÌ∑·®‹· Æ‹Æ‹WÊ WÊ„¢›§¿·¢‹·. ‹Í£§ø·»…
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /36                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /37

”ʇ«È’ ‹fi¬ÆÈ BX®‹™ A ‹√‹· Æ‹ÆÊ„∞Ì©WÊ ‹fi¢‹Æ›w ”‹ ‹·”ʬø·Æ‹·∞ ±‹ƒ÷‹ƒ”‹∑÷‹·®‹·      P‹„w√‹·¢‹§®Ê. ‹··Ì©Æ‹ ÷›ŸÊø·Æ‹·∞ £√‹·X”‹· ‹ ‹√ÊW‹„ ‹··Ì®Ê‡Æ›W‹»®Ê GÌ∑·®‹·
AÌ¢‹ AÌ®‹·PÊ„Ìw®‹™√‹·. B®‹√Ê A ‹ƒWÊ ”›´‹¬À√‹»∆…. ƛƋ· ”›ø·· ‹ Ø´›Ï√‹PÊR        WÊ„¢›§W‹· ‹‚©∆…. ÷Ë®‹«›Ã? ±‹ £ ©Æ‹W‹Ÿ‹„ J̮ʄ̮‹· ÷Ê„”‹ ÷›ŸÊ. A ‹‚
AÌq PÊ„Ìw®Ê™. ”›¡„‡®‹· Sb¢‹ ›X¢‹·§. ÷›W›X ""Bø··§'' AÌ¢‹ J≤≥PÊ„ÌvÊ.           BÕ‹cø·Ï©Ì®‹ P‹„w√‹∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê ÷›ŸÊø·Æ‹·∞ £√‹·X”‹· ‹ ‹√ÊW‹„ A®Ê‡ÆÊÌ®‹·
÷Ê„√‹v‹∆· ‘®‹≠Æ›®Ê. PÊ„‡pÈ ÷›QPÊ„‡, a‹⁄øfiW‹·¢Ê§ AÌ®‹√‹·.                WÊ„¢›§W‹· ‹‚©∆…'' ◊‡WÊ AÌ¢‹ A±‹≥ ÷ʇŸ‹·£§®‹™√Ê Æ‹Æ‹∞ ‹·Æ‹”‹·’ A÷‹·®‹÷‹·®ÊÆ‹·∞£§¢‹·§. A±‹≥Æ‹
  A±‹≥Æ‹ ‹fi¢‹· Æ‹W‹· ¢‹Ì¢‹·.                               ‹fi£Æ‹∆„… A•‹ÏÀ¢‹·§. Æ›ŸÊW‹Ÿ‹· P›®‹Ì∑ƒ¡„Ì®‹√‹ ‹··Ì©Æ‹ ÷›ŸÊW‹⁄®‹™Ì¢Ê.
  C®›X I®‹· ØÀ·–‹W‹Ÿ‹»…¡·‡ C∑∫√‹„ ›QÌWÈ ÷Ê„√‹ pÊ ‹‚. G–‹·r ®‹„√‹ Æ‹vÊ®‹√‹„         C∑∫√‹· £√‹· ‹Æ‹·∞ ®›q ØgÏÆ‹ √‹”ʧø·Æ‹·∞ ¢‹∆·≤®Ê ‹‚.
ØÕ‹œ∑™, ‹fi¢Ê‡ C∆…. Ø´›Æ‹ ›X ∏›¡·§√Ê®‹ A±‹≥, "" ‹·W‹Æʇ ÷ʇŸ‹·&øfiP›X ”›ø·· ‹         ‹··Ì®‹· ‹ƒø··¢›§ A±‹≥ ÷ʇ⁄®‹ ""‘w∞, ؇Ƌ· B¢‹æ÷‹¢Ê¬ ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤«Ê‡∏ʇP‹·
Ø´›Ï√‹PÊR ∑Ì®Ê?'' AÌ®‹√‹·.                               AÌ¢‹ AÌ®‹·PÊ„Ìw®‹™√Ê Æ‹Æ‹∞ Aª‹¬Ì¢‹√‹ ʇƋ„ C∆…. B®‹√Ê ØÆ‹∞ ∏›Ÿ‹ ±‹‚”‹§P‹ ‹Æ‹·∞
  B®‹√Ê G»…Ì®‹ ±› √‹Ìª‹ ‹fiv‹· ‹‚®‹·? Æ›ÆÊ–‹·r JÌq, G«Ê„…‡ ‘∆·QPÊ„Ìv‹Ì•‹        DW‹«Ê‡ ‹··a‹·c ‹ ‹·„∆P‹ ‹··Ì©Æ‹ ±‹‚o®‹»… ”‹Ìª‹À”‹»√‹· ‹ P‹·¢‹„÷‹∆ ‹Æ‹·∞ ؇Ƌ·
ª› ‹ÆÊ Æ‹Æ‹∞Æ‹·∞ P›v‹·£§®Ê GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ÷ʇWÊ À ‹ƒ”‹· ‹‚®‹·? Æ‹Æ‹WÊ„Ì®‹· ª‹ ‹¬ ∑®‹·P‹·  P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹Æ‹·∞ ƛƋ· C–‹r±‹v‹· ‹‚©∆…'' GÌ®‹· ‹fi¢‹· ‹··X‘®‹√‹·.
∏ʇQ¢‹·§. AÌ¢‹÷‹ ∑®‹·QÆ‹ ∑WÊY P‹Æ‹”‹· P‹Ìw®Ê™. B®‹√Ê ª‹À–‹¬ ʇ P›|·£§√‹»∆…. L–‹´‹       ‹··Ì©Æ‹®‹·™ ”›√‹”‹Ã¢‹ «Ê„‡P‹®‹ À”‹æø·.
AÌW‹w¡„Ì®‹√‹»… ""delivery boy'' BX®‹™ Æ‹Æ‹∞ ©Æ‹W‹Ÿ‹· ÷‹W‹∆·W‹Æ‹”‹· P›|· ‹‚®‹√‹«Ê…‡     ÷‹©ÆʇŸ‹ÆÊ ‹–‹ÏPÊR‡ i‡ ‹Æ‹ ”›P‹· GÌ®‹· ÷‹¢›ÕÊ¿·Ì®‹ B¢‹æ÷‹¢Ê¬ ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∆·
 ‹··X®‹· ÷Ê„‡W‹·£§®‹™ ‹‚. P›«Ê‡iWÊ ÷Ê„‡W‹∏ʇP‹· GÌ∑ P‹Æ‹‘¢‹·§. B®‹√Ê P›«Ê‡g·      ÷Ê„√‹q®‹™ ‹¬Q§¡·‡ ""C¥È o· ‹fi√Ê„‡ P‹ ‹ÂÈ’'', ""√ʇhÈ B¥È HÌhÊ«È’'', ""©
”ʇ√‹∆· ÷‹|À√‹»∆…. J∑∫ ∑√‹÷‹W›√‹Æ›W‹∏ʇP‹· GÌ∑ P‹Æ‹”‹’Æ‹·∞ ±Ê‰‡—”‹·£§®Ê™. B®‹√Ê     A®‹√È ”ÊÁvÈ B¥È À·vÈÆÊÁpÈ'', "" ‹fi”‹r√È B¥È © Wʇ ‹ÂÈ'', ""© ÆÊPÊvÈ ¥Ê‡”È'',
Story, Collier's ÷›W‹„ The Saturday Evening Post ‹··Ì¢›®‹ ‹fi¬W‹ƒk·ÆÈ          ""ÀÌvÈÀ·«È’ B¥È © Ê·ÁÌvÈ'', ""© ”ÊR$Á D”È ¥›»ÌWÈ''& ◊‡WÊ 14 ∏Ê”Èr
W‹⁄WÊ ÷‹¢›§√‹· ”‹|° P‹•ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∑√Ê®‹· P‹⁄‘®‹√‹„ G«Ê…vÊ¿·Ì®‹∆„ £√‹”›R√‹®‹ ±‹¢‹ W‹Ÿ‹·  ”Ê»…ÌWÈ ±‹‚”‹§P‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∑√Ê®‹ ‘w∞ ÕÊ∆xÆÈ GÌ®‹√Ê Æ‹Ì∑·£§‡√›? C®‹· ‹√ÊW‹„ A ‹√‹
∑√‹·£§®‹™ ‹‚. CÌ¢‹÷‹ E‘√‹· P‹qr”‹· ‹ ›¢› ‹√‹|®‹»… ‹··Ì©Æ‹ i‡ ‹Æ‹ ”›X”‹∆·        P›®‹Ì∑ƒW‹Ÿ‹ 30 PÊ„‡q ±‹ £W‹Ÿ‹· ‹fi√›o ›X Ê. 51 ª›–ÊW‹⁄WÊ AÆ‹· ›®‹WÊ„Ìw Ê.
”›´‹¬À∆… GÌ∑ Ø´›Ï√‹PÊR ∑Ì©®Ê™.                             108 ®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹»… ‹fi√›o WÊ„Ìw Ê. 1997√‹»… XØ∞”È ®›S«Êø·Æ‹„∞ ”ʇƒ®›™X®Ê.
  ""‘w∞, ؇Ƌ· ÆÊ„‡w√‹®‹Ì•‹ A¢‹¬Ì¢‹ ”‹·Ì®‹√‹ ›®‹ ”‹ßŸ‹W‹Ÿ‹· gW‹£§Æ‹»… Ê. ؇Ƌ·     CÌ¢‹÷‹ ‘w∞ ÕÊ∆xÆÈ G√‹v‹Æʇ ‹·÷›ø··®‹≠®‹»… ±ÊÁ∆pÈ BX®‹™√‹·. P›®‹Ì∑ƒ ∑√Êø·∆·
SÌw¢‹ √Ê„‡ ‹ÂÈ AÆ‹·∞ C–‹r±‹v‹· £§‡øfi..'&◊‡WÊ A±‹≥ A ‹√‹–‹rPÊR HÆÊ„‡ ÷ʇŸ‹·£§®‹™√‹·.  B√‹Ìº”‹· ‹‚®‹QRÌ¢‹ Ê„®‹∆· ""I dream of Jeannie'' GÌ∑ q‡À ÕÊ„‡WÊ ""Emmy''
B®‹√Ê ""JÌ®‹· ʇŸÊ, CÌ®‹· √›£ A±‹≥ À÷›√‹PÊR ÷Ê„‡®‹√Ê ±›…ÆÈÆ‹Ì¢Ê B¢‹æ÷‹¢Ê¬                ™
                                            ±‹ Õ‹‘§ W‹⁄‘®‹√‹·. P›¬ƒ W› ÌpÈ Æ‹q‘√‹· ‹ ""The Bachelor and Bobby Soxer''
 ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·®‹·. AP‹”›æ¢È C̮ʇƛ®‹√‹„ A±‹≥ ¢‹vÊ®‹√Ê, A ‹√‹· ÷Ê„‡®‹ Ê·‡«Ê      b¢‹ ®‹ ‘‡Æȱʅ‡W›X 1947√‹»…¡·‡ B”‹R√È P‹„v‹ ±‹vÊ©®‹™√‹·.
”›¡„‡|'' AÌ¢‹ ƛƋ· Æ‹Æ‹∞–‹rPÊR ¡„‡b”‹·£§®Ê™. Ø´›Ï√‹ Aa‹∆ ›X¢‹·§.                  x                             ≥
                                              ‘w∞ ÕÊ∆ÆÈ ÆÊ«Ê‘®‹™ «›”È HÌg»”È ”‹À·‡±‹®‹ ±‹ ®Ê‡Õ‹ J Ê·æ AX∞”‹Õ‹ÏPÊ„RŸ‹W›¿·¢‹·.
  ""‘w∞, ؇ÆʇÆÊ„‡ ÷ʇ⁄®Ê& D gW‹£§Æ‹»… ؇Æʇƛ®‹√‹„ BW‹∆· ∑ø·”‹· ‹‚®›®‹√Ê       ”‹ßŸ‹PÊR ´›À‘®‹ ±Ê‰»‡”‹√‹·, A ‹·„∆¬ ‹”‹·§W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹· P‹„v‹«Ê‡ h›W‹ T›»
A®‹· ∑√‹÷‹W›√‹Æ›X AÌ¢‹'' A±‹≥ AÌ®‹√‹·. P‹„v‹«Ê‡ Æ‹Æ‹∞ W‹ ‹·Æ‹ A±‹≥Æ‹ ‹fi£Æ‹¢‹§       ‹fiv‹· ‹Ì¢Ê Ø ›‘W‹⁄WÊ ”‹„a‹ÆÊ Ø‡w®‹√‹·. ‘w∞ ÕÊ∆xÆÈ ‹·ÆÊ¡„Ÿ‹PÊR ÷Ê„‡®‹√‹·. A»…
£√‹·X¢‹·. ÷Ë®‹· A ‹√‹ ‹fi¢‹· Æ‹Æ‹∞ W‹ ‹·Æ‹ ”ÊŸÊ¿·¢‹·. ""؇Ƌ· ÷›WÊ ¡„‡b”‹·£§®‹·™®‹·   ∏Ê«ÊP‹or«›W‹®‹ ‹”‹·§W‹⁄®‹™ ‹‚. ∑√Ê®‹ ‘±ÈrW‹Ÿ‹·, ±‹vÊ®‹ ±‹ Õ‹‘§W‹Ÿ‹·, PÊ„or Ev‹·WÊ„√Ê
ØÆÊ∞'', ""Æ›ŸÊø· P‹•Ê¡·‡Æ‹·?'' A–‹rP‹„R CÌ®‹· ؇Ƌ· ”›ø·∆· ÷Ê„√‹q©™‡ø·«›…        W‹Ÿ‹·. øfi ‹‚®‹Æ‹·∞ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹·?
GÌ®‹· ‹·¢Ê§ ±‹ Œ∞‘®‹√‹·. ""HÆ‹·'' AÌ¢‹ BÕ‹cø·Ï ÷›W‹„ ©P‹·R ¢Ê„‡a‹®‹ ‹ Æ‹Ì¢Ê          ‹·ÆÊ¿·Ì®‹ ÷Ê„√‹∑Ì®›W‹ ‘w∞ PÊÁø·»… A´‹Ï v‹√‹k·ÆÈ ±›¬vÈW‹Ÿ‹· ÷›W‹„ ◊w
A±‹≥Æ‹¢‹§ ÆÊ„‡w®Ê.                                   ±ÊÆ‹·∞W‹⁄®‹™ ‹‚!
  ""ÆÊ„‡v‹· ‘w∞.. Æ›ŸÊ HÆ›W‹·¢Ê§ AÌ¢‹ ØÆ‹WÊ WÊ„£§√‹· ‹‚©∆…. i‡ ‹Æ‹ AÆÊ„∞‡®‹·        I ‹¢‹·§ ‹–‹Ï ∑Ì¢ÊÌ®‹√Ê i‡ ‹Æ‹ ʇ ‹··X®‹·÷Ê„‡¿·¢‹· AÌ¢‹ Æ› ‹‚ ª›À”‹·¢Ê§‡ Ê.
JÌ®‹· Æ› Ê«È, P›®‹Ì∑ƒ •‹√›. A«›Ã? A®‹· P‹·¢‹„÷‹∆P‹√‹ ZoÆÊW‹⁄Ì®‹             Æ‹ ‹·æ ‹·qrWÊ 50 ‹–‹Ï rainy daysÆ‹ B√‹Ìª‹. F√‹· ®‹„√‹; P›v‹· ÷‹£§√‹ AÌ¢‹
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /38

¢‹¢‹§$Ã˛›ØW‹Ÿ‹Ì¢Ê ‹fi¢‹Æ›v‹«›√‹Ìº”‹·¢Ê§‡ Ê. Æ‹ ‹·æ Æ‹vÊ, Æ‹·w, ÷› ‹&ª› ‹W‹Ÿ‹»… AÌ¢‹÷‹
ª› ‹ÆÊ¡·‡ ‹¬P‹§ ›W‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê ‘w∞ ÕÊ∆xÆÈ P›®‹Ì∑ƒ ∑√Êø·∆· B√‹Ìº‘®Ê™‡
50Æʇ ‹–‹ÏPÊR P›»p›rW‹!! B ‹ø·‘’Æ‹»… P›®‹Ì∑ƒW‹Ÿ‹ ±‹ £ ±‹‚o, A´›¬ø· W‹Ÿ‹∆„…
PË¢‹·P‹¢Êø·ÆÊ∞‡ ¢‹·Ìπ®‹√‹·. K®‹·W‹√‹Æ‹·∞ ¢‹·©W›∆ Ê·‡«Ê Ø»…‘®‹√‹·. ‹··Ì©Æ‹
A´›¬ø·PÊR ÷Ê„‡W‹«Ê‡∏ʇP‹·, ‹··Ì©Æ‹ ÷›ŸÊø·Æ‹·∞ £√‹·X”‹«Ê‡∏ʇP‹·. C«›…Ì®Ê Ø®Ê
∑√‹∆… GÌ∑Ì¢‹÷‹ P‹·¢‹„÷‹∆ ‹Æ‹·∞ ‹·„w‘®‹√‹·. A ‹√‹ ”›◊¢‹¬ P‹Í—ø·»… ‹·◊ŸÊø·√ʇ
 ‹··S¬ ›X P›|·¢›§√Ê. A ‹√‹Æ‹·∞ ”‹∑∆ √‹Ì¢Ê b£ ‘®‹√‹·. ‹·◊ŸÊø·ƒ∆…©®‹™√Ê ±‹‚√‹·–‹
ƒWÊ A‘§¢‹Ã ʇ C∆… GÌ®‹√‹·. g¢ÊWÊ ""Æ‹Æ‹∞ ±›¢‹ W‹Ÿ‹»… µ‡«È BW‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ƛƋ„ µ‡«È
 ‹fiv‹·¢Ê§‡ÆÊ'' GÆ‹·∞£§®‹™ ‘w∞ ÕÊ∆xÆÈ J Ê·æ À ‹fiÆ‹®‹»… ¢Ê√‹Ÿ‹·£§®‹™√‹·. ±‹P‹R®‹»… ±‹£∞ø·„
C®‹™√‹·. ‹··S ÆÊ„‡w®‹√Ê ‘w∞ P‹|°»… ؇√‹· ”‹·ƒø··£§®Ê. ""øfiPÊ AŸ‹·£§©™‡øfi''
AÌ¢‹ ±‹£∞ ±‹ Œ∞‘®›W‹, ""ƛƋ· AŸ‹·£§®Ê™‡ÆÊ AÌ¢‹ Æ‹Æ‹WÊ Aƒ ›X√‹»∆…. B®‹√Ê B
 ʇŸÊ Æ›ÆÊ„Ì®‹· ”‹Ø∞ ʇՋ ‹Æ‹·∞ ∑√Êø··£§®Ê™. A®‹√‹»… ±›¢‹ ´›ƒW‹Ÿ‹· ±› }›Ì£P‹
P‹–‹r®‹»…®‹™√‹·'' AÌ¢‹ ‘w∞ ÷ʇ⁄®‹™√‹·.
  DW‹ P‹~°‡√‹· ”‹·ƒ”‹· ‹ ”‹√‹© Æ‹ ‹·æ®›X®Ê. P›®‹Ì∑ƒø·–Êr‡ PË¢‹·P‹©Ì®‹ P‹„w®‹™
‘w∞ ÕÊ∆xÆÈ(89 ‹–‹Ï) A ‹√‹ ∑®‹·QÆ‹ ±‹‚o gÆ‹ ‹ƒ 31√‹Ì®‹· PÊ„ÆÊWÊ„Ìw®Ê.
 Miss You.                                               Those who race through life nish rst.
                                                    Darrel Hunsbedt
                                                   3 ‹fiaÈÏ 2007
                    √›¬ÆÈ J∏Ê√›øÂÈ, ÷‹ƒ P‹· ‹fi√È, A«Ê„‡PÈ W‹·±›§. D ‹·„ ‹√‹„ Ê·P›¬ØP‹«È
                  GÌi؇ƒÌWÈ À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹·. CÌwø·ÆÈ CÆÈ‘ro„¬pÈ B¥È pÊP›∞∆i(IIq)
                  ”ʇƒ√‹· ¢›§√Ê. B®‹√Ê P‹»ø·· ‹ À–‹ø·®‹»… ‹·„ ‹√‹„ Æ›«›ø·PÈ W‹ŸÊ‡! C¢‹§
                  P›«Ê‡iÆ‹»… Ê„®‹∆ ©Æ‹. ‹·„ ‹√‹„ JqrWʇ P›…”È √‹„À·WÊ P›»v‹·¢›§√Ê. ∏Ê„‡vÈÏ
                   Ê·‡«Ê "M-A-C-H-I-N-E" GÌ®‹· ∑√Ê©®Ê. ”‹· ‹fi√‹· 40 ‹–‹Ï®‹ ‹¬Q§¡„∑∫√‹·
                  ±‹P‹R®‹«Ê…‡ P‹·⁄£®›™√Ê. À®›¬¶ÏW‹ŸÊ∆… ∑Ì®‹· B‘‡Æ‹√›®‹ P‹„v‹«Ê‡ G®‹·™ØÌ¢‹ B ‹¬Q§
                  ""G∆…ƒW‹„ ”›ÃW‹¢‹! ƛƋ· ±Ê‰ ¥Ê”‹√È ®‹·∏Ê, Ê·P›¬ØP‹«È GÌi؇ƒÌWÈ w±›pÈÏ
                   Ê·ÌpÈ. C ‹¢‹·§ P›«Ê‡iÆ‹ Ê„®‹∆ ©Æ‹. Ø ‹·Wʇƛ®‹√‹„ ÀÕʇ–‹ GÌ®‹Ø”‹·£§®Ê¡·?''
                  GÌ®‹· HP‹”‹Ã√‹®‹»… Pʇ⁄®‹√‹·.
                    øfi√‹„ ∏›¿·∫v‹»∆….
                    Cw‡ P›…”ʇ W‹±Èa‹·±È. G∆…√‹„ PÊÁ≤w¡„Ì®‹√‹¢‹§ P‹|·° ÷›¿·”‹«›√‹Ìº‘®‹√‹·.
                  A®‹√‹»… ¶ø·ƒWÊ C–‹·r AÌP‹, ±› QrP‹«È, ”‹±Ê˘Ï”È QÃ√‹kÂÈ ÷›W‹„ A”ÊÁÆÈ Ê·ÌpÈWÊ
                  CÌ£–‹·r AÌP‹W‹Ÿ‹· GÌ®‹· E«Ê…‡U”‹«›X¢‹·§. C®‹Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø‘®‹ ±Ê‰ . ®‹·∏Ê, ""B Ê·‡«Ê
                  ÆÊ„‡v‹·À√‹Ì¢Ê. DW‹ ±‹P‹RQw'' GÆ‹·∞¢›§ Q”Ê¿·Ì®‹ a›PÈ ≤‡”‹Æ‹·∞ ÷Ê„√‹¢ÊWÊ®‹·
6  ‹·„∆ À˛›Æ‹           ∏Ê„‡vÈÏ Ê·‡«Ê ∑√Êø·«›X®‹™ "" ‹·—‡ÆÈ'' ±‹®‹®‹ PÊŸ‹WÊ I®›√‹· ∏›ƒ AÌv‹√È«ÊÁÆÈ
                   ‹fiw®‹√‹·. P‹„v‹«Ê‡ À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹¢‹§ £√‹·X®‹ ±Ê‰ . ®‹·∏Ê, "" Ê·P›¬ØP‹«È GÌi؇√ÈW‹Ÿ‹
  Ê„Ÿ‹PÊø·«Ê…‡ A√‹Ÿ‹∏ʇP‹· ˛›Æ‹  A‘§¢‹ÃPÊR ‹·„∆ P›√‹| ʇ ‹·—‡ÆÈW‹Ÿ‹·. ؇ ʇÆʇ P‹»¢‹√‹„ A®‹Æ‹·∞ ‹·—‡ÆÈWÊ
                  AƋÿ·”‹∑÷‹·®‹·. ÷›W›®‹√Ê ‹·—‡ÆÈ AÌ®‹√Ê HÆ‹·?'' GÌ®‹· ±‹ Œ∞‘®‹√‹·.
                    BW‹∆„ øfi√‹„ ¢‹·qπa‹c»∆…!
                    P›…”‹»… ”‹· ‹fi√‹· 70 À®›¬¶ÏW‹⁄®‹™√‹„ J∑∫Æ‹„ ∏›¿· πv‹∆· ¢‹øfiƒ∆…. ∏ʇ”‹¢‹§
                  ±Ê‰ . ®‹·∏Ê, ""H.. ؇Ƌ·, ÷ʇŸ‹·'' GÌ®‹· ÷‹ƒP‹· ‹fi√ÈÆ‹¢‹§ PÊÁ ¢Ê„‡ƒ®‹√‹·. B®‹√Ê
                  ÷‹ƒP‹· ‹fi√È ¢‹Æ‹W‹∆… GÌ∑Ì¢Ê Æ‹q”‹«›Ìº‘®‹. G∆…√‹®‹„™ C®Ê‡ P‹•Ê. "" ‹·—‡ÆÈÆ‹
                   ›¬T›¬Æ‹ £‡√› ”‹√‹Ÿ‹. øfi ‹‚®‹· ‹·Æ‹·–‹¬Æ‹ Õ‹ ‹· ‹Æ‹·∞ P‹w Ê·WÊ„⁄”‹·¢‹§®Ê„‡ A®Ê‡
                   ‹·—‡ÆÈ. A®‹· "øfi ‹‚®‹·' ∏ʇP›®‹√‹„ BX√‹∑÷‹·®‹·. Ø ‹·æ ”‹·¢‹§ ‹··¢‹§ ÆÊ„‡w,
                  gW‹¢‹·§ ‹·—‡ÆÈW‹⁄Ì®‹«Ê‡ ¢‹·Ìπ®Ê'' GÌ®‹· ±Ê‰ . ®‹·∏Ê ¢› ʇ À ‹√‹}Ê Ø‡w®‹√‹·.
                   ‹··Ì®‹· ‹ƒø··¢›§ ""A®‹· ∑Í÷‹¢È EQRÆ‹ P›T›ÏÆÊW‹⁄√‹∑÷‹·®‹· A•‹ › ”› ‹fiÆ‹¬
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /42                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /43

±Ê‰√‹PÊ¿·√‹∑÷‹·®‹·. ‹·Æ‹·–‹¬ ¢‹Æ‹∞ Õ‹ ‹· ‹Æ‹·∞ P‹w Ê· WÊ„⁄”‹· ‹‚®‹P›RX HÆÊ«›… P‹Ìv‹·  ¢ÊPÊRWÊ ”ÊŸÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§®Ê. C®‹ƒÌ®‹ C¢‹√‹ PÊ“‡¢‹ W‹Ÿ‹ Ê·‡«Ê PÊor ±‹ƒ}› ‹· ‹‚Ìp›W‹·£§®Ê.
◊w©®›™ÆÊ ÆÊ„‡w'' GÌ®‹· À ‹ƒ‘®‹√‹·. ±Ê‰ . ®‹·∏Êø· ‹√‹ CÌ¢‹÷‹ ”‹√‹Ÿ‹ ›¬T›¬Æ‹       ±‹ £—u¢‹R&D labW‹Ÿ›®‹ C”Ê„ ‡ ÷›W‹„ w.B√Èw.J., w.G.C.W‹ŸÊ‡ GÌi؇√ÈW‹Ÿ‹
 ‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹· Cw‡ À®›¬¶Ï ‹ÍÌ®‹ ʇ ”‹ Ê„æ‡÷‹Æ‹PÊ„RŸ‹W›¿·¢‹·.                                      …
                                            PÊ„√‹¢Ê AÆ‹·ª‹À”‹·£§ Ê. ±‹ £ª›Øâ‹√‹· ∑√‹·£§∆'' GÌ®‹· C”Ê„ ‡ ‹··S¬”‹ß i. ‹fi´‹ ‹ÆÈ
  C®‹ƒÌ®‹ E¢›’◊¢‹√›®‹ ±Ê‰ . ®‹·∏Ê " ‹·—‡ÆÈWÊ JÌ®‹· E®›÷‹√‹}Ê PÊ„w           Æ›ø·√È ÷ʇ⁄®›™√Ê.
ÆÊ„‡vÊ„‡|'' GÌ®‹√‹·.                                   B®‹√Ê CÌ¢‹÷‹ ±‹ƒ‘ߣ ”‹Í—røfiW‹∆· P›√‹| ʇƋ·?
  J∑∫ À®›¬¶Ï ""À ‹fiÆ‹'' AÌ®‹. ""÷Ë®‹·'' GÌ®‹√‹· ®‹·∏Ê. ‹·¢Ê„§∑∫ ""”›r$¬±‹…√È''       Ê„®‹»WÊ, P‹wx X‡ƒ®‹√Ê ∏ÊÌQ øfiPÊ ÷‹¢‹·§¢Ê§ AÌ¢‹ ‹·P‹RŸ‹· Pʇ⁄®‹√Ê "”‹· Ê·∞
GÌ®‹, ""A®‹„ ÷Ë®‹·'' GÌ®‹√‹·. a‹ ‹·a‹, a›P‹·, P›√‹·, P‹¢‹§ƒ, P‹·bÏ.. ◊‡WÊ       P‹„¢Ê„R‡' AÌ¢‹ W‹®‹ƒ”‹· ‹ ¢‹Ì®Ê&¢›ø·Ì©ƒÌ®‹«Ê‡ ”‹ ‹·”ʬ ±› √‹Ìª‹ ›W‹·¢‹§®Ê!
À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹· J̮ʄ̮›X ÷Ê”‹ƒ”‹«›√‹Ìº‘®‹√‹·. A–‹r√‹ ‹√ÊW‹„ ”‹· ‹·æØ®‹™ √›¬ÆÈ       WÊ„£§∆…©®‹™√Ê W‹®‹ƒ”‹· ‹ ∑®‹∆· C¢‹√‹√‹»… Pʇ⁄ £⁄®‹·PÊ„Ìv›®‹√‹„ ÷ʇ⁄PÊ„or√Ê
J∏Ê√›øÂÈ, ÷›W›®‹√Ê ""i ‹ÂÈ ‹·—‡ÆÈ'' P‹•Ê¡·‡Æ‹·? GÌ®‹· Pʇ⁄®‹! S·—¿·Ì®‹          ‹·P‹RŸ‹»… GŸÊø· ±› ø·®‹«Ê…‡ B”‹Q§ Ê„Ÿ‹PÊ ¡„vÊø··¢‹§®Ê. Thinking process
π‡W‹· £§®‹™ ±Ê‰ . ®‹·∏Ê ¢‹π∫∏›∫®‹√‹·. ""HÆ‹®‹·?'' GÌ®‹· √›¬ÆÈÆ‹ÆÊ∞‡ ±‹ Œ∞‘®‹√‹·.    ±› √‹Ìª‹ ›W‹· ‹‚®Ê‡ ÷›WÊ. B®‹√Ê AÌ¢‹÷‹ A±‹≥&A ‹·æÌ©√‹· G–‹·r gÆ‹ƒ®›™√Ê?
"" ‹·—‡ÆÈW‹Ÿ‹· ‹·Æ‹·–‹¬Æ‹ Õ‹ ‹· ‹Æ‹·∞ P‹w Ê· ‹fiv‹·¢‹§ Ê AÌ¢‹ ؇ ‹‚ ÷ʇ⁄©ƒ. B®‹√Ê   CÆÊ„∞Ì®‹· P‹vÊ, Õ›«›&P›«Ê‡g·W‹Ÿ‹»… ”‹ƒøfiX P‹»”‹· ‹ ‹√‹„ C∆… ›X®›™√Ê. D
i ‹ÂÈ ‹·—‡ÆÈ Õ‹ ‹· ‹Æ‹·∞ P‹w Ê·WÊ„⁄”‹· ‹ ∑®‹∆· ÷Êbc”‹·¢‹§®‹∆… ʇ?'' GÌ®‹· √›¬ÆÈ    ◊Ì®Ê ª›√‹£‡ø· À˛›Æ‹ ‹·Ì©√‹ (IIG”È‘) ʉ̮ʇ A∆…, Æ›¬–‹Æ‹«È, Àgøfi,
Av‹x ±‹ ÕÊ∞ ÷›Q®‹. C√‹·”‹·-& ‹··√‹·”‹·WÊ„Ìv‹ ±Ê‰ . ®‹·∏Ê, ""AÌ®Ê ....ƛƋ· ¢‹±‹‚≥    ‹·÷›√›g, ‹·÷›gÆ‹ P›«Ê‡iÆ‹»… P‹»¢‹ ‹√‹„ À˛›ØW‹Ÿ›X ÷Ê”‹√‹· ‹fiv‹·£§®‹™√‹·.
÷ʇŸ‹·£§®Ê™‡ÆÊ GÌ®‹•‹Ï Ê?'' GÌ®‹· Pʇ⁄®‹√‹·.""C∆… ”‹√È, ƛƋ·..'' GÌ®‹· √›W‹      HPÊÌ®‹√Ê ›–È ∏ʇ‘ÆÈÆ‹ p›¬±È £√‹·X‘®‹√Ê Ø‡√‹· Æʇ√‹ ›X PÊŸ‹PÊR π‡Ÿ‹· ‹
GŸÊ®‹ √›¬ÆÈ J∏Ê√›øÂÈÆ‹Æ‹·∞ A´‹ÏPÊR‡ ¢‹vÊ®‹ ®‹·∏Ê, ""ÆÊ„‡v›§ C√‹· ‹·W‹Æʇ....       Ê„®‹∆· øfiPÊ ”‹·√‹·⁄ ”‹·¢‹·§¢‹§®Ê, clockwise A•‹ › Anti-clockwise £√‹·W‹·¢‹§®Ê,
Æ‹ÆÈ P›…‘Æ‹»… ∑ƒ‡ ÆÊ„‡v›§ C√‹·'', À®›¬¶Ï W‹ŸÊ‡ hÊ„‡P‹· ”›P‹·, DW‹           ∏›«È W›⁄ø·»… øfiPÊ ‘≥ÆÈ BW‹·¢‹§®Ê ‹··Ì¢›®‹ ”‹|° B®‹√Ê ∑÷‹· ‹··S¬ ›®‹
"" ‹fi¬Æȱʉ ‡''( ‹fi¬Æ‹·¥›¬P‹cƒÌWÈ ±Ê‰ ‡”Ê”‹”È) ∑WÊY W‹ ‹·Æ‹÷‹ƒ”Ê„‡| GÆ‹·∞¢›§     Àa›√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P›√‹| ”‹ Ê·‡¢‹ πw‘ ÷ʇ⁄PÊ„v‹· ‹ ‹·„∆P‹ ŒP‹“P‹√‹· À®›¬¶Ï
"" ‹·—‡ÆÈ'' GÌ∑ ±‹®‹ ‹Æ‹·∞ A⁄‘ ‹··Ì©Æ‹ À–‹ø·PÊR ÷Ê„‡®‹√‹·!               W‹Ÿ‹»… P‹·¢‹„÷‹∆ ‹Æ‹·∞ ”‹Í—r”‹·£§®‹™√‹·.
  C®‹· ∑ƒ‡ P‹•Êø·∆….                                   CÌ¢‹÷‹ P‹·¢‹„÷‹∆ ʇ À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹· ÊÁ˛›ØP‹ PÊ“‡¢‹ ®‹¢‹§ BP‹—Ï¢‹√›W‹· ‹Ì¢Ê
  aʇ¢‹ÆÈ ª‹W‹¢È A ‹√‹ "ve-point someone" ±‹‚”‹§P‹®‹»… ∑√‹· ‹ D P›∆≥ØP‹        ‹fiv‹·£§¢‹·§. ø·· ‹ À˛›ØW‹Ÿ‹· ¢‹øfi√›W‹·£§®‹™√‹·. B®‹√Ê BW‹ Mission BX®‹™
ZoÆÊ ›”‹§ ‹ ‹ÆÊ∞‡ ±‹ £πÌπ”‹·¢‹§®Ê. Æ› ‹‚ P‹»ø··£§√‹· ‹ ŒP‹“| GÌ•‹®‹·™ ÷›W‹„      ŒP‹“| DW‹ profession BX®Ê. g¢ÊWÊ CÌv‹‘Û ÷›W‹„ q‡bÌWÈ Æ‹v‹· Ê ∑÷‹Ÿ‹
A®‹Æ‹·∞ ∏Ê„‡¨”‹· £§√‹· ‹ ‹√‹· ÷ʇX®›™√Ê GÌ∑·®‹PÊR C®‹QRÌ¢‹ E¢‹§ ‹· E®› ÷‹√‹}Ê     AÌ¢‹√‹ ”‹Í—røfiX®‹·™, CÌv‹‘Ûø·»… PÊ∆”‹ ‘W‹©®‹™√Ê q‡bÌWÈÆ‹¢‹§ W‹ ‹·Æ‹÷‹ƒ‘®‹√›ø··§
∏ʇQ∆…. Æ‹ ‹·æ DXÆ‹ ∑÷‹·¢Ê‡P‹ ŒP‹“P‹ƒWÊ ‹·P‹RŸ‹· Av‹x ±‹ ÕÊ∞÷›Q®‹√Ê E¢‹§√‹ ÷ʇŸ‹· ‹  GÌ∑ ±‹ƒ‘ߣ ”‹Í—røfiX®Ê. ÷›W›X CÌv‹‘Ûø·»… ”‹∆…®‹ ‹√ʇ ÷Êa›cX q‡bÌWÈWÊ
”› ‹·•‹¬ÏÀ∆…. ±‹ ÕÊ∞÷›Q ®‹ ‹√‹Æ‹·∞ ”‹◊”‹· ‹ W‹·| ‹‰ P‹w Ê·øfiX®Ê. ÷›W›X ŒP‹“P‹√‹·   ∑√‹·£§®›™√Ê. A ‹√‹· ""G√‹vÊ„Ì©… G√‹v‹·, G√‹v‹G√‹w… Æ›∆·R'' AÌ¢‹ ‹·—‡ÆÈW‹Ÿ‹Ì¢Ê
÷ʇ⁄PÊ„qr®‹™Æ‹·∞ ∏›¿·±›s‹ ‹fiw ±‹ƒ‡PÊ“ ∑√Ê®‹· √›¬ÌPÈ ±‹vÊ®‹ ‹√‹ÆÊ∞‡ ±‹ £ª›Øâ‹√‹·   ÷ʇ⁄PÊ„v‹·¢›§√Ê. ‹·P‹RŸ‹· ∏›¿· ±›s‹ ‹fiw, ±‹ƒ‡PÊ“ ∑√Êø··¢‹§ Ê. C®‹· ‹·P‹RŸ‹»…
GÌ®‹· Æ› ‹‚ J≤≥PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›®‹ ±‹ƒ‘ߣ ”‹Í—røfiX®Ê.                    Àa›√‹±‹√‹¢Êø·Æ‹·∞ ‹·„w”‹· ‹ ∑®‹∆· PÊ„∆·… ‹ P›ø·Ï ‹fiv‹·£§®Ê. CÌ¢‹÷‹
  D À–‹ø· ‹Æ‹·∞ HPÊ ±‹ ”›§≤”‹∏ʇP›X®Ê GÌ®‹√Ê "" ‹·„∆ À˛›Æ‹''PÊR(Basic Sci-      ◊ÆÊ∞«Ê¿·Ì®‹ ∑√‹· ‹ À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹· ‘Cqø·Æ‹·∞ W‹·ƒøfiXo·rPÊ„Ìv‹· À˛›Æ‹ ‹Æ‹·∞
ence) À®›¬¶ÏW‹ŸÊ‡ ∑√‹·£§∆…. Æ› ‹‚ ∑ƒ‡ GÌi؇√ÈW‹Ÿ‹Æ‹∞–Êr ”‹Í—r”‹·£§®Ê™‡ Ê'' GÌ®‹·    P‹»ø·· ¢›§√Ê¡·‡ ÷Ê„√‹¢‹·, À˛›Æ‹ ‹Æ‹·∞ ”‹ƒøfiX A•ÊÁÏ‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚©∆…. A ‹√‹®‹·™
±‹ ´›Øø· ‹√‹ ÊÁ˛›ØP‹ ”‹∆÷ÊW›√‹ ‘.GÆÈ.B√È. √› È BW›WÊY ÷ʇŸ‹·£§√‹· ¢›§√Ê. D       ≤.ø··.‘. ‹√ÊW‹„ ‹fiPÈ’ÏW‹–Êr‡ ‘À·‡¢ ›®‹ K®‹·. BÆ‹Ì¢‹√‹ GÌi؇ƒÌWÈWÊ
 ‹·´Ê¬, ¥Ê∑ ‹ƒ 27√‹Ì®‹· ≤qIWÊ Ø‡w®‹ ”‹Ì®‹Õ‹ÏÆ‹ ®‹»… ""ª›ƒ ”‹Ì∑Ÿ‹&”‹ ‹∆£§Æ‹      ÷Ê„√‹o· ÷Ê„‡W‹·¢›§√Ê. A∆„… A®Ê‡ ±‹ƒ‘ߣ. ±‹ƒ‡PÊ“WÊ ‘‡À·¢‹ ›®‹ K®‹·. ◊‡WÊ P‹Ÿ‹±Ê
BÀ·–‹ ʉv‹·x ‹ ‹·„∆P‹ ‹fi◊£ ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹ PÊ“‡¢‹ ø·· ‹ GÌi؇√ÈW‹Ÿ‹ÆÊ∞∆… ¢‹Æ‹∞       π‡g ÷›Q, ±Ê‰‡–‹}Ê¿·∆…®Ê Xv‹ ∏ÊŸÊ”‹·£§®Ê™‡ Ê.
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /44

  A–‹·r ‹fi¢‹ ‹∆…, gÆ‹√‹· P‹„v‹ W‹⁄”‹· ‹ ÷‹|®‹ B´›√‹®‹ Ê·‡«Ê ø·Õ‹”‹’Æ‹·∞ AŸÊø·
«›√‹Ìº‘®›™√Ê!(Success is measured by the amount of money u earn).
”›±Ê‡P‹“¢Ê ∑√‹· ‹‚®Ê‡ ÷‹|®‹ Ê„¢‹§®‹ Ê·‡«Ê. ÷›W›X GÌi؇ƒÌWÈ ‹fiw®‹ ‹√‹·
w.B√È.w.J., C”Ê„ ‡ A•‹ › wGCW‹⁄WÊ ∑Ì®‹√‹„ ÷Êa‹·c P›∆ E⁄ø·· ‹‚©∆….
A®‹√‹∆„… ±‹ £ª›Øâ‹√‹Ì¢‹„ D ”‹√‹P›ƒ ”‹Ì”ÊßW‹Ÿ‹¢‹§ ‹··S ‹Æ‹„∞ ‹fiv‹· ‹‚©∆….
HPÊÌ®‹√Ê C»… PÊÁ¢‹·Ì∏› ”‹Ì∑Ÿ‹ ‹Æ‹„∞ ؇v‹· ‹‚©∆…, PÊ∆”‹ ‹fiv‹·£§√‹· ‹ ‹ØWÊ ±Ê‰ ‡¢›’÷‹
÷›W‹„ PÊ∆”‹ ‹fiv‹∆· ±‹‰√‹P‹ ›®‹ ›¢› ‹√‹| ‹‰ C∆…. ”‹√‹P›ƒ P‹aʇƒW‹⁄W‹„
”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊ ÷›W‹„ Aº ‹Í©≠ ”‹Ì”ÊßW‹⁄W‹„ øfi ‹‚®Ê‡ ‹¬¢›¬”‹À∆…®‹Ì¢›X®Ê. i.
 ‹fi´‹ ‹ÆÈ Æ›ø·√È W›W‹» A•‹ › ‘.GÆÈ.B√È. √› È A ‹ƒW›W‹» C ‹‚ £⁄ø·®‹
À–‹ø·W‹ŸÊ‡Æ‹„ A∆…. ±‹ £ª›Øâ‹ À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹· ‹·„∆ À˛›Æ‹PÊR ∑√‹·£§∆… GÌ®‹·
WÊ„|W‹· ‹ ∑®‹∆·, ‹··Ì®Ê„Ì®‹· ©Æ‹ w.B√È.w. J., w±›pÈÏ Ê·ÌpÈ B¥È
Ap›À·PÈ GÆ‹iÏ, C”Ê„ ‡W‹⁄WÊ ∑√‹· ‹ ‹√ʇ C∆… ›W‹·¢›§√Ê GÌ®‹· PÊ„√‹W‹· ‹ ∑®‹∆·,
B√È B¬ÌvÈ wWÊ ÷ÊbcÆ‹ B®‹¬¢Ê ؇v‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ Ê„®‹∆· ‹fiv‹∏ʇP‹·. HPÊ ”‹√‹P›ƒ
”‹Ì”ÊßW‹ŸÊ‡ D PÊ∆”‹ ‹fiv‹∏ʇPÊÌ®‹√Ê ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊ ÷›W‹„ Aº ‹Í©≠ PÊ“‡¢‹ PÊR Æ‹ ‹·æ»… ÷‹|
÷›P‹· ‹‚®‹· ÷›W‹„ ¢‹ ‹·æÆ‹·∞ ¢Ê„v‹X‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹· ”‹√‹P›ƒ ”‹Ì”ÊßW‹Ÿ‹· ‹fi¢‹ . A–‹rP‹„R
A Ê·ƒP‹®‹ v‹·¬±›ÌpÈ, iC, IπGÌ, Ê·ÁPÊ„ ‡”›¥ÈrW‹Ÿ‹Ì¢Ê ∑√‹· ‹ B®›ø·®‹»…
÷ÊbcÆ‹ ±›∆Æ‹·∞ ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊ ÷›W‹„ Aº ‹Í©≠Wʇ ”‹·ƒø·· ‹ ®‹„√‹®‹Í—røfiW‹», ¢‹ ‹·æ
E®Ê„¬‡XW‹⁄WÊ sabbatical leave PÊ„o·r ØÆ‹WÊ B”‹Q§ C√‹· ‹ Pʇ¢‹ ®‹»… ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊ
 ‹fiwPÊ„Ìv‹· ∏› GÌ®‹· P‹⁄”‹· ‹ E®›√‹¢ÊøfiW‹» Æ‹ ‹·æ T›¬¢‹Æ› ‹· T›”‹X          We can't always build the future for our youth,
                                              but we can build our youth for the future.
P‹Ì±‹ØW‹Ÿ›®‹ CÆÊ„∂‡‘”È, À±Ê‰ ‡ ÷›W‹„ C¢‹√‹ƒX∆……! A ‹‚W‹Ÿ‹®Ê™‡Ø®‹™√‹„ ”‹h›Ï±‹‚√‹
                                                  Franklin D. Roosevelt
√‹”ʧø·»… ”‹√‹P›ƒ ª‹„À·ø·Æ‹·∞ P‹∑⁄”‹· ‹‚®‹· ÷›W‹„ p›¬PÈ’ ÷›»vÊø· «›ª‹
±‹vÊø·· ‹‚®‹–Êr‡ W‹·ƒ.
  ÷Ë®‹«›Ã?
                                                      4 BW‹”Èr 2007
                   A®‹·    ‹··S®‹»… Æ‹W‹·ÀÆ‹ PÊ„‡»æÌa‹· ‹·„w‘, P‹~°ØÌ®‹ AÕ‹· ´›√Ê ”‹·ƒ‘®‹ P‹“|!
                     ‹··Ì∏ÊÁÆ‹ A•‹Ï√È √‹”ʧø·»…√‹· ‹ ÀÕʇ–‹ Æ›¬øfi∆ø·®‹»… PÊ„‡pÈÏ P‹«›±‹
                  B√‹Ìª‹ ›®›W‹ 1 W‹ÌpÊ 10 ØÀ·–‹. ”Ê∞‡◊¢‹ √‹·‘’ ‹··«›… A ‹√‹Æ‹·∞ Probation
                  (”‹Æ‹∞v‹¢Ê A ‹¨) Ê·‡«Ê πv‹·W‹vÊ ‹fiv‹·£§√‹· ‹‚®›X Æ›¬ø· ‹·„£Ï ±‹ Ê„‡®È
                  PÊ„‡vÊ ]„‡–‹}Ê ‹fiv‹·£§®‹™Ì¢Ê¡·‡ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È ‹··S ®‹∆„… ‹·Ì®‹÷›”‹
                   ‹·„w¢‹·. ¢‹Æ‹W‹„ ŒPÊ“¿·Ì®‹ ‹fiµ ‘W‹∑÷‹·®‹· GÌ∑ B”Ê Ê„Ÿ‹PÊ¡„vÊ¿·¢‹·.
                   ‹·√‹·P‹“| ʇ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È A ‹√‹¢‹§ ‹··S ‹fiw®‹ PÊ„‡vÊ, ""؇Ƌ· P›Æ‹„Æ‹·
                  ∏›◊√‹ ›X Bø··´‹ ÷Ê„Ì©®‹™∆…®Ê A®‹Æ‹·∞ ƛՋ ±‹w”‹· ‹Ì¢Ê ”‹„b”‹· ‹ ‹·„∆P‹

7 A ‹√‹· ”› ‹Æ‹·∞ ±‹P‹RPÊR
                  C¢‹√‹√‹„ A±‹√›´‹ Ê”‹W‹· ‹Ì¢Ê ‹fiw©™‡øfi. ÷›W›X ‹··«›… ‹·¢‹·§ ØÆ‹∞ ±‹ P‹√‹| ‹Æ‹·∞
                  J̮ʇ AŸ‹¢ÊWÊ„‡»ØÌ®‹ AŸÊø·∆· ”›´‹¬À∆…'' GÌ®‹√‹·! P‹“| ‹fi¢‹ ®‹»… Æ‹W‹· P‹ ‹·ƒ,

  P‹„ƒ‘PÊ„Ìv‹· –‹√› ∑√Ê®‹ ‹√‹·!  bÌ¢Ê B ‹ƒ”‹·¢‹§®Ê. ‹·√‹· P‹“| ʇ, ""B¢‹ ÷ÊÌv‹£ø·Æ‹·∞ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìw®›™ÆÊ. J∑∫ŸÊ
                   ‹·W‹⁄®›™ŸÊ. ®‹¡· ¢Ê„‡√‹∏ʇP‹·'' GÌ®‹· ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È A ‹√‹ ‹Q‡∆√›®‹ ¥‹÷›ÏÆ›
                  Õ› gvÈjWÊ ‹·Æ‹À ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤¢›§√Ê.
                    B®‹√Ê...
                    PÊ„‡vÊ: ""÷ÊÌv‹£ø· ”› ‹‚ AÆ‹·P‹Ì±‹ ¢‹√‹· ‹Ì•‹®Ê™‡. ÷›W‹Ì¢‹ ‹fiµ ؇v‹∆·
                  ”›´‹¬À∆…. ±‹ £¡„∑∫ƒW‹„ ¢‹ ‹·æ P‹·o·Ì∑ ‹Æ‹·∞ √‹P‹“}Ê ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ÷‹QR®Ê. B®‹√Ê
                  P›Æ‹„Æ‹· ∏›◊√‹ ›X A∆…. A±‹√›´‹ Ê”‹X®›W‹ ”‹ÌgøÂÈWÊ 33 ‹–‹Ï. AÌ®‹√Ê
                  B¢‹ ±‹ ∑·®‹≠Æ›X®‹™. G.PÊ.&56 √ÊÁ¥‹«È Co·rPÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹· ”‹|° A±‹√›´‹ ‹∆…. AÌ¢‹÷‹
                  Bø··´‹ ‹Æ‹·∞ Co·rPÊ„Ìw®‹·™ P›Æ‹„ØWÊ ¢Ê„‡ƒ®‹ AP‹“ ‹·¬ AWË√‹ ‹. A®‹· A±›ø·P›ƒ
                  P‹Á¢‹¬ ‹‰ ÷Ë®‹·. CÌ¢‹÷‹ P‹Í¢‹¬PÊR P‹Ø–‹u I®‹ƒÌ®‹ W‹ƒ–‹u ÷‹¢‹·§ ‹–‹Ï hÊÁ∆· ŒPÊ“
                  ؇v‹∑÷‹·®‹·''.
                    JÌ®‹· P‹vÊ, PÊ„‡vÊø· ‹√‹· ¢‹±‹‚≥W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹qr ‹fiv‹·£§®‹™√Ê CÆÊ„∞Ì®‹vÊ ª‹ø·º‡¢‹√›®‹
                  ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È, ""P‹oP‹pÊWÊ (ÀpÊ∞”È ∏›PÈ’) ∑√‹∆· A ‹P›Õ‹ PÊ„w'' GÌ®‹· AÌW‹«›a‹·
                  ¢›§√Ê. PÊ„‡vÊ A ‹P›Õ‹ ؇v‹·¢›§√Ê.
                    ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È: ”‹√È Æ›Æ‹· ¢‹±‹‚≥ ‹fiw®‹·™ 14 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê. ≤…‡”È, Õ‹√‹}›W‹∆·
                  ”‹Ã∆≥ ”‹ ‹·ø·PÊ„w.
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /48                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /49

                 ≥                      ≥
  PÊ„‡vÊ: ±‹ £¡„∑∫√‹„ ¢‹±Ê”‹W‹·¢›§√Ê. B®‹√Ê Ø‡Æ‹· ‹fiw®‹·™ W‹Ìº‡√‹ ›®‹ ¢‹±‹‚. A®‹·  ±‹ P‹√‹| ‹Æ‹·∞ PÊÁWÊ£§PÊ„Ìw®‹™ A ‹√‹· øfi ‹¢Ê„§‡ √›–‹Û ‹·or®‹»… ”‹·©™ ‹fiv‹ ∑÷‹·©¢‹·§.
C¢‹√‹ƒW‹„ P›Æ‹„Æ‹Æ‹·∞ ‹··ƒø·∆· E¢Ê§‡gÆ‹ ؇v‹· ‹Ì•‹®‹·™. P›Æ‹„ØXÌ¢‹ øfi√‹„       C±‹≥¢›§√‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ A ‹√‹ ”ʇ › ‹¨ø·»… G–Ê„r‡ ∏›ƒ ""I®‹· ØÀ·–‹''W‹Ÿ‹»… I∆·
 Ê·‡∆∆…. P›Æ‹„ØÆ‹ ±‹ P›√‹ Õ‹√‹}›W‹∆· ØÆ‹WÊ ÷Êa‹·c ”‹ ‹·ø· ؇v‹∆· ”›´‹¬À∆….      ”‹Í—r”‹· ‹ A ‹P›Õ‹ W‹Ÿ‹· ‘QR®‹™ ‹‚. A–‹rP‹„R, A ‹√‹· ‹Q‡∆Æ›X ¢‹√‹∏ʇ£ B√‹Ìº
B¢‹Æ‹Æ‹·∞ ∑̨‘, PÊ„ÌvÊ„¿·¬ƒ. B¢‹Æ‹ h›À·‡Æ‹· AiÏø·Æ‹·∞ £√‹”‹Rƒ”‹«›X®Ê.         ‘®‹·™ T›¬¢‹ AvÊ„ÃPʇpÈ √‹ ‹fiP›Ì¢È J ʤ‡P‹√È A ‹√‹ ÷‹©™Æ‹W‹~°Æ‹w. ‹·÷›√›–‹Û®‹
  ”‹ÌgøÂÈ: ”‹√È Æ›Æ‹· Q À·Æ‹«È A∆…. P‹ŸÊ®‹ 14 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… ƛƋ· øfi ‹ ¢‹±‹≥Æ‹„∞     ‹fii ‹··S¬ ‹·Ì£ G.B√È. AÌo·ŸÊø· ‹√‹Æ‹·∞ "‘ Ê·ÌpÈ ÷‹W‹√‹|'©Ì®‹ ∑a› È
 ‹fiw∆…. ≤…‡”È, Æ‹Æ‹∞Æ‹·∞ ”‹·¢‹·§ ‹ƒø· ®‹Ì¢Ê ±Ê‰‡»‡”‹ƒWÊ ÷ʇ⁄. Æ‹Æ‹∞ ‹·W‹⁄WÊ P‹√Ê   ‹fiw®Ê™‡ J ʤ‡P‹√È. J ʤ‡P‹√È A ‹√‹Ì¢Ê¡·‡ PÊ„‡vÊø· ‹√‹„ P‹„v‹ P›Æ‹„Æ‹Æ‹·∞
 ‹fiv‹∆· A ‹P›Õ‹ PÊ„w.                                A√Ê®‹· P‹·w©®‹™√‹·. P‹v‹¢‹ ¢Ê√Êø·®Ê, ±‹‚”‹§P‹ πw”‹®Ê ÷‹ŸÊ ±‹ P‹√‹|W‹Ÿ‹· ÷›W‹„ ÷‹ŸÊø·
  PÊ„‡vÊ: SÌw¢‹ P‹√Ê ‹fiv‹∑÷‹·®‹·. P‹√Ê ‹fiv‹®‹Ì¢Ê øfi ‹ P›Æ‹„Æ‹„ ØÆ‹∞Æ‹·∞      £‡±‹‚ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ E®›÷‹ƒ”‹·£§®‹™√‹·. ÷›W›X¡·‡ A ‹√‹· ∏›Ì∏Ê ∏›Ì∏È ”Ê„∂‡oPÊR
¢‹vÊø·· ‹‚©∆….                                    ”‹Ì∑̨‘®‹Ì¢Ê ±‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤«›X√‹· ‹ ‹ÂËUP‹ ”›Q“(oral evidence)ø· 13,000
  ”‹ÌgøÂÈ: ”‹√È, Æ‹Æ‹∞ ‹·ÆÊø· ‹ƒXÌ¢‹ Ø ‹·Wʇ ÷Êa‹·c Bª›ƒøfiX®Ê™‡ÆÊ...        ±‹‚oW‹Ÿ‹Æ‹·∞ £√‹·À ÷›Q√‹· ‹‚®‹√‹»… øfi ‹ BÕ‹cø·Ï ‹‰ C∆…. HŸ‹· ”›À√‹ ±‹‚oW‹Ÿ‹–‹·r
  A–‹r√‹»… ”‹ÌgøÂÈ ‹Q‡∆√‹· h›À·‡Æ‹· ؇v‹· ‹ Àa›√‹PÊR ”‹Ì∑̨‘®‹Ì¢Ê ›®‹PÊR       Documentary evidence Ê·‡∆„ P‹}›°w‘ ®›™√Ê. 6,700 ±‹‚oW‹Ÿ‹—r®‹™ B√Ê„‡≤W‹Ÿ‹
CÆ‹∞–‹·r ”‹ ‹·ø· PÊ„v‹∏ʇP‹· GÌ®‹· ‹·Æ‹À ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤¢›§√Ê. ‹·Æ‹Àø·Æ‹·∞ ±‹‚√‹”‹Rƒ‘®‹  ÷ʇ⁄PÊø·Æ‹„∞ ±‹ƒŒ‡»‘®›™√Ê. A ‹√Ê®‹·√‹· 686 ‹¬Q§W‹Ÿ‹· ”›P‹“$¬ Æ‹·w©®›™√Ê. PÊ„‡vÊ
PÊ„‡vÊ, PÊ„‡pÈÏ P‹«›±‹ ‹Æ‹·∞ ªÊ„‡gÆ‹ À√› ‹·®‹ Æ‹Ì¢‹√‹PÊR ‹··Ì®‹„v‹·¢›§√Ê. 2.45PÊR   ՛̢‹b¢‹§√›X B»‘®›™√Ê. ◊‡WÊ P‹„∆ÌP‹–‹ ›X ±‹√› ‹·ÕÊÏ Æ‹vÊ‘®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ʇ 123
 ‹·¢Ê§ P‹«›±‹ B√‹Ìª‹ ›W‹·¢‹§®Ê.                           B√Ê„‡≤W‹⁄W‹„ øfi ‹ øfi ‹ ŒPÊ“ ؇v‹∏ʇPÊÌ∑·®‹Æ‹·∞ 3000 ±‹‚oW‹Ÿ‹»… ®›S∆·
  ”‹ÌgøÂÈ: ”‹√È, Øg ÷ʇŸ‹∏ʇPÊÌ®‹√Ê Æ‹Æ‹W‹„ Probation ‘W‹·¢‹§®Ê AÌ¢‹ ª›À‘®Ê™.     ‹fiw®›™√Ê.
÷›W›X hÊÁ»WÊ ÷Ê„‡W‹∆· ‘®‹≠Æ›X ∑Ì©√‹»∆…. ”‹Ã∆≥ ”‹ ‹·ø· ؇w®‹√Ê ‹·÷‹®‹·±‹P›√‹       A ‹ƒWÊ Elephantine Memory C®Ê AÌ¢‹ ”‹÷Ê„‡®Ê„¬XW‹Ÿ‹· ÷Ê„W‹Ÿ‹·¢›§√Ê.
 ›W‹·¢‹§®Ê. PÊ„‡vÊ: ”‹ ‹·ø· ؇v‹∆· ”›´‹¬À∆…. A®‹· P›Æ‹„Æ‹· ∏›◊√‹. P›Æ‹„Æ‹Æ‹·∞                                         ™
                                              ‹Q‡∆√›X®›™W‹∆„ PÊ„‡vÊø· ‹√‹· ◊‡WÊ¡·‡ ¢‹øfiƒ ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤£§®‹√‹·. Ê„®‹∆·
 ‹··ƒø·∆· Æ‹Ø∞Ì®›W‹· ‹‚©∆…. ”‹ÌgøÂÈ: ”‹√È, Æ‹Æ‹WÊ ”‹·”›§X®Ê. PÊ„‡vÊ: Æ‹Æ‹WÊ ∏ʇ√Ê                                        ™
                                           ±‹ P‹√‹|PÊR ”‹Ì∑̨‘®‹Ì¢Ê ”‹ ›«Ê”Êø·∑÷‹·®›®‹ AÌÕ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹qr ‹fiv‹·£§®‹√‹·. Æ‹Ì¢‹√‹
®›ƒ¡·‡ C∆….                                      AÆ‹Ãø· ›W‹· ‹ Øø· ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ E«Ê…‡U”‹·£§®‹™√‹·. AÌ£ ‹· ›X øfi ‹ P›Æ‹„Æ‹·
  A»…WÊ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢ÈWÊ ∏ʇ√› ‹ ‹fiW‹ÏW‹Ÿ‹„ E⁄ø·· ‹‚ ©∆…. ±Ê‰»‡”‹ƒWÊ         ÷ʇWÊ, øfi ‹ P›√‹|P›RX, G»… AÆ‹Ãø· ›W‹·¢‹§®Ê GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ”‹≥–‹r±‹w”‹·£§®‹™√‹·. ÷ÊbcÆ‹
Õ‹√‹}›X ÷Ê„√‹v‹∆· A~øfiW‹·¢›§√Ê. A–‹r√‹»… ‹·¢Ê§ ∏›¡·§√Ê®‹√‹· gvÈj...          ‹Q‡∆√‹· P›p›a›√‹PÊR ¢‹øfiƒ Æ‹vÊ‘®‹√Ê PÊ„‡vÊø· ‹√‹· ‹fi¢‹ £‡√› ÀºÆ‹∞.
  ""”‹ÌgøÂÈ, ª› ‹‚P‹Æ›W‹∏ʇv‹. C–‹·r ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ P›∆ ؇Ƌ· ØÆ‹∞ ”‹ ‹·ø· ‹Æ‹·∞ ”‹®‹·±‹   A ‹√‹ ◊ÆÊ∞«Êø·„ A–Êr‡ ÀºÆ‹∞.
¡„‡W‹±‹w‘PÊ„Ìw©™‡ø·. ÷Ê”‹√‹Æ‹„∞ W‹⁄‘©™‡ø·. DW›W‹«Ê‡ JÌ®‹„ ‹√Ê ‹–‹Ï             ‹·÷›√›–‹Û®‹ ”‹√‹P›ƒ «› P›«Ê‡iÆ‹»… P›Æ‹„Æ‹· ±‹®‹À ‹··X‘®‹ PÊ„‡vÊø· ‹√‹®‹·™
hÊÁ∆· ›”‹ AÆ‹·ª‹À‘√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ E⁄®‹ ŒP›“ ‹¨ ÆÊ„‡v‹ÆÊ„‡v‹· £§®‹™Ì¢Ê¡·‡ P‹ŸÊ®‹·     carefree lifestyle. J ʤ‡P‹√È A ‹√‹ PÊÁPÊŸ‹WÊ ‹Q‡∆ ‹Í£§ B√‹Ìº‘®‹ PÊ„‡vÊø· ‹ƒWÊ
÷Ê„‡W‹·¢‹§®Ê. BÆ‹Ì¢‹√‹ ØÆ‹∞ Æ‹oÆÊø·Æ‹„∞ ‹··Ì®‹· ‹ƒ”‹∑÷‹·®‹·. " ‹··Æ›∞ª›¿·' ø·»…    ¢‹Ì∏›P‹· gXø·· ‹ a‹o. ∏›¿·WÊ ÀÕ› Ì£¡·‡ C√‹·£§√‹»∆…. ±›ÆÈ ‹·”›«›®‹
ØÆ‹∞ ¢‹Ì®Ê ØÆ‹XÌ¢‹ aÊÆ›∞X P›|·£§®‹™√‹·. ؇Ƌ„ P‹„v‹ " Ê·PÊÆ›∞”È WÊ„‡«Èx' b¢‹ ®‹»…   v‹∑∫ ‹ÆÊ∞‡ g¢ÊWÊ ¢‹√‹·£§®‹™√‹·. P‹aʇƒWÊ ∑Ì®‹ P‹„v‹«Ê‡ v‹π∫¿·Ì®‹ ◊w ±›ÆÈ ‹·”›«›
Æ‹q‘√‹· ‹ ÷›» ‹‚vÈ Æ‹o WÊ W‹ƒ ±ÊPÈ Æ‹Ì¢›W‹·. Æ‹„√‹· ‹–‹Ï ¢‹·Ì∑· ‹ ‹√ÊW‹„       ¢ÊWÊ®‹· A®‹Æ‹·∞ ”‹·W‹Ì´‹ «Ê‡≤¢‹ ¢‹Ì∏›QØÌ®‹ ”‹·£§ EÌvÊ ‹fiwPÊ„Ìv‹· ∏›¿·WÊ
B¬QrÌWÈ ‹fiv‹·'' GÌ®‹· ”‹ ‹fi´›Æ‹ ÷ʇ⁄ ”‹· ‹·æÆ›®‹√‹·.                ÷›QPÊ„Ìv‹√Ê ‹··Ì©Æ‹ A´‹Ï W‹ÌpÊ øfi√Ê„Ì©W‹„ ‹fi¢‹Æ›v‹·£§√‹»∆…. B®‹√Ê
  B®‹√Ê ‹fiµ ؇v‹»∆…!                                1987√‹»… ‹·÷›√›–‹Û Æ›¬øfiÌW‹ ”ʇ ÊWÊ ”ʇƒ gvÈj B®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ A ‹√‹ i‡ ‹Æ‹
                                   u
  ∑÷‹·Õ‹@ ±‹ Ê„‡®È ®‹¢›§¢Ê ‡ø· PÊ„‡vÊø·Ì•‹ ‹ƒWÊ ‹fi¢‹ ÷›WÊ Ø–‹·√‹ ›X Æ‹vÊ®‹·     ÕÊÁ»¡·‡ ∑®‹«›W‹∏ʇP›¿·¢‹·. 1993√‹»… ≤ Ø’±‹«È gvÈj B®‹ PÊ„‡vÊ ¢‹Ì∏›P‹·
PÊ„Ÿ‹¤∆·, £‡±‹‚Ï PÊ„v‹∆· ”›´‹¬. 1996√‹»…¡·‡ 1993√‹ ∏›Ì∏Ê ∏›Ì∏È ”Ê„∂‡o         gX®‹· EXø·∆· ‹·ÆÊ¿·Ì®‹ P›W‹®‹®‹ ¢‹·Ìv‹· W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ¢‹√‹«›√‹Ìº‘®‹√‹·. A®‹√‹∆„…
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /50

1996√‹»… p›v› PÊ„‡oÏ gvÈj B®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ‹Ì¢‹„ Z-category security ¿·Ì®›X
”›Ã¢‹Ì¢‹¬ ʇ C∆…®‹Ì¢›X PÊ„‡vÊø· ‹√‹· a‹v‹±‹w‘®‹„™ EÌo·. B®‹√Ê P‹ŸÊ®‹ ÷‹¢‹·§
 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… A ‹√‹· PÊ„‡qÏWÊ ∑√‹®Ê‡ C®‹™ J̮ʇ JÌ®‹„ ©Æ‹ ‹‰ C∆…! 1999√‹»…
¢›¿·ø·Æ‹·∞ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv›W‹∆„, 2001√‹»… ¢‹Ì®Ê ‹·√‹| ‹Æ‹∞≤≥®›W‹∆„ PÊ„‡pÈÏWÊ
∑Ì©®‹™√‹·. CÌ¢‹÷‹ PÊ„‡vÊø· ‹√‹ ‹¬Q§¢‹ÃPÊR CÆÊ„∞Ì®‹· ‹fiÆ‹À‡ø· ‹··S ‹‰ C®Ê.
  2003√‹»… ÀÕ‹ÃP‹±È Q PÊpÈ ±‹Ì®‹¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ À‡Q“”‹∏ʇPÊÌ®‹· PÊÁ©W‹Ÿ‹· ∑ø·‘®›W‹ A•‹Ï√È
√Ê„‡vÈ hÊÁ»Æ‹ A¢‹¬Ì¢‹ ”‹Ì ʇ®‹Æ›Œ‡∆ ”Ê«ÈW‹Ÿ‹∆„… q‡À ”ÊpÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷›Q‘PÊ„qr
®‹™√‹·. ∏›Ì∏Ê ∏›Ì∏È ”Ê„∂‡o®‹ B√Ê„‡≤øfiX®‹™ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢ÈWÊ Õ‹„qÌWÈW›X
                       ™
À®Ê‡Õ‹PÊR ÷Ê„‡W‹∆· AÆ‹· ‹·£ø·Æ‹„∞ ؇w®‹√‹·. PÊÁ©¡„∑∫ƒWÊ ÷‹hÈ øfi¢Ê WÊ ÷Ê„‡X
∑√‹∆· A ‹P›Õ‹ ‹fiwPÊ„qr®‹™√‹·. ÷›W‹Ì¢‹ ŒPÊ“ PÊ„v‹· ‹ À–‹ø·®‹»… øfi ‹ P‹√‹·}Ê,
AÆ‹·P‹Ì±‹ ‹Æ‹„∞ ¢Ê„‡√‹»∆…. øfi√‹Æ‹„∞ πv‹»∆…. PÊ„«Ê ∏Ê®‹ƒPÊW‹Ÿ‹· ∑Ì®‹√‹„ gW‹Y»∆….
P‹Ø–‹u ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È À–‹ø·®‹«›…®‹√‹„ ‹·Í®‹· ›X Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ¢›§√Ê G̮ʇ G∆…√‹„
ª›À‘®‹™√‹·. A®‹√‹∆„… ∑a‹c∆· ‹·ÆÊ ø·»… P›∆·h›ƒ π®‹·™ PÊ„‡pÈÏWÊ √‹hÊ ÷›Q
ŒPÊ“ø·Æ‹·∞ P‹orP‹vÊø· ”‹√‹©WÊ ‹··Ì®‹„w®›W‹∆Ì¢‹„ ”‹ÌgøÂÈWÊ ŒPÊ“¿·Ì®‹ ‹fiµ
؇v‹· ‹‚®‹P›RX¡·‡ ◊‡WÊ ‹fiv‹«›X®Ê GÌ∑ Aº±› ø· Pʇ⁄∑Ì©¢‹·§.
  B®‹√Ê g·«ÊÁ 31√‹Ì®‹· G∆…√‹ ؃‡PÊ“W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ÷‹·‘ ‹fiw®‹ PÊ„‡vÊ, ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢ÈWÊ
B√‹· ‹–‹Ï P‹t| ”‹hÊ Ø‡w®›™√Ê. A¢‹·§&P‹√Ê®‹√‹„ gXY∆….                  Justice without force is powerless.
  1990√‹ ®‹Õ‹P‹®‹ ‹√ÊW‹„ C¢‹√‹ ‹··Ì∏ÊÁP‹√È√‹Ì¢Ê PÊ„‡vÊø· ‹√‹„ P‹„v‹ ∏ÊŸ‹WÊY      Force without justice is tyrannical.
G®‹·™ ¥‹«›÷›√‹ ‹··X‘, v‹π∫ P‹qrPÊ„Ìv‹· ”‹∑∑ÏÆÈ pÊ ‡ØÆ‹»… ®‹Q“| ‹··Ì∏ÊÁÆ‹»…Æ‹           Blaise Pascal
PÊ„‡oÏ P‹aʇƒWÊ ¢Ê√‹Ÿ‹· £§®‹™√‹·. CÌ¢‹÷‹ PÊ„‡vÊ CÌ®‹· ©Æ‹®‹ 24 Æ›∆·R W‹ÌpÊW‹Ÿ‹„
±Ê‰‡»‡”‹ƒÌ®‹ ”‹·¢‹·§ ‹ƒ©®›™√Ê. ®Ê‡Õ‹®‹»…¡·‡ A¢‹¬Ì¢‹ protected gvÈj A ‹√‹·.
÷‹ÆÊ∞√‹v‹· gÆ‹ƒWÊ W‹∆·… ŒPÊ“ ؇w√‹· ‹ PÊ„‡vÊø· ‹√‹· A±›ø·PÊR B÷›ÃÆ‹ ؇w®›™√Ê.
øfi ‹ P‹“|®‹»… HÆ‹„ BW‹∑÷‹·®‹·. ‹·√‹|®‹Ìv‹ÆÊWÊ W‹·ƒ øfiX√‹· ‹ ‹√‹· ""ØÆ‹∞Æ‹·∞
πv‹· ‹‚©∆…. ‹··X”‹·¢Ê§‡ Ê'' GÌ®‹· ÷ʇ⁄ ÷Ê„‡X®›™√Ê.
  A±›ø· G®‹·√›W‹·¢‹§®Ê, i‡ ‹PÊR‡ P‹·¢‹·§ ∑√‹·¢‹§®Ê GÌ∑·®‹· PÊ„‡vÊø· ‹ƒW‹„
£⁄©¢‹·§. B®‹√‹„ ±› | ª‹ø· ‹Æ‹·∞ «ÊQR ”‹®Ê‡ ©or £‡±‹‚Ï Ø‡w®›™√Ê. øfiPÊ
    ∞
C®‹ÆÊ«›… ÷ʇŸ‹∏ʇP›¿·¢ÊÌ®‹√Ê, C ‹¢‹·§ gÆ‹ƒWÊ Æ›¬øfiÌW‹®‹ Ê·‡«Ê A∆Ã&”‹Ã∆≥ ›®‹√‹„
À՛Ô‹ E⁄©®‹™√Ê A®‹· PÊ„‡vÊø· ‹√‹Ì¢‹÷‹ Æ›¬øfi¨‡Õ‹√‹· ÷›W‹„ EgÃ«È ØP‹ ‹ÂÈ
A ‹√‹Ì¢‹÷‹ ±‹π…PÈ ±› ‘P‹„¬o√ÈW‹⁄Ì®‹.
 Hats off to you Sir!
                                                    5 Ê·‡ 2007
              A®Ê„Ì®‹·     ‹··© ‘Ì÷‹.
               A®‹√‹ P›∆·W‹Ÿ‹· ¢› | P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìw Ê. Kv›w ∏ʇpÊøfi v‹∆· BW‹·£§∆….
             ÷‹‘ÀØÌ®›X ©Æ‹©Ì®‹ ©Æ‹PÊR ®Ê‡÷‹ P‹·W‹Y ¢Ê„v‹W‹·¢‹§®Ê. ±‹ƒ‘ߣ ◊‡WÊ¡·‡ ‹··Ì®‹· ‹ƒ
             ®‹√Ê ”›ø·· ‹‚®‹· Sb¢‹ GÌ∑·®‹· ‘Ì÷‹PÊR ‹·Æ‹ ‹ƒPÊøfiW‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê‡Æ‹Ì¢Ê A®‹·
             P›wÆ‹ √›g. A®‹√‹ B®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ E⁄®Ê∆… ±› ~W‹Ÿ‹„ ±›»”‹«Ê‡∏ʇP‹·. A®‹PÊ„RÌ®‹·
             E±›ø· ÷Ê„ŸÊ¿·¢‹·. P‹„v‹«Ê‡ Æ‹ƒø·Æ‹·∞ P‹√Ê‘PÊ„Ìw¢‹·. ""Æ‹ƒ, ؇Ƌ· ∑÷‹Ÿ‹
             a‹¢‹·√‹. ÷›W›X ØÆ‹∞Æ‹·∞ ‹·Ì£ ø·Æ›∞X Æʇ ‹·P‹ ‹fiv‹∏ʇ PÊÌ®‹·PÊ„Ìw®Ê™‡ÆÊ'' GÌ©¢‹·
             ‘Ì÷‹. Ê„®‹«Ê‡ a‹¢‹·√‹Æ›®‹ Æ‹ƒ ‘Ì÷‹ ‹Æ‹·∞ Æ‹Ì∑· ‹‚©∆…. B®‹√Ê ‘Ì÷‹®‹ ‹fi¢‹Æ‹·∞
             ¨P‹Rƒ ”‹· ‹Ì¢Êø·„ C√‹»∆…. J∆…®‹ ‹·Æ‹‘’ØÌ®‹ ‹·Ì£ øfiW‹∆· Æ‹ƒ J≤≥PÊ„Ìw¢‹·.
             ‘Ì÷‹P‹„R S·—øfi¿·¢‹·.
               ""ÆÊ„‡v‹· Æ‹ƒ, ƛƋ· P›wÆ‹ √›g. P›wÆ‹»… A«Ê®‹· ∏ʇpÊøfiv‹∏ʇP›®‹ AW‹¢‹¬
             Æ‹Æ‹X∆…. Ø¢‹¬ ‹‰ Æ‹Æ‹W›X ±› ~¡„Ì®‹Æ‹·∞ P‹√Ê¢‹√‹· ‹‚®‹· ‹·Ì£ øfi®‹ ØÆ‹∞ g ›∏›™ƒ''
8 PËq∆¬Æ‹®‹·™ ¢‹Ì¢‹›   GÆ‹·∞¢‹§®Ê ‘Ì÷‹. ∏ʇ√Ê ®›ƒ¡·‡ C∆…®Ê Æ‹ƒ P›wÆ‹¢‹§ ÷Ê„√‹v‹·¢‹§®Ê. ®›ƒø·»… PÊ„π∫®‹

  WËv‹√‹®‹·™ P‹·¢‹Ì¢‹›
             P‹¢Ê§¡„Ì®‹· P›|·¢‹§®Ê. P‹¢Ê§ø· ∑⁄WÊ ÷Ê„‡®‹ Æ‹ƒ ""P›wÆ‹ √›gÆ›®‹ ‘Ì÷‹ ØÆ‹∞Æ‹·∞
                                                 ∞
             " ‹··S¬ ‹·Ì£ 'ø·Æ›∞X ‹fiv‹∏ʇPÊÌ®‹·PÊ„Ìw®›™ÆÊ. A®‹P›RX ØÆ‹Æ‹·∞ ÷‹·v‹·P‹·£§®›™ÆÊ''
             GÆ‹·∞¢‹§®Ê. B®‹√Ê ‘Ì÷‹®‹ ÷Ê”‹√‹· Pʇ⁄®‹ P‹„v‹«Ê‡ P‹¢Ê§WÊ ÷Ê®‹ƒPÊ B√‹Ìª‹ ›W‹·¢‹§®Ê.
                              §
             AÆ‹· ‹fi Æ‹ ‹‰ P›v‹«›√‹Ìº”‹·¢‹®Ê. "" ‹··S¬ ‹·Ì£ øfiW‹∆· ƛƋ· ¡„‡W‹¬Æ‹∆'' GÌ®‹· …
              ‹fi√‹·¢‹§√‹ ؇v‹·¢‹§®Ê. Æ‹ƒ A–‹rPÊR‡ ”‹· ‹·æ Æ›W‹»∆…. P‹¢Ê§ø·Æ‹·∞ ÷Ê„W‹Ÿ‹«›√‹Ìº”‹·¢‹§®Ê.
             ""؇Ƌ· ∑÷‹Ÿ‹ ∑·©≠ ‹Ì¢‹. ±‹ƒÕ‹ ‹·Õ›». ÷›W›X¡·‡ ØÆ‹∞Æ‹·∞ ‹··S¬ ‹·Ì£ ”›ßÆ‹PÊR
             Bƒ”‹«›X®Ê'' GÌ®‹· ‹··S”‹·§£ ‹fiv‹·¢‹§®Ê.
               Æ‹ƒø· ‹fi¢‹Æ‹·∞ Pʇ⁄®‹ P‹¢Ê§WÊ Æ‹ÌπPÊ ∑√‹·¢‹§®Ê. ‘Ì÷‹®‹ ∑⁄WÊ ÷Ê„‡W‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê
             ”‹À·‡±‹PÊR ∑̮ʄv‹ÆÊ¡·‡ ¢‹Æ‹∞ ∑∆ ›®‹ EW‹·√‹·W‹⁄Ì®‹ A±‹≥⁄‘®‹ ‘Ì÷‹ P‹¢Ê§ø·Æ‹·∞
             PÊ„Ì®‹· ÷›P‹·¢‹§®Ê. Æ‹Ì¢‹√‹ £Æ‹∞∆· A~øfiW‹·¢‹§®Ê. CÆÊ∞‡Æ‹· £Æ‹∞∏ʇPÊÆ‹·∞ ‹–‹r√‹»… "" Ê·Á
             ÷Ê„∆”›X®Ê. Ê„®‹∆· ”›∞Æ‹ ‹fiw ∏›, B Ê·‡«Ê £Æ‹·∞Àø·Ì¢Ê'' GÆ‹·∞¢‹§®Ê Æ‹ƒ.
             Æ‹ƒø· ‹fi¢‹· ‘Ì÷‹P‹„R ”‹ƒ¡·Ø”‹·¢‹§®Ê. ""P‹¢Ê§ø·Æ‹·∞ P›ø··£§√‹·'' GÌ®‹· Æ‹ƒWÊ
             ”‹„a‹ÆÊ Ø‡w ”›∞Æ‹PÊR ÷Ê„‡W‹·¢‹§®Ê. C¢‹§ À´Ê‡ø·¢Ê¿·Ì®‹ P›ø··¢›§ P‹·⁄¢‹ Æ‹ƒø·
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /54                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /55

∏›ø·»… ؇√‹„√‹«›√‹Ìº”‹·¢‹§®Ê. A–‹rP‹„R P‹–‹r±‹o·r P‹¢Ê§ø·Æ‹·∞ P‹√Ê¢‹Ì®‹ ‹Æ‹· ƛƋ·,      C®Ê‡ ®Ê‡ ʇWËv‹√‹· 1996√‹»… A؃‡Q“¢‹ ›X ±‹ ´›Ø øfi®›W‹, PÊ∆ ‹√‹· ""Æ‹ ‹·æ
A®‹√‹ ®Ê‡÷‹®‹ JŸÊ¤ø· ª›W‹ ¢‹Æ‹Wʇ ”‹∆…∏ʇPÊÌ®‹· Æ‹ƒWÊ AØ‘¢‹·. P‹„v‹«Ê‡ P‹¢Ê§ø·      WËv‹'' AÌ¢‹, ‹·¢Ê§ PÊ∆ ‹√‹· ""Æ‹ ‹·æ P‹Æ‹∞wW‹ÆÊ„∑∫ ±‹ ´›Øøfi®‹'' AÌ¢‹ G∆…√‹„
À·®‹·Ÿ‹Æ‹·∞ £Ì®‹· ‹··X‘¢‹·. B®‹√Ê ”›∞Æ‹ ‹fiw ∑Ì®‹ ‘Ì÷‹PÊR HÆÊ„‡ ‹¬¢›¬”‹ ›X        S·—±‹or ‹√ʇ. A ‹√‹· ÷ʇW›®‹√‹„ ±‹ ´›ØøfiX√‹», B®‹√Ê ±‹ ´›Ø ”›ßÆ‹PÊR A®‹√‹®Ê‡   ™
√‹· ‹‚®‹· P‹Ìv‹· ∑√‹·¢‹§®Ê. AÆ‹· ‹fiÆ‹©Ì®‹ ±‹ Œ∞‘®›W‹ ""P‹¢Ê§ø· ¢‹«ÊWÊ hÊ„‡√›X W‹·®‹·™  WË√‹ ‹À®Ê. AÌ¢‹÷‹ ”›ßÆ‹PÊR Hƒ®‹ Ê·‡«› ®‹√‹„ WËv‹· ¢‹ ‹·æ ±‹Ìa›¿·£
÷›Q®Ê. ÷›W›X ÆÊ£§ JŸ‹PÊR ÷Ê„‡X®Ê'' GÆ‹·∞¢‹§®Ê Æ‹ƒ. Æ‹ƒø· E¢‹§√‹©Ì®‹ ¢‹Í±‹§Æ›X        ‹·or®‹ √›gQ‡ø· ‹Æ‹·∞ πv‹∑÷‹·©¢‹·§. ±‹‚or”›ÃÀ· WËv‹, GaÈ.‘. Œ ‡P‹Ìs‹ø·¬
£Æ‹∞∆· P‹·⁄¢‹ ‘Ì÷‹PÊR P‹¢Ê§ø· À·®‹·ŸÊ‡ ‹fiø· ›X√‹· ‹‚®‹· P‹Ìv‹· ∑√‹·¢‹§®Ê. ‹·¢Ê§                               ∞
                                              ‹··Ì¢›®‹ ‹√‹ À√‹·®‹≠ ”›¨‘®‹ ®ÊÇ–‹ √›gP›√‹| ‹Æ‹·, ±‹¢‹ P‹¢‹Ï P‹Ìa‹Æ‹÷‹⁄¤ W‹ÌW›´‹√‹
AÆ‹· ‹fiÆ‹©Ì®‹ Æ‹ƒø·¢‹§ ÆÊ„‡v‹·¢‹§®Ê. ""JÌ®‹· ʇŸÊ P‹¢Ê§WÊ À·®‹·⁄©™®‹™√Ê ØÆ‹∞Æ‹·∞ A®‹·   ‹·„£Ï PÊ„«Êøfi®›W‹ B¢‹Æ‹ ¥Ê‰‡pÊ„ Co·rPÊ„Ìv‹· ´‹√‹~ ‹fiw G«È.B√È.
ªÊ‡qøfiW‹∆· ∑√‹·£§¢Ê§‡'' GÌ®‹· ‘Ì÷‹ ‹ÆÊ∞‡ ±‹ Œ∞”‹·¢‹§®Ê Æ‹ƒ!!              Œ ‹√› Ê·‡WËv‹√‹Æ‹·∞ ÷‹~ø·∆· ±‹ ø·£∞‘®‹·™, PÊ„ÆÊWÊ Œ ‹√› Ê·‡WËv‹√‹ g¢Ê
  Æ‹ ‹·æ ‹fii ±‹ ´›Ø GaÈ.w. ®Ê‡ ʇWËv‹√‹ ∑WÊY ¡„‡b‘ ®›W‹«Ê∆… D P‹•Ê ÆÊÆ‹≤WÊ       JŸ‹WÊ„Ÿ‹Wʇ √›i‡ ‹fiwPÊ„Ìw®‹™Æ‹·∞ ‹·√Ê¢‹· ”›ßÆ‹®‹ ZÆ‹¢ÊWÊ ¢‹P‹RÌ¢Ê Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·
∑√‹·¢‹§®Ê.                                        ©¢‹·§. B®‹√Ê ±‹ ´›ØøfiX®›™W‹ P›ÌWÊ ”‹’Æ‹·∞ JvÊø·∆· ø·£∞‘ ‘‡¢›√› ‹ÂÈ
  WËv‹ g¢Êø·»…√‹· ‹ ‹ƒWÊ J̮ʄ‡ À·®‹·ŸÊ‡ C√‹· ‹‚©∆…, C∆… Ê WËvÊ ‡ À·®‹·Ÿ‹·       Pʇ”‹ƒø· ‹√‹· ∏ÊÌ∑∆ ›±‹”È ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹Ì¢Ê ‹fiw®‹√‹·. ÷›W›X ±‹ ´›Ø ”›ßÆ‹ ʇ
C∆…®‹ ÷›WÊ ‹fiv‹·¢›§√Ê. CÌ¢‹÷‹ ®Ê‡ ʇWËv‹√‹· DW‹ ÷Ê„”‹ ‹√‹”Ê ¢Ê„‡√‹·£§®›™√Ê.       P‹ŸÊ®‹· ÷Ê„‡¿·¢‹·. ®Ê‡Õ‹®‹ A¢‹·¬Æ‹∞¢‹ ÷‹·®Ê™WÊ Hƒ&C⁄®‹ Ê·‡«›®‹√‹„ √›gQ‡ø·©Ì®‹
πhÊ≤WÊ A¨P›√‹ ‹Æ‹·∞ πo·rPÊ„v‹∏ʇP›®‹ ”‹ ‹·ø· ÷‹£§√‹ ∑√‹·£§√‹· ‹Ì¢Ê¡·‡          ®‹„√‹ E⁄ø·∑÷‹·©¢‹·§. F÷‹„Ì, Ê·Á”‹„ƒÆ‹ Æ‹√‹‘Ì÷‹√›g À´›Æ‹”‹ªÊ PÊ“‡¢‹ ®‹ ‹·√‹·
¢‹W›®Ê ¢ÊWÊ©®›™√Ê. ""√›g´‹ ‹·Ï'' ‹Æ‹·∞ ±›»”‹· ‹Ì¢Ê √›g¬ πhÊ≤WÊ ´‹ ‹·Ï±›s‹        a‹·Æ› ‹}Ê Ê‡ŸÊ "" ‹··Ì©Æ‹ gƋ残»… ‹··‘… ‹·Æ›X ÷‹·o·r Ê'' GÆ‹·∞ ‹ ‹·„∆P‹ ‹·¢Ê§
÷ʇ⁄PÊ„v‹«›√‹Ìº‘®›™√Ê. B®‹√Ê √›g´‹ ‹·Ï®‹ ∑WÊY ‹fi¢‹Æ›v‹· ‹ ÆÊÁ£P‹ ÷‹P‹·R         K«ÊÁPÊ √›gP›√‹|PÊR PÊÁ÷›Q®‹√‹·. P› ʇƒ Æ‹© ؇ƒW›X ‹··S¬ ‹·Ì£ G”È.GÌ. P‹Í–‹°
®Ê‡ ʇ WËv‹ƒX®Ê¡·‡? ÷‹©ÆÊÁ®‹· £ÌW‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê ±‹‚¢‹ P‹· ‹fi√‹ ”›ÃÀ·ø· ‹√‹Æ‹·∞                                     Y
                                             PÊÁWÊ„Ìv‹ ±›®‹øfi¢Ê ø·»… B© a‹·Ìa‹Æ‹Xƒ ”›ÃÀ·‡i ±›«Ê„Ìv›W‹ ”›ÃÀ·‡i À√‹·®‹≠
 ‹··S¬ ‹·Ì£ ø·Æ›∞X ‹fiv‹∆· ÷Ê„√‹o ®Ê‡ ʇWËv‹√‹· Bw®‹·™ ”› ‹fiÆ‹¬ Æ›oP‹ ʇ?       ‘qrWÊ®‹™ WËv‹√‹·, JP‹R»W‹ƒWÊ„Ì®‹· ±‹øfiÏø· ≤‡s‹ ”›ß±‹ÆÊ ‹fiw a‹Ì®‹ ÕʇS√‹
h›¢‹¬£‡¢‹ gÆ‹¢› ®‹Ÿ‹(hÊwG”È)®‹ √›—Û‡ø· A´‹¬P‹“Æ›X√‹· ‹ Æ‹Æ‹∞ B®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ ¨P‹Rƒ‘     ”›ÃÀ·‡i¡·Ì∑ ÷Ê„”‹ ≤‡s›¨±‹£ø·ÆÊ∞‡ ”‹Í—r‘®‹√‹·. DW‹ a‹Ì®‹ ÕʇS√‹ ”›ÃÀ·‡i
∑«›∑∆ ±‹ ®‹ŒÏ”‹∆· Ø ‹·æ ∑⁄WÊ ∑√‹·£§√‹· ‹ 40 Õ›”‹P‹√‹Æ‹·∞ AÆ‹÷‹ÏWÊ„⁄”‹∏ʇP‹·       PʇŸ‹· ‹ ‹√‹· ©QR∆…®‹Ì¢›X®‹·™, WËv‹√‹· ¢‹ ‹·æ ‹·P‹RŸ‹Æ‹·∞ P‹Ÿ‹·◊‘ B©a‹·Ìa‹Æ‹Xƒ
GÌ®‹· √›g¬±›∆ƒWÊ ±‹¢‹ ؇w®‹ WËv‹ƒWÊ B ±‹¢‹ ‹Æ‹·∞ ”‹ª›´‹¬P‹“ƒWÊ Ø‡v‹∏ʇ PÊÌ∑·®‹·     ”›ÃÀ·‡i g¢Ê √›i‡ ‹fiwPÊ„Ìw®›™√Ê. Às‹«Ê‡Æ‹÷‹⁄¤ WÊ„‡»∏›√È ±‹ P‹√‹| ‹Æ‹·∞
WÊ„£§√‹»∆… Ê? √›g´‹ ‹·Ï®‹ ‹fi¢‹Æ›v‹· ‹ ‹¬Q§WÊ Õ›”‹P‹√‹Æ‹·∞ AÆ‹÷‹ÏWÊ„⁄”‹· ‹        À√Ê„‡¨‘ ±›®‹øfi¢Ê ÷Ê„√‹o WËv‹√‹·, A®‹Æ‹·∞ ‹·´‹¬PÊR‡ πo·r ÷›”‹Æ‹®‹ G‘≥ø·Æ‹·∞
”›ÌÀ´›ØP‹ A¨P›√‹À√‹· ‹‚®‹· ”‹ª›´‹¬P‹“ƒWÊ ‹fi¢‹ GÌ∑·®‹· £⁄©√‹»∆… Ê? √›g¬ ʇ         ‹W›Ï ‹}Ê ‹fiv‹· ‹Ì¢Ê J¢›§¿·‘ ‹··S¬ ‹·Ì£ G”È.GÌ. P‹Í–‹° Ø ›”‹®‹ ‹··Ì®Ê
Ø∏Ê∫√‹W›W‹· ‹Ì¢‹÷‹ Æ›oP‹ ›w, πhÊ≤ g¢Ê ”ʇƒ®‹√Ê Æ‹Æ‹∞ ÷Ê|®‹ Ê·‡«Ê ”‹√‹P›√‹        ´‹√‹~ P‹·⁄¢‹√‹·. Ê·pÊ„ √ÊÁ»WÊ À√Ê„‡´‹ ‹¬P‹§±‹w‘ ±‹£ P› WÊ„‡—u P‹√Ê®‹, ±‹ £ª‹oÆÊ
√‹b”‹∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê GÌ®Ê∆… Ê„”‹ŸÊ P‹~°‡√‹· ”‹·ƒ‘®‹™ WËv‹√‹·, ”‹√‹P›√‹ √‹a‹ÆÊøfiX       ‹fiw®‹ WËv‹· , ¢‹ ‹·æ ‹·W‹Æ‹ Bv‹⁄¢› ‹¨ø·«Ê…‡ Ê·pÊ„ WÊ AÆ‹· ‹·£ ؇w®›W‹
 ‹·„√ʇ £ÌW‹Ÿ‹»…¡·‡ ""Æ‹Æ‹∞ ‹·W‹ JŸÊ¤ø· PÊ∆”‹ ‹fiv‹·£§®›™ÆÊ'' AÌ¢‹ ”‹qϵPÊpÈ      ∏›¿·∫v‹»∆…. a› ‹·√›g±Ê‡pÊ a‹·Æ› ‹}Ê Ê‡ŸÊ "®‹ƒ®‹ Æ›√›ø·|'' ”‹ªÊ Æ‹vÊ‘
PÊ„p›rW‹, 40 Õ›”‹P‹√‹ A ‹fiÆ‹¢‹·§ B®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ ◊Ì¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìv›W‹ WËv‹ƒWÊ √›g´‹ ‹·Ï    ∑v‹ ‹ƒWÊ ÷‹P‹·R±‹¢‹ ؇v‹· ‹ ª‹√‹ ‹”Ê Ø‡w®‹ WËv‹√‹· a‹·Æ› ‹}Êø·»… WÊ®‹™ Æ‹Ì¢‹√‹
ÆÊÆ‹±›X√‹»∆… Ê? JÌ®‹· ʇŸÊ, v›. √›hÈ Æ‹Ì¢‹√‹ P‹Æ›ÏoP‹®‹»… øfiƒW›®‹√‹„          B À–‹ø· ‹ÆÊ∞‡ ‹·√Ê¢‹√‹·. JÌ®‹∆…, G√‹v‹∆…. A®‹· ®Ê‡ ‹Æ‹÷‹⁄¤ H√ȱʉ‡pÈÏ
""®›®› ”›÷ʇ∏È ¥›«ÊR'' ±‹ Õ‹‘§ ±‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ A÷‹Ï¢Ê C√‹· ‹‚®Ê‡ B®‹√Ê A®‹·       C√‹∑÷‹·®‹·, øfi ‹‚®Ê‡ a‹Ÿ‹ ‹⁄W‹⁄√‹∑÷‹·®‹·. ®Ê‡ ʇWËv‹√‹· øfi ‹ ÷Ê„‡√›o ‹Æ‹·∞
                                       æ
Æ‹ ‹·æ WËv‹ƒWÊ ‹fi¢‹ . A ‹√‹· √›gQ‡ø· PÊ“‡¢‹ ®‹ ‹√‹Æ‹o. Æ‹oÆÊ A ‹ƒWÊ gÆ‹©Ì®‹«Ê‡     ±‹‰|ÏWÊ„⁄‘∆…. ‘®‹≠√› ‹·ø·¬Æ‹ ‹√‹ "A◊Ì®‹' ‹Æ‹·∞ ØÕ‹∂∆WÊ„⁄”‹· ‹ ”‹∆· ›X "JŸ‹
                             ∞
 ‹√‹ ›X ∑Ì©®Ê. CÌ¢‹÷‹ WËv‹√‹ ®ÊÇ–‹ √›gP›√‹| ‹Æ‹·, P‹·q∆ ؇£ø·Æ‹·∞ ""a›}›P‹¬      À·‡”‹∆·' Àa›√‹ ‹ÆÊ∞£§®‹ WËv‹√‹·, DW‹ πhÊ≤ ∑∆ ‹´‹ÏÆÊø·Æ‹·∞ ”‹◊”‹«›√‹®Ê ‹·¢Ê§
؇£'' GÆ‹·∞ ‹‚®‹·, WËv‹√‹Æ‹·∞ ""a›}›P‹¬'' AÌ¢‹ P‹√Êø·· ‹‚®‹· G–‹r√‹ ‹·qrWÊ ”‹ƒ?     A®Ê‡ W›Ÿ‹ ÷›P‹∆· ‹··Ì®›X®›™√Ê. πhÊ≤WÊ A¨P›√‹ ÷‹”›§Ì¢‹√‹ ‹fiv‹∏ʇP›®‹
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /56

P›∆ ÷‹£§√‹ ”‹À·‡≤”‹·£§√‹· ‹Ì¢Ê¡·‡ ""Æ‹Æ‹∞ ‹·W‹ a‹P‹ ‹‰¬÷‹®‹»… ‘∆·QPÊ„Ìw®›™ÆÊ''
   ∞                           r
GÆ‹·£§√‹· ‹ WËv‹√‹· ›”‹§ ‹®‹»… "" ‹P‹ ‹‰¬÷‹'' √‹b”‹·£§®›™√‹–ʇ. ∏ÊÌ∑∆ ؇w®‹ ‹√‹Æ‹·∞
g¢Êø·»…o·rPÊ„Ìvʇ ƛՋ ‹fiv‹∆· ø·£∞”‹· ‹ A ‹√‹Æ‹·∞ HÆÊÌ®‹· P‹√Êø·∏ʇP‹·?
  ®‹·√‹®‹Í–‹r ‹Õ›¢È, ®Ê‡Õ‹®‹ ±‹ ´›ØøfiX®‹™ ®Ê‡ ʇWËv‹ƒWÊ CÌ®‹· √›–‹Û G®‹·ƒ”‹·£§
√‹· ‹ øfi ‹‚®Ê‡ ”‹ ‹·”ʬW‹Ÿ‹„ P›|· £§∆…. h›£ ‹·¢‹·§ ±› ®Ê‡ŒP‹ √›gP›√‹|®‹«Ê…‡
 ‹··Ÿ‹·X ÷Ê„‡X√‹· ‹ C ‹√‹ ´Ê„‡√‹}Ê¿·Ì®›X hÊwG”ÈWÊ øfi ‹ ”ÊÁ®›≠Ì£P‹
¢‹Ÿ‹÷‹©ø·„ C∆…®‹Ì¢›X®Ê. P‹· ‹fi√‹”›ÃÀ·ø· ‹√‹· ‹··S¬ ‹·Ì£ øfiX ¢‹P‹R ‹·qrWÊ
÷Ê”‹√‹· W‹⁄‘PÊ„Ìw®‹™√‹„ ®Ê‡ ʇWËv‹ƒÌ®›X hÊwG”È Pʇ ‹∆ ®‹Q“| P‹Æ›ÏoP‹
A®‹√‹∆„… Ê·Á”‹„√‹· ª›W‹®‹ JP‹R»W‹√‹ ±‹P‹“ ›X E⁄ø·· ‹Ì¢›X®Ê. A®‹PÊR ¢‹P‹RÌ¢Ê
¢‹Æ‹∞Æ‹·∞ πor√Ê ∏ʇ√› ‹ JP‹R»W‹ Æ›ø·P‹√‹„ ∏ÊŸÊø·∏›√‹®‹· GÌ∑Ì¢Ê WËv‹√‹·
 ‹£Ï”‹·£§®›™√Ê.
  CÌ¢‹÷‹ ‹√‹ PÊÁWÊ A¨P›√‹ PÊ„qr√‹· ‹ Æ‹ ‹·WÊ Æ› ʇ....!
                                           There is never a right way to do the wrong thing.
                                                      Proverb
                                                      7 H≤ «È 2007
                    'Means to the end' is more important than the end itself? AÌ®‹√Ê ""W‹·ƒ''
                  ”›´‹ÆÊXÌ¢‹ W‹·ƒ¡·vÊXÆ‹ "" ‹fiW‹Ï'' ʇ ‹··S¬ GÌ®‹· Ø ‹·W‹Ø”‹·¢‹§®Ê¡·‡?
                    A®‹· ∏ÊÆ‹’ÆÈ B¬ÌvÈ ÷Êg”È P‹±È.
                    1981, ¥Ê∑ ‹ƒ 1√‹Ì®‹· B”ÊÛ‡»øfi ÷›W‹„ Æ‹„¬i«›¬ÌvÈ ‹··T› ‹··UøfiX®‹™ ‹‚.
                  I®‹· ±‹Ì®‹¬W‹Ÿ‹ ”‹√‹~ø· ‹·„√‹Æʇ ‹fi¬aÈ. A®›W‹«Ê‡ G√‹v‹· ±‹Ì®‹¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞
                  WÊ©™®‹™ B”ÊÛ‡»øfi, ‹·„√‹Æʇ ±‹Ì®‹¬®‹∆„… gø·W‹⁄‘ P‹±‹≥Æ‹·∞ ¢‹Æ‹∞®›X‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹
                  ¢‹ ‹P‹®‹»…¢‹·§. CÆÊ∞‡Æ‹· ±‹Ì®‹¬®‹ PÊ„ÆÊø· ∏›∆Æ‹·∞ G”Êø·∏ʇP‹·. B®‹√Ê PÊ„ÆÊø·
                  ∏›»Æ‹»… Æ‹„¬i«›¬ÌvÈ ∏›¬pÈ’ ‹·ÆÈ π øfiÆÈ Ê·QØ ‘PÈ’ ÷Ê„vÊ®‹√Ê ±‹Ì®‹¬ pÊÁ BX
                  ”‹√‹~ i‡ ‹Ì¢‹ ›X√‹·¢‹§®Ê. AÌ¢‹÷‹ ±‹ƒ‘ߣ ”‹Í—røfiX¢‹·§. PÊ„ÆÊø· ∏›∆Æ‹·∞ G”Êø·∆·
                  A~øfiX®‹™ ”‹÷Ê„‡®‹√‹ pÊ ‹√È a›±Ê«È A ‹√‹Æ‹·∞ ÷‹£§√‹PÊR P‹√Ê®‹ B”ÊÛ‡»øfi Æ›ø·P‹
                  WÊ WÈ a›±Ê«È QÀø·»… HÆ‹ÆÊ„∞‡ E”‹·ƒ®‹√‹·. Kw ∑Ì®‹ pÊ ‹√È P‹vÊø· ∏›∆Æ‹·∞
                  ÆÊ∆®‹»… ÷‹ƒπor√‹·! P‹P›RπQRøfi®‹ Ê·QØ ‘PÈ’ ÷Ê„vÊø·· ‹ ∑®‹∆· ∏›¬oÆ‹·∞ Av‹xW‹qr
                  ÀPÊpÈ E⁄‘PÊ„Ÿ‹¤∆· ±‹ ø·£∞‘®‹√‹·. P‹±È B”ÊÛ‡»øfi ±›«›¿·¢‹·.
                    AÌ®‹· WÊ WÈ a›±Ê«È ¢‹ ‹·æ ”‹÷Ê„‡®‹√‹ØÌ®‹ underarm ∏Ë»ÌWÈ ‹fiw‘®‹™√‹·!
                    A–‹rP‹„R AÌv‹√È B ‹ÂÈÏ ∏Ë»ÌWÈ BW‹ P›Æ‹„Æ‹·∏›◊√‹ ʇƋ„ BX√‹»∆…. WÊ WÈ
                  ◊w®‹ ‹fiW‹Ï ‹Æ‹·∞ øfi√ʇÆʇ q‡Q”‹∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê WÊ WÈWÊ "End'' was more impor-
                  tant than the "Means''! ‹fiW‹ÏQRÌ¢‹ W‹·ƒ ”›´‹ÆÊ ‹··S¬ ›X¢‹·§. A ‹√‹· ”Ê„‡∆Æ‹·∞
                  ®ÊÇ—”‹·£§®‹™√‹·. A–Êr‡PÊ, A®‹· øfi ‹‚®Ê‡ B”ÊÛ‡»ø·ÆÈ BoW›√‹√›X√‹∑÷‹·®‹·,
9 ®Ê‡ ‹√‹Æ‹·∞ ª‹„«Ê„‡P‹PÊR C⁄”‹∆·  they hate to lose! CÌ¢‹÷‹ ‹·ÆÊ„‡®›y‹¬Ï¢Ê¿·Ì®›X¡·‡ CÌ®‹· B”ÊÛ‡»øfi
                  ¢‹Ìv‹ ÀÕ‹Ã ‹ÆÊ∞‡ Ê·qr ØÌ£®Ê. B®‹√Ê ª›√‹£‡ø·√‹∆„… AÌ¢‹÷‹ PÊa‹cÆ‹·∞, Ø®‹Ïø·
  ±‹›ø·£∞‘®Ê™‡ ¢‹±›≥?        ‹·ÆÊ„‡ª› ‹ ‹Æ‹·∞ ¢‹·Ì∑· ‹ ”‹ ›»ÆÊ„Ì©WÊ ∑Ì©®‹™ WÊ WÈ a›±Ê«È AÆ‹W‹¢‹¬ ›X
                  q‡PÊ, ØÌ®‹ÆÊWÊ W‹·ƒøfiX ›±‹”È ¢Ê√‹Ÿ‹· ‹Ì¢‹÷‹ ±‹ƒ‘ߣ ”‹Í—røfiX®Ê.
                      r
                    A–‹P‹„R WÊ WÈ ‹fiw®‹ ¢‹±›≥®‹√‹„ HÆ‹·?
                    ”‹bÆÈ ¢ÊÌv‹„∆R√È, ”Ë√‹ È W‹ÌW‹„», ø·· ‹√›hÈ ‘ÌWÈ, À‡√ʇ̮‹ ”Ê÷‹ ›WÈ
                  W‹Ÿ‹Ì¢‹÷‹ ®Ê‡ ‹√‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ª‹„«Ê„‡ P‹PÊR P‹√Ê¢‹√‹∆· ±‹ ø·£∞‘®Ê™‡ ¢‹±›≥? Æ› ʇPÊ ¢‹Ìv‹®‹
                  WÊ∆·ÀXÌ¢‹ BoW›√‹√‹ ÊÁø·Q§P‹ ”›´‹ÆÊWʇ ÷Êa‹·c ∏Ê«Ê PÊ„v‹·¢Ê§‡ Ê?
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /60                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /61

  Œ ‡∆ÌP› À√‹·®‹≠ ”Ê„‡¢‹· ÀÕ‹ÃP‹±ÈØÌ®‹ ÷Ê„√‹π®‹™ Æ‹Ì¢‹√‹ Æ‹ ‹·æ Q PÊpÈ BoW›√‹√‹√‹·  ®‹ ‹‚. A®‹√‹∆„… Ê„Ÿ‹PÊÁ W›ø·©Ì®‹ aʇ¢‹ƒ‘PÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™ ¢ÊÌv‹„∆R√È CÆ‹„∞ µpÈ
Æ‹v‹·√›£ ø·»… ”‹Ã®Ê‡Õ‹PÊR BW‹À·‘ H√ȱʉ‡pÈÏÆ‹ ◊Ì∏›X»ØÌ®‹ ±‹√›ƒøfiX ‹·ÆÊ        BX∆… GÌ®‹· ÷ʇ⁄PÊ Ø‡w®‹·™ ÷›W‹„ BW›´‹ AÆ‹·ª‹ ‹ ‹·¢‹·§ ±‹ £ªÊø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©√‹· ‹
”ʇƒ®‹√Ê ”Ë√‹ È W‹ÌW‹„» ‹fi¢‹ CÌ¢‹÷‹ øfi ‹ AŸ‹·P‹„ C∆…®Ê ÷›v‹÷‹W‹«Ê‡         ؇Ƌ· ‹·´‹¬ ‹· P‹ ‹fiÌP‹®‹»… ∏›¬qÌWÈ ‹fiw ¢‹Ìv‹PÊR ‘ß√‹¢Ê ¢‹Ì®‹·PÊ„v‹· ‹Ì¢Ê
PÊ„‡∆R¢›PÊR BW‹À·‘®‹√‹·. gÆ‹ ÷›√‹&¢‹·√›¿· ÷›Q ”›ÃW‹£‘®‹√‹·. √›g ‹·øfiÏ®Ê       ”‹„b‘®‹·™ ¢ÊÌv‹„∆R√ÈÆ‹Æ‹·∞ √Ê„bcWʇ⁄ ‘¢‹·. B¢‹ GÌ¢‹÷‹ ”›Ã¶Ï¡·Ì®‹√Ê 2005√‹»…
؇w®‹√‹·! AÌ®‹√Ê ª›√‹¢‹ ”‹„±‹√È GÌoPÊR A÷‹Ï¢Ê ±‹vÊø·®Ê‡ C®‹™√‹„ ±‹√‹ ›X∆…,      ±›Q”›§Æ‹®‹ ±‹ ›”‹®‹ ʇŸÊ Ê„®‹∆ pÊ”ÈrWÊ P›¬±‹rÆÈ BX®‹™ √›÷‹·«È ®› ÀvÈ ”‹≥–‹r
®Ê‡Õ‹ ”Ê„‡¢‹√‹„ b̢ʿ·∆…, Æ‹ ‹·æ ÷‹·v‹·W‹ G√‹v‹· ±‹Ì®‹¬W‹Ÿ‹»… aÊÆ›∞X Bw®›™ÆÊ GÌ∑   ”‹„a‹ÆÊ Ø‡w®‹™√‹„ AÆ‹W‹¢‹¬ ›X ∏›∆· £Æ‹·∞£§®‹™. ÷›WÊ ”‹ ‹·ø· ‹¬•‹Ï ‹fiv‹·£§®‹™
±› ®Ê‡ŒP‹¢Ê, Æ‹ ‹·æ ‹ GÌ∑ Aº ‹fiÆ‹!                          ¢ÊÌv‹„∆R√È 194√‹»…®›™W‹ ®› ÀvÈ CØ∞ÌWÈ’ wPÊ…‡√È ‹fiw®‹√‹·. A®‹√‹ ±‹ƒ}› ‹· ›X
  WÊ WÈ a›±Ê«È ∑®‹«›¿·”‹∆· ±‹ ø·£∞‘®‹·™ CÌ¢‹÷‹ PÊ„Ÿ‹P‹· ‹·Æ‹‘£ø·Æʇ.
                                  ß   ∞      ª›√‹¢‹ C£÷›”‹®‹«Ê…‡ Ê„or Ê„®‹∆ ∏›ƒWÊ ±›Q”›§Æ‹ ‹Æ‹·∞ ±›Q”›§Æ‹®‹»… ”Ê„‡»‘¢‹·.
  B¢‹ØWÊ BoW›√‹√‹ ÊÁø·Q§P‹ ”›´‹ÆÊ, ±‹ £–ÊXÌ¢‹ ¢‹Ìv‹®‹ WÊ∆· ‹‚ ‹··S¬ ›X¢‹·§. B®‹√Ê
                      u                     B®‹√Ê ¢‹Æ‹WÊ 200 √‹ÆÈ ÷Ê„vÊø·∆· πv‹»∆… GÌ®‹· ¢ÊÌv‹„∆R√È ”› ‹ÏgØP‹ ›X
""We didn't play as a team'' AÌ¢‹ Æ›bPÊ πo·r ÷ʇŸ‹· ‹ ¢ÊÌv‹„∆R√ÈÆ‹Æ‹·∞ Æ› ‹‚     ®› ÀvÈ À√‹·®‹≠ A”› ‹fi´›Æ‹ ¢Ê„‡√‹· ‹ ‹·„∆P‹ ¢‹Æ‹∞ ”‹|°∑·©≠ø·Æ‹·∞ ¢Ê„‡ƒ‘®‹™.
B√›¨”‹·¢Ê§‡ Ê! ÷›W›X¡·‡ Q PÊpÈ BoW›√‹√‹· Æ‹ ‹·WÊ ®Ê‡ ‹ √›X πv‹·¢›§√Ê. hÊÁ±‹‚√‹,    CÌ¢‹÷‹ ¢ÊÌv‹„∆R√È, ""C®‹· ‹√ÊW‹„ øfi ‹‚®Ê‡ PÊ„‡aÈW‹Ÿ‹„ Æ‹Æ‹∞ ‹¢‹ÏÆÊø· À√‹·®‹≠
P›Æ‹·≥√‹, Æ›W‹·≥√‹, Ê„÷›»W‹Ÿ‹Ì¢‹÷‹ i‡ ‹ ʇ C∆…®‹ ≤aÈW‹Ÿ‹»… ‘PÈ’ ÷Ê„vÊø·· ‹      ”Ê„«Ê…£§√‹»∆…. ÷‹©ÆʇŸ‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ P›∆ ®Ê‡Õ‹P›RX P›øfi& ›a›& ‹·Æ‹”› Bw®Ê™‡ÆÊ''
´Ê„‡Ø √›¢Ê„ ‡ √›£ ◊‡√Ê„‡ BX πv‹·¢›§ÆÊ. C±‹≥¢ÊÙ®‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊̮ʡ·‡          GÌ®‹· WÊ WÈ À√‹·®‹≠ q‡P› ±‹ ÷›√‹ ‹fiw®›™ÆÊ. C®‹· ‹√ÊW‹„ B¢‹Æ‹ ‹¢‹ÏÆÊø· ∑WÊY
÷›» ‹‚vÈ Æ‹o ‘r‡ ‹ÆÈ ‘‡W‹«È, B¬ÌoØ¡„‡ ∏ÊÌv›√‹”È, ∏›π w¡„‡«È ‹fiw®‹™          øfi√‹„ ´‹ÃØ¡·£§√‹»∆… GÌ®‹√Ê øfi√‹„ G¢‹§∏›√‹®‹· GÌ®‹•‹Ï Ê?A•‹ › ”Ê„«Ê…¢‹·§ ‹
÷ʇ√È”Êr$Á∆Æ‹·∞ Æ‹ ‹·æ "h›SÏÌvÈ PÊ„‡|' P›≤ ÷Ê„vÊ©®‹™√‹„ A®‹Æ‹·∞ ""´Ê„‡Ø        A¨P›√‹ WÊ WÈWÊ C∆… G̮ʇ? WÊ WÈ B”ÊÛ‡»øfi®‹ ‹√‹·. B¢‹ ‹Í£§±‹√‹ ‹¬Q§. B¢‹ØWÊ
÷ʇ√È”Êr$Á«È'' GÌ®‹· a‹aÊÏø·ÆÊ∞‡ B√‹Ìº”‹·¢Ê§‡ Ê.                   øfi√‹ ÷‹ÌW‹„ C∆…. ¢ÊÌv‹„∆R√È A•‹ › CÆ›∞ ‹‚®Ê‡ BoW›√‹Æ‹ ‹·ÆÊWÊ ÷Ê„‡X Fo
  B®‹√Ê a›±Ê«È ª›√‹¢‹®‹ PÊ„‡aÈ BX ∑Ì®‹ P‹„v‹«Ê‡ ‹fiw®‹ Ê„®‹∆ PÊ∆”‹ ÊÌ®‹√Ê       ‹fiv‹∏ʇ P›®‹ AW‹¢‹¬À∆…. ÷›W›X Ø–‹·u√‹ ›X ‹fi¢‹Æ›v‹·¢›§√Ê. D ◊Ì®Ê ª›√‹¢‹®‹
Q PÊqW‹√ÊÌ∑ ®Ê‡ ‹√‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ª‹„«Ê„‡P‹PÊR C⁄”‹∆·(To demystify the gods)        PÊ„‡aÈW‹Ÿ›X®‹™ ‹√‹· ¢ÊÌv‹„∆R√ÈWÊ ∏›¬qÌWÈ ÷ʇ⁄PÊ„v‹· ‹–‹·r ±‹ £ª›Øâ‹√›X√‹»∆….
±‹ ø·£∞‘®‹√‹·. ”‹Ã¢‹@ J∑∫ ‹·÷›ÆÈ ∏›¬pÈ’ ‹·ÆÈ BX®‹™ WÊ WÈ a›±Ê«È A ‹√‹· ”‹bÆÈ,                    r
                                           B®‹√Ê WÊ WÈ ¢ÊÌv‹„∆R√ÈÆ‹–ʇ ”‹ ‹·•‹Ï ∏›¬pÈ’ ‹·ÆÈ BX®‹™ ‹√‹·. AÌ¢‹÷‹ WÊ WÈ Æ‹·w®‹
”Ë√‹ È, ”Ê÷‹ ›WÈ, ®› ÀvÈ, ´Ê„‡Ø W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æ‹ ‹·æÌ¢Ê B√›´‹¬®ÊÁ ‹W‹Ÿ‹Ì¢Ê ÆÊ„‡v‹· ‹     ›”‹§ ‹®‹ ‹fi¢‹·W‹Ÿ‹· ¢ÊÌv‹„∆R√ÈÆ‹Æ‹·∞ C–Ê„rÌ®‹· √Ê„bcWʇ⁄ ”‹· ‹‚®›®‹√Ê, ÆÊ„‡ ‹‚
∑®‹∆· ”› ‹fiÆ‹¬ BoW›√‹√‹Ì¢Ê P‹Ìv‹√‹·. ¢‹Ìv‹®‹»… Œ”‹§Æ‹·∞ ¢‹√‹∆· ±‹ ø·£∞‘®‹√‹·. ◊ƒ,  PÊ„v‹· ‹‚®›®‹√Ê Ê·Á®›Æ‹®‹»… Ê·W› •È ”Ê…vÈj ‹fiw®›W‹ ¢ÊÌv‹„∆R√ÈÆ‹ √‹P‹§ ʇPÊ
Qƒø·√ÊÆ‹∞®Ê ±‹ £¡„∑∫√‹„ ‹··Ìh›ÆÊ G®‹·™ ›¬øfi ‹·PÊR ∑√‹· ‹Ì¢Ê ‹fiw®‹√‹·.        P‹·©ø·· ‹‚©∆…? HPÊ ¥Ê‰‡√È, ‘PÈ’ ÷Ê„vÊø·· ‹‚©∆…? ”Ê„ÆÊ∞WÊ Lp›X ±ÊÀ»ø·ÆÈWÊ
P‹·w¢‹, Ê„‡g·W‹⁄WÊ P‹w ›| ÷›Q®‹√‹·. ÆÊpÈ ±› Qr”ÈWÊ ∑√‹∆…, ∏ÊŸ‹WÊY ∏ʇW‹ HŸ‹∆…      ‹·√‹Ÿ‹· ›W‹ B¢‹ØWʇPÊ ÆÊ„‡ › W‹· ‹‚©∆…? ±‹£ P› ”‹Ì®‹Õ‹ÏÆ‹®‹»… ""Æ› ‹‚ ”› ‹·•‹¬ÏPÊR
GÌ®‹ ‹ √‹Æ‹·∞ WÊ WÈ ”‹◊”‹»∆…. ±‹ £¡„∑∫√‹„ Œ”‹§Æ‹·∞ ±›»”‹· ‹Ì¢Ê ‹fiv‹ ÷Ê„√‹o√‹·.    ¢‹P‹R÷›WÊ Bv‹»∆…, Ø√›”Êø·Æ‹·∞Ìo· ‹fiw®Ê ‹‚'' GÌ®‹· DW‹ Ê„”‹ŸÊ P‹~°‡√‹·
CÌ¢‹÷‹ ±‹ ø·¢‹∞W‹Ÿ‹· ÷›W‹„ ø·· ‹ BoW›√‹√‹Æ‹·∞ ¢‹Ìv‹PÊR ”ʇƒ‘PÊ„Ìw®‹·™ E¢‹§ ‹·                                      ∞
                                           ”‹·ƒ”‹·£§√‹· ‹ ¢ÊÌv‹„∆R√È, Œ ‡∆ÌP› À√‹·®‹≠ P‹Ÿ‹±ÊøfiX Bw ”Ê„ÆÊWÊ Lp›®‹ P‹„v‹«Ê‡
¥‹»¢›ÌÕ‹ ‹Æ‹„∞ ؇w®‹ ‹‚. Œ ‡∆ÌP› ‹Æ‹·∞ 6&1, ±›Q”›§Æ‹ ‹Æ‹·∞ 4&1 ÷›W‹„ CÌWÊ…      ®Ê‡Õ‹ ›‘W‹Ÿ‹ P‹“ Ê·ø·ÆÊ∞‡PÊ øfib ”‹»∆…? ÷‹©ÆʇŸ‹· ‹–‹Ï ®Ê‡Õ‹P›RX Bw®Ê™‡ÆÊ
Ìv‹Æ‹·∞ 5&1 AÌ¢‹√‹©Ì®‹ HP‹©Æ‹ ”‹√‹~W‹Ÿ‹»… ª›√‹¢‹ ”Ê„‡»‘®‹·™ WÊ WÈ PÊ„‡aÈ BX      GÆ‹·∞£§√‹· ‹ ¢ÊÌv‹„∆R√È ±‹‚P‹RpÊøfiX Bw®›™ÆÊ¡·‡? HP‹©Æ‹ ±‹Ì®‹¬PÊR 1.75 ∆P‹“,
∑Ì®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ʇ. B®‹√Ê Qƒø· BoW›√‹ √‹Æ‹·∞ ±Ê‰ ‡¢›’◊”‹· ‹, ‹·Æ‹∞}Ê Ø‡v‹· ‹       pÊ”Èr ±‹Ì®‹¬PÊR 2.50 ∆P‹“ √‹„.W‹Ÿ‹∆…®Ê "G' WÊ ‡vÈ P›Ìp› ¬PÈr ÷‹| ‹Æ‹·∞ ±‹vÊø··£§∆… Ê?
÷›W‹„ Œ‘§Æ‹ P‹ ‹·W‹Ÿ‹· Ê„®‹«Ê‡ Ivory Tower(®‹Ì¢‹WÊ„‡±‹‚√‹) Ê·‡«Ê P‹·⁄£®‹™ Æ‹ ‹·æ   h›◊‡√›¢‹·W‹⁄Ì®‹ ‹–‹ÏPÊR 60 PÊ„‡q √‹„. ”‹Ì±›®‹ÆÊ ‹fiv‹·£§√‹· ‹ B¢‹,
◊ƒø· BoW›√‹ƒWÊ ±‹•‹¬ ›W‹»∆…. ¥› ‹ÂÈÏ P‹ŸÊ®‹· PÊ„Ìw√‹· ‹ ‹√‹Æ‹·∞ ‹··«›i∆…®Ê      Ev‹·WÊ„√ÊøfiX ±‹vÊ®‹ ¥Ê√›ƒ P›ƒWÊ 1 PÊ„‡q ¢ÊƒWÊ Ø‡v‹®‹Ì¢‹÷‹ ”‹|° ‹·Æ‹‘’Æ‹ ‹Æ‹·.
¢‹Ìv‹©Ì®‹ PÊÁπv‹∏ʇPÊÌ∑ WÊ WÈ Ø∆· ‹‚ D ¢›√› BoW›√‹ƒWÊ B¢‹ÌP‹ ‹Æ‹·∞Ìo· ‹fiw      ""÷‹√È Z√È Ê·‡ ”‹bÆÈ'' AÌ•‹ π”‹R¢È ‹fi√‹· ‹ ¢ÊÌv‹„∆R√È ÷›W‹„
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /62

Õ›√‹·TÈT›ÆÈW‹Ÿ‹· P›”‹· PÊ„v‹·¢Ê§‡ ÊÌ®‹√Ê À”‹≥√È, ”Êr‡ µ ‡ h›◊‡√›¢‹·W‹Ÿ‹»…
P›~‘PÊ„Ÿ‹¤∆„ AÌg· ‹‚©∆…! JÌ®‹· ʇŸÊ ¢ÊÌv‹„∆R√ÈÆʇƛ®‹√‹„ B”ÊÛ‡»øfi
         ™
¢‹Ìv‹®‹»…√‹·£§®‹√Ê v› ±È BX ‹·„√‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ›X√‹·£§®‹™ ‹‚. AÌ¢‹÷‹ ‹fi¬•‹„¬ ÷ʇv‹ÆÈ
JÌ®‹· ‹–‹Ï ”›ßÆ‹ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìw®‹™√‹·. Ê·ÁPÊ«È ∏Ê ‹ÆÈÆ‹Ì¢‹÷‹ A®‹·Ω¢‹ BoW›√‹ØWÊ
B”ÊÛ‡»øfi ¢‹Ìv‹®‹»… ”›ßÆ‹ ¢‹≤≥÷Ê„‡¿·¢‹·. JÌ®‹· ”‹√‹~ø·»… ¥›…±È B®‹ Ê·ÁPÊ«È
”Ê…‡o√È ‹·¢Ê§ ¢‹Ìv‹PÊR ‹·√‹Ÿ‹«›W‹»∆…. ‘r‡ È ›, g‘rÆÈ «›¬ÌW‹√È, vʇÀ·ø·ÆÈ
  ‹fiqÏÆÈWÊ ∑∆ ‹Ì¢‹ ›X Ø ‹Í£§ ؇v‹«›¿·¢‹·. JÌ®‹· ʇŸÊ, ؇ ʇ ª›√‹¢‹ ¢‹Ìv‹®‹
Æ›ø·P‹ Æ›®‹√Ê Ø ‹·æ ¢‹Ìv‹®‹»… ¢ÊÌv‹„∆R√È, ”Ê÷‹ ›WÈ, ”Ë√‹ È, ø·· ‹√›hÈ
‘ÌWÈWÊ ”›ßÆ‹ ؇v‹·£§‡√Ê„‡ A•‹ › ±›ÌqÌWÈ, ÷ʇv‹ÆÈ, X«ÈQ ”Èr, ¥Ê…À·ÌWÈ, ”ÊÁr ƒ”È,
≤‡o√È”‹ÆÈ, ‘æ¢È A ‹√‹Ì¢‹÷‹ BoW›√‹√‹· ∏ʇP‹· GÆ‹·∞£§‡√Ê„‡? C ‹¢‹·§ Æ‹„¬i «›¬ÌvÈ
¢‹Ìv‹ ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w, øfi ‹‚®Ê‡ ”›r√È BoW›√‹√‹· P›|· ‹‚©∆…. B®‹√Ê ÀÕ‹ÃP‹±ÈÆ‹»…
Æ‹„¬i«›¬ÌvÈ ¢‹Ìv‹ JŸÊ¤ø· ”›´‹ÆÊ ¢Ê„‡√‹·£§®Ê. B”ÊÛ‡»øfi®‹»… G∆…√‹„ aÊÆ›∞X Bv‹·
¢›§√Ê. B®‹√Ê øfi√‹„ ”›r√ÈW‹Ÿ‹∆…. ÀÕ‹ÃP‹±ÈÆ‹ ±› √‹ÌºP‹ ‹·„√‹· ±‹Ì®‹¬W‹Ÿ‹»… À¥‹∆Æ›®‹
          c
X«ÈQ ”ÈrWÊ Ga‹ƒPÊ Ø‡w®›™ √ÊÌ®‹√Ê Æ‹Ì∑·£§‡√›? JÌ®‹· ʇŸÊ, X«ÈQ ”Èr ª›√‹¢‹®‹»®‹√Ê… ™
¢ÊÌv‹„∆R√ÈÆ‹Ì¢Ê B¢‹Æ‹„ ¢‹Æ‹∞ ‘‡qÆ‹ Ê·‡«Ê P‹√Èb‡¥È ÷›Q ØŒc̢ʿ·Ì©√‹∑÷‹·©¢‹·§.
C ‹£§W‹„ ÷‹ŸÊø· ®›S«ÊW‹Ÿ‹ Ê·‡«Ê B¡·R ‹fiv‹· ‹ ÀՋî‹ HPÊÁP‹ ®Ê‡Õ‹ ª›√‹¢‹. WÊ WÈ
a›±Ê«È ÷Ê„√‹q®‹·™ CÌ¢‹÷‹ ±‹®‹≠£ ‹·¢‹·§ ‹¬Q§ ±‹‰hÊø·Æ‹·∞ AÌ¢‹¬WÊ„⁄‘ ”›r√È√‹◊¢‹      There is a difference between ignorance and
¢‹Ìv‹ ‹Æ‹·∞ P‹or∆·. B®‹√Ê ”Ê„‡¢‹· PÊÁaÊ»… ÆÊ„‡ÀØÌ®‹ ›±‹”›W‹∏ʇP›X ∑Ì©®Ê..      stupidity. Ignorance can be cured by learning and
                                             reading. Stupidity isn't willing to be cured.
  HPÊÌ®‹√Ê Æ‹ ‹·æ»… "Means'' is more important than the "End''!                     Saying
                                                   7 g·«ÊÁ 2007
                 CÆ‹„∞ JÌ®‹·     ‹–‹Ï ›X∆….
                  HŸ‹· £ÌW‹Ÿ‹· P‹ŸÊ© Êø·–Êr. P‹ŸÊ®‹ Æ‹ ÊÌ∑√È 14√‹Ì®‹· E±‹√›–‹Û±‹£ ªÊÁ√Ê„‡
                ‘ÌWÈ ÕʇT› ‹¢È ±›¬ƒ”ÈWÊ ªÊ‡q ؇w®‹™√‹·. A»…WÊ ÷Ê„‡®‹ ‹√‹· ÀÕ‹ÃÀT›¬¢‹ I¥Ê«È
                WÊ„‡±‹‚√‹ ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹®Ê‡ ∑√‹«›©‡¢Ê? ÷›WÊ I¥Ê«È WÊ„‡±‹‚√‹ ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹∆·
                                                    r   ’
                ÷Ê„√‹p›W‹ ±‹¢‹ P‹¢‹Ï√‹„ g¢ÊW‹„w®‹√‹·. B®‹√Ê WÊ„‡±‹‚√‹®‹ A´‹ÏPÊR‡√‹· ‹–‹√‹»… E”‹±›≥
                AÌ¢‹ G∆…√‹„ ”Ê„‡¢‹· PÊÁaÊ»…®‹√Ê 84 ‹–‹Ï®‹ ÕʇT› ‹¢È øfi ‹ ”‹·”‹„§ C∆…®Ê
                ”‹»‡”›X PÊ„ÆÊø· AÌ¢‹‘§Wʇƒ®‹™√‹·! C®‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹ ±‹¢‹ P‹¢‹Ï√‹·, ""؇ ‹‚ C–Ê„rÌ®‹·
                W‹qr ‹··p›rX C√‹· ‹‚®›®‹√‹„ ÷ʇWÊ? i ‹ÂÈWÊ ÷Ê„‡W‹·£§‡√›?'' AÌ¢‹ Pʇ⁄®›W‹,
                ""Æ‹Æ‹∞ ®Ê‡÷‹ ÆÊ„‡w®‹√Ê i ‹ÂÈWÊ ÷Ê„‡X§‡Ø AÌ¢‹ AØ”‹·¢›§?'' GÌ®‹· ÕʇT› ‹¢È
                          ™
                 ‹·√‹· ±‹ ÕÊ∞ ÷›Q®‹√‹·.
                  B®‹√Ê 324 À·‡o√È G¢‹§√‹®‹ I¥Ê«È WÊ„‡±‹‚√‹ ‹ÆÊ∞‡ Ø√›øfi”‹ ›X Hƒ®‹™
                ÕʇT› ‹¢È ¢‹ ‹·æ i‡ ‹ ‹fiÆ‹®‹ PÊ„ÆÊø· ±‹ ø·¢‹∞®‹»… ”Ê„‡∆· ‹ G∆… ∆P‹“|W‹Ÿ‹„
                P›|·£§ Ê!
                  Øg ÷ʇŸ‹∏ʇPÊÌ®‹√Ê g·«ÊÁ 19√‹Ì®‹· Æ‹vÊø·»√‹· ‹ √›–‹Û ±‹£ a‹·Æ› ‹}Êø·»…
                A ‹√‹· ”Ê„‡∆· ‹‚®‹· Æ‹„√‹PÊR Æ‹„√‹√‹–‹·r ”‹¢‹¬. ÷›WÊ„Ì®‹· ʇŸÊ A ‹√‹· WÊ∆…∏ʇP›®‹√Ê
                øfi ‹‚®›®‹√‹· ±‹ ›v‹ ʇ Æ‹vÊø·∏ʇP‹·. ‹”‹·§‘ߣ ◊‡X®‹™√‹„ ÕʇT› ‹¢È A ‹√ʇPÊ
10 A ‹√‹· ”Ê„‡∆· ‹‚®‹· Sb¢‹,              r
                P‹|QR⁄©®›™√Ê? A–‹P‹„R BŸ‹· ‹ ”‹√‹P›√‹®‹ E Ê·‡®‹· ›√‹√›X√‹· ‹ ±‹ £ª› ±›q‡«È
                A ‹√‹· WÊ∆·… ‹‚®‹· ±‹‰ ‹Ï Ø´‹Ïƒ¢‹ GÌ∑·®‹· G®‹·™ P›|·£§∆… Ê? √›–‹Û±‹£ a‹·Æ› ‹}Ê
  B®‹√ʇƋ̢Ê?        ¡·Ì∑·®‹· ±‹P›R Æ‹Ì∑√È Wʇ ‹ÂÈ A«›Ã?
                  ÷›W‹Ì£‡√›?
                  B®‹√Ê ÕʇT› ‹¢È A ‹ƒWÊ A ‹√‹®Ê™‡ B®‹ «ÊP›Ra›√‹W‹⁄ Ê. ”‹Ìø··P‹§ gÆ‹¢› ®‹Ÿ‹®‹
                ©XÃgøÂÈ ‘ÌWÈ, πhÊ≤ø· g”‹ÃÌ¢È ‘ÌWÈ, ‹fii ±‹ ´›Ø a‹Ì®‹ ÕʇS√È, ”‹ ‹fig
                 ›© ±‹P‹“®‹ A ‹·√È ‘ÌWÈ A ‹√‹∆…®Ê s›P‹„√È ”‹ ‹··®›ø·PÊR ”ʇƒ®‹ PÊ∆ ±‹ ª›À
                P›ÌWÊ ‘’W‹√‹„ ±‹P‹“ªÊ‡®‹ ‹·√Ê¢‹· DW›W‹«Ê‡ ÕʇT› ‹¢È ±‹√‹ «›º B√‹Ìº‘®›™√Ê.
                √‹g±‹‰¢‹√›X√‹· ‹ ÕʇT› ‹¢È P‹|QR⁄©®‹™√‹ ◊Ì®Ê CÌ¢‹÷‹ G~PÊW‹Ÿ‹„ C Ê. A–‹rP‹„R
                P›ÌWÊ ”ÈÆ‹ ”‹·Œ‡«È P‹· ‹fi√È ŒÌ®Êø· ‹√‹Æ‹·∞ ”Ê„‡»‘ E±‹√›–‹Û±‹£øfiX
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /66                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /67

B¡·Røfi®›W‹ ÕʇT› ‹¢È GÆÈwG ”› ‹·•‹¬ÏQRÌ¢‹ 70 ÷Êa‹·c ‹ƒ ‹·¢‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞        ∏ʇ√Ê P‹vÊ JŸÊ¤ø· A ‹P›Õ‹ ®Ê„√Êø··£§®Ê. Æ‹Æ‹∞ ª‹À–‹¬®‹ ®‹Í—r¿·Ì®‹ B A ‹P›Õ‹ ‹Æ‹·∞
±‹vÊ®‹·PÊ„Ìw®‹™√‹·! BW‹ PÊ∆”‹ ‹fiw®‹„™ CÌ¢‹÷‹ h›£ «ÊP›Ra›√‹W‹ŸÊ‡. A–Êr‡ A∆…,    PÊÁπv‹· ‹‚®‹· ”‹„P‹§ ‹∆…. Æ‹Æ‹∞ E¢‹RÍ–‹r ”ʇ Êø·Æ‹·∞ ±‹ƒW‹~‘ P‹„v‹«Ê‡ Æ‹Æ‹∞
√›g¬”‹ªÊø· ”‹ª›±‹£øfiX P‹ŸÊ®‹ I®‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… A ‹√‹· ”‹®‹Æ‹ ‹Æ‹·∞ Æ‹vÊ‘√‹· ‹    √›i‡Æ› Ê·ø·Æ‹·∞ ‘ÇP‹ƒ”‹∏ʇP‹·'' GÌ®‹· Ê·‡∆¨P›ƒWÊ ±‹¢‹ ∑√Êø·· ‹ ‹·„∆P‹
ƒ‡£ G∆… ±‹P‹“W‹Ÿ‹∆„… À·¢‹ √‹Æ‹·∞ W‹⁄‘PÊ„qr®Ê. P‹ŸÊ®‹ ‹–‹Ï √›g¬”‹ªÊø· ”‹ª›±‹£øfiX  ±Ê‰»‡”È ‹Í£§WÊ À®›ø· ÷ʇ⁄®‹√‹·. gÆ‹”‹ÌZ ”ʇƒ®‹ ÕʇT› ‹¢È 1952√‹»… √›g”›ßÆ‹®‹
Æ›∆·R ‹–‹ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹‰√ÊÁ‘®‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… ”‹Ì”‹®‹√ʇ "±‹ ÕÊ„∞‡¢‹§√‹ ʇŸÊ'ø·Æ‹·∞                        ≥         ≥
                                          ®‹Ì¢› √› ‹·W‹y‹ PÊ“‡¢‹ ©Ì®‹ À´›Æ‹”‹ªÊWÊ ”‹¨Ï‘®‹√‹·. ÷›WÊ ”‹¨Ï‘®›W‹ PÊÁø·»…©®‹·™™
Æ‹vÊø·∆· πv‹®Ê ÕʇT› ‹¢È A ‹√‹Æ‹·∞ ‹··P‹§ P‹Ìs‹©Ì®‹ ÷Ê„W‹Ÿ‹∆· À·‡”‹«›Xqr®‹™√‹·.   Pʇ ‹∆ 27 √‹„! A–‹·r ÷‹| ”›P›W‹· ‹‚©∆… ÊÌ®‹· ÷ÊÌv‹£ ”‹„√‹hÈ P‹Æ‹Ã√È A ‹√‹Æ‹·∞ P›w
 ‹·÷›√›–‹Û®‹ ‹fii √›g¬±›∆ ÷›W‹„ √›i‡ È W›Ì¨ø· ‹√‹ B±‹§√›X®‹™ ≤.‘.         ∏ʇw 10 √‹„. ”›∆ ±‹vÊ®‹· PÊ„Ìw®‹™√‹·. ”›∆ ◊Ì©√‹·X‘®‹√Ê„‡ C∆… ʉ‡ WÊ„£§∆…,
A«ÊP›’Ìv‹√È A ‹√‹Ì¢‹„ ÕʇT› ‹¢È√‹Æ‹·∞ "¥›®‹√È µW‹√È' GÌ®‹· ÷Ê„W‹⁄®‹√Ê πg·                ∞
                                          B®‹√Ê Ê„®‹∆ ø·¢‹®‹«Ê…‡ WÊ∆· ‹‚ ”›¨”‹· ‹ ‹·„∆P‹ À´›Æ‹ ”‹ªÊø·Æ‹·∞ ±‹ ʇŒ‘®‹√‹·.
gÆ‹¢› ®‹Ÿ‹®‹ hÊÁ ±‹Ìv› ""÷‹Í®‹ø·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ¢‹qr®‹ ‹¬Q§'' GÌ®‹· ‹~Ï‘®‹™√‹·. A–Êr‡PÊ,  AÌ©ØÌ®‹ CÌ©Æ‹ ‹√ÊW‹„ 11 ∏›ƒ √›g”›ßÆ‹ À´›Æ‹”‹ªÊWÊ a‹·Æ› ‹}Ê Æ‹vÊ©®Ê.
""؇ ‹‚ ª›√‹£‡ø· ±‹ h›¢‹Ì¢‹ PÊR ؇w√‹· ‹ PÊ„v‹·WÊø·Æ‹·∞ ¢‹·Ì∑·÷‹Í®‹ø·©Ì®‹ Õ›…\   I®‹Æʇ À´›Æ‹”‹ªÊø·Æ‹·∞ ÷Ê„√‹¢‹·±‹w‘ E⁄®Ê∆… a‹·Æ› ‹}ÊW‹Ÿ‹∆„… gø·W‹⁄‘√‹· ‹
”‹·¢Ê§‡ÆÊ. ª›√‹¢‹®‹ ª‹À–‹¬®‹ ®‹Í—r ¿·Ì®‹ Ø ‹·æ PÊ„v‹·WÊ ∑÷‹·P›∆ ‹··Ì®‹· ‹ƒø·»''   ÕʇT› ‹¢È øfi√‹„ ‹fiw√‹®‹ ”›´‹ÆÊ ‹fiw ®›™√Ê. E±‹√›–‹Û±‹£øfiX B¡·Røfi®‹
GÌ®‹· P‹p›r P‹ ‹··¬Ø”‹r√›®‹ ‘‡¢›√›Ì ¡·a‹„ƒø· ‹√ʇ Ê·a‹·cWÊ ”‹„b‘®‹™√‹·.       Æ‹Ì¢‹√‹ ”‹Q ø· √›g P›√‹|©Ì®‹ ®‹„√‹ ”‹ƒ®‹ A ‹√‹· 55 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹–‹·r ”‹·©‡ZÏ
±‹P‹“ ‹Æ‹·∞ À·‡ƒ®‹ CÌ¢‹÷‹ ”Ê∞‡÷‹ ÷›W‹„ gÆ‹≤ ø·¢Ê¡·‡ ÕʇT› ‹¢È A ‹√‹ WÊ∆·ÀWÊ     P›∆®‹ √›gQ‡ø· AÆ‹·ª‹ ‹ ÷Ê„Ì©®›™√Ê.
BÕ›Q√‹| ›X ®‹™√Ê, P›ÌWÊ ”ÈWÊ JŸ‹WÊ„Ÿ‹Wʇ Æ‹v‹·P‹ B√‹Ìª‹ ›X®Ê. g¢ÊWÊ            ‹fii ±‹ ´›Ø ›g±Ê‡¿·ø· ‹√‹ ±‹√‹ ‹fi±‹§ WÊŸÊø·√‹· C∑∫√‹· ‹fi¢‹ . J∑∫√‹·
√›–‹Û±‹£ø·Æ‹·∞ B¡·R ‹fiv‹· ‹‚®‹· W˱‹¬ ‹·¢‹®›Æ‹®‹ ‹·„∆P‹ ›®‹™ƒÌ®‹ P›ÌWÊ ”ÈÆ‹    ©. ®‹¢Ê„§‡±‹Ì¢È sʇÌW‹vÊ, CÆÊ„∞∑∫√‹· ÕʇT› ‹¢È! Ao«ÈWÊ Right man in
º‡£ CÆ‹„∞ ÷Êa›cX®Ê.                                 the wrong party GÌ∑ ÷Ê”‹ƒ√‹· ‹Ì¢Ê ÕʇT› ‹¢È A ‹√‹Æ‹·∞ ÷‹£§√‹ ©Ì®‹ ∑∆… ‹√‹·
  ÷›W›X¡·‡ ÕʇT› ‹¢È À√‹·®‹≠ C∆…&”‹∆…®‹ B√Ê„‡±‹ ‹fiv‹∆·, PÊ”‹√Ê√‹a‹∆·       A ‹√‹Æ‹·∞ ”‹ÌZ±‹ƒ ›√‹®‹»…√‹· ‹ P›ÌWÊ ‘’W‹ G̮ʇ P‹√Êø··¢›§√Ê. A ‹√‹· √›g”›ßÆ‹®‹»…
B√‹Ìº‘®Ê.                                      gÆ‹”‹ÌZ®‹ ”›ß±‹P‹ ”‹®‹”‹¬√›X®‹™√‹„ GÌ®‹„ Õ›TÊWÊ ÷Ê„‡®‹ ‹√‹∆…. g¢ÊWÊ ”‹ÌZPÊR
  ÕʇT› ‹¢È P›ÆÈ”Êr∑«È BX®›™W‹ 50 √‹„. ∆Ìa‹ ±‹vÊ®‹· PÊ„Ìw®‹™√‹· AÌ¢‹        Bv‹⁄¢‹®‹»… ÷‹”‹§PÊ“‡±‹ ‹fiv‹∆· πor ‹√‹„ A∆…. 1977√‹»… Ê„®‹∆ ∏›ƒWÊ √›g”›ßÆ‹®‹
 ‹fi´‹¬ ‹·W‹Ÿ‹ ‹·„∆P‹ W‹·«Ê…π∫”‹∆· Õ‹·√‹· ‹fiw®Ê. J∑∫ P›ÆÈ”Ê∑«ÈWÊ DXÆ‹ P›∆®‹«Ê…‡
                               r             ‹··S¬ ‹·Ì£ øfi®‹ A ‹√‹· 1990, 1993&1998 ◊‡WÊ ‹·„√‹· ∏›ƒ √›g¬®‹ a‹·P›R~
50 √‹„. ∆Ìa‹ PÊ„v‹· ‹‚®‹· P‹–‹r, CÆ‹·∞ 1948√‹»… ”›À√›√‹· √‹„.W‹⁄WÊ ”‹ ‹·Æ›X®‹™   ◊w®‹√‹·. D A ‹¨ø·»… 30 ÀÀ´‹ ‹··‘…Ì ”‹ ‹··®›ø·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ‹Í£§ø· B´›√‹®‹ Ê·‡«Ê
50 √‹„.W‹Ÿ‹Æ‹·∞ øfi√‹· PÊ„p›r√‹·?                          C¢‹√‹ ◊Ì®‹·⁄®‹ ‹W‹Ï(Jπ‘)PÊR ”ʇƒ”‹· ‹ ‹·„∆P‹ À·‡”‹∆· ”Ë∆ª‹¬ ‹Æ‹·∞ P‹»≥‘®‹√‹·.
  A–‹rP‹„R Øg HÆ‹·?                                √›g”›ßÆ‹ E®‹·Ï AP›vÊÀ· ”›ß≤‘®Ê™‡ A ‹√‹·. ‹·®‹√‹”›W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹Ì±‹‰¬oƒ‡P‹√‹|
  1923, APÊ„r‡∑√È 23√‹Ì®‹· √›g”›ßÆ‹®‹ ‘‡P‹√È i«Ê…ø· W› ‹· ʉ̮‹√‹»…        WÊ„⁄”‹∆· ب πv‹·W‹vÊ ‹fiw®‹™∆…®Ê, "" ‹PÈ∂ P›¿·®Ê''ø·w ®Ê‡Õ‹®‹»…¡·‡ Ê„®‹∆
gØ‘®‹ ÕʇT› ‹¢È A ‹√‹®‹·™ £‡√› ∑v‹ ◊ÆÊ∞«Ê. A±‹≥ s›P‹„√È ®Ê‡À ‘ÌWÈ          "√›g¬ ‹PÈ∂ ‹·Ìv‹⁄'ø·Æ‹·∞ √‹b‘®‹„™ ÕʇT› ‹¢È A ‹√ʇ. A ‹√‹ CÌ¢‹÷‹
ÕʇT› ‹¢È AP›»P‹ ‹·√‹| ‹Æ‹∞≤≥®‹ P›√‹| P›«Ê‡gÆ‹·∞ A´‹ÏPÊR‡ πv‹∏ʇP›         ؇£W‹⁄Ì®›X¡·‡ P›ÌWÊ ”ÈÆ‹ ”›Ì±‹ ®›¿·P‹ ‹·¢‹∏›¬ÌP‹Æ‹·∞ Ê·qr √›g”›ßÆ‹®‹»… πhÊ≤
¿·¢‹·. GÌo· ”‹÷Ê„‡®‹√‹, ”‹÷Ê„‡®‹ƒø·√‹Æ‹·∞ ”›P‹∏ʇP›®‹ g ›∏›™ƒ ÷ÊW‹«Ê‡ƒ¢‹·.     ÆÊ«ÊP‹Ìv‹·PÊ„Ÿ‹¤∆· ”›´‹¬ ›¿·¢‹·.
”›Ã¢‹Ì¢‹ ¬ ±‹‰ ‹Ï®‹«Ê…‡ ±Ê‰»‡”È P›ÆÈ”Êr∑«È BX ‹Í£§ B√‹Ìº‘®‹ A ‹√‹· ±› √‹ÌºP‹      CÌ¢‹÷‹ ÕʇT› ‹¢È, ∏›∆¬®‹»… Æ‹vÊ®‹ Æ›oP‹ ʉ̮‹√‹»… Aº ‹·Æ‹·¬ÀÆ‹ ±›¢‹
I®‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ”ʇ › ‹¨ø·»… A¢‹·¬¢‹§ ‹· ”ʇ ÊW›X 20 Ê·ƒpÈ ”‹qϵPÊpÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞       ‹◊‘®‹™√‹·. Ag·ÏÆ‹Æ‹ ‹·W‹Æ›®‹ Aº ‹·Æ‹·¬ÀWÊ a‹P‹ ‹‰¬÷‹ ‹Æ‹·∞ ªÊ‡©”‹· ‹‚®‹·
±‹vÊ®‹·PÊ„Ìv‹√‹·. CÌ¢‹÷‹ ”ʇ Êø·Æ‹·∞ W‹·√‹·£‘ 1948√‹»… A ‹ƒWÊ ”‹÷›ø·P‹ ”‹∏È     WÊ„£§¢Ê§‡ ÷Ê„√‹¢‹·, A®‹ƒÌ®‹ ÷Ê„√‹ ∑√‹· ‹‚®‹· £⁄©√‹»∆…. B®‹√Ê Aº ‹·Æ‹·¬ÀÆ‹
CÆÈ”Ê≥P‹r√È ÷‹·®Ê™WÊ ∑w§ ؇v‹«›¿·¢‹·. ◊‡WÊ ∑w§ ±‹vÊ®‹ PÊ∆ ©Æ‹W‹Ÿ‹«Ê…‡ ""Æ‹Æ‹WÊ   ±›¢‹ ´›ƒøfiX®‹™ ÕʇT› ‹¢È, ʇ©PÊø· Ê·‡«Ê ‹·√‹| ‹Æ‹∞ ±‹‚≥ ‹ ∑®‹∆· Õ‹¢‹· W‹Ÿ‹ÆÊ∆… ∞
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /68

”›¿·”‹∆· ‹··Ì®›X®‹™√‹·. BW‹ ‹·´‹¬ ±‹ ʇŒ‘®‹ خʇÏÕ‹P‹√‹·, PÊ„ÆÊW›®‹√‹„ ؇Ƌ·
                  ™                 r
”›ø· «Ê‡∏ʇP‹· GÌ®‹· £⁄ ÷ʇ⁄®‹√‹·. √›gQ‡ø·®‹»… CÌ¢‹÷‹ G–Ê„‡ a‹P‹ ‹‰¬÷‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞
ªÊ‡©‘®‹·™ ‹fi¢‹ ‹∆…, ø·Õ‹‘ÃøfiX ÷Ê„√‹∑Ì©√‹· ‹ ÕʇT› ‹¢È g·«ÊÁ 19√‹Ì®‹·
Æ‹vÊø·»√‹· ‹ AÌ£ ‹· a‹P‹ ‹‰¬÷‹ ‹Æ‹·∞ ªÊ‡©‘ ÷Ê„√‹∑√‹·¢›§√Ê„‡ C∆… ʉ‡ WÊ„£§∆….
JÌ®‹· ʇŸÊ ø·Õ‹‘ÃøfiX ÷Ê„√‹∑Ì®‹√Ê A®Ê„Ì®‹· A®‹·Ω¢‹ ø·ÕÊ„‡W›•ÊøfiW‹·¢‹§®Ê.
C∆…©®‹™√Ê 55 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ‹·÷›P‹•ÊWÊ ¢Ê√Ê π‡Ÿ‹·¢‹§®Ê.
 C®Ê‡Æʇ C√‹», A ‹¢‹·§ A ‹√‹· AÆ›øfi”‹ ›X I¥Ê«È WÊ„‡±‹‚√‹ ‹ÆÊ∞‡ƒ®›W‹,
""؇ ‹‚ CÆ‹„∞ E¢‹·§ÌW‹PÊR‡√‹∏ʇP‹·'' GÌ®‹· ±‹¢‹ P‹¢‹Ï√‹· ÷›√ÊÁ‘®‹™√‹·.
 Let's wait...
                                         Unless you try to do something beyond
                                         what you have already mastered, you will
                                                never grow.
                                              Ronald E. Osborn
                                                  8 ”ʱÊrÌ∑√È 2007
                   Playing second ddle?
                   F÷‹„Ì, A ‹ƒ∑∫√‹ À–‹ø·®‹»… ‹fi¢‹ D ±‹ ÕÊ∞WÊ A ‹ P›Õ‹ ʇ C∆…. J Ê„æ Ê·æ
                                         c       ∞
                  PÊ∆ ʉ̮‹· ±‹Ì®‹¬W‹Ÿ‹»… J∑∫ ◊W›Y ‹··W›Y a‹a‹·£§√‹· ›W‹ CÆÊ„∑∫ ∆ø· P‹Ìv‹·PÊ„Ÿ‹¤∆·
                  ÷Ê|X√‹· ‹‚®‹·Ìo·. √‹ÆÈ ÷Ê„vÊø·«›√‹®Ê ∏›∆· £Ì©√‹· ‹‚®‹„ C®Ê. CÆ‹·∞ PÊ∆ ‹‚
                  ∏›ƒ ±› √‹Ìª‹®‹»… P‹·o·Q PÊ„ÆÊWÊ a‹bc√‹· ‹‚®‹Æ‹„∞ Æ› ‹‚ ÆÊ„‡w®Ê™‡ Ê. B®‹√Ê
                  ◊Ì∏›»”‹· ‹ h›ø· ‹fiÆ‹ C∑∫ √‹∆„… C∆…. C∑∫√‹„ ”›r√ÈW‹ŸÊ‡. C∑∫√‹„ ±› √‹ÌºP‹
                  ∏›¬pÈ’ ‹·ÆÈW‹ŸÊ‡. C∑∫√‹„ Æ›ø·P‹√›X®‹™ ‹√ʇ. C∑∫ƒW‹„ ‹··Æ‹∞vÊ‘ ø·–Êr‡ WÊ„¢‹·§.
11 B ø··W‹Ÿ‹®‹»… ∏›√‹©√‹» gW‹Ÿ‹!  C¢‹§ JÆÈ vʇ Q PÊpÈÆ‹»… QÃPÈ ‘ÌW‹«È’ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›®‹·®‹· £‡√› A¢‹¬W‹¢‹¬ ÷›W‹„
                  AØ ›ø·Ï GÌ∑ ‹fi£®Ê. B®‹√Ê A®‹PÊR À√‹·®‹≠ ÊÌ∑Ì¢Ê C ‹ƒ∑∫√‹„ ‘ÌW‹«È’
                  ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®Ê‡ A±‹√‹„±‹. K ‹√ÈWÊ G√‹v‹· ¥Ê‰‡√È ∏ʇP›®‹√‹„ ÷Ê„vÊø··¢›§√Ê.
                  B®‹√Ê E⁄®‹ Æ›∆·R ∏›∆·W‹Ÿ‹»… P‹Ø–‹u G√‹v‹· ‘ÌW‹«È’ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„⁄¤ AÌ¢‹ AÌ®‹√Ê
                  C ‹ƒÌ®›W‹· ‹‚©∆…. C»…√‹· ‹ ‹·¢Ê„§Ì®‹· AÌÕ‹ ÊÌ®‹√Ê C∑∫√‹„ ”Ê„Û‡PÈ Ê·‡P‹√È’.
                  π√‹·‘Æ‹ ÷Ê„vÊ¢‹W‹⁄Wʇ ±‹ ‘©≠. J∑∫ 15 ”›À√‹ √‹ÆÈ W‹⁄”‹· ‹ ‹·„∆P‹ ”‹®‹¬PÊR
                  øfiƒÌ®‹∆„ BW‹®‹ ®›S«Ê ØÀ·Ï‘®‹™√Ê, ‹·¢Ê„§∑∫ A£ P‹w Ê· A ‹¨ø·»… 11
                             Y
                  ”›À√‹ √‹ÆÈ W‹⁄‘®‹ ÷ÊW‹⁄PÊWÊ ±›¢‹ Æ›X®›™ÆÊ.
                   B®‹√Ê C∑∫√‹„ " ‹·„w ±Ê…‡ø·√È’'.
                    ‹·„vÈ C®‹™√‹–Êr‡ Ê„‡w. ∆ø· ‘P‹R√‹–Êr‡ ∏Ë∆√ÈW‹Ÿ‹ ∆ø·. C∆… ›®‹√Ê À‡P‹“P‹√‹Æ‹·∞
                  ◊Ì‘”‹·¢›§√Ê. JÌ®‹· √‹ÆÈ ¢ÊWÊ®‹· PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹PÊR 23 ∏›∆·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹
                  Ø®‹Õ‹ÏÆ‹W‹⁄ Ê. Ê„®‹∆Æʇ ∏›»Wʇ ∏Ë«Èx B®‹ ”‹Ì®‹ª‹ÏW‹⁄ Ê. B®‹√‹„ ‹·÷›ÆÈ
                  ±‹ £ª› ‹Ì¢‹ƒ ‹√‹·. A ‹√‹ ∏›¬qÌWÈ ÕÊÁ»ø·„ ÀºÆ‹∞. J∑∫ ∑∆WÊÁ, ‹·¢Ê„§∑∫ Gv‹WÊÁ
                               r
                  ∏›¬pÈ’ ‹·ÆÈ. J∑∫ B¥È ”‹Ì±ÈØÌ®‹ BaÊ ÷Ê„‡W‹·£§√‹· ‹ ∏›«ÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ PÊ|P‹∆· ±‹ ø·£∞‘
                  ‘…±ÈÆ‹»… P›¬aÈ PÊ„o·r ÷Ê„‡W‹· ‹‚®‹√‹»… Ø‘’‡ ‹·. B®‹√Ê ‹·¢Ê„§∑∫ B¥È ”‹ṟÈØÌ®‹
                  BaÊ ÷Ê„‡W‹·£§√‹· ‹ A®Ê‡ ∏›∆Æ‹·∞ Ø√›øfi”‹ ›X ∏ËÌv‹ƒW‹o·r¢›§ÆÊ. C»…√‹· ‹
                  A|P‹ ÊÌ®‹√Ê, ÷›WÊ ∏ËÌv‹ƒW‹o·r ‹ B¢‹ «ÊWÈ”ÊÁvÈ Ê·‡«Ê ∏›«È ÷›Q®‹√Ê A–Êr‡
                  ”‹·∆ª‹ ›X Lp›X ±ÊÀ»ø·ÆÈÆ‹¢‹§ ”›W‹·¢›§ÆÊ. CÆÊ„∞∑∫ ‹fi¢‹ , A®Ê‡ ∏›∆Æ‹·∞
                  ”‹»‡”›X ∏ËÌv‹ƒWÊ ®‹∑·∫¢›§ÆÊ.
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /72                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /73

  C ‹ƒ∑∫√‹Æ‹„∞ JŸÊ¤ø· "hÊ„‡w' AÌ¢‹ ÷ʇŸ‹∆· øfi ‹ P›√‹|W‹Ÿ‹„ ‘W‹· ‹‚©∆….        C ‹ƒ∑∫√‹„ JŸÊ¤ø· ”Ê∞‡◊¢‹√›X∆…©®‹™√‹„ JŸÊ¤ø· ”‹≥¨Ï W‹Ÿ‹·. J∑∫√‹ÆÊ„∞∑∫√‹·
JqrWʇ ∏›¬qÌWÈ ‹fiv‹·£§®‹™√‹„ ±‹√‹”‹≥√‹ ‹fi¢‹Æ›wPÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚©∆…. ¥Ê‰‡√È, ‘PÈ’    À·‡ƒ”‹· ‹ ”‹∆· ›X Bo ›w®‹√‹„ A ‹√‹ Ê·‡«›o©Ì®‹ ¢‹Ìv‹PÊR √‹ÆÈW‹Ÿ‹ «›ª‹
 ‹·„∆P‹ √‹ÆÈ ÷Ê„vÊ®‹√‹„, √‹ÆÈ P‹©ø·· ‹‚©∆…. AÌ®‹√Ê C ‹ƒ∑∫√‹„ g¢Êø·»…®›™W‹                                ≥
                                          ®Ê„√Ê£√‹·¢‹§®Ê. A ‹√‹· ÀՋî›S«Ê ”›ß≤‘®‹„™ CÌ¢‹÷‹ ”‹´ÊÏ¿·Ì®›X¡·‡. C®Ê‡ ƒ‡£,
√‹Ø∞ÌWÈ πqÇÆÈ ÀPÊpÈ ¢‹·Ì∏› Ø´›Æ‹. ∏›∆Æ‹·∞ ∏ËÌv‹ƒW‹qr®›W‹ ±‹√‹”‹≥√‹ ‹··—u     ”‹ ‹·P›»‡Æ‹ ª›√‹£‡ø· Q ‡v› C£÷›”‹®‹»… P‹Ìv‹· ∑√‹· ‹ ‹·¢Ê„§Ì®‹· A±‹√‹„±‹®‹
           æ
W‹·©™PÊ„Ìv‹√‹„ vÊ”‹ÌvÈ ÷ʇøÂÈ∞ $’&W›v‹ÏÆÈ X ØhÈ, X«ÈQ ”Èr&÷ʇv‹ÆÈ, ∑„ÆÈ&      hÊ„‡w¡·Ì®‹√Ê »øfiÌv‹√È ±Ê‡”È ÷›W‹„ ‹·÷ʇÕÈ ª‹„±‹£. C ‹ƒ∑∫√‹∆„… ”›P‹–‹·r
 ‹fi–ÈÏ, gø·”‹„ø·Ï&P‹∆·À¢‹√‹|, AÆ‹Ã√È& ”Ê„‡÷ÊÁ«È, X∏È’&W›¬ƒ P‹”‹rÏÆÈ√‹Ì¢Ê      ÊÁ√‹·´‹¬W‹⁄ Ê. ∏ÊÆ‹∞ ◊Ì®Ê J∑∫ƒWÊ„∑∫√‹· a‹·bcPÊ„Ì v‹√‹„ pÊØ”È AÌP‹|®‹»…
C ‹√‹®‹·™ ±‹√‹”‹≥ƒWÊ ±‹‰√‹P‹ ›®‹( mutually complementary) Bo ‹∆….         JÌ®›®›W‹ C ‹√‹· ¢Ê„‡√‹· ‹ Ê„‡w, PÊ„v‹· ‹ ”‹·S ʇ ∏ʇ√Ê. B®‹√Ê ‹¬Q§ Pʇ̩ ¢‹
  B®‹√‹„ C ‹√‹· ®›S«Ê À‡√‹√‹·!                          (Individual driven) Q ‡vÊø·ÆÊ∞‡ P›|·£§√‹· ‹ D P›∆®‹»… CÌ¢‹÷‹ "ø··W‹Ÿ‹'W‹Ÿ‹·
  ”Ë√‹ È W‹ÌW‹„» ÷›W‹„ ”‹bÆÈ ¢ÊÌv‹„∆R√È Bo ØgP‹„R Aa‹cƒ ÷‹·qr”‹·¢‹§®Ê.      ÷Ê„√‹÷Ê„ ‹··æ ‹‚®‹· £‡√› A±‹√‹„±‹. A–‹rP‹„R, G√‹v‹· ´‹· ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∑̨”‹· ‹Ì¢‹÷‹
               ∞     ™
A ‹ƒ∑∫√‹ Æ‹v‹· Ê JŸÊ¤ø· ”ʇ÷‹ P›|©®‹√‹„ A ‹√‹®‹·™ JÌ•‹√› Àb¢‹ ›®‹ "ø··W‹Ÿ‹'    PÊÀ·‘Û C»… ∏ʇPʇ∏ʇP‹·.
(Duet)! P‹ŸÊ®‹ ÷‹ÆÊ„∞Ì®‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… ”Ë√‹ È ‹·¢‹·§ ”‹bÆÈ 128 ∏›ƒ JqrWÊ         ”‹bÆÈ&”Ë√‹ È P‹„v‹ G√‹v‹· ´‹· ‹W‹⁄Ì£®‹√‹·.™
CØ∞ÌWÈ’ B√‹Ìº‘®›™√Ê. A®‹√‹»… G√‹v‹· ∏›ƒ Lp›W‹®Ê W‹·ƒ ¢‹∆·≤®›™√Ê. Ê„®‹∆Æʇ       1999√‹»… Ag√È ‹·¢Ê§ ¢‹Ìv‹PÊR ›±‹”›®›W‹ P‹·≤¢‹Æ›®‹ ¢ÊÌv‹„∆R√È √›i‡Æ› Ê·
ÀPÊpÈWÊ 258 √‹ÆÈ ”ʇƒ‘ ®›S«Êø·Æ‹„∞ ØÀ·Ï‘®‹™√‹·. A–Êr‡ A∆…, 20 ∏›ƒ Õ‹¢‹P‹®‹     ؇w®‹√Ê g ›∏›™ƒ ”Ë√‹ ÈÆ‹ ÷ÊW‹ «Ê‡√‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê BÕ‹cø·Ï ÊÌ∑Ì¢Ê ”Ë√‹ È
g¢Êøfio ›v‹· ‹ ‹·„∆P‹ ÀՋî›S«Êø·Æ‹„∞ ”›ß≤‘®›™√Ê. g¢ÊWÊ 21 ∏›ƒ A´‹ÏÕ‹¢‹P‹     Æ›ø·P‹Æ›®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ª›√‹£‡ø· Q PÊpÈ ¢‹Ìv‹®‹ ‹·ÆÊ„‡ª› ‹ ʇ ∑®‹«›W‹· ¢‹§®Ê.
±‹‰√ÊÁ‘®›™√Ê. Õʇ. 49.15 ”‹√›”‹ƒø·»… Jo·r 6245 √‹ÆÈ P‹«Ê÷›Q®›™√Ê. ‹·„√‹Æʇ     ø·· ‹√›hÈ ‘ÌWÈ, Ê„÷‹ ‹·®È PÊÁ¥È, ÷‹√‹ª‹gÆÈ ‘ÌWÈ, ”Ê÷‹ ›WÈ A ‹√‹Ì¢‹÷‹
ÀPÊpÈWÊ g¢Êøfi®›W‹∆„ 5 ∏›ƒ Õ‹¢‹P‹ ÷›W‹„ 6 ∏›ƒ A´‹ÏÕ‹¢‹P‹ ®›S»‘®›™√Ê.        ÷Ê„”‹∑√‹Æ‹·∞ ∏ÊÆ‹·∞¢‹qr ±Ê‰ ‡¢›’ ◊‘®‹ ”Ë√‹ È, A ‹√‹· À¥‹∆√›®›W‹∆„ B¡·R®›√‹√‹
Jo·r ‹·„√‹· ∏›ƒ Æ›pËpÈ BX√‹· ‹ ”‹bÆÈ&”Ë√‹ È hÊ„‡w øfi ‹‚®Ê‡ ÀPÊpÈ         g¢Ê ±‹o·r ◊w®‹· ¢‹Ìv‹®‹»… E⁄‘PÊ„Ìv‹. CÌ¢‹÷‹ ±‹ ø·¢‹∞W‹Ÿ‹· Qƒø· BoW›√‹ƒÌ®‹
g¢Êøfio®‹»… Jo·r 7863 √‹ÆÈ P‹„w ÷›Q®›™√Ê. CÌ¢‹÷‹ ®›S«ÊWÊÁ®‹ HPÊÁP‹         E¢‹§ ‹· ”›´‹ÆÊø·Æ‹·∞ ÷Ê„√‹¢‹√‹· ‹»… ø·Õ‹‘à øfi®‹√Ê ◊ƒø· BoW›√‹√›®‹ ”‹bÆÈ,
hÊ„‡w A ‹√‹®Ê™‡. A ‹ƒ∑∫√‹„ J∑∫√‹ÆÊ„∞∑∫√‹· À·‡ƒ”‹· ‹Ì¢Ê Bo ›v‹·£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞            æ
                                          ®› ÀvÈ, ∆P‹“ }È A ‹√‹ ÊÁø·Q§P‹ ±‹ £ªÊ ÷›W‹„ ”›´‹ÆÊ ¢‹Ìv‹PÊR WÊ∆· ‹‚ ¢‹Ì®‹·PÊ„v‹∆·
ÆÊ„‡v‹· ‹‚®Ê‡ JÌ®‹· ÷‹∑∫. P‹ŸÊ®‹ ª›Æ‹· ›√‹ ÷ÊwÌWÊ…ø·»… CÌ¢‹÷‹®Ê™‡ ÷‹∑∫®‹      B√‹Ìº‘¢‹·. ◊‡WÊ ”Ë√‹ È Æ›ø·P‹Æ›X À·Ìa‹«›√‹Ìº‘®›W‹ ¢ÊÌv‹„∆R√È ‹·Æ‹®‹»…
 ›¢› ‹√‹| ”‹Í—røfiX¢‹·§. A®‹P‹„R Ê„®‹∆·, ”Ê„‡¢‹√Ê Cw ”‹√‹~¡·‡ PÊÁ¢‹≤≥ ÷Ê„‡W‹· ‹  G«Ê„…‡ JÌ®‹· P‹vÊ A”‹ ‹fi´›Æ‹ ‹·ÆÊ ‹fiw¢Ê‡ÆÊ„‡ AÌ¢‹ SÌw¢‹ AØ”‹· ¢‹§®Ê.
A±›ø· G®‹·√›X¢‹·§. ‹·øfiÏ®Ê E⁄‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›®‹ AØ ›ø·Ï¢Êø·„ C¢‹·§.          B®‹√Ê W‹ ›”‹R√È&P‹≤«È, Ag√È&‘´‹· Æ‹v‹· Ê ¢‹«Ê®Ê„‡ ƒ®‹™ ‹·Æ‹”›§±‹W‹Ÿ‹· ¢‹Ìv‹ ‹ÆÊ∞‡
AÌ¢‹÷‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… ∏›¬qÌWÈWÊ ∑Ì®‹ ”Ë√‹ È W‹ÌW‹„» Ê„®‹∆ K ‹√ÈÆ‹»…         JvÊ®‹√Ê, ¢ÊÌv‹„∆R√È D–Ê¬Ï ∏›¬qÌWÈÆ‹»… ”‹P›√›¢‹æP‹ ›X ‹¬P‹§ ›W‹¢Ê„v‹X¢‹·.
J̮ʇ JÌ®‹· √‹ÆÈ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹P‹„R ”›´‹¬ ›W‹»∆…. ‹·√‹· K ‹√ÈÆ‹»… ”‹bÆÈ 6   ”Ë√‹ È P‹„v‹ AÌ¢‹÷‹ ”‹≥´ÊÏWÊ ”‹≥Ì©‘®‹. ◊‡WÊ D–ʬϿ·Ì®‹ ±› √‹Ìª‹ ›®‹ ”‹≥´ÊÏ
∏›∆·W‹Ÿ‹Æ‹„∞ £Ì®‹. ‹·„√‹· K ‹√ÈW‹Ÿ‹ AÌ¢‹¬PÊR ª›√‹¢‹®‹ ”Ê„R‡√È 1. Æ›∆·R ÷›W‹„    ÀՋî›S«Êø·ÆÊ∞‡ ”‹Í—r”‹· ‹Ì¢Ê ‹fiw¢‹·! C¢‹§ ®› ÀvÈ ‹·¢‹·§ ∆P‹“ æ}È A ‹√‹ ±‹ £ªÊ
I®‹Æʇ K ‹√È ‹··X®›W‹ 3 √‹ÆÈ. B®‹√Ê B√‹Æʇ K ‹√ÈÆ‹»… Æ›∆·R ¥Ê‰‡√ÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞     ÷›W‹„ Qƒø· BoW›√‹√‹ ”›´‹ÆÊW‹Ÿ‹„ g¢ÊW‹„w®‹™ƒÌ®‹ ª›√‹¢‹ 2003√‹ ÀÕ‹ÃP‹±È
÷Ê„vÊ®‹ ¢ÊÌv‹„∆R√È ¢‹Æ‹∞ E®Ê™‡Õ‹ ”‹≥–‹r±‹w‘®‹ 7Æʇ K ‹√ÈÆ‹»… Ê·Áa‹⁄ πor ”Ë√‹ È   ¥ÊÁÆ‹«È ¢‹∆·±‹‚ ‹Ì¢›¿·¢‹·. ®‹·√‹®‹Í–‹r ‹Õ›¢È, ”‹≥´ÊÏ ÷›W‹„ ”‹Ã±‹ £ªÊ (Individual
W‹ÌW‹„» G√‹v‹· ¥Ê‰‡√È ÷Ê„vÊø··¢›§ÆÊ. GÌoÆʇ K ‹√ÈÆ‹»… ¢ÊÌv‹„∆R√È JÌ®‹·       brilliance)¿·Ì®‹ ¢‹Ìv‹PÊR ±› √‹ÌºP‹ ø·Õ‹”‹·’ ®Ê„√Ê¢‹√‹„ onenessÆ‹ PÊ„√‹¢Ê¿·Ì®›X
¥Ê‰‡√È ÷Ê„vÊ®‹√Ê, JÌ∑¢‹§Æʇ K ‹√ÈÆ‹»… ”Ë√‹ È ‹·¢Ê§√‹v‹· ¥Ê‰‡√È ∏›ƒ”‹·¢›§ÆÊ.    WÊ∆· ‹‚ ‹·¢Ê§ ‹·ƒ‡bPÊøfi¿·¢‹·. A®‹PÊR ¢‹P‹RÌ¢Ê ø·Õ‹”‹’Æ‹·∞ ¢‹«ÊWʇƒ‘ PÊ„Ìv‹ ”Ë√‹ È
  D ƒ‡£ø· ±‹√‹”‹≥√‹ ”‹≥´ÊÏ C®Êø·«›…, A®Ê‡ ”Ë√‹ È& ”‹bÆÈ g¢Êøfio®‹ W‹·o·r     P‹„v‹ ¢‹±‹‚≥ ‹fiw®‹. B¢‹Æ‹ Æ‹v‹¢ÊW‹Ÿ‹· ”‹bÆÈ, ®› ÀvÈ JÌ®›W‹· ‹Ì¢Ê ‹fiw¢‹·.
 ‹·¢‹·§ W‹ ‹·æ¢‹·§!                                A®‹√‹∆„… a›±Ê«È BW‹ ‹·Æ‹®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ”Ë√‹ È Æ›ø·P‹ ”›ßÆ‹ ‹Æ‹·∞ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìw®‹·™
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /74

  ‹fi¢‹ ‹∆…, ¢‹Ìv‹©Ì®‹∆„ ÷Ê„√‹π®›™W‹ ø·· ‹√›hÈ ‘ÌWÈ, ÷‹√Ȫ‹gÆÈ ‘ÌWÈ√‹Ì¢‹÷‹
Qƒø· BoW›√‹√‹· A±‹”‹Ã√‹ Ê£§ ®‹√‹„, a›±Ê«È ∑WÊY Qw P›ƒ®‹√‹„ ◊ƒø·
BoW›√‹√›®‹ ”‹bÆÈ ÷›W‹„ ®› ÀvÈ A ‹√ʇ ”Ë√‹ È ∏ÊÌ∑∆PÊR Ø∆…»∆…. ”‹Ì∑Ì´‹
A–‹·r ÷‹Ÿ‹‘¢‹·§. ÷›W‹Ì¢‹ ”‹ ‹·”ʬ¡·‡Æ‹„ ±‹ƒ÷›√‹ ›W‹»∆…. ”Ë√‹ ÈÆ‹Æ‹·∞ ¢‹Ìv‹©Ì®‹
PÊÁπor Æ‹Ì¢‹√‹ ”‹bÆÈ Bo P‹„v‹ P‹·‘¿·¢‹·. ”‹bÆÈWÊ ”Ë√‹ È ∑®‹∆· ‹fi´‹¬ ‹·W‹ŸÊ‡
Õ‹¢‹· W‹Ÿ›®‹ ‹‚. B¢‹Æ‹ ”› ‹·•‹¬Ï, ”‹ ‹·W‹ ¢Êø·ÆÊ∞‡ ±‹ Œ∞”‹«›√‹Ìº ‘®‹ ‹‚. ”‹bÆÈ
  ‹·Æ‹ÆÊ„Ì©®‹„™ C®Ê. CÆÊ„∞Ì®ÊvÊ ∏›ÌW›… G®‹·√‹· ◊‡Æ›ø· ›X ”Ê„‡¢‹ ª›√‹¢‹
ÀÕ‹ÃP‹±ÈØÌ®‹ ÷Ê„√‹π®‹™ Æ‹Ì¢‹√‹ ®› ÀvÈ P‹„v‹ P‹·XY÷Ê„‡®‹√‹·.
   CÌ¢‹÷‹ HŸ‹·&π‡Ÿ‹·W‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ‹·¢Ê§ ∑®‹«› ‹}Ê P‹Ìv‹· ∑√‹·£§®Ê.
   ”› ‹fiÆ‹¬ ›X ‹·®‹· Êøfi®‹ ÷Ê„”‹®‹√‹»… W‹Ìv‹Æ‹»… ø·g ‹fiØPÊø· W‹¢‹·§&WÊÁ√‹¢‹·§W‹⁄
√‹·¢‹§ Ê. B®‹√Ê ‹·P‹RŸ‹· G®Ê¡·¢‹§√‹PÊR ∏ÊŸÊ®‹ Ê·‡«Ê ÷ÊÌv‹£ W‹Ìv‹ØWÊ G®‹·√‹· ‹fi¢‹Æ›v‹
«›√‹Ìº”‹·¢›§ŸÊ. ‹·P‹RŸ‹· ¢‹Æ‹∞ ∏ÊÌ∑∆PÊR ∑√‹·¢›§√Ê GÌ∑ À՛Ô‹ BPÊX√‹· ¢‹§®Ê.
B®‹√Ê I ‹¢‹·§ ‹–‹Ï ®›q®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ W‹Ìv‹&÷ÊÌv‹£ ª›ƒ AÆÊ„‡Æ‹¬ ›W‹·¢›§√Ê.
C∑∫ƒW‹„ ‹·P‹RŸ‹ ∑WÊY À՛Ô‹ ÷Ê„√‹o· ÷Ê„‡X√‹·¢‹§®Ê. P‹vʇ P›∆®‹»… ±‹√‹”‹≥√‹√ʇ
J∑∫ƒWÊ„∑∫ √›W‹∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê GÌ∑ ”‹¢‹¬ Aƒ ›X√‹·¢‹§®Ê. A®Ê‡ ƒ‡£, Q ‡v› i‡ ‹Æ‹®‹      Man and the turtle are very much alike.
”‹Ì´›¬P›∆®‹»…√‹· ‹ ”‹bÆÈ, ”Ë√‹ È ÷›W‹„ ®› ÀvÈW‹„ Jp›rX Bv‹©®‹√Ê Together ™       Neither makes any progress without
they perish AÌ¢‹ WÊ„¢›§X®Ê. P‹®‹ ¢‹o·r£§√‹· ‹ ø·· ‹ BoW›√‹√‹· Aª‹®‹ ¢Êø·Æ‹„∞
                                                sticking his neck out.
                                                    Saying
”‹Í—r‘®›™√Ê. ◊‡W›X ”Ë√‹ È ÷›W‹„ ”‹bÆÈ ±‹√‹”‹≥√‹√‹ ∑WÊY ◊¢‹Æ‹·wW‹Ÿ‹Æ›∞v‹·£§®›™√Ê.
”Ë√‹ ÈÆ‹Æ‹·∞ ¢‹Ìv‹ ©Ì®‹ PÊÁπp›rW‹∆„ ”Ë√‹ È ±‹√‹ JÌ®‹· ÷ʇ⁄PÊø·Æ‹„∞ ؇v‹®‹
¢ÊÌv‹„∆R√È DW‹ ”Ë√‹ ÈÆ‹Æ‹·∞ ÷Ê„W‹Ÿ‹«›√‹Ìº‘®›™ÆÊ. D ◊Ì®Ê, "¢‹Ìv‹©Ì®‹ v› ±È
BW‹®‹ ‹ÆÊÌ®‹√Ê ¢ÊÌv‹„∆R√È ‹fi¢‹ ' GÌ®‹· ±‹√Ê„‡P‹“ ›X a‹·a‹·c ‹fi¢‹Æ›w®‹™ ”Ë√‹ È
P‹„v‹ ¢ÊÌv‹„∆R√È ∑WÊY JŸÊ¤ø· ‹fi¢‹Æ›v‹·£§®›™ÆÊ. C Ê∆…QRÌ¢‹ ‹··S¬ ›X, C∑∫√‹
Æ‹v‹· Ê B√Ê„‡W‹¬P‹√‹ ”‹≥´ÊÏø·„ P‹Ìv‹· ∑√‹·£§®Ê. D ‹–‹Ï 10 ∏›ƒ g¢ÊøfiX CØ∞ÌWÈ’
B√‹Ìº‘√‹· ‹ ”Ë√‹ È&”‹bÆÈ hÊ„‡w Æ›∆·R ∏›ƒ Õ‹¢‹P‹®‹ g¢Êøfio ±‹ ®‹ŒÏ‘®Ê.
B®‹√Ê ª‹„±‹£&±Ê‡”È Æ‹v‹· Ê P‹Ìv‹· ∑Ì®‹ ‹·Æ‹”›§±‹ C∑∫√‹ Bo ‹Æ‹„∞ ÷›Ÿ‹·WÊv‹À®‹√Ê,
P‹≤«È ø·Õ‹‘’Æ‹ ∑WÊY W‹ ›”‹R√È ‹·Æ‹®‹»… Ê„Ÿ‹PÊ¡„vÊ®‹ A”‹„¡· ”‹|°¢‹Æ‹PÊR £√‹·X
Cw‡ ¢‹Ìv‹ ‹ÆÊ∞‡ ÷›Ÿ‹·WÊv‹À®‹ E®›÷‹√‹}Ê Æ‹ ‹·æ ‹··Ì©®Ê. ”‹bÆÈ&”Ë√‹ È ÷›W›W‹·
  ‹‚®‹· ∏ʇv‹. A ‹ ƒ∑∫√‹„ Bo ›v‹·£§®‹™√Ê A®Ê„Ì®‹· C̱›®‹ ø··W‹Ÿ‹®‹Ì¢Ê.
   B ø··W‹Ÿ‹®‹»… ∏›√‹©√‹» gW‹Ÿ‹.
                                                  10 ¥Ê∑ ‹ƒ 2007
                 i‡     ‹ ¢‹·”‹· ”Ê„‡£®Ê.
                  ÆÊ„‡w®‹ P‹„v‹«Ê‡ WÊ„¢›§W‹·¢‹§®Ê. ¢‹«Êø· ∑∆ ª›W‹®‹»… Eπ∫PÊ„Ìw√‹· ‹ WÊ√Ê
                      ’                                  ≥
                Õ‹”‹˜bQ¢ÊWÊ„Ÿ‹W›X√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ G£§¢Ê„‡ƒ ”‹·¢‹§®Ê. Ê„ÆÊ∞ ‹·ÌW‹Ÿ‹ ›√‹ Ø ‹fiÿÆÈ’ B”‹¢Ê ø·
                                                     ∞
                ÀÕʇ–‹ ›vÈÏWÊ ÷Ê„‡®›W‹, ¢‹·© Æ›∆WÊø·»… ASÌv‹ ª›√‹¢‹®‹ ‹··Æ‹„√‹· Æ‹©W‹Ÿ‹Æ‹,     ∞
                ±‹ ‹Ï¢‹ ÕÊ ‡~W‹Ÿ‹Æ‹∞, £‡•‹Ï PÊ“‡¢‹ W‹Ÿ‹Æ‹∞, A ‹‚W‹Ÿ‹ ◊ÆÊ∞«Êø·Æ‹∞ ±‹o±‹oÆÊ ÷ʇŸ‹· ‹
                 Ê„‡wW›√‹ C ‹√ʇƛ AÌ¢‹ BÕ‹cø·Ï ›¿·¢‹·. B®‹√Ê A ‹√‹»…Æ‹ P›Ÿ‹iøfiW‹»,
                 ‹fi£Æ‹ ´›qøfiW‹» JÌ©–‹„r P‹·XY∆….
                  B ‹fiÌ£ P‹Æ‹ ‹fi£Æ‹ Ê„‡wWÊ JŸ‹W›W‹®‹ ‹√‹· øfiƒ®›™√Ê ÷ʇ⁄?
                  ""Æ‹ ‹·æ ±‹‰ ‹Ïg√‹· D ÆÊ∆®Ê„Ì©WÊ ¢›¿· ‹·¢‹·§ ‹·W‹·ÀÆ‹ ”‹Ì∑Ì´‹ ‹Æ‹·∞
                P‹Ìv‹·PÊ„Ìv‹√‹·. A•‹ ‹Ï ʇ®‹®‹ ª‹„À· ”‹„P‹§Æ› D ®Ê‡Õ‹®‹ Ê„®‹∆ √›–‹ÛX‡¢Ê
                AÌ¢‹ ÷ʇ⁄®›™√Ê. B ʇ®‹®‹ JÌ®‹· ‹fi¢‹·. BÌX‡√‹”‹ GÌ∑ M·—ø· B ‹fi¢‹·.
12 ¢›¿· ª›√‹£ø· B√›´‹P‹ØW›X   "" ‹fi¢› ª‹„À·@ ±‹‚¢Ê„ ‡÷‹Ì ±‹ £ ›¬÷‹''. AÌ®Ê ª‹„À· Æ‹Æ‹∞ ¢›¿·. ƛƋ ‹Ÿ‹ ‹·W‹·.
                D ‹fi¢‹· gW‹£§Æ‹ bÌ¢‹Æ› À´›Æ‹ ‹ÆÊ∞‡ ∑®‹«›¿·‘ πqr¢‹·. ª‹„À·ø·Æ‹∞ ‹”‹·§
  Ø ‹·æ®Ê„Ì®‹· ±››•‹ÏÆÊ C√‹»  AÌ¢‹∆…®Ê CÆÊ∞‡ÆÊ„‡ AÌ¢‹ ª›À”‹·£§®‹™ gW‹®‹ gÆ‹√‹ P‹}È ¢Ê√Ê‘¢‹·. A ‹√Ê∆… ¢‹ ‹ÂÈ
                ¢‹ ‹ÂÈ ®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹Æ‹∞ ¢›¿· ƒ‡£ P›|∆· ±› √‹Ìº‘®‹√‹·. CÌWÊ…ÌwÆ‹ Õ›«› ‹·P‹RŸ‹·
                ±› •‹ÏÆÊø· Æ‹Ì¢‹√‹ ''O mother England, with all thy faults I love thee''.
                AÌ®Ê ""A ‹fiæ CÌWÊ…ÌvÈ Æ‹ÆÊ∞«›… ®Ê„‡–‹W‹Ÿ‹ ÷Ê„√‹¢›Xø·„ Æ› ØÆ‹∞ ≤ ‡£”‹·¢Ê§‡ÆÊ''
                AÌ¢‹ ÷ʇŸÊ„‡®‹· ª›√‹£‡ø· ŒP‹“| ÷›W‹„ ”‹Ì”›R√‹®‹ ¥‹∆ AÌ¢‹ Aؔʄ‡©«›Ã?
                D ¢›¿· ‹·¢‹·§ ‹·W‹·ÀÆ‹ ”‹Ì∑Ì´‹ A¢‹¬Ì¢‹ ÕÊ≈‡–‹u ›®‹·®‹·. ±‹À¢‹≈ ›®‹·®‹·. Æ‹ ‹·æ»…
                 ‹fi¢‹≈ ‹∆…. ±‹Õ‹·±‹Q“W‹Ÿ‹»…, ”‹P‹∆ i‡ÀW‹Ÿ‹»… D ”‹Ì∑Ì´‹ C®Ê. Cw‡ ”‹Í—rø·»…
                 ‹fi¢‹Í¢‹Ã®‹ ª› ‹ C®Ê. B®‹√Ê JÌ®‹· ‹¬¢›¬”‹À®Ê. ±‹Õ‹·±‹Q“W‹Ÿ‹»… ¢›¿· ‹·W‹·ÀÆ‹
                ”‹Ì∑Ì´‹ ÷Êa‹·c P›∆ C√‹· ‹‚©∆…. A®‹· ¢›¢›R»P‹. ‹·ƒ÷‹QR √ÊPÊR ∑»¢‹·, W‹„wÌ®‹
                ÷Ê„√‹PÊR C|·P‹·¢Ê§. ؇«›P›Õ‹ ÆÊ„‡v‹·¢Ê§. Ê·Á g· Ê·æÆ‹·∞¢Ê§. √ÊPÊR ∑w®‹· ∏›ØWʇ√‹·¢Ê§.
                ”›Ã ‹∆ÌπøfiW‹·¢Ê§. ¢›¿·ø·Æ‹·∞ ‹·√Êø··¢Ê§. P‹√‹· ®Ê„v‹x®›W‹·¢Ê§. ÷›∆· P‹·wø··
                 ‹‚®‹Æ‹·∞ Ø»…”‹·¢Ê§. Ê·‡ ‹Æ‹·∞ ‘ÇP›√‹ ‹fiv‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P‹»ø··¢Ê§. ”›Ã ‹∆ÌπøfiW‹·¢Ê§.
                ¢›¿·ø·Æ‹·∞ ‹·√Êø··¢Ê§. B®‹√Ê Æ› ‹‚? ”›Ã ‹∆ÌπW‹Ÿ›W‹·¢Ê§‡ Ê. B®‹√Ê A±‹≥&A ‹·æÆ‹∞
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /78                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /79

  ‹·√Êø·∆…....÷›WÊ¡·‡ ‹fi¢‹Í ”‹ ‹fiÆ‹ ›®‹ ÆÊ∆, g∆, ±‹ P‹Í£, ÷‹”‹· G∆… ‹Æ‹„∞ ±‹‰i”‹·     ª›–‹| AÌ¢‹ ”‹ ‹·ø· ‹¬•‹Ï ‹fiv‹®Ê ‹·ÆÊWÊ ÷Ê„‡X K©PÊ„⁄¤'' AÌ¢‹ P›…”‹»…
¢Ê§‡ Ê. G∆…®‹√‹∆„… ¢›¿·ø·Æ‹·∞ P›|·¢Ê§‡ Ê''.                         ÷ʇ⁄®‹√‹·. ‹·P‹RŸ‹· ÷›Wʇ ‹fiw®‹√‹·. B®‹√Ê B Àa›√‹ ›© E±‹Æ›¬”‹P‹ À®›¬Æ‹Ì®‹√‹
   CÌ¢‹÷‹ ‹fi¢‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PʇŸ‹·¢›§ C®‹™√Ê øfi√‹ ‹·Æ‹”‹·’ P‹√‹WÊ„‡∆…?            ª›–‹|PÊR ∑Ì®‹· P‹·⁄¢‹√‹·. ª›–‹| ‹··X®‹· ‹Ì®‹Æ›±‹Ï}Ê ”‹√‹© ∑Ì¢‹·. ʇ©PÊWÊ
   P‹ŸÊ®‹ ‹–‹Ï PÊ„±‹≥Ÿ‹®‹«Ê„…Ì®‹· P›ø·ÏP‹ ‹·. Cw‡ ”‹ª›ÌW‹| ʇ QQRƒ®‹· ¢‹·Ìπ®Ê.       ´›À‘ ∑Ì®‹ B E±‹Æ›¬”‹P‹√‹· ¢› ʇ Ê·ÁP‹· PÊÁWÊ£§PÊ„Ìv‹· ‹Ì®‹Æ›±‹Ï}ÊWÊ ØÌ¢‹√‹·!
±‹ ʇՋ®›Ã√‹®‹ ∑⁄ ª›√‹¢‹ ‹fi¢Êø· ¥Ê‰‡pÊ„‡ ‹Ø∞qr®›™√Ê. G®‹·ƒWÊ ÷‹„ÀÆ‹G”‹Ÿ‹·          ""À®›¬Æ‹Ì®‹√ʇ Æ‹Ø∞Ì®‹ AP‹“ ‹·¬ A±‹√›´‹ ›X®Ê. Æ‹Æ‹∞ ¢‹√‹W‹£ø· À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹· Ø ‹·æ
W‹⁄ Ê. ∑Ì®‹ ‹√Ê∆… ∏Ê„W‹”Ê¿·Ì®‹ G”‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ G£§ ª›√‹¢‹ ‹fi¢ÊWÊ A≤Ï‘ ‹··Ì®Ê         ª›–‹|©Ì®‹ ‹Ìb¢‹√›X®›™√Ê. ®‹ø·Ào·r Æ›ŸÊ P›…‘WÊ ∑Ì®‹· ª›√‹¢‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹ ‹Æ‹·∞
”›W‹·£§®‹™√Ê, ±‹ W‹£±‹√‹ ®‹»¢‹ Àa›√‹ ›©¡„∑∫√‹· ""Æ‹Æ‹WÊ C®‹√‹«Ê…∆… Æ‹ÌπPÊ¿·∆…''        ‹fiw”‹∏ʇP‹·. C∆…©®‹™√Ê B ±›±‹±‹ ˛Ê Æ‹Æ‹∞Æ‹·∞ i‡ ‹Æ‹ ±‹ø·ÏÌ¢‹ P›v‹·¢‹§®Ê'' GÌ®‹·
GÆ‹·∞¢›§ ÷›WÊ¡·‡ JŸ‹Æ‹vÊ®‹√‹·. ʇ©PÊø· Ê·‡«Ê ∑Ì®‹· ØÌ¢‹ Ê„‡wW›√‹, ª›√‹¢‹           AÌW‹«›b®‹√‹·. 2005, ¥Ê∑ ‹ƒ 23√‹Ì®‹· ‹·ÌW‹Ÿ‹„√‹· ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø·®‹ E±‹P‹·∆±‹£
  ‹fi¢Êø· ‹|ÏÆÊø·»… ¢Ê„v‹X®‹™√Ê A´‹Ï®‹«Ê…‡ ÷Ê„√‹o· ØÌ¢‹ B Àa›√‹ ›©             ±Ê‰ . π. ÷‹Æ‹· ‹·ø·¬ A ‹√‹ À√Ê„‡´‹ P‹qrPÊ„Ìv‹· A»…Æ‹ À®›¬¶Ï ”‹ÌZ "ª›√‹¢‹
±‹ ʇՋ®›Ã√‹®‹ ∑⁄WÊ ÷Ê„‡X, ª›√‹¢‹ ‹fi¢ÊWÊ ÷‹„ÀÆ‹ G”‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±Ê‰ ‡P‹“}Ê ‹fiw       ®‹Õ‹ÏÆ‹' E±‹Æ›¬”‹ ‹ÆÊ∞‡±‹Ïw‘¢‹·§. AÌ®‹· ”‹ª›ÌW‹|®‹»… QQRƒ®‹· ¢‹·Ìπ®‹™ 800
∑Ì®‹· P‹·⁄¢‹√‹·.                                       À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ À®›¬Æ‹Ì®‹√‹· ‹·Ì¢‹ ‹··W‹≠√‹Æ›∞X‘®‹™√‹·. A–Êr‡PÊ, ”‹ªÊø· A´‹¬P‹“ ”›ßÆ‹
   C®‹· E¢Ê¯‡PÊ“ø·∆….                                    ‹◊‘®‹™ Gv‹±‹Ì¶‡ø·√›®‹ ±Ê‰ . ≤. G«È. ´‹ ‹·Ï G–‹·r ±‹ ª› ‹PÊ„RŸ‹W›®‹√ÊÌ®‹√Ê
   A ‹√‹ ‹fi¢‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PʇŸ‹·£§®‹™√Ê GÌ¢‹÷‹ ت›Ï ‹‚P‹Æ‹ √Ê„‡ ‹·W‹Ÿ‹„ ”ÊpÊ®‹· Ø∆·…¢‹§ Ê.   ‹·√‹· ‹–‹Ï ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø· ʇ À®›¬Æ‹Ì®‹√‹Æ‹·∞ P‹√Ê‘¢‹·.
GÌ¢‹÷‹ ‹¬Q§W›®‹√‹„ ®Ê‡Õ‹®‹ ∑WÊY Aº ‹fiÆ‹ ‹·„v‹·¢Ê§. GÌ¢‹÷‹ P‹o·P‹Æ‹∆„… ¢›¿·ø·          À®›¬Æ‹Ì®‹√‹ ‹fi¢‹·W‹ŸÊ‡ ÷›WÊ.
∑WÊY WË√‹ ‹ ∏ÊŸÊø··¢‹§®Ê. J Ê·æ A ‹√‹ ‹fi¢‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Pʇ⁄®‹√Ê A ‹√‹ Ê„‡w¿·Ì®‹          Æ‹ ‹·æÆ‹·∞ ”‹§Ìº‡ª‹„¢‹√‹Æ›∞X”‹·¢‹§ Ê. A ‹√‹ ª›–‹|®‹ 50 ”›À√‹ P›¬”ÊpÈW‹Ÿ‹·
¢‹≤≥‘PÊ„Ÿ‹¤∆· øfiƒW‹„ ”›´‹¬À∆…. ""....A®‹Æ‹·∞ PʇŸ‹· ›W‹ Æ‹Æ‹WÊ P‹|·§Ìπ ∑√‹·¢‹§®Ê.      Sa›ÏX Ê. 1100P‹„R ÷Êa‹·c ∏›ƒ "ª›√‹¢‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹' E±‹Æ›¬”‹ ؇w®›™√Ê. gÆ‹ ‹fiÆ‹”‹
B ª›–Ê, ‹|ÏÆÊ, A∑∫∏›∫! GÌ•‹ ®Ê‡Õ‹ Æ‹ ‹·æ®‹·! G∆…√‹„ PʇŸ‹∏ʇP‹·''&÷›WÊÌ®‹·           ‹Æ‹·∞ ±‹ ª› À¢‹WÊ„⁄‘®›™√Ê. B®‹√Ê ""ƛƋ· ØÀ·¢‹§ ‹fi¢‹ . ª›√‹¢‹®‹ Àa›√‹PÊR AÌ¢‹÷‹
  ‹√‹Æ‹o √›hÈP‹· ‹fi√È A ‹√ʇ ÷Ê„W‹⁄®›™√ÊÌ®‹√Ê ”› ‹fiÆ‹¬ ‹fi¢Ê‡? √›hÈP‹· ‹fi√È       Õ‹Q§¿·®Ê'' GÆ‹·∞ ‹ A ‹√‹· ª›√‹¢‹ ‹fi¢Êø· AÆ‹Æ‹¬ B√›´‹P‹. P‹ŸÊ®‹ ‹·„√‹· ®‹Õ‹P‹W‹⁄Ì®‹
A ‹√‹Æ‹·∞ À‡√‹±‹≥ÆÈ A±‹÷‹ƒ‘®‹ ZoÆÊø·Æ‹·∞ ÆÊÆ‹≤‘PÊ„⁄¤. ‹·„√‹· ©Æ‹W‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹         ª›√‹¢‹ ‹fi¢Êø· ‹·◊ Ê·ø·Æ‹·∞ ”›√‹·¢›§ ∑Ì©®›™√Ê.
À‡√‹±‹≥ÆÈ g¢Ê ”‹Ì±‹P‹Ï ”›¨‘®›W‹ p› ÆÈ’ À·o√È, ›PÈ ‹·ÆÈ, L–‹´‹W‹Ÿ‹ g¢ÊWÊ             w”ÊÌ∑√È G√‹v‹Æʇ ›√‹®‹»… AÆ›√Ê„‡W‹¬PÊ„RŸ‹W›®‹ 55 ‹–‹Ï®‹ À®›¬Æ‹Ì®‹√‹·
¢‹Æ‹WÊ P‹Ÿ‹·◊‘ PÊ„v‹· ‹Ì¢Ê √›hÈP‹· ‹fi√È ∏ʇwPÊ¿·or ‹”‹·§W‹Ÿ‹»… B Ê„‡wW›√‹Æ‹         P‹ŸÊ®‹ 15 ©Æ‹W‹Ÿ‹»… G√‹v‹· ∏›ƒ ""∏Ê˘ÆÈ o„¬ ‹·√È'' ”‹∆· ›X B±‹√ʇՋÆÈWÊ JŸ‹W›X
  ‹fi¢‹·W‹Ÿ‹ P›¬”ÊpÈ P‹„v‹ JÌ®‹·! AÌ∑ƒ‡–È ‹·ÆÊWÊ ÷Ê„‡X, PʇŸ‹· AÌ¢‹ À–‹·° ‹´‹ÏÆÈ      ®›™√Ê. ®Ê‡÷‹ ∑Ÿ‹»®Ê. B®‹√‹„ ¢‹Æ‹∞ i‡ ‹®‹ bÌ¢Ê πo·r, ""PÊor ‹·P‹RŸ‹· ÷‹·or∑÷‹·®‹·.
A ‹√‹· ”‹Ã¢‹@ P‹„or P›¬”ÊpÈ P‹„v‹ B ‹fiÌ£ P‹Æ‹®Ê™‡.                     B®‹√Ê PÊor ¢›¿· ÷‹·or«›√‹Ÿ‹·'' AÌ¢‹ Õ‹ÌP‹√›a›ø·Ï√‹· ÷ʇ⁄®‹™√‹·. PÊ∆ ‹√‹· ª›√‹¢‹
   C–Êr«›… ÷ʇŸ‹·£§√‹· ‹‚®‹· π. À. À®›¬Æ‹Ì®‹ ÕÊ}ÊÁ A ‹√‹ ∑WÊY ‹·¢‹·§ A ‹√‹ "ª›√‹¢‹      ‹fi¢ÊWÊ a‹±‹≥» ÷›√‹ ÷›Q, B ‹fi¢‹Æ‹·∞ Øg ›X‘®›™√Ê. D ZoÆÊ Æ‹vÊ®‹ Æ‹Ì¢‹√‹
®‹Õ‹ÏÆ‹' P›¬”ÊpÈ P‹·ƒ¢›X.                                  ƛƋ· "ª›√‹¢‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹' ‹ÆÊ∞‡ ‹fiw∆… AÌ¢‹ ÷›‘WÊ Ê·‡«Ê P‹Æ‹ ‹ƒ”‹·¢›§ C®›™√Ê. ÷›WÊ
   J Ê·æ ∏›W‹∆PÊ„‡o®‹»… À®›¬Æ‹Ì®‹ ÕÊ}ÊÁ A ‹√‹ "ª›√‹¢‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹' B¡„‡gÆÊ           ÷ʇŸ‹· ›W‹ A ‹√‹ P‹|·°W‹Ÿ‹»… ؇√‹· ¢‹·ÌπPÊ„Ìw¢‹·§.
øfiX¢‹·§. À®›¬Æ‹Ì®‹√‹ ‹fi¢‹·W‹⁄Ì®‹ ±‹ ª›À¢‹Æ›X®‹™ À®›¬¶Ï¡„∑∫ P›«Ê‡g·              G√‹v‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê T›¬¢‹ ¥‹‚p›∫«È ¢›√Ê wøfiWÊ„‡ ‹·√‹vÊ„‡Æ› ∑®‹·P‹·
À®›¬¶Ï ”‹ÌZPÊR B¡·RøfiX®‹™. B¢‹Æ‹ ±‹ ø·¢‹∞®‹ ¥‹∆ ›X ª›–‹| H±›Ï v›X¢‹·§.           vÊ„‡«›ø· ‹fiÆ‹ ‘ߣWÊ ‘∆·Q®›™W‹ B”‹≥¢Ê ø· ‹··Ì®Ê P›¬Ìv‹«È ÷‹bcPÊ„Ìv‹· P‹·⁄¢‹·
P›«Ê‡g· Bv‹⁄¢‹ ‹·Ìv‹⁄¿·Ì®‹ AÆ‹· ‹·£ø·„ ®Ê„√Ê£¢‹·§. B®‹√Ê P›«Ê‡iÆ‹              ”›À√›√‹· Aº ‹fiØW‹Ÿ‹· ¢‹ ‹·æ B√›´‹¬ ®ÊÁ ‹ ‹Æ‹·∞ E⁄‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹P›RX ÷‹W‹∆·
ª‹„WÊ„‡Ÿ‹ Õ›”‹˜®‹ E±‹Æ›¬”‹P‹ √Ê„∑∫√‹· ∑÷‹Ÿ‹ Àa›√‹ ›©. ""A ‹ÆʇÆÊ„‡ ª›√‹¢‹®‹                ∞      ™
                                               √›£ ¡·Æ‹®Ê ±› ¶Ï‘®‹√‹·. CÌ®‹· ‹·√‹vÊ„‡Æ› ‹·¢Ê§ Ê„®‹»Æ‹Ì¢›X®›™√Ê. "P‹„»'
∑WÊY ÷ʇŸ›§Æ‹Ì¢Ê. Cw‡ gW‹£§Æ‹ ª‹„WÊ„‡Ÿ‹®‹ ∑WÊY Ø ‹·WÊ ±‹ƒ±‹ƒøfiX ÷ʇ⁄PÊ„qr®Ê‡ÆÊ.   ™                                 c
                                               b¢‹ ®‹ Õ‹„qÌWÈ Ê‡ŸÊ A±‹ [›¢‹QR‡v›®›W‹ AÀ·¢›ªÈ ∑a‹ÆÈW›X Æ› ‹‰ ±› ¶Ï‘
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /80

                           §          §
®Ê™ ‹‚. øfi√‹· Æ‹Ì∑», πv‹». ±› •‹ÏÆÊWÊ AÌ¢‹÷‹ Õ‹Q¿·®Ê. ÷›WÊ¡·‡ ±‹ Õ‹‘, ±‹‚√‹”›R√‹,
 Ê·a‹·cWÊW‹Ÿ‹· Bø··”‹’Æ‹·∞ ÷Êbc”‹·¢‹§ Ê AÌ¢›√Ê. A®‹· A ÊÁ˛›ØP‹ ʇ BX√‹∑÷‹·®‹·.
B®‹√Ê Ê·a‹·cWÊ W‹Ÿ‹· i‡ ‹ÆÊ„‡¢›’÷‹ ‹Æ‹·∞ ÷Êbc”‹·¢‹§ Ê. A®‹· Bø··‘’Æ‹ Ê·‡«Ê ±‹ƒ}› ‹·
π‡√‹·¢‹§®Ê. D P‹“|®‹»… À®›¬Æ‹Ì®‹√‹ i‡ ‹ ÆÊ„‡¢›’÷‹ ‹Æ‹„∞ ÷Êbc”‹∏ʇP›®‹ AW‹¢‹¬À®Ê.
"®Ê‡ ‹√ʇ Æ‹Æ‹WÊ A®‹Æ‹∞ PÊ„v‹·, C®‹Æ‹∞ PÊ„v‹·' AÌ¢‹ Ø¢‹¬ ‹‰ Æ‹ ‹·W›X ±› ¶Ï”‹· ‹
Æ› ‹‚, P‹Ø–‹u JÌ®‹· ©Æ‹ ›®‹√‹„ D ®Ê‡Õ‹®‹ ◊ƒ Ê·ø·Æ‹·∞ ”›√‹·¢›§ i‡ ‹ ¢Ê‡©√‹· ‹
À®›¬Æ‹Ì®‹√‹ Bø··”‹’Æ‹·∞ ÷Êbc”‹· ‹Ì¢Ê PʇŸ‹∏›√‹®Ê‡PÊ? ª›√‹¢‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹ ‹Æ‹·∞ PʇŸ‹· ‹Ì•‹
ª›W‹¬ Æ‹ ‹·Wʇ ®Ê„√Êø··¢‹§®Ê.
  Ø ‹·æ ª›Æ‹· ›√‹®‹ ∏ÊŸ‹XÆ‹ ±› •‹ÏÆÊ À®›¬Æ‹Ì®‹ƒW›X À·‡”‹«›X√‹».
   ‹·√Êø·∏ʇw.
                                            It is not happiness that makes us grateful, but
                                               the gratefulness that makes us happy.
                                                      Proverb
                                                  10 ‹fiaÈÏ 2007
                Ê„®‹∆ÆÊø·   ‹Æ‹· ”›¬ ‹ÂÈ, G√‹v‹ÆÊø· ‹Æ‹· h›ÆÈ ÷›W‹„        ‹·„√‹ÆÊø· ‹Æ‹·
              GƒPÈ.
                D ‹·„ ‹√‹„ √›«È∂ GÌ∑ √›gÆ‹ ‹·P‹RŸ‹·. C¢‹§ √›«È∂WÊ ‹··±‹‚≥ B ‹ƒ‘®Ê.
              PÊÁP›∆·W‹Ÿ‹· ¢› | P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìw Ê. ÷›‘WÊ ◊w©®›™ÆÊ. CÆ‹·∞ PÊ∆ ʇ ©Æ‹W‹Ÿ‹»…
              ”›ø·»®›™ÆÊ. B ∑WÊY √›«È∂WÊ øfi ‹ AŸ‹·P‹„ C∆…, ±‹Õ›c¢›§±‹ ‹Ì¢‹„ C∆… ʇ C∆….
              B®‹√‹„ B¢‹Æ‹ ‹··S®‹»… bÌ¢Ê G®‹·™ P›|·£§√‹·¢‹§®Ê. E¢‹§√›¨P›ƒø·Æ›∞X øfi√‹Æ‹·∞
              Æʇ ‹·P‹ ‹fiv‹∏ʇPÊÌ∑ ±‹ ÕÊ∞ B¢‹Æ‹Æ‹·∞ P›v‹·£§√‹·¢‹§®Ê. ¢‹Æ‹∞ ‹·„ ‹√‹„ ‹·P‹RŸ‹Æ‹·∞ ∑√‹ ‹fiw
              PÊ„Ìv‹ √›«È∂, "" ‹·P‹RŸÊ‡ Æ‹Æ‹WÊ ”› ‹‚ ”‹À·‡≤‘®Ê. CÆ‹·∞ PÊ∆ ʇ ©Æ‹W‹Ÿ‹»… ”›ø·»®Ê™‡ÆÊ.
              ÷›W›X ƛƋ· ∑®‹·Q√‹· › W‹«Ê‡ E¢‹§√›¨P›ƒø·Æ‹·∞ Æʇ ‹·P‹ ‹fiv‹∏ʇPÊÌ∑ B”Ê¿·®Ê.
              B®‹√Ê Ø‡ ‹‚ ‹·„ ‹√‹„ Æ‹Æ‹WÊ ”‹ ‹fiÆ‹√›®‹™ƒÌ®‹ øfi√‹Æ‹·∞ E¢‹§√›¨P›ƒøfiX Æʇ ‹·P‹
               ‹fiv‹∏ʇPÊÌ∑ WÊ„Ì®‹∆ ‹‚Ìp› X®Ê. B®‹™ƒÌ®‹ JÌ®‹· ±‹ƒ‡PÊ“ø·Ø∞qr®Ê™‡ÆÊ. AWÊ„‡,
              A«Ê„…Ì®‹· PÊ„‡}Ê¿·®Ê. øfi ‹ ‹”‹·§ ʇ BX®‹™√‹„ A®‹ƒÌ®‹ øfi√‹· B PÊ„‡}Êø·Æ‹·∞
               Ê„®‹∆· ¢‹·Ìπ”‹·¢›§√Ê„‡ A ‹√ʇ ‹··Ì©Æ‹ √›g'' GÌ®‹· ÷ʇŸ‹·¢›§ÆÊ.
                                   §
                ◊‡WÊ ÷ʇ⁄®‹ P‹„v‹«Ê‡ P›ø·Ï±‹ ‹Í¢‹Æ›®‹ Ê„®‹∆ÆÊø· ‹·W‹ ”›¬ ‹ÂÈ, A ‹·„∆¬ ›®‹
               ‹g W‹⁄Ì®‹ PÊ„‡}Êø·Æ‹·∞ ¢‹·Ìπ”‹∆· ‹··Ì®›W‹·¢›§ÆÊ. B®‹√Ê A´‹Ï ¢‹·Ì∑· ‹–‹√‹»… C®‹™ r
               ‹g Ê∆… ∑ƒ®›W‹·¢‹§®Ê. G√‹v‹Æʇ ‹·W‹ h›ÆÈ bÆ‹∞ ‹Æ‹·∞ ¢‹Ì®‹· ¢‹·Ìπ”‹·¢›§ÆÊ. B®‹√‹„
              PÊ„‡}Ê ¢‹·Ì∑· ‹‚©∆…. A|°Ì©ƒ∑∫√‹Æ‹„∞ ÆÊ„‡v‹·¢›§ ØÌ£®‹™ PÊ„ÆÊø· ‹·W‹ GƒPÈ,
              Ø´›Æ‹ ›X ©‡±‹ ʉ̮‹Æ‹·∞ ÷‹bc PÊ„‡}Êø· ‹·´‹¬®‹»…v‹·¢›§ÆÊ. P‹¢‹§«Ê ‹·√ÊøfiW‹·¢‹§®Ê.
              PÊ„‡}Êø· ¢‹·Ì∑ ∏ÊŸ‹P‹· B ‹ƒ”‹·¢‹§®Ê. GƒPÈ E¢‹§√›¨P›ƒøfiW‹·¢›§ÆÊ.

13 ˛›Æ‹ ‹Æ‹®‹ " Ê„‡÷‹Æ‹'
                À®Ê¬ø·„ P‹„v‹ JÌ®‹· ∏ÊŸ‹P‹·.
                AÌ¢‹÷‹ ∏ÊŸ‹P‹Æ‹·∞ aÊ∆·… ‹‚®‹· JÌ®‹· ±‹À¢‹ P›ø·Ï ʇ ”‹ƒ. v›. Ê„‡÷‹ÆÈ BŸ‹Ã

  √›W‹!          Æ‹ ‹·WÊ B±‹§ ›W‹· ‹‚®‹· C®Ê‡ P›√‹|PÊR. ""BŸ›Ã”È Æ‹·w‘ƒ'' GÆ‹·∞ ‹ ±‹øfiÏø·
              P‹Æ‹∞v‹ ”›◊¢‹¬ ”‹ ʷ懟‹Æ‹ ‹Æ‹·∞ Æ‹vÊ‘ BŸ‹· ‹ ”‹√‹P›√‹ ‹ÆÊ∞‡ Æ›b”‹·£§√‹· ‹ BŸ‹Ã A ‹√‹Æ‹·∞
              ÷Ê„”‹®›X ±‹ƒa‹¿·”‹· ‹ AW‹¢‹¬À∆…. B®‹√Ê ∑√Êø·∆· P‹·⁄¢‹√Ê A ‹√‹ ”‹ª‹¬¢Êø·
              ∑WÊY ∑√Êø·∏ʇPÊ„‡, ”›´‹ÆÊø· ∑WÊY Ê·a‹·cWÊ ‹¬P‹§±‹w”‹∏ʇPÊ„‡, ±‹ £ªÊø· ∑WÊY
              ÷ʇŸ‹∏ʇPÊ„‡ A•‹ › Õ‹Q§ ÷›W‹„ ”‹Ì±‹Æ‹„æ∆ ”‹©ÃØ¡„‡W‹ ›®‹√Ê HÆ›W‹·¢‹§®Ê
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /84                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /85

GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ‹~Ï”‹∏ʇPÊ„‡? GÌ∑ WÊ„Ì®‹∆ P›v‹«›√‹Ìº”‹·¢‹§®Ê.               À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ®‹¢‹·§ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹· K©”‹· ‹Ì¢‹÷‹ ±‹®‹≠£ø·„ A»…®Ê. P‹ŸÊ®‹ ‹–‹Ï
  I ‹¢‹§Æ›∆·R ‹–‹Ï®‹ v›. Ê„‡÷‹ÆÈ BŸ‹Ã ‹Í£§ø·»… ÊÁ®‹¬√‹·. Ev‹·≤ø·          ≤ø··‘ ±‹π…PÈ ±‹ƒ‡PÊ“WÊ P‹·⁄¢‹ 450 À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹»… ”‹· ‹fi√‹· 80 ‹·P‹RŸ‹· Õʇ.90QRÌ¢‹
G”È.w.GÌ. P›«Ê‡iÆ‹»… Bø·· ʇϮ‹®‹»… ÊÁ®‹¬Q‡ø· ±‹®‹À ‹··X‘®‹ A ‹√‹·          ÷Êa‹·c AÌP‹ ±‹vÊ©®›™√Ê!
1980√‹»… ‹·„v‹π®Ê ø·»… ±‹‚or Q…ØPÈ ¢Ê√Ê®›W‹ Cw‡ Æ‹W‹√‹®‹»… J̮ʇ JÌ®‹·          ”› ‹fiÆ‹¬ ›X ®‹„√‹®‹ ∏Êor P‹~°WÊ Æ‹·|°WÊ AÆ‹·∞¢›§√Ê.
Q…ØPÈ C√‹»∆…. B P›∆®‹»… ÷› ‹‚ P‹w¢‹ JÌ®‹· ›¬±‹P‹ ”‹ ‹·”ʬøfiX ±‹ƒ|À·‘¢‹·§.        B®‹√Ê v›. Ê„‡÷‹ÆÈ BŸ‹Ãà A ‹√‹ ∑÷‹·®Ê„v‹x ÷ÊW‹Y⁄PÊ ¡·Ì®‹√Ê A ‹√‹· ‹·„v‹π®Ê
D ◊ÆÊ∞«Êø·»… JÌ®‹· ”‹·”‹ij¢‹ B”‹≥¢Ê ø·Æ‹·∞ ¢Ê√Êø·∆· ‹··Ì®›®‹ BŸ‹Ã A ‹√‹ ±›»WÊ    ø·»…¡·‡ A¢‹¬Ì¢‹ gÆ‹≤ ø· ‹¬Q§. A ‹√‹· P‹qr√‹· ‹‚®‹· G∆…ƒW‹„ ‹fi®‹ƒøfiW‹∑∆…
1980&84√‹ A ‹¨ JÌ®‹· Testing Time BX¢‹·§. ”›∆ ‹fiw B”‹≥¢Ê P‹qr®‹√‹·. ”‹P‹∆      P›«Ê‡g·. B P›«Ê‡g· À®›¬®›Æ‹ Ê‰Ì®Ê A∆…, Q ‡vÊø·∆„… √›–‹Û ‹·or®‹»… ÷Ê”‹√‹·
 ÊÁ®‹¬Q‡ø· ”ʇ ÊW‹Ÿ‹Æ‹„∞ J®‹X”‹· ‹ ”‹∆· ›X G∆… À´‹®‹ ÊÁ®‹¬√‹Æ‹„∞ P‹√Ê¢‹Ì®‹√‹·.    ‹fiv‹·£§®Ê. P‹ŸÊ®‹ ‹–‹Ï AU∆ ª›√‹¢‹ AÌ¢‹√È ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø· A•Ê…qPÈ P‹„o®‹»…
A»…Ì®‹ C®‹· ‹√ÊW‹„ ”‹· ‹fi√‹· 6 ”›À√‹ ÷› ‹‚ P‹w¢‹ ±‹ P‹√‹|W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ø·Õ‹‘ÃøfiX    A√Ê ‹fi¬√›•›ÆÈÆ‹»… P‹Æ›ÏoP‹PÊR ∑Ì®‹ HPÊÁP‹ bÆ‹∞®‹ ±‹®‹P‹ ‹Æ‹·∞ W‹⁄‘®‹ W‹·√‹·Æ›•È
ت›¿·‘√‹· ‹ BŸ‹Ã√‹· À¥‹∆ ›X®‹·™ J Ê·æ ‹fi¢‹ . PÊ„ÆÊWÊ "BŸ›Ã”È ¥› ‹·Ï‘'ø·Æ‹·∞     P‹«›¬~ BŸ›Ã”È P›«Ê‡iÆ‹ À®›¬¶Ï. B A•Ê…qPÈ P‹„o®‹»… BŸ›Ã”È P›«Ê‡iÆ‹ 55
¢Ê√Ê®‹ A ‹√‹ ®‹„√‹®‹Í—rø· ¥‹∆ ›X CÌ®‹· À·h›√‹·Æ‹Ì¢‹÷‹ P‹·W› ‹·®‹»… 150 À´‹®‹     Q ‡v›±‹o·W‹Ÿ‹· ª›W‹ ‹◊”‹· ‹ ‹·„∆P‹ J̮ʇ P›«Ê‡iØÌ®‹ A£ ÷Êa‹·c À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹·
Bø·· ʇϮ‹ L–‹´‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ¢‹øfiƒ”‹«›W‹·£§®Ê. B”‹≥¢Ê , ¥› ‹·Ï‘ ¢Ê√Ê®‹ ‹fi¢‹ PÊR    ª›W‹ ‹◊‘®‹ ®›S«Êø·ÆÊ∞‡ ØÀ·Ï‘®›™√Ê. AU∆ ª›√‹¢‹ ø·„¢È ¥Ê”Èr Æ‹Ì¢‹÷‹
”›¨‘®‹·™ ”›P‹· GÌ®‹· A ‹√‹· ”‹· ‹·æÆ›W‹»∆…. J∑∫ ”› ‹fiÆ‹¬ √ÊÁ¢‹Æ‹, ØW‹Ï£P‹Æ‹     ”›Ì”‹Ò£P‹ ”‹≥´ÊÏø·∆„… ±‹®‹P‹ WÊ∆·… ‹ ‹·„∆P‹ BŸ›Ã”È ¢‹Æ‹∞ d›±‹‚ ‹·„w‘®Ê.
 ‹·P‹RŸ‹„ P›«Ê‡g· Ê·qr∆· ÷‹¢‹·§ ‹Ì¢›W‹∏ʇP‹· GÌ∑ P‹Æ‹”‹· P‹Ìv‹√‹·. AÌ¢‹÷‹ P‹Æ‹‘Æ‹  C®Ê‡Æ‹· ‹fi¬iPÈ A∆…. ±›Ÿ‹·π©™®‹™ ‹·„v‹π®Ê ø· ”‹√‹P›ƒ Q ‡v›ÌW‹| ‹Æ‹·∞ ”‹ÃÌ¢‹
∏ÊÆ‹·∞÷‹£§ ÷Ê„√‹o BŸ‹Ã√‹ ±‹ ø·¢‹∞®‹ ¥‹∆ ›X CÌ®‹· À®›¬Xƒø·»… JÌ®‹· ª‹ ‹¬       ±›PÊpÈØÌ®‹ 25 ∆P‹“ √‹„. Sa‹·Ï ‹fiw Aº ‹Í©≠WÊ„⁄‘√‹· ‹ v›. Ê„‡÷‹ÆÈ BŸ‹Ã, 10
P›¬Ì±‹”È ¢‹«Ê¡·£§®Ê.                                 Q ‡v› ¢‹√‹∏ʇ¢‹·®›√‹√‹Æ‹·∞ Æʇ ‹·P‹ ‹fiw À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ A~WÊ„⁄”‹·£§®›™√Ê. BŸ›Ã”È
  C®‹· E¢Ê¯‡PÊ“ø· ‹fi¢‹∆….                             P›«Ê‡i Æ‹»… W‹ ‹·Ø”‹∏ʇP›®‹ ‹·¢Ê„§Ì®‹· AÌÕ‹ ÊÌ®‹√Ê, Æ‹„¢‹Æ‹ E±‹Æ›¬”‹P‹√ÊÌ∑
  hÊÁÆ‹ ∑”‹©W‹⁄W›X, ”›À√‹ P‹Ì∑W‹Ÿ‹ ®Ê‡ ›∆ø·P›RX¡·‡ ±‹ ‘©≠øfiX®‹™          ¢›√‹¢‹ ‹·¬À∆…®Ê G∆…ƒW‹„ 7,400 √‹„. ±› √‹ÌºP‹ ”‹Ì∑Ÿ‹ ‹Æ‹·∞ ؇v‹«›W‹·¢‹§®Ê. ◊‡WÊ
 ‹·„v‹π®Ê ø·Æ‹·∞ CÌ®‹· ""BŸ›Ã”È Æ‹·w‘ƒ'' ‹·¢‹·§ ""BŸ›Ã”È À√›”‹¢È''W‹⁄Ì®›X      ÷Ê„”‹®›X ‹Í£§WÊ P›»v‹· ‹ G∆… E±‹Æ›¬”‹P‹ƒW‹„ ”›√›”‹W‹p›X A£ ÷Êa‹·c ”‹Ì∑Ÿ‹
W‹·√‹·£”‹· ‹Ì¢‹÷‹ ›¢› ‹√‹| ”‹Í—røfiX®Ê. À®›¬Xƒø·»…√‹· ‹ "BŸ›Ã”È P›«Ê‡hÈ'       ؇v‹· ‹ T›”‹X P›«Ê‡g· C®›X®Ê. CÌ¢‹÷‹ B«È√ËÌvÈ vÊ ‹∆±È Ê·ÌpÈ A•‹ ›
P›¬Ì±‹”‹’Æ‹·∞ J Ê·æ ÆÊ„‡w®‹√Ê BŸ‹Ã A ‹√‹ ”›´‹ÆÊ HÆÊÌ∑·®‹· Aƒ ›W‹·¢‹§®Ê. I®‹„ ‹√Ê            ≠     r
                                           ”‹ ‹·W‹ Aº ‹Í©ø·Æ‹·∞ ®‹Í—ø·»…o·rPÊ„Ìv‹· ÆÊ„‡w®‹√Ê NAAC (National Assess-
”›À√‹ À®›¬¶ÏW‹⁄WÊ A»… À®›¬ ®›Æ‹ ‹fiv‹«›W‹·£§®Ê! Æ‹ ‹·æ ‹·s‹& ‹·Ì©√‹W‹Ÿ‹„       ment and Accreditation Council) ؇v‹· ‹ "¥ÊÁ È ”›r√È' √ʇqÌWÈ C∆…©®‹™√‹„
”ʇƒ®‹Ì¢Ê G∆…√‹„ GÌi؇ƒÌWÈ ÷›W‹„ Ê·wP‹«È P›«Ê‡g·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹qr P›”‹·         BŸ›Ã”È ®‹Q“| P‹Æ‹∞v‹ ®‹»…¡·‡ Æ‹Ì∑√È JÆÈ P›«Ê‡g·.
 ‹fiv‹·£§®‹™√Ê BŸ‹Ã A ‹√‹· ª›√‹£‡ø· ÊÁ®‹¬±‹®‹≠£W‹Ÿ›®‹ Bø·· ʇϮ‹ ÷›W‹„ ±‹ P‹Í£     C–Êr«›… gƛƋ·√›X P›ø·Ï ‹fiv‹·£§√‹· ‹ Ê„‡÷‹ÆÈ BŸ‹Ã A ‹√‹· P‹·∏ʇ√‹√ʇƋ∆…!
bQ¢Ê’ PÊ„‡”ÈÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ¢Ê√Ê©®›™√Ê. ≤.ø··.‘. ÷›W‹„ wX P›«Ê‡g·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ß±‹ÆÊ       PÊÆ‹√› ÷›W‹„ ø··qI ∏›¬ÌP‹·W‹Ÿ‹»… 25 PÊ„‡q √‹„. ”›∆ ‹fiw ˛›Æ‹
 ‹fiw®›™√Ê. hÊÁÀP‹ ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹®‹»… ±‹®‹À B√‹Ìº‘®›™√Ê. CÌ®‹· √›g¬®‹ CÆ›∞ ‹‚®Ê‡    ®Ê‡W‹·∆W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹qr®›™√Ê. ”›∆®‹ ÷Ê„√Ê¿·®‹™√‹„ ""BŸ›Ã”È À√›”‹¢È'' GÌ∑ ”‹ÌX‡¢‹
P›«Ê‡g·W‹Ÿ‹»… P›|‘W‹®‹Ì¢‹÷‹ A¢‹·¬¢‹§ ‹· À˛›Æ‹ ±‹ ¡„‡W›∆ø·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ BŸ›Ã”È       ”‹·´Êø·Æ‹·∞ P‹ŸÊ®‹ ÷‹¢‹·§ ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹ ÷‹ƒ”‹·¢›§ ∑Ì©®›™√Ê. ¢‹«› Æ›∆·R ∆P‹“ √‹„.
                r          ≥
P›«Ê‡iÆ‹»… P›|∑÷‹·®‹·. C–Ê«›… ”‹ ‹∆¢‹·§W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹»‘√‹· ‹ BŸ›Ã”È P›«Ê‡iÆ‹ ÀÕʇ–‹¢Ê  WË√‹ ‹ ´‹Æ‹ ؇w h›Q√È ÷‹·”ʇÆÈ ÷›W‹„ ∏›∆”‹·∑ ÷‹æ|¬Ì A ‹√‹Ì¢‹÷‹ ‹·÷›ÆÈ
¡·Ì®‹√Ê ”› ‹fiÆ‹¬ ‹¬Q§ø· ‹·P‹RŸ‹„ A»… P‹»ø·∑÷‹·®›X®Ê. C¢‹√‹ P›«Ê‡g·W‹⁄XÌ¢‹      P‹«›À®‹√‹Æ‹·∞ P‹√Ê‘ ”ÊÁ GØ‘PÊ„Ìw ®›™√Ê. ”Ê„‡Æ›«È ‹fiÆÈ‘ÌWÈ, P‹·Æ‹·∞P‹·w
P‹w Ê· µ‡ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤¢›§√Ê. A–Êr‡ A∆…, A®‹· øfi ‹‚®Ê‡ ¢‹√‹W‹£øfiX√‹∑÷‹·®‹·     ÊÁ®‹¬Æ›•‹ÆÈ A ‹√‹Ì¢‹÷‹ ‹√‹· ‹·„v‹π®Ê WÊ ∑Ì®‹· Ê·bc ÷Ê„‡X®›™√Ê. CÌ¢‹÷‹ ±‹ £
Õʇ.90QRÌ¢‹ ÷Êa‹·c AÌP‹ ±‹vÊ®‹ À®›¬¶ÏW‹⁄WÊ∆…ƒW‹„ Eb¢‹ ŒP‹“| ؇v‹ «›W‹·¢‹§®Ê!     À√›”‹¢ÈWÊ P‹Ø–‹u 35 ∆P‹“ √‹„. ∏ʇP›W‹·¢‹§®‹Ê. ‹·„√‹· ‹–‹Ï©Ì®‹ Æ‹vÊ‘PÊ„Ìv‹·
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /86

∑√‹·£§√‹· ‹ ""BŸ›Ã”È Æ‹·w‘ƒ''WÊ 25 ∆P‹“ √‹„. Sa›ÏW‹·¢‹§®Ê. Ê·Á”‹„√‹·, ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹·
W‹⁄WÊ ‹fi¢‹ ‘‡À·¢‹ ›X®‹™ ”›Ì”‹Ò£P‹ ›¢› ‹√‹| Ê„‡÷‹ÆÈ BŸ‹ÃƒÌ®›X ®‹Q“|
P‹Æ‹∞v‹P‹„R ∑√‹· ‹Ì¢›X®Ê. ‹·Æ‹‘’®‹™√Ê HÆ‹· ∏ʇP›®‹√‹„ ‹fiv‹∑÷‹·®‹· GÌ∑·®‹PÊR BŸ‹Ã
A ‹ƒXÌ¢‹ E®›÷‹√‹}Ê ∏ʇQ∆…. v›. BŸ‹Ã A ‹√‹ CÌ¢‹÷‹ ”›´‹ÆÊø· ◊Ì®Ê ®Ê‡À
                 ß
±‹ ”›®È ÕÊqr A ‹√‹Ì¢‹÷‹ Æ‹ÌπP‹”‹√‹Æ‹„∞ P›|∑÷‹·®‹·. À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ت›¿·”‹· ‹‚®‹·
”‹·∆ª‹®‹ PÊ∆”‹ ‹∆…. B®‹√Ê À®›¬¶ÏW‹Ÿ‹ PÊ“‡ ‹fiº ‹Í©≠ A¨P›ƒøfiX √‹· ‹ ®Ê‡À
±‹ ”›®È ÕÊqr ±‹‚Ìv›qPÊWÊ, ”ÊÛ$ÁPÈW‹⁄WÊ B”‹≥®‹ ؇v‹®Ê P›«Ê‡gÆ‹·∞ aÊ„P‹R ›X
Æ‹vÊ‘PÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡W‹· ‹»… ±‹ ‹··S ±›¢‹ ‹◊”‹·£§®›™√Ê.
  A–Êr‡ A∆….
  v›. Ê„‡÷‹ÆÈ BŸ‹Ã A ‹√‹· J∑∫ ª‹√‹¢‹Æ›o¬ P‹«›À®‹. √‹ÌWÊ„‡» ÷›P‹·¢›§√Ê.
ª‹„¢‹®‹ PÊ„‡«› P‹o·r¢›§√Ê. ʇ©PÊ Ø ‹fiÏ|®‹∆„… G£§®‹ PÊÁ. ”‹· ‹fi√‹· G√‹v‹·
”›À√‹ W‹}ʇՋƋ ÀºÆ‹∞ ÀW‹ ÷‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹ÌW‹ ◊‘√‹· ‹ A ‹√‹· ÆÊÁg A•‹Ï®‹»… ∑÷‹· ‹··S
±‹ £ªÊ. 1998√‹»… ±‹£∞ø·Æ‹·∞ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹ Ê„‡÷‹ÆÈ BŸ‹Ã√‹· ÷ÊÌv‹£ø· ÷Ê”‹ƒÆ‹»…
""ÕÊ„‡ª› ‹Æ‹'' GÌ∑ ”‹”‹¬´› ‹· ‹Æ‹·∞ ØÀ·Ï‘®›™√Ê. C»… ”‹Ì≤WÊ ”ʇƒ®‹Ì¢Ê ÷‹∆ ›√‹·
A ‹·„∆¬ ”‹”‹¬W‹Ÿ‹ ÀºÆ‹∞ ¢‹⁄W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸÊ‘®›™√Ê. ÷‹©Æ›√‹· À´‹®‹ ¢‹·Ÿ‹‘ Xv‹W‹⁄ Ê.
A–‹r©P›≥∆P‹√‹ ”‹ÌPʇ¢‹ ›X√‹· ‹ GÌo· À´‹®‹ ‹·√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸÊ‘®›™√Ê. Øø· ‹·®‹Ì¢Ê
”‹¢‹¬Æ›√›ø·| ±‹‰hÊWÊ̮ʇ À·‡”‹«›®‹ 24 ±‹‚–‹≥W‹⁄®‹·™, C ‹‚ ®‹·∆Ϫ‹ ›®‹™ƒÌ®‹
Æ‹ ‹·æ Aa‹ÏP‹√‹· ¢‹·Ÿ‹‘¡„Ì®‹ƒÌ®‹«Ê‡ 24 ∏›ƒ ±Ê‰ ‡P‹“}Ê ‹fiv‹·¢›§√Ê. B®‹√Ê       Dreams come true, without that possibility,
                                            nature would not incite us to have them.
ÕÊ„‡ª› ‹Æ‹®‹»… 24 ±‹‚–‹≥W‹Ÿ‹ Xv‹W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ∏ÊŸÊ‘®›™√Ê.
                                                  John Updike
  JÌ®‹· ”‹Ì”Êßø·Æ‹·∞ P‹o·r ‹‚®‹P‹„R ”‹ ‹fig ‹Æ‹·∞ P‹o·r ‹‚®‹P‹„R ∑÷‹Ÿ‹ ‹¬¢›¬”‹À®Ê.
ŒP‹“| PÊ“‡¢‹ ‹Æ‹„∞ JÌ®‹· E®‹¬ ‹· ‹Æ›∞X ±‹ƒ ‹£Ï‘√‹· ‹ ‹√‹ Æ‹v‹· Ê A®‹Æ‹·∞ ´Ê¬‡ø·
 ›Xo·rPÊ„Ìv‹· ”‹ ‹fig ‹Æ‹·∞ P‹o·r£§√‹· ‹ v›. Ê„‡÷‹ÆÈ BŸ‹Ã A ‹√‹ ∑WÊY ∑√Êø·∆·
P›√‹|W‹Ÿ›W‹», ”‹Ì®‹ª‹Ï ›W‹» ∏ʇQ∆….
  D " Ê„‡÷‹Æ‹'√›W‹ Æ›wÆ›®‹¬Ì¢‹ Ê„Ÿ‹W‹».
                                                   11 BW‹”Èr 2007
                 ""J∑∫     ‹¬Q§ø·Æ‹·∞ hÊÁ»WÊ ÷›P‹· ‹‚®‹· B¢‹Æ‹Æ‹·∞ E¢‹§ ‹· ‹¬Q§ø·Æ›∞X √‹„≤”‹· ‹‚®‹
                P›RX¡·‡ ÷Ê„√‹¢‹· ŒQ“”‹· ‹‚®‹P‹R∆…. øÂË ‹Æ‹®‹»… G”‹X®‹ ¢‹≤≥W›X B¢‹ ÷‹∆ ›√‹·
                ∏›ƒ ±‹Õ›c¢›§±‹ ‹¬P‹§±‹w‘®›™ÆÊ. A∆…®Ê Æ›¬øfi∆ø·®‹ £‡±‹ÏÆ‹·∞ G®‹·√‹· ÆÊ„‡v‹·¢›§
                ÆÊ„‡v‹·¢›§ 14 ‹–‹Ï ‹Æ‹ ›”‹ ‹Æ‹„∞ AÆ‹·ª‹À‘ ®›™ÆÊ. Àa›√‹}›¨‡Æ‹ PÊÁ©øfiX 16
                £ÌW‹Ÿ‹Æ‹·∞ hÊÁ∆∆„… P‹ŸÊ©®›™ÆÊ. ÷›X√‹· ›W‹, DW›W‹«Ê‡ ÆÊ„‡ ‹‚, AØÕ‹cø·¢Ê, A¢‹Ì¢‹
                ‘ߣ AÆ‹·ª‹À‘√‹· ‹ B¢‹Æ‹Æ‹·∞ hÊÁ»WÊ ÷›Q®‹·™ Æ›¬ø· ʇ? J∑∫ ”‹·´›√‹}ÊøfiX√‹· ‹
                 ‹¬Q§ø·Æ‹·∞ hÊÁ»WÊ ¢‹Ÿ‹·¤ ‹‚®‹· ”‹ƒ¡·‡? A–‹rP‹„R ”‹ ‹figPÊR øfi ‹ ƒ‡£¿·Ì®‹∆„
                A±›ø· ›X√‹®‹ ‹¬Q§ø·ÆÊ∞‡PÊ hÊÁ»WÊ ®‹π∫®‹·™?
                  Æ‹ ‹·WÊ«›… WÊ„¢‹·§, B¢‹ J∑∫ WÊ ‡pÈ Human Being. G–Ê„r‡ gÆ‹ƒWÊ ”‹÷›ø·
                 ‹fiw®›™ÆÊ. ‹ø·”‹·’ 48 ‹–‹Ï ›X √‹∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê CÌ©W‹„ B¢‹Æ‹®‹·™ ‹·W‹·ÀÆ‹Ì•‹
                ÷‹Í®‹ø·. Æ‹√‹Ÿ‹·£§√‹· ‹ ‹√‹Æ‹·∞ P‹Ìv‹· B¢‹ πP‹R⁄‘ A¢‹§ ∑WÊY ƛƋ· Pʇ⁄ ®Ê™‡ÆÊ....''
                  www.boletoh.comÆ‹ Ê∏ȱʇhÈ ¢Ê√Ê®‹· K®‹·¢›§ ÷Ê„‡®‹√Ê GÌ¢‹÷‹ ‹ƒW‹„
                ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È ∑WÊY AÆ‹·P‹Ì±‹ ÷‹·or®Ê‡ C√‹®‹·. A®‹√‹∆„… Pʇ̮‹ ”‹b ‹√›®‹
                ≤ ø·√‹ÌgÆÈ ®›”È ‹··Ø“, P‹≤«È ‘∑«È, AW‹∆ ∏›¿·ø· £‡”›§ ”Ê¢‹«›ÃvÈ, ÷‹√‹·P‹·
                ∏›¿·ø· ‹·÷ʇÕÈ ª‹pÈ, P‹π‡√È ∏ʇw, AÆ‹·±‹ ‹ÂÈ Tʇ√È ‹··Ì¢›®‹ "W‹|¬'
14 A®‹· Ê„”‹ŸÊ P‹~°‡√‹„ A∆…,   ‹¬Q§W‹Ÿ‹„ P‹„v‹ ”‹Ìg„ ∏›∏›Æ‹ ∑WÊY AÆ‹·P‹Ì±‹ ‹¬P‹§±‹w”‹·£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P‹Ìv›W‹
                ∆Ì¢‹„ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È A ‹√‹Æ‹·∞ hÊÁ»WÊ ¢‹⁄¤®‹ Æ›¬ø· ‹·„£Ï ±‹ Ê„‡®È PÊ„‡vÊø· ‹√ʇ
  X…”‹ƒÆÈ qø·√È’!       Æ‹ ‹·æ P‹}Ê°®‹·ƒWÊ À∆ÆÈ BX P‹Ìv‹· πv‹·¢›§√Ê!
                  C ‹√Ê∆…√‹ E®Ê™‡Õ‹ ‹‰ A®Ê‡ BX®Ê.
                  JqrÆ‹»… ”‹ÌgøÂÈWÊ ŒPÊ“ PÊ„qr®Ê™‡ ¢‹±‹‚≥ AÌ¢‹ ”›π‡¢‹· ‹fiw, PÊ„‡vÊø· ‹√‹Æ‹·∞
                Discredit ‹fiv‹∆· G∆… ±‹ ø·¢‹∞ W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ‹fiv‹«›W‹·£§®Ê. ""ƛƋ· gvÈj BX©™®‹™√Ê
                ±Ê‰ ∏ʇՋÆÈ Ê·‡«Ê πv‹·W‹vÊ ‹fiv‹·£§®Ê™'', ""ŒPÊ“ h›‘§øfi¿·¢‹·'', ""P‹ŸÊ®‹ 14
                 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… B¢‹ ¢Ê„‡ƒ√‹· ‹ ”‹ª‹¬ Æ‹v‹¢Êø·Æ‹„∞ ±‹ƒ W‹~”‹∏ʇQ¢‹·§'', ""B¢‹
                ∑®‹«›X®›™ÆÊ'', ""B¢‹Æ‹ À–‹ø·®‹»… ”‹Ã∆≥ ‹·Í®‹· ›X Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·©¢‹·§''&◊‡WÊ
                 ‹·Æ‹‘’WÊ ¢Ê„‡b®‹Ì¢Ê ‹fi¢‹Æ›v‹·£§®›™√Ê. G∆… •‹√‹®‹ ›®‹W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ‹·Ìw”‹·£§®›™√Ê.
                  ◊‡W›X PÊ„‡vÊø· ‹√ʇ P‹oP‹pÊø·»… ∑Ì®‹· Ø∆·… ‹Ì¢› X®Ê!
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /90                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /91

  A®‹√Ê PÊ„‡vÊø· ‹√‹· ‹fiw®‹ ¢‹±›≥®‹√‹„ HÆ‹·? ¢‹±Ê≥”‹X®‹ ‹ƒWÊ ŒPÊ“ PÊ„qr®Ê™‡    Œ ‡ ‹·Ì¢‹ƒ®‹™ ∑v› ‹}ÊW‹Ÿ‹∆…∆…. ‹”‹·§‘ߣ ◊‡X®‹™√‹„ G.PÊ.&56 √ÊÁ¥‹∆…Æ‹·∞ ¢‹ƒ‘PÊ„Ìv‹·
¢‹±›≥? P‹≤«È ‘∑«È, AÆ‹·±‹ ‹ÂÈ Tʇ√È, ‹·÷ʇÕÈ ª‹pÈ, ≤ ø·√‹ÌgÆÈ ®›”È          ‹·ÆÊø·»…qr®‹™ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È Õ‹„qÌWÈW›X ‹·«Ê‡—øfiPÊR ¢Ê√‹⁄®‹™√‹·! ‘QR÷›Q
 ‹··Ø“ø· ‹ƒÌ®‹ PÊ„‡vÊø· ‹√‹· P›Æ‹„Æ‹· ±›s‹ P‹»ø·∏ʇP›? A©√‹», P›Æ‹„Æ‹·       PÊ„Ìv‹ Ê·‡«Ê "A±›ø·'®‹ P‹•Ê ÷ʇŸ‹«›√‹Ìº‘®‹√‹·. JÌ®‹· ʇŸÊ Øg ›Xø·„ A ‹√‹
HÆ‹· ÷ʇŸ‹·¢‹§®Ê GÌ∑·®‹Æ‹·∞ £⁄®‹·PÊ„Ÿ‹¤®Ê‡ ‹·Æ‹ ∑Ì®‹Ì¢Ê ŒPÊ“ PÊ„v‹∆· ”›´‹¬ Ê?    P‹·o·Ì∑PÊR A±›ø· C¢‹·§ GÌ®› ®‹√‹„ ±Ê‰»‡”È √‹P‹“}Ê PÊ„v‹«›X¢‹§∆… Ê? A–›rXø·„
C ‹√Ê∆… HÆ‹Æ‹·∞ ”›π‡¢‹·±‹w ”‹∆· ø·£∞”‹·£§®›™√Ê?                   √‹P‹“}Ê ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∆· G.PÊ.&56 √ÊÁ¥‹«Ê…‡ ∏ʇQ¢›§? A®Ê‡Æ‹· ”› ‹fiÆ‹¬ Aø··´‹ ›?
  A–‹rP‹„R ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È A ‹√ʇƋ· ”‹®‹·Y| ”‹Ì±‹Æ‹∞√›?               G∆…ƒW‹„ ‘W‹·¢›§? ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È ®Ê‡Õ‹®Ê„ ‡◊W‹Ÿ‹ g¢Ê ”‹Ì±‹P‹ÏÀƒ‘PÊ„Ìw®‹ƒÌ®‹«Ê‡ ™
  Æ›‘PÈÆ‹ ¢›hÈ ÷Ê„‡pÊ«ÈØÌ®‹ P‹√›bø·»…®‹™ dÊ„‡p› Õ‹Q‡«ÈWÊ P‹√Ê ‹fiw,        B¢‹ØWÊ G.PÊ.&56 √ÊÁ¥‹«È ¢‹ƒ‘PÊ„Ÿ‹¤∆· ”›´‹¬ ›¿·¢‹·. C–›rXø·„ Æ›¬ø· ‹·„£Ï
""؇Æʇ Æ‹Æ‹∞ Mentor. Æ‹Æ‹∞ ∑vʇ ª›¿·'' AÌ¢‹ ÷ʇŸ‹· ›W‹ G»…WÊ ÷Ê„‡X¢‹·§ B¢‹Æ‹    PÊ„‡vÊø· ‹√‹· ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È A ‹√‹Æ‹·∞ ""p›v› P›¿·®Ê''ø·w ®Ê„‡—ø·Æ›∞X
®Ê‡Õ‹±Ê ‡ ‹·? ®Ê‡Õ‹©Ì®‹ ±‹«›ø·Æ‹WÊÁ®‹· ¢‹«Ê ‹·√Ê‘PÊ„Ìw®‹™ ª‹„W‹¢‹ ®Ê„√Ê W‹Ÿ‹ g¢Ê   ‹fiv‹»∆…. Pʇ ‹∆ AP‹ ‹· Õ‹”›˜”‹˜ P›¿·®Êø·w ®Ê„‡—¡·Ì®‹· ]„‡—‘®‹√‹·.
±›qÏ ‹fiv‹· ›W‹ ®Ê‡Õ‹ ÆÊÆ‹±›W‹»∆… Ê? C»… P›Æ‹„Æ‹· ∏›◊√‹ ›X G.PÊ.&56 √ÊÁ¥‹«È                              ™
                                          JÌ®‹· ʇŸÊ, p›v› P›¿·®Êø·w A±‹√›¨ GÌ©®‹√Ê ®Ê‡Õ‹®Ê„ ‡◊ GÌ∑ ÷‹}ʱ‹qø·       r
÷›W‹„ ƒ ›∆Ã√È ÷Ê„Ì©®‹·™ ‹·¢‹·§ A ‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ƛՋ±‹w‘®Ê™‡ ”‹ÌgøÂÈ ‹fiw®‹       g¢ÊWÊ i‡ › ‹¨ ŒPÊ“ P‹„v‹ ‘W‹· ‹ ”›´‹¬¢Ê¿·¢‹·§. A–‹rP›R®‹√‹„ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È
¢‹±‹‚≥ AÌ¢‹ ¢‹±›≥X ª›À”‹∏ʇw. B¢‹ øfi ‹ ‹¬Q§W‹⁄Ì®‹ √ÊÁ¥‹«È ±‹vÊ®‹·PÊ„Ìw®›™ÆÊ    PÊ„‡vÊø· ‹ƒWÊ Bª›ƒøfiX√‹∏ʇP‹·.
AÆÊ„‡®‹· P‹„v‹ A–ʇ ‹··S¬. ±Ê‰‡»”‹√‹ " ›ÌpÊvÈ »”Èr'Æ‹»…®‹™ ®› ‹‰®È C∏› ◊Ì,
    ∞       r                                 B®‹√‹„ ”‹ÌgøÂÈWÊ Ø‡w®‹ ŒPÊ“ A£øfi¿·¢‹· AÌ¢‹ ÷ʇŸ‹·£§√‹· ‹‚®‹· G–‹r√‹ ‹·qrWÊ
A؇”È C∏› ◊Ì, dÊ„‡p› Õ‹Q‡«È A ‹√‹Ì¢‹÷‹ ‹¬Q§W‹Ÿ‹ g¢Ê ”‹Ì±‹P‹ÏÀƒ‘PÊ„Ìw®‹·™,      ”‹ƒ?
A ‹ƒWÊ BW›WÊY P‹√Ê ‹fiw ‹fi¢‹ Æ›w®‹·™, A ‹√‹ g¢Ê ±›qÏ ‹fiw®‹·™ ”› ‹fiÆ‹¬        AP‹ ‹· Õ‹”›˜”‹˜ P›¿·®Êø·w ®Ê„‡—¡·Ì®‹· W‹·√‹·£”‹«›®‹ ‹¬Q§WÊ Ø‡v‹∑÷‹·®›®‹
À–‹ø· ʇ? ±›Q”›§Æ‹®‹ IG”ÈI(CÌo√È ”‹ÀÏ”‹”È CÌpÊ»hÊÆÈ’) g¢Ê PÊÁhÊ„‡w‘®‹™       P‹Ø–‹u ŒPÊ“¡·‡ 5 ‹–‹Ï. PÊ„‡vÊø· ‹√‹· 6 ‹–‹Ï PÊ„qr®›™√‹–Êr‡. ÷›WÊ ŒPÊ“
A ‹√‹·W‹Ÿ‹· ∏›Ì∏Êø·Æ‹·∞ ”Ê„∂‡q”‹∆· ≤¢‹„ƒ Æ‹vÊ”‹·£§®‹™√‹·. AÌ¢‹÷‹ ≤¢‹„ƒø·                                        ∞ r
                                          ؇v‹· ›W‹∆„ ""ƛƋ· ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§√‹· ‹‚®‹· Pʇ ‹∆ B√‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹Æ‹–Ê. Æ‹„√‹· ‹–‹Ï
AÌW‹ ›X IG”ÈI ±‹‰√ÊÁ‘®‹™ ∑Ì®‹„P‹ÆÊ∞‡ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È ±‹vÊ®‹·PÊ„Ìw®‹·™.         ¢‹·Ì∑· ‹ ‹√ÊW‹„ B¬QrÌWÈ ‹fiv‹·'' AÌ¢‹ ”‹ÌgøÂÈWÊ ”‹ ‹fi´›Æ‹ ‹Æ‹„∞ ÷ʇ⁄®›™√Ê.
AÌ®‹√Ê ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢ÈW‹„ ≤¢‹„ƒø· ∑WÊY A∆≥&”‹Ã∆≥ ›®‹√‹„ ”‹·⁄ ‹‚ ‘QR¢‹·§           C–›rXø·„ PÊ„‡vÊø· ‹√‹Æ‹·∞ q‡Q”‹«›W‹·£§®Ê.
GÌ®›W‹»∆… Ê? ®‹·–‹Ò¢‹¬®‹ ∑WÊY AƒÀ®‹„™ ‹ÂËÆ‹ ‹◊”‹· ‹‚®‹· P›Æ‹„ØÆ‹ ±‹ P›√‹        ""W›Ì¨‡iø· ‹√‹· ±‹ £ ∏›ƒ hÊÁ»WÊ ÷Ê„‡®›W‹∆„ A ‹√‹ WË√‹ ‹ ÷Êa›cW‹·£§¢‹·§''
A±‹√›´‹. ÷›W›X¡·‡ ŒPÊ“ ؇v‹· ›W‹ ""؇Ƌ„ P‹„v‹ ≤¢‹„ƒø· JÌ®‹· ª›W‹          GÌ∑ "∆Wʇ √‹÷Ê„‡ ‹··Æ›∞ ª›¿·'' b¢‹ ®‹ vÊÁ«›WÈÆ‹Ì¢Ê ”‹ÌgøÂÈ A ‹√‹
 ›X®Ê™'' GÌ®‹· PÊ„‡vÊø· ‹√‹· ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È A ‹√‹Æ‹·∞ q‡Q‘®‹·™. A∆…®Ê, A®‹·                                      ≥    æ
                                          gÆ‹≤ ø·¢Êø·„ ÷Êa›c W‹·£§®Ê! ""B¢‹Æ‹ À ›÷‹ ‹··ƒ®‹· π©™®Ê. A±‹&A ‹·Æ‹Æ‹·∞ P‹ŸÊ®‹·
Aƒø·®Ê ‹fiw®‹ P‹Í¢‹¬ GÆ‹∆· ¢‹±Ê”‹X®›W‹ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È A ‹√ʇƋ· A±› ±‹§ ‹ø·‘’Æ‹
             ∞   ≥                          PÊ„Ìw®›™ÆÊ. J∑∫ŸÊ‡ ‹·W‹⁄®›™ŸÊ. ¢‹ÌX W‹ÌºÏ~øfiX ®›™ŸÊ. P‹ŸÊ®‹ 14 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»…
∏›∆P‹Æ›X®‹™ÆÊ? ‹·„ ‹¢‹„æ√‹· ‹–‹Ï®‹ ‹¬Q§ø·Æ‹·∞ A±‹ ∑·®‹≠ AÌ¢‹ ÷ʇŸ‹«›©‡¢Ê?      B¢‹ P›Æ‹„ØWÊ A®‹ ‹·¬ WË√‹ ‹ ؇w®›™ÆÊ. B¢‹Æ‹ Æ‹v‹¢Êø·»… ”‹·´›√‹}ÊøfiX®Ê''.
  À·X«›X, ¢‹Æ‹∞ P‹·o·Ì∑PÊR A±›ø·À¢‹·§ AÌ¢‹ ”‹ÌgøÂÈ Ø‡w√‹· ‹ ”‹ ‹·h›¿·—       C®‹Æ‹·∞ Æ›¬øfi¨‡Õ‹√‹· ±‹ƒW‹~”‹∏ʇQ¢‹·§ AÌ¢‹ ؇£ ±›s‹ ÷ʇŸ‹«›W‹·£§®Ê.
ø·Æ‹·∞ ÷ʇWÊ ¢›Æʇ J≤≥PÊ„Ÿ‹¤∆· ”›´‹¬?                         B®‹√Ê ‹·®‹· Ê ‹··ƒø·· ‹‚®‹· ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢ÈWÊ ÷Ê„”‹ Àa›√‹ ʇƋ∆…!
  C±‹≥¢›∞∆·R W‹ÌpÊW‹Ÿ‹„ ±Ê‰»‡”È √‹P‹“}Ê ÷Ê„Ì©®‹™ ”‹Ì”‹®‹, BXÆ‹ BŸ‹· ‹ P›ÌWÊ ”È    1981&82√‹»… √›Q b¢‹ ®‹ ‹·„∆P‹ ∏›» ‹‚vÈWÊ ±‹®› ±‹Ï}Ê ‹fiw®‹ ”‹ÌgøÂÈ
±‹P‹“®‹ Æ›ø·P‹, T›¬¢‹ ∏›» ‹‚vÈ Æ‹o ”‹·Ø‡«È ®‹¢È ‹·ÆÊWʇ A±›ø·À¢‹·§ AÌ®‹√Ê      ®‹¢È ±› √‹Ìª‹®‹»… q‡Æ› ‹··Ø ‹ÂÈ g¢Ê ”‹√‹”‹ ›v‹·£§®‹™√‹·. BPÊWÊ PÊÁPÊ„o·r ƒa›
”› ‹fiÆ‹¬√‹ W‹£¡·‡Æ‹·? A ‹√‹„ P‹„v‹ ¢‹ ‹·æÆ‹·∞ √‹Q“‘PÊ„Ÿ‹¤∆· ®Ê‡Õ‹®Ê„ ‡◊ W‹⁄Ì®‹   Õ‹ ‹fiÏ A ‹√‹Æ‹·∞ À ›÷‹ ›®‹√‹·. DX√‹· ‹ HPÊÁP‹ ‹·W‹Ÿ›®‹ ¢‹ÍÕ›«› ÷‹·qr®Ê™‡ ƒa›⁄WÊ.
G.PÊ.&56 √ÊÁ¥‹∆Æ‹·∞ ¢‹ƒ‘PÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·®›X¢‹§∆… Ê? g¢ÊWÊ ‹··Ì∏ÊÁÆ‹»… PÊ„‡ ‹·· W‹∆ªÊ   B®‹√Ê BPÊø· g¢Ê ”‹Ì”›√‹ Æ‹vÊ”‹·£§√‹· ›W‹«Ê‡ ‹fi´‹·ƒ ©‡Q“¢È g¢Ê ”‹√‹”‹ ›v‹∆·
Æ‹vÊ©®‹·™ ”› ‹fiÆ‹¬ gÆ‹ƒ√‹· ‹ π‡©W‹Ÿ‹«Ê…‡ ÷Ê„√‹¢‹· ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È A ‹√‹Ì¢‹÷‹ BW‹ª‹Ï  B√‹Ìº‘®‹√‹·. A–‹r√‹»… G.PÊ.&56 À ›®‹ ¢‹«Ê®Ê„‡ƒ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È hÊÁ∆· ”ʇƒ®‹√‹·.
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /92

 ‹fi´‹·ƒ ©‡Q“¢È PÊÁPÊ„or√‹·. hÊÁ»ØÌ®‹ ÷Ê„√‹ ∑Ì®‹ ”‹ÌgøÂÈ, P›¬Æ‹’√È ØÌ®‹
∑Ÿ‹∆·£§®‹™ ±‹£∞ ƒa› Õ‹ ‹fiÏWÊ vÊÁ ʉ‡”ÈÏ Ø‡w ƒøfi ≤ŸÊ¤$Á A ‹√‹Æ‹·∞ À ›÷‹ ›®‹√‹·.
A–‹·r ‹fi¢‹ ‹∆…, ƒøfi ≤ŸÊ¤$Á A ‹ƒW‹„ vÊÁ ʉ‡”ÈÏ Ø‡w A¥›^Ø”›§Æ‹®‹ Æ›©øfi
®‹·√›Ø g¢Ê £√‹·W‹∆· B√‹Ìº‘®‹√‹·. BPÊø·Æ‹„∞ πor ”‹ÌgøÂÈ, hÊÁ∆· ”ʇ√‹· ‹ ‹√ÊW‹„
 ‹fiÆ‹¬¢› (©«È Æ‹Œ‡ÆÈ) GÌ∑ C̱ʉ‡pÊÏvÈ W‹«ÈÏ¥Ê ÌvÈ g¢Ê Kv›wPÊ„Ìw
®‹™√‹·!
  CÌ¢‹÷‹ ‹¬Q§, "" ‹·®‹· Ê ‹··ƒ®‹· π©™®Ê, ®‹¡· ¢Ê„‡ƒ'' AÌ¢‹ PÊ„‡pÈÏÆ‹»…
X…”‹ƒÆÈ qø·√È’ ”‹·ƒ‘®‹™Æ‹·∞ P‹Ìv›W‹ Æ‹ ‹·æ P‹|°∆„… ؇√‹„√‹·¢‹§®ÊÌ®‹√Ê Æ› ÊÌ•›
£⁄WʇwW‹Ÿ‹·? P›¿·«Ê ∑Ì©®Ê GÌ∑ P›√‹|PÊR ÷ÊÌv‹£ø·ÆÊ∞‡ πor ‹¬Q§ø·Æ‹·∞
 ‹·÷› ”‹Ì¢‹Æ‹Ì¢Ê P›|·£§®Ê™‡ ‹«›… Æ‹ ‹·WʇƛX®Ê? a‹∆Æ‹b¢‹ ®‹»… W›Ì¨‡ ‹·Ì¢‹
g≤‘®‹ P‹„v‹«Ê‡ B¢‹Æ‹„ W›Ì¨øfiW‹∆· ”›´‹¬ Ê? vÊÁ√ÊP‹r√È √›hÈ P‹· ‹fi√È ◊√›Ø
∑√Ê®‹·PÊ„or vÊÁ«› WÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹Ìs‹±›s‹ ‹fiw P›¬ ‹·√› ‹··Ì®Ê E”‹·ƒ®‹ ‹fi¢‹ PÊR
”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È √Ê„‡«È ‹fivÊ«È BW‹∆· ”›´›¬Æ›?
  JÌ®‹· À–‹ø· ‹Æ‹·∞ ‹·√Êø·∏ʇw, DW›W‹«Ê‡ Jo·r 18 £ÌW‹Ÿ‹· hÊÁ∆· ›”‹
AÆ‹·ª‹À‘√‹· ‹ ”‹ÌgøÂÈ ®‹¢È Æ›∆„R ‹√Ê ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ®Ê„‡–‹ ‹··P‹§√›X ÷Ê„√‹
∑√‹·¢›§√Ê. B®‹√Ê ∏›Ì∏Ê ∏›Ì∏È ”Ê„∂‡o®‹»… ±› | P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹ 257 gÆ‹√‹Æ‹·∞ ‹·¢Ê§   A fall will always make a wise man wiser.
∑®‹·Q”‹∆· ”›´‹¬ Ê? A ‹√‹ ÷ÊÌv‹£& ‹·P‹RŸ‹ W‹£¡·‡Æ‹·? A ‹√‹ WÊ„‡Ÿ‹Æ‹·∞ øfi√›®‹√‹„      Ancient Chinese proverb
÷Ê„‡X Pʇ⁄®›™√Ê¡·‡? ”Ê„∂‡o®‹»… P‹|·°, PÊÁ, P›∆·, P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹ 715 gÆ‹√‹·
P‹ŸÊ®‹ 14 ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹∆„ ŒPÊ“ AÆ‹·ª‹À”‹·¢‹§«Ê‡ ∑Ì©®›™√Ê. i‡ ‹Æ‹ ±‹ø·ÏÌ¢‹ ‹‰
AÆ‹·ª‹À”‹∏ʇP‹·. A ‹ƒWÊ øfi√›®‹√‹„, GÌ®›®‹√‹„ ”›Ì¢‹ÃÆ‹ ÷ʇ⁄®›™√Ê¡·‡?
B®‹√‹„ P‹ŸÊ®‹ 14 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… ”‹ÌgøÂÈ ”‹ª‹¬Æ‹Ì¢Ê Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ìw®›™ÆÊ, ÆÊ„‡ ‹‚
AÆ‹·ª‹À‘®›™ÆÊ GÌ®‹· ›®‹ ‹fiv‹·£§√‹· ‹ ‹ƒWÊ C®Ê‡PÊ A•‹Ï ›W‹·£§∆…?
  I ‹¢Ê§Ìo· gÆ‹√‹Æ‹·∞ ∑» ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹ PÊ„ø· ‹·¢‹„§√‹· ∏›Ì∏È ”Ê„∂‡o®‹ ‹··S¬
≤¢‹„ƒ®›√‹Æ›®‹ A∑·™«È Æ›”‹√È ‹·®‹Øø·Ì¢‹÷‹ ‹·÷›±›¢‹Qø·ÆÊ∞‡ خʄ‡Ï—
¡·Ì®‹· πv‹· W‹vÊ ‹fiw®‹ Æ›¬øfi¨‡Õ‹√‹· Æ‹ ‹·æ ‹··Ì©√‹· ›W‹ ±› | ‹Æ‹·∞ J¢Ê§¿·o·r
                          ∞       ™
®Ê‡Õ‹®Ê„ ‡◊W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ŒQ“‘®‹ ±‹ Ê„‡®È PÊ„‡vÊø· ‹ √‹Æʇ ±‹ Œ∞”‹·£§®Ê‡ ‹«›…....
 Shame on us.
                                            12 Ê·‡ 2007
            Ê„ÆÊ∞WÊ 150   ‹–‹ÏW‹Ÿ›®‹ ‹‚.
            ±‹ •‹ ‹·”›Ã¢‹Ì¢‹ ¬”‹ÌW› ‹·PÊR.AÌ®‹·π q–‹√‹Æ‹·∞ª›√‹¢‹©Ì®‹÷Ê„√‹®‹∑∫∆· Ê„or Ê„®‹
          »WÊ ”‹ÌZq¢‹ ›X ø·£∞‘®Ê™‡ÆÊ„‡ ”‹ƒ. B®‹√Ê 1192ƒÌ®‹ 1857√‹ ‹√ÊW‹„ ”‹¢‹¢‹ 650
           ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ P›∆ øfi√‹· Æ‹ ‹·æ AP‹R&¢‹ÌXø·√‹ ‹fiÆ‹ª‹ÌW‹ ‹fiw®‹™√Ê„‡, øfi√‹·
          À ›◊¢‹ ‹·◊ŸÊø·√‹Æ‹„∞ πv‹®Ê ¢‹ ‹·æ P› ‹·¢‹Í –Êø·Æ‹·∞ £‡ƒ‘PÊ„Ÿ‹¤∆· ±‹ ø·£∞”‹· ‹
           ‹·„∆P‹ ”‹£ø·Ì¢‹÷‹ A ‹fiÆ‹À‡ø· ±‹®‹≠£ø· ÷‹·qrWÊ P›√‹|√›X®‹™√Ê„‡, øfi√‹·
          Æ‹Ÿ‹Ì®‹ ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø· ”ʇƒ®‹Ì¢Ê Æ‹ ‹·æ A”‹ÌS¬ ˛›Æ‹ ®Ê‡W‹·∆W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ƛՋ±‹w‘®‹™√Ê„‡,
          øfi√‹· Æ‹ ‹·æ Æ‹ÌπPÊø· Pʇ̮‹ W‹Ÿ›®‹ 35 ”›À√‹ ®Ê‡ ›∆ø·W‹Ÿ‹·, ‹·s‹& ‹·Ì©√‹W‹Ÿ‹
           Ê·‡«Ê BP‹ ‹·| ‹fiw®‹™√Ê„‡ AÌ¢‹÷‹ ‹··”‹«›æÆ‹√‹ g¢Ê ◊Ì®‹„W‹Ÿ‹· PÊÁhÊ„‡w‘®Ê™‡PÊ?
                  ™
            CÌ¢‹÷‹®Ê„Ì®‹· ±‹ ÕÊ∞ P›v‹· ‹‚®‹· ”‹÷‹g.
              r                        ™
            A–‹P‹„R π q–‹√‹· ª›√‹¢‹®‹ E®›≠√‹P›RX BW‹À·‘√‹©®‹√‹„ Æ‹ ‹·æ Ê·‡«Ê A¢›¬a›√‹ Ê”‹

15 Ø–›R ‹· P‹ ‹·Ï
          W‹· ‹–‹·r, Æ‹ÌπPÊø·ÆÊ∞‡, À®Ê¬ø·ÆÊ∞‡ P‹¢‹·§ ◊”‹·Q ”›¿·”‹· ‹–‹·r ؇a‹√›X√‹»∆….
            À–‹ø· A®‹∆….

  Øg ›®‹ ´‹ ‹·Ï    ª›√‹¢‹ ”‹Ì±‹‰|Ï ›X π q–‹√‹ Bv‹⁄¢‹PÊR JŸ‹±‹or√‹„ π q–È ±‹vÊW‹Ÿ‹»…®‹™
          ª›√‹£‡ø· ”ÊÁØP‹√‹· ÷›W‹„ A ‹√‹ Ê·‡»Æ‹ π q–È A¨P›ƒW‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê £‡ ‹
          ºÆ›∞º±› ø· G®‹·√›X¢‹·§. gÆ›ÌX‡ø· ÷›W‹„ ”›Ì”‹Ò£P‹ ªÊ‡®‹W‹Ÿ‹· ”‹ÌZ–‹ÏPÊR
          ®›ƒ ‹fiwPÊ„v‹· ‹–‹·r ®Ê„v‹x®›X®‹™ ‹‚. Ê„Z∆√‹·, ‹fii ±Ê‡ÕÊÃW‹Ÿ‹Æ‹·∞ π q–‹√‹·
          Æ‹vÊ‘PÊ„Ÿ‹·¤£§®‹™ ƒ‡£, v›«È÷Ë‘ø· ؇£W‹Ÿ‹· ÷›W‹„ Ê„Z∆√‹ ‹ÌÕ‹”‹ß√‹Æ‹·∞
          ©»…ø·»…®‹™ A√‹ ‹·ÆÊ¿·Ì®‹ ÷Ê„√‹®‹∑∫∆· ‹··Ì®›X®‹·™ ºÆ›∞º±› ø· ‹Æ‹·∞ ‹·¢‹§–‹·r
          ÷Êa›cX‘®‹ ‹‚. C Ê∆…QRÌ¢‹ À·X«›X, ”ÊÁØP‹√‹· ∑Ÿ‹”‹· ‹ .557 √ÊÁ¥‹«ÈÆ‹(Pattern 1853
          Eneld) P›v‹¢‹„”‹·W‹⁄WÊ ®‹Æ‹ ÷›W‹„ ÷‹Ì©ø· PÊ„∑∫Æ‹·∞ ”‹ ‹√‹«›X¢‹·§. √ÊÁ¥‹«ÈWÊ
          «Ê„‡vÈ ‹fiv‹· ‹ Ê„®‹∆· ”ÊÁØP‹√‹· P›v‹¢‹„”‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹»…ØÌ®‹ P‹bc GŸÊø·∏ʇQ¢‹·§.
          C®‹· π q–È ”ʇÆÊø·»…®‹™ ◊Ì®‹„ ÷›W‹„ ‹··”‹«›æÆ‹ ”ÊÁØP‹√‹Æ‹·∞ √Ê„bcWÊπ∫‘¢‹·.
          A–‹rP‹„R ÷‹Ì© ‹··‘… ‹·ƒWÊ Ø—®‹≠ ›X®‹™√Ê WÊ„‡ ‹‚ ◊Ì®‹„W‹⁄WÊ ‹fi¢‹Í ”‹ ‹fiÆ‹.
            B®‹√‹„ C£§‡aÊWÊ gW‹£§Æ‹ W‹ ‹·Æ‹ ”ÊŸÊ©√‹· ‹ WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ À√Ê„‡¨W‹Ÿ‹· JÌ®‹·
          ∑÷‹· ‹··S¬ ›®‹ AÌÕ‹ ‹Æ‹·∞ W‹ ‹·Ø‘∆…. ª›√‹¢‹ G–‹·r P‹Í— B´›ƒ¢‹ A•‹Ï ‹¬ ‹”Êß¡„‡
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /96                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /97

A–Êr‡ WÊ„‡ B´›ƒ¢‹ A•‹Ï ‹¬ ‹”Êßø·„ ÷Ë®‹·. D AÌÕ‹ ‹Æ‹·∞ ∏›∑√È ‹·¢‹·§              Æ‹ ‹·WÊ Œ≈‡ √›Z ʇՋÃ√‹ ª›√‹£ ”›ÃÀ·‡i ‹··S¬ ›W‹· ‹‚®‹· C®Ê‡ P›√‹|PÊR.
B¢‹Æ‹ Æ‹Ì¢‹√‹®‹ ‹··”‹«›æÆ‹ Bv‹⁄¢‹W›√‹√‹„ J≤≥PÊ„Ìw®›™√Ê. A–Êr‡PÊ, P‹p›r ◊Ì®‹„         Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹®‹»… 6,66,878 ÷‹⁄¤W‹⁄ Ê. C ‹‚W‹Ÿ‹»… A´‹Ï®‹–‹·r ÷‹⁄¤W‹Ÿ‹· 500QRÌ¢‹ P‹w Ê·
À√Ê„‡¨øfiX®‹™ L√‹ÌW‹hʇ∏È P‹„v‹ ∏›∑√È, AP‹∫√È ÷›W‹„ C¢‹√‹ ‹··”‹«›æÆ‹          gÆ‹”‹ÌTʬø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®‹·™ A»…Æ‹ gÆ‹√‹ ‹··S¬ P‹”‹·∑· ”‹÷‹g ›X¡·‡ P‹Í—. CÌ¢‹÷‹
√›g√‹ P›∆©Ì®‹ h›ƒø·»…®‹™ WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ ؖʇ´‹ ‹Æ‹·∞ ¢ÊWÊ®‹·÷›P‹∆· ‹··Ì®›W‹»∆….       P‹Í— P›ø·ÏPÊR WÊ„‡ ʇ i‡ ›Ÿ‹. C®‹· G∆…ƒW‹„ WÊ„£§√‹· ‹ Àa›√‹ ›®‹√‹„
B®‹√‹„ ◊Ì®‹„ ´‹ ‹·Ï®‹ ‹·„∆®‹«Ê…‡ AÌ®‹√Ê ◊Ì®‹„ ”‹Ì”‹Ò£ ‹·¢‹·§ ª›√‹£‡ø·          ”‹√‹P›√‹ WÊ„‡ ”‹Ì√‹˚‹}Êø· À–‹ø· ‹Æ‹·∞ ‹fi¢‹≈ PÊ„‡ ‹·· ®‹Í—rø·»… ÆÊ„‡v‹·¢‹§®Ê.
i‡ ‹Æ‹ÕÊÁ»ø·«Ê…‡ WÊ„‡ ‹‚ ÷Ê}Ê®‹·PÊ„Ìw®Ê GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ‹·√Ê¢‹· PÊ∆ ‹√‹· WÊ„‡        G»… ‹··‘… ‹·√‹· PÊ„‡≤‘PÊ„Ìv›√Ê„‡ GÌ∑Ì¢Ê ‹£Ï”‹·¢‹§®Ê. WÊ„‡ ”‹Ì¢‹£ CÌ®‹·
÷‹¢Ê¬ ؖʇ´‹ ‹Æ‹·∞ ´›À·ÏP‹ ‹·„∆ª‹„¢‹ ›®‹ ÊÌ∑Ì¢Ê P›|«›√‹Ìº‘®›™√Ê. ∑÷‹·Õ‹@        A±›ø·®‹ÌbWÊ ∑Ì®‹· ØÌ£√‹· ‹‚®‹· ”‹√‹P›√‹®‹ CÌ¢‹÷‹ AŸ‹·P‹· ؇£¿·Ì®›X¡·‡.
A ‹ƒWÊ C£÷›”‹ ÷›W‹„ WÊ„‡ÀÆ‹ ±›≈ ‹··S¬¢Ê £⁄©∆…. 1857 Ê·‡ 10√‹Ì®‹· π≈q–‹√‹        CÌ¢‹÷‹ ±‹ƒ‘ߣø·∆„… √›g”›ßÆ‹ ”‹√‹P›√‹ ª‹ ‹√È«›«È PÊ„s›ƒ Æʇ¢‹Í¢‹Ã®‹»… WÊ„‡
À√‹·®‹≠ Æ‹vÊ®‹ Ê„®‹∆ ”›Ã¢‹Ì¢‹≈ ”‹ÌW›≈ ‹·®‹ ʇŸÊ ◊Ì®‹„& ‹··‘… ‹·√‹· ”‹ÌZq¢‹√›X      B¡„‡W‹ ‹ÆÊ∞‡ √‹b‘®Ê. A»…Æ‹ ”‹Ì±‹‚o®‹»… WÊ„‡ ‹‚W‹⁄WÊ„∑∫ ”‹b ‹ƒ®›™√Ê. ±‹≈£ ‹–‹Ï
÷Ê„‡√›w®‹™Æ‹·∞ W›Ì¨ ±‹ ‹Ï®‹»… P‹Ìv‹·∑√‹· ‹ K«ÊÁPÊ Ø‡£ø·Ì¢Ê¡·‡ P›|· ‹ ‹√‹„        WÊ„‡ ”‹Ì√‹˚‹}ÊW›X 2 PÊ„‡q √‹„. ؇v‹«›W‹·£§®Ê. ‹·√‹·ª‹„À·øfiX√‹· ‹ ±‹Œc ‹·
C®›™√Ê. B®‹√Ê π≈q–‹√‹ À√‹·®‹≠ ”‹ÌZq¢‹√›X ÷Ê„‡√›v‹∆· ‹··Ì®›W‹· ‹ Ê„®‹∆·         √›g”›ßÆ‹®‹»… WÊ„‡ ‹‚, P‹·ƒ ‹·¢‹·§ JÌpÊW‹ŸÊ‡ √ÊÁ¢‹Æ‹ B‘§. ÷›W›X A»…Æ‹ ”‹√‹P›√‹ 3.50 ∆˚‹
                                   æ
WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ ؖʇ´‹, WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ ‹fiw®‹ ‹ƒWÊ ‹·√‹|®‹Ìv‹ÆÊ ‹·¢‹·§ √› ‹·gÆ‹ª‹„À·ø·Æ‹·∞     ß
                                            ”‹⁄‡ø· WÊ„‡ ‹‚W‹Ÿ‹ √‹˚‹}ÊW›X 800 WÊ„‡ Õ›«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ß±‹ÆÊ ‹fiw®Ê. ”‹Ãø·Ì”ʇ › ”‹Ì”Êß
 ‹·√‹⁄ ◊Ì®‹„W‹⁄WÊ Ø‡v‹∆· ‹··”‹«›æÆ‹√‹· ¢›£ÃP‹ ›X J≤≥WÊ Ø‡w®‹™√‹·. CÌ¢‹÷‹        W‹⁄WÊ B WÊ„‡ Õ›«ÊW‹Ÿ‹ Ø ‹Ï÷‹}Ê g ›∏›™ƒø·Æ‹·∞ ؇v‹· ‹ ‹·„∆P‹ gÆ‹√‹»…
J≤≥WÊø· Æ‹Ì¢‹√‹ ʇ G√‹v‹„ ”‹ ‹··®›ø·®‹ ‹√‹· P‹√›Ÿ‹ C£÷›”‹ ‹Æ‹·∞ ‹·√Ê¢‹·         h›W‹Í£ø·Æ‹·∞ ‹·„w”‹∆· ±‹≈ø·£∞”‹ «›W‹·£§®Ê. AÌ¢‹÷‹ WÊ„‡ Õ›«ÊW‹Ÿ‹ Õʇ. 70√‹–‹·r
π≈q–‹√‹ À√‹·®‹≠ JqrWÊ ”Ê|”‹∆· ‹··Ì®›X®‹·™. B®‹√Ê π≈q–‹√‹· WÊ„‡ ‹ÆÊ∞‡             Êa‹c ‹Æ‹·∞ ”‹√‹P›√‹ ʇ ª‹ƒ”‹·£§®Ê.
 ‹··Ì©o·rPÊ„Ìv‹· ‹··”‹«›æÆ‹ ÷›W‹„ ◊Ì®‹„W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê¡·‡ Jv‹P‹· ”‹Í—r”‹∆·           ◊‡WÊ JÌ®‹· ”‹√‹P›√‹ ‹fiv‹∏ʇP›®‹ PÊ∆”‹ ‹Æ‹·∞ P‹Æ›ÏoP‹®‹»… √›Z ʇՋÃ√‹
ø·£∞‘®‹√‹·. 1871√‹»… A ‹·Í¢‹”‹√‹®‹»… WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ ؖʇ´‹ ‹Æ‹·∞ ¢ÊWÊ®‹· ÷›Q®›W‹      ª›√‹£ø· ‹√‹· ¢‹ ‹·æ ”‹ÃÌ¢‹ P›ø·Ï ÊÌ∑Ì¢Ê ‹fiv‹∆· ÷Ê„√‹q®›™√Ê. H≤≈«È 22ƒÌ®‹
Æ› ‹·´›ƒ ‘SV√‹· P‹”›¿·T›ÆÊW‹Ÿ‹ Ê·‡«Ê ®›⁄¿·qr®‹™√‹·. ÕʇsÈ WÊ„‡P‹·«È®›”È         28√‹ ‹√ÊW‹„ √› ‹·a‹Ì®›≈±‹‚√‹®‹»… ÀÕ‹Ã WÊ„‡ ”‹ ʷ懟‹Æ‹ ‹Æ‹·∞ Æ‹vÊ‘®‹ A ‹√‹· WÊ„‡ÀÆ‹
π≈q–‹ƒWÊ ÷‹∆ ›√‹· ∏›ƒ ‹·Æ‹À ‹fiwPÊ„Ìv‹√‹·. gø·Ì£«›«È ‹·ÌP‹√È WÊ„‡            ±›≈ ‹··S¬¢Ê, C£÷›”‹, B√Ê„‡W‹¬, B¶ÏP‹¢Ê Ê„®‹«›®‹ Àa›√‹W‹Ÿ‹ ∑WÊY gÆ‹h›W‹Í£
÷‹¢Ê¬ ؖʇ´‹P›RX ¢‹ ‹·æ i‡ ‹Æ‹Àw‡ ÷Ê„‡√›w®‹√‹·. B®‹√‹„ ±‹≈¡„‡gÆ‹ ›W‹»∆….           ‹·„w”‹∆· ø·£∞‘®›™√Ê. JÌ®‹· ʇŸÊ ”›ÃÀ·‡iø· ‹ƒWÊ ®‹·v‹·x ‹fiv‹ ∏ʇPÊÌ∑
B®›W‹„¬ W›Ì¨‡iø· ‹√‹· WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ ؖʇ´‹®‹ ±‹√‹ ›X®‹™ƒÌ®‹ ”›Ã¢‹Ì¢‹≈ ∑Ì®‹         E®Ê™‡Õ‹À©™®‹™√Ê A ‹ƒ ‹√‹ ‹··Ì®Ê PÊÁ a›b ∑Ì®‹ ÷‹|©Ì®‹ WÊ„‡ ”‹ ʷ懟‹Æ‹ ‹Æ‹·∞
Æ‹Ì¢‹√‹ ›®‹√‹„ ∑÷‹·©Æ‹W‹Ÿ‹ P‹Æ‹”‹· Æ‹Æ‹”›©‡¢ÊÌ∑ BÕ›Q√‹| Ê„Ÿ‹PÊ¡„vÊ©¢‹·§.        Æ‹vÊ”‹∏ʇP›®‹ ÷›W‹„ 20 ∆˚‹ gÆ‹ƒWÊ AÆ‹∞”‹Ì¢‹±‹Ï}Ê ‹fiv‹∏ʇP›®‹ AW‹¢‹¬À√‹»∆….
""”‹π ª‹„À· WÊ„‡±›«È Q‡'' GÆ‹·∞£§®‹™ Ba›ø·Ï ÀÆÊ„‡∏›ª› Ê ”ʇƒ®‹Ì¢Ê ª›√‹¢‹®‹       ≤ø··, wX≈, GÌi؇ƒÌWÈ A•‹ › Ê·wP‹«È P›«Ê‡g· P‹qr P›«Ê‡gÆÊ∞‡ "P› ‹·´Ê‡Æ‹·'
G∆… ∑·©≠i‡ÀW‹Ÿ‹„ WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ ؖʇ´‹ ‹fiv‹∏ʇPÊÌ®‹· J¢›§¿·”‹· £§®‹™√‹·. B®‹√Ê       GÌ∑Ì¢Ê B√›¨”‹∑÷‹·©¢‹·§. √›gP›√‹~W‹⁄WÊ BŒ‡ ›Ï®‹ ‹fiv‹·¢‹§, ÷Ê»P›±‹r√ÈÆ‹»…
”›Ã¢‹Ì¢›≈ Æ‹Ì¢‹√‹ Ê„®‹∆ ±‹≈´›ØøfiX B¡·Røfi®‹ ±‹Ìw¢È ÆÊ÷‹√‹· ""JÌ®‹· ʇŸÊ        Kv›v‹·¢‹§, G.‘. √‹„ ‹ÂÈW‹Ÿ‹»… ÷›øfiX√‹∑÷‹·©¢‹·§. √› ‹·a‹Ì®›≈±‹‚√‹®‹Ì¢‹÷‹ Ø”‹W‹Ï
WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ø·Æ‹·∞ ؖʇ´‹ ‹fiw®‹√Ê WÊ„‡ ‹fiÌ”‹ £Æ‹·∞ ‹ ‹··”‹«›æÆ‹√‹· ‹·¢‹·§ C¢‹√‹√‹Æ‹·∞  ¢›|®‹»… √Ê‘vÊØ“ø·«È ”‹„R«È ‹·¢‹·§ P›«Ê‡g·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ß≤‘ ±‹≈ ʇՋ®‹ ʇŸÊ PÊ„‡o¬Ì¢‹√‹
±‹≈aÊ„‡©‘®‹Ì¢›W‹·¢‹§®Ê. B®‹™ƒÌ®‹ WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ ؖʇ´‹ ”‹ƒø·∆…'' GÌ®‹· £⁄Wʇw        √‹„. ”‹Ì±›®‹ÆÊ ‹fiw P›À ¢Ê„qr®‹™√‹„ I–›√›À· i‡ ‹Æ‹ Æ‹vÊ”‹∑÷‹·©¢‹·§. C®Ê∆…
÷ʇ⁄PÊ Ø‡v‹· ‹ ‹·„∆P‹ WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ ؖʇ´‹ J¢›§ø· ‹Æ‹·∞ ՛Ջâ‹ ”‹ ‹·”ʬø·Æ›∞X         ‹Æ‹„∞ πo·r ""Ø–›R ‹· P‹ ‹·Ï ʇ Øg ›®‹ ´‹ ‹·Ï'' GÌ∑Ì¢Ê A ‹·„∆¬ WÊ„‡ ¢‹⁄W‹Ÿ‹
 ‹fiwπor√‹·. WÊ„‡ √‹˚‹}Ê ‹fiv‹· ‹ ª‹√‹ ‹”Êø·Æ‹·∞ ”‹ÌÀ´›Æ‹ ®‹«Ê…‡ ؇v‹«›X®‹™√‹„     ”‹Ì√‹˚‹}ÊWÊ ÷Ê„√‹q®‹™√‹„ A ‹√‹Æ‹·∞ q‡Q”‹· ‹ ‹ƒ®›™√ÊÌ®‹√Ê GÌ¢‹÷‹ P‹Í¢‹Z∞ƒ√‹∑÷‹·®‹·?
WÊ„‡ ÷‹¢Ê¬ ؖʇ´‹ ‹fiv‹∏ʇP›X®‹™ √›g¬ À´›Æ‹ ‹·Ìv‹∆W‹Ÿ‹· ÷›W‹„ ”‹Ì”‹¢‹·§ B        A–‹rP‹„R √›Z ʇՋÃ√‹ ª›√‹£‡ø· ‹√ʇƋ· ”‹√‹P›√‹®‹ ”‹÷›ø· ±‹vÊ®‹· h›£ ”‹ ʷ懟‹Æ‹
PÊ∆”‹ ‹Æ‹·∞ C®‹· ‹√ÊW‹„ ‹fiw∆….                               ‹fiw®›™√Ê¡·‡? √›g¬®‹ ‹·„«Ê ‹·„«ÊW‹Ÿ‹»…√‹· ‹ ÷›∆· JP‹„RoW‹⁄Ì®‹ gÆ‹
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /98

∑Ì©®‹™√‹·. A ‹√›¬√‹„ √›Z ʇՋÃ√‹ ª›√‹£ø· ‹√‹ h›£ ∏›Ì´‹ ‹√‹∆…. WÊ„‡ÀØÌ®‹
A£ ÷Êa‹·c «›ª‹ ±‹vÊø··£§√‹· ‹ ‹√‹»… C¢‹√‹ h›£ø· ‹√‹·, A®‹√‹∆„… ◊Ì®‹·⁄®‹
h›£ø· ‹√ʇ ÷Êbc®›™√Ê. WÊ„‡ÀWÊ h›£/´‹ ‹·ÏW‹Ÿ‹ ¢›√‹¢‹ ‹·¬À∆…. ®‹„√‹®‹ ∏›ÌW›…
®Ê‡Õ‹©Ì®‹∆„ Ø¡„‡W‹ ∑Ì©¢‹·§. A»… 27 ∆P‹“ WÊ„‡ ‹‚W‹⁄ Ê GÌ®‹· A ‹√ʇ ÷ʇ⁄®›™√Ê.
C¢‹§ WÊ„‡ ”‹ ʷ懟‹Æ‹PÊR ∑Ì©®‹™ PÊ˘”‹§√Ê„∑∫√‹·, ""¡·‡”‹· ÷‹·qr®Ê™‡ ÷‹”‹·ÀÆ‹ PÊ„qrWÊø·»….
WÊ„‡ ‹‚ Æ‹ ‹·W‹„ ±‹À¢‹ '' GÌ©®›™√Ê. √ÊÁ¢‹Æʇ Øg ›®‹ ‹·~°Æ‹ ‹·W‹. AÌ¢‹÷‹
 ‹·~°Æ‹ ‹·W‹Æ‹ BgÆ‹æ ”‹ÌW›£øfiX√‹· ‹ WÊ„‡ÀÆ‹ ”‹Ì√‹˚‹}ÊW›X √›Z ʇՋÃ√‹ ª›√‹£
±‹|¢Ê„qr®›™√Ê. C–›rXø·„ "" ‹·s‹W‹⁄WÊ ®‹·v‹·x PÊ„or√Ê gÆ‹√‹Æ‹·∞ ¢‹∆·±‹‚ ‹‚©∆…''
GÌ®‹· "" ‹·~°Æ‹ ‹·W‹'' AÌ¢‹ ∏Ê„‡v‹·Ï ÷›QPÊ„Ìw√‹· ‹ ®Ê‡ ʇWËv‹√‹· ÷ʇ⁄PÊ
؇w√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞, PÊ∆ ‹‚ ±‹£ PÊW‹Ÿ‹ ”‹∆…®‹ B√Ê„‡±‹ ‹Æ‹·∞ ÷ʇWÊ¢›Æʇ ”‹◊”‹∆· ”›´‹¬?
                                              It is much easier to be critical than
                                                   to be correct.
                                                  Benjamin Disraeli
                                                  14 g·«ÊÁ 2007
                J̮ʄ̮‹· ±‹‚o    ‹Æ‹·∞ ‹·W‹·b ÷›Q®›W‹∆„ J̮ʄ̮‹· Àa›√‹W‹Ÿ‹· ¢Ê√Ê®‹·
               PÊ„Ÿ‹·¤¢›§ ÷Ê„‡W‹·¢‹§ Ê!
                 B¢‹Æ‹ Õ‹ ‹·, Õ‹ ®Ê≠ ØgP‹„R Aa‹cƒ ÷‹·qr”‹·¢‹§®Ê. B¢‹ øfi ‹ ‹·÷‹ ‹·®È Ap›r, A∑·
                                                  æ
                ‹·”‹∏È A«È √‹k·T›ÏÀ, BøÂÈ ‹·ÆÈ A«È √‹k· ›◊ƒ, P‹µ‡«È A÷‹®ÈW‹⁄W‹„ P‹w Ê·
               ø·∆…. A–Ê„rÌ®‹· ÷Ê„‡ ‹ÂÈ ‹PÈÏ ‹fiw®›™ÆÊ. CÌ®‹· ÆÊ¢‹§√‹ PÊ„‡w ÷‹ƒø··£§√‹· ‹
                Ê·|‘Æ‹÷›v‹¬®‹»… À–‹π‡g 𣧮‹ ‹Æʇ A ‹Æ‹·.
                 ÷ʇWÊ AÌ£‡√›?
                 ""E¢‹§√‹ ª›√‹¢‹©Ì®‹ ®‹Q“| ª›√‹¢‹®‹ ‹√ÊW‹„ a›b√‹· ‹ ±‹Œc ‹· ZorW‹Ÿ‹ Jo·r
16 ”›ÀWÊ ‹··Æ‹·∞w ∑√Êø·∆·   E®‹™ 2,200 Q«Ê„‡ À·‡o√ÈW‹Ÿ›®‹√Ê AW‹∆ ”‹· ‹fi√‹· 100 Q«Ê„‡ À·‡o√È.
               W‹·g√›¢È, ‹·÷› √›–‹Û, WÊ„‡ ›, P‹Æ›ÏoP‹, ¢‹À·Ÿ‹·Æ›v‹· ÷›W‹„ Pʇ√‹Ÿ‹W‹Ÿ‹ ‹ √ÊW‹„
  A–Êr«›… K©PÊ„Ÿ‹¤∏ʇQ¢›§?  À”‹§ƒ‘√‹· ‹ ±‹Œc ‹· ZorW‹Ÿ‹· ±‹Œc ‹· P‹√› ‹⁄WÊ ”‹ ‹fiƛ̢‹√‹ ›X ”›W‹·¢‹§ Ê. B®‹√Ê
               A¢‹¬Ì¢‹ E®‹™ ›®‹, À”›§√‹ ›®‹ ÷›W‹„ ®‹or ›®‹ ZorW‹Ÿ‹· C√‹· ‹‚®Ê‡ P‹Æ›ÏoP‹
               ®‹»…. ∏ÊŸ‹W›À, E¢‹§√‹ P‹Æ‹∞v‹, ´›√‹ ›v‹, Œ ‹ Ê„W‹Y, Ev‹·≤, bP‹R ‹·W‹Ÿ‹„√‹·, ®‹Q“|
               P‹Æ‹∞v‹, PÊ„v‹W‹·, Ê·Á”‹„√‹·, a› ‹·√›g Æ‹W‹√‹ ◊‡WÊ √›g¬®‹ 10 i«Ê…W‹Ÿ‹ ‹·„∆P‹
               ÷›®‹· ÷Ê„‡W‹· ‹ ±‹Œc ‹· ZorW‹Ÿ‹ Jo·r E®‹™(Æ‹ ‹·æ √›g¬®‹»…) 700 Q.À·‡. ÷›W‹„
               AW‹∆ 200 Q.À·‡. ‹√ÊW‹„ ›¬≤”‹·¢‹§®Ê. P‹Æ›ÏoP‹®‹»… ÷›®‹· ÷Ê„‡W‹· ‹ ±‹Œc ‹·
               ZorW‹Ÿ‹Æ‹·∞ "" ‹·«ÊÆ›v‹·'' G̮ʇ P‹√Êø··¢›§√Ê. P‹√› ‹⁄ ÷›W‹„ ∑ø·∆· ‘‡ Ê·ø·
               Æ‹v‹· Ê ∑√‹· ‹ D ‹·«ÊÆ›v‹· 50 ”›À√‹ a‹®‹·√‹ Q.À·‡. ›¬≤§ø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®‹·™
               E¢‹§√‹ ‹·¢‹·§ ®‹Q“| ∑ø·∆· ‘‡ Ê· ÷›W‹„ P‹√› ‹⁄ ◊‡WÊ ‹·„√‹„ ±‹ ®Ê‡Õ‹W‹⁄WÊ
               ÷Ê„Ì©PÊ„Ìw®Ê. A∆…®Ê P‹Æ‹∞v‹, ¢‹·Ÿ‹·, PÊ„v‹ ‹ ±› ®Ê‡ŒP‹¢ÊW‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Êø·„ JÌ®‹·
               ∑÷‹· ‹··S¬ PÊ„ÌwøfiX®Ê.
                 G∆… AÌÕ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ W‹|ÆÊWÊ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìv›W‹ Æ‹ ‹·æ Wʃ«›… a‹Ÿ‹ ‹⁄WÊ " ‹·«ÊÆ›v‹·'
               A¢‹¬Ì¢‹ Bø·P‹qrÆ‹ ÷›W‹„ ±‹ Õ‹”‹§ ”‹ßŸ‹ GÌ®‹√Ê SÌw¢‹ ¢‹±›≥W‹®‹·!
                  ‹·«ÊÆ›v‹Æ‹·∞ G√‹v‹· Àª›W‹W‹Ÿ›X ÀÌW‹w”‹∑÷‹·®‹·. ∏ÊŸ‹W›À, E¢‹§√‹ P‹Æ‹∞v‹,
               ´›√‹ ›v‹, Œ ‹ Ê„W‹YW‹Ÿ‹ÆÊ„∞Ÿ‹WÊ„Ìv‹ E¢‹§√‹ ‹·«ÊÆ›v‹· ÷›W‹„ Ev‹·≤, bP‹R ‹·W‹
               Ÿ‹„√‹·, ®‹Q“| P‹Æ‹∞v‹, PÊ„v‹W‹·, Ê·Á”‹„√‹·, a› ‹·√›g Æ‹W‹√‹W‹⁄√‹· ‹ ®‹Q“| ‹·«ÊÆ›v‹·.
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /102                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /103

B®‹√Ê Æ‹ ‹·æ ÷Ê„‡√›o®‹ ‹··S¬ ¢›| D G√‹v‹„ ‹·«ÊÆ›v‹·W‹Ÿ‹ Æ‹v‹·ÀÆ‹ ª›W‹®‹»…         CÌ¢‹÷‹ À–‹ø·W‹Ÿ‹Ø∞o·rPÊ„Ìv‹· gÆ‹√‹Æ‹·∞ ”‹ÌZq”‹∆·, G£§P‹or∆· ‹··Ì®›W‹∏ʇP‹·.
∑√‹·¢‹§®Ê. AÌ®‹√Ê Ev‹·≤, ®‹Q“| P‹Æ‹∞v‹, Œ ‹ Ê„W‹Y ÷›W‹„ bP‹R ‹·W‹Ÿ‹„√‹· i«Ê…W‹⁄WÊ     CÌ¢‹÷‹ ÷Ê„‡√›oPÊR ∑Ì®‹„QÆ‹ ∏ÊÌ∑∆ ‹‰ ∏ʇP‹·. BW‹ ÷Ê„‡√›oPÊR ∑∆ ∑√‹·¢‹§®Ê.
”ʇƒ®‹ 8 ¢›∆„P‹·W‹Ÿ‹·. C»… ”‹„P‹§ ®‹Ÿ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ √‹b”‹· ‹ ‹·„∆P‹, a‹Ÿ‹ ‹⁄W‹Ÿ‹Æ‹·∞      ®Ê‡ ‹√‹·W‹⁄WÊ a‹⁄ ◊w®‹· Æ‹v‹·W‹∆· B√‹Ìº”‹·¢‹§ Ê. h›£ ªÊ‡®‹ π‡©WÊ
B¡„‡i”‹· ‹ ‹·„∆P‹ ‹W‹Ï ”‹ÌZ–‹Ï ‹Æ‹·∞ ±› √‹Ìº‘®‹√Ê D ¢›∆„P‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞            ∑Ì®‹√Ê ±‹√‹&À√‹·®‹≠ øfi√›¬ƒ®›™√ÊÌ∑·®‹· ∑◊√‹ÌW‹ ›X Ê·‡«›j£ø· ‹√‹ Øg ∑|°
P‹ Ê·‡| ›X Wʃ«›… ÷Ê„‡√›o®‹ Pʇ̮‹ W‹Ÿ‹Æ›∞X ‹fiv‹∑÷‹·®‹·. Æ› ‹‚ DW›W‹«Ê‡ I®‹·       ∑ø·«›W‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê ∑Ì®‹„QÆ‹ ∏ÊÌ∑∆À∆…©®‹™√Ê Æ‹ ‹·æ D ÷Ê„‡√›o ∑ƒ‡ ±Ê‰Ÿ‹·¤
¢›∆„P‹·W‹Ÿ‹»… P›øfiÏ√‹Ìª‹ ‹fiw®Ê™‡ Ê. C»…Æ‹ ∑v‹ ÷›W‹„ ØW‹Ï£P‹ P›À·ÏP‹√‹           ‹fi¢›W‹·¢‹§®Ê''.
±‹ ‹fi| Õʇ.30√‹—r ®‹™√‹„ Pʇ ‹∆ Õʇ.5√‹–‹·r ª‹„À· A ‹√‹ ◊w¢‹®‹»…®Ê. C¢‹§ Õʇ.5       2001, APÊ„r‡∑√ÈÆ‹»… h›SÏÌvÈÆ‹ P›wÆ‹ ‹·´Ê¬ CÌ¢‹÷‹ ”‹ÌÕÊ„‡´‹Æ› ‹√‹©ø·Æ‹·∞
√‹—r√‹· ‹ ª‹„ ‹fi»‡P‹√‹· Õʇ.35√‹–‹·r ª‹„À·ø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®›™√Ê. CÌ¢‹÷‹ ∑v‹ ÷›W‹„       ‹·Ì©qr®‹·™ ‹·¢›§√‹„ A∆… ‹·„√‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê ±Ê‰»‡”‹√‹ GÆÈPËÌo√ÈÆ‹»…
BW‹ª‹Ï Œ ‡ ‹·Ì¢‹√ÊÌ∑ G√‹v‹· ´‹· ‹W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê C√‹· ‹ ‹·´‹¬ ‹· ‹·or®‹ Œ ‡ ‹·Ì¢‹√‹     ÷‹¢‹Æ›®‹ ”›Pʇ¢È √›gÆÈ!!
”‹ÌTʬ Õʇ.50√‹—r®‹·™, Õʇ.34√‹–‹·r ª‹„À· A ‹√‹ ”›Ã¨‡Æ‹ ®‹»…®Ê. CÆ‹·∞ Œ ‡ ‹·Ì¢‹       B¢‹ ±‹ƒ, ±‹ƒøfiX À ‹ƒ‘√‹· ‹ ‹√‹©ø· I ‹¢Ê§‡Ÿ‹· ±‹‚oW‹Ÿ‹Æ‹·∞ £√‹·À ÷›P‹·£§®‹™√Ê
∏ʇ”›ø·W›√‹√‹· Õʇ.15√‹—r®‹·™, Õʇ.19√‹–‹·r ª‹„À·ø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®›™√Ê. D G∆…         ØgP‹„R BÕ‹cø·Ï ›W‹·¢‹§®Ê. ª›ƒ‡ ÷Ê„‡ ‹ÂÈ ‹PÈÏ ‹fiw ‹√‹© ‘®‹≠±‹w‘√‹· ‹‚®‹·
ª‹„ ‹fi»‡P‹√‹· JP‹R»W‹, ∏› ÷‹æ|, ∑Ìo ÷›W‹„ hÊÁÆ‹√›X®›™√Ê. B®‹√Ê ØW‹Ï£P‹          G®‹·™ P›|·¢‹§®Ê. √›ø·a‹„√‹·, ∑Ÿ›¤ƒ, W‹·∆∫W‹ÏW‹Ÿ‹Ì¢‹÷‹ ∑ø·∆· ‘‡ Ê·ø·»…
P›À·ÏP‹√‹· ‹fi¢‹ ®‹»¢‹ ÷›W‹„ B© ›‘ W‹Ÿ‹·. AÌ®‹√Ê ª‹„ ‹fi»‡P‹¢‹Ã ÷›W‹„           30 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ P›∆ ÷Ê|W›w®‹√‹„ W‹qrøfiX ÆÊ«Êø·„√‹· ‹‚®‹P›RW‹», ∑∆ ›®‹
h›£ ‹¬ ‹”Êßø· Æ‹v‹· Ê Æʇ√‹ ”‹Ì∑Ì´‹À®Ê GÌ®›¿·¢‹·. ØS√‹ ›®‹ AÌQ&AÌÕ‹W‹⁄          ÷Ê„‡√›o ‹Æ‹·∞ ”‹ÌZq”‹· ‹‚®‹P›RW‹» Æ‹P‹’∆ƒWÊ ”›´‹¬ ›W‹»∆…. ◊‡W›X Æ‹P‹’«È
∆…®‹ P›√‹| C»…Æ‹ B© ›‘W‹Ÿ‹ Jo·r ±‹ ‹fi| ‹Æ‹·∞ 20 ”›À√‹ GÌ®‹· AÌ®›g·            ÆÊ«Êø·Æ‹·∞ ±‹Œc ‹· ZorW‹⁄WÊ HPÊ ‹W›Ï¿·”‹∏ʇP‹· GÌ∑·®‹Æ‹·∞ B¢‹ P‹„∆ÌP‹–‹ ›X
 ‹fiv‹∑÷‹·®‹·. Õ‹ÍÌWʇƒ, PÊ„±‹≥, ‹·„w WÊ√ÊW‹Ÿ‹»… "WËv‹·…' GÌ®‹· P‹√Êø·«›W‹· ‹ D     À ‹ƒ”‹·¢›§ÆÊ. FƒWÊ Æ‹·XY ®›⁄ ‹fiw®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ±‹«›ø·Æ‹WÊÁ®‹· AÀ¢‹·PÊ„Ÿ‹¤∆· ±‹Œc ‹·
B© ›‘W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ®‹Q“| P‹Æ‹∞v‹ ÷›W‹„ Ev‹·≤ i«Ê…W‹Ÿ‹»… " ‹·«Ê P‹·wøfi' GÆ‹·∞¢›§√Ê.      ZorW‹Ÿ‹· ÷ʇWÊ A¢‹¬Ì¢‹ ”‹·√‹Q“¢‹ ¢›| GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ‹·Æ‹ ‹ƒPÊ ‹fiwPÊ„v‹·¢›§ÆÊ. A»…Æ‹
  D ‹·´Ê¬, P‹·®‹·√Ê ‹··S Aª‹øfi√‹|¬®‹»…√‹· ‹ ‹√‹Æ‹·∞ JP‹R»π∫”‹· ‹Ì¢Ê 1998√‹»…      ”› ‹fiiP‹ ‘ߣ&W‹£W‹Ÿ‹Æ‹·∞, ª‹„ ‹fi»‡P‹√‹ ”‹ÌTʬ, h›£ø·Æ‹·∞ ""pʇ∑«È''(PÊ„‡–‹rP‹)
”‹√‹P›√‹ B®Ê‡Õ‹ ÷Ê„√‹w‘®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ Cw‡ ª›W‹®‹»… £‡√› πW‹· ›¢› ‹√‹|             ÷›Q À ‹ƒ”‹·¢›§ÆÊ. ‹··Ì®Ê‡Æ‹· ‹fiv‹∏ʇP‹· GÌ∑·®‹√‹ ∑WÊYø·„ ØS√‹ ›X
”‹Í—røfiX®‹·™ ""Armed Economism''WÊ P›∆ ±‹P‹Ã ›X®Ê. √›gQ‡ø· Àa›√‹W‹Ÿ‹ÆÊ∞£§        ÷ʇŸ‹·¢›§ÆÊ.
PÊ„Ìv‹· ±‹ a›√›Ì®Ê„‡∆Æ‹, ÷Ê„‡√›o, ‹··–‹R√‹ Æ‹vÊ”‹∏ʇP‹·. h›£ ‹¬ ‹”Êßø· À√‹·®‹≠        ""A ‹√‹·'' ÷ʇ⁄®‹Ì¢Ê B¢‹ ""±‹ P›Ìv‹ ±‹Ìw¢‹''Æʇ ”‹ƒ!
B̮ʄ‡∆Æ‹ Æ‹vÊ”‹· ‹ ‹·„∆P‹ gÆ‹√‹Æ‹·∞ JW‹„Yw”‹∏ʇP‹·. B ‹·„∆P‹ √›g¬®‹»…            B®‹√Ê....
A¨P›√‹ ◊wø·∆· Æ‹ ‹·WÊ ”›´‹¬À®Ê GÌ∑·®‹Æ‹·∞ gÆ‹ƒWÊ ‹·Æ‹ ‹ƒPÊ ‹fiwPÊ„v‹∏ʇP‹·.         B¢‹Æ‹ ""±‹ P›Ìv‹ ±›Ìw¢‹¬''©Ì®‹ ”‹ ‹figPÊR ®Ê„√Ê£®›™ ®‹√‹„ HÆ‹·? JÌ®‹·
DW›W‹«Ê‡ B© ›‘ √ÊÁ¢‹ P‹„» ”‹ÌZ, P‹Æ›ÏoP‹ √ÊÁ¢‹ P‹„» ”‹ÌZ, P› Ì£ B© ›‘            ʇŸÊ ”›Pʇ¢È √›gÆÈ ”‹ ‹fig®‹ J⁄£W›X CÌ¢‹÷‹ ”‹ÌÕÊ„‡´‹Æ› ‹√‹©¡„Ì®‹Æ‹·∞
 ‹·◊Ÿ› ”‹ÌZ, ±‹ W‹£±‹√‹ À®›¬¶Ï Pʇ̮‹ ‹··Ì¢›®‹ ”‹ÌZoÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±› √‹Ìº”‹«›X®‹·™     √‹„≤‘®Ê™‡ BX®‹™√Ê, ØW‹Ï£P‹√‹Æ‹·∞ ∑v‹¢‹Æ‹®‹ P‹„±‹©Ì®‹ ÷ʇWÊ Ê·‡«Ê¢‹§ ∑÷‹·®‹·
C ‹‚W‹Ÿ‹ ‹··S¬ E®Ê™‡Õ‹ Æ‹ ‹·æ ""Õ‹¢‹· '"(BŸ‹· ‹ ”‹√‹P›√‹)ÀWÊ WÊ„¢›§W‹∏›√‹®‹·.       GÌ∑·®‹Æ‹·∞ √‹a‹Æ›¢‹æP‹ ›X À ‹ƒ‘ ÷ʇ⁄®‹™√Ê Æ› ‹‰ J±‹≥∑÷‹·©¢‹·§. gÆ‹√‹Æ‹·∞ ”‹ÌZq‘
  D ±‹ ®Ê‡Õ‹®‹»… ±‹ ‹··S ®Ê‡ ›∆ø·W‹Ÿ‹„ ∑√‹·¢‹§ Ê.                    ±‹ h›¢›Ì£ P‹ ›X¡·‡ EW‹ ÷Ê„‡√›oQR⁄©®‹™√‹„ øfi√‹„ ∏ʇv‹ AÆ‹·∞£§√‹»∆….
      ß                               Y
  ´‹ ‹·Ï”‹Ÿ‹ ‹·Ìg·Æ›•Ê‡Õ‹Ã√‹ ®Ê‡ ›∆ø· hÊÁÆ‹√‹ ◊w¢‹ ®‹»…®Ê. Õ‹ÍÌWʇƒ, QW‹, P‹Ÿ‹”‹W‹Ÿ‹·  P‹Ø–‹u B ‹√‹©ø·Æ‹·∞ øfi ‹‚®›®‹√‹„ ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø·®‹»… ‹·Ìw‘®‹™√Ê v›P‹r√ʇpÈ
∏› ÷‹æ|√‹ ‹··—rø·»… Ê. Ev‹·≤ø· Œ ‡P‹Í–‹° ®Ê‡ ›∆ø· ±Ê‡h› ‹√‹ ‹·s›¨‡Õ‹√‹          ±‹®‹Àø·„ ®Ê„√Êø··£§¢Ê§‡ÆÊ„‡! B®‹√Ê 1992√‹»…¡·‡ ±‹Œc ‹· ZorW‹Ÿ‹ Ê·‡«Ê P‹~°o·r,
◊w¢‹®‹»…®‹·™ A ‹√‹· ÀÕ‹Ã ◊Ì®‹„ ±‹ƒ–‹¢ÈÆ‹ Æ›ø·P‹√›X ®›™√Ê. CÆ‹·∞ ÷Ê„√‹Æ›v‹Æ‹·∞       P›∆· ”‹ Ê‘ C»…Æ‹ JŸ‹&÷Ê„√‹W‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ £⁄®‹·PÊ„Ìv‹ ”›Pʇ¢È ±‹ P›Ìv‹ «Ê‡SØø·
∏› ÷‹æ|√‹· hÊÁÆ‹ƒÌ®‹ P‹‘®‹·PÊ„Ìw®‹·™ hÊÁÆ‹ƒWÊ D ∑WÊY £‡ ‹ A”‹ ‹fi´›Æ‹À®Ê.         g¢ÊWÊ ±‹ S√‹ ›®‹ ∑Ì®‹„P‹Æ‹„∞ ◊w ø·∆· ÷Ê„√‹o. ÷›W›X JÌ®‹· ‹W‹Ï ʇ ÷›©
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /104

¢‹±‹‚≥ ‹Ì¢› ¿·¢‹·. A®‹√‹ ±‹ƒ}› ‹· ‹Æ‹·∞ Æ›ÀÌ®‹· P›|·£§®Ê™‡ Ê.
  ؇ ʇ ÷ʇ⁄, ©»…ø· g ›÷‹√‹«›«È ÆÊ÷‹√‹· ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø·®‹»… ›¬”‹ÌW‹ ‹fiw√‹· ‹
”›Pʇ¢ÈÆ‹ À®Ê¬¿·Ì®‹ B®‹ ±‹ ¡„‡gÆ‹ ›®‹√‹„ HÆ‹·? ”›ÀWÊ ‹··Æ‹·∞w ∑√Êø·∆·
A–Êr«›… K©PÊ„Ÿ‹¤∏ʇQ¢›§? ÷Ê„‡√›o, b‡√›o, A¨P›√‹ AÌ¢‹ A ‹fiø·P‹√‹ ¢‹«ÊPÊw‘
∑Ì®‹„P‹· ◊wø·· ‹Ì¢Ê ±Ê ‡√ʇ≤”‹· ‹, √›–‹ÛÀ√Ê„‡¨ a‹o· ‹qPÊW‹⁄WÊ ±Ê‰ ‡¢›’÷‹
؇v‹· ‹, ∑”È ”‹·v‹· ‹Ì¢Ê ±‹ aÊ„‡©”‹· ‹ ±›Ìw¢‹¬©Ì®‹ HÆ‹· ∑Ì¢‹· ”›ÃÀ·? Õʇ–‹±‹≥
WËv‹·…, ÊÌP‹pʇÕÈÆ‹Ì¢‹÷‹ A ‹fiø·P‹√‹ PÊ„«ÊWÊ ±Ê ‡√ʇ±‹}Ê Ø‡v‹· ‹‚®‹· A®ÊÌ•‹
±›Ìw¢‹¬?
   Ê„ÆÊ∞ √› Ê·‡WËv‹·… ÷›W‹„ B¢‹Æ‹ ±‹£∞ P› ʇ√‹ ‹·æÆ‹ ‹ √‹Ì¢‹÷‹ A ‹fiø·P‹√‹·
∑»øfiW‹∏ʇP›X®‹·™ ØgP‹„R ∏ʇ”‹√‹ ¢‹√‹·¢‹§®Ê. ∑v‹¢‹Æ‹®‹ ∏ʇWÊø·»… ∏ÊÌ©√‹· ‹ B
  ‹··SW‹Ÿ‹· ∏›w π©™√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P‹Ìv›W‹ Æ‹ ‹·W‹„ ®‹·@S ›W‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê A ‹√‹
”›ÀÆ‹ ◊Ì©√‹· ‹ P›√‹|W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹·v‹·P‹·¢›§ ÷Ê„√‹o√Ê ‘P‹·R ‹‚®‹· ”›Pʇ¢È π£§√‹· ‹
À–‹π‡gW‹Ÿ‹·. ÷›WÊ À–‹π‡g π¢‹·§ ‹ Ê„®‹∆· B¢‹ ”›P‹–‹·r ‘®‹≠¢Ê Æ‹vÊ‘®›™ÆÊ.
  ‹·«ÊÆ›wÆ‹ ∑WÊY £⁄®‹·PÊ„Ìw®›™ÆÊ. A»…Æ‹ ±‹ƒ‘ߣø·Æ‹·∞ A´‹¬ø·Æ‹ ‹fiw ®›™ÆÊ.     In the pasture of life, don't be a cowpie.
  ‹fiPÈ’Ï, ‹fi ʉ‡, «ÊØÆÈ, ”‹ÆÈ √‹k··, «› ʉ‡ √‹k··W‹Ÿ‹Æ‹·∞ BŸ‹ ›X K©PÊ„Ìw®›™ÆÊ.          Proverb
AÌ®‹ ‹fi¢‹ PÊR B¢‹Æ‹Æ‹·∞ "◊”›rƒø·ÆÈ' GÌ®‹· P‹√Êø·∆· ”›´‹¬ Ê? J”› ‹fi πÆÈ
«›vÊÆÈ, ‹··«›… E ‹·√È, √‹k·T›ÏÀ, √‹k· ›◊ƒø·Ì¢‹÷‹ ª‹¡„‡¢›≥®‹P‹√‹„ ®›⁄
  ‹fiv‹· ‹ ‹··Æ‹∞ ¢‹ ‹·æ ®›⁄ø· Pʇ̮‹ ®‹ ∑WÊY A´‹¬ø·Æ‹ ‹fiv‹·¢›§√Ê. ‹fi◊£
P‹«Ê÷›P‹·¢›§√Ê. P‹„∆ÌP‹–‹ ›X £⁄®‹·PÊ„Ÿ‹·¤¢›§√Ê. C ‹√‹Æ‹„∞ ◊”›rƒø·ÆÈ W‹ŸÊÌ®‹·
P‹√Êø··£§‡√›? ◊Ì®Ê a‹ƒ¢Ê ∏Ê„‡¨‘®‹ Ê·‡–‹·Û W‹ŸÊ‡ ◊‡WÊ øfi√›¬√‹ÆÊ„∞‡
"◊”›rƒø·ÆÈ' GÌ®‹· P‹√Êø·∆· ÷Ê„√‹o√Ê C ‹ƒÌ®‹ ±›s‹ ÷ʇ⁄‘PÊ„Ÿ‹·¤£§√‹· ‹
”‹ ‹fig®‹ W‹£¡·‡Æ‹·? P›v‹»… W‹ÆÈ ◊w©√‹· ‹ Æ‹P‹’∆ƒXÌ¢‹ F√Ê„Ÿ‹WÊ ±ÊÆÈ
◊w®‹·PÊ„Ìv‹· gÆ‹√‹Æ‹·∞ ®›ƒ ¢‹≤≥”‹·£§√‹· ‹ ‹√ʇ ÷Êa‹·c A±›ø·P›ƒ. ”›Pʇ¢È
√›gÆÈÆ‹Æ‹·∞ ◊”›rƒø·ÆÈ GÌ®‹· ÷Ê„W‹Ÿ‹· ‹ C ‹√‹· a‹Ì®‹±‹≥, ∏›W‹±‹≥ ÷‹ƒgÆÈ√‹Æ‹„∞
  ‹·÷›ÆÈ ÷Ê„‡√›oW›√‹√‹Ì¢Ê b£ ”‹·¢›§√Ê. ◊‡WÊ P›Æ‹„Æ‹·∏›◊√‹ ÷›W‹„ À®‹ÃÌ”‹P‹
P‹Í¢‹¬W‹⁄WÊ ∏ÊÌ∑∆ ؇v‹·¢›§, B¶ÏP‹ ”› ‹fi g¬Õ›◊¢‹Ã®‹ ∑WÊY ∏Ê„W‹ŸÊ πv‹·¢›§ C√‹· ‹
C ‹√‹· h›W‹£‡P‹√‹|®‹ "Byproduct' B®‹ IÕ›√›À· P›ƒÆ‹»… F√Ê„Ÿ‹WÊ ∏›w
W›vÈÏ Co·rPÊ„Ìv‹· Kv›v‹·£§√‹·¢›§√Ê. B®‹√Ê ”›ø·· ‹ ‹√‹· ”› ‹fiÆ‹¬√‹·.
  B®‹™ƒÌ®‹ P›wXÌ¢‹ Ê„®‹∆· F√Ê„Ÿ‹WÊ "P‹„ÌπÌWÈ B±‹√ʇՋÆÈ' Æ‹vÊø·∏ʇP‹·.
BW‹ ±‹Œc ‹· Zor®‹»… A ‹fiø·P‹√‹· ®›ƒ ¢‹±‹‚≥ ‹‚®‹· ÷›W‹„ A ‹√‹ √‹P‹§ ÷‹ƒø·· ‹‚®‹·
Ø∆·…¢‹§®Ê.
                                                 17 ¥Ê∑ ‹ƒ 2007
                AÌWÊÁ     Ê·‡«Ê ¢‹Ì∏›P‹· Co·r, A®‹PÊR ØÌ∏Ê √‹”‹ ∏Ê√Ê‘ ∏›¿·WÊ ÷›QPÊ„Ìv‹·
               a‹±‹≥ƒ”‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ πor√Ê ∏ʇ√Ê øfi ‹ PÊ∆”‹ ‹‰ E⁄©∆…!
                ""AWÊ„‡, A b ‹·~ø·Æ‹·∞ CÆ‹„∞ PÊv‹À∆…. JÌ®‹· P›∆®‹»… A®‹ƒÌ®‹ Ø¢‹¬ ‹‰
               ®‹or ÷Ê„WÊ ∑√‹·£§¢‹·§. A”‹ÌS¬ gÆ‹√‹· A»… PÊ∆”‹ ‹fiv‹·£§®‹™√‹·. ƛƋ„ P‹„v‹ A®Ê‡
               À·«ÈÆ‹»… 30 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ P›∆ PÊ∆”‹ ‹fiw®Ê™‡ÆÊ. B®‹√Ê C ‹¢‹·§ HÆ‹„ E⁄©∆…. G∆… ‹‰
               P‹|æ√ÊøfiX Ê. Æ‹Æ‹W‹Ì¢‹„ ‹Í£§ø·„ C∆…, ª‹À–‹¬ ‹‰ C∆…. Æ‹Æ‹∞ ”Ê∞‡◊¢‹√‹ P‹•Êø·„
               C®Ê‡'' GÆ‹·∞ ‹ I ‹¢Ê§‡Ÿ‹· ‹–‹Ï®‹ ±›Ìv‹·√‹ÌW‹ ∆P‹“ æ| ”›⁄ÃWÊ E⁄©√‹· ‹‚®‹· ∑ƒ‡
               ÆÊÆ‹±‹‚W‹Ÿ‹–Êr.
                 ‹··Ì∏ÊÁÆ‹ aÊÁÆ› À·«È, W‹¢‹·§ WÊÁ√‹£§ØÌ®‹ ¢‹«Ê¡·£§ ØÌ£®‹™ ”‹ßŸ‹®‹»… ÷‹W‹∆„
                     ∞                            …
               √›£ ¡·Æ‹®Ê Ø ‹fiÏ| P›ø·Ï Æ‹vÊø··£§®Ê. "®Ê„‡‘§ W‹„ ±È' A«Ê„Ì®‹· ∑÷‹· ‹·÷‹w
               P‹orv‹ ‹Æ‹·∞ Ø ‹fiÏ| ‹fiv‹·£§®Ê. aÊÁÆ› À·«È ØÌ®‹ ”‹Ã∆≥ ʇ ®‹„√‹®‹»…√‹· ‹ "”›ÃÆÈ'
               À·∆…Æ‹„∞ ÆÊ∆”‹ ‹·WÊ„⁄”‹ «›X®‹·™ A»… skyscraper (W‹W‹Æ‹ a‹·Ìπ P‹orv‹) Ø ‹fiÏ|
               WÊ„Ÿ‹·¤£§®Ê.
                ÷›W›®‹√Ê P›À·ÏP‹√ʇPÊ ±‹ £ª‹q”‹»∆…?
                ÆÊÆ‹±‹‚ C±‹≥¢ÊÙ®‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®‹PÊR ”›W‹·¢‹§®Ê. A ‹¢‹·§ 1982, gÆ‹ ‹ƒ 18. ‹··Ì∏ÊÁÆ‹
                ‹·÷› g ‹⁄ ‹··–‹R√‹ B√‹Ìª‹ ›X®‹·™ A®Ê‡ ©Æ‹. ∏Ê„‡Æ‹”È ‹·¢‹·§ ÷ÊbcÆ‹ ”‹Ì∑Ÿ‹
17 ∑∆ P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹ √‹pÊr,  ؇v‹· ‹ ‹√ÊW‹„ PÊ∆”‹PÊR ÷Ê„‡W‹∏ʇw GÌ®‹· P›À·ÏP‹ Æ›ø·P‹ v›. ®‹¢›§ ”› ‹·Ì¢È
               P‹√Ê Ø‡w®‹™√‹·. E¢‹§ ‹· ª‹À–‹¬®‹ ؃‡PÊ“ ÷Ê„¢‹·§ ‹··Ì∏ÊÁÆ‹ 50P‹„R ÷Êa‹·c À·«ÈW‹Ÿ‹

  ∑®‹·P‹· ‹·„√›"∑pÊr'!   2.5 ∆P‹“P‹„R A¨P‹ P›À·ÏP‹√‹· ®‹¢›§ ”› ‹·Ì¢È P‹√ÊWÊ KWÊ„qr®‹™√‹·. ‹··–‹R√‹QR⁄ ©®‹™
               ”›À√›√‹· P›À·ÏP‹√‹· ∑̨¢‹√›®‹√‹·.
                A√›gP‹ ±‹ƒ‘ߣø·Æ‹·∞ Øø·Ì¢‹ |PÊR ¢‹√‹∆· ”ʇÆÊ ÷›W‹„ W‹w ª‹®‹ ¢› ±‹vÊø·Æ‹·∞
               P‹√Ê”‹∏ʇP›X ∑Ì¢‹·. A®‹· ‹··Ì∏ÊÁ ‹fi¢‹ ‹∆…, √›–‹Û®‹ ±›»Wʇ JÌ®‹· turning
               point. 1982√‹»… G∆…√‹„ ±‹ £ª‹oÆÊ ‹fiw®‹√‹·. B®‹√Ê ÷‹¢›ÕÊø·Æ‹·∞ πor√Ê ∏ʇ√ʇƋ„
               ‘W‹»∆….
                CÌ®‹· ”ÊÌo «È ‹··Ì∏ÊÁÆ‹»…√‹· ‹ g ‹⁄ P›T›ÏÆÊW‹Ÿ‹ Jo·r gÀ·‡ØÆ‹ ∏Ê«Ê ƒø·«È
               G”Êr‡pÈ ª›–Êø·»… 10 ”›À√‹ PÊ„‡q √‹„.W‹Ÿ‹Æ‹·∞ À·‡√‹·¢‹§®Ê! 2005, g„ÆÈÆ‹»…
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /108                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /109

√›—Û‡ø· g ‹⁄ ØW‹ ‹·PÊR ”ʇƒ®‹™ " ‹··Ì∏ÊÁ pÊPÈ’pÊÁ«È À·«È'' AÆ‹·∞ ©»…ø· ±‹ £—u¢‹      Ê·‡«Ê GÌ®‹„ ”‹ƒø·®‹ P‹W‹Y¢‹§∆· B ‹ƒ‘¢‹·. ‹·„√‹· ∆P‹“ C®‹™ g ‹⁄ P›À·ÏP‹√‹
w.G«È.G¥È. W‹„ ±È 702 PÊ„‡q √‹„.W‹⁄WÊ Sƒ‡© ‹fiw®‹™√Ê, A±Ê‰«Ê„ À·∆…Æ‹·∞         ”‹ÌTʬ CÌ®‹· Pʇ ‹∆ 25 ”›À√‹QR⁄©®Ê. E⁄®‹ ‹√‹· π‡© ±›«›X ®›™√Ê.
180 PÊ„‡q √‹„.W‹⁄WÊ ‹fi√›o ‹fiv‹«›X®Ê. g·≤o√È À·∆…Æ‹·∞ 276 PÊ„‡q.           ÷‹©ÆÊÌo· £ÌW‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹ PÊ∆”‹PÊR ‹·√‹⁄®‹ ‹ƒWÊ JÌ©–‹·r ±‹ƒ÷›√‹ ؇w
√‹„.W‹⁄WÊ ‹fiƒ®‹™√Ê, Œ ‹”ʇƛ ”‹Ì”‹®‹ ÷›W‹„ ‹fii «Ê„‡P‹”‹ª›´‹¬P‹“ ‹·ÆÊ„‡÷‹√È      PÊÁ¢Ê„ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹ ‹fi»‡P‹√‹·, P›T›ÏÆÊW‹Ÿ‹ÆÊ∞‡ ‹fi√›o ‹fiw, PÊ„‡q PÊ„‡q
hÊ„‡—ø· ‹√‹ ±‹‚¢‹ EÆÊæ‡ÕÈ A ‹√‹· PÊ„‡◊Æ‹„√È À·∆…Æ‹·∞ 421 PÊ„‡q √‹„.W‹⁄WÊ        √‹„.W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Q”ÊX⁄‘PÊ„Ìw®›™√Ê.
Sƒ‡© ‹fiw®›™√Ê. ®Ê„‡‘§ W‹„ ±È 53 PÊ„‡q √‹„. PÊ„o·r aÊÁÆ› À·∆…Æ‹·∞ Sƒ‡©‘®Ê.         Æ‹ ‹·æ»…Æ‹ ±‹ƒ‘ߣø·„ ºÆ‹∞ ›X∆….
A»… 20 AÌ¢‹‘§Æ‹ P‹orv‹ ‹Æ‹·∞ Ø ‹fiÏ| ‹fiv‹·£§®Ê.                      ""Manchester of the South'' GÌ∑ ÷ÊW‹Y⁄PÊ ±‹vÊ©®‹™ ®› ‹|WÊ√Êø· g ‹⁄
   ‹··Ì∏ÊÁ ¢‹Æ‹∞ C£÷›”‹ ‹ÆÊ∞‡, W‹¢‹ ÊÁª‹ ‹ ‹ÆÊ∞‡ A⁄‘ ÷›P‹·£§®Ê!           E©™ Ê· G̮ʄ‡ C£÷›”‹®‹ ±‹‚o ”ʇƒ®Ê. C»…Æ‹ P›T›ÏÆÊW‹Ÿ‹· ÷Êa‹„cP‹w Ê·
  C±‹≥¢ÊÙ®‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê G√‹v‹„ ‹√Ê ∆P‹“ P›À·ÏP‹√‹· ‹··–‹R√‹QR⁄®›W‹ ∆P›“Ì¢‹√‹   ”‹Ì±‹‰|Ï ›X ”‹ßX¢‹WÊ„Ìv‹· ÷‹¢‹·§ ‹–‹ÏW‹ŸÊ‡ B®‹ ‹‚. C∆„… P‹„v‹ P›À·ÏP‹ƒWÊ
P‹·o·Ì∑W‹Ÿ‹· E±‹ ›”‹ π©™®‹™ ‹‚. B ZoÆÊø· Æ‹Ì¢‹√‹ ‹··Ì∏ÊÁ ‹·¢Ê§ Ê„®‹»Æ‹Ì¢›       I ‹¢Ê„§‡, A√‹ ‹¢Ê„§‡ ”›À√‹ ±‹ƒ÷›√‹ PÊ„or ‹fi»‡P‹√‹· P›T›ÏÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ‹··bc
W‹»∆…. P›À·ÏP‹√‹»… PÊ∆ ‹√‹· B¢‹æ÷‹¢Ê¬ ‹fiwPÊ„Ìv‹√Ê, ‹·¢Ê§ PÊ∆ ‹√‹· ¢‹ ‹·æ ¢‹ ‹·æ    PÊÁ¢Ê„ŸÊ®‹·PÊ„Ìw®›™√Ê. WË√‹ ‹ø··¢‹ ›X ®‹·w®‹· £Æ‹·∞£§®‹™ P›À·ÏP‹√‹· ®‹·w Ê·¡·‡
”‹ÃW› ‹·W‹⁄WÊ ‹·√‹⁄®‹√‹·.                               PÊÁ¢‹≤≥ ÷Ê„‡®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ BpÊ„‡, W‹„v‹ÌW‹wW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Co·rPÊ„Ìv‹· ∑®‹·P‹· ”‹ Ê”‹∏ʇP›X
  ®Ê‡ ‹√‹· A ‹¢‹·§ ‹fi»‡P‹√‹ ±‹√‹ ›X®‹™!                       ∑Ì©®Ê. ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹ πØ∞ À·«È, a‹Ì®› ‘≥Ø∞ÌWÈ À·«È, √›h› À·«È, À·Æ‹ ‹Ï
  C±‹≥¢ÊÙ®‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ÆÊ„‡w®‹√Ê øfi ‹ ”‹ßŸ‹W‹Ÿ‹· ‹··Ì∏ÊÁÆ‹ PÊÁW›ƒQ‡P‹√‹|®‹  À·«È, Ê·Á”‹„ƒÆ‹ PÊ.B√È. À·«ÈW‹Ÿ‹„ ‹··bc÷Ê„‡X Ê. Æ‹ ‹·æ∆„… P›À·ÏP‹√‹· π‡©
C£÷›”‹ ‹Æ‹·∞ ”›√‹·£§®‹™ ʉ‡ B g ‹⁄ À·«ÈW‹Ÿ‹· ”‹Ì±‹‰|Ï ›X ‹·√ÊøfiX           ±›«›X®›™√Ê.
A«Ê…∆… ¥Ê…$ÁK ‹√ÈW‹Ÿ‹·, ∑Í÷‹¢È ‹fi√›o ‹·⁄WÊW‹Ÿ‹·, skyscraperW‹Ÿ‹·, ±‹Ìa‹¢›√›        ÷›W‹Ì¢‹ ∑pÊr E¢›≥®‹ÆÊøfiW‹», ∑Ÿ‹PÊøfiW‹» P‹w Ê· øfiX∆….
÷Ê„‡pÊ«ÈW‹Ÿ‹· ÷‹√‹ÀPÊ„Ìv‹· ØÌ£ Ê. Ø—ø·WÊ„Ìw√‹· ‹ PÊ∆ b ‹·~W‹Ÿ‹· ÷›W‹„           CÆ‹„∞ ÷Êa›cX®Ê! C–›rXø·„ ∆P›“Ì¢‹√‹ gÆ‹ƒWÊ AÆ‹∞®‹ ‹fiW‹Ï ›X®‹™ g ‹⁄
∏›X∆· ‹··bc√‹· ‹ P›T›ÏÆÊW‹Ÿ‹· ""Manchester of the East'' GÌ∑ ‹··Ì∏ÊÁÆ‹         P›T›ÏÆÊW‹Ÿ‹· ‹··bc÷Ê„‡W‹∆· P›√‹|À–Êr. D ◊Ì®Ê ‹PÈϥʉ‡”ÈÏ ‹··S¬ ›X¢‹·§.
W‹¢‹P›∆®‹ ÷ÊW‹Y⁄PÊø·Æ‹·∞ ÆÊÆ‹≤‘ PÊ„v‹·¢‹§ ‹–Êr. P‹ŸÊ®‹ gÆ‹ ‹ƒ 18PÊR ‹··Ì∏ÊÁ ‹·÷›    B®‹√Ê DW‹ ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹ ‹··S¬ ›X®Ê. CÌ¢‹÷‹ ”‹ÌP‹ ‹·| ‹Æ‹·∞ ¢‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∆· Æ‹ ‹·æ
 ‹··–‹R√‹PÊR 25 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹· ¢‹·Ìπ®‹ ◊ÆÊ∞«Êø·»… ""ƒ‡w¥È v›pÈP›Ì'' CÌ¢‹÷‹ JÌ®‹·      À·«ÈW‹⁄WÊ ”›´‹¬ ›W‹»∆…. JÌ®ÊvÊ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹ ◊w¢‹®‹»…®‹™ P›À·ÏP‹ ”‹ÌZoÆÊW‹Ÿ‹·
 ‹·Æ‹P‹∆P‹· ‹ ‹√‹©ø·Æ‹·∞ ±‹ P‹q‘®Ê.                           ‹fi»‡P‹√‹Æ‹·∞ Q¢‹·§ £Æ‹·∞ ‹ ∑WÊYø·–Êr‡ ¡„‡b”‹«›√‹Ìº‘®‹ ‹‚. A ‹‚W‹⁄WÊ ¢‹ ‹·æ
    ‹··Ì∏ÊÁÆ‹ Ê„®‹∆ g ‹⁄ P›T›ÏÆÊ "∏›Ì∏Ê ‘≥Ø∞ÌWÈ À·«È' ±› √‹Ìª‹ ›X®‹·™        ”‹Ì∑Ÿ‹ ”‹ ‹∆¢‹·§W‹Ÿ‹· ‹··S¬ ›®‹ ʇ ÷Ê„√‹¢‹· P‹Ì±‹Øø· B¶ÏP‹ ‘ߣW‹£ø· ∑WÊY
1854√‹»…. π oÆÈ B P›∆®‹»… A Ê·ƒP‹©Ì®‹ ÷‹£§ø·Æ‹·∞ B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤£§¢‹·§.      P›¬√Ê GÆ‹∞»∆…. CÌ¢‹÷‹ ""À·»pÊÌpÈ pÊ ‡vÈø·„Øø·Ø”‹Ì'' PÊÁW›ƒP› PÊ“‡¢‹ ‹Æ‹·∞
B®‹√Ê A Ê·ƒP‹®‹»… ±Ë√‹ ”‹ ‹·√‹ ª‹·X«Ê®‹™ P›√‹|, ÷‹£§ ±‹‰√ÊÁPÊ ØÌ¢‹·÷Ê„‡¿·¢‹·.     PÊŸ‹WÊŸÊø·«› √‹Ìº‘¢‹·.
BW‹ π oÆÈÆ‹ ∏ʇwPÊø· ◊ÆÊ∞«Êø·»… ª›√‹¢‹®‹»… g ‹⁄ E®‹¬ ‹· B√‹Ìª‹ ›¿·¢‹·.           CÆÊ„∞Ì®ÊvÊ, ‹fi»‡P‹√‹„ P‹„v‹ ¢ÊƒWÊ ‹Ìa‹ÆÊ, «›ª‹PÊ„‡√‹¢‹Æ‹®‹Ì¢‹÷‹
1980√‹ ʇŸÊWÊ ‹··Ì∏ÊÁ JÌ®‹√‹«Ê…‡ 3 ∆P‹“ g ‹⁄ P›À·ÏP‹ƒ®‹™√‹·. B®‹√Ê v›. ®‹¢›§      Av‹x ‹fiW‹ÏW‹⁄Ì®‹ ®‹·v‹·x ‹fiv‹∆· ø·£∞‘®‹√ʇ ÀÆ‹@ ”‹·´›ƒ¢‹ ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹ ‹Æ‹·∞
”› ‹·Ì¢È A ‹√‹ ÷‹·a‹·c P‹√ÊWÊ KWÊ„o·r Æ‹vÊ‘®‹ ‹··–‹R√‹ Ê„®‹«Ê‡ Æ‹√‹Ÿ‹·£§®‹™ g ‹⁄    AŸ‹ ‹w‘PÊ„Ìv‹· E¢›≥®‹ÆÊø·Æ‹·∞ ÷Êbc”‹· ‹ P‹vÊ W‹ ‹·Æ‹PÊ„v‹»∆…. A ‹√‹®‹·™ trader
E©™ Ê·ø·ÆÊ∞‡ ƛՋ ‹fiw¢‹·.                               mentality. B®‹√Ê h›W‹£‡P‹√‹|®‹ ◊ÆÊ∞«Êø·»… ”‹·´›ƒ¢‹ ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹®‹ AŸ‹ ‹wPÊ
  ª›√‹¢‹®‹ P›À·ÏP‹ C£÷›”‹®‹«Ê…‡ A¢‹¬Ì¢‹ ©‡ZÏ P›∆, AÌ®‹√Ê ”‹¢‹¢‹ 18 £ÌW‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹    £‡√› AØ ›ø·Ï ›X¢‹·§. ◊‡WÊ ¢‹ ‹·WÊ–‹·r Xo·r¢‹§®Ê GÆ‹·∞ ‹ ‹fi»‡P‹√‹· ‹·¢‹·§
P›∆ Æ‹vÊ®‹ ‹··–‹R√‹ P›T›ÏÆÊW‹Ÿ‹· ”‹ßX¢‹WÊ„Ÿ‹·¤ ‹Ì¢Ê ‹fiw¢‹·. ¢‹Æ‹∞ g ‹⁄ E©™ Ê·     P›À·ÏP‹√‹ ´Ê„‡√‹}Ê ÷›W‹„ ®‹„√‹®‹Í—rø· PÊ„√‹¢Ê Cw‡ E®‹¬ ‹· ‹ÆÊ∞‡ PÊŸ‹WÊŸÊ®‹ ‹‚.
W›X T›¬£ ±‹vÊ©®‹™ ‹··Ì∏ÊÁ ‹·¢Ê§ aʇ¢‹ƒ‘PÊ„Ÿ‹¤»∆…. g¢ÊWÊ P›À·ÏP‹√‹ ª‹À–‹¬®‹       ª‹À–‹¬ ‹Æ‹·∞, ∑®‹·P‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡v‹· ‹ CÌ¢‹÷‹ Õ‹„Æ‹¬¢Ê ¿·Ì®›X JÌ®‹· ±‹ Q ¡·¡·‡
               ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /110

ØÌ¢‹· ÷Ê„‡W‹· ‹Ì¢›¿·¢‹·. CÌ®‹· ‹fi»‡P‹√‹· P›T›ÏÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ‹fi√›o ‹fiw
ƒø·«È G”Êr‡pÈØÌ®‹ JÌ©–‹·r ÷‹| W‹⁄‘PÊ„Ìv‹√Ê, P›À·ÏP‹√‹ ∑®‹·QÆ‹ Æʇ¡·Y¡·‡
÷‹ƒ®‹·÷Ê„‡X®Ê.
 A√‹ÀÌ®È, hÊ‘q W‹Ÿ‹Ì¢‹÷‹ JÌ®Ê√‹v‹· ®ÊÁ¢‹¬ À·«ÈW‹Ÿ‹· Cw‡ ®Ê‡Õ‹P›RW‹· ‹–‹·r ∑pÊr
E¢›≥®‹ÆÊ ‹fiv‹·£§®‹™√Ê, P›À·ÏP‹√‹ ∑®‹·Pʇ ‹·„√›"∑pÊr' øfiX®Ê.
                                         The world is a stage and most of us are
                                            desperately unrehearsed.
                                               Sean O'Casey
                                                19 Ê·‡ 2007
               APÊ„r‡∑√È 2005√‹»… ‘”Ê„R P‹Ì±‹Ø (CISCO) 1.1 Õ‹¢‹PÊ„‡q v›∆√È ∑Ìv‹ ›Ÿ‹
             ¢Ê„v‹X”‹· ‹‚®›X ]„‡–‹}Ê ‹fiw¢‹·. ›√‹ P‹ŸÊø·· ‹–‹r√‹»… SemIndia-AMD
             P‹Ì±‹Ø b±È E¢›≥®‹ÆÊ ˚ʇ¢‹≈®‹»… ‹·„√‹· Õ‹¢‹PÊ„‡q v›∆√È ÷‹| ÷‹„v‹· ‹‚®›X
             £⁄‘¢‹·. ‹·¢Ê„§Ì®‹· ›√‹®‹«Ê…‡ GGÌwø· ±‹≈£”‹≥¨Ïøfi®‹ CÌpÊ«È ‹··Ì©Æ‹ I®‹·
              ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… 1.05 Õ‹¢‹PÊ„‡q v›∆√È ∑Ìv‹ ›Ÿ‹ ¢Ê„v‹X”‹· ‹‚®›X ÷ʇ⁄¢‹·. C®›X
             G√‹v‹· ©Æ‹W‹Ÿ‹«Ê…‡ Ê·ÁPÊ„≈”›¥Èr P‹Ì±‹Øø· A´‹¬˚‹ π«ÈWʇpÈ’ ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊ ÷›W‹„
             Aº ‹Í©≠ (R & D) ˚ʇ¢‹≈®‹»… 1.7 Õ‹¢‹PÊ„‡q v›∆√È ∑Ìv‹ ›Ÿ‹ ÷‹„v‹· ‹‚®›X
              ›W›™Æ‹ ‹fiw®‹√‹·.
               ∑÷‹·Õ‹@ ®‹øfiب ‹fi√‹ÆÈ A ‹ƒWÊ ª›√‹£‡ø· √›gP›√‹|®‹ G π ‘ w W‹⁄XÌ¢‹
             Iq ‹·¢‹·§ pÊ»P›Ì ˚ʇ¢‹≈®‹ ”‹„˚‹ æW‹ŸÊ‡ ÷Êa›cX WÊ„£§®‹™ ‹‚!
               B¢‹ ØgP‹„R Tech-savvy. 1966 w”ÊÌ∑√È 5√‹Ì®‹· ¢‹À·Ÿ‹·Æ›wÆ‹ P‹·Ìª‹PÊ„‡|ÌÆ‹»…
             gØ‘®‹ ®‹øfiب ‹fi√‹ÆÈ A Ê·ƒP‹®‹ ÷› ‹ÏvÈÏ ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø·®‹»… ‹fi¬ÆʇhÈ
     18                                         æ
              Ê·ÌpÈ wX≈ ±‹vÊ©®›™√Ê. ÷›W›X ”‹÷‹g ›X B´‹·ØP‹ ¢‹Ì¢‹≈˛›Æ‹®‹ ”‹„˚‹ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∑∆…√‹·.
             ¢‹Ì¢‹≈˛›Æ‹ ÊÌ∑·®‹· ®Ê‡Õ‹®‹ Aº ‹Í©≠WÊ G–‹·r ‹·÷‹¢‹Ã±‹‰|Ï ›®‹·®‹· GÌ∑·®‹Æ‹·∞

P‹√‹·}›Ø¨, ›¬ Ê„‡÷‹P‹„R  A•‹Ï ‹fiwPÊ„Ìw ®›™√Ê. ÷›W›X¡·‡ ª›√‹¢‹ ‹Æ‹·∞ Pʇ ‹∆ AW‹Y®‹ P›À·ÏP‹ Õ‹Q§ø·Ì¢Ê
             P›|· ‹ Iq ˚ʇ¢‹≈®‹ ®ÊÁ¢‹¬ P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹ QÀ◊Ìw ª›√‹¢‹®‹»… Aº ‹Í©≠ ‹·¢‹·§ ”‹ÌÕÊ„‡´‹Æ›

∏ʇv‹ ʇ JÌ®‹· ±‹ƒ¨?   ZoP‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ß≤”‹· ‹Ì¢Ê ‹fiv‹· ‹»… ø·Õ‹‘Ãøfi®‹√‹·. CÌ¢‹÷‹ JÌ®‹· ±‹≈ø·¢‹∞®‹
             ¥‹∆ ›X ª›√‹¢‹PÊR ÷‹ÆÊ∞√‹v‹· Õ‹¢‹PÊ„‡q v›∆√È À®Ê‡Œ Æʇ√‹ ∑Ìv‹ ›Ÿ‹ ÷‹„wPÊ
             ÷‹ƒ®‹·∑Ì©®Ê. ∑÷‹·√›—Û‡ø· P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹· ª›√‹¢‹®‹»… E¢›≥®‹Æ› ZoP‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ß±‹ÆÊ
              ‹fiv‹·£§ Ê. C®‹ƒÌ®›X B¶ÏP‹ ±‹≈W‹£ø· g¢ÊWÊ E®Ê„¬‡W‹ ”‹Í—rø·„ BW‹·£§®Ê.
               B®‹√Ê ®‹øfiب ‹fi√‹ÆÈ GÌ®‹„ √›gP›√‹~øfiW‹ ∏ʇPÊÌ®‹· ∑ø·‘®‹ ‹√‹∆….
               Ao«È π÷›ƒ ›g±Ê‡¿·ø· ‹√‹ ”‹Ì±‹‚o®‹»… ›~g¬ ”‹b ‹√›X®‹™ ‹··√‹”Ê„‡⁄
              ‹fi√‹ÆÈ A ‹√‹ G√‹v‹Æʇ ‹·W‹Æʇ ®‹øfiب ‹fi√‹ÆÈ. ÷› ‹ÏvÈÏÆ‹»… ›¬”‹ÌW‹
              ‹fiw ª›√‹¢‹PÊR ‹·√‹⁄®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ A|° P‹«›Ø¨ ‹fi√‹ÆÈWÊ ”‹÷‹P›√‹ ؇v‹· ‹‚®‹√‹«Ê…‡
             ¢Ê„v‹X‘PÊ„Ìw®‹™√‹·. Cw‡ ®‹¸| ª›√‹¢‹®‹«Ê…‡ A£ ®Ê„v‹x qÀ h›∆ ›®‹ "”‹ÆÈ
             ÆÊpÈ ‹PÈÏ'Æ‹ ”›ß±‹P‹ P‹«›Ø¨ ‹fi√‹ÆÈ. A∆…®Ê ¢‹À·Ÿ‹·Æ›wÆ‹ ÷‹⁄¤ ÷‹⁄¤W‹⁄W‹„ Pʇ∑«È
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /114                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /115

”ʇ Ê J®‹X”‹·£§√‹· ‹ "”‹· ‹·ÌW‹» ÆÊpÈ ‹PÈÏ' P‹„v‹ ‹fi√‹ÆÈ P‹·o·Ì∑PÊR‡ ”ʇƒ®›™X®Ê.   g¢ÊWÊ A∏›¨¢‹ CÌo√ÈÆÊpÈ ”ʇ Êø·Æ‹·∞ P‹»≥”‹· ‹ ”‹∆· ›X T›”‹X ”ʇ ›
CÌ¢‹÷‹ ∑Í÷‹¢È qÀ ‹·¢‹·§ Pʇ∑«È h›∆ ‹Æ‹·∞ Ø ‹Ï◊”‹· ‹‚®‹· ”› ‹fiÆ‹¬ PÊ∆”‹ ‹∆….     ±‹‰√ÊÁPÊ®›√‹ƒXÌ¢‹∆„ P‹w Ê· ∏Ê«ÊWÊ AÌ®‹√Ê Pʇ ‹∆ 250 √‹„.W‹⁄WÊ ∏›≈vÈ∏›¬ÌvÈ
aÊÆÊ∞ÁÆ‹ ±‹≈£—u¢‹ «Ê„¡„«› P›«Ê‡hÈÆ‹»… A•‹ÏÕ›”‹˜®‹»… ±‹®‹À ÷›W‹„ ÷› ‹ÏvÈÏ       ”ʇ Êø·Æ‹·∞ ±›≈√‹Ìº‘®‹√‹·. A∆…®Ê "πG”ÈGÆÈG«È CÌwøfi 1' GÌ∑ ÀÕʇ–‹
ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø·®‹»… ‹·¢Ê„§Ì®‹· wX≈ ±‹vÊ©®‹™ ®‹øfiب ‹fi√‹ÆÈ PËo·ÌπP‹           ±›¬PʇhÈ ]„‡—”‹· ‹ ‹·„∆P‹ ®Ê‡Õ‹®‹ øfi ‹‚®Ê‡ ‹·„«Ê¿·Ì®‹ ‹·¢›§ ‹‚®Ê‡
E®‹¬ ‹· Ø ‹Ï÷‹}Êø·»… ª›XøfiX®‹™√‹·. B®‹√Ê 2003, Æ‹ ÊÌ∑√ÈÆ‹»… ©‡ZÏP›»‡Æ‹         ‹·„«ÊW‹„ Pʇ ‹∆ 1 √‹„. Æ›|¬ ÷›Q P‹√Ê ‹fiv‹· ‹Ì¢‹÷‹ ”Ë∆ª‹¬ ‹Æ‹„∞ P‹»≥‘®‹√‹·.
AÆ›√Ê„‡W‹¬©Ì®‹ ‹··√‹”Ê„‡⁄ ‹fi√‹ÆÈ AP›»P‹ ‹·√‹| ‹Æ‹∞≤≥®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ wGÌPÊWÊ        A–Êr‡ A∆…, T›”‹X pÊ»P›Ì P‹Ì±‹ØW‹⁄W‹„ E¢Ê§‡gÆ‹ ؇w®‹√‹·. ʉ‡v›¥Ê‰‡ÆÈ& ÷‹aÈ
Pʇ̮‹≈ ”‹√‹P›√‹®‹ ‹·or®‹»… JÌ®‹· W‹qr ´‹ÃØ¡·‡ Ev‹·X÷Ê„‡®‹Ì¢› ¿·¢‹·. CÌ¢‹÷‹      Æ‹v‹· Ê H±‹Ïqr√‹· ‹ pÊ»P›Ì ˚ʇ¢‹≈®‹ A£®Ê„v‹x Jv‹Ì∑wPÊø· ◊Ì®Êø·„ ‹fi√‹ÆÈ
”‹Ì©W‹≠ ‘ߣø·«Ê…‡ 2004√‹»… «Ê„‡P‹”‹ªÊ a‹·Æ› ‹}Êø·· ]„‡–‹}Êøfi¿·¢‹·. ‹fi√‹ÆÈ      A ‹√‹ E¢Ê§‡gÆ‹À®Ê. C ‹‚W‹Ÿ‹ g¢ÊWÊ G«ÊP›ÛØPÈ ‹”‹·§W‹Ÿ‹ ¢‹øfiƒP› ˚ʇ¢‹≈P‹„R ª›ƒ
±‹‚¢‹≈√›®‹ P‹«›Ø¨ A•‹ › ®‹øfiب C∑∫√‹»… J∑∫√‹· A±‹≥Æ‹ ”›ßÆ‹ ‹Æ‹·∞ ¢‹·Ì∑∏ʇP‹·     ±‹≈ ‹fi|®‹ À®Ê‡Œ ∑Ìv‹ ›Ÿ‹ ÷‹ƒ®‹· ∑√‹∆· ‹fi√‹ÆÈ P›√‹|√›X®›™√Ê. Iq
GÌ®‹· P‹√‹·}›Ø¨ ∑ø·‘®‹√‹·. B®‹√Ê E®‹¬ ‹·®‹»… ‹··Ÿ‹·X÷Ê„‡X®‹™ P‹«›Ø¨          ÷›W‹„ ®‹„√‹”‹Ì±‹P‹Ï ˚ʇ¢‹≈PÊR Jo·r 20 Õ‹¢‹PÊ„‡q v›∆√È À®Ê‡Œ ∑Ìv‹ ›Ÿ‹
a‹·Æ› ‹}› √›gQ‡ø·PÊR ´‹· ‹··P‹∆· Ø√›P‹ƒ‘®‹ P›√‹| ®‹øfiب ‹fi√‹ÆÈWÊ          ÷‹ƒ®‹·∑√‹· ‹Ì¢Ê ‹fiw√‹· ‹‚®‹√‹ g¢ÊWÊ 2004&2007√‹ A ‹¨ø·»… Iq ˚ʇ¢‹≈®‹ √‹¥‹‚§
g ›∏›™ƒ ‹W›Ï ‹}Êøfi¿·¢‹·. ®‹øfiب ”ÊÌo≈«È aÊÆÊ∞ÁÆ‹ wGÌPÊ Aª‹¬¶ÏøfiX          ±‹≈ ‹fi| ©ÃW‹·|WÊ„Ìv‹· 47.8 Õ‹¢‹PÊ„‡q v›∆√ÈWÊ H√‹· ‹»…ø·„ ®‹øfiب ‹fi√‹ÆÈ
P‹|QR⁄®‹√‹·. B®‹√Ê w”ÊÁÆ‹√È ‹”‹˜W‹Ÿ‹ÆÊ∞‡ ´‹ƒ”‹·£§®‹™ ®‹øfiبW‹„ Æ‹ ‹·æ ´Ê„‡£ ›«›   Õ‹≈ ‹·À®Ê.
√›gP›√‹~W‹⁄W‹„ AgW‹h›Ì¢‹√‹. P›ÆÊÃÌpÈW‹Ÿ‹«Ê…‡ P‹»¢‹ ®‹øfiبWÊ ª›–‹|            CÌ®‹· B«›RpÊ«È, ÆÊ„‡Qøfi, ‘‡ Ê·ÆÈ’, ¥Ê…PÊ„’‡p›≈ØPÈ’, GƒPÈ”‹ÆÈ ‹··Ì¢›®‹
 ‹fiv‹· ‹‚®‹· WÊ„£§√‹»∆…. B ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… P‹√‹·}›Ø¨ø· ‹√‹ PÊ„ÆÊø· ±‹‚¢‹≈ GÌ.PÊ.    P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹· ª›√‹¢‹®‹»… Aº ‹Í©≠ ‹·¢‹·§ ”‹ÌÕÊ„‡´‹Æ› ZoP‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ß≤”‹· ‹‚®›X
”›r»ÆÈ A ‹√ʇ ®‹øfiبø· a‹·Æ› ‹}› ±‹≈a›√›Ì®Ê„‡∆ Æ‹®‹ Æʇ¢‹Í¢‹Ã ‹◊‘®‹√‹·.       ]„‡–‹}Ê ‹fiw Ê. DW›W‹«Ê‡ ”ʫȥʉ‡ÆÈW‹Ÿ‹· ª›√‹¢‹®‹»… E¢›≥®‹ÆÊøfiW‹
W›«È∂, pÊØ”È ‹·¢‹·§ ”‹„∞P‹√È BwPÊ„Ìw®‹™ ®‹øfiب ®›S«Êø· Õʇ. 62√‹–‹·r         «›√‹Ìº‘ Ê. ®‹øfiب ‹fi√‹ÆÈ A ‹√‹ CÌ¢‹÷‹ ±‹≈ø·¢‹∞ ‹·¢‹·§ ±‹ƒÕ‹≈ ‹· ‹Æ‹·∞ W‹·√‹·£‘
 ‹·¢‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ W‹⁄”‹· ‹ ‹·„∆P‹ 14Æʇ «Ê„‡P‹”‹ªÊWÊ B¡·Røfi®‹√‹·. P‹√‹·}›Ø¨ø· ‹√‹    ‘Ãg√È«ÊÌvÈ ‹·„∆®‹ ÀÕ‹Ã B¶ÏP‹ ʇ©PÊ ""ø·ÌWÈ WÊ„…‡∑«È »‡v‹√È’'' ±‹≈Õ‹‘§ø·Æ‹·∞
 Ê„ ‹·æW‹ÆÊÌ∑ HPÊÁP‹ P›√‹|PÊR ±‹≈ª›À ”‹Ì±‹P‹Ï ÷›W‹„ ‹fi◊£ ¢‹Ì¢‹≈˛›Æ‹ T›¢Ê      ؇w WË√‹À‘®Ê. ÀՋî‹ 700 Ê„∏ÊÁ«È B±‹√ʇo√ÈW‹Ÿ‹ JP‹„Ro ›®‹ GSM A”Ê„‡‘
®Ê„√Ê¢‹· Ê„®‹∆∏›ƒWÊ Pʇ̮‹≈ ”‹b ‹√›®‹√‹·.                       ¡·‡–‹ÆÈ P‹„v‹ ‹fi√‹ÆÈ A ‹√‹ Æ›ø·P‹¢‹Ã W‹·| ‹Æ‹·∞ W‹·√‹·£‘ ±‹‚√‹”‹Rƒ‘®Ê.
  ÷›W‹Ì¢‹ ∑ƒ PÊÁ π‡”‹∆–Êr‡ ∑√‹· ‹ √›÷‹·«È W›Ì¨ø·Ì¢Ê E¢‹’ ‹ ‹·„£ÏøfiW‹          ÷›W›X¡·‡, øfi ‹‚®Ê‡ √›gQ‡ø· AÆ‹·ª‹ ‹ C∆…®Ê Pʇ ‹∆ ‹·„√‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»…
»∆….                                         CÌ¢‹÷‹ ”›´‹ÆÊ ‹fiw√‹· ‹ ®‹øfiب ‹fi√‹ÆÈ A ‹√‹Æ‹·∞ Pʇ̮‹≈ ”‹Ì±‹‚o©Ì®‹
  A¨P›√‹ ‹◊‘PÊ„Ìv‹ P‹„v‹«Ê‡ ®‹„√‹”‹Ì±‹P‹Ï ˚ʇ¢‹≈®‹»… À®Ê‡Œ Æʇ√‹ ∑Ìv‹ ›Ÿ‹       ‹h›WÊ„⁄ ”‹∏ʇPÊÌ∑ P‹√‹·}›Ø¨ø· ‹√‹ ”‹„a‹ÆÊø·Æ‹·∞ ±‹≈´›Ø ‹·Æ‹ Ê„‡÷‹ÆÈ
÷‹„wPÊWÊ ÷›P‹«›X®‹™ Õʇ. 49√‹ À·£ø·Æ‹·∞ ¢ÊWÊ®‹·÷›Q Õʇ. 74PÊR À”‹§ƒ‘®‹√‹·.      ‘ÌWÈ ¨P‹Rƒ‘®‹·™. B®‹√‹„ Ê·‡ 13√‹Ì®‹· ”‹b ‹ ”›ßÆ‹PÊR ”‹Ã¢‹@ √›i‡Æ› Ê·
C®‹ƒÌ®›X À®Ê‡Œ ∑Ìv‹ ›Ÿ‹ ÷‹ƒ®‹· ∑√‹∆· C®‹™ Av‹a‹}Ê ®‹„√‹ ›¿·¢‹·. 76.5         ؇v‹· ‹‚®‹√Ê„Ì©WÊ P‹√‹·}›Ø¨ø· ‹√‹Ì¢‹÷‹ ‹··© √›gP›√‹~ø· J¢‹§v‹ ¢‹Ì¢‹≈PÊR
®‹Õ‹∆˚‹À®‹™ ¥Ê‰‡ÆÈ ∑Ÿ‹PÊ®›√‹√‹ ”‹ÌTʬ Pʇ ‹∆ G√‹v‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… 206 ®‹Õ‹∆˚‹PÊR‡ƒ¢‹·.  ®‹øfiب ∑»øfiW‹∏ʇP›X ∑Ì©®‹·™ ∏ʇ”‹√‹®‹ ”‹ÌW‹£. √›gP›√‹| ‹Æ‹·∞ Family
◊‡WÊ ‹fi√‹ÆÈ ‹·„√‹Æʇ ÷‹Ì¢‹®‹ ”‹Ì±‹P‹Ï P›≈Ì£WÊ P›√‹|√›®‹√‹·. Ê„∏ÊÁ«È         Business ‹fiwPÊ„Ìw√‹· ‹ P‹√‹·}›Ø¨ ÷›W‹„ A ‹√‹Ì¢‹÷‹ Æ›ø·P‹ƒÌ®‹ D ®Ê‡Õ‹®‹
B±‹√ʇo√ÈW‹Ÿ‹· ®‹„√‹®‹ P‹√ÊW‹⁄WÊ ‘ß√‹ ®‹„√‹ ›~ ”‹Ì±‹P‹Ï h›∆ ‹Æ‹·∞ ؇w®‹™PÊR      E®›≠√‹ ”›´‹¬ ʇ? A–‹rP‹„R P‹√‹·}›Ø¨ √›gQ‡ø· ÷ÊhÊj ÆÊ„‡w®›W‹ CÌ•‹ AÆʇP‹
±‹≈£øfiX ‹”‹„» ‹fiv‹·£§®‹™ ª›ƒ ±‹≈ ‹fi|®‹ ”ʇ ›Õ‹·∆R ‹Æ‹·∞ W‹|؇ø· ›X         Brutus P‹Í¢‹¬W‹Ÿ‹· P›|·¢‹§ Ê. GÌ.i.B√È.√‹Æ‹·∞ ∑Ÿ‹‘PÊ„Ìv‹· ÆÊv‹·ÌaÊ⁄ø·ÆÈ√‹Æ‹·∞ ¢‹·⁄
P‹w¢‹WÊ„⁄”‹· ‹ ‹·„∆P‹ W›≈÷‹P‹ƒWÊ AÆ‹·P‹„∆ ‹fiwPÊ„or√‹·. C®‹√‹ ±‹ƒ}› ‹· ›X       ©®‹·™, Æ‹Ì¢‹√‹ ÆÊv‹·ÌaÊ⁄ø·ÆÈ√‹Æ‹·∞ ∑Ÿ‹‘ GÌ.i.B√È. √‹Æ‹·∞ ±‹˚‹©Ì®‹ ÷Ê„√‹÷›Q®‹·™
CÌ®‹· Æ‹„√‹√‹»… JÌ∑¢‹·§ gÆ‹√‹ ∑⁄ ‘ß√‹ ®‹„√‹ ›~ A•‹ › ”ʫȥʉ‡ÆÈW‹⁄ Ê.         C ‹‚ P‹√‹·}›Ø¨ √›gQ‡ø·®‹ E®›÷‹√‹}ÊW‹Ÿ‹–Êr. D a›⁄WÊ ‹fi√‹ÆÈ P‹·o·Ì∑ DW‹
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /116

∑»øfiX®Ê.
  ◊Ì®Ê GÆÈwG ”‹√‹P›√‹ C®›™W‹ Œ ‹”ʇÆÊø· ±‹√‹ Ê„‡a‹c Æ›ø·P‹ ∏›Ÿ›s›PÊ≈ø· ‹√‹
PÊÌW‹~°WÊ W‹·ƒøfiX®‹™ ”‹·√ʇÕÈ ±‹≈ª‹· A ‹√‹Ì¢‹÷‹ ¡„‡W‹¬ ”‹b ‹√‹Æ‹·∞ ±‹≈´›Ø Ao«È
π÷›ƒ ›g±Ê‡¿·ø· ‹√‹· P‹„v‹ J∆…®‹ ‹·Æ‹‘’ØÌ®‹ PÊÁπv‹∏ʇP›X ∑Ì©¢‹·§.
  Æ‹ ‹·WÊ ∏ʇP›X√‹· ‹‚®‹· ÷Ê„”‹ ø·· ‹ aÊÁ¢‹Æ‹¬®‹ ±‹≈W‹£W›À· √›gP›√‹~W‹ŸÊ‡ A•‹ ›
A¨P›√‹, ¢‹Ì¢‹≈ √›gP›√‹|, P‹·o·Ì∑ ›¬ Ê„‡◊W‹Ÿ›®‹ P‹√‹·}›Ø¨, ∏›Ÿ›s›PÊ≈,
ÆÊ÷‹√‹„&W›Ì¨ P‹·o·Ì∑®‹ ‹√ʇ?
  ؇ ʇ ÷ʇ⁄?
                                          If a small thing has the power to make you angry,
                                          does that not indicate something about your size?
                                                  Sydney J. Harris
                                                    21 g·«ÊÁ 2007
                  A®Ê„Ì®‹· ∑÷‹Ÿ‹ ∑·©≠      ‹Ì¢‹ Æ‹ƒ.
                   J Ê·æ B÷›√‹ ‹Æ‹·∞ ÷‹·v‹·QPÊ„Ìv‹· ‘qWÊ ÷Ê„‡W‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê Æ‹ƒø·Æ‹·∞ P‹Ìv‹
                 Æ›¿·W‹Ÿ‹· Aqr‘PÊ„Ìv‹· ∑√‹«›√‹Ìº ”‹·¢‹§ Ê. ±› | ª‹ø·©Ì®‹ P›»WÊ ∑·©≠ ÷ʇ⁄®‹
                 Æ‹ƒ Kv‹·¢›§ Kv‹·¢›§ AW‹”‹ÆÊ„∑∫Æ‹ ‹·ÆÊ¡„Ÿ‹PÊR Æ‹·W‹·Y¢‹§®Ê. ÷›WÊ ‹·ÆÊ¡„ Ÿ‹WÊ
                                                    r
                 ±‹ ʇŒ‘®‹ Æ‹ƒ P‹P›RπQRøfiX ¢Ê„qr¡„Ÿ‹PÊR π‡Ÿ‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê ∑pÊW‹⁄WÊ ∑|° ÷›P‹· ‹
                 ”‹∆· ›X AW‹”‹ ¢Ê„qrWÊ Ø‡» ∑|° ‹Æ‹·∞ ∏Ê√‹‘√‹·¢›§ÆÊ. B ∑|°, Æ‹ƒø· Ê·Á¢‹·Ì∑
                 AÌqPÊ„Ÿ‹·¤¢‹§®Ê. √‹„±‹ ʇ ∑®‹«›X W‹·√‹·£”‹∆· ”›´‹¬ ›W‹ ®‹Ì¢›W‹·¢‹§®Ê. ›±‹”È
                                    c     c
                 P›wWÊ ÷Ê„‡®‹√Ê ±› ~W‹⁄WÊ∆… BÕ‹ø·Ï ʉ‡ BÕ‹ø·Ï. C®›¬ ‹‚©‡ ÷Ê„”‹ ±› ~ GÌ∑
                     ∞
                 ±‹ ÕÊ. Æ‹ƒø·Æ‹·∞ W‹·√‹·£”‹∆· øfi ‹ ±› ~W‹⁄W‹„ ”›´‹¬ ›W‹· ‹‚©∆…. C®Ê‡ ”‹ƒøfi®‹
                 ”‹ ‹·ø· GÌ®‹· ª›À‘®‹ Æ‹ƒ, ""ƛƋ· ®Ê‡ ‹&®Ê‡ ‹¢ÊW‹⁄Wʇ JvÊø·Æ›®‹ CÌ®‹ ®Ê‡ ‹Æ‹
19 Ø ‹·æ "÷‹·P‹·Ì'W›X CÆÊ∞–‹·r                             ∞            ∞
                 ±‹ £Ø¨. P›v‹Æ‹·∞ √‹Q“”‹· ‹‚®‹P›RX ”‹Ã¢‹@ CÌ®‹ Æʇ Æ‹Æ‹Æ‹·∞ P‹Ÿ‹·◊‘®›™ÆÊ'' GÆ‹·¢‹§®Ê!
                   ±›±‹... ‹··W‹≠ ±› ~W‹Ÿ‹· Æ‹ƒø· ‹fi¢‹Æ‹·∞ Æ‹Ì∑·¢‹§ Ê.
  ©Æ‹ P›ø·∏ʇP‹· "”›ÃÀ·'?      P‹„v‹«Ê‡ ‘Ì÷‹ ‹Æ‹·∞ ±‹ ´›ØøfiX, ÷‹·»ø·Æ‹·∞ ¢‹Æ‹∞ ‹·∆ W‹· ‹ PÊ„‡}Êø·
                 P› ‹∆·W›√‹Æ›X ÷›W‹„ BÆÊø·Æ‹·∞ ®›Ã√‹ ±›∆P‹Æ‹Æ›∞X Æʇ ‹·P‹ ‹fiw®‹ Æ‹ƒ B⁄ÃPÊ
                 ±› √‹Ìº”‹·¢‹§®Ê. ±› ~W‹Ÿ‹· ∏ʇpÊøfiw ¢‹Ì®‹ ∑»ø·Æ‹·∞ ”‹ ‹·Æ›X ÷‹Ìa‹· ‹ ‹·„∆P‹
                                              ™
                 √›g´‹ ‹·Ï ‹Æ‹„∞ ±›»”‹·£§√‹·¢‹§®Ê. JÌ®‹· ”‹∆ Æ‹ƒ W‹®‹·WÊø· Ê·‡«Ê B‘‡Æ‹ ›X√‹·¢‹§®Ê.
                 A®Ê‡ ʇŸÊWÊ Æ‹ƒW‹Ÿ‹ ®‹ÌvÊ„Ì®‹· ”‹À·‡±‹®‹«Ê…‡ ÷›®‹·÷Ê„‡W‹·£§√‹·¢‹§®Ê. ÷›WÊ ÷›®‹·
                 ÷Ê„‡W‹·£§®‹™ Æ‹ƒW‹Ÿ‹· hÊ„‡√›X P‹„W‹·¢›§ ”›W‹·£§ √‹·¢‹§ Ê. B ´‹ÃØø·Æ‹·∞ Pʇ⁄®‹ P‹„v‹«Ê‡
                 √›gÆ›X Ê·√Êø··£§®‹™ Æ‹ƒW‹„ ¢‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤«›W‹»∆…. ¢›Æ‹„ P‹„W‹«›√‹Ìº”‹·¢‹§®Ê!
                 A–‹rP‹„R ¢‹Æ‹∞ ‹·„∆ ±‹ ‹Í£§ø·Æ‹·∞ πv‹«›©‡¢Ê? B®‹√Ê W‹®‹·™WÊø· Ê·‡«Ê B‘‡Æ‹Æ›X®‹™
                 Æ‹ƒ P‹„W‹∆· B√‹Ìº‘®‹ P‹„v‹«Ê‡ ¢‹ ‹·æ √›gÆ‹ Øg∑|° C¢‹√‹ ±› ~W‹⁄WÊ WÊ„¢›§W‹·
                 ¢‹§®Ê. A®‹Æ‹·∞ ◊w®‹· ∑w®‹· ”›¿·”‹·¢‹§ Ê.
                   ®‹·√‹®‹Í–‹r ‹Õ›¢È Æ‹ ‹·æ Æ‹v‹· Êø·„ AÌ¢‹÷‹ Æ‹ƒW‹ŸÊ‡ ¢‹·Ìπ PÊ„Ìw Ê.
                   "" ‹·~°Æ‹ ‹·W‹'', ""√ÊÁ¢‹ Æ›ø·P‹'', ""ÆʇX∆¡„‡Xø· Æʇ¢›√‹'', ""gÆ‹ Æ›ø·P‹''
                  ‹··Ì¢›®‹ ∏Ê„‡v‹·ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æʇ¢‹· ÷›QPÊ„Ìv‹· Æ‹Ì®‹W‹·wø·»… ""‘R«È CÆÈ¥› ”‹ÛP‹√È  c
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /120                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /121

P‹Ì±‹Ø »À·pÊvÈ''WÊ 14 ”›À√‹ GP‹√Ê P‹Í— ª‹„À·ø·Æ‹·∞ ´›√Ê G√Ê®‹·PÊ„o·r P‹±‹≥P›~PÊ       ”Ê„‡W‹·÷›P‹· ‹ ”‹√‹P›√‹ G”ÈC√Êk·vÈW‹Ÿ‹ ÷Ê”‹ƒÆ‹»… √ÊÁ¢‹Æ‹ ª‹„À·ø·ÆÊ∞‡ Q¢‹·§PÊ„Ÿ‹¤∆·
±‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∆· ÷Ê„√‹q√‹· ‹ ‹√‹„ CÌ¢‹÷‹ s‹P‹R Æ‹ƒW‹ŸÊ‡. B®‹√Ê ‹·Æ‹·–‹¬ √‹„±‹®‹                                              ∞
                                               ±‹ ø·£∞”‹·£§®Ê. W› ‹· ›”‹, W›Ì¨‡i¡·‡ ¢‹Æ‹WÊ ±Ê ‡√‹}Ê, B®‹Õ‹Ï GÆ‹·¢›§ √ÊÁ¢‹Æ‹ ‹·ÆÊ
D Æ‹ƒW‹Ÿ‹· ∆hÊj πo·r ±‹√‹”‹≥√‹ B√Ê„‡±‹®‹»… ¢Ê„v‹X Ê. P›ÌWÊ ”ÈÆ‹ ‹√‹· BŸ‹· ‹         ø·»… ‹·∆X G®‹·™ ∑√‹· ‹ ‹··S¬ ‹·Ì£ ø· ‹√ʇ, ""∑W‹√È ÷‹·P‹·Ì'' P‹Í— ‹fiw√‹· ‹
 Ê·Á£ P‹„o®‹ Ê·‡«Ê B√Ê„‡±‹ ‹fiv‹·£§®‹™√Ê, A®‹PÊR ±‹ £øfiX ""Æ‹Ì®‹W‹·wø·»…          √ÊÁ¢‹Æ‹ ¢‹·Ìv‹· ª‹„À·ø·Æ‹·∞ ”‹P‹ ‹·WÊ„⁄”‹∆· À·‡Æ‹& Ê·‡–‹ G~”‹·£§√‹· ‹‚®Ê‡PÊ?
ÀÕʇ–‹ À¢‹§ ‹∆ø·(G”ÈC√Êk·vÈ) ”›ß±‹ÆÊWÊ Pʇ̮‹ ®‹»… Bv‹⁄¢‹ Æ‹vÊ”‹·£§√‹· ‹            AÆ‹∞ PÊ„v‹· ‹ √ÊÁ¢‹Æ‹ ∑WÊY ”‹√‹P›√‹PÊR Øg ›Xø·„ P›Ÿ‹i¿·®Ê¡·‡?
P›ÌWÊ ”È ”‹√‹P›√‹ ʇ AÆ‹· ‹·£ ؇w®Ê'' GÌ®‹· E±‹ ‹··S¬ ‹·Ì£ ø·wø·„√‹±‹≥             P‹ŸÊ®‹ Æ›«ÊR$Á®‹· ®‹Õ‹P‹W‹⁄Ì®‹ ”‹√‹P›ƒ gÀ·‡ØÆ‹»… ”›W‹· ‹⁄ ‹fiv‹·¢›§ ∑Ì©√‹· ‹
Æ‹ ‹√‹· ‹fi√‹·¢‹§√‹ ؇w®›™√Ê. G∆…√‹„ ›®‹&±‹ £ ›®‹W‹Ÿ‹ ‹·„∆P‹ ¢‹P‹Ï®‹»… WÊ∆…∆·        √›g¬®‹ √ÊÁ¢‹√‹· A ‹‚W‹Ÿ‹ ”‹P‹ ‹·P›RX "¥› ‹ÂÈÏ&50' ÷›W‹„ ""¥› ‹ÂÈÏ&53''ø·w
±‹ ø·£∞”‹·£§®›™√Ê¡·‡ ÷Ê„√‹¢‹· √ÊÁ¢‹Æ‹ ◊¢›”‹Q§ øfiƒW‹„ ∏ʇP›X∆…. D ◊Ì®Ê,           10,92616 AiÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹»…‘®›™√Ê. AÌ®‹√Ê 11 ∆P‹“ P‹·o·Ì∑W‹Ÿ‹· ”‹√‹P› √‹®‹
                     c
" Ê·Á”‹„√‹·& ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹· CÆÈ¥› ”‹ÛP‹√È P›ƒv›√È' ÷Ê”‹ƒÆ‹»… AÕÊ„‡PÈ Tʇ~ø· ‹√‹·        B®Ê‡Õ‹P›RX P›®‹· P‹·⁄£ Ê. CÌ¢‹÷‹ ±‹ £ P‹·o·Ì∑®‹∆„… P‹Ø–‹u 5 gÆ‹ A ‹∆Ìπ¢‹ƒ®›™√Ê
9 ”›À√‹ GP‹√Ê P‹Í—ª‹„À·ø·Æ‹·∞ ∆±‹p›¿· ”‹∆· ÷Ê„√‹q®›™√Ê GÌ®‹· ∏Ê„∏Ê∫ ÷›Q®‹™          GÌ©o·rPÊ„Ìv‹√Ê ”‹· ‹fi√‹· 55 ∆P‹“ gÆ‹√‹ ª‹À–‹¬ A¢‹Ì¢‹ ‘ߣø·»…®Ê. A ‹√‹ ÆÊ£§ø·
®Ê‡ ʇWËv‹√‹Ì¢‹„ DW‹ P‹Ÿ‹¤ ∏ÊQRÆ‹Ì¢Ê P‹·⁄£®›™√Ê. B®‹√Ê ‹·¢‹ PʇŸ‹· ›W‹ ƛƋ·          Ê·‡«Ê ”‹√‹P›√‹®‹ ¢‹„W‹·W‹£§ Æʇ¢›v‹·£§®Ê. C–›rXø·„ ”‹P‹ ‹· ‹fiv‹· ‹ ØqrÆ‹»…
"" ‹·~°Æ‹ ‹·W‹'' AÌ¢‹ ®Ê‡ ʇWËv‹√‹· ÷›W‹„ ""ÆʇX∆ ¡„‡Xø· Æʇ¢›√‹'' AÌ¢‹           ®‹Íy‹ Ø´›Ï√‹ PÊÁWÊ„Ÿ‹¤∆· ”‹√‹P›√‹ ¢‹øfiƒ∆…. ∏ʇP›®‹√Ê ®‹Ìv‹(qq) P‹o·r¢Ê§‡ Ê
ø·wø·„√‹±‹≥Æ‹ ‹√‹· ∏Ê„‡v‹·Ï ÷›QPÊ„Ìv‹· ∑√‹·¢›§√Ê.                      GÌ®‹√‹„ ”‹√‹P›√‹ ”‹≥Ì©”‹·£§∆…. ∑W‹√È ÷‹·P‹·Ì P‹À·qW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ‹¬ ‹‘ߢ‹ ›X √‹b‘,
  C ‹√‹ Øg∑|° G̮ʄ‡ Æ‹ ‹·WÊ Aƒ ›X®Ê. B®‹√Ê Æ‹ƒ ø·Ì¢Ê C ‹√‹Æ‹·∞ ŒQ“”‹∆·           AiÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹√› ‹·ÕÊÏ ‹fiv‹· ‹‚®‹P‹„R ”‹√‹P›√‹ ©Ì®›W‹·£§∆…. B®‹√Ê √ÊÁ¢‹Æ‹ ‹·P‹RŸ‹·
Æ‹À·æÌ®›W‹·£§∆… A–Êr.                                    AÌ¢‹ Æ›oP‹ ›v‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ‹fi¢‹ Aa‹·cP‹p›rX ‹fiv‹·¢›§√Ê. D ‹·´Ê¬, ”‹©™∆…®Ê
                           ™               ™
  ""JÌ®‹· P‹vÊ ”ÊÁØP‹√‹· º‡P‹√‹ P›Ÿ‹W‹®‹»… ¢Ê„v‹X®‹√Ê ±‹P‹R ®‹«Ê…‡ C√‹· ‹ ÷Ê„∆&W‹®ÊW‹Ÿ‹»…  PÊ„v‹XÆ‹»… ""g ‹fiæ∏›}Ê'' gÀ·‡Æ‹Æ‹„∞ Q¢‹·§PÊ„Ÿ‹¤∆· ”‹√‹P›√‹ ÷‹ ‹~”‹·£§®Ê.
√ÊÁ¢‹√‹· P‹Í— PÊ∆”‹ ‹fiv‹·£§®‹™√‹·. Õ‹¢‹· ”ÊÁØP‹√‹„ P‹„v‹ A≤≥&¢‹≤≥ø·„ √ÊÁ¢‹ƒWÊ ¢Ê„Ì®‹√Ê     A–‹rP‹„R √ÊÁ¢‹√‹· ‹fiw√‹· ‹ ¢‹±›≥®‹√‹„ HÆ‹·?
PÊ„v‹·£§√‹»∆…'' GÌ®‹· Q .±‹‰. 3Æʇ Õ‹¢‹ ‹fiÆ‹®‹»… ª›√‹¢‹PÊR ªÊ‡qPÊ„or X ‡PÈ ±‹ ›‘        A ‹√‹· ”‹√‹P›ƒ ª‹„À·ø·«Ê…‡ P‹Í— ‹fiw®‹™√‹„ A®‹ƒÌ®‹ «›ª‹ ›W‹·£§√‹· ‹‚®‹·
÷›W‹„ T›¬¢‹ ª‹„WÊ„‡Ÿ‹Õ›”‹˜˝ Ê·W›”‹§Ø‡”È ¢‹Æ‹∞ ""CÌwP›''®‹»… ‹~Ï‘®›™ÆÊ.            øfiƒWÊ? P‹Í— E¢‹≥Æ‹∞®‹»… ÷Êa‹cŸ‹ ›®‹√Ê «›ª‹ ®Ê‡Õ‹PÊR‡ A«›Ã? øfi√‹„ ”‹Ì√‹Q“¢‹
a›∆·P‹¬√‹ P›∆®‹∆„… CÌ¢‹÷‹®Ê™‡ ±‹ƒ‘ߣ C¢‹·§. √ÊÁ¢‹ØWÊ B ‹·qrÆ‹ WË√‹ ‹À¢‹·§ GÌ®‹·       A√‹|¬ ‹ÆÊ∞‡Æ‹· ÷›Ÿ‹· ‹fiw P‹Í— ‹fiv‹·£§∆…. J̮ʄ‡ ∑Ìg√‹· ª‹„À·ø·»… ¢Ê„‡o
b‡Ø ±‹ ›‘ ÷‹·¡·ÆÈ¢›’ÌWÈ P‹„v‹ ∑√Ê©®›™ÆÊ.                            ‹fiw®›™√Ê, C∆… ʇ Xv‹&W‹vÊx ∏ÊŸÊø··£§®›™√Ê A–Êr‡. A®‹„ ¢‹±›≥? D AP‹ ‹·&”‹P‹ ‹·
  B®‹√Ê C ‹¢‹·§ HÆ›W‹·£§®Ê?                                 ”‹ ‹·”ʬ Pʇ ‹∆ ‹·«ÊÆ›wWÊ ‹fi¢‹ ‘‡À·¢‹ ›X∆…. W‹·∆∫W‹Ï®‹Ì¢‹÷‹ ®‹„√‹®‹ i«Ê…ø·∆„…
  Pʇ̮‹ ”‹√‹P›√‹ ®Ê‡Õ›®‹¬Ì¢‹ 403 G”ÈC√Êk·vÈW‹Ÿ‹ ”›ß±‹ÆÊWÊ ‹··Ì®›X®Ê. A ‹‚W‹Ÿ‹»…      50,815 P‹·o·Ì∑W‹Ÿ‹· ”‹√‹P›√‹®‹ P‹Í±ÊW›X P›®‹· P‹·⁄£ Ê. B®‹√‹„ Æ‹Ì®‹W‹·wø·»…
237PÊR AÌ£ ‹· AÆ‹· Ê„‡®‹ÆÊ Ø‡w®‹·™, 166PÊR ¢›£ÃP‹ J≤≥WÊ ‘QR®Ê. P‹Æ›ÏoP‹®‹»… Jo·r       √ÊÁ¢‹Æ‹ ª‹„À·ø·Æ‹·∞ Q¢‹·§PÊ„Ÿ‹¤∆· ÷Ê„√‹q√‹· ‹ Æ‹ ‹·æ ”‹√‹P›√‹, √ÊÁ¢‹ØWʇPÊ ¢‹·Ìv‹· ª‹„À·
46 G”ÈC√Êk·vÈW‹Ÿ‹ ”›ß±‹ÆÊWÊ AÆ‹· ‹·£ PÊ„‡ƒ®‹·™ A ‹‚W‹Ÿ‹»… Æ‹Ì®‹W‹·w ”ʇƒ®‹Ì¢Ê 29PÊR     ؇v‹∆· ‹··Ì®›W‹·£∆…? EŸ‹· ‹ ‹Æʇ ª‹„À· JvÊø· GÌ®‹· DW‹∆„ ]„‡—‘
AÆ‹· Ê„‡®‹ÆÊ ®Ê„√Ê£®‹·™, 17PÊR ¢›£ÃP‹ J≤≥WÊ ®Ê„√Ê£®Ê. ÷‹øfiÏ|®‹»… ‹··TʇÕÈ          ÷‹P‹·R±‹¢‹ ؇v‹∆· øfiP›W‹·£§∆…?
AÌ∏›Ø ø· ‹√‹ G”ÈC√Êk·vÈWÊ 15 ”›À√‹ GP‹√Ê P‹Í— ª‹„À· ø·Æ‹·∞ PÊ„qr√‹· ‹                                               ™
                                                JÌ®‹· ʇŸÊ, Æ‹ ‹·æ ”‹√‹P›√‹ √ÊÁ¢‹Æ‹ AŸ‹∆Æ‹·∞ A•‹Ï ‹fiw PÊ„Ÿ‹¤©®‹√Ê, G”ÈC√Êk·vÈW‹Ÿ‹
P›ÌWÊ ”È, ®Ê‡Õ‹®‹»…¡·‡ A£ ®Ê„v‹x G”ÈC √Êk·vÈ ”›ß±‹ÆÊWÊ ‹··Ì®›X√‹· ‹ AØ«È           ÷Ê”‹ƒÆ‹»… C®Ê‡ ƒ‡£ ø·®›Ã ¢‹®›Ã P‹Í— ª‹„À·ø·Æ‹·∞ Q¢‹·§PÊ„Ÿ‹·¤¢‹§«Ê‡ C®‹™√Ê
AÌ∏›Øø· ‹ƒWÊ ‹·÷› √›–‹Û®‹»… 14 ”›À√‹ ÷ÊPÊr‡√È ª‹„À·ø·Æ‹·∞ CÆ‹·∞ PÊ∆ ʇ             ‹··Ì®Ê„Ì®‹· ©Æ‹ Cw‡ √›g¬ ʇ Æ‹P‹’«È ≤‡w¢‹ ±‹ ®Ê‡Õ‹ ›W‹· ‹‚®‹√‹»… øfi ‹
©Æ‹W‹ Ÿ‹»… ´›√Ê G√Êø·· ‹ G∆… ∆P‹“|W‹Ÿ‹„ P›|·£§ Ê. C¢‹§ Æ‹ ‹·æ P‹Æ›ÏoP‹ ”‹√‹P›√‹ ‹‰      ”‹ÌÕ‹ø· ‹‰ C∆…. A–‹rP‹„R, P‹·®‹·√Ê ‹··S Aª‹øfi√‹|¬ ›¬≤§ø·»… ¢‹«Ê¢‹«›Ì¢‹√‹©Ì®‹
             ∞
P›ÌWÊ ”ÈÆ‹ ÷›©ø·Æʇ ◊w©®Ê. JÌ®‹· P‹vÊ, ”›∆ ‹·Æ›∞ ‹fiw √ÊÁ¢‹Æ‹ ◊¢‹√‹P‹“P‹ÆÊÌ∑Ì¢Ê       ”‹„√‹· P‹qrPÊ„Ìv‹· ÆÊ ‹·æ©øfiX®‹™ gÆ‹√‹Æ‹·∞ ”‹√‹P›√‹ JP‹R«Êπ∫”‹∆· ÷Ê„√‹o Æ‹Ì¢‹√‹ ʇ
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /122

Æ‹P‹’«È ≤v‹·W‹· B√‹Ìª‹ ›X®‹·™ GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ‹·√Êø·∏ʇw. B®‹√Ê Æ‹P‹’∆√‹Æ‹·∞ ‹fi¢‹·P‹¢ÊWÊ
P‹√Êø··£§√‹· ‹ Æ‹ ‹·æ ”‹√‹P›√‹PÊR A© ›‘W‹Ÿ‹Æ‹·∞ JP‹R«Êπ∫”‹· ‹‚©∆… AÌ¢‹ JÌ®‹· ÷ʇ⁄PÊ
PÊ„v‹· ‹–‹„r ”ËgÆ‹¬ ›W‹», P›Ÿ‹iøfiW‹» C∆…. W‹·∆∫W‹Ï®‹ i.GÆÈ. √›gÕʇS√È
Æ›ø··x A ‹√‹· ""P‹Æ›ÏoP‹ ª‹„ ÷‹P‹·R®›√‹√‹ ʇ©PÊ'' P‹qrPÊ„Ìv‹· √ÊÁ¢‹Æ‹ ""¢‹·Ìv‹·
ª‹„À·''ø·Æ‹·∞ ”‹P‹ ‹·WÊ„⁄‘ AÌ¢‹ AÌW‹«›a‹·£§®‹™√‹„ ”‹√‹P›√‹PÊR QÀ PʇŸ‹·£§∆….
  Æ‹ ‹·æ √›gP›√‹~W‹⁄WÊ ª‹„À· AÌ®‹ P‹„v‹«Ê‡ ƒø·«È G”Êr‡pÈ ®‹Ì´Ê ÆÊÆ‹±›W‹
∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê √ÊÁ¢‹ØWÊ ª‹„À· g¢Ê ª› ‹Æ›¢‹æP‹ ”‹Ì∑Ì´‹À®Ê. A®‹P›RX¡·‡ ¢‹Æ‹∞
÷Ê”‹ƒÆ‹»… AÌWÊÁ AW‹∆ h›W‹ ›®‹√‹„ C√‹∏ʇP‹·, ¢‹«Ê Ê·‡«Ê„Ì®‹· ”‹„√‹· ∏ʇP‹·
AÌ¢‹ i‡ ‹Æ‹Àw‡ ÷Ê„‡√›v‹·¢›§ÆÊ. AÌ¢‹÷‹ √ÊÁ¢‹Æ‹ ª‹„À·ø·Æ‹·∞ G”ÈC√Êk·vÈW‹Ÿ‹
Æʱ‹®‹»… Q¢‹·§PÊ„Ÿ‹¤∆· ÷Ê„√‹q√‹· ‹ ”‹√‹P›√‹ PÊ„v‹· ‹ Cv‹·W‹Ìo· ±› √‹Ìª‹®‹»…
BP‹–‹ÏP‹ ›X P›|∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê Ê·‡»Æ‹ ‹¬ÌW‹¬b¢‹ ®‹»…√‹· ‹Ì¢Ê JÌ®Ê√‹v‹·
 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»…¡·‡ P‹·wPÊ ÷‹| Sa›ÏX √ÊÁ¢‹ ¢‹Æ‹∞ ª‹„À·ø·«Ê…‡ W‹·«› ‹·Æ›W‹∏ʇP›X,
 ›aÈ ‹·ÆÈ BW‹∏ʇP›X ∑√‹·¢‹§®Ê. B¢‹Æ‹ ‹·P‹RŸ‹· π‡©±›«›W‹·¢›§√‹–Êr.
  C®‹· √ÊÁ¢‹ P‹·o·Ì∑®‹»…¡·‡ ÷‹·qr BŸ‹· ‹ ®Ê„√ÊW‹Ÿ›X√‹· ‹ ‹ƒWÊ øfiPÊ A•‹Ï
 ›W‹·£§∆…?
  øfiPÊ PÊ„v‹W‹Æ‹·∞ P‹®‹v‹∆· ÷Ê„√‹q®›™√Ê? ÷‹¢›§√‹· ‹–‹Ï W‹⁄Ì®‹ P‹Í— ‹fiv‹·£§√‹· ‹
√ÊÁ¢‹Æ‹ gÀ·‡Æ‹Æ‹·∞ ”‹P‹ ‹·WÊ„⁄”‹∆· ◊ÌgƒPÊ øfiPÊ? P‹· ‹fi√‹”›ÃÀ·ø· ‹√ʇ, Ø ‹·æ
"÷‹·P‹·Ì'W›X CÆÊ∞–‹·r ©Æ‹ P›ø·∏ʇP‹·? √ÊÁ¢‹Æ‹ ‹·W‹Æ›®‹ Ø ‹·W‹„ √ÊÁ¢‹Æ‹ AŸ‹∆· A•‹Ï
 ›WÊ„‡«›Ã?                                      One man with courage is a majority.
                                               Thomas Jefferson
                                             24 ¥Ê∑ ‹ƒ 2007
            A®‹Æ‹·∞ Old fashioned AÆ‹·∞     ‹‚®‹QRÌ¢‹ Outdated AÆÊ„∞‡®Ê‡ ”‹ƒ.
             C ‹¢‹·§ v‹π∫WÊ ÷›Q®‹√Ê ‹·„√Ê„‡, I®Ê„‡ A•‹ › GÌo· ©Æ‹W‹⁄WÊ„‡ PÊÁ ”ʇ√‹· ‹
           ±‹¢‹ ∑√Êø·∆· øfiƒWÊ ¢›Æʇ B”‹Q§¿·®Ê? g¢ÊWÊ ∑√Ê®‹· v‹π∫WÊ ÷›P‹· ‹‚®‹„ JÌ•‹√›
           √‹W‹ŸÊ. CÆ‹·∞ Ê„∏ÊÁ∆Ì¢‹„ ®‹·∏›ƒ. A±‹≥&A ‹·æ PÊ„v‹· ‹ ±›PÊpÈ ‹·Øø·»… G–‹·r
           AÌ¢‹ Sa‹·Ï ‹fiv‹∆· ”›´‹¬? øfi ‹‚®Ê‡ ±›¬PʇhÈ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹√‹„ ©Æ‹PÊR CÌ£–Êr‡
           G”ÈGÌG”ÈW‹Ÿ‹· Eb¢‹. CÌ¢‹÷‹ ◊ÆÊ∞«Êø·»… "øfi÷‹„' a›pÈ√‹„ ‹ÂÈW‹Ÿ‹· ±‹ ‘©≠WÊ
20 I ÷ʇpÈ CÌwøfi   ∑Ì®‹ ‹‚. ø·· ‹gÆ‹¢Êø· ‹·Æ‹ ‹Æ‹„∞ WÊ®‹™ ‹‚. P‹Ì±‹‰¬ o√È ‘‡ÆÈ Ê·‡«Ê pÊÁ±È
            ‹fiw, "GÌo√È' ∑oÆÈ J£§®‹√Ê ÷‹¢›§√‹·, Æ‹„√›√‹·, ”›À√›√‹· Ê·Á∆· ®‹„√‹®‹»…

  ›pÈ A∏ËpÈ ø·„?!  P‹·⁄£√‹· ‹ ‹¬Q§WÊ P‹“| ‹fi¢‹ ®‹»… ”‹Ì®Ê‡Õ‹ ‹··o·r¢‹§®Ê. B®‹√‹„ a›pÈ ‹fiv‹· ‹ ‹¬Q§
           ¢‹Æ‹∞ ÆÊÁg W‹·√‹·¢‹Æ‹·∞ ‹·√Ê ‹fia‹∆· A ‹P›Õ‹À©™ ®‹™ƒÌ®‹ øfi÷‹„, GÌG”ÈGÆÈ A•‹ ›
           CÆ›¬ ‹‚®Ê‡ a›pÈ √‹„ ‹ÂÈW‹⁄√‹∑÷‹·®‹·, A ‹‚ gÆ‹≤ ø·¢Ê ±‹vÊ®‹√‹„ A ‹‚W‹Ÿ‹ ∑WÊY
           JŸÊ¤ø· Aº±› ø· ʇƋ„ √‹„±‹‚WÊ„Ÿ‹¤»∆…. C ‹‚W‹Ÿ‹ ‹·´Ê¬ ÷Ê„”‹®Ê„Ì®‹· sensation
           ±› √‹Ìª‹ ›¿·¢‹·.
             A®Ê‡ Orkut.com!
             "BP‹ÏpÈ" GÌ∑·®‹· "W‹„WÈ…' P‹Ì±‹Øø· oQÏ ‹·„∆®‹ ”›¥Èr ʇ√È GÌi؇√È
           Orkut Büyükkökten A ‹√‹ ÷Ê”‹√‹·. B¢‹ oQÏ √›g´›Ø AÌP›√›®‹ ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø·
           ®‹»… P‹Ì±‹‰¬o√È GÌi؇ƒÌWÈÆ‹»… πG‘’ ±‹vÊ®‹·, A Ê·ƒP‹®‹ ”›r¬Æȥʉ‡vÈÏ
           ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø·®‹»… ≤GaÈw ±‹vÊ©®›™√Ê. BÆ‹Ì¢‹√‹ "W‹„WÈ…'Æ‹»… PÊ∆”‹PÊR ”ʇƒ®‹
           ∑·ø··PÊ„RPÈpÊÆÈ πv‹·ÀÆ‹ ʇŸÊø·»… gW‹£§Æ‹ øfi ‹‚®Ê‡ ‹·„«Êø·»…®‹™√‹„
           ±‹√‹”‹≥√‹√‹Æ‹·∞ ”‹Ì±‹QÏ”‹· ‹‚®‹PÊR, ”‹Ì ‹÷‹Æ‹PÊR A ‹P›Õ‹ P‹»≥”‹· ‹Ì¢‹÷‹ JÌ®‹· Online
           communityø·Æ‹·∞ √‹„≤‘®‹√‹·. 2004, gÆ‹ ‹ƒ 22√‹Ì®‹· W‹„WÈ… P‹Ì±‹Ø¡·‡ B
           P‹ ‹··¬Øq ø·Æ‹·∞ ±› √‹Ìª‹ ‹fiw¢‹·. A®‹PÊR "BP‹ÏpÈ' GÌ®‹· ∑·ø·· PÊ„RPÈpÊÆÈ
           A ‹√‹ ÷Ê”‹√‹ÆÊ∞‡ ؇v‹«›¿·¢‹·. oQÏ ª›–Êø·»… BP‹ÏpÈ GÌ®‹√Ê ""City of hap-
           piness, Pleasure, Joy, Luck''. B ÷Ê”‹√‹· ÊÁ∏È”ÊÁpÈWÊ ”‹„P‹§ ‹‰ GØ‘¢‹·.
           HPÊÌ®‹√Ê Friendster ‹·¢‹·§ MySpaceÆ‹Ì¢‹÷‹ Ê∏È”ÊÁpÈ W‹⁄®‹™√‹„ BP‹ÏpÈ ¢‹Æ‹∞®Ê‡
            ÊÁŒ–‹r$¬ ‹Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®Ê.
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /126                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /127

  A®‹· ∏›∆¬ ‹Æ‹·∞ ‹·¢Ê§ ÆÊÆ‹≤‘PÊ„v‹·¢Ê§!                         ∏ʇ√Êø· ‹ƒWÊ ¢Ê„‡ƒ”‹ ∑÷‹·®‹·. P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹· E®Ê„¬‡W›P›ÌQ“W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ¢‹∆·±‹∑÷‹·®‹·.
  Õ›«Ê, P›«Ê‡g· πor Æ‹Ì¢‹√‹ ‹‰ G∆…√‹„ J̮ʇ P›…”È √‹„À·Æ‹»… P‹·⁄¢‹· a‹bÏ”‹·        ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹ ‹Æ‹·∞ ∑Ÿ‹‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ‹ƒWÊ∆… BP‹ÏpÈ JÌ®‹· Meeting place BX®Ê. CÌ¢‹÷‹
 ‹Ì¢‹÷‹ AÆ‹·ª‹ ‹ PÊ„v‹· ‹Ì•‹ ʇ©PÊ C√‹»∆…. g¢ÊWÊ Àa›√‹W‹Ÿ‹ ∑WÊY a‹aÊÏ ‹fiv‹∆·,      JÌ®‹· ‹··P‹§ A ‹P›Õ‹À√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹«Ê‡ BP‹ÏpÈÆ‹ ”‹®‹”‹¬√‹ ”‹ÌTʬ G√‹v‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»…
W‹„ ±È P‹ ‹··¬ØPʇՋÆÈW‹„ ±›…pÈ¥› ‹ÂÈÏ C√‹»∆…. øfi › W‹«Ê„‡ ‹··T› ‹··U           4.4 PÊ„‡q À·‡ƒ®Ê! CÌ®‹· ∏Ê ƒk·«ÈÆ‹»… Jo·r CÌo√ÈÆÊpÈ ∑Ÿ‹PÊ®›√‹√‹»… Õʇ. 57.06
øfi®›W‹ ‹fi¢‹ ÷‹ŸÊø· ÆÊÆ‹±‹‚W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ê·∆·P‹· ÷›QPÊ„Ÿ‹¤∏ʇQ¢‹·§. B®‹√Ê BP‹ÏpÈ        gÆ‹√‹· BP‹ÏpÈÆ‹ ”‹®‹”‹¬√›X®›™√Ê. ∏Ê ƒk·«È Æ‹Ì¢‹√‹®‹ ”›ßÆ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ A Ê·ƒP‹(18.33%)
v›pÈP› ‹ÂÈ Õ›«Êø·»… ±‹‚or ±‹‚or a‹wx÷›QPÊ„Ìv‹· C∆… Ê, ∆ÌW‹ ¢Ê„o·r PÊ„Ìv‹·         ÷›W‹„ ª›√‹¢‹(13.08%) ÷‹ÌbPÊ„Ìw Ê.
±‹P‹R®‹«Ê…‡ P‹·⁄£√‹·£§®‹™ WÊŸÊø·/WÊŸ‹£ø·√‹ ‹··S ‹Æ‹·∞ ÷‹£§±‹≥¢‹·§ ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ‹·¢Ê§    ®‹·√‹®‹Í–‹r ‹Õ›¢È, ‹··P‹§ ”‹Ì ‹÷‹Æ‹PÊR A±‹ƒÀ·¢‹ A ‹P›Õ‹ P‹»≥‘√‹· ‹ BP‹ÏpÈ ∑WÊY
P›|· ‹ A ‹P›Õ‹ P‹»≥‘PÊ„v‹·¢‹§®Ê. AÌ®‹√Ê Ê„®‹∆· CØÃpʇՋÆÈ C®‹™ ‹√‹· ‹fi¢‹         ∑ƒ‡ JŸÊ¤ø·®‹ÆÊ∞‡ ÷ʇŸ‹∆· ”›´‹¬À∆…. PÊ∆ ‹‚ ÀQ“±‹§, ÀP‹Í¢‹ ‹·Æ‹”‹·’W‹Ÿ‹ PÊÁWÊ ‘∆·Q A®‹·
BP‹ÏpÈÆ‹»… ¢‹ ‹·æ ±Ê‰ ¥ÊÁ«È √‹„≤”‹∑÷‹·©¢‹·§. B®‹√Ê P‹ŸÊ®‹ APÊ„r‡∑√È ØÌ®‹          À ›®‹P‹„R GvÊøfiW‹·£§®Ê. Æ‹ ‹·æ Õ›«›&P›«Ê‡g·W‹Ÿ‹ À®›¬¶ÏW‹⁄ W‹Ì¢‹„ BP‹ÏpÈÆ‹
CÌ¢‹÷‹ Ø∑ÏÌ´‹ ‹Æ‹·∞ ¢ÊWÊ®‹·÷›Q øfi√‹· ∏ʇP›®‹√‹„ ‹··P‹§ ›X "BP‹ÏpÈ'WÊ            ‹¬”‹Æ‹ ʇ B√‹Ìª‹ ›X®Ê. PÊ∆ ‹‚ ""Jilted heart''W‹Ÿ‹· BP‹ÏpÈ ‹·„∆P‹ ≤ ‡£ø·Æ‹·∞
±‹ ʇՋ ‹fiw ¢‹ ‹·æ®Ê‡ B®‹ ”‹ ‹·· ®›ø· ‹Æ‹·∞, ¥›¬ÆÈ P‹…∏ÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±› √‹Ìº”‹· ‹       A√‹‘PÊ„Ìv‹· ÷Ê„√‹q Ê. ÷›W›X ±›s‹QRÌ¢‹ BP‹ÏpÊr‡ BP‹–‹ÏP‹ ›X πqr®Ê. ±‹ƒ‘ߣ
A ‹P›Õ‹ ؇v‹«›X®Ê. B ”‹ ‹··®›ø·W‹Ÿ‹»… Ø ‹·æ Aº±› ø· ‹Æ‹·∞ ‹¬P‹§±‹w”‹∑÷‹·®‹·,        øfi ‹ ‹·orPÊR ÷Ê„‡X®Ê¡·Ì®‹√Ê ∑÷‹·¢Ê‡P‹ ÷ÊbcÆ‹ GÌi؇ƒÌWÈ P›«Ê‡g·W‹Ÿ‹»…
ª› ‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹ÌbPÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·®‹·. øfi√Ê„Ì©W‹„ a›pÈ ‹fiv‹∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê C®‹·        ÷›W‹„ ”›¥Èr ʇ√È P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹»… "BP‹ÏpÈ' v›pÈP› ‹·Æ‹·∞ ∏›¬ÆÈ ‹fiw®›™√Ê. D
øfi÷‹„ a›pÈ√‹„ ‹ÂÈÆ‹Ì•‹∆…. G∆… ‹‰ ±›√‹®‹Õ‹ÏP‹. ”‹Ãa‹fÌ®‹PÊR A ‹P›Õ‹À®‹™√‹„          ‹·´Ê¬, "BP‹ÏpÈ' JÌ®‹· A±›ø· GÌ®‹· ª›À”‹· ‹–‹·r ±‹ƒ‘ߣ ÷‹®‹ WÊqr®Ê. ¥Ê∑ ‹ƒ
؇ ‹‚ ∏ʇ√Êø· ‹√Ê„Ì©WÊ ÷‹ÌbPÊ„Ìv‹ Àa›√‹ ‹Æ‹·∞ C¢‹√‹√‹„ K®‹∑÷‹·®‹·. JÌ•‹√›         6√‹Ì®‹· ®‹Q“| ©»…ø· Õ›«› ∏›∆Q¡„∑∫Ÿ‹ ¢‹Ì®Ê BP‹ÏpÈ À√‹·®‹≠ ±Ê‰»‡”‹ƒWÊ
aÊÆ›∞X®Ê. BP‹ÏpÈÆ‹»… Æ‹ ‹·æ ‹√ʇ B®‹ q.GÆÈ. ‘‡¢›√› ‹ÂÈ, gø·Ì¢È P›¿·R~,           ®‹„√‹· ؇w®›™√Ê. øfi√Ê„‡ QwWʇwW‹Ÿ‹· BP‹ÏpÈÆ‹»… BPÊø· ±Ê‰ ¥ÊÁ«È ”‹Í—r‘,
±‹ P›ÕÈ ∏ÊŸ‹ ›w CÆ‹„∞ Æ‹„√›√‹· W‹|¬√‹, ±‹¢‹ P‹¢‹Ï√‹, ”›◊£W‹Ÿ‹ ¥›¬ÆÈ P‹…∏ÈW‹⁄ Ê.       ‹·ÆÊø· ÀŸ›”‹ ‹·¢‹·§ ®‹„√‹ ›~ ”‹ÌTʬø·Æ‹·∞ ؇w, BPÊ ø·Æ‹·∞ ""”ÊPÈ’ q‡a‹√È''
A–Êr‡PÊ ‹··P‹§, ‹fiøfi ‹·ÍW‹, ‹·ŸÊπ∆·… ´›√› ›◊W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ê·a‹·c ‹ ‹√‹· A®Ê‡ ÷Ê”‹ƒÆ‹»…    GÌ®‹· ‹~Ï‘®›™√Ê. ÷›W›X ‹·ÆÊWÊ Æ‹„√›√‹· P‹√ÊW‹Ÿ‹· ∑√‹«›√‹Ìº‘ Ê. ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞
P‹ ‹··¬ØqW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±› √‹Ìº‘®›™√Ê. A»… ´›√› ›◊W‹Ÿ‹ W‹·| ‹·or, Æ‹oÆÊ, Àa›√‹W‹Ÿ‹        PʇŸ‹«›√‹Ìº‘®›™√Ê. C∑∫√‹Ì¢‹„ ‹·ÆÊø·ÆÊ∞‡ ÷‹·v‹·QPÊ„Ìv‹· ∑Ì©®‹™√‹·! C®‹QRÌ¢‹
∑WÊY ‹··P‹§ ›X a‹aÊÏ Æ‹vÊ”‹∑÷‹·®‹·. ؇ ‹‰ P‹„v‹ Ø ‹·æ®Ê‡ B®‹ P‹ ‹··¬Øqø·Æ‹·∞         ‹·„√‹· ›√‹W‹Ÿ‹ ◊Ì®‹–Êr ©»…ø· W‹W‹Æ‹”‹U¡„∑∫√‹ ±Ê‰ ¥ÊÁ∆Æ‹„∞ ”‹Í—r‘, A®‹√‹»…
B√‹Ìº”‹∑÷‹·®‹·. Ø ‹·æ Ê·bcÆ‹ Q ‡v› ¢›√ÊW‹Ÿ‹·, b¢‹ ¢›√ÊW‹Ÿ‹ P‹ ‹··¬ØqW‹⁄WÊ         BPÊø·Æ‹·∞ ""Sex struck woman'' GÌ®‹· ∑√Ê®‹· ®‹„√‹ ›~ ”‹ÌTʬø·Æ‹·∞ ؇v‹«›
”‹®‹”‹¬√›X Aº±› ø· ‹¬P‹§±‹w”‹∑÷‹·®‹·. ""GaÈ.GÆÈ'' GÌ∑ ”‹ ‹··®›ø·À®Ê. A»…          X¢‹·§. BPÊ P‹„v‹ ±Ê‰»‡”‹ƒWÊ ®‹„√‹· ؇w®›™ŸÊ. C®Ê∆…QRÌ¢‹ ∏ʇ”‹√‹®‹ ”‹ÌW‹£¡·Ì®‹√Ê
∑”‹ ‹Æ‹W‹·w Æ›¬–‹ Æ‹«È P›«Ê‡iÆ‹»… øfi ›¬ ‹‚®Ê„‡ ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… K©®‹ ‹√‹·, GaÈ.         2006, Ê·‡ 21√‹Ì®‹· ±›Q”›§Æ‹®‹ P‹√›b ÀŸ›”‹ ÷Ê„Ì©√‹· ‹ ""I ÷ʇpÈ CÌwøfi,
Æ‹√‹‘Ì÷‹ø·¬Æ‹ ‹√‹ Œ–‹¬√›X®‹™ ‹√‹Æ‹·∞ P›|∑÷‹·®‹·. A ‹√Ê∆… ‹·¢Ê§ JÌ®›X ¢‹ ‹·æ ÆÊbcÆ‹      ›pÈ A∏ËpÈ ø·„'' GÌ∑ P‹ ‹··¬Øqø·Æ‹·∞ ±› √‹Ìº”‹«›X¢‹·§. A®‹√‹»… ""”ÊPÈ’WÊ
 Ê·‡–‹Û ∑WÊXÆ‹ Æ‹À√›®‹ ª› ‹ÆÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹ÌbPÊ„Ÿ‹¤∆· BP‹ÏpÈ JÌ®‹· ʇ©PÊøfiX®Ê.       ª›√‹¢‹QRÌ¢‹ AW‹Y®‹ √›–‹Û ‹·¢Ê„§Ì©∆…'', ""ª›√‹¢‹®‹ ®‹·@U‡ ʇÕʬø·√ʇ, C¢‹§ W‹ ‹·Ø‘''
∑Ìp›ÃŸ‹ ¢›∆„QÆ‹ ±‹‚|a‹®‹Ì¢‹÷‹ P‹·W› ‹·®‹»…√‹· ‹ Œ ‡®Ê‡À ÷ÊÁ”‹„R»Æ‹ P‹ ‹··¬Øq        GÌ∑ Œ‡—ÏPÊW‹Ÿ‹w ª›√‹£‡ø·√‹Æ‹·∞, ª›√‹£‡ø·¢‹Ã ‹Æ‹·∞ A ‹÷ʇŸ‹Æ‹ ‹fiv‹· ‹ P›ø·Ï
P‹„v‹ C®Ê. A»… a‹wx ®Ê„‡”ȧW‹Ÿ‹· ‹·¢Ê§ JÌ®›X√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P›|∑÷‹·®‹·.            Æ‹vÊø··£§¢‹·§! ""We Hate India'' GÆ‹·∞ ‹ ‹·¢Ê„§Ì®‹· P‹ ‹··¬Øqø·∆…Ì¢‹„ £ ‹|Ï
  G∆… Ê·qƒø·»‘rPÈ, ª› ‹ÆÊW‹ŸÊ‡ C∆… GÌ∑Ì¢‹ ‹fi¢‹· W‹Ÿ‹· Pʇ⁄∑√‹·£§√‹· ‹                                §
                                              ´‹Ãg ‹Æ‹·∞ ”‹·v‹· ‹ b¢‹ ‹Æ‹·∞ ÷›P‹«›X¢‹·. A®‹√‹»… ª›√‹¢‹ À√Ê„‡¨ ±‹ a›√›Ì®Ê„‡∆Æ‹
D P›∆®‹∆„… BP‹ÏpÈ B±‹§¢Êø·Æ‹·∞ ¢‹Ì®‹·PÊ„v‹∑∆…®‹·. øfi ‹‚®›®‹√‹„ Àa›√‹,            ‹ÆÊ∞‡ Æ‹vÊ”‹«›W‹·£§¢‹·§. CÌ¢‹÷‹ ZoÆÊW‹Ÿ‹ ◊ÆÊ∞«Êø·»… P‹ŸÊ®‹ APÊ„r‡∑√ÈÆ‹»… ‹··Ì∏ÊÁ
À–‹ø·®‹ ∑WÊY Ø ‹·Wʇƛ®‹√‹„ ”‹Ì®Ê‡÷‹À®‹™√Ê BP‹ÏpÈ ‹·„∆P‹ C¢‹√‹√‹ ”‹∆÷Ê           ÷ÊÁPÊ„‡pÈÏÆ‹ L√‹ÌW›∏›®È ≤‡s‹®‹»… Ê„P‹®‹™ Ê· ÷‹„v‹«›X®Ê. ‹·´‹¬±‹ ®Ê‡Õ‹
PʇŸ‹∑÷‹·®‹·. BÆÈ«ÊÁÆÈ P›…”ÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æ‹vÊ”‹ ∑÷‹·®‹·. ؇ ‹‚ ‹fiw®‹ PÊ∆”‹ ‹Æ‹·∞       ÷›W‹„ ©»… ÷ÊÁPÊ„‡pÈÏW‹Ÿ‹∆„… BP‹ÏpÈ À√‹·®‹≠ ”› ‹ÏgØP‹ ◊¢›”‹Q§ AiÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /128

÷›P‹«›X®Ê. D ZoÆÊW‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹ À ›©¢‹ P‹ ‹··¬ØqW‹Ÿ‹Æ‹·∞ BP‹ÏpÈ Ø–Ê‡¨‘®‹™√‹„
 ‹·¢Ê§ ”‹Í—r”‹· ‹‚®‹PÊR øfi ‹‚®Ê‡ Ø∑ÏÌ´‹À∆…©√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ ª›√‹¢‹ À√Ê„‡¨
                                     r
±‹ a›√›Ì®Ê„‡∆Æ‹ BP‹ÏpÈ Æ‹»… A∏›¨¢‹ ›X Æ‹vÊø··¢‹§«Ê‡ C®Ê. A–ʇ A∆…, ª‹„W‹¢‹
®Ê„√Ê ®› ‹‰®È C∏› ◊ÌÆ‹ 8, dÊ„‡p› Õ‹Q‡«È ÷›W‹„ A∑· ”‹«Ê‡Ì A ‹√‹ ¢‹«›
JÌ®‹· ¥›¬ÆÈP‹…∏ÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ P›|∑÷‹·®‹·. ""I hate India'' GÌ∑ P‹ ‹··¬Øqø·»… Œ ›i
 ‹·÷›√›g √‹Æ‹·∞ ◊W›Y ‹··W›Y A ‹÷ʇŸ‹Æ‹ ‹fiv‹·£§√‹· ‹‚®‹· P›|·¢‹§®Ê. ""◊Ì®‹„
÷‹·v‹·Xø·√‹ g¢Ê ‹·∆W‹· ‹‚®‹PÊR Æ‹Æ‹WÊ C–‹r'' GÆ‹·∞ ‹ Œ‡—ÏPÊW‹Ÿ‹·, ""CÌwø·ÆÈ P›«È
W‹«È’Ï'', ""©»… P›«È W‹«È’Ï'', ""◊Ì®‹„ ÷‹·v‹·Xø·√‹· ‹·¢‹·§ ‹··‘… ‹ÂÈ ÷‹·v‹·
W‹√‹·'' GÌ∑ P‹ ‹··¬ØqW‹Ÿ‹· P›|‘W‹·¢‹§ Ê! √‹µ‡PÈ S·√ʇ— GÌ∏›¢‹ ""”ÊQ’ ∏› ◊æÆÈ
               ∞
W‹«È’Ï'' GÌ∑ P‹ ‹··¬Øqø·Æʇ ±› √‹Ìº‘®›™ÆÊ!
     ∞                            r
  C®‹ÆÊ∆… ÆÊ„‡w®‹√Ê GÌ•‹ ‹ØW‹„ √‹P‹§ P‹·©ø·· ‹‚©∆… ʇ? A–‹P‹„R ›PÈ ”›Ã¢‹Ì¢‹ ¬®‹
÷Ê”‹ƒÆ‹»… ®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞, ®Ê‡Õ‹ ›‘W‹Ÿ‹Æ‹·∞ A ‹÷ʇŸ‹Æ‹ ‹fiv‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ”‹◊”‹«›©‡¢Ê?                                            A nation can survive its fools and even the
                                          ambitious.But it cannot survive treason from within.
                                                 Marcus Tullius Cicero
                                               24 ‹fiaÈÏ 2007
                 H, GÌ•› ""Badmash'' Aø·¬ ؇Ƌ·!
                 HÆÈ A–Ê„rÌ®‹· AhÊÏÌp›, ""Airdash'' ‹fiw§√Ê„‡ ÷›X®Ê. A«›…, PÊ∆’
                 ‹fivÊ„‡®È πo·r ±Ê‡±‹√È K®›§ ""Timepass'' ‹fiw§©™‡ø·«›… C®‹· ”‹ƒ‡Æ›?
                 A√‹√Ê....C®›¬ ‹ ª›–Ê AÌ¢‹ BÕ‹cø·Ï±‹v‹∏ʇw. Æ‹ ‹·æ ◊Ì©, E®‹·Ï, ±‹Ìh›π
                ±‹®‹W‹Ÿ‹ÆÊ„∞Ÿ‹WÊ„Ìw√‹· ‹ CÌX…–È! C®‹Æ‹·∞ π oÆÈÆ‹»… Hinglish AÆ‹·∞¢›§√Ê. A–Êr‡
                A∆…, b‡Ø+CÌX…–È=bÌX…–È, ”›≥$¬ØÕÈ+CÌX…–È=”›≥$¬Ø…–È ª›–ÊW‹Ÿ‹„ C Ê.
                π oÆÈWÊ ÷Ê„”‹®›X ∑√‹· ‹ ‹ƒWÊ CÌ¢‹÷‹ Hinglish, Chinglish ‹·¢‹·§ SpanlishW‹Ÿ‹Æ‹·∞
                ±‹s‹¬®‹ JÌ®‹· ª›W‹ ›X P‹»”‹∏ʇPÊÌ®‹· π oÆÈÆ‹ bÌ¢‹P‹√‹ a› ‹w¡„Ì®‹· P‹ŸÊ®‹
21 ◊ÌX…–È, bÌX…–È, ”›≥$¬Ø…–È   ›√‹ ”‹∆÷Ê Ø‡w®Ê.
                 B®‹√Ê CÌ¢‹÷‹ ”‹∆÷Ê ®Ê„v‹x À ›®‹ ‹ÆÊ∞‡ ”‹Í—r‘®Ê.
  g¢ÊWÊ Æ‹ ‹·æ P‹ÌX…–È!     π oÆÈÆ‹∆„… ‹·w ‹Ì¢‹ (purists)ƒ®›™√Ê. Queen's Engli–ʇ Øg ›®‹ CÌX…–È,
                A®‹ÆÊ∞‡ P‹»”‹∏ʇP‹· AÌ¢‹ P‹„W›v‹·£§®›™√Ê. ‹fii À®Ê‡Õ›ÌW‹ ”‹b ‹ h›PÈ ”›Û P‹„v‹
                A±‹”‹Ã√‹ Ê£§®›™√Ê. H–‹¬Æ‹∞ƒWÊ π oÆÈÆ‹»… ÆÊ«Ê”‹∆· AÆ‹· ‹·£ ؇v‹· ‹ Ê„®‹∆· A ‹√‹·
                Queen's English P‹»ø·∏ʇP‹· GÌ©®›™√Ê. B®‹√Ê ""CÌX…–È AÆÊ„∞‡®‹· Pʇ ‹∆
                JÌ®‹· ª›–Êø·∆…. Family of languages! A®‹· JÌ®‹· ®Ê‡Õ‹, ±‹ ®Ê‡Õ‹ A•‹ ›
                gÆ›ÌW‹PÊR ‘‡À·¢‹ ›®‹ ª›–ÊøfiXø·„ E⁄©∆…. A®Ê„Ì®‹· h›W‹£P‹ ”‹Ã¢‹·§. B ”‹Ã£§WÊ
                gW‹£§Æ›®‹¬Ì¢‹ –ʇ√‹·®›√‹ƒ®›™√Ê. A®‹· «›¬qÆÈ, ”›≥¬Ø–È, g ‹·ÏÆÈ ª›–ÊW‹⁄Ì®‹
                √‹„±›Ì¢‹√‹WÊ„Ìw√‹· ‹ ±‹®‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ‘ÇP‹ƒ‘®Ê. ±ÊÁh› ‹·, ±‹Ìw¢È, ®Ê‡‘, ∑ÌWÊ„…‡,
                a‹wx, ∏›«Èx, Õ›©, Õ‹√›π, ”Êr≤∞ ‹··Ì¢›®‹ ª›√‹£‡ø· E±‹SÌv‹®‹ ±‹®‹W‹Ÿ‹Æ‹„∞
                A≤≥PÊ„Ìw®Ê. ÷›W›X CÌX…–È ∏ÊŸÊ©®Ê'' GÌ®‹· PÊ∆ ‹√‹· ±‹ £ ›®‹ ‹·Ìw”‹·£§®›™√Ê.
                 C¢‹§ Æ‹ ‹·æ ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹ G¥È.GÌ. a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹· ∑Ÿ‹”‹·£§√‹· ‹ ª›–Êø· ∑WÊYø·„
                PÊ∆ ‹‚ " ‹·w ‹Ì¢‹√‹·' PÊ„‡≤‘PÊ„Ìw ®›™√Ê. ÷Ê„‡pÊ«ÈW‹⁄WÊ ÷Ê„‡®›W‹ ""÷›pÈ''
                P›µ PÊ„v‹· GÌ®‹· B®Ê‡Õ‹ ؇v‹· ‹ C ‹√‹· ""”‹S¢È ÷›pÈ ‹·W‹'' AÌ¢‹ AÆÊ„∞‡®‹Æ‹·∞
                √ʇw¡„‡®‹»… Pʇ⁄®‹ P‹„v‹«Ê‡ C ‹√ʇ ""÷›pÈ'' BW‹·¢›§√Ê. ""÷›pÈ''WÊ ÷Ê„”‹
                A•‹Ï, ®‹ÃÌ®›Ã•‹Ï ÷‹·v‹·P‹·¢›§√Ê. ""”‹Ã∆≥ ”Ê≥$Á‘'' AÌ¢‹ √ʇw¡„‡ E®Ê„^‡–‹P‹√‹·
                ÷ʇ⁄®‹√Ê Ê·|‘Æ‹P›¿· £Ì®‹ ‹√‹Ì¢Ê Bv‹·¢›§√Ê. ""”ÊQ’, ”ÊQ’, ”ÊQ’ ‹··hÊ «Ê„‡WÈ
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /132                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /133

∏Ê„‡«Ê'' AÌ¢‹ P‹ƒ–›æ P‹±‹‰√È P‹·~®›W‹ C®Ê‡ ƒ‡£ ∏Ê„∏Ê∫ ÷›P‹«›X¢‹·§. B®‹√Ê ”ÊQ’,       Õ‹∑™W‹Ÿ‹Æ‹·∞ P‹Æ‹∞v‹PÊR ¢‹Ì®‹√Ê HÆ›©‡¢‹·?
÷›pÈ, ”Ê≥$Á‘ AÌ®‹ P‹„v‹«Ê‡ C–Êr«›… Eƒ®‹· π‡Ÿ‹· ‹ AW‹¢‹¬À®Êøfi? ª›–ÊWÊ ∏ʇ»          C®‹· ‹·w ‹Ì£PÊø· Àa›√‹ ‹∆….
÷›P‹· ‹‚®‹· ”‹ƒ¡·‡?                                      B®‹√Ê ”‹ª‹¬¢Êø· ±‹ ÕÊ∞ SÌw¢‹ G®‹·√›W‹·¢‹§®Ê. g¢ÊWÊ ‹fi¢‹Æ›v‹©®‹™√Ê øfi ‹
        ∞
  CÌ¢‹÷‹ ±‹ ÕÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æ› ‹‰ PʇŸ‹∑÷‹·®‹·.                        ª›–Êø·„ E⁄ø·· ‹‚©∆…. CÌ®‹· ”‹Ì”‹Ò¢‹ ∑ƒ »U¢‹ √‹„±‹®‹»… E⁄©®Ê. gW‹£§Æ‹
  B®‹√Ê Æ› ‹‚ ∑Ÿ‹”‹·£§√‹· ‹ ª›–Êø· ∑WÊY i˛›”Ê Æ‹vÊ”‹∏ʇ P›®‹ ±‹ƒ‘ߣ SÌw¢‹          ‹·„«Ê ‹·„«ÊW‹⁄Ì®‹ ∑Ì®‹· ”‹Ì”‹Ò¢‹®‹ ∑WÊY ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊ Æ‹vÊ”‹·£§ ®›™√Ê. CÌ©W‹„
”‹Í—røfiX®Ê, AØ ›ø·Ï¢Êø·„ ∑Ì©®Ê. C ‹¢‹·§ G¥È.GÌ. a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹· ∑Ì®‹             ”‹Ì”‹Ò¢‹®‹»… E¢‹§ ‹· P‹Í£W‹Ÿ‹· √‹a‹ÆÊøfiW‹·£§ Ê. B®‹√Ê K®‹·W‹√‹®Ê™‡ PÊ„√‹¢Ê. A®Ê‡ ƒ‡£,
Æ‹Ì¢‹√‹ ‹·„«Ê ”ʇƒ®‹™ √ʇw¡„‡ ‹fi´‹¬ ‹·PÊR ‹·¢Ê§ i‡ ‹ P‹ŸÊ ∑Ì©√‹∑÷‹·®‹·.           ‹fi¢‹Æ›v‹· ‹ ‹ƒ∆…®Ê ‹··Ì®Ê„Ì®‹· ©Æ‹ P‹Æ‹∞v‹ ‹‰ ”Ê„√‹X ”‹¢‹·§ ÷Ê„‡W‹∑÷‹·®‹·. »U¢‹
∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹»… P‹Æ‹∞v‹ ‹fi¢‹Æ›v‹· ‹ ‹√‹ ”‹ÌTʬ Pʇ ‹∆ Õʇ.33√‹—r®‹™√‹„ G¥È.GÌ.                                r
                                              √‹„±‹®‹»… ‹fi¢‹ E⁄ø·∑÷‹·®‹·. ±‹s‹¬W‹⁄W‹–ʇ ‘‡À·¢‹ ›W‹∑÷‹·®‹·. v›. G”È.G«È.
a›ÆÊ«ÈW‹⁄Ì®›X ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ›®‹¬Ì¢‹ P‹Æ‹∞v‹ Pʇ⁄ ∑√‹·£§√‹∑÷‹·®‹·. ∑”‹·’, P›√‹·W‹Ÿ‹∆…®Ê     ªÊÁ√‹±‹≥, v›. ø··.B√È. AÆ‹Ì¢‹ ‹·„£Ï, a‹Ì±›, PÊ.q. W‹qr ‹··Ì¢›®‹ ‹√‹· CÌX…–È
Õ›≤ÌWÈ ‹fi«ÈW‹Ÿ‹∆„… G¥È.GÌ. a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹ ‹·„∆P‹ P‹Æ‹∞v‹ π¢‹§√‹ ›W‹·£§√‹∑÷‹·®‹·.        Ê·‡«Ê ±‹ ª‹·¢‹Ã ”›¨‘®‹™√‹„, Ø√‹W‹ÏŸ‹ ›X ‹fi¢‹Æ›v‹∑∆… ‹√›X®‹™√‹„ P‹Æ‹∞v‹ ‹Æ‹„∞
◊Ì© ‹·¢‹·§ ±›±È X‡¢ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ B»”‹· ‹ ‹√‹„ P‹„v‹ P‹Æ‹∞v‹®‹ B¬ÌP‹ƒÌWÈ PʇŸ‹·         A”‹V»¢‹ ›X ‹fi¢‹Æ›v‹·¢›§√Ê. ∑√Êø··¢›§√Ê. G√‹v‹Æ‹„∞ P‹∆‘ ‹fi¢‹Æ›v‹· ‹‚®‹„ C∆…,
 ‹Ì¢›X√‹∑÷‹·®‹·. AÌ¢‹÷‹ hammering Æ‹vÊø··£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ øfi√‹„ A∆…W‹ŸÊø·∆·        ∑√Êø·· ‹‚®‹„ C∆…. B®‹√Ê DXÆ‹ ¢‹«Ê ‹fiƒÆ‹ ”‹ ‹·”ʬ¡·Ì®‹√Ê A ‹ƒWÊ aÊÆ›∞X CÌX…–È
”›´‹¬À∆…. B®‹√Ê G¥È.GÌ. a›ÆÊ«ÈW‹⁄Ì®›X P‹Æ‹∞v‹ E®›≠√‹ ›W‹·£§®Ê GÌ®‹· ÷ʇŸ‹∆·        ∑Ì®‹√Ê P‹Æ‹∞v‹ ”‹ƒøfiX ∑√‹· ‹‚®Ê‡ C∆…. P‹Æ‹∞v‹ ”‹ƒøfiX ∑Ì®‹ ‹ƒWÊ CÌX…–È
”›´‹¬À∆….                                         ∑√‹· ‹‚©∆…. G√‹v‹Æ‹„∞ ¢‹P‹R ‹·qrWÊ ∑∆… ‹√‹· ∏Ê√Ê‘ ‹fi¢‹Æ›v‹·¢›§√Ê. g¢ÊWÊ Æ‹ ‹·æ
  G¥È.GÌ. a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹· ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹ G∆… ‹·„«ÊW‹Ÿ‹∆„… P‹Æ‹∞v‹ Ê„Ÿ‹W‹· ‹Ì¢Ê          gÆ‹√‹ ‹·Æ‹‘ߣ ÷ʇX®Ê¡·Ì®‹√Ê P‹Æ‹∞v‹ ∑√‹· ‹‚©∆… GÌ®‹√Ê øfiƒW‹„ ¢‹ ‹·æ ∑WÊY
 ‹fiw®‹™√‹„ A ‹‚W‹Ÿ‹· ∑Ÿ‹”‹·£§√‹· ‹‚®‹· ”‹ª‹¬ P‹Æ‹∞v‹ ‹∆…. øfi√‹®Ê„™‡ ‹·Æ‹ ÆÊ„‡¿·”‹∆·,  Q‡Ÿ‹ƒ Ê·ø··Ìp›W‹· ‹‚©∆…. P‹Æ‹∞v‹ ∑√‹· ‹‚©∆… GÌ∑·®‹Æ‹„∞ ÷Ê Ê·æø· Àa›√‹ ›X
                                   ∞
Wʇ» ‹fiv‹∆·, A ‹÷ʇŸ‹Æ‹ ‹fiv‹∆· ‹·¢‹·§ A±‹÷›”‹¬PÊR ‹fi¢‹ P‹Æ‹v‹ ‹Æ‹·∞ ∑Ÿ‹”‹·£§®›™√Ê.   ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤¢›§√Ê, G∆…√‹ ‹··Ì®Ê ÷ʇ⁄PÊ„Ÿ‹·¤¢›§√Ê. B®‹√Ê CÌX…–È ∑√‹· ‹‚©∆… GÌ®‹·
◊‡WÊ ∏ÊÁW‹·Ÿ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ π¢‹§ƒ”‹·£§ Ê¡·‡ ÷Ê„√‹¢‹· P‹Æ‹∞v‹ ‹Æ‹ÆÊ∞‡Æ‹· ±‹”‹ƒ”‹·£§∆…. "" ‹·”ȧ  ÷ʇ⁄PÊ„Ÿ‹¤∆· GÌ•‹ ‹ƒW‹„ Æ›bPÊøfiW‹·¢‹§®Ê. A®‹· ±‹ £–Êuø· ±‹ ÕÊ∞øfiX πv‹·¢‹§®Ê.
 ‹·h› ‹fiv‹·'', "" ‹fiPÊÏpÈWÊ ÊipÊ∑«È ¢‹√Ê„‡PÊ ÷Ê„‡X§®Ê™, √‹k·„ ‹ÂÈ AÌ¢‹         C ‹√‹ ‹·´Ê¬, P›Ø∂vÊÆ‹·’, a›Æ‹·’, aʇÌg·, w¥‹√ÊÆ‹·’, B¬qo„¬v‹· AÌ¢‹ CÌX…–‹Æ‹·∞
P›√È ∑Ì¢‹·, ”›r±È Bø··§'', ""DWÊ„Ì®‹· B”‹ ‹ÂÈ p›¬ PÈ ∑√‹·£§®Ê, Pʇ⁄'' ◊‡WÊ         P‹Æ‹∞v‹®‹»… ∑√Ê®‹· ¢‹ ‹·æ ±‹ £ªÊ ±‹ ®‹ŒÏ”‹· ‹ ±‹¢‹ P‹¢‹Ïƒ®›™√Ê. ◊Ì®Ê Œ ‹√› ‹·
E®Ê„^‡–‹P‹√‹· ÷ʇŸ‹·£§®‹™√Ê A ‹√‹ P‹P‹ÏÕ‹ ›®‹ ‹fi¢‹·W‹Ÿ‹· ”‹ÌX‡¢‹ B»”‹· ‹‚®‹QRÌ¢‹     P›√‹Ì¢‹, ±‹ÌhÊ ‹·ÌWʇՋ√› È, P‹vÊÌWÊ„‡v‹·… Õ‹ÌP‹√‹ ª‹or, £√‹· ‹·«Ê ¢›¢›a›ø·Ï,
 Ê„®‹∆· ‹·Æ‹”‹’ÆÊ∞‡ P‹∆Q πv‹·¢‹§ Ê. CÌ¢‹÷‹ ‹fi¢‹·W‹⁄Ì®‹ P‹Æ‹∞v‹ ±‹”‹ƒ”‹· ‹‚®‹QRÌ¢‹    ±›. ÊÌ. Ba›ø·Ï, ≤. ∆ÌPʇÕÈ ‹··Ì¢›®‹ ‹√‹· ”›◊£W‹Ÿ›X√‹· ‹‚®‹√‹ g¢ÊWÊ
      ∞               ∞
÷Êa›cX P‹Æ‹v‹®‹ ”Ê„W‹vʇ ‹·√ÊøfiX P‹Æ‹v‹®‹ ›P‹¬W‹Ÿ‹»… A£øfiX CÌX…–È ”ʇƒ÷Ê„‡X       ±‹¢‹ P‹¢‹Ï√‹„ BX®‹™√‹·. øfi ‹‚®Ê‡ CÌX…–È ±‹®‹W‹⁄®‹™√‹„ A ‹‚W‹⁄WÊ P‹Æ‹∞v‹®‹»… ”‹„P‹§
CÌX…–È ÷ʇƒPÊ P›ø·Ï Æ‹vÊø··¢‹§®‹–Êr. AÆ‹¬ ª›–Êø· JŸÊ¤ø· Õ‹∑™W‹Ÿ‹· P‹Æ‹∞v‹ ‹Æ‹·∞      √‹„±›Ì¢‹√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹·v‹·P‹·£§®‹™√‹·. ∆ÌPʇÕÈ, ÊÁGÆÊR A ‹√‹·W‹Ÿ‹Ì¢‹„ ±‹®‹W‹Ÿ‹ g¢Ê
”ʇƒ Æ‹ ‹·æ ª›–Ê CÆ‹„∞ Œ ‡ ‹·Ì¢‹WÊ„Ìv‹√Ê SÌw¢‹ S·—PÊ„v‹· ‹ Àa›√‹ ʇ.            Bo ›v‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ P‹»‘®‹√‹·. B®‹√Ê CÌ®‹· AÌ¢‹÷‹ ”›◊£W‹Ÿ‹„ C∆…, ±‹¢‹ P‹¢‹Ï√‹Ì¢‹„
B®‹√Ê ÷›pÈ, ”ÊQ’, ”Ê≥$Á‘, ‹·”ȧ CÌ¢‹÷‹ ±‹®‹W‹Ÿ‹· ”ʇ√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ Œ ‡ ‹·Ì¢‹WÊ„Ÿ‹·¤ ‹    øfi√‹ ‹fi¢‹Æ‹„∞ PʇŸ‹· ‹‚©∆….
∑®‹∆· P‹·∆WÊv‹·¢‹§®‹–Êr. DW›W‹«Ê‡ Æ‹ ‹·æ P‹Æ‹∞v‹ a‹∆Æ‹b¢‹ W‹Ÿ‹· AÌ¢‹÷‹ P‹·∆WÊw”‹· ‹      HPÊ C–Êr«›… B¢‹ÌP‹±‹v‹∏ʇP›X®Ê¡·Ì®‹√Ê CÌ®‹· ∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹»… ∑Ÿ‹PÊøfiW‹· ‹
P›ø·Ï ‹Æ‹·∞ ”›P‹–‹·r ‹fiw Ê. A®‹ƒÌ®‹ P‹Æ‹∞v‹PÊR ÷›Øø·„ BX®Ê. ±‹vÊxW‹Ÿ‹· ∑Ÿ‹”‹·£§®‹™    ª›–Ê q‡À, √ʇw¡„‡, a‹∆Æ‹b¢‹ ÷›W‹„ ±‹£ PÊW‹Ÿ‹ ‹·„∆P‹ Cw‡ √›g¬PÊR‡ π¢‹§√‹ ›
w‡«›X§‡øfi, P‹·øÂÈ∏ʇv‹, ......ÆÈ, ∏Ê…‡vÈ ÷›PÊ∫‡v‹, ‹·h› Ev›¿·”‹· AÆ‹·∞ ‹         W‹·¢‹§®Ê. gÆ‹√‹· A®Ê‡ A¨P‹Í¢‹ A•‹ › Øg ›®‹ ª›–Ê GÌ®‹· J≤≥PÊ„Ìv‹√Ê BW‹· ‹ ÷›Ø
Õ‹∑™W‹Ÿ‹· a‹∆Æ‹b¢‹ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”ʇƒ gÆ‹ ‹fiÆ‹”‹ ‹Æ‹„∞ ¢‹∆·≤ Ê. ∑Ÿ‹PÊø·∆„… ∑Ì© Ê.            ™                          c
                                              GÌ•‹®‹·? ÷›W›X CÌ¢‹÷‹ PÊ„Ÿ‹P‹· ª›–Êø·Æ‹·∞ ∑Ÿ‹”‹· ›W‹ Ga‹√‹ ‹◊”‹∏ʇP›X®Ê. Æ‹ ‹·æ
gÆ‹ AÆ‹·P‹ƒ”‹·£§®›™√Ê. CÌ¢‹÷‹ ±‹ƒ‘ߣø·»… G¥È.GÌ. a›ÆÊ«ÈW‹Ÿ‹„ ‹·¢‹§–‹·r PÊ„Ÿ‹P‹·       ‹·w ‹Ì¢‹√‹· ∑ø·”‹· ‹Ì¢Ê ›¬P‹√‹| ∑®‹≠ ›®‹ P‹Æ‹∞v‹ ‹fi¢‹Æ›v‹· ‹ AW‹¢‹¬À∆…©®‹™√‹„
               ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /134

”‹ª‹¬ ª›–Êø·Æ‹·∞ Bv‹∏ʇP›®‹ AW‹¢‹¬ SÌw¢‹ C®Ê.
 A–‹rP‹„R ‹fi¢‹Æ›v‹©®‹™√Ê ª›–Ê ”›ø··¢‹§®Ê. B®‹√Ê PÊor®›X ‹fi¢‹Æ›w®‹√Ê ª›–Ê
PÊ„«ÊøfiW‹·¢‹§®Ê.
                                       Anyone who stops learning is old,
                                        whether at twenty or eighty.
                                            Henry Ford
                                               25 BW‹”Èr 2007
              Berlin Blockade Æ‹Ì¢‹√‹ ∑÷‹·Õ‹@ A®Ê‡ A£ ®Ê„v‹x πP‹Ro·r!
               A®‹Æ‹·∞ √‹–‹¬Æ‹∞√‹· Caribbean Crisis, P‹„¬∏›®‹ ‹√‹· October Crisis GÆ‹·∞¢›§√Ê.
             B®‹√Ê Cuban Missile Crisis G̮ʇ A®‹· T›¬£ ±‹vÊ©®Ê. AÌ®‹· ”Ê„‡Àø·¢È
             √‹–›¬®‹ W‹wø·»…®‹™ oQÏø·»… A Ê·ƒP‹ ¢‹Æ‹∞ À·»oƒ ÆÊ«Êø·Æ‹·∞ ”›ß≤‘ Q“±‹~W‹Ÿ‹Æ‹·∞
             Ø¡„‡gÆÊWÊ„⁄‘√‹·¢‹§®Ê. C¢‹§ A Ê·ƒP‹©Ì®‹ Pʇ ‹∆ 95 Ê·Á∆· ®‹„√‹®‹»…√‹· ‹
             P‹„¬∏›®‹»… ”Ê„‡Àø·¢È √‹–›¬ P‹„v‹ ¢‹Æ‹∞ ”ʇƛ ÆÊ«Êø·Æ‹·∞ ”›ß≤‘ A|Ô‹˜ ”‹ij¢‹
             Q“±‹~W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø¡„‡gÆÊ ‹fiv‹·¢‹§®Ê. Ê·‡«Ê„∞‡oPÊR À ›®‹®‹ Pʇ̮‹ πÌ®‹·
             P‹„¬∏› ›X®‹™√‹„ A®‹· ›”‹§ ‹®‹»… A Ê·ƒP‹ ÷›W‹„ ”Ê„‡Àø·¢È √‹–›¬ Æ‹v‹·ÀÆ‹
             ”‹ÌZ–‹Ï. ±‹ƒ‘ߣ øfi ‹ ‹·orPÊR ÷Ê„‡W‹·¢‹§®Ê¡·Ì®‹√Ê ”Ê„‡Àø·¢È √‹–›¬ ‹··S¬”‹ß
             ØQo P‹· ÕÊc‡ È ‹·¢‹·§ A Ê·ƒP‹ A´‹¬P‹“ h›ÆÈ G¥È. PÊÆ‹w A|Ô‹˜ ”‹ ‹·√‹P‹„R
             A~øfiW‹·¢›§√Ê. 1962, APÊ„r‡ ∑√È 14√‹Ì®‹· ÀՋî‹ Ê„®‹∆ A|Ô‹˜ ”‹ ‹·√‹
             H±‹Ïv‹· ‹Ì¢‹÷‹ ”‹Ø∞ ʇՋ Ø ‹fiÏ| ›W‹·¢‹§®Ê. ◊‡W›X gW‹£§Æ‹ W‹ ‹·Æ‹ Ê∆… P‹„¬∏›
                           §
              Ê·‡«Ê Pʇ̩ ‡P‹Í¢‹ ›W‹·¢‹®Ê.
               b‡Ø Æ›ø·P‹ ‹fi ʉ‡ √Êk·v›ÌWÈ CÌ¢‹÷‹®Ê™‡ ”‹Ì®‹ª‹Ï P›RX P›®‹· P‹·⁄£®‹™√‹·!
               1962, APÊ„r‡∑√È 18√‹Ì®‹· HP›HQ ª›√‹¢‹®‹ E¢‹§√‹ ª›W‹®‹ Ê·‡«Ê b‡Æ›
             BP‹ ‹·| ‹fiw¢‹·. Æ‹ ‹·æ ∆v›PÈÆ‹»… 37 ”›À√‹ a‹®‹·√‹ Q.À·‡. ª‹„ª›W‹ ‹Æ‹·∞
             P‹∑⁄‘¢‹·. B®‹√Ê b‡Æ›®Ê„Ì©WÊ "±‹Ìa‹Œ‡∆' J±‹≥Ì®‹ ‹fiwPÊ„Ìw®‹™ ÷›W‹„ ∑·®‹≠
             ÷‹·qr®Ê™‡ ª›√‹¢‹®‹»…, ÷›W›X ∏Ë®‹≠ ´‹À·‡Ïø· b‡Æ› ª›√‹¢‹®‹ Ê·‡«Ê BP‹ ‹·|
                                         r
              ‹fiv‹· ‹‚©∆… GÌ∑ ª‹ Ê·ø·»… Ø© ”‹·£§®‹™ ÆÊ÷‹√‹· ©PÊRo√‹·. ”‹÷›ø·P›RX ”Ê„‡Àø·¢È
             √‹–›¬PÊR Ê„√Ê¿·or√‹·. B®‹√Ê A Ê·ƒP‹®‹ g¢Ê ”‹ÌZ–‹Ï QR⁄©®‹™ P‹· ÕÊc‡ È ”‹≥Ì©”‹»∆….
22  øfi√Ê–Êr‡ ∏ÊÁ®‹√‹„  À·X«›X b‡Æ› P‹„v‹ P‹ ‹··¬Ø”Èr √›–‹Û ʇ BX©™®‹™ƒÌ®‹ "‘®›≠Ì¢‹ Ø–Êu'ø·„
             A®‹PÊR AwxøfiX¢‹·§. A–Êr‡PÊ ª›√‹£‡ø· P‹ ‹··¬Ø”‹r√ʇ b‡Æ›®‹ ∏ÊÌ∑∆PÊR ØÌ¢‹√‹·.
   øfi÷‹„, i& Ê·‡«Ê‡  A®‹· ‹√ÊW‹„ øfi ‹ ®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ ÆÊ÷‹√‹· AÆ‹· ‹fiÆ‹©Ì®‹ ÆÊ„‡v‹·£§®‹™√Ê„‡ A®Ê‡
             A Ê·ƒP‹®‹ ”‹÷›ø· øfib”‹∏ʇP›X ∑Ì¢‹·. AÌ®‹· A Ê·ƒP‹®‹ A´‹¬P‹“√›X®‹™ h›ÆÈ
   ∏ʇP‹·, A«›Ã?    µpÈ’WÊ√›«Èx PÊÆ‹w ‹·√‹· ¡„‡a‹ÆÊ ‹fiv‹®Ê P‹„v‹«Ê‡ ª›√‹¢‹PÊR ø··®‹≠ ”› ‹·X W‹Ÿ‹Æ‹·∞
             H√È»¥Èr ‹fiv‹∆· B®Ê‡Õ‹ ؇w®‹√‹·! √‹–›¬®‹ ¢›Ÿ‹PÊR ¢‹P‹RÌ¢Ê P‹·~ø··£§®‹™ ÆÊ÷‹√‹·
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /138                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /139

∑WÊY A”‹ ‹fi´›Æ‹À®‹™√‹„ A Ê·ƒP‹ ∑◊√‹ÌW‹ ›X ª›√‹¢‹PÊR ¢‹Æ‹∞ ∏ÊÌ∑∆ ]„‡–‹}Ê         A Ê·ƒP‹ ‹ÆÊ∞‡PÊ ®ÊÇ—”‹∏ʇP‹·? C–›rXø·„ A Ê·ƒP‹ ©Ì®‹ Æ‹ ‹·WʇƋ„ «›ª‹ ʇ
 ‹fiw¢‹·. B®‹√Ê A Ê·ƒP‹®‹ ”ʇÆÊø·Æ‹·∞ P‹Ÿ‹·◊”‹∆· P‹„¬∏› πP‹Ro·r AwxøfiX¢‹·§. D      BX∆… Ê? 1975√‹»… ø··ÆʔʄR‡®‹ "”Êo«ÊÁpÈ CÆÈ”‹ÛP‹’Æ‹«È pÊ»ÀÕ‹ÆÈ GPÈ’±Êƒ Ê·ÌpÈ'
 ‹·´Ê¬ ‹·„√‹· ›√‹W‹Ÿ‹ Æ‹Ì¢‹√‹ Æ›¢ÈÏ D”Èr ¥› Ìqø·√È(NEFA) ÷›W‹„ A”›’Ì           (”ÊÁpÈ) P›ø·ÏP‹ ‹·®‹w ¢‹Æ‹∞ E±‹W‹ ÷‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ؇w ª›√‹¢‹PÊR ®‹„√‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹ ”ʇ Êø·Æ‹·∞
W‹wø·»… ‹·¢Ê§ b‡Æ› BP‹ ‹·| ‹fiw¢‹·. B ʇŸÊW›W‹«Ê‡ P‹· ÕÊc‡ È ◊ Ê·æo·r ‹‚®‹        J®‹X‘®Ê™‡ A Ê·ƒP‹! A–Êr‡PÊ, A Ê·ƒP‹ ؇w®‹ "Æ› ‹·ÏÆÈ ∏Ê„‡«›ÏWÈ' WÊ„‡¨
√Ê„Ì©WÊ P‹„¬∏› πP‹Ro·r ±‹ƒ÷›√‹ ›X¢‹·§. ÷›W›X A Ê·ƒP‹ ¢‹Æ‹∞ ø··®‹≠ À ‹fiÆ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞     ¢‹⁄¿·Ì®›X¡·‡ ª›√‹¢‹ "÷‹‘√‹· P› Ì£' ‹fiv‹∆· ”›´‹¬ ›X®‹·™. AW‹¢‹¬QRÌ¢‹∆„
ª›√‹¢‹PÊR P‹Ÿ‹·◊”‹∆· ‹··Ì®›¿·¢‹·. A±›ø· ‹Æ‹∞ƒ¢‹ b‡Æ› HP‹±‹Q“‡ø· ›X P‹®‹Æ‹         ÷Êa‹·c B÷›√‹ ´›Æ‹¬ ∏ÊŸÊø·∆· ª›√‹¢‹PÊR ”›´‹¬ ›X®Ê™‡ ÷‹‘√‹· P› Ì£ø· Æ‹Ì¢‹√‹.
À√› ‹· ]„‡–‹}Ê ‹fiw¢‹·.                                  C ‹¢‹·§ Æ› ‹‚ P›|·£§√‹· ‹, ∑Ÿ‹”‹·£§√‹· ‹ ÷›W‹„ Æ‹ ‹·æ Ø¢‹¬ i‡ ‹Æ‹®‹ ∑÷‹· ‹··S¬
  CÌ¢‹÷‹ C£÷›”‹ ‹·√ʢʇ ÷Ê„‡¿·¢Ê?                            AÌW‹W‹Ÿ›X√‹· ‹ q‡À, pÊ»¥Ê‰‡ÆÈ, CÌo√ÈÆÊpÈ, P‹Ì±‹‰¬o√È, ±›…‘rPÈ ‹·ØW‹Ÿ‹„
  1965√‹»… ª›√‹¢‹ ‹·¢‹·§ ±›Q”›§Æ‹ Æ‹v‹· Ê ”‹ ‹·√‹ ʇ±‹Ï p›rW‹∆„ A Ê·ƒP‹ ¢‹Æ‹∞      A Ê·ƒP‹®‹ PÊ„v‹·WÊW‹ŸÊ‡. Æ‹ ‹·æ √‹”ʧW‹Ÿ‹ ¢‹·Ì∑ P›|· ‹ ‹fi√‹·£ P›ƒÆ‹ ◊Ì®Êø·„
À·¢‹ √›–‹Û ›®‹ ±›Q”›§Æ‹PÊR Patton TankW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹‰√ÊÁPÊ ‹fiw¢Ê‡ ÷Ê„√‹¢‹· ±‹‰|Ï      A Ê·ƒP‹®‹ ±‹√Ê„‡P‹“ ±›¢‹ À®Ê. A–Êr‡ A∆…, Æ›¿· PÊ„vÊW‹Ÿ‹Ì¢Ê CÌiØø·ƒÌWÈ
 ‹·Æ‹‘’ØÌ®‹ ”‹÷‹P›√‹ ؇v‹»∆…. JÌ®‹· ʇŸÊ À¡·p›∞Ì, PÊ„ƒøfi, P›Ì∏Ê„‡wøfi          P›«Ê‡g·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ß≤‘ Æ› ‹‚ √‹„≤”‹·£§√‹· ‹ ∆P›“Ì¢‹√‹ ±‹®‹À‡´‹√‹ƒWÊ C ‹¢‹·§ PÊ∆”‹
W‹⁄WÊ ¢‹Æ‹∞ ”ʇÆÊø·Æ‹·∞ P‹Ÿ‹·◊‘®‹Ì¢Ê 1965√‹»… ±›Q”›§Æ‹P‹„R ”ʇÆÊ ÷›W‹„ Õ‹”›˜”‹˜W‹Ÿ‹Æ‹·∞  ‘QR®‹™√Ê, PÊÁ ¢‹·Ì∑ ”‹Ì∑Ÿ‹ ∑√‹·£§®‹™√Ê A®‹√‹ ◊Ì®Ê A Ê·ƒP‹®‹ ®‹„√‹®‹Í—r¿·®Ê,
P‹Ÿ‹·◊‘®‹™√Ê ±‹ƒ ‘ߣ¡·‡ ∑®‹«›W‹·£§¢‹·§. Pʇ ‹∆ ‹·„√‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê b‡Æ› PÊÁø·»…     M·| ª›√‹À®Ê. A–‹rP‹„R ®‹·wø·· ‹ PÊÁW‹⁄®‹™√‹–Êr‡ ”›∆®‹·; ®‹·w Ê· ؇v‹· ‹ ‹√‹„
◊‡Æ›ø· ”Ê„‡∆· AÆ‹·ª‹À‘®‹™ ª›√‹¢‹ ‹·¢Ê„§ Ê·æ ‹··Sª‹ÌW‹ G®‹·ƒ”‹∏ʇP›W‹·£§¢‹·§.       ∏ʇP‹·. JÌ®‹· ʇŸÊ A Ê·ƒP‹ ʇƛ®‹√‹„ ›¬±›√‹ ÷Ê„√‹W‹·£§WÊWÊ(LpȔʄ‡”ÈÏ)
CÆ‹·∞ 1971√‹»… ª›√‹¢‹ ʇ ±›Q”›§Æ‹®‹ Ê·‡«Ê ø··®‹≠ ”›ƒ®›W‹∆Ì¢‹„ gW‹¢Ê§‡ Æ‹ ‹·æ       ∏›X∆· ÷›Q®‹√Ê ∏ÊÌW‹Ÿ‹„√‹·, W‹·√ÈW›Ì È,ÆÊ„‡øfix, ÷ÊÁ®‹√›∏›®ÈW‹Ÿ‹»… √‹· ‹
À√‹·®‹≠ ›X¢‹·§. JÌ®‹· ʇŸÊ ±›Q”›§Æ‹PÊR ”‹÷›ø· ‹fiv‹∆· A Ê·ƒP‹PÊR Øg ›Xø·„         π≤J, PÊ≤J, Iq P‹Ì±‹ØW‹⁄WÊ π‡W‹ π‡Ÿ‹·¢‹§®Ê. ‹·„ ‹¢‹·§&Æ‹∆ ‹¢‹·§ ”›À√‹ ”‹Ì∑Ÿ‹
B”‹Q§¿·©™®‹™√Ê BW‹∆„ ±‹ƒ‘ߣ ∑®‹«›W‹·£§¢‹·§. B®‹√Ê ª›√‹£‡ø· ”ʇƛ±‹vÊW‹Ÿ‹·         ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§√‹· ‹ Æ‹ ‹·æ CÌiØø·√ÈW‹Ÿ‹· π‡©WÊ ∑√‹·¢›§√Ê AÆ‹·∞ ‹‚®‹Æ‹·∞ ‹·√Êø·
±›Q”›§Æ‹ ‹Æ‹·∞ ”Ê„‡»‘, ∏›ÌW›… ‹Æ‹·∞ À ‹··Q§ ‹fiw, 90 ”›À√‹ ±›PÈ ”ÊÁØP‹√‹Æ‹·∞       ∏ʇw. C ‹¢‹·§ A Ê·ƒP‹ ›—ÏP‹ ›X A£ ÷Êa‹·c GaÈ&1π À‡”› ؇v‹· ‹‚®Ê‡
∑̨‘®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ¢‹Æ‹∞ ""ø··G”ÈG”È GÌo√È±Ê Á”‹”È'' ø··®‹≠ÆËPÊø·Æ‹·∞ ∑ÌW›Ÿ‹         ª›√‹£‡ø·ƒWÊ. g¢ÊWÊ A Ê·ƒP‹®‹ "gÆ‹√‹«È G«ÊQÛPÈ'(iC) ª›√‹¢‹PÊR PÊ∆”‹ ‹Æ‹·∞ W‹·£§WÊ
PÊ„»…WÊ P‹Ÿ‹·◊‘®‹ A Ê·ƒP‹ ±›Q”›§Æ‹®‹ P‹}Ê„°√Ê”‹∆· ø·£∞‘¢Ê‡ ÷Ê„√‹¢‹· ‹··P‹§        ؇v‹∆· B√‹Ìº ‘®‹·™ A®‹ƒÌ®‹ ∆P›“Ì¢‹√‹ E®Ê„¬‡W‹W‹Ÿ‹· ”‹Í—røfiX Ê.
 ‹·Æ‹‘’ØÌ®‹ ∏ÊÌ∑∆PÊR ∑√‹»∆…. C Ê∆… ‹‰ ª›√‹¢‹PÊR A Ê·ƒP‹ ؇w®‹ ±‹√Ê„‡P‹“           Æ› ‹–Êr‡ A∆…, gW‹¢Ê§‡ A Ê·ƒP‹®‹ ±‹ƒÕ‹ ‹·®‹ «›ª‹ ±‹vÊø·· £§®Ê.
∏ÊÌ∑∆W‹ŸÊ‡ A«›Ã?!                                       C ‹¢‹·§ W‹„W‹«È C∆…®‹ CÌo√ÈÆÊorÆ‹·∞, øfi÷‹„, i. Ê·‡«È C∆…®‹ C& Ê·‡∆Æ‹·∞
  C–›rXø·„ Æ› ʇPÊ A Ê·ƒP‹ ‹Æ‹·∞ ®ÊÇ—”‹·¢Ê§‡ Ê?                     F◊‘PÊ„Ÿ‹¤∆· ”›´‹¬À ®Ê¡·‡? A Ê·ƒP‹ ‹Æ‹·∞ ∑Ìv‹ ›Ÿ‹Õ›◊ √›–‹Û GÌ®‹· øfi√Ê–Êr‡
  b‡Æ› BP‹ ‹·| ‹fiw®›W‹ A Ê·ƒP‹ ‹fiw®‹ ”‹÷›ø· ‹Æ‹·∞ ‹·√Ê¢‹ ª›√‹¢‹            ∏ÊÁ®‹√‹„, ¢ÊW‹⁄®‹√‹„ Æ‹ ‹·WÊ øfi÷‹„, i& Ê·‡«ÈW‹ŸÊ‡ ∏ʇP‹·, A«›Ã? CÆ‹·∞ ¢›Ì£ P‹,
1971√‹»… A Ê·ƒP‹®‹ G®‹·√›⁄ √‹–›¬®‹ g¢Ê "¥Ê ÌvÈŒ±È q ‡q' ‹fiwPÊ„Ìw®Ê™‡PÊ?          ÊÁ˛›ØP‹ ÷›W‹„ ÊÁ®‹¬Q‡ø· PÊ“‡¢‹ W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ¢ÊWÊ®‹·PÊ„⁄¤. A Ê·ƒP‹®‹ ∑÷‹·¢Ê‡P‹ G«›…
A–‹rP‹„R, 22 ©Æ‹W‹Ÿ‹»… ±›Q”›§Æ‹ ‹Æ‹·∞ ∑W‹·Y∑w©®‹™ «›«È ∑÷‹®‹„™√È Õ›‘˜ø· ‹√‹Æ‹·∞      ø·„Ø ‹‘ÏqW‹Ÿ‹„ Research Based BX Ê. ÷›W›X¡·‡ EÆ‹∞¢‹ ŒP‹“| GÌ®‹√Ê
1966√‹»… ”‹Ì´›Æ‹P›RX ¢›–ÊRÌpÈWÊ P‹√Ê‘ J±‹≥Ì®‹PÊR ”‹◊ ÷›Q®‹ PÊ∆ ʇ W‹ÌpÊW‹Ÿ‹»…       G∆…√‹„ A Ê·ƒP‹®‹¢‹§ ‹··S ‹fiv‹·¢›§√Ê. A Ê·ƒP‹®‹ WÊÁoÆÈ, WÊ ‡”È, ÷›¬ƒ”‹ÆÈ,
AÆ‹· ‹fiÆ›”‹≥®‹ ›X PÊ„«ÊWÊÁ®‹· ÷Ê| ›X P‹Ÿ‹·◊‘®‹ ”Ê„‡Àø·¢È JP‹„Ro ‹Æ‹·∞          «ÊØÌg√ÈW‹⁄Ì®›X ÊÁ®‹¬Q‡ø· ŒP‹“|®‹ "∏ÊÁ∑«È'W‹Ÿ‹· ”‹Í—røfiX Ê. A ‹‚W‹⁄Ì®›X
øfiP›X CÌ©W‹„ ”Ê∞‡◊¢‹ÆÊÌ∑Ì¢Ê P›|·¢Ê§‡ Ê? CÌ¢‹÷‹ √‹–›¬®‹ g¢Ê ”Ê∞‡÷‹ ∏ÊŸÊ‘         gW‹£§ Æ›®‹¬Ì¢‹ PÊ„‡o¬Ì¢‹√‹ gÆ‹√‹ i‡ ‹ E⁄©®Ê. A Ê·ƒP‹®‹»… Æ‹vÊø·· ‹ ”‹¢‹¢‹
A Ê·ƒP‹ Æ‹ ‹·WÊ ”‹„±‹√È P‹Ì±‹‰¬o√È PÊ„v‹»∆… AÌ¢‹ ®‹„√‹· ‹‚®‹√‹»… øfi ‹          ”‹ÌÕÊ„‡´‹ÆÊ ÷›W‹„ Q…ØP‹«È pÊ‘rÌWÈW‹⁄Ì ®›X i‡ ‹ √‹P‹“P‹ L–‹´‹W‹Ÿ‹· ¢‹øfi√›X Ê.
A•‹ÏÀ®Ê? AÌ®‹· √‹–›¬®Ê„Ì©WÊ PÊÁhÊ„‡w”‹· ‹ ‹·„∆P‹ Æ› ‹‚ ‹fiw®‹ ¢‹≤≥W›X           A ‹‚W‹Ÿ‹ «›ª‹ ‹Æ‹·∞ Æ› Ê∆… ±‹vÊø··£§®Ê™‡ Ê. C ‹¢‹·§ ª›√‹£‡ø· À˛›ØW‹Ÿ‹, ÊÁ®‹¬√‹,
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /140

”‹ÌÕÊ„‡´‹P‹√‹, ¢‹Ì¢‹ ˝√‹ ±‹ £ªÊWÊ Ê‡©PÊ, ‹·Æ‹∞}Ê ‘QR√‹· ‹‚®Ê‡ A Ê·ƒP‹®‹»… ÷›W‹„
A Ê·ƒP‹©Ì®›X.
  B®‹√‹„ A Ê·ƒP‹ ‹Æ‹·∞ AÆ‹· ‹fiÆ‹©Ì®‹ ÆÊ„‡v‹· ‹‚®Ê‡PÊ?
  HPÊÌ®‹√Ê Æ‹ ‹·æ Æ›ø·P‹√‹· Ê„®‹»ØÌ®‹∆„ Æ‹ ‹·WÊ A Ê·ƒP‹®‹ ∑WÊY ÀÆ›P›√‹|
Ø√›P›√‹ ª‹„¢‹ ‹Æ‹·∞ ”‹Í—r‘®›™√Ê. ÷›WÊ ”‹Í—r”‹· ‹‚®‹P‹„R ∑∆ ›®‹ P›√‹|À®Ê. C”›…Ì
  ‹·¢‹ ø··√Ê„‡±ÈWÊ ÷‹√‹v‹®‹Ì¢Ê ¢‹vÊø·∆· ÷‹ÆÊ„∞Ì®‹ƒÌ®‹ 13Æʇ Õ‹¢‹ ‹fiÆ‹®‹ ‹√ÊW‹„
Æ‹vÊ®‹ "P‹„ ”ʇvÈ' Æ‹Ì¢‹√‹ A Ê·ƒP‹ ÷›W‹„ ø··√Ê„‡≤ø·ÆÈ √›–‹ÛW‹Ÿ‹Æ‹·∞ "C”›…Ì
À√Ê„‡¨' G̮ʇ P›|· ‹‚®‹· B√‹Ìª‹ ›W‹·¢‹§®Ê. A®‹√‹∆„… C√›P‹Æ‹·∞ ‹·or ÷›Q®‹,
C√›Æ‹Æ‹·∞ ∏Ê®‹ƒ”‹·£§√‹· ‹ A Ê·ƒP‹ ‹Ì¢‹„ gW‹£§Æ‹ À∆ÆÈ GÌ∑Ì¢›X®Ê. CÌ¢‹÷‹
A Ê·ƒP‹®‹ g¢Ê ”Ê∞‡÷‹ ”‹Ì∑Ì´‹ ∏ÊŸÊ‘®‹√Ê G»… A√‹∏È √›–‹ÛW‹Ÿ‹· ‹·¢‹·§ Æ‹ ‹·æ
A∆≥”‹ÌT›¬¢‹√‹· ‹··Ø‘PÊ„Ìv›√Ê„‡ GÌ∑ ª‹ø· Æ‹ ‹·æ Æ›ø·P‹ƒX®Ê. C ‹√‹Æ‹·∞
K«ÊÁ”‹· ‹‚®›X A Ê·ƒP‹ ‹Æ‹·∞ ¢ÊW‹Ÿ‹·¢Ê§‡ Ê. B®‹√Ê D C”›…À·PÈ √›–‹ÛW‹⁄WÊ WÊ„£§√‹· ‹‚®‹·
  ‹·„√ʇ&£Æ‹·∞ ‹‚®‹·, ‹·∆W‹· ‹‚®‹·, ‹·P‹RŸ‹Æ‹·∞ ‹fiv‹· ‹‚®‹·. A–‹rP‹„R, A®‹· øfi ‹‚®Ê‡
PÊ“‡¢‹ ›X√‹∑÷‹·®‹·, C”›…À·PÈ √›–‹ÛW‹Ÿ‹ PÊ„v‹·WÊ HÆ‹·? C®‹Æ‹·∞ Ê„®‹∆· ‹·Æ‹W‹Ìv‹
≤.À. Æ‹√‹‘Ì÷‹√› È C”Ê ‡«È g¢Ê √›g¢›Ì£ P‹ ”‹Ì∑Ì´‹ ‹Æ‹·∞ B√‹Ìº‘®‹√‹·. BÆ‹Ì¢‹√‹
±‹ ´›Øøfi®‹ Ao«È π÷›ƒ ›g±Ê‡¿·ø· ‹√‹· AŸ‹·P‹Æ‹·∞ ”‹Ì±‹‰|Ï ›X P‹Ÿ‹b
A Ê·ƒP‹ ‹Æ‹·∞ ""Natural Ally'' GÌ®‹· ”› ‹ÏgØP‹ ›X ]„‡—‘®‹√‹·. A®‹√‹ ¥‹∆ ʇ
                           ≥
±‹ ”‹·§¢‹ Æ‹ÆÊW‹·©WÊ π©™√‹· ‹ ""A|·∑Ì´‹''. D J±‹Ì®‹ ©Ì®›X ª›√‹¢‹PÊR A|· CÌ´‹Æ‹
              …
∆ª‹¬ ›W‹· ‹‚®‹· ‹fi¢‹ ‹∆, A¢›¬´‹·ØP‹ ∏›÷›¬P›Õ‹ ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹, GPÈ’√ʇ E±‹P‹√‹|W‹Ÿ‹·,
                                             Condence, like art, never comes from having all
Æ›¬ÆÊ„‡ pÊP›∞∆i, Q“±‹~ ±‹ £√Ê„‡´‹P‹ ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹, ª‹¡„‡ ¢›≥®‹ÆÊ ¢‹vÊ ”›´‹Æ‹W‹Ÿ‹· Æ‹ ‹·WÊ    the answers; it comes from being open to
∆ª‹¬ ›W‹» Ê. C®‹ƒÌ®‹ ±›PÈ ÷›W‹„ b‡Æ›®‹ Q“±‹~W‹Ÿ‹Æ‹·∞ BW‹”‹®‹«Ê…‡ ÷Ê„vÊ®‹·√‹·⁄              all the questions.
”‹∑÷‹·®‹·. ÷›W›X¡·‡ ª‹ø·º‡£WÊ„Ìw√‹· ‹ b‡Æ› ‹·¢‹·§ ±›Q”›§Æ‹W‹Ÿ‹· A|·                   Earl Gray Stevens
”‹÷‹P›√‹ J±‹≥Ì®‹PÊR £‡ ‹ À√Ê„‡´‹ ‹¬P‹§ ±‹w”‹·£§ Ê. A–Êr‡ A∆…, A«È T›¿·®› P‹„v‹
ª›√‹¢‹PÊR Ga‹c ƒPÊ Ø‡w®Ê!
  CÌ¢‹÷‹ ª›√‹¢‹ À√Ê„‡¨W‹⁄W‹„, 1962√‹ ø··®‹≠®‹ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… b‡Æ› ‹Æ‹·∞
∏ÊÌ∑»”‹· ‹‚®‹P›RX¡·‡ ÷‹·qr PÊ„Ìv‹ ‘≤I(GÌ)Æ‹Ì¢‹÷‹ Æ‹ ‹·æ "Gv‹'πv‹ÌXW‹⁄W‹„
øfi ‹ ‹¬¢›¬”‹À®Ê? A®‹PÊR‡ "If LEFT have any future in India, India has no
future LEFT" AÌ¢‹ T›¬¢‹ ±‹¢‹ P‹¢‹Ï aÊ„‡. √› ‹·”›ÃÀ· A ‹√‹· ÷ʇ⁄√‹· ‹‚®‹·!
  A©√‹», D P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹· ""P‹£§&”‹·£§WÊ''¿·Ì®‹ ®Ê‡Õ‹®‹ ÆÊ£§ P‹·or∆· ÷Ê„√‹q®›™√Ê
AÌ¢‹ Ø ‹·W‹„ AØ”‹· ‹‚©∆… Ê?
                                                       27 gÆ‹ ‹ƒ 2007
                   HÆ‹„ G̮ʇ WÊ„¢›§W‹·       ‹‚©∆….
                    Æ‹„√›Æ‹∆ ‹¢Ê§√‹v‹· ØÀ·–‹W‹Ÿ‹»… A´‹Ï ”‹ ‹·ø· WÊ„Ì®‹∆ ®‹«Ê…‡ P‹ŸÊ®‹· ÷Ê„‡W‹·¢‹§®Ê.
                   Ê„√Ê„PÊ„R, Ê·Q’PÊ„‡ ‹·¢‹·§ g±›ÆÈ ◊‡WÊ ‹·„√‹· ±‹ ¢Ê¬‡P‹ √›–‹ÛW‹Ÿ‹»… HP‹P›∆PÊR Æ›∆·R
                  A√Ê ∑√Ê P‹•ÊW‹Ÿ‹· ±› √‹Ìª‹ ›W‹·¢‹§ Ê. A ‹‚ JÌ®‹PÊ„RÌ®‹· unconnected AÌ¢‹
                  AØ”‹·¢‹§ Ê. B®‹√‹„ A»… Æ‹vÊø·· ‹ ZoÆÊW‹Ÿ‹· ÷›W‹„ A ‹‚W‹Ÿ‹ ±‹ƒ}› ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞
                  W‹ ‹·Ø‘®›W‹ øfi ‹‚®Ê„‡ JÌ®‹· GŸÊ D Æ›∆„R P‹•ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ G«Ê„…‡ JÌ®‹· P‹vÊ
                  ∑̨”‹·¢‹§®Ê ‹·¢‹·§ ”‹Ì±‹P‹Ï P‹»≥”‹·¢‹§®Ê GÌ∑·®‹· P‹ Ê·‡| AƒÀWÊ ∑√‹·¢‹§®Ê. JÌ®‹·
                   ʇŸÊ ؇ ʇƛ®‹√‹„ "Crash", "Syriana" A•‹ › Alejandro Gonzalez Inarritu
                  A ‹√‹®Ê™‡ B®‹ “Amores Perros” b¢‹ ‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w®‹™√Ê A ‹√‹ "Babel"b¢‹ ‹Æ‹·∞
                  A•‹Ï ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹„ P‹–‹r ›W‹· ‹‚©∆….
                    b¢‹ PÊR ÷‹∆ ›√‹· Bøfi ‹·W‹⁄ Ê.
                    ""Babel'' GÌ∑ ÷Ê”‹√‹· Pʇ⁄®‹ P‹„v‹«Ê‡ ª›–Ê ÷›W‹„ ”‹Ì”‹Ò£ ÷ʇWÊ √›–‹Û √›–‹Û

23 i‡ ‹PÊR i‡ ‹ PÊ„v‹©®‹™√‹„
                                                              r
                  W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹ ¢Ê¬‡Q”‹·¢‹§®Ê, ¢‹±‹‚≥ £⁄ ‹⁄PÊWÊ ®›ƒ ‹fiwPÊ„v‹·¢‹§®Ê, øfi ‹ ƒ‡£ Jv‹P‹Æ‹·∞ ”‹Í—”‹·
                  ¢‹§®Ê GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ؇ ‹‚ P‹»≥‘PÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·®‹·. SÌw¢‹ A Ê∆… ‹‰ b¢‹ ®‹»… Ê. C–›rXø·„

   ∏Ê«Êø·Æ›∞®‹√‹„ PÊ„v‹∏›√‹®Ê?  D b¢‹ ®‹ E®Ê™‡Õ‹ ʇƋ·? ‹·Æ‹·–‹¬√‹· ª› ‹Æ›¢‹æP‹ ›X ÷›W‹„ ªËWÊ„‡⁄P‹ ›X G–Êr‡
                  disconnect BX®‹™√‹„ øfi ‹‚®Ê„‡ JÌ®‹· GŸÊ G∆…√‹Æ‹„∞ ÷ʇWÊ ∑̨‘®Ê, PÊ∆
                  ZoÆÊW‹Ÿ‹ ±‹ƒ}› ‹· ‹Æ‹·∞ ÷ʇWÊ G∆…√‹„ G®‹·ƒ”‹∏ʇP›X ∑√‹·¢‹§®Ê GÌ∑·®‹Æ‹·∞
                  ¢Ê„‡ƒ”‹· ‹‚®Ê‡? A•‹ › ‹·´‹¬ ±› a‹¬®‹»…Æ‹ ±‹ƒ‘ߣø·Æ‹·∞ ”›ÌPʇ£P‹ ›X ¢Ê„‡ƒ”‹· ‹
                   ‹·„∆P‹ ؇£ ∏Ê„‡´Ê ‹fiv‹· ‹‚®Ê‡? A•‹ › ”ʱÊrÌ∑√È 11√‹ ®›⁄ø· Æ‹Ì¢‹√‹
                  G∆…√‹Æ‹„∞ ª‹¡„‡¢›≥®‹P‹√‹Ì¢Ê P›|· ‹ A Ê·ƒP‹®‹ ‹·Æ‹‘ߣø·Æ‹·∞ G£§ ¢Ê„‡ƒ”‹· ‹‚®Ê‡?
                         ∞
                  CÌ¢‹÷‹ ±‹ ÕÊW‹Ÿ‹· P›v‹·¢‹§ Ê.
                     C®Ê‡Æʇ C√‹», 7 B”‹R√È Æ›À·ÆʇՋÆÈ ±‹vÊ©√‹· ‹ ∑∏Ê«È b¢‹ ‹Æ‹·∞ À ‹·ÕÊÏ
                   ‹fiv‹· ‹‚®‹· C»…√‹· ‹ E®Ê™‡Õ‹ ‹∆….
                    A Ê·ƒP‹®‹ ®‹Ì±‹£W‹Ÿ›®‹ ƒa‹vÈÏ(∏› vÈ ≤pÈ) ÷›W‹„ ”‹„”‹ÆÈ(PʇpÈ ∏›…ÌPÊpÈ)
                   Ê„√Ê„PÊ„R®‹ ‹·√‹·ª‹„À·ø·»… √‹hÊ ±‹ ø··P‹§ ∑”ÈÆ‹»… ±‹ ›”‹ ¢Ê√‹Ÿ‹·£§√‹· ›W‹ A±‹Æ‹     ≥
                  W‹ÆÈ ◊w®‹·PÊ„Ìv‹· P‹≤aʇ–Êrø·»… ¢Ê„v‹X®‹™ ÷‹”‹ÆÈ ‹·¢‹·§ ø·„”‹·¥È GÌ∑ C∑∫√‹·
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /144                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /145

÷‹·v‹·W‹√‹· BP‹‘æP‹ ›X ÷›ƒ‘®‹ W‹·Ìv‹· ”‹„”‹ÆÈ⁄WÊ ¢‹W‹·∆·¢‹§®Ê. ◊‡WÊ ‹·√‹·ª‹„À·      ÷‹ƒøfi|®‹»… ∑»øfi®‹ 24 ‹·P‹RŸ‹ P‹·o·Ì∑PÊR P›ÌWÊ ”È ”‹√‹P›√‹ øfi ‹ ”‹÷›ø·
ø·»… ”‹ÌP‹–‹rPÊR ‘∆·P‹· ‹ ¢‹Æ‹∞ ±‹£∞ø· ±› | E⁄‘PÊ„Ÿ‹¤∆· ÷Ê|W‹· ‹ ƒa‹vÈÏ ÷›W‹„       ؇w®Ê? º ‹Ìwø·»… ±Ê‰»‡”‹√‹ÆÊ∞‡ PÊ„bc ÷›Q®‹ ‹√‹· ÷›W‹„ ‹··Ì∏ÊÁ ”‹√‹~ ∏›Ì∏È
B ZoÆÊWÊ A Ê·ƒP‹ ”‹≥Ì©‘®‹ ƒ‡£ C»… ‹··S¬ ÊØ”‹·¢‹§®Ê. ¢‹Æ‹∞ Æ›W‹ƒP‹ŸÊ„∑∫Ÿ‹         ”Ê„∂‡o®‹ ≤¢‹„ƒ®›√‹ƒWÊ øfi ‹ ŒPÊ“ ؇v‹«›X®Ê? "WʇpÈ Ê‡ B¥È CÌwøfi' ∑⁄
±› | E⁄”‹∆· ÷›W‹„ ¢‹≤≥¢‹”‹ß√‹Æ‹·∞ ±‹¢Ê§ ÷‹bc ŒQ“”‹∆· A Ê·ƒP‹®‹ √›ø·ª›√‹          ”› ‹fi◊P‹ ®ËgÏÆ‹¬PÊ„RŸ‹W›®‹ A ‹fiø·P‹ ∏›∆Qø·Æ‹·∞ S·®›™X P‹Ìv‹· ”‹Ì¢ÊÁ”‹· ‹–‹„r
P‹aʇƒ¡·‡ pÊ„ÌP‹P‹qr Ø∆·…¢‹§®Ê. P‹≤aʇ–Êrø·»… ¢Ê„v‹X®‹™ J∑∫ ÷‹·v‹·W‹Æ‹Æ‹·∞        ”ËgÆ‹¬ Æ‹ ‹·æ P›ÌWÊ ‘’W‹ƒX∆… Ê? P‹ŸÊ®‹ 15 ©Æ‹W‹Ÿ‹»… A”›’ÌÆ‹»… ◊Ì© ‹fi¢‹Æ›v‹· ‹ ‹√‹
PÊ„Ì®‹„ ÷›P‹«›W‹·¢‹§®Ê. C®‹· b¢‹ P‹•Êø·–Êr‡ AÌ¢‹ ÷ʇŸ‹∏ʇw. ›”‹§ ‹®‹∆„…,         À√‹·®‹≠ Æ‹vÊ®‹ ◊Ì”›a›√‹PÊR ∑»øfi®‹ 70 P›À·ÏP‹√‹ P‹·o·Ì∑PÊR ”‹√‹P›√‹ øfi ‹
¢‹Æ‹∞ Æ›W‹ƒ‡P‹√‹ ±› |®‹ À–‹ø· ∑Ì®›W‹ A Ê·ƒP‹ A–‹·r ”‹Ì ʇ®‹ÆÊ ¢Ê„‡√‹·           ”‹÷›ø· ؇w®Ê? ÷›v‹÷‹W‹«Ê‡ ∑»øfi®‹ A ‹√‹ i‡ ‹PÊR ∏Ê«Ê¿·∆… Ê? P‹Ì∏›∆
¢‹§®Ê ÷›W‹„ ¢‹≤≥¢‹”‹ß√‹ À–‹ø·®‹»… A–Êr‡ Ø®‹Ïø· ›Xø·„ Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤¢‹§®Ê.         ±‹»…ø·»… 7 ®‹»¢‹√‹Æ‹·∞ ”‹i‡ ‹ ›X ®‹÷‹Æ‹ ‹fiw®›W‹ ”‹ßŸ‹PÊR ªÊ‡qPÊ„o·r P‹~°‡√‹·
A Ê·ƒP‹®‹ CÌ¢‹÷‹ ؇£¿·Ì®› X¡·‡ ""A Ê·ƒP‹Æ‹∞√‹ i‡ ‹PÊR ∏Ê«Ê ÷ÊaÊc‡?'' GÌ∑         ”‹·ƒ‘ ÷Ê„‡X®‹™ ”Ê„‡Øøfi W›Ì¨ BÆ‹Ì¢‹√‹ £√‹·X ÆÊ„‡w®›™√Ê¡·‡? ±Ê‰‡p› ‹Æ‹·∞
    ∞
±‹ ÕÊø·Æ‹·∞ BW›WÊY PʇŸ‹«›W‹·¢‹§®Ê.                            ◊Ì¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìv‹ ‹·Æ‹ Ê„‡÷‹ÆÈ ”‹√‹P›√‹ ª‹¡„‡¢›≥®‹ÆÊ ø·Æ‹·∞ ÷‹£§QR®Ê¡·‡? ¢‹Æ‹∞
  C¢‹§ 2006, APÊ„r‡∑√È 29√‹Ì®‹· BÌ´‹ ±‹ ®Ê‡Õ‹®‹ GÌi؇ ƒÌWÈ P›«Ê‡iÆ‹           Bv‹⁄¢‹À√‹· ‹ ‹·÷›√›–‹Û ÷›W‹„ BÌ´‹ ±‹ ®Ê‡Õ‹®‹»… 6 ”›À√‹P‹„R ÷Êa‹·c √ÊÁ¢‹√‹· Æʇ~WÊ
(Karshak Engineering College) ‹·„√‹Æʇ ‹–‹Ï®‹ À®›¬¶Ï i. √›÷‹·«È                                                 ∞
                                             Õ‹√‹}›X √‹· ‹‚®‹√‹ ÷›W‹„ CÆ‹„∞ Æʇ|· ÷›QPÊ„Ÿ‹·¤£§√‹· ‹ ‹√‹ ∑WÊY HÆ‹Æ‹·¢‹§®Ê P›ÌWÊ ”È?
P‹· ‹fi√ÈÆ‹Æ‹·∞ Æ‹·¬ Ê„‡Øøfi ”‹∆· ›X ¢‹Ì®Ê ±‹ P›ÕÈ √› È A±Ê‰«Ê„ B”‹≥¢Ê WÊ         ”‹ßŸ‹PÊR ªÊ‡q ؇w, ª‹√‹ ‹”Ê PÊ„qr®‹™Æ‹·∞ πor√Ê √ÊÁ¢‹√‹ ”›∆ ‹·Æ›∞ ‹fiv‹· ‹ ØqrÆ‹»…
®›S∆· ‹fiw®‹√‹·. ”‹÷‹g ›X¡·‡ C®‹™ √›÷‹·«È ”Ê„‡ ‹· ›√‹ ∏ÊŸ‹XÆ‹ h› ‹            øfi ‹‚®Ê‡ P‹ ‹· PÊÁWÊ„Ìw∆… ʇPÊ?
Æ›∆„R ‹√Ê W‹ÌpÊ ”‹· ‹fiƒWÊ C∑∫√‹· Æ‹”ÈÏW‹Ÿ‹· ¢‹Æ‹∞ Qw∞ø·Æ‹·∞ ¢ÊWÊø·· ‹ ∑WÊY          C£§‡bÆ‹ ÷ÊÁ®‹√›∏›®È ”‹√‹~ ÷‹¢Ê¬ø· ∑WÊY ‹··S¬ ‹·Ì£ √Êwx HÆ‹· ÷ʇŸ‹·¢›§√Ê?
  ‹fi¢‹Æ›v‹· £§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ Pʇ⁄‘PÊ„Ìw®›™ÆÊ. P‹„v‹«Ê‡ ¥Ê‰‡ÆÈ ‹fiw ¢‹Ì®ÊWÊ        ±‹Ìh›∏ÈÆ‹»… ‹·P‹RŸ‹Æ‹·∞ A±‹÷‹ƒ‘, «ÊÁÌXP‹ ÕÊ„‡–‹}ÊWÊ JŸ‹±‹w‘ PÊ„«Ê ‹fiw
À–‹ø· £⁄‘®›™ÆÊ. C®›X JÌ®‹· W‹ÌpÊ¡„Ÿ‹WÊ "£‡ ‹ ØW› ZoP‹'©Ì®‹ √›÷‹·«ÈÆ‹           π”›w®‹ Õ‹ ‹W‹Ÿ‹· P›ÌWÊ ”È Æ›ø·P‹√Ê„∑∫√‹ P›T›Ï ÆÊø· B ‹√‹|®‹»… ‘QR√‹· ‹ ∑WÊY
Øi‡Ï ‹ ®Ê‡÷‹ ÷Ê„√‹∑Ì¢‹·! ®Ê‡÷‹®‹ Ê·‡«›X®‹™ W›ø·W‹Ÿ‹· Qw∞ø·Æ‹·∞              HÆ‹Æ‹·∞¢›§√Ê ”Ê„‡Øøfi? «›«Èi oÌv‹ÆÈ ¢‹Æ‹∞ ÷‹·o·r ÷‹∑∫ ‹Æ‹·∞ Ba‹ƒ‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹
P‹©™√‹· ‹‚®‹√‹ ”‹≥–‹r ”‹·⁄ ‹‚ ؇v‹·£§®‹™√‹„ "A±Ê‰«Ê„' ±‹ ª›À B”‹≥¢Ê øfiX®‹™ƒÌ®‹      ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… ‘‡√Ê À¢‹√‹}Ê ‹fiv‹∆· ‹··Ì®›®›W‹ EÌp›®‹ Æ‹„P‹·Æ‹·W‹Y»Æ‹»…
W˱‹¬ ›X JÌ©–‹·r ±‹ƒ÷›√‹ PÊ„o·r Cw‡ ±‹ P‹√‹| ‹ÆÊ∞‡ ‹··bc÷›P‹«›¿·¢‹·.           ±› |P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹ 40 A ‹fiø·P‹√‹ ‹·◊ŸÊø·√‹ ∑WÊY πhÊ≤ HÆ‹· ÷ʇŸ‹·¢‹§®Ê?
√›÷‹·«ÈÆ‹ 300 ”‹÷‹±›tW‹Ÿ‹· ´‹√‹~ P‹·⁄¢‹√‹„ øfi ‹‚®Ê‡ ±‹ ¡„‡gÆ‹ ›W‹»∆…. A ‹√‹         ›g±Ê‡¿·ø· ‹√‹ ”‹ÃPÊ“‡¢‹ ›®‹ ∆SÆË®‹«Ê…‡ D ZoÆÊ Æ‹vÊ©®‹™√‹„ C®‹· ‹√ÊW‹„
P‹„W‹· øfiƒW‹„ PʇŸ‹»∆….                                 ¢‹ØTÊ¡·‡PÊ Æ‹vÊ©∆…?
  D ‹·´Ê¬ ÆÊ„‡øfix®‹»… 38 ‹·P‹RŸ‹ ‹fi√‹|÷Ê„‡ ‹· Æ‹vÊ©®Ê. B®‹√Ê E¢‹§√‹            JÌ®ÊvÊ ¢‹Æ‹∞ Æ›W‹ƒP‹√‹ i‡ ‹PÊR i‡ ‹ PÊ„v‹· ‹ A Ê·ƒP‹, CÆÊ„∞Ì®ÊvÊ ”‹Ì ʇ®‹ÆÊø·ÆÊ∞‡
±‹ ®Ê‡Õ‹®‹ ‹··S¬ ‹·Ì£ ‹··«›ø·Ì ‘ÌWÈ øfi®‹ È ”‹÷Ê„‡®‹√‹ Œ ‹±›«È ‘ÌWÈ            P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìw√‹· ‹ ª›√‹¢‹!
øfi®‹ È ""C®Ê„Ì®‹· ”‹|° ÷›W‹„ ‹fi ‹·„»'' ZoÆÊ GÌ©®›™√Ê! E⁄®‹ √›gQ‡ø·             Æ‹ ‹·æ»… i‡ ‹W‹⁄WÊ ∏Ê«Ê¡·‡ C∆…. GÌ¢‹÷‹ ®‹·ZÏoÆÊ Æ‹vÊ ®‹√‹„ G–‹·r gÆ‹
±‹P‹“W‹Ÿ‹· ±‹√‹”‹≥√‹ B√Ê„‡±‹®‹»… ¢Ê„v‹X Ê. B®‹√Ê ”‹®›™Ì ÷‹·”ʇÆÈÆ‹Æ‹·∞ W‹»…Wʇƒ‘®‹™P›RX  ”‹¢‹§√‹· AÌ¢‹ ¢‹«Ê «ÊP‹R÷›P‹·¢Ê§‡ Ê. ”‹¢‹§ ‹√‹ ”‹ÌTʬø· B´›√‹®‹ Ê·‡«Ê ®‹·ZÏoÆÊø·
A Ê·ƒP‹ ‹Æ‹·∞ P‹o· q‡PÊ ‹fiw®‹ Æ‹ ‹·æ Pʇ̮‹ ”‹√‹P›√‹ ®Ê‡Õ‹®‹ √›g´›Ø øfi®‹        £‡ ‹ ¢Êø·Æ‹·∞ AŸÊø··¢Ê§‡ Ê. ”‹¢‹§ A•‹ › A±‹÷‹Í¢‹ ‹¬Q§ø· ◊ÆÊ∞«Êø·„ A–Êr‡
©»…¡„Ì®‹√‹«Ê…‡ C®‹· ‹√ÊW‹„ 26 ”›À√‹ ‹·P‹RŸ‹· P›}ÊøfiX®‹™√‹„ HÆ‹· ‹fiw®Ê?           ‹··S¬ ›W‹·¢‹§®Ê. A®‹√‹ B´›√‹®‹ Ê·‡«Ê ”‹·©™ø· ‹·÷‹¢‹Ã ‹Æ‹·∞ AŸÊø··¢Ê§‡ Ê.
ª›√‹£‡ø·√‹ ±› |QRÌ¢‹ ”‹®›™Ì ÷Êa›c®‹Æʇ?                          ±› ‹··S¬¢Êø·Æ‹·∞ Ø´‹Ïƒ”‹·¢Ê§‡ Ê. ±Ê‰»‡”‹√‹ P‹ ‹· ‹‰ ‹¬Q§ø· ”›ßÆ‹ ‹fiÆ‹®‹
  g÷›ÌX‡√ȱ‹‚ƒø·»… ‹··W‹≠ ∏›∆P‹ÆÊ„∑∫ Æ‹Æ‹·∞ A±‹÷‹ƒ‘ PÊ„«Ê ‹fiw®‹ ±‹ P‹√‹|®‹        Ê·‡«Ê¡·‡ Ø´›Ï ƒ¢‹ ›W‹·¢‹§®Ê. P‹ŸÊ®‹ Æ‹ ÊÌ∑√ÈÆ‹»… ÆÊ„‡øfix®‹»… ∑÷‹· √›—Û‡ø·
À–‹ø·®‹»… ”‹√‹P›√‹ øfi ‹ P‹ ‹· PÊÁWÊ„Ìw®Ê? ”‹√‹~ ÷‹Ì¢‹P‹ÆÊ„∑∫Æ‹ ÀP‹Í£WÊ          P‹Ì±‹Øøfi®‹ "AvÊ„‡∏È CÌwøfi'®‹ ‹··S¬ P›ø·ÏØ ‹Ï÷‹}› A¨P›ƒ(CEO)
               ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /146

Æ‹√ʇÕÈ W‹·±›§ A ‹√‹ ‹·W‹ AÆ‹Ì¢È A±‹÷‹√‹|WÊ„Ìv›W‹ Cw‡ ®Ê‡Õ‹ ʇ ∏Êbcπ‡Ÿ‹·
 ‹Ì•‹ W‹®‹™∆ Êπ∫”‹«›¿·¢‹·. A±‹÷‹√‹| WÊ„Ìv‹· ›√‹®Ê„Ÿ‹WÊ AÆ‹Ì¢È ”‹·√‹Q“¢‹ ›X
 ‹·ÆÊWÊ ‹·√‹⁄®‹.
  ÆÊ„‡øfix®‹»… ‹·}›°®‹ ‹·„ ‹¢Ê§Ìo· ‹·P‹R⁄W‹„ AÆ‹Ì¢ÈW‹„ C√‹· ‹ ‹¬¢›¬”‹ C®Ê‡.
  ª›√‹¢‹®‹»… ‹fi¢‹ ◊‡W›W‹∆· ”›´‹¬.
                                        You have a lifetime to work, but children are
                                               only young once.
                                               Polish Proverb
                                               28 H≤ «È 2007     24
                ›»æ‡Q   √› ‹fiø·|®‹»… ”ʇ¢‹· Ê Ø ‹fiÏ|®‹ ∑WÊY √Ê„‡a‹P‹ P‹•Ê¡·‡ C®Ê.
                                                ™
              ”ʇ¢‹· Êø· B√‹Ìª‹, Æ‹v‹· Ê ÷›W‹„ PÊ„ÆÊø·»… Œ ‹»ÌW‹ ‹Æ‹·∞ ±‹ £–›u≤‘®‹√‹ üWÊY ”‹RÌ®‹
              ±‹‚√›| ÷ʇŸ‹·¢‹§®Ê. P‹„ ‹·Ï ±‹‚√›|, ª›W‹ ‹¢‹ ±‹‚√›|, W‹√‹·v‹ ±‹‚√›|, Æ›√‹®‹
              ±‹‚√›|, À–‹·° ±‹‚√›|, AX∞ ±‹‚√›|, ü≈÷‹æ ±‹‚√›|, ±‹®‹ ±‹‚√›|, ü≈÷›Ìv‹
              ±‹‚√›|W‹Ÿ‹∆„… ”ʇ¢‹· Ê Ø ‹fiÏ| , A®‹√‹ ◊ƒ Ê·, ÕÊ ‡–‹u¢ÊW‹Ÿ‹ P‹·ƒ¢‹· À ‹√‹}Ê C®Ê.
              A–Êr‡ A∆…, ‘SV√‹ ÷‹¢‹§Æʇ W‹·√‹· W‹·√‹·WÊ„‡ÀÌ®‹ ‘ÌWÈ A ‹√‹· ®‹Õ‹ ‹· W‹≈Ì•‹®‹»…
              √› ‹·Æ‹ üWÊY E«Ê…‡U‘®›™√Ê. √›g”›ßÆ‹®‹ E®‹ø·±‹‚√‹®‹ √›h›±‹≈Õ‹‘§ Õ›”‹Æ‹(Q≈Õ‹
              1675), A»…Æ‹ gW‹Æ›∞•‹√›ø· ®Ê‡ ›∆ø·®‹ Õ›”‹Æ‹(Q≈Õ‹ 1652), W›Ã»ø·√ÈÆ‹
              Õ›”‹Æ‹(Q≈Õ‹ 876)®‹∆„… ”ʇ¢‹· Êø· E«Ê…‡S À®Ê. ±› b‡Æ‹ aÊ∏Ë ∆· Õ›”‹Æ‹ (Q≈Õ‹
              1213) ‹·¢‹·§ Ê„‡o·±‹⁄¤ Œ«›”‹§Ìª‹ Õ›”‹Æ‹ (1244&45)W‹Ÿ‹∆„… ”ʇ¢‹· Ê P‹·ƒ¢‹
              ±‹ ”›§±‹À®Ê. Æ‹ ‹·æ ÷‹Ì≤ø·»… ®Ê„√Ê£√‹· ‹ Õ›”‹Æ‹(Q≈Õ‹ 1508)®‹∆„… ”ʇ¢‹· Ê üWÊY
               ‹|ÏÆÊ C®Ê.
                JÌ®‹· ʇŸÊ ؇ ‹‚ ±‹‚√›|, a‹ƒ¢Ê ø·Æ‹·∞ Æ‹Ì∑· ‹‚©∆… GÆ‹·∞ ‹‚®›®‹√Ê, D
              ”ʇ¢‹· Êø· ±› ‹··S¬¢Ê ‹·¢‹·§ ‹·÷‹¢‹Ã ‹Æ‹·∞ Ø√‹„≤”‹· ‹ ”‹√‹P›ƒ ®›S«ÊW‹Ÿ‹· ‹·¢‹·§
               ÊÁh›nØP‹ ±‹‚√› ÊW‹Ÿ‹„ C Ê. π q–‹√‹ P›∆®‹»… ‹·®› ”È ”‹√‹P›√‹®‹»… A¨P›ƒøfi
CÌ©ØÌ®‹ Æ‹ ‹·æ Æ‹ÌπPÊWʇ  X®‹™ ‘. ‘. Ê·Q…‡ÆÈ GÌü· ‹√‹· ”‹Ì±›©‘®‹ WÊhÊpÈ P‹„v‹ ”ʇ¢‹· Êø·Æ‹·∞ P‹·ƒ¢‹· E«Ê…
              ‡U”‹·¢‹§®Ê. ›Æ‹√‹ ÆÊ√‹ÀØÌ®‹ ”ʇ¢‹· Ê ØÀ·Ï‘®‹™Æ‹·∞ À ‹ƒ”‹· ‹ D ®›S«Ê, 1480√‹
π‡Ÿ‹»®Ê Ho·!        ¢‹Æ‹P‹ ‹‰ D ”ʇ¢‹· Ê¡·‡ ª›√‹¢‹&Œ ‡∆ÌP› ‹·´Ê¬ ”‹Ì±‹P‹Ï P‹»≥‘¢‹·§ GÌ®‹· ÷ʇŸ‹·¢‹§®Ê.
              ”‹· ‹fi√‹· 30 Ê·Á» E®‹™, JÌ®‹„ P›∆· Ê·Á» AW‹∆ C√‹· ‹ D ”ʇ¢‹· Ê Ê·‡«Ê B
              P›∆®‹»… gÆ‹√‹· Æ‹vÊ®‹·PÊ„Ìvʇ ÷Ê„‡W‹·£§®‹™√‹·. B®‹√Ê, ª›ƒ a‹Ìv‹ ‹fi√‹·¢‹ ʉ̮‹√‹
              ±‹ƒ}› ‹· A©‡W‹ ؇ƒÆ‹»… ‹··Ÿ‹·X®Ê GÌ®‹· ®›S«ÊW‹Ÿ‹· À ‹ƒ”‹·¢‹§ Ê. ÷›WÊ¡·‡
              1767√‹»… "”‹ Ê‡Ï B¥È CÌwøfi' ÷Ê„√‹¢‹Ì©√‹· ‹ ®›S«ÊW‹Ÿ‹„ ”ʇ¢‹· Ê üWÊY
              ±‹≈”›§≤”‹·¢‹§ Ê. ”‹ Ê‡Ï B¥È CÌwøfi®‹ ‹··S¬ «Ê„‡WÊ„‡®‹«Ê…‡ "”ʇ¢‹· ◊ ‹fia‹∆Ì'
              GÌ®‹· E«Ê…‡U”‹«›X®Ê. ›¬±›√‹P›RX ∑Ì®‹· ª›√‹¢‹ ‹ÆÊ∞‡ ¢‹Æ‹∞ Øø·Ì¢‹ |PÊR ¢ÊWÊ®‹·
              PÊ„Ìv‹ "D”Èr CÌwøfi P‹Ì±‹Øø·' Ê„®‹∆ ”‹ ʇÏø·√È gÆ‹√‹«È hʇ ‹ÂÈ’ √ÊÆÊ∞«È
              1804√‹»… D ”ʇ¢‹· Êø·Æ‹·∞ ""Av‹ ‹ÂÈ’ π hÈ'' GÌ®‹· P‹√Ê®‹. A»…Ì®‹ ‹··Ì®Ê
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /150                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /151

C£÷›”‹®‹∆„… ÷›WÊ¡·‡ ®›S«›¿·¢‹·.                            5 A•‹ › 6Æʇ Æ‹˚Ê ±‹ P›√‹ ʇ ”ʇ¢‹· Ê Ø ‹fiÏ| ›W‹∏ʇP‹· GÌ®‹· ±‹o·r ◊w©®Ê.
  C–Êr«›… ÷ʇŸ‹·£§√‹· ‹‚®‹· "√› ‹· ”ʇ¢‹·'ÀÆ‹ ∑WÊY.                  A®‹√‹∆„… Pʇ̮‹ ”›ƒWÊ ”‹b ‹√›X√‹· ‹ wGÌPÊø· q. B√È. ∏›∆· A ‹√‹Ì¢‹„
  C®‹· ±Ë√›~P‹ ◊ÆÊ∞«Êø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©√‹· ‹ ”ʇ¢‹· Ê¡·‡ BX®‹™√‹„ AÌ¢‹÷‹ ‹fiÆ‹ ‹                     ∞
                                            Œ ‡√› ‹· ”ʇ¢‹· Êø· A‘§¢‹Ã ‹Æʇ ±‹ Œ∞”‹·£§®›™√Ê.
ØÀ·Ï¢‹ ”ʇ¢‹· Ê C¢Ê§Ì∑·®‹PÊR I£÷›‘P‹ ®›S«ÊW‹⁄ Ê. A–Êr‡PÊ, A Ê·ƒP‹®‹ ∏›÷›¬P›Õ‹       A–‹rP‹„R ◊Ì®‹„W‹Ÿ‹ ª› ‹ÆÊWÊ ∏Ê«Ê¡·‡ C∆… Ê?
”‹ÌÕÊ„‡´‹Æ› ”‹Ì”Êßøfi®‹ ""Æ›”›'' √› ‹· ”ʇ¢‹· Ê P‹~°WÊ P‹o·r ‹Ì•‹ ¥Ê‰‡pÊ„‡W‹Ÿ‹Æ‹·∞     P‹·¢‹∏È À·Æ›√ÈWÊ ´‹PÊRøfiW‹·¢‹§®Ê GÌ∑ P›√‹|PÊR Ê·pÊ„ ‡ √ÊÁ»Æ‹ ‹fiW‹Ï ‹ÆÊ∞‡
¢ÊWÊ®‹·PÊ„qr®Ê. A®‹· ‹fiÆ‹ ‹ ØÀ·Ï¢‹ GÌ∑ P‹·¢‹„÷‹∆P›ƒ À ‹√‹}ÊW‹Ÿ‹Æ‹„∞ ؇w®Ê.      ∑®‹»‘®‹, ¢›hÈ ‹·÷‹«ÈÆ‹ AÌ®‹WÊw ”‹·¢‹§®Ê GÌ∑ P›√‹|PÊR ¢›hÈ P›ƒv›√È
A Ê·ƒP‹ ‹·¢‹·§ √‹–›¬®‹ W‹W‹Æ‹ øfi£ W‹Ÿ‹· √› ‹· ”ʇ¢‹·ÀÆ‹ 35P‹„R ÷Êa‹·c wio«È      ¡„‡gÆÊø·ÆÊ∞‡ ”‹ßX¢‹WÊ„⁄‘®‹, 40 ”›À√‹P‹„R ÷Êa‹·c P›T›ÏÆÊW‹⁄WÊ π‡W‹ ÷›Q‘®‹
¥Ê‰‡pÊ„‡W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Q…QR‘®›™√Ê. 1966√‹»… Æ›”›®‹ hÊÀ·Ø W‹W‹Æ‹ÆËPÊ, 1983&94√‹        ”‹√‹P›√‹ ◊Ì®‹„W‹Ÿ‹ Æ‹ÌπPÊWÊ PÊ„v‹»¡·‡o· ÷›P‹∆· ‹··Ì®›X√‹· ‹‚®Ê‡PÊ? C®‹· ∑ƒ‡
A ‹¨ø·»… PÊÁWÊ„Ìv‹ Æ›”›®‹ 8 W‹W‹Æ‹ øfi¢Ê W‹Ÿ‹·, 2005&06√‹ A ‹¨ø·»… PÊÁWÊ„Ìv‹      À՛Ô‹®‹ Àa›√‹ ‹∆…. ؇ƒÆÊ„Ÿ‹WÊ ”‹· ‹fi√‹· 83 Q«Ê„‡À·‡o√È ¢‹Ÿ‹PÊR ÷‹√‹wPÊ„Ìw
∏›÷›¬P›Õ‹ øfi¢Ê W‹Ÿ‹»… ¢ÊWÊ®‹ ¥Ê‰‡pÊ„‡W‹Ÿ‹∆„… √› ‹· ”ʇ¢‹·ÀÆ‹ ∑WÊY ”‹≥–‹r b¢‹ |    √‹· ‹ √› ‹· ”ʇ¢‹· ‹Æ‹·∞ ¢‹·Ìv‹ƒ”‹∆· ÷Ê„√‹q√‹· ‹‚®‹· ¢‹ ‹fi–Êø· Àa›√‹ ʇ? A®‹·
؇v‹«›X®Ê.                                       I£÷›‘P‹ BX√‹∑÷‹·®‹·, ±Ë√›~P‹ BX√‹∑÷‹·®‹·. AÌ¢‹÷‹ ±‹√‹Ì±‹√ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”‹Ì√‹Q“”‹· ‹
  B®‹√Ê ""”ʇ¢‹· ”‹ ‹··®‹ Ì'' GÌ∑ ¡„‡gÆÊ √‹„≤‘√‹· ‹ Pʇ̮‹ ”‹√‹P›√‹ PÊ„‡o¬Ì¢‹√‹    ”‹∆· ›X ±‹ ±‹Ìa‹®›®‹¬Ì¢‹ PÊ„‡o¬Ì¢‹√‹ √‹„. Êa‹c ‹fiv‹·£§√‹· ‹ E®›÷‹√‹}Ê C√‹· ›W‹
ª›√‹£‡ø·√‹ Æ‹ÌπPÊ, À՛Ô‹®‹ ±‹ £‡P‹ ›X√‹· ‹ "√› ‹· ”ʇ¢‹·' ‹ÆÊ∞‡ ¢‹·Ìv‹ƒ”‹∆·      Æ› ‹‚ C√‹· ‹‚®‹ÆÊ∞‡ ƛՋ ±‹w”‹∆· ÷Ê„√‹q√‹· ‹‚®Ê‡PÊ?
÷Ê„√‹q®Ê!                                         A–Êr‡ A∆…, 2,427 PÊ„‡q Êa‹c®‹ "”ʇ¢‹· ”‹ ‹··®‹ Ì' ¡„‡gÆÊ¿·Ì®›X ∆P›“Ì¢‹√‹
  C®‹· ◊Ì®‹„ ‹·÷›”›W‹√‹®‹»… BWÊ∞‡ø· (®‹¸|&±‹‰ ‹Ï AÌ®‹√Ê ¢‹À·Ÿ‹·Æ›v‹·)          ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹ ”‹ ‹··®‹ ®‹ ª›W‹ ›X®‹™ D ”ʇ¢‹· Ê ´‹ÃÌ”‹ ‹fiv‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ A»…Æ‹ ”›W‹√‹
ª›√‹¢‹®‹ P‹√› ‹⁄WÊ ±›PÈ g∆”‹Ì¨ ‹·¢‹·§ ‹·Æ›∞√È PÊ„»… g¢Ê ”‹Ì±‹P‹Ï P‹»≥”‹· ‹       ±‹ƒ”‹√‹ ‹¬ ‹”Êß¡·‡ A«Ê„…‡∆ P‹«Ê„…‡∆ ›W‹»®Ê. ”ʇ¢‹· Ê ¢Ê√‹ ‹‚WÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹ƒÌ®‹ ¢‹vÊ
Pʇ̮‹ ”‹√‹P›√‹®‹ ‹·÷‹¢›ÃP›Ì¸ g∆ ‹fiW‹Ï ¡„‡gÆÊ. D ¡„‡gÆÊø·w 360             ‹¬ ‹”Êß¿·∆…®Ê ±‹≈ ›÷‹®‹ ±‹≈ª› ‹ ÷Êa›cW‹·¢‹§®Ê. ”›W‹√‹®Ê„Ÿ‹XÆ‹ E–‹°¢Ê H√‹· ‹ G∆…
QÀ·‡ E®‹™®‹ 300 À·‡o√È AW‹∆®‹, üÍ÷‹¢È ÷‹v‹W‹·W‹Ÿ‹· ”‹Ìa‹ƒ”‹∆· ¡„‡W‹¬ ›®‹        ”‹Ìª‹ ‹W‹Ÿ‹„ C Ê. D G«›… ÷Ê„vÊ¢‹W‹⁄Ì®‹ ”›W‹√‹®‹»…Æ‹ i‡ÀW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±Ê‰‡—”‹·£§®‹™
ª›ƒ g∆ ‹fiW‹Ï A•‹ › P›∆· Êø·Æ‹·∞ ”›W‹√‹®‹»… ØÀ·Ï”‹«›W‹· ‹‚®‹·. D P›∆· Ê        ÆÊÁ”‹XÏP‹ ±Ê‰‡–‹P›ÌÕ‹W‹ŸÊ∆… ∏›¨¢‹ ›W‹»®Ê. hÊÁÀP‹ ›X ¢‹·Ìü Œ ‡ ‹·Ì¢‹ ÊØ‘
ŒÌWÊ… ©Ã‡±‹©Ì®‹ 20 QÀ·‡ ®‹„√‹®‹»…, ›ÆÈ £ ‹‚ ©Ã‡±‹©Ì®‹ 6 QÀ·‡ ®‹„√‹®‹»…         PÊ„Ìw√‹· ‹ D ±‹≈®Ê‡Õ‹®‹»… 3,600 üWÊø· ±‹≈ªÊ‡®‹®‹ ”‹”‹¬ ÷›W‹„ i‡ ‹ gW‹£§®Ê.
÷›®‹·÷Ê„‡W‹·¢‹§®Ê. ÷›WÊ ÷Ê„‡W‹· ›W‹ g∆√›Œø·»… ‹··Ÿ‹·X√‹· ‹ √› ‹·Æ‹           øfi ›W‹ ü®‹«›®‹ ”›W‹√‹ ›¢› ‹√‹|PÊR D i‡ ‹h›∆ ¢‹∆…|WÊ„Ÿ‹·¤¢‹§®Ê¡„‡,
”ʇ¢‹· Êø·Æ‹·∞ ”‹· ‹fi√‹· 900 À·‡o√ÈÆ‹–‹·r ‘‡⁄PÊ„Ìv‹· ”›W‹·¢‹§®Ê. BWÊ∞‡ø· H–›¬      ‹·√‹·˚‹|®‹»… C ‹‚W‹⁄Ì®›X¡·‡ i‡ ‹Æ‹®‹ ®›ƒ ÷‹·v‹·QPÊ„Ìw®‹™ £‡√‹®‹ gÆ‹ƒWÊ
√›–‹ÛW‹⁄WÊ ¢Ê√‹Ÿ‹· ›W‹ Œ ‡∆ÌP› ‹Æ‹·∞ üŸ‹‘PÊ„Ìv‹·÷Ê„‡W‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ¢‹≤≥”‹· ‹ ”‹∆· ›X   A®‹√‹ π‘ ‹··o·r¢‹§®Ê. ”‹ß⁄‡ø· A•‹Ï ‹¬ ‹”Êßø·Æ‹·∞ P‹qr Ø»…‘®‹ À·‡Æ‹·W›√‹ƒWÊ
D ¡„‡gÆÊø·Æ‹·∞ PÊÁWÊ£§PÊ„Ÿ‹¤«›X®Ê. ¡„‡gÆÊø· ‹fiW‹Ï”‹„bø·Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©√‹· ‹        ”‹ ‹··®‹≈ üƒ‡ Æ‹ÌπPÊø·–Êr‡ A∆…; A ‹√‹ i‡ ‹Æ‹ P‹„v‹. √› ‹· ”ʇ¢‹· ʇƛ®‹√‹„
Jo·r 6 Æ‹˚ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ¢‹øfiƒ”‹«›X®‹·™ A ‹‚W‹Ÿ‹ ±ÊÁQ 1,2 ‹·¢‹·§ 4 ‘ÇP›√›÷‹Ï ›X Ê.                                 r
                                            ´‹ÃÌ”‹WÊ„Ìv‹√Ê C»…Æ‹ ”‹ ‹··®‹≈ £‡√‹®Ê„Ì©Wʇ ü®‹·P‹· P‹qPÊ„Ìw√‹· ‹ ∆P›“Ì¢‹√‹ ∏Ê”‹§√‹·
B®‹√Ê, 5 ‹·¢‹·§ 6Æʇ Æ‹˚Ê ±‹ P›√‹ ¡„‡gÆÊø·Æ‹·∞ PÊÁWÊ£§PÊ„Ìv‹√Ê Œ ‡√› ‹·Æ‹       ØW‹Ï£P‹√›W‹»®›™√Ê. CÆ‹·∞ ±‹≈ ›÷‹®‹ J¢‹§v‹ ÷Êa›c ®‹Ì¢Ê∆… EÌp›W‹· ‹ ®Ê„v‹x&®Ê„v‹x
±‹‚√›¢‹Æ‹ ”ʇ¢‹· Êø·Æ‹·∞ ´‹ÃÌ”‹WÊ„⁄”‹∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê. ‹·„√‹Æʇ Æ‹˚Ê ±‹ P›√‹ ”ʇ¢‹· Ê   A«ÊW‹Ÿ‹· £‡√‹ ±‹≈®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ PÊ„√‹P‹«›X”‹·¢‹§®Ê. ”‹ Ê‘ P‹·‘ø·· ‹Ì¢Ê ‹fiv‹·¢‹§®Ê.
Ø ‹fiÏ| ›®‹√Ê Œ ‡√› ‹·Æ‹ ”ʇ¢‹· ÊWÊ ´‹PÊR C∆… ›®‹√‹„ A®‹·, √› Ê·‡Õ‹Ã√‹ÌÆ‹»…√‹· ‹    ÷‹v‹W‹·W‹Ÿ‹ ”‹Ìa›√‹ ÷Êa›c®‹Ì¢Ê∆… A ‹‚ P‹P‹·R ‹ ¢ÊÁ∆©Ì®›X ”›W‹√‹ ʇ P‹∆·—¢‹WÊ„Ÿ‹¤»®Ê.
÷Ê”‹√›Ì¢‹ PÊ„‡®‹Ìv‹√› ‹· ®Ê‡ ›∆ø· ‹Æ‹·∞ PÊv‹ ‹‚¢‹§®Ê. D ±ÊÁQ PÊ„‡®‹Ìv‹√› ‹·      CÆ‹·∞ Àh›nØW‹ŸÊ‡ ÷ʇŸ‹· ‹ ±‹≈P›√‹ ”‹·Æ›À·ø·Ì•‹ ÆÊÁ”‹XÏP‹ ÀPÊ„‡±‹ ¢‹vÊø·· ‹»…
®Ê‡ ›∆ø· ‹·¢‹·§ ´‹Æ‹·–Ê„R‡wø· ‹·´Ê¬ Ø√‹·±‹ø··P‹§ ª‹„À·ø· ‹·„∆P‹ ”›W‹· ‹        Œ ‡√› ‹·Æ‹ ”ʇ¢‹· Ê ±‹≈ ‹··S ±›¢‹≈ ‹◊”‹·¢›§ üÌ©®Ê. G√‹v‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê Æ‹ ‹·æ
 ‹fiW‹Ï ”‹ÌTʬ 4 C®‹·™®‹√‹»… A¢‹¬Ì¢‹ ±‹≈Õ‹”‹§ ›X®Ê. B®‹√Ê Pʇ̮‹ ”‹√‹P›√‹ ∏ʇPÊ̮ʇ  P‹v‹∆ QÆ›√Êø·Æ‹·∞ A±‹≥⁄‘®‹ ”‹·Æ›À· ”‹Ì®‹ª‹Ï ®‹»… D ”ʇ¢‹· Ê C∆…®Ê‡ ÷Ê„‡X®‹™√Ê
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /152

CÆ‹„∞ ÷ÊbcÆ‹ A±›ø· ›W‹·£§¢‹·§ GÆ‹·∞¢›§√Ê Àh›nØW‹Ÿ‹·.
  ""ƛƋ· ◊Ì®‹„ ›X ÷‹·qr®‹™√‹ ∑WÊY¡·‡ Æ›bPÊøfiW‹·¢‹§®Ê'' GÌ®‹· ◊̮ʄ Ê·æ
÷ʇ⁄PÊ Ø‡w®‹™ ∏›∆· A ‹√‹Ì¢‹÷‹ £⁄WʇwW‹⁄WÊ C®Ê∆… A•‹Ï ›WÊ„∆… πw. B®‹√Ê
A ‹√‹ £⁄Wʇw¢‹Æ‹PÊR √› ‹·”ʇ¢‹· ƛՋWÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›X ∑Ì©√‹· ‹‚®‹· ®‹·√‹®‹Í–‹rP‹√‹. 2005,
g„ÆÈ 2√‹Ì®‹· Pʇ̮‹ ”‹√‹P›√‹ ©Ì®‹ a›∆ÆÊ ±‹vÊ©®‹™ D ¡„‡gÆÊ P›√‹}›Ì¢‹√‹W‹⁄Ì®‹
”‹ßX¢‹WÊ„Ìw®‹·™ CÌ©ØÌ®‹ ‹·¢Ê§ B√‹Ìª‹ ›W‹»®Ê. √› ‹· ”ʇ¢‹·ÀWÊ CÌ®‹· W‹·®‹™»
Ho· π‡Ÿ‹»®Ê.
  dʇ.
                                            Never interrupt your opponent while he is
                                                  making a mistake.
                                                 Napoleon Bonaparte
                                               18 BW‹”Èr 2007
              C®‹· G√‹v‹· π‡© Æ›¿·W‹Ÿ‹ P‹•Ê.
              JÌ®‹· ª›√‹¢‹®‹·™. ‹·¢Ê„§Ì®‹· b‡Æ›®‹·™. ª›√‹¢‹®‹ Æ›¿· b‡Æ›PÊR ÷Ê„√‹q¢‹·§.
             b‡Æ›®‹ Æ›¿· ª›√‹¢‹®‹¢‹§ ÷Ê„√‹q¢‹·§. ◊‡WÊ ®Ê‡Õ‹ πo·r ÷Ê„√‹q®‹™ B G√‹v‹„
             Æ›¿·W‹Ÿ‹· ª›√‹¢‹& b‡Æ› W‹wø·»… ‹··T› ‹··UøfiW‹·¢‹§ Ê. ª›√‹¢‹®‹ Æ›¿·
             ”Ê„√‹X ∑v‹P‹«›X ÷Ê„‡X√‹·¢‹§®Ê. C¢‹§ Ê·Á PÊÁ ¢‹·ÌπPÊ„Ìv‹· ®‹–‹r-&±‹‚–‹r ›X®‹™ b‡Ø
             Æ›¿·, ""øfiPÊ b‡Æ›PÊR ÷Ê„√‹q©™‡øfi?'' AÌ¢‹ ª›√‹¢‹®‹ Æ›¿·ø·Æ‹·∞ ±‹ Œ∞”‹·¢‹§®Ê.
             ""ª›√‹¢‹®‹»… J±Ê‰≥£§Æ‹ FoP‹„R W‹£¿·∆…. B÷›√‹ ÷‹·v‹·QPÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡®‹√Ê gÆ‹
             P‹∆·… ÷Ê„vÊø··¢›§√Ê. B®‹√Ê Ø ‹·æ ®Ê‡Õ‹®‹»… ”‹√‹P›√‹®‹ ‹√ʇ ÷Ê„pÊr ¢‹·Ì∏› Fo
             ÷›P‹·¢›§√‹Ì¢‹∆…. A®‹PÊR‡ b‡Æ›PÊR ÷Ê„√‹q©™‡Ø'' AÆ‹·∞¢‹§®Ê ª›√‹¢‹®‹ Æ›¿·. A–‹rPÊR‡
             ”‹· ‹·æÆ›W‹· ‹‚©∆…, ""A«›…, ÷Ê„pÊr ¢‹·Ì∑ Fo PÊ„v‹· ‹ ®Ê‡Õ‹ πo·r ؇ÆʇPÊ ª›√‹¢‹PÊR
             ÷Ê„√‹q©™‡øfi?'' AÌ¢‹ b‡Ø Æ›¿·ø·Æ‹„∞ PʇŸ‹·¢‹§®Ê. ""b‡Æ›®‹»… ÷Ê„pÊr&∑pÊrWÊ
             øfi ‹ PÊ„√‹¢Ê C∆…©®‹™√‹„ A»… ∏Ê„W‹Ÿ‹· ‹ ”›Ã¢‹Ì¢‹ ¬ ʇ C∆…! Æ‹ ‹·æ ÷‹·o·r W‹·| ‹Æ‹·∞
             πqr√‹· ‹‚®›®‹√‹„ ÷ʇWÊ? ª›√‹¢‹®‹»… FoPÊR PÊ„√‹¢Ê¿·®‹™√‹„ ∏Ê„W‹Ÿ‹· ‹ ”›Ã¢‹Ì¢‹ ¬PÊR
             øfi ‹ Awxø·„ C∆…, A–‹·r ”›P‹·'' GÆ‹·∞¢‹§®Ê b‡Æ› Æ›¿·!!
              Æ‹ ‹·æ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w®‹√ʇ WÊ„¢›§W‹· ‹‚©∆… ʇ b‡Ø Æ›¿·ø· ‹fi£Æ‹»…
     25       G–Ê„rÌ®‹· ”‹¢‹¬ Av‹X®Ê GÌ∑·®‹·?! A ‹√‹· A¨P›√‹®‹»…√‹· ‹‚®‹· Pʇ ‹∆ Pʇ√‹Ÿ‹
             ÷›W‹„ ±‹Œc ‹· ∑ÌW›Ÿ‹®‹«›…®‹√‹„ A ‹√‹ ∏Ê„∏Ê∫ ‹fi¢‹ ®Ê‡Õ‹®‹·®‹™W‹∆P‹„R PʇŸ‹·¢‹§®Ê.
GÆ‹iÏ CÌw±ÊÌvÊÆÈ’,    B®‹√Ê øfiPÊ ∏Ê„∏Ê∫ ÷›P‹·¢›§√ÊÆ‹·∞ ‹‚®‹· ‹fi¢‹ øfiƒW‹„ WÊ„¢›§W‹· ‹‚©∆….
              D ‹fi¢‹Æ‹·∞ HPÊ ±‹®Ê‡ ±‹®Ê ÷ʇŸ‹∏ʇP›X ∑Ì©®Ê¡·Ì®‹√Ê....
±‹‹´›ØWÊ„Ì®‹· •›¬ÌPÈ’!   ±‹ ”‹·§¢‹ Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹®‹»… (¢›√›±‹‚√‹, PÊÁW›, P‹P› ±›√È, Æ‹√Ê„‡√›, P‹«›≥P‹Ì ÷›W‹„
             √› ‹¢Èª›o) Jo·r 17 Æ‹„¬Q…ø·√È ±‹ ‹√È(A|·Õ‹Q§) ƒøfiP‹r√ÈW‹⁄®‹·™, A ‹‚W‹⁄Ì®‹
             3,779 Ê·W› ›¬pÈ À®‹·¬¢È E¢›≥®‹ÆÊøfiW‹·£§®Ê. B®‹√Ê øfi ‹‚®Ê‡ JÌ®‹· √›–‹Û®‹
             Aº ‹Í©≠WÊ A±›√‹ Õ‹Q§ ‹·„∆W‹Ÿ‹· ∏ʇPʇ ∏ʇP‹·. A¢‹¬Ì¢‹ ʇW‹ ›X Aº ‹Í©≠ ÷Ê„Ì®‹·
             £§√‹· ‹ ª›√‹¢‹®‹ A•‹Ï ‹¬ ‹”Êßø· ∏ÊŸ‹ ‹~WÊW‹„ BW›´‹ ±‹ ‹fi|®‹ Õ‹Q§ø· AW‹¢‹¬À®Ê.
             A®‹P›RX¡·‡ √›–‹Û±‹£ ”›ßÆ‹©Ì®‹ ØW‹Ï À·”‹· ‹ Ê„®‹∆· A∑·™«È P‹«›Ì A ‹√‹·
             ®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞®Ê™‡Œ‘ ‹fiw®‹ ª›–‹|®‹»…, ""Æ‹ ‹·WÊ ±Ê‰»qP‹«È CÌw±ÊÌvÊÆÈ’ ‘QR®Ê.
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /156                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /157

¥‹‚vÈ CÌw±ÊÌvÊÆÈ’ AÆ‹„∞ ”›¨‘®›™X®Ê. JÌ®‹· ʇŸÊ Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹ Aº ‹Í©≠ ÷Ê„Ì©®‹      ‹fii ±‹ ´›Ø Ao«È π÷›ƒ ›g±Ê‡¿·ø· ‹√‹· 1998√‹ ±Ê‰‡S }È A|· ±‹ƒ‡PÊ“ø·
√›–‹Û ÊØ∞‘PÊ„Ÿ‹¤∏ʇPÊÌ®›®‹√Ê Æ› ‹‚ "GÆ‹iÏ CÌw±ÊÌvÊÆÈ’' AÆ‹„∞ ”›¨”‹∏ʇP‹·''      Æ‹Ì¢‹√‹ A Ê·ƒP‹®Ê„Ì©WÊ A|· ”‹÷‹P›√‹ J±‹≥Ì®‹ ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∆· ‹fi¢‹·P‹¢ÊWÊ ‹··Ì®›
GÌ®‹· ÷ʇ⁄®‹·™. B®‹√Ê CÌ¢‹÷‹ GÆ‹iÏ G»…Ì®‹ ∑√‹∏ʇP‹·? C©™∆·, P‹»…©™∆·,        ®‹√‹·. B®‹√Ê 2004 Ê·‡.Æ‹»… ›g±Ê‡¿· ”‹√‹P›√‹ ±‹¢‹Æ‹ WÊ„Ìv‹· ‹·Æ‹ Ê„‡÷‹ÆÈ ‘ÌWÈ
÷ÊÁvÊ„ ‡P›∑ÏÆÈ’, ±ÊpÊ„ ‡»ø·Ì ‹··Ì¢›®‹ Fossil fuels G–‹·r ©Æ‹ E⁄®› ‹‚?        ±‹ ´›Øøfi®‹√‹·. A ‹√‹· 2005, g·«ÊÁ 18√‹Ì®‹· A Ê·ƒP‹PÊR ؇w®‹™ ªÊ‡qø· ”‹Ì®‹ª‹Ï
∑‘®‹–‹„r ∑√‹∆· A ‹‚W‹ŸÊ‡Æ‹· AP‹“ø· ±›¢Ê W‹Ÿ‹∆…. A ‹‚ JÌ®‹∆… JÌ®‹· ©Æ‹ ∑ƒ®›W‹·    ®‹»… A¨P‹Í¢‹ ›X J±‹≥Ì®‹ ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹PÊR ∑®‹≠¢Ê ‹¬P‹§±‹w ‘®‹√‹·.
  ‹Ì¢‹÷‹ ÆÊÁ”‹XÏP‹ Õ‹Q§ ‹·„∆W‹Ÿ‹·. CÆ‹·∞ A}ÊP‹o·r P‹qr g∆À®‹·¬¢Èa‹fQ§ E¢›≥®‹ÆÊ     BW‹ Æ‹ÆÊW‹·©WÊ π©™®Ê™‡ "123 agreement"
  ‹fivÊ„‡| ÊÌ®‹√Ê J̮ʄ̮‹· A}ÊP‹o·r P‹or∆· P‹Ø–‹u 400&500 PÊ„‡q √‹„.W‹Ÿ‹·       AÌ®‹√Ê 1954√‹ US Atomic Energy ActÆ‹ ”ÊP‹“ÆÈ 123√‹ ±‹ P›√‹ JÌ®‹· ʇŸÊ
∏ʇP›W‹· ¢‹§ Ê. C–Ê„rÌ®‹· ÷‹| ‹Æ‹·∞ P‹«Ê ÷›Q®‹√‹„ A}ÊP‹pÊ„rÌ®‹Æ‹·∞ Ø ‹fiÏ|      A Ê·ƒP‹ øfi ‹‚®›®‹√‹„ √›–‹ÛPÊR A|· ”‹÷‹P›√‹ ؇v‹∏ʇPÊÌ®›®‹√Ê Ê„®‹»WÊ A|·
  ‹fiv‹∆· P‹Ø–‹u 15ƒÌ®‹ 20 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹· ∏ʇP›W‹· ¢‹§ Ê. ∆P›“Ì¢‹√‹ GP‹√Ê ª‹„À·ø·„    ”‹÷‹P›√‹ J±‹≥Ì®‹ ‹Æ‹·∞ ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤«Ê‡∏ʇP‹·. CÌ¢‹÷‹ Øø· ‹·®‹ ”‹∆· › X¡·‡ ª›√‹¢‹
  ‹··Ÿ‹·W‹vÊøfiW‹∏ʇP›W‹· ¢‹§®Ê. g¢ÊWÊ ±‹ƒ”‹√‹ ÷›Ø, Ø ‹Ï”‹£ GÌ∑ P‹„W‹· ±› √‹Ìª‹ ›  ÷›W‹„ A Ê·ƒP‹ Æ‹v‹· Ê ‹fi¢‹·P‹¢ÊW‹Ÿ‹· B√‹Ìª‹ ›X®‹·™. A|P‹ ÊÌ®‹√Ê A Ê·ƒP‹®‹
W‹·¢‹§®Ê. PÊ„‡o·Ï&SpÊ… AÌ¢‹ P›o Õ‹·√‹· ›W‹·¢‹§®Ê. CÌ¢‹÷‹ Awx&B¢‹ÌP‹W‹ŸÊ∆… ‹Æ‹„∞   g¢Ê A|· ”‹÷‹P›√‹ ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∆· Ê„®‹∆· ±‹ ”›§±‹Àqr®‹™ πhÊ≤¡·‡ Ê„®‹∆·
À·‡ƒ A}ÊP‹o·r Ø ‹fiÏ| ‹fiw ®‹√‹„ ‹·ŸÊ¡·‡ PÊÁPÊ„or√Ê? ÷›W›X, Æ› ‹‚ ∑®‹» Õ‹Q§     A±‹”‹Ã√‹ Ê£§¢‹·§. PÊ∆ ‹‚ À˛›ØW‹Ÿ‹„ À√Ê„‡´‹ ‹¬P‹§±‹w‘®‹√‹·. A ‹√‹»… A|· Õ‹Q§
  ‹·„∆ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ AØ ›ø·Ï ›Xøfi®‹√‹„ P‹Ìv‹·PÊ„Ÿ‹¤«Ê‡∏ʇP›X®Ê. D ◊ÆÊ∞«Êø·»…      B¡„‡W‹®‹ A´‹¬P‹“√›®‹ AØ«È P›PÊ„‡v‹R√È ±‹ ‹··S√‹·. CÌ¢‹÷‹ À√Ê„‡´‹®‹
A|·Õ‹Q§ ±› ‹··S¬¢Ê ±‹vÊø··¢‹§®Ê. A®‹· ”‹ ‹ÏM·¢‹· ”‹Ì±‹Æ‹„æ∆. ÷›W›X¡·‡        ◊ÆÊ∞«Êø·»… ”‹√‹P›√‹ P‹√‹v‹· J±‹≥Ì®‹®‹ ∑WÊY ‹·¢‹§–‹·r ±‹√› ‹·ÕÊÏ Æ‹vÊ‘¢‹·. AÌ£ ‹· ›X
PÊÁW›, √› ‹¢Èª›o, P‹·Ì®‹ÌP‹·∆Ì ÷›W‹„ P‹«›≥P‹ÌÆ‹»… 6 Æ‹„¢‹Æ‹ ¥›”Èr π ‡v‹√È      AØ«È P›PÊ„‡v‹R√È A ‹√‹Æ‹„∞ JŸ‹WÊ„Ìv‹ Æ‹ ‹·æ À˛›ØW‹Ÿ‹Æ‹·∞ A Ê·ƒP‹PÊR Ø¡„‡W‹®‹»…
ƒøfiP‹r√ÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø ‹fiÏ| ‹fiv‹«›W‹·£§®Ê. Jo·r 2,976 Ê·W› ›¬pÈ À®‹·¬¢È        P‹√Ê®‹·PÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡X Æʇ√›Æʇ√‹ a‹aÊÏ Æ‹vÊ‘¢‹·. D a‹aÊÏø· Æ‹Ì¢‹√‹ À˛›ØW‹Ÿ‹„
             ™
E¢›≥®‹ÆÊ ‹fiv‹· ‹ E®Ê‡Õ‹ Co·rPÊ„Ÿ‹¤ «›X®Ê. P‹P› ±›√È, √› ‹¢Èª›o, P‹·Ì®‹ÌP‹·∆Ì    ”‹ ‹fi ´›Æ‹WÊ„Ìv‹√‹·. ÷›W›X ”‹√‹P›√‹ J±‹≥Ì®‹PÊR ”‹◊ ÷›P‹∆· ‹··Ì®›X®Ê.
÷›W‹„ hÊÁ¢›±‹‚√‹W‹Ÿ‹»… CÆ‹„∞ 8 ÷Ê„”‹ A|·Õ‹Q§ Pʇ̮‹ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ”›ß≤ ”‹· ‹ ∑WÊYø·„   B®‹√Ê À√Ê„‡¨”‹· ‹‚®‹ÆÊ∞‡ ‹Í£§øfiX‘PÊ„Ìw √‹· ‹ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹· ¢‹W›®Ê ¢ÊWÊ©®›™√Ê.
W‹Ìº‡√‹ ›X ¡„‡b”‹«›W‹·£§®Ê. JqrÆ‹»… 2020√Ê„Ÿ‹WÊ 20 ”›À√‹ Ê·W› ›¬pÈ          BÕ‹cø· ÊÌ®‹√Ê, πhÊ≤ P‹„v‹ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹Ì¢Ê¡·‡ ‹£Ï”‹«›√‹Ìº‘®Ê.
A|· À®‹·¬¢È E¢›≥®‹ÆÊ ‹fiv‹∆· ”‹√‹P›√‹ ¢‹øfiƒ Æ‹vÊ”‹·£§®Ê. A®‹· AØ ›ø·Ï ‹‰        B®‹√Ê D πhÊ≤ ‹·¢‹·§ P‹ ‹··¬Ø”‹rƒWÊ HÆ›X®Ê?
÷Ë®‹·.                                         A|· ”‹÷‹P›√‹ J±‹≥Ì®‹®‹ ∑WÊY ±› √‹Ìª‹®‹»… ”›P‹–‹·r WÊ„Ì®‹∆W‹⁄©™®‹™Ì¢‹„ Øg.
   B®‹√Ê A|· À®‹·¬¢È E¢›≥®‹ÆÊ ‹fiv‹· ‹ Æ‹„¬Q…ø·√È ƒøfiP‹r√ÈW‹⁄WÊ CÌ´‹Æ‹ ‹Æ‹·∞   B®‹√Ê DW‹ AÆ‹· ‹fiÆ‹PÊR øfi ‹ B”‹≥®‹ ‹‰ C∆…. ª‹À–‹¬®‹»… A|· ±‹ƒ‡PÊ“ Æ‹vÊ”‹· ‹
G»…Ì®‹ ¢‹√‹∏ʇP‹·?                                  ª›√‹¢‹®‹ ÷‹P‹·R ‹·¢‹·§ A¨P›√‹PÊR J±‹≥Ì®‹©Ì®‹ øfi ‹ a‹·¬£ø·„ G®‹· √›W‹· ‹‚©∆….
   Æ‹ ‹·æ»… ∆ª‹¬À√‹· ‹ ø··√ʇØø·Ì ÷›W‹„ •Ê„‡ƒø·Ì ±‹ ‹fi| £‡√› P‹w Ê·.       JÌ®‹· ʇŸÊ, A|· ∏›Ì∏È ¢‹øfiƒ”‹∆· A•‹ › ±‹ƒ‡PÊ“ Æ‹vÊ”‹∆· ‹··Ì®›®‹√‹„
A–Êr‡PÊ A|· CÌ´‹Æ‹®‹ PÊ„√‹¢Ê¿·Ì ®›X PÊÁW›, ¢›√›±‹‚√‹®‹Ì¢‹÷‹ ƒøfiP‹r√ÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞    A®‹PÊR Æ› ‹‚ ”‹„P‹§ P›√‹| ‹Æ‹·∞ ؇v‹∏ʇPʇ ÷Ê„√‹¢‹·, Æ‹ ‹·æÆ‹·∞ ¢‹vÊø·∆· øfiƒÌ®‹∆„
P›ø·Ï”‹ßX¢‹ WÊ„⁄”‹∏ʇP›®‹ ‘ߣ ∑̮ʄ̮‹X¢‹·§. ÷›W›X À®Ê‡Õ‹W‹⁄Ì®‹ A|·         ”›´‹¬À∆…. C¢‹§ J±‹≥Ì®‹©Ì®›X Æ› ‹‚ A Ê·ƒP‹ ”ʇƒ®‹Ì¢Ê ÀՋî‹ øfi ‹‚®Ê‡ √›–‹Û©Ì®‹
CÌ´‹Æ‹ ‹Æ‹·∞ B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤«Ê‡∏ʇP›X®Ê. ÷›WÊ B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∆· GÆÈ≤q                      r
                                           ∏ʇP›®‹√‹„ Æ‹„¬Q… ø·√È ƒøfiP‹√ÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·®‹·. ø··√ʇ Øø·Ì
                 ≥
(A|· ±‹ ”‹√‹| ؖʇ´‹) J±‹Ì®‹ ®Ê„v‹x Av‹a‹}ÊøfiX®Ê. HPÊÌ®‹√Ê ª›√‹¢‹ GÆÈ≤qWÊ      ”‹Ì ‹´‹ÏÆÊ, ”‹Ì”‹R√‹}Ê ÷›W‹„ ÷ÊÀ ›o√È E¢›≥®‹Æ› ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹®‹ ‹W›Ï ‹}ÊW‹„
”‹◊ø·ÆÊ∞‡ ÷›Q∆…. ”‹◊ ÷›Q√‹®‹ √›–‹ÛW‹⁄WÊ A|· CÌ´‹Æ‹ ±‹‰√ÊÁ”‹∆· 45 √›–‹ÛW‹Ÿ‹      A ‹P›Õ‹À®Ê. CÌ¢‹÷‹ A ‹P›Õ‹ ‹Æ‹·∞ A Ê·ƒP‹ ∏ʇ√› ‹ √›–‹ÛP‹„R ؇w∆…. g¢ÊWÊ A|·
"Æ‹„¬Q…ø·√È ”‹±Ê…$Á√È’ W‹„ ±È'WÊ P›Æ‹„Æ‹· ¢Ê„v‹P›X®Ê. CÌ¢‹÷‹ AØ ›ø·Ï         CÌ´‹Æ‹ ¢›g¬ ‹Æ‹·∞ ±‹‚Æ‹√È”‹Ì”‹R√‹}Ê ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ÷‹P‹„R ª›√‹¢‹QR®Ê. A®‹· A|Ô‹˜
±‹ƒ‘ߣ¿·Ì®› X¡·‡, ®Ê‡Õ‹®‹ ª‹À–‹¬®‹ B¶ÏP‹ ±‹ W‹£ø·Æ‹·∞ ®‹Í—rø·»…o·rPÊ„Ìv‹·      ¢‹øfiƒPÊWÊ A¢‹¬W‹¢‹¬. A∆…®Ê Æ‹ ‹·æ ƒøfiP‹r√ÈW‹⁄WÊ AW‹¢‹¬À√‹· ‹ A|· CÌ´‹Æ‹ ‹Æ‹·∞
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /158

√‹–›¬, ¥› ÆÈ’, B”ÊÛ‡»øfi ”ʇƒ®‹Ì¢Ê "Æ‹„Q…ø·√È ”‹±Ê…$Á√È’ W‹„ ±È'Æ‹ øfi ‹‚®Ê‡ 45     ÷Êa›c®‹Ì¢Ê ∑·©≠ ÀP›”‹WÊ„Ÿ‹·¤¢‹§®Ê. BW‹ D ‘®›≠Ì¢‹, Æ‹ÌπPÊW‹Ÿ‹ ∑WÊY AÆ‹·
”‹®‹”‹¬ √›–‹ÛW‹⁄Ì®‹ ∏ʇP›®‹√‹„ B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·®‹·. ‹··Ì®Ê„Ì®‹· ©Æ‹         ‹fiÆ‹, ±‹ ÕÊ∞W‹ŸÊ‡Ÿ‹·¢‹§ Ê. HPÊÌ®‹√Ê ¢‹±‹‚≥&”‹ƒW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹√› ‹·ÕÊÏ ‹fiv‹· ‹ ”› ‹·•‹¬Ï
A Ê·ƒP‹®‹ g¢Ê ”‹Ì∑Ì´‹ ÷‹Ÿ‹‘PÊ„Ìv‹√‹„ J±‹≥Ì®‹ ‹Æ‹·∞ HP›HQ ‹··ƒø·· ‹Ì£∆….         Æ‹ ‹·WÊ ∑Ì©√‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê ‹ø·”‹·’ G–Êr‡ ÷Êa›c®‹√‹„ ∑·©≠¡·‡ ∏ÊŸÊø·®‹ ‹√ÊÌ®‹√Ê
JÌ®‹· ‹–‹Ï ‹··ÌW‹v‹ ›X ÆÊ„‡q”È Ø‡v‹∏ʇP‹·. ÷›WÊ ÆÊ„‡q”È Ø‡w, J±‹Ì®‹©Ì®‹   ≥                 r
                                            ‘®›≠Ì¢‹Ø–‹u P‹ ‹··¬Ø”‹√‹· ‹fi¢‹ . C¢‹§ P›Œæ‡√‹©Ì®‹ P‹Æ›¬P‹· ‹fiƒ ‹√ÊW‹„, A¥‹[›Æ‹©Ì®‹
◊Ì®Ê ”‹ƒ®‹√‹„ C¢‹√‹ √›–‹ÛW‹⁄Ì®‹ Æ› ‹‚ A|· CÌ´‹Æ‹ ‹Æ‹·∞ B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤ ‹‚®‹PÊR   ∑ ‹fiÏ®‹ ‹√ÊW‹„ ±‹‚ÌT›Æ‹·±‹‚ÌS ›X ‹fi¢‹Æ›v‹·¢›§ ASÌv‹ ª›√‹¢‹®‹ P‹∆≥ÆÊ
øfi ‹ Awxø·„ C√‹· ‹‚©∆…. CÆ‹·∞ A Ê·ƒP‹®‹ A¨P›ƒW‹Ÿ‹· Æ‹ ‹·æ A|· ”›ß ‹√‹W‹Ÿ‹       ؇v‹· ‹ πhÊ≤ø· ‹√‹· 2007 ∑Ì®‹√‹„ 1947√‹«Ê…‡ C®›™√Ê. A Ê·ƒP‹ ‹Æ‹·∞ "Evil
¢‹±›”‹}Ê Æ‹vÊ”‹»®›™√Ê, ®Ê‡Õ‹®‹ ”Ë ‹ÏªË ‹·¢‹Ã ʇ P‹ŸÊ®‹·÷Ê„‡W‹·¢‹§®Ê GÌ∑ q‡PÊø·∆„…    Empire' AÌ¢‹, À®Ê‡Œ Æʇ√‹ ∑Ìv‹ ›Ÿ‹ ÷‹„wPÊø·Æ‹·∞ "Neo-Colonialism' GÌ∑Ì¢Ê
øfi ‹ £√‹·Ÿ‹„ C∆…. ¢‹±›”‹}Ê Æ‹vÊ”‹· ‹‚®‹· A Ê·ƒP‹®‹ CÆÈ”Ê≥P‹r√ÈW‹Ÿ‹∆…, CÌo√È      P›|· ‹ D "PÊ̱‹‚' ‹·¢‹·§ "Pʇ”‹ƒ'W‹Ÿ‹· JÌ•‹√› strange bed fellows!
Æ›¬–‹ Æ‹«È Bp›À·PÈ GÆ‹iÏ HhÊØ’(IGCG). DW›W‹«Ê‡ ¢›√›±‹‚√‹ ”ʇƒÌ®‹¢Ê             CÌ¢‹÷‹ ‹√‹ ∏Ê„∏Ê∫ø·Æ‹·∞ W‹Ìº‡√‹ ›X ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›?
Õʇ.19√‹–‹·r ª›√‹£‡ø· A|·”›ß ‹√‹W‹Ÿ‹· IGCG ¢‹±›”‹}ÊWÊ JŸ‹±‹qr Ê. A®‹√‹
±‹ ‹fi| ‹Æ‹·∞ 2014√‹ ʇŸÊ Õʇ.65PÊR Hƒ”‹∏ʇP‹–Êr. B®‹√ʇƋ̢Ê, E⁄®‹ Õʇ.35√‹–‹·r
ƒøfiP‹r√ÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ À·»oƒ E®Ê™‡Õ‹P›RX ∑Ÿ‹‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ÷‹P‹·R ª›√‹¢‹QR®Ê.
   ‹·¢Ê§‡PÊ A±‹”‹Ã√‹?
   ‹·Æ‹ Ê„‡÷‹ÆÈ ‘ÌWÈ A ‹√‹· ®Ê‡Õ‹ ‹ÆÊ∞‡ ‹fi√‹∆· ÷Ê„√‹q ®›™√Ê GÌ∑Ì¢Ê ∏Ê„∏Ê∫
÷›P‹·£§√‹· ‹‚®Ê‡PÊ? A–‹rP‹„R, D ®Ê‡Õ‹®‹»… P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹· ‹·¢‹·§ πhÊ≤ø· ‹√‹Æ‹·∞ πor√Ê
∏ʇ√Ê øfi√‹„ ®Ê‡Õ‹±Ê ‡À·W‹ŸÊ‡ C∆… ʇ? A Ê·ƒP‹ ‹Æ‹·∞ ”‹®› AÆ‹· ‹fiÆ‹©Ì®‹«Ê‡
ÆÊ„‡v‹· ‹‚®Ê‡PÊ? A|Ô‹˜ ¢‹øfiƒ”‹®‹Ì¢Ê C√›Æ‹Æ‹·∞ ¢‹vÊø·∆· ∏Ê®‹ƒPÊ ¢‹Ì¢‹ ”ʇƒ®‹Ì¢Ê
G∆… ±‹ ø·¢‹∞ W‹Ÿ‹Æ‹„∞ ‹fiv‹·£§√‹· ‹ A Ê·ƒP‹®‹ P‹ ‹·©Ì®‹ «›ª‹ ª›√‹¢‹PÊR A∆… Ê?
A–‹rP‹„R, DW›W‹«Ê‡ ÆÊ√Êø· ±›Q”›§Æ‹®‹ ∑⁄ A|Ô‹˜W‹⁄®‹·™, C√›ÆÈ √‹„±‹®‹»…
 ‹·¢Ê„§Ì®‹· ÆÊ√Êø· ‹··‘…Ì √›–‹Û A|Ô‹˜W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷Ê„Ì©®‹√Ê A®‹ƒÌ®‹ ª›√‹¢‹PÊR A±›ø·
   c
÷Êa‹∆… Ê? ÷›W›X¡·‡ "Æ‹ ‹·WÊ ‹·¢Ê„§Ì®‹· ÆÊ√Êø· A|Ô‹˜ √›–‹Û ∏ʇQ∆…' AÌ¢‹ ±‹ ´›Ø
÷ʇ⁄√‹· ‹‚®‹·! B®‹√‹„ A Ê·ƒP‹ ‹Æ‹·∞ ®‹„√‹·¢Ê§‡ Ê.
  A©√‹», ª›√‹¢‹ ʇƛ®‹√‹„ A Ê·ƒP‹®‹ ∑®‹∆· √‹–›¬ ®Ê„Ì©WÊ CÌ¢‹÷‹®Ê™‡ A|·
”‹÷‹P›√‹ J±‹≥Ì®‹ ‹fiwPÊ„Ìw®‹™√Ê P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹· À√Ê„‡¨”‹·£§®‹™√Ê? "¥Ê…$Á¿·ÌWÈ
P›µÆÈ’' G̮ʇ ÷Ê”‹√›X√‹· ‹ À·WÈ À ‹fiÆ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ PÊ„qr√‹· ‹‚®Ê‡ √‹–›¬. B®‹√Ê
√‹–›¬®‹ ∑WÊY Æ‹ ‹·æ P‹ ‹··¬Ø”‹r√ÊÌ®›®‹√‹„ a‹P›√‹ Ê£§®›™ √Ê¡·‡? A–‹rP‹„R 1998√‹ A|Ô‹˜
±‹ƒ‡PÊ“ø·ÆÊ∞‡ À√Ê„‡¨‘®‹™ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹ Øg∑|° øfiƒW‹„ £⁄©∆… Ê? ‘®›≠Ì¢‹®‹ ÷ÊÌv‹
P‹·w®‹· ∑·©≠ ‹·ÌP›X√‹· ‹ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹· À√Ê„‡¨”‹· ‹‚®‹√‹»… øfi ‹ BÕ‹cø·Ï ‹‰
C∆…. B®‹√Ê πhÊ≤WʇƛX®Ê?
  A®‹· øfi√ʇ BX√‹», bP‹R ‹ƒ√‹· ›W‹ øfi ‹‚®Ê„‡ JÌ®‹· ‘®›≠Ì¢‹©Ì®‹ ±‹ ª›À¢‹
√›W‹· ‹‚®‹·, ±‹ aÊ„‡©¢‹√›W‹· ‹‚®‹· ”‹÷‹g. A®‹√‹»… ¢‹±‹‰≥ C∆…. B®‹√Ê ‹ø·”‹·’
                                                 30 g„ÆÈ 2007
                ª›√‹¢‹ ÀÕ‹ÃP‹±È Q  PÊpÈ o„ØÏ¿·Ì®‹ ÷Ê„√‹π‡Ÿ‹∆· P›√‹| øfi√‹·?
                CÌ©√› W›Ì¨!!
                A–‹rP‹„R "”‹„±‹√È&8' ÷‹Ì¢‹PÊR ¢Ê‡W‹ÏvÊøfiW‹· ‹ ª›√‹¢‹®‹ P‹Æ‹”‹Æ‹·∞ Æ‹·a‹·cÆ‹„√‹·
                ‹fiw®‹ ∏›ÌW›…®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞ ”‹Í—r‘®‹·™ CÌ©√›W›Ì¨ø· ‹√ʇ A∆… Ê?
                ÷›W‹Ì¢‹ P‹ŸÊ®‹ H≤ «ÈÆ‹»… Ø ‹·W‹„ JÌ®‹· G”È.GÌ.G”È. ∑Ì©√‹∏ʇP‹∆… Ê? B®‹√Ê
               ∏ʇ”‹√‹®‹ Àa›√‹ ÊÌ®‹√Ê A®‹Æ‹·∞ ∑ƒ‡ JÌ®‹· G”Ê’ Ê·æ”›’X, hÊ„‡P›X ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹¤∆·
               ”›´‹¬ ›W‹ ®‹Ì¢‹÷‹ ±‹ƒ‘ߣ ”‹Í—røfiX®Ê. ‹·„ ‹¢›§√‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê ∏›ÌW›…
               À Ê„‡a‹ÆÊWÊ ‹··Ì®›®‹ ±‹ ´›Ø CÌ©√›W›Ì¨ ø· ‹√‹ Ø´›Ï√‹ ‹Æ‹·∞ AÌ®‹· Ao«È
               π÷›ƒ ›g±Ê‡¿· ”ʇƒ®‹Ì¢Ê G∆…√‹„ Ê·bc ÷Ê„W‹⁄®‹√‹„ CÌ®‹· A®Ê‡ ‹fi¢‹Æ‹·∞
               ÷ʇŸ‹∆· ”›´‹¬À∆….
                1971√‹»… ∑÷‹·Õ‹@ ª›√‹¢‹ Gv‹À¢Ê‡ÆÊ„‡?!
                ±‹‰ ‹Ï ±›Q”›§Æ‹(∏›ÌW›…®Ê‡Õ‹) ÷›W‹„ ±‹Œc ‹· ±›Q”›§Æ‹ (±›Q”›§Æ‹)W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê
26 AÌ•‹®Ê„™Ì®‹· ∏ʇ» øfiPÊ   Ê„®‹«Ê‡ £P›Ro ±› √‹Ìª‹ ›X¢‹·§. BŸ‹· ‹ ‹√Ê∆… ±‹Œc ‹· ±›Q”›§Æ‹®‹ ‹√ʇ BX®‹™ƒÌ®‹
                                      ™
               ”‹÷‹g ›X¡·‡ ±‹‰ ‹Ï ±›Q”›§Æ‹®‹»… A±‹”‹Ã√‹ Ê©¢‹·§. ¢›√‹¢‹ ‹·¬®‹ ‹fi¢‹· Pʇ⁄∑√‹·£§¢‹·§.
  ∏ʇQ¢‹·§ AÌ£‡√›?     A®‹PÊR ”›P‹–‹·r P›√‹|W‹Ÿ‹„ C®‹™ ‹‚. ÷›W›X 1970√‹»… Æ‹vÊ®‹ ”› ‹Ï£ P‹ a‹·Æ› ‹}Êø·»…
               ÕʇPÈ ‹··i‡∑·√È √Ê÷‹ ‹fiÆÈ A ‹√‹ "A ›À· »‡WÈ' ±‹P‹“ ±‹‰ ‹Ï ±›Q”›§Æ‹®‹ 169
               «Ê„‡P‹”‹ª› PÊ“‡¢‹ W‹Ÿ‹ ±ÊÁQ 167√‹»… gø· W‹⁄‘¢‹·. B ‹·„∆P‹ Jo·r 313 ”‹®‹”‹¬
               ∑∆®‹ ±›PÈ ”‹Ì”‹£§Æ‹»… A ›À· »‡WÈ ∑÷‹· ‹·¢‹ W‹⁄‘¢‹·. B®‹√Ê ”ʇƛ gÆ‹√‹«È
               øfi÷›¬T›ÆÈ A ›À· »‡WÈÆ‹ ‹··i‡∑·√È √Ê÷‹ ‹fiÆÈ A ‹ƒWÊ A¨P›√‹ ÷‹”›§Ì¢‹√‹
                ‹fiv‹· ‹ ∑®‹∆· 1971, ‹fiaÈÏ 25√‹Ì®‹· ±‹‰ ‹Ï ±›Q”›§Æ‹®‹ Ê·‡«Ê ”ʇƛv‹⁄¢‹ ‹Æ‹·∞
               ÷ʇƒ ®‹√‹·. ÷›W›X, ÷‹£§P‹R∆· ∑Ì®‹ ±›PÈ ”ʇÆÊ ÷›W‹„ ±‹‰ ‹Ï ±›Q”›§Æ‹®‹ gÆ‹√‹
               Æ‹v‹· Ê π‡© P›Ÿ‹W‹ B√‹Ìª‹ ›¿·¢‹·.
                A ‹¢‹·§ ”‹· ‹fi√‹· JÌ®‹· PÊ„‡q ∏›ÌW›… ◊Ì®‹„W‹Ÿ‹· ÆÊ«Ê P‹ŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹·
               Ø√›Œ ¢‹√›®‹√‹·.
                ◊‡WÊ ©P‹·R P›|®Ê BÕ‹ ø· ∑ø·‘ ª›√‹¢‹PÊR ∑Ì®‹ ◊Ì®‹„W‹⁄WÊ ±‹‚Æ‹ ‹Ï”‹£
               P‹»≥”‹· ‹ ∑®‹∆· ›±‹”È ∏›ÌW›…®Ê‡Õ‹PÊR‡ P‹Ÿ‹·◊”‹· ‹ ”‹∆· ›X CÌ©√›W›Ì¨ø· ‹√‹·
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /162                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /163

±›Q”›§Æ‹®‹ Ê·‡«Ê HP›HQ ”‹ ‹·√‹ ‹ÆÊ∞‡ ”›ƒ®‹√‹·. BW‹ AÌ¢‹÷‹ ø··®‹≠ AØ ›ø·Ï         ª›√‹¢‹®‹»… ®‹·–‹Ò¢‹¬ Æ‹vÊ”‹·£§√‹· ‹ ±‹ ¢Ê¬‡P‹¢› ›©W‹⁄WÊ BÕ‹ ø· ÷›W‹„ IG”ÈI
  ÊÌ∑Ì¢Êø·„ ª›”‹ ›X¢‹·§. PÊ„ÆÊW‹„ 1971, w”ÊÌ∑√È 17√‹Ì®‹· ±›PÈ ”ʇÆÊ ª›√‹¢‹PÊR      ¢‹Æ‹∞ ¢‹√‹∏ʇ£ Œπ√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Æ‹vÊ”‹∆· ÆÊ«Êø·Æ‹·∞ ؇w®Ê. C ‹‚W‹Ÿ‹ g¢ÊWÊ A”›’Ì,
Õ‹√‹}›W‹· ‹‚®‹√Ê„Ì©WÊ ±‹‰ ‹Ï ±›Q”›§Æ‹®‹ ±‹ ¢Ê¬‡P‹WÊ„Ìv‹· ∏›ÌW›…®Ê‡Õ‹ ʇƋ„         Ê·‡[›∆ø·, Æ›W›«›¬ÌvÈ, ‹·~±‹‚√‹, £ ±‹‚√‹, À·hÊ„‡√› ‹ÂÈ ÷›W‹„ A√‹·}›a‹∆
”‹Í—røfi¿·¢‹·. B®‹√Ê AÌ®‹· Æ› ‹‚ ‹·¢Ê„§Ì®‹· ”‹ ‹·”ʬø·Æ‹·∞ ”‹Í—r‘PÊ„Ÿ‹·¤£§®Ê™‡ Ê     ±‹ ®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹ÆÊ„∞Ÿ‹WÊ„Ìw√‹· ‹ D՛Ƌ¬ ª›W‹ ÷›W‹„ ®Ê‡Õ‹®‹ C¢‹√‹ ª›W‹W‹Ÿ‹ Æ‹v‹· Ê
GÌ∑·®‹· ∑÷‹·Õ‹@ øfiƒW‹„ WÊ„¢›§W‹»∆…. JÌ®‹· PÊ„‡q Ø√›Œ ¢‹ ◊Ì®‹„W‹Ÿ‹Æ‹·∞          C√‹· ‹ HPÊÁP‹ ”‹Ì±‹P‹Ï PÊ„Ìw¡·Ì®‹√Ê ±‹Œc ‹· ∑ÌW›Ÿ‹®‹ ‘»W‹·ƒ ‹·„∆P‹ ÷›®‹·
  ›±‹”È P‹Ÿ‹·◊”‹· ‹ ”‹∆· ›X ø··®‹≠ ”›ƒ®Ê™‡ÆÊ„‡ ”‹ƒ, B®‹√Ê ∏›ÌW›…®Ê‡Õ‹ ‹Æ‹·∞       ÷Ê„‡W‹· ‹ 22 Q.À·‡. ±‹ ®Ê‡Õ‹. "Chicken's Neck" G̮ʇ T›¬£øfi X√‹· ‹ D
”‹Í—r‘®‹ ¢‹≤≥W›X CÌ®‹· G√‹v‹· PÊ„‡q ∏›ÌW›…®Ê‡Œ ‹··‘… ‹·ƒWÊ Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹ BÕ‹ ø·      ª›W‹ A¢‹¬Ì¢‹ Bø·P‹qrÆ‹ ”‹ßŸ‹ ›X®Ê. HPÊÌ®‹√Ê b‡Æ›, ‹fi¬Æ›æ√È, ª‹„¢›ÆÈ, ∏›ÌW›…
؇v‹∏ʇP›X ∑Ì©®Ê! A–Êr‡ A∆…, 15 PÊ„‡q gÆ‹√‹Æ‹·∞ ÷‹·qr”‹· ‹‚®‹√Ê„Ì©WÊ ÀՋî‹       ®Ê‡Õ‹W‹ŸÊ„Ì©WÊ W‹w ÷‹ÌbPÊ„Ÿ‹·¤ ‹ Æ‹ ‹·æ D՛Ƌ¬ √›g¬W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Mainland India
A¢‹¬Ì¢‹ gÆ‹ª‹ƒ¢‹ √›–‹ÛW‹Ÿ‹«Ê„…Ì®‹· GÌ∑ P‹·T›¬£ ±‹vÊ©√‹· ‹ ∏›ÌW›…®Ê‡Õ‹ ±‹ £©Æ‹      g¢Ê JÌ®‹·W‹„w”‹· ‹‚®Ê‡ D ±‹ ®Ê‡Õ‹. √›g´›Ø ©»…¿·Ì®‹ ”›À√›√‹· Q.À·‡.
”‹· ‹fi√‹· 6 ”›À√‹P‹„R ÷Êa‹·c gÆ‹√‹Æ‹·∞ ª›√‹¢‹PÊR Æ‹·”‹·⁄”‹·£§®Ê. ©»…, ‹··Ì∏ÊÁ, ›√›|‘,  ®‹„√‹®‹»…√‹· ‹ D ª‹„ª›W‹ ‹ÆÊ∞‡Æ›®‹√‹„ ¢‹·Ìv‹· ‹fiw®‹√Ê D՛Ƌ¬ √›g¬W‹Ÿ‹ g¢ÊXÆ‹
∏ÊÌW‹Ÿ‹„ƒÆ‹ CÌwø·ÆÈ CÆÈ‘ro„¬pÈ B¥È ”ÊÁÆÈ’ ◊‡WÊ ®Ê‡Õ‹®‹ ÷‹∆ ›√‹· P‹vÊW‹Ÿ‹»…        ”‹Ì±‹P‹Ï ʇ P‹w®‹·÷Ê„‡W‹·¢‹§®Ê.
Æ‹vÊø··£§√‹· ‹ ∏›Ì∏È ”Ê„∂‡oW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê ∏›ÌW›…®Ê‡Œ ª‹¡„‡¢›≥®‹P‹ ”‹ÌZoÆÊW‹Ÿ‹          D ”‹¢‹¬ ‹·¢‹·§ A±›ø· G∆… ±‹P‹“W‹⁄W‹„ WÊ„¢‹·§.
PÊÁ ›v‹ WÊ„‡a‹ƒ”‹·£§®Ê. C¢‹§ 1971√‹»… Õʇ.24√‹—r®‹r ∏›ÌW›…®Ê‡Œ ◊Ì®‹„W‹Ÿ‹ ±‹ ‹fi|      W‹Í÷‹ ”‹b ‹√›X®‹™ «›«È P‹Í–‹° Bv›Ã~ø· ‹√‹· 2000√‹»… G√‹v‹Æʇ ÷‹Ì¢‹®‹ ∏ʇ»
Õʇ. 6QR⁄©®Ê! CÆÊ„∞Ì®ÊvÊ ∏›ÌW›… W‹wø·»…√‹· ‹ A”›’ ‹ÂÈÆ‹ Jo·r gÆ‹”‹ÌTʬø·»…        Ø ‹fiÏ| ¡„‡gÆÊWÊ a›∆ÆÊ Ø‡w®‹™√‹ ◊Ì©√‹· ‹ P›√‹| ‹‰ C®Ê‡. B®‹√Ê ±‹Œc ‹·
Õʇ.40√‹–‹·r ∏›ÌW›…®Ê‡Œ ‹··‘… ‹·√›X®›™√Ê. A”›’ ‹ÂÈÆ‹ 126 À´›Æ‹”‹ª› PÊ“‡¢‹ W‹Ÿ‹»…     ∑ÌW›Ÿ‹ ®‹»… 2,217 Q.À·‡., A”›’ ‹ÂÈÆ‹»… 263 Q.À·‡., Ê·‡[›∆ø· ®‹»…
                      ∞
30√‹»… ‹··‘… ‹·√ʇ ∑÷‹·”‹ÌT›¬¢‹√‹·, CÆ‹·⁄®‹ 80 PÊ“‡¢‹ W‹Ÿ‹»… ‹··‘… ‹·√‹ ∏ÊÌ∑∆ À∆…®Ê   443 Q.À·‡., £ ±‹‚√›®‹»… 856 Q.À·‡. ÷›W‹„ À·hÊ„‡√› ‹ÂÈ ∑⁄ 318 Q.À·‡.
øfi ‹ ±‹P‹“ ‹‰ WÊ∆…∆· ”›´‹¬À∆…. C¢‹§ 2001√‹ gÆ‹W‹|£ø· ±‹ P›√‹ ®Ê‡Õ‹®‹ 10 A¢‹¬Ì¢‹      ›¬≤§ ÷Ê„Ì©√‹· ‹ ª›√‹¢‹& ∏›ÌW›… Æ‹v‹·ÀÆ‹ W‹wø· Jo·r E®‹™ 4,097 Q.À·‡.
gÆ‹ª‹ƒ¢‹ i«Ê…W‹Ÿ‹»… 5 i«Ê…W‹Ÿ‹· ±‹Œc ‹· ∑ÌW›Ÿ‹®‹»… Ê. A ‹‚W‹Ÿ‹»… ‹·„√‹· i«Ê…W‹Ÿ›®‹    À”›§√‹ ›X®‹·™ ”‹Ì±‹‰|Ï ›X ∏ʇ» Ø ‹fiÏ| ‹fiv‹· ‹‚®‹· ”‹·∆ª‹®‹ ‹fi¢‹∆….
"24 ±‹√‹W‹|(E¢‹§√‹)', "24 ±‹√‹W‹|(®‹Q“|)' ÷›W‹„ ‹··—Ï®›∏›®ÈW‹Ÿ‹· ∏›ÌW›…         ∏ʇ» ÷›P‹©®‹™√Ê E⁄W›∆ ‹‰ C∆…. S·— PÊ„v‹· ‹ Àa›√‹ ÊÌ®‹√Ê D ‹–‹Ï®‹
®Ê‡Õ‹®‹ W‹wø·»…®‹·™ C ‹‚ ÷Ê”‹ƒWÊ ª›√‹¢‹PÊR ”ʇƒ®‹™√‹„ C»… ›‘”‹·£§√‹· ‹ ‹√›¬√‹„      AÌ¢‹¬®Ê„Ÿ‹WÊ ∏ʇ» Ø ‹fiÏ| P›ø·Ï ±‹‰|ÏWÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ”›´‹¬¢Ê¿·®Ê. ÷‹ÆÊ∞√‹v‹·
ª›√‹£‡ø·√‹∆…, ∏›ÌW›…®Ê‡Œ ‹··‘… ‹ÂÈ A£P‹ ‹·|P›√‹√‹·.                   Aw (3.6 À·‡o√È) G¢‹§√‹®‹ D ∏ʇ»ø··®‹™P‹„R High-voltage ood-lightW‹Ÿ‹Æ‹·∞
   ÷›W›X W‹wWÊ ∏ʇ» ÷›P‹«Ê‡∏ʇP›X®Ê.                          AŸ‹ ‹w”‹· ‹ ¡„‡gÆÊø·„ C®Ê. 1.2 Õ‹¢‹PÊ„‡q v›∆√È Êa‹c®‹ D ∏ʇ» 320
   CÌ¢‹÷‹ AW‹¢‹¬ ‹Æ‹·∞ ‹·Æ‹W‹Ìv‹ ±‹ ´›Ø √›i‡ È W›Ì¨ø· ‹√‹ ”‹√‹P›√‹ ∏›ÌW›…       Q.À·‡. ›¬≤§ø· ”‹ ‹··®‹ ‹Æ‹·∞ πo·r Cw‡ ∏›ÌW›…®Ê‡Õ‹ ‹ÆÊ∞‡ ”‹·¢‹·§ ‹ƒø·»®Ê.
W‹wø·»… ∏ʇ» Ø ‹fiÏ| ‹fiv‹· ‹ ¡„‡gÆÊWÊ 1987√‹»…¡·‡ AÌX‡P›√‹ ؇w¢‹·§.            A Ê·ƒP‹ Ê·Q’PÊ„PÊR ÷Ê„Ì©√‹· ‹ 1,100 Q.À·‡. W‹wWÊ ∏ʇ» ÷›P‹∆· ÷Ê„√‹p›W‹
  Ê„®‹∆ ÷‹Ì¢‹®‹ ∏ʇ» Ø ‹fiÏ| ¡„‡gÆÊ 857 Q.À·‡. ›¬≤§ø· ‹√ÊWÊ À”‹§ƒ‘®‹√‹„         ®Ê„v‹x À ›®‹ ʇ ”‹Í—røfiX¢‹·§. ±‹ƒ”‹√‹ ƛՋ ›W‹·¢‹§®Ê GÌ∑ ÷‹·a‹·c ›®‹ ‹‰
P‹Ÿ‹±Ê Ø ‹fiÏ| P›ø·Ï, ∏›ÌW›…®Ê‡Œ A£P‹ ‹·|P›√‹√‹ ®‹·–‹Ò¢‹¬W‹⁄Ì®›X ∏ʇ»          G©™¢‹·§. Ê”Èr ∏›¬ÌPÈÆ‹·®‹™P‹„R 680 Q.À·‡. ∏ʇ» Ø ‹fiÏ| ‹fiv‹· ‹‚®›X C”Ê ‡«È
C®‹™√‹„ Ø√‹·±‹ø··P‹§ ›¿·¢‹·. B®‹√Ê DW‹ ±‹ƒ‘ߣ ”›P‹–‹·r ∑®‹«›X®Ê. A±›ø·          ]„‡—‘®›W‹∆Ì¢‹„ AÌ¢›√›—Û‡ø· ‹·or®‹»… À√Ê„‡´‹ ‹¬P‹§ ›X¢‹·§. ∏›ÌW›…
CÆ‹„∞ ÷Êa›cX®Ê. ∏ʇW‹Ì S»‡®› iøfi A¨P›√‹PÊR ∑Ì®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ‹Ì¢‹„ ∏›ÌW›…          W‹wø·»… ª›√‹¢‹ ∏ʇ» Ø ‹fiÏ| ‹fiv‹·£§√‹· ‹‚®‹P‹„R ”›P‹–‹·r À√Ê„‡´‹ ‹¬P‹§ ›X®Ê.
®Ê‡Õ‹ ∑◊ √‹ÌW‹ ›X¡·‡ ª›√‹¢‹®‹ À√‹·®‹≠ ”Ê„«Ê…¢‹§∆· Õ‹·√‹· ‹fiw®Ê. ª›√‹¢‹ P‹p›r      2001, H≤ «ÈÆ‹»… Æ‹ ‹·æ π.G”È.G¥È.Æ‹ 16 ”ÊÁØP‹√‹Æ‹·∞ A ‹fiÆ‹·–‹ ›X PÊ„Ì©®‹™
  ÊÁƒ b‡Æ›®‹ g¢Ê √‹P‹“}› J±‹≥Ì®‹ ‹fiwPÊ„Ìw®Ê. ∏›ÌW›…®‹»… ∑Ì®‹√‹· Ø ‹fiÏ|        "∏›ÌW›…®Ê‡ÕÈ √ÊÁ¥‹«È’'Æ‹ ”ÊÁØP‹√‹· A±‹ aÊ„‡©¢‹ ›X W‹·Ìv‹·÷›ƒ”‹· ‹ ‹·„∆P‹ ∏ʇ»
  ‹fiv‹·£§√‹· ‹ b‡Æ› ª›√‹¢‹PÊR ∑ÌW›Ÿ‹ PÊ„»…¿·Ì®‹∆„ A±›ø· ¢‹Ì®Ê„wx®Ê.          Ø ‹fiÏ| P›ø·ÏPÊR Awx±‹w”‹·¢‹§«Ê‡ C®›™√Ê. CÆ‹·∞⁄®‹ ‹√‹· Æʇ±›Ÿ‹ ÷›W‹„ ª‹„¢›ÆÈ
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /164

W‹wW‹Ÿ‹Æ‹·∞ πo·r ∑ƒ‡ ∏›ÌW›… W‹wWʇPÊ ∏ʇ» ÷›P‹·£§√‹· ‹‚®‹· GÌ®‹· ±‹ Œ∞”‹·£§®›™√Ê.
B®‹√ʇƋ̢Ê, ®Ê‡Õ‹®‹ ª‹®‹ ¢Êø· ®‹Í—r¿·Ì®‹ CÌ•‹®Ê„™Ì®‹· ∏ʇ»ø·Æ‹·∞ Ø ‹fiÏ|
 ‹fiv‹«Ê‡∏ʇP›X®Ê.
  B®‹√Ê ®Ê‡Õ‹®Ê„Ÿ‹Wʇ C√‹· ‹ ®Ê‡Õ‹®Ê„ ‡◊W‹⁄WÊ ∏ʇ» ÷›P‹· ‹‚®‹· ÷ʇWÊ?
  CÌ®‹· Æ› ‹‚ W‹wøfiaÊX√‹· ‹ Õ‹¢‹· W‹Ÿ‹ ∑WÊY ‹fi¢‹ ¢‹«ÊPÊw‘ PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›®‹
±‹ƒ‘ߣ C∆…. Pʇ√‹Ÿ‹©Ì®‹ ®‹Ìv‹·®‹Ìv›X ∑√‹·£§√‹· ‹ ‹fi≤ŸÊ¤W‹⁄Ì®›X Æ‹ ‹·æ
®‹Q“| P‹Æ‹∞v‹ i«Ê… P‹„v‹ ‹·¢Ê„§Ì®‹· A”›’Ì BW‹· ‹ ∆P‹“| P‹Ìv‹·∑√‹·£§®Ê. P›”‹√‹
WÊ„‡wÆ‹»… À·Ø ±›Q”›§Æ‹ ‹Æ‹·∞ P›|∑÷‹·®›X®‹™√Ê, ±‹‚∑·ÏW‹⁄Ì®›X P‹v‹∑, ”‹·Ÿ‹¬W‹Ÿ‹·
À·Ø Pʇ√‹Ÿ‹W‹Ÿ›X Ê. P›v‹· P‹w®‹· W›Ìh› ∏ÊŸÊø·«›√‹Ìº‘®›™√Ê. ±‹ƒ}› ‹· ›X
TÊ„‡p› ÆÊ„‡o· h›∆, Æ‹P‹» ‹”‹·§W‹Ÿ‹·, P‹Ÿ‹¤”›W‹}Ê, ‹fiµøfi C Ê∆… ‹Æ‹„∞ ®‹Q“|
P‹Æ‹∞v‹®‹»… P›|∑÷‹·®›X®Ê.
  A±›ø· Æ‹ ‹·æ ‹·ÆÊ ∏›X»W‹„ ∑Ì©®Ê A«›Ã?
                                          Success is the ability to go from one failure to
                                             another with no loss of enthusiasm.
                                                 Winston Churchill
                                               8 APÊ„r‡∑√È 2005
                ”ʱÊrÌ∑√È 23√‹ √›£   ø· ‹√ÊW‹„ G∆… ‹‰ ”‹ƒøfiX¡·‡ C¢‹·§.
                 B®‹√Ê ∏ÊŸ‹WÊY À¡·Æ›∞®‹»… Æ‹vÊ®‹ AÌ¢›√›—Û‡ø· A|· Õ‹Q§ HhÊØ’(IGCG)ø·
               ”‹ªÊø·»… ÀՋÔ‹Ì”Êßø·»…√‹· ‹ ª›√‹¢‹®‹ P›ø·Ì ”‹®‹”‹¬ Œ‡«ÈP›Ì¢È Õ‹ ‹fiÏ ÷›Q®‹ ‹·¢‹
                          c
                ‹fi¢‹ G∆…√‹Æ‹„∞ BÕ‹ø·ÏWÊ„⁄‘¢‹·§. A®‹· ‹√ÊW‹„ C√›ÆÈ ±‹√‹ Ø∆· ‹‚ ¢‹ŸÊ©®‹™ ª›√‹¢‹,
               ∏ÊŸ‹WÊY C√›ÆÈÆ‹ À ›®›¢‹æP‹ A|Ô‹˜ Aº ‹Í©≠ P›ø·ÏP‹ ‹· ‹Æ‹·∞ ÀՋÔ‹Ì”Êßø· ª‹®‹ ¢›
                ‹·Ìv‹⁄WÊ J≤≥”‹· ‹ I√Ê„‡±‹¬ JP‹„Ro®‹ WÊ„¢‹·§ ‹⁄ø· ±‹√‹ ‹·¢‹ ؇v‹· ‹ ‹·„∆P‹
               ¢‹©Ã√‹·®‹≠ Ø∆· ‹‚ ¢‹ŸÊ¿·¢‹·.
                 C¢‹§ ”ʱÊrÌ∑√È 26√‹Ì®‹· ±‹£ P›WÊ„‡—u P‹√Ê®‹ ª›√‹¢‹®‹ À®Ê‡Õ›ÌW‹ P›ø·Ï®‹ŒÏ
               Õ›¬ ‹ÂÈ”‹√‹}È, On the balance.... On the balance…. On the balance AÆ‹·∞¢›§
               C√›ÆÈ À√‹·®‹≠ ‹·¢‹ ÷›Q®Ê™‡PÊ GÌ®‹· À ‹ƒ”‹·£§®‹™√Ê, ‹·¢Ê„§Ì®ÊvÊ Gv‹±‹P‹“W‹ŸÊ„Ì©WÊ
               75 ØÀ·–‹ ‹fi¢‹·P‹¢Ê Æ‹vÊ‘®‹√‹„ ∏›¬«ÊÆÈ’ ‹fiv‹«›W‹®Ê ±‹ ´›Ø ‹·Æ‹ Ê„‡÷‹ÆÈ ‘ÌWÈ
               PÊÁaÊ»…®‹™√‹·.
                 C®‹Æ‹·∞ Volte face,(Ø∆· ‹‚ ”‹Ì±‹‰|Ï £√‹· ‹‚ ‹··√‹· ‹‚) AÌ¢› P‹√Êø··£§‡√›?
               ‘≤G ‹ÂÈÆ‹ ‹··S¬ P‹aʇƒ WÊ„‡±›∆ÆÈ ª‹ ‹Æ‹®‹»… P‹·⁄¢‹· C√›ÆÈ ±‹√‹ ‹P›∆¢‹·§
                ‹◊”‹·£§√‹· ‹ ±‹ P›ÕÈ P›√‹pÈ A ‹√‹Ì¢Ê À·¢‹ ®Ê„ ‡÷‹ GÌ®‹· ∏Ê„∏Ê∫ ÷›P‹·£§‡√›?

27 ¥›∆·§ Æ›¬–‹Æ‹»”‹Ì ”›P‹·
               πhÊ≤ø·Ì¢Ê Av‹xWÊ„‡vÊ Ê·‡«Ê ©‡±‹ Cv‹·£§‡√›? ø·Õ‹ ‹Ì¢È ‘Æ›ÿ A ‹√‹Ì¢Ê
               ∏›∆∑v‹·P‹¢‹Æ‹ GÆ‹·∞£§‡√›? A Ê·ƒP‹ À√Ê„‡¨ ´Ê„‡√‹}Ê AÆ‹·”‹ƒ”‹·¢‹§«Ê‡ ∑Ì©√‹· ‹

  ÆÊÁg bÌ¢‹ÆÊ ∏ʇP‹·!   PÊ∆ ±‹£ PÊW‹Ÿ‹Ì¢Ê "√›—Û‡ø· ◊¢›”‹Q§¡„Ì©Wʇ √›i' GÌ®‹· gƒø··£§‡√›? A•‹ ›
               A»±‹§ √›–‹Û ‘®›≠Ì¢‹®‹ AÌ¢‹¬ GÌ®‹· ›¬T›¬Æ‹ ‹fiv‹· £§‡√›?
                   r              ≥        ™
                 A–‹P‹„R, A|· ±‹ ”‹√‹| ؖʇ´‹ J±‹Ì®‹PÊR ”‹◊ ÷›Q®‹√‹„ Øø· ‹· E∆…Ì\‘ A|Ô‹˜
               Aº ‹Í©≠ø·»… ¢Ê„v‹X√‹· ‹ C√›ÆÈÆ‹ À√‹·®‹≠ ‹·¢‹ ÷›Q®‹·™ ¢‹±›≥?
                 1994ƒÌ®‹ C®‹· ‹√ÊW‹„ Æ‹ ‹·æ A•‹Ï ‹¬ ‹”Êß ›—ÏP‹ Õʇ.6&7√‹–‹·r ‘ß√‹ Aº ‹Í©≠
               ¢Ê„‡√‹·¢›§ ∑Ì©®Ê. CÌ¢‹÷‹ Aº ‹Í©≠ø ·Æ‹·∞ P›ø··™PÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡W‹∏ʇP›®‹√Ê
               Æ‹ ‹·WÊ BW›´‹ Õ‹Q§ ‹·„∆W‹Ÿ‹ AW‹¢‹¬À®Ê. HPÊÌ®‹√Ê ›÷‹Æ‹W‹Ÿ‹· a‹»”‹∆·, ø·Ì¢‹ W‹Ÿ‹·
               P›ø·ÏØ ‹Ï◊”‹∆· Õ‹Q§ ∏ʇPʇ∏ʇP‹·. A∆…®Ê CÌ´‹Æ‹ ›W‹», À®‹·¬¢›§W‹» ”Ê„‡ƒPÊ
               øfiW‹®Ê P‹w Ê· Õ‹Q§ø·»… ÷Êa‹·c ®‹P‹“ ›X P›ø·ÏØ ‹Ï◊”‹· ‹ A¢‹·¬Æ‹∞¢‹§ ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹®‹
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /168                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /169

AW‹¢‹¬ ‹‰ Æ‹ ‹·X®Ê. g¢ÊWÊ DX√‹· ‹ B¶ÏP‹ Aº ‹Í©≠ ®‹√‹ ‹Æ‹·∞ ‹··Ì®‹· ‹ƒ‘ PÊ„Ìv‹·     ∑WÊY ‹·Æ‹ Ê„‡÷‹ÆÈ ‘ÌWÈ AÆ‹· ‹fiÆ‹ ‹¬P‹§±‹w”‹·£§®‹™√Ê, À–‹ø· ‹Æ‹·∞ ÊÁø·Q§P‹ ±‹ £–Êu
÷Ê„‡W‹∏ʇP›®‹√Ê ›—ÏP‹ Õ‹Q§ ∑Ÿ‹PÊø·Æ‹·∞ Õʇ.4√‹–‹·r ÷Êbc”‹«Ê‡∏ʇP‹·. DW›W‹«Ê‡      øfiX ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìw√‹· ‹ ±ÊpÊ„ ‡»ø·Ì ”‹b ‹ ‹·~Õ‹ÌP‹√È Aø·¬√È, ±ÊÁ±È«ÊÁÆÈ
Õʇ.70√‹–‹·r AØ∆ ÷›W‹„ ±ÊpÊ„ ‡»ø·Ì E¢‹≥Æ‹∞W‹Ÿ‹Æ‹·∞ B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤ £§√‹· ‹     ¡„‡gÆÊ PÊÁW‹„w¡·‡ PÊÁW‹„v‹·¢‹§®Ê GÌ®‹· BXÌ®›WÊY ÷ʇŸ‹·£§®›™√Ê. D ‹·´Ê¬,
ª›√‹¢‹ ©Æ‹ ʉ̮‹PÊR 1.4 ®‹Õ‹∆P‹“ ∏›¬√Ê«È(10 »‡o√È) ¢ÊÁ∆ ‹Æ‹·∞ ∑Ÿ‹PÊ ‹fiv‹·£§®Ê.    ¢Ê÷‹√›ÆÈWÊ ªÊ‡q ؇w A´‹¬P‹“ Ê„÷‹ ‹·®È A÷‹æ©ÆÊh›®È g¢Ê ‹fi¢‹·P‹¢Ê Æ‹vÊ‘®‹
2020√‹ ʇŸÊWÊ D ±‹ ‹fi| 5 ®‹Õ‹∆P‹“ ∏›¬√Ê«ÈWÊ H√‹»®Ê. D ‹·´Ê¬, ±‹ £ ∏›¬√Ê«ÈWÊ      À®Ê‡Õ›ÌW‹ ”‹b ‹ Æ‹o ‹√È ‘ÌWÈ, ՛̣ø··¢‹ E®Ê™‡Õ‹P›RX A|·Õ‹Q§ Aº ‹Í©≠±‹w”‹· ‹
65 v›∆√ÈWʇƒ√‹· ‹ ¢ÊÁ∆ ∏Ê«Ê A•‹Ï ‹¬ ‹”Êßø· Ê·‡«Ê ±‹ £P‹„∆ ±‹ƒ}› ‹· π‡√‹·£§®Ê.     ÷‹P‹·R C√›ÆÈX®Ê GÌ®‹· ÷ʇ⁄PÊ Ø‡w®›™√Ê. C®‹ƒÌ®‹ P‹·≤¢‹WÊ„Ìv‹ A Ê·ƒP‹ EÆ‹∞¢‹
AÌ®‹√Ê √‹µ§ØÌ®‹ ∑Ì®‹ B®›ø· Ê∆… ¢ÊÁ∆ B ‹·©Æ‹ Êa‹c ª‹ƒ”‹· ‹‚®‹PÊR‡ ‹¬ø· ›W‹·£§®Ê.    ”‹Ì”‹®‹√‹· ª›√‹¢‹®‹ À√‹·®‹≠ q‡P›±‹ ÷›√‹ ‹ÆÊ∞‡ ‹fiw ®‹√‹·. ◊‡WÊ A Ê·ƒP‹®Ê„Ì©XÆ‹
P‹»…®‹™∆Æ‹·∞ Õ‹Q§ ‹·„∆ ›X A ‹∆Ìπ‘®‹™√‹„ A®‹ƒÌ®‹ ”‹Í—røfiW‹·£§√‹· ‹ ª›ƒ ¢›¬g¬      A|· ”‹÷‹P›√‹ J±‹≥Ì®‹®‹ ‹··Ì®‹· ‹ƒPÊ¡·‡ AØÕ‹cø·¢Êø· ”‹·⁄WÊ ‘∆·Q¢‹·. A»…Æ‹
±‹ƒ”‹√‹PÊR A±›√‹ ÷›Øø··Ìo· ‹fiv‹·£§®Ê. D G∆… ◊ÆÊ∞«Êø·»…, JÌ®‹· ʇŸÊ ∑®‹»        ”‹Ì”‹£§Æ‹»… J±‹≥Ì®‹PÊR AÌX‡P›√‹ ±‹vÊø·∆· ∑·–È ”‹√‹P›√‹PÊR ”›´‹¬ ʇ C∆… GÌ∑
CÌ´‹Æ‹ ‹·„∆W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Aº ‹Í©≠±‹w”‹©®‹™√Ê CÆ‹·∞ 15 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… ª›√‹¢‹ Õʇ. 90P‹„R     ±‹ƒ‘ߣ Ø ‹fiÏ| ›¿·¢‹·.
÷Êa‹·c ±ÊpÊ„ ‡»ø·Ì E¢‹Æ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤ ∏ʇP›W‹·¢‹®Ê. Õ‹Qø· £‡ ‹ PÊ„√‹¢Ê
             ≥ ∞                 §   §          ÷›W›X C√›ÆÈ ‹·¢‹·§ A Ê·ƒP‹®‹ Æ‹v‹· Ê JÌ®‹Æ‹·∞ Bø··™ PÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›®‹ AØ ›ø·Ï¢Ê
G®‹·ƒ”‹·£§®‹™ g±›ÆÈ ‹·¢‹·§ ¥› ÆÈ’W‹Ÿ‹· A|·Õ‹Q§ ”›ß ‹√‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ Ø ‹fiÏ| ‹fiw Ê.     ”‹Í—røfi¿·¢‹·. AÌ¢‹÷‹ B¡·RWÊ ”ʱÊrÌ∑√È 24√‹Ì®‹· À¡·Æ›∞®‹»… Æ‹vÊ®‹ AÌ¢›
C¢‹§ 2020√‹ ʇŸÊWÊ A|·Õ‹Q§ø· ‹·„∆P‹ 40 ”›À√‹ Ê·W› ›¬pÈ À®‹·¬¢È E¢›≥®‹ÆÊ        √›—Û‡ø· A|·Õ‹Q§ HhÊØ’ø· ”‹ªÊ ʇ©PÊøfiX¢‹·§. ÆÊÆ‹≤w. AÌ¢›√›—Û‡ø·
  ‹fiv‹· ‹ W‹·ƒø·Æ‹·∞ b‡Æ› Co·rPÊ„Ìw®Ê. ª›√‹¢‹ ‹‰ 20 ”›À√‹ Ê·W› ›¬pÈ A|·                   ∞
                                            √›gP›√‹|®‹»… ՛Ջâ‹ ”ʇ◊¢‹√‹„ C∆…, ՛Ջâ‹ Õ‹¢‹· W‹Ÿ‹„ C∆…. B®‹√Ê C√‹· ‹‚®‹· ՛Ջâ‹
À®‹·¬¢È E¢›≥®‹ÆÊ ‹fiv‹· ‹ W‹·ƒ ÷Ê„Ì©®Ê. B®‹√Ê Æ‹ ‹·æ»… ®Ê‡Œ‡ø· ›X ∆ª‹¬À√‹· ‹      ◊¢›”‹Q§ ‹fi¢‹ ! √‹–›¬, b‡Æ›, ∏Ê i«È ‹·¢‹·§ ®‹Q“| Bµ P› ‹··Ì¢›®‹ 12 √›–‹ÛW‹Ÿ‹Ì¢Ê
ø··√ʇØø·Ì ‹·„∆W‹Ÿ‹· Pʇ ‹∆ 10 ”›À√‹ Ê·W› ›¬pÈ À®‹·¬¢È E¢›≥®‹ÆÊW‹–Êr‡         ª›√‹¢‹ P‹„v‹ ‹·¢‹®›Æ‹©Ì®‹ ®‹„√‹ ‹‚⁄®‹· ¢‹o”‹ß Ø∆· ‹‚ ¢‹ŸÊø·∑÷‹·©¢‹·§. B®‹√Ê
‘‡À·¢‹ ›X Ê. ÷›W›X Æ‹ ‹·æ ƒøfiP‹r√ÈW‹⁄WÊ ∏ʇP›®‹ A|· CÌ´‹Æ‹ ‹Æ‹·∞ B ‹·®‹·       A Ê·ƒP‹, ¥› ÆÈ’, g ‹·ÏØ ‹·¢‹·§ π oÆÈÆ‹Ì¢‹÷‹ 21 √›–‹ÛW‹Ÿ‹ g¢Ê C√›ÆÈ À√‹·®‹≠ ª›√‹¢‹
  ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤«Ê‡∏ʇP‹·. C®‹Æ‹·∞ W‹ ‹·Æ‹®‹»…o·rPÊ„Ìvʇ Ao«È π÷›ƒ ›g±Ê‡¿· A ‹√‹      ‹·¢‹ a‹«›¿·‘¢‹·. A®‹√‹ ◊Ì®Êø·„ «ÊP›Ra›√‹W‹⁄ Ê. ”›´‹P‹&∏›´‹P‹W‹Ÿ‹Æ‹„∞ AŸÊ®‹·
”‹√‹P›√‹ A Ê·ƒP‹®‹ g¢ÊXÆ‹ Next Steps in Strategic Partnership( ‹‰¬÷›¢‹æP‹       ¢‹„W‹«›X®Ê.
”‹Ì∑Ì´‹®‹ ÷‹Ì¢‹W‹Ÿ‹·)Æ‹»… A|· Õ‹Q§ ”‹÷‹P›√‹ ‹Æ‹„∞ ”ʇƒ‘¢‹·§. CÌ¢‹÷‹ Jv‹Ì∑wPÊø·      A®Ê‡ √›—Û‡ø· ◊¢›”‹Q§.
AÌW‹ ›X¡·‡ P‹ŸÊ®‹ g·«ÊÁÆ‹»… ±‹ ´›Ø ‹·Æ‹ Ê„‡÷‹ÆÈ ‘ÌWÈ A Ê·ƒP‹®‹ A´‹¬P‹“ ∑·–È        DW›W‹«Ê‡ ‹··Ø‘PÊ„Ìw√‹· ‹ C√›ÆÈ ÷ÊaÊcÌ®‹√Ê AØ∆ ±ÊÁ±È«ÊÁÆÈ ¡„‡gÆÊø·Æ‹·∞
g¢Ê "Æ›W‹ƒP‹ A|· ”‹÷‹P›√‹' J±‹≥Ì®‹PÊR ”‹◊ ÷›Q®‹√‹·. P‹„v‹«Ê‡ 40 √›–‹ÛW‹Ÿ‹ "Æ‹„¬Q…   √‹®‹·™WÊ„⁄”‹∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê Æ‹–‹r ›¬±›ƒWʇ ÷Ê„√‹¢‹·, W› ÷‹P‹ØW‹∆…. C√›ÆÈ PÊ„v‹
ø·√È ”‹±Ê…‡ø·√È’ W‹„ ±È'WÊ ±‹¢‹ ∑√Ê®‹ ∑·–È, ª›√‹¢‹PÊR A|· CÌ´‹Æ‹ ±‹‰√ÊÁPÊ       ©®‹™√Ê P‹¢›√ÈØÌ®‹ AØ∆ ‹Æ‹·∞ B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∑÷‹·®‹·. Æ‹ ‹·WÊ W›¬”È ∏ʇPÊÌ®‹√Ê
  ‹fiv‹· ‹Ì¢Ê ‹·Æ‹À ‹fiwPÊ„Ìv‹√‹·.                          ∏ʇ√Ê ®Ê‡Õ‹W‹⁄Ì®‹ ®Ê„√Êø··¢‹§®Ê. B®‹√Ê A|· CÌ´‹Æ‹ ±‹‰√ÊÁ”‹· ‹ ”› ‹·•‹¬ÏÀ√‹· ‹‚®‹·
  B®‹√Ê D J±‹≥Ì®‹ ʇ AØÕ‹cø·¢Êø· ”‹·⁄WÊ ‘∆·Q¢‹·§!                  40 √›–‹ÛW‹Ÿ‹ "Æ‹„¬Q…ø·√È ”‹±Ê…$Á√È’ W‹„ ±È'WÊ ‹fi¢‹ . ÷›W›X A Ê·ƒP‹ Æ‹ ‹·WÊ
  AÌ¢›√›—Û‡ø· Øø· ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞ W›⁄WÊ ¢‹„ƒ A|Ô‹˜ Aº ‹Í©≠ø·»… ¢Ê„v‹X√‹· ‹                          ™                   ≥
                                            ∏ʇPʇ∏ʇP‹·. CÆ‹·∞ D ◊Ì®Ê P›v‹·£§®‹Ì¢Ê, ”‹ ‹·W‹ A|Ô‹˜ ±‹ƒ‡PÊ“ ؖʇ´‹ J±‹Ì®‹(‘qπq)
C√›ÆÈWÊ ∑·©≠ P‹»”‹∆· A Ê·ƒP‹ ±‹ ø·£∞”‹·£§®Ê. D ØqrÆ‹»… Ê„®‹∆ ÷‹Ì¢‹ ›X          ‹·¢‹·§ GÆÈ≤q ”‹◊ ÷›P‹· ‹Ì¢Ê ∑·–È ”‹√‹P›√‹ ʇƋ· ª›√‹¢‹ ‹Æ‹·∞ J¢›§¿·”‹·£§∆….
√›g¢›Ì£ P‹ ”‹ ‹·√‹ ”›ƒ®Ê. ª›√‹¢‹&C√›ÆÈ AØ∆ PÊ„Ÿ‹ Ê ‹fiW‹Ï®‹ Ê·‡∆„             J Ê·æ ±‹‰ ‹ÏW‹ ÷‹W‹⁄Ì®‹ ÷Ê„√‹∑Ì®‹· ÆÊ„‡w.
A Ê·ƒP‹®‹ PÊÌW‹|·° π©™®Ê. ÷ʇW›®‹√‹„ 2775 Q.À·‡. ®‹„√‹®‹ D ±ÊÁ±È«ÊÁÆÈ J±‹≥Ì®‹       Æ› ‹‚ ∑ƒ‡ A|· ”‹÷‹P›√‹®‹ ∑WÊY ‹fi¢‹Æ›v‹·£§®Ê™‡ Ê. B®‹√Ê Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹®‹»… Ê„®‹∆
PÊÁW‹„v‹®‹Ì¢Ê ‹fiw C√›Æ‹Æ‹·∞ ∑XY”‹∆· A Ê·ƒP‹ ÷‹ ‹~”‹·£§®Ê. CÌ¢‹÷‹ ‹”‹·§‘ߣø·Æ‹·∞    ÷‹‘√‹· P› Ì£øfiX®Ê™‡ A Ê·ƒP‹®‹ knowledge transferØÌ®‹! Æ› ‹‚ ±‹Ìh›∏È
W‹ ‹·Æ‹®‹»…o·rPÊ„Ìvʇ A Ê·ƒP‹®‹ ‹·Æ‹ ʉ»”‹· ‹ ”‹∆· ›X ±ÊÁ±È«ÊÁÆÈ P‹Æ‹”‹· PÊÁW‹„v‹· ‹  Æ‹»… ∏ÊŸÊø··£§√‹· ‹‚®‹· ÷‹‘√‹· P› Ì£ø· ≤¢› ‹·÷‹ Æ› ‹·ÏÆÈ ∏Ê„‡«›ÏWÈ A ‹√‹
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /170

 ‹fi®‹ƒø· WÊ„‡¨ ¢‹⁄W‹Ÿ‹ÆÊ∞‡. CÌ®‹· ª›√‹£‡ø·√Ê∆…√‹„ ∏ʇ√Ê B÷›√‹ ”ʇ ‹ÆÊ
Ø»…‘®‹√‹„ ±‹Ìh›∏È Ê‰Ì®Ê‡ Cw ®Ê‡Õ‹PÊR‡ WÊ„‡¨ ±‹‰√ÊÁ”‹∑∆…®‹·. DW‹ Æ‹ ‹·æ»…
÷‹¢›§√‹· P‹Í—, √‹”‹WÊ„∑∫√‹ ÷›W‹„ π‡g ÀÕ‹ÃÀ®›¬∆ø·W‹⁄√‹∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê ∏Ê«Ê
ØW‹© ؇£ø·»…Æ‹ «Ê„‡±‹ ©Ì®›X Æ‹ ‹·æ √ÊÁ¢‹√‹· ∏ÊŸÊø·· ‹‚®‹· ∑ƒ WÊ„‡¨ ‹·¢‹·§
ª‹¢‹§ ‹Æ‹·∞ ‹fi¢‹ . CÌ©W‹„ ‹·«Ê‡—øfi ‹·¢‹·§ CÌvÊ„‡Æʇ–›¬©Ì®‹«Ê‡ G}Ê° P›Ÿ‹·W‹Ÿ‹Æ‹·∞
B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤£§®Ê™‡ Ê. JÌ®‹· ʇŸÊ A Ê·ƒP‹®Ê„Ì©XÆ‹ ”‹÷‹P›√‹ ‹Æ‹·∞ ‹fi◊£
 ‹·¢‹·§ hÊÁÀP‹ ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹W‹ŸÊ„̮ʇ A∆…, knowledge transfer (˛›Æ‹ ‹W›Ï ‹}Ê)
 ‹·¢‹·§ ”‹ÌÕÊ„‡´‹Æ› PÊ“‡¢‹ P‹„R À”‹§ƒ‘®‹√Ê P‹Í—ø·Æ‹·∞ diversify ‹fiv‹∑÷‹·®‹·. B
knowledge transfer ‹·„∆P‹ ÷‹∆ ›√‹· À´‹®‹ P‹Í— E¢‹≥Æ‹∞W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ∏ÊŸÊ®‹· G√‹v‹Æʇ
÷‹Ì¢‹®‹ ÷‹‘√‹·P› Ì£ø·Æ‹·∞ ¢‹√‹∑÷‹·®‹·.
  SÌw¢›, 54 ”‹®‹”‹¬ √›–‹ÛW‹Ÿ‹ BW‹ÏÆÊÁhʇՋÆÈ B¥È C”›…À·PÈ P›ÆÊ∂√ÊÆÈ’(JI‘)
±‹ £∏›ƒ P›Œæ‡√‹ À–‹ø·®‹»… ª›√‹¢‹ À√Ê„‡¨ WÊ„¢‹·§ ‹⁄ø·Æ‹·∞ AÌX‡P‹ƒ‘®›W‹∆„
±›PÈ ±‹√‹ Ø∆· ‹‚ ¢‹ŸÊø··¢›§ ∑Ì©√‹· ‹ C√›ÆÈXÌ¢‹ A Ê·ƒP‹®Ê„Ì©XÆ‹ ”Ê∞‡÷‹®‹«Ê…‡
Æ‹ ‹·WÊ ÷Êa‹·c «›ª‹À®Ê. ÀՋî‹«Ê…‡ A£ ÷Êa‹·c —øfi ‹··‘… ‹·ƒ√‹· ‹‚®‹· C√›ÆÈÆ‹»….
A®‹Æ‹·∞ πor√Ê ª›√‹¢‹®‹»…. ‹”‹·§‘ߣ ◊‡X√‹· ›W‹ C√›ÆÈ À√‹·®‹≠ ‹·¢‹ ÷›Q®‹·™
ª›√‹£‡ø· A∆≥”‹ÌT›¬¢‹ƒWÊ G”‹X®‹ ®Ê„ ‡÷‹ GÌ®‹· Æ‹ ‹·æ √›gP›√‹~              The easiest thing to be in the world is you. The most
                                           difcult thing to be is what other people want you to be.
W‹Ÿ‹· ‹··«›…W‹Ÿ‹Ì¢Ê ‹fi¢›v‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ Ê„®‹∆· πv‹∏ʇP‹·. Æ‹ ‹·æ ”› ‹ÏªË ‹·¢‹Ã ‹ÆÊ∞‡
                                               Don't let them put you in that position.
A Ê·ƒP‹PÊR ‹fi√›o ‹fiv‹«›X®Ê. √›—Û‡ø· ◊¢›”‹Q§¡„Ì©Wʇ √›i‡ ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤                    Leo Buscaglia
«›X®Ê GÌ∑ "¥›∆·§ Æ›¬–‹Æ‹»”‹Ì' P‹„v‹ ”›P‹·.
  A©√‹», ±›Q”›§Æ‹ ʇ ”›P‹· ”›P›X®Ê. CÆ‹·∞ C√›ÆÈ √‹„±‹®‹»… ÆÊ√Êø·»… "A|Ô‹˜
”› ‹·•‹¬Ï' ÷Ê„Ì©√‹· ‹ ‹·¢Ê„§Ì®‹· C”›…À·PÈ √›–‹Û ‹Æ‹·∞ ”‹Í—r‘PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ AW‹¢‹¬
Æ‹ ‹·X®Ê¡·‡?
                                                 13 BW‹”Èr 2005
              Cascading Effect!
               ”‹√‹P›√‹ ±ÊpÊ„ ‡«È ‹·¢‹·§ w‡”Ê«È ∏Ê«Êø·Æ‹·∞ ±‹ £ »‡oƒWÊ Æ›∆·R √‹„.Æ‹Ì¢Ê
             ÷Êa‹cŸ‹ ‹fiw¢ÊÌ®‹· Co·rPÊ„⁄¤. P‹„v‹«Ê‡ ”›W‹}Ê Êa‹c ÷Êa›cW‹·¢‹§®Ê. ±‹ øfi| ®‹√‹
              ‹fi¢‹ ‹∆…, ”‹√‹P‹·& ”› ‹fiÆ‹·W‹Ÿ‹ ∏Ê«Êø·„ ÷Êa›cW‹·¢‹§®Ê. A®‹· ÷‹|®‹·∑∫√‹PÊR (CÆȥʅ
             ‡Õ‹ÆÈ) P›√‹| ›W‹·¢‹§®Ê. BW‹ ®Ê‡Õ‹ À£§‡ø· PÊ„√‹¢Ê (µ”‹R«È vʵ‘pÈ)ø·Æ‹·∞
             G®‹·ƒ”‹∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê. B À£§‡ø· PÊ„√‹¢Êø·Æ‹·∞ P‹w¢‹WÊ„⁄”‹∆· ”‹√‹P›√‹ ÀÀ´‹ ¢ÊƒWÊ
             ÷›P‹∏ʇP› W‹·¢‹§®Ê. PÊ∆ ʉ Ê·æ ÷‹|®‹·∑∫√‹ À·£À·‡ƒ ÷Êa›c¿·¢ÊÌ®‹√Ê √‹„±›¿·ø·
              ‹ÂË∆¬ P‹w¢‹ ‹fiv‹∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê. g¢ÊWÊ gÆ‹√‹ PÊ„‡±‹ ‹‰ ÆÊ£§Wʇ√‹·¢‹§®Ê. ±‹ £±‹P‹“W‹Ÿ‹·
             ®Ê‡Õ›®‹¬Ì¢‹ ±‹ ®‹Õ‹ÏÆ‹, ±‹ £ª‹oÆÊ, ´‹√‹~ ‹fiv‹·¢‹§ Ê. CÌ¢‹÷‹ "”‹√‹~ ±‹ƒ}› ‹·'W‹Ÿ‹Æ‹·∞
             P›”ÊR‡wÌWÈ G¥ÊPÈr GÆ‹∞∑÷‹·®‹·.
               JÌ®‹· ʇŸÊ ”‹√‹P›√‹ ∏Ê«Ê ÷Êa‹cŸ‹ ‹fiv‹®Ê ÆÊÁg ∏Ê«ÊXÌ¢‹ Æ›∆·R √‹„. P‹w Ê· ®‹√‹®‹»…
28 A ‹√‹· ◊¢‹bÌ¢‹P‹√Ê„‡  W› ÷‹P‹ƒWÊ ±ÊpÊ„ ‡«È&w‡”Ê«È ±‹‰√ÊÁPÊ ‹fiw®‹√Ê?
               ÷›» Pʇ̮‹ ”‹√‹P›√‹ ‹fiv‹·£§√‹· ‹‚®‹· C®Ê‡ PÊ∆”‹ ‹Æ‹·∞. ¢ÊÁ∆®‹ AW‹¢‹¬À√‹· ‹ ÀՋî‹
  ◊¢‹Õ‹¢‹·›W‹ŸÊ„‡?   G∆… √›–‹ÛW‹Ÿ‹„ AÌ¢›√›—Û‡ø· ∏Ê«Êø·»… P‹a›c¢ÊÁ∆ ‹Æ‹·∞ B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤£§ Ê.
             B®‹√Ê gW‹£§Æ‹ øfi ‹‚®Ê‡ √›–‹ÛW‹Ÿ‹· Êa‹cQRÌ¢‹ P‹w Ê· ∏Ê«ÊWÊ W› ÷‹P‹ƒWÊ ¢ÊÁ∆ ±‹‰√ÊÁPÊ
              ‹fiv‹· ‹‚©∆…. B®‹√Ê Õʇ.70 √‹–‹·r P‹a›c¢ÊÁ∆ ‹Æ‹·∞ h›W‹£P‹ ∏Ê«Êø·»… B ‹·®‹·
              ‹fiwPÊ„Ÿ‹·¤£§√‹· ‹ ª›√‹¢‹ ‹fi¢‹ , B P‹a›c¢ÊÁ∆ ‹Æ‹·∞ ±‹ƒÕ‹·®‹≠WÊ„⁄‘ Êa‹cQRÌ¢‹ P‹w Ê·
             ∏Ê«ÊWÊ W› ÷‹P‹ƒWÊ ±‹‰√ÊÁPÊ ‹fiv‹·£§®Ê! AÌ®‹√Ê ±‹ £ »‡o√È ±ÊpÊ„ ‡ ∆Æ‹·∞ ÆÊÁg ∏Ê«ÊXÌ¢‹
             3.63 √‹„. P‹w Ê· ®‹√‹®‹»… W› ÷‹P‹ƒWÊ Ø‡v‹·£§®‹™√Ê, w‡”Ê∆…Æ‹·∞ 4.15 √‹„.Æ‹–‹·r ®›S«Ê
             ±‹ ‹fi|®‹ P‹w Ê· ∏Ê«ÊWÊ J®‹X”‹·£§®Ê. CÆ‹·∞ ±‹ £ ‘»Ìv‹√È AØ∆ ‹Æ‹·∞ 92 √‹„.
             P‹w Ê·WÊ Ø‡v‹·£§®Ê. ±‹ £ »‡o√È ‘‡ Ê· G}Ê°ø·Æ‹·∞ »‡o√ÈWÊ PÊÁ¿·Ì®‹ 11 √‹„. ÷›Q
             W› ÷‹P‹ƒWÊ P‹w Ê· ∏Ê«ÊWÊ Ø‡v‹·£§®Ê. C®‹· ®Ê‡Õ‹®‹ Sh›ÆÊ Ê·‡«Ê ª›ƒ ÷Ê„√ÊøfiW‹·
             £§®Ê. B®‹√‹„ ¢ÊÁ∆ ∏Ê«Ê ÷Êa‹cŸ‹ ‹fiv‹∆· Pʇ̮‹ ”‹√‹P›√‹PÊR ”›´‹¬ ›W‹·£§∆…. HPÊÌ®‹√Ê,
             Gv‹±‹P‹“W‹Ÿ‹· πv‹·£§∆…. D ®Ê‡Õ‹®‹»… gÆ‹±‹√‹ P›Ÿ‹i øfiƒW›®‹√‹„ C®‹™√Ê A®‹·
             P‹ ‹··¬Ø”‹rƒWÊ ‹fi¢‹ . Øg ›®‹ gƛƋ·√›XW‹Ÿ‹· GÌ®‹√Ê A ‹√‹· ‹fi¢‹ GÌ®‹·
             Ø ‹·W‹Ø”‹∑÷‹·®‹·. A®‹√‹∆„… ”‹Ì”‹£§Æ‹»… W‹·√‹·®›”È ®›”ÈW‹·±›§ b‡√›v‹· ‹‚®‹Æ‹·∞,
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /174                                   ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /175

±‹‚ÌT›Æ‹·±‹‚ÌS ›X B®‹Õ‹ÏW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹ƒπv‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ÆÊ„‡w®‹™√‹Ì¢‹„ P‹ ‹··¬ Ø”‹r√ʇ    GÌ¢‹÷‹ ±‹ƒ‘ߣ ”‹Í—røfiW‹∑÷‹·®‹· GÌ®‹· GÌ®›®‹√‹„ ¡„‡b‘©™‡√›? JÌ®‹· ʇŸÊ
D ®Ê‡Õ‹®‹ ◊¢‹√‹P‹“P‹√‹· GÌ®‹· SÌw¢› AØ‘√‹·¢‹§®Ê!                    ¢ÊÁ∆ P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹· √Ê„‡W‹W‹ ”‹§WÊ„Ìv‹· ‹··bc ÷Ê„‡®‹√Ê?
   ÷Ë®›?                                         BW‹ ‹·¢Ê„§Ì®‹· ƒ‡£ P›”ÊR‡wÌWÈ G¥ÊP‹rÆ‹·∞ G®‹·ƒ”‹∏ʇP› W‹·¢‹§®Ê.
   H≤ «ÈØÌ®‹ g„ÆÈ ‹√ÊXÆ‹ ¢Ê˘ ‹fi‘P‹ A ‹¨ø·»… C£÷›”‹®‹«Ê…‡ Ê„or Ê„®‹∆           øfi ‹‚®Ê‡ ®Ê‡Õ‹®‹ Aº ‹Í©≠ø·Æ‹·∞ Ø´‹Ïƒ”‹· ‹‚®Ê‡ GÆ‹iÏ A•‹ › Õ‹Q§ ‹·„∆W‹Ÿ‹·.
∏›ƒWÊ CÌwø·ÆÈ B¿·«È P›±Ê‰Ï√ʇՋÆÈ(IJ‘) 54.2 PÊ„‡q Æ‹–‹r AÆ‹·ª‹À‘¢‹·.          À®‹·¬¢È, ±ÊpÊ„ ‡«È, w‡”Ê«È, W›¬”È, ‘‡ Ê· G}Ê°√‹◊¢‹ ±‹ƒ‘ߣø·Æ‹·∞ F◊‘PÊ„⁄¤.
C®Ê‡ A ‹¨ø·»… ª›√‹¢È ±ÊpÊ„ ‡»ø·Ì P›±Ê‰Ï√ʇՋÆÈ »À·pÊvÈ(π≤‘G«È)             C¢‹√‹ PÊ“‡¢‹ W‹Ÿ‹»… ª›√‹¢‹ G–Êr‡ √‹¥‹‚§ ‹fiw®‹√‹„ À®Ê‡Œ ÀØ ‹·ø·®‹ Õʇ.60√‹–‹·r
431.3 PÊ„‡q √‹„. Æ‹–‹r AÆ‹·ª‹À‘¢‹·§. B®‹√‹„ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹· ¢ÊÁ∆ ∏Ê«Ê ÷Êa‹cŸ‹      ¢ÊÁ∆ B ‹·©Æ‹ ∏›∑·§ ؇v‹· ‹‚®‹PÊR ‹¬ø· ›W‹·£§®Ê. GaÈ≤‘G«È, π≤‘G«È, IJ‘
  ‹fiv‹∆· A ‹P›Õ‹ ؇v‹»∆…. Õ‹·P‹ ›√‹ ”‹ÌhÊ Ê‡ŸÊWÊ AÌ¢›√›—Û‡ø· ‹fi√‹·P‹pÊrø·»…     P‹w Ê· ∏Ê«ÊWÊ ¢ÊÁ∆ E¢‹≥Æ‹∞ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ W› ÷‹P‹ƒWÊ Ø‡v‹· ‹ ‹·„∆P‹ AÆ‹·ª‹À”‹·£§√‹· ‹
±‹ £ ∏›¬√Ê«È(10 »‡o√È) P‹a›c¢ÊÁ∆(P‹„ vÈ B¿·«È)®‹ ∏Ê«Ê 65 v›∆√ÈWʇƒ®Ê.         AW›´‹ Æ‹–‹r ‹Æ‹·∞ ”‹ƒ®‹„X”‹· ‹ ”‹∆· ›X «›ª‹®‹»…√‹· ‹ B¿·«È B¬ÌvÈ Æ›¬a‹·√‹«È
CÌ¢‹÷‹ H√‹·£§√‹· ‹ ∏Ê«Ê ‹·¢‹·§ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹ P‹≤ ‹··—u¿·Ì®›X CÌwø·ÆÈ B¿·«È       W›¬”È P›±Ê‰Ï√ʇՋÆÈ(JGÆÈi‘)W‹„ ÷Ê„√Ê ø·Æ‹·∞ ÷Ê„ƒ‘®Ê. AÌ®‹√Ê D Æ›∆„R
P›±Ê‰Ï√ʇՋÆÈ Pʇ ‹∆ g·«ÊÁ ʉ̮‹√‹«Ê…‡ 744 PÊ„‡q √‹„. Æ‹–‹r AÆ‹·ª‹À‘®‹™√Ê,       P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹· W› ÷‹P‹ ƒWÊ Ø‡v‹«›W‹·£§√‹· ‹ ”‹π’w ÷Ê„√Êø·Æ‹·∞ ÷‹ÌbPÊ„Ÿ‹·¤£§ Ê.
±ÊpÊ„ ‡»ø·Ì P›±Ê‰Ï√ʇՋÆÈ »À·pÊvÈ 400 PÊ„‡q √‹„. Æ‹–‹r AÆ‹·ª‹À‘®Ê.           ®‹„√‹®‹ ¢›Ìh›Øøfi®‹Ì¢‹÷‹ Bµ P‹ÆÈ √›–‹Û P‹gP‹”›§Æ‹ ÷›W‹„ CÌvÊ„‡Æʇ–›¬W‹Ÿ‹»…
C¢‹§ Æ› ‹‚ ∑Ÿ‹”‹· ‹ Av‹·WÊ AØ∆, ‘‡ Ê·G}Ê°ø·Æ‹·∞ P‹w Ê· ∏Ê«ÊWÊ Ø‡v‹·£§ √‹· ‹      ¢ÊÁ∆ÕÊ„‡´‹ÆÊ, ±‹ƒ–‹R√‹}Ê W‹·£§WÊ W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ±‹vÊ®‹·PÊ„Ìw√‹· ‹ JGÆÈi‘ A»… W‹⁄”‹·£§√‹· ‹
◊Ì®‹„”›ßÆÈ ±ÊpÊ„ ‡»ø·Ì P›±Ê‰Ï√ʇՋÆÈ »À·pÊvÈ (GaÈ≤‘G«È) g·«ÊÁÆ‹«Ê…‡                                      ≥
                                            «›ª‹ ‹Æ‹·∞ ª›√‹¢‹®‹»… W› ÷‹P‹ƒWÊ P‹w Ê· ∏Ê«ÊWÊ ¢ÊÁ«Ê„‡¢‹Æ‹∞ ±‹‰√ÊÁPÊ ‹fiv‹∆· ‹¬¿·”‹·£§®Ê.
475 PÊ„‡q √‹„. Æ‹–‹r AÆ‹·ª‹À ‘®‹·™ H≤ «ÈØÌ®‹ C®‹· ‹√ÊW‹„ 507.89 PÊ„‡q √‹„.       A∆…®Ê Õʇ.30√‹–‹·r ¢ÊÁ∆ ‹Æ‹·∞ ®Ê‡Œ‡ø· ›X E¢›≥©”‹·£§√‹· ‹ Æ‹ ‹·æ ¢ÊÁ∆ P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹·
PÊÁ”‹·o·r PÊ„Ìw®Ê. ◊‡WÊ ”› ‹ÏgØP‹ PÊ“‡¢‹ ®‹ ‹·„√‹· ¢ÊÁ∆ P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹· g·«ÊÁÆ‹«Ê…‡ Jo·r  B ‹·®‹· ÷Ê„√Êø·Æ‹·∞ ¢‹XY”‹·£§ Ê. JÌ®‹· ʇŸÊ, P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹ J¢‹§v‹PÊR C®Ê‡ ƒ‡£
1500 PÊ„‡q √‹„. Æ‹–‹r AÆ‹·ª‹À‘ Ê.                            ‹·~ø··¢›§ C®‹™√Ê, AÌ¢›√›—Û‡ø· ‹fi√‹·P‹pÊr ø·»… W‹W‹Æ‹PÊR‡√‹·£§√‹· ‹ ∏Ê«Êø·
   ¢ÊÁ∆ T›¢Ê BW‹”Èr 9√‹Ì®‹· PÊ∆ ‹‚ P‹·¢‹„÷‹∆P›ƒ AÌÕ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷Ê„√‹÷›Q®Ê.         ∞                               ™
                                            ◊ÆÊ«Êø·»… W› ÷‹P‹ƒWÊ ”‹Ã∆≥ ‹·qrÆ‹ ÷Ê„√Êø·Æ‹·∞ ‹W›Ï¿·”‹©®‹√Ê D G∆… P‹Ì±‹ØW‹⁄W‹„
   ∑√‹· ‹ ”ʱÊÌ∑√È Ê‡ŸÊWÊ Iπ≤(CÌvÊ„‡&∑ ‹fiÏ ±ÊpÊ„ ‡«È) Ê„®‹∆ÆÊø·®›X
        r                                   π‡W‹ π‡Ÿ‹· ‹‚®‹· ØŒc¢‹. BW‹ ¢ÊÁ∆ ‹Æ‹·∞ ”‹Ì±‹‰|Ï ›X B ‹·®‹· ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê.
√Ê„‡W‹W‹ ”‹§WÊ„Ÿ‹¤»®Ê. ”‹√‹©ø· ±‹ P›√‹ CÆ‹·∞ 13 £ÌW‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹»… ª›√‹¢È ±ÊpÊ„ ‡»ø·Ì    A∆…®Ê AÌ¢›√›—Û‡ø· ‹fi√‹·P‹pÊrø·»…Æ‹ ∏Ê«Êø·ÆÊ∞‡ ؇v‹∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê. g¢ÊWÊ
P›±Ê‰Ï √ʇՋÆÈ »À·pÊvÈ, 20 £ÌW‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹»… ◊Ì®‹„”›ßÆÈ ±ÊpÊ„ ‡ »ø·Ì            AÆ‹·ª‹À‘√‹· ‹ Æ‹–‹r ‹Æ‹·∞ ¢‹·ÌπPÊ„Ÿ‹¤∆· AÌ¢›√›—Û‡ø· ÷‹| P›”‹· ”‹Ì”ÊßW‹⁄Ì®‹ ”›∆
P›±Ê‰Ï√ʇՋÆÈ »À·pÊvÈ ‹·¢‹·§ 35 £ÌW‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹»… CÌwø·ÆÈ B¿·«È P›±Ê‰Ï√ʇՋÆÈ       ¢‹√‹∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê. CÆ‹·∞ Æ‹ ‹·æ ¢ÊÁ∆ P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹· ÀÀ´‹ Q ‡v› ¢›√ÊW‹Ÿ‹·, ±‹Ì®›¬ ‹⁄
√Ê„‡W‹W‹ ”‹§WÊ„Ìv‹· π‡W‹ π‡Ÿ‹»®Ê! D ‹–‹Ï®‹ PÊ„ÆÊø· ʇŸÊWÊ ‹·„√‹„ ¢ÊÁ∆          ‹·¢‹·§ ¢‹Ìv‹ W‹⁄WÊ ±› ¡„‡gP‹¢‹Ã P›ø·Ï ‹Æ‹„∞ ‹fiv‹·£§ Ê. C£§‡aÊWÊ Œ ‡∆ÌP›®‹»…
P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹· Jo·r 40 ”›À√‹ PÊ„‡q. √‹„. Æ‹–‹r AÆ‹· ª‹À”‹∑÷‹·®‹· GÌ®‹· Pʇ̮‹                                         ™
                                             ‹··P›§ø·WÊ„Ìv‹ £ PÊ„‡Æ‹ Q PÊpÈ ”‹√‹~ø·Æ‹·∞ ±› ¡„‡i‘®Ê‡ CÌwø·ÆÈ B¿·«È
±ÊpÊ„ ‡»ø·Ì ”‹b ‹ ‹·~Õ‹ÌP‹√È Aø·¬√È BW‹”Èr 11√‹Ì®‹· ”‹Ì”‹£§Æ‹»… B¢‹ÌP‹         P›±Ê‰Ï√ʇՋÆÈ. "”‹÷›√›' BW‹ ‹·Æ‹QRÌ¢‹ ‹··ÌaÊ ª›√‹£‡ø· ÷›Q ¢‹Ìv‹®‹ A¨P‹Í¢‹
  ‹¬P‹§±‹w‘®›™√Ê.                                   ”›≥Æ‹’√‹√È P‹„v‹ CÌwø·ÆÈ B¿·«È P›±Ê‰Ï√ʇՋÆÈ BX¢‹·§. ◊‡WÊ ¢ÊÁ∆ P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹·
   ±ÊpÊ„ ‡«È&w‡”Ê«È, W›¬”È, ‘‡ Ê·G}Ê° ∏Ê«Ê Hƒ”‹®‹Ì¢Ê ¢‹vÊø··¢›§ ∑√‹·£§√‹· ‹     √Ê„‡W‹W‹ ”‹§WÊ„Ìv‹√Ê Q ‡v› PÊ“‡¢‹ ®‹ Ê·‡∆„ ®‹·–‹≥ƒ}› ‹· π‡√‹·¢‹§®Ê. CÌ¢‹÷‹
Gv‹±‹P‹“W‹Ÿ‹ ∑WÊY Ø ‹·WÊ ÷Ê Ê·æ¡·Ø‘√‹ ∑÷‹·®‹·. ±‹Œc ‹· ∑ÌW›Ÿ‹®‹ ±‹‚√‹”‹ªÊ       A±›ø· ‹Æ‹·∞ ®‹Í—rø·»…o·rPÊ„Ìvʇ, JÌ®‹· ʇŸÊ ¢ÊÁ∆ ∏Ê«Ê ÷Êa‹cŸ‹ ‹fiv‹© ®‹™√Ê
a‹·Æ› ‹}Êø·Æ‹·∞ ®‹Í—rø· »…o·rPÊ„Ìv‹· Gv‹±‹P‹“W‹Ÿ‹· D ƒ‡£ ‹fiv‹·£§®‹™ ‹‚ GÌ∑·®‹·    "Æ‹ ‹√‹¢‹∞' P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹· ‹··bc÷Ê„‡W‹∑÷‹·®‹· GÌ®‹· P‹ŸÊ®‹ g„ÆÈÆ‹»… ‹·Æ‹ Ê„‡÷‹ÆÈ
G∆…ƒW‹„ A•‹Ï ›W‹· ‹‚®‹· ¢‹·”‹· P‹–‹r. B®‹√Ê ∑Ìv‹ ›Ÿ‹ ◊Ì¢ÊWÊ¢‹PÊR Av‹xW›∆·       ‘ÌWÈ B¢‹ÌP‹ ‹¬P‹§±‹w‘®‹·™.
÷›P‹·£§√‹· ‹, ¢ÊÁ∆ ∏Ê«Ê ÷Êa‹cŸ‹ ‹fiv‹∆· Awx±‹w”‹·£§√‹· ‹ P‹ ‹··¬Ø”‹rƒÌ®‹ ‹··Ì®Ê      ±‹ £ »‡o√È ±ÊpÊ„ ‡«È&w‡”Ê«È Ê·‡«Ê W› ÷‹P‹√‹· DXXÌ¢‹ Æ›∆·R √‹„. ÷Êa‹·c
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /176

؇w®‹√Ê ®Ê„v‹x ÷Ê„√ÊøfiW‹· ‹‚©∆…. A®‹√‹∆„… Õʇ.35√‹–‹·r ±ÊpÊ„ ‡«È ∑Ÿ‹”‹·£§√‹· ‹   ¡„‡gÆÊWÊ 20 ”›À√‹ PÊ„‡q À·‡”‹»v‹· ‹Ì¢Ê P‹ ‹··¬ Ø”‹r√‹· Pʇ̮‹ ”‹√‹P›√‹®‹ Ê·‡«Ê
P›√‹· ‹fi»‡P‹√‹· SÌw¢› © ›⁄øfiW‹· ‹‚©∆…. B®‹√Ê W› ÷‹P‹√‹· ∑Ÿ‹”‹· ‹ ±‹ £       J¢‹§v‹ ÷ʇ√‹·£§®›™√Ê. JÌ®‹· ʇŸÊ D ¡„‡gÆÊø·Æ‹·∞ AÆ‹·–›uÆ‹ WÊ„⁄‘®‹√Ê 2008&9Æʇ
»‡o√È ±ÊpÊ„ ‡«È&w‡”Ê«È Ê·‡«Ê ”‹√‹P›√‹ Æ›∆·R √‹„. ”‹π’w ؇w®‹√Ê ¢ÊÁ∆         ”›»WÊ 40 ”›À√‹ PÊ„‡q √‹„. ∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê. T›”‹X‡P‹√‹|, E®›ƒ‡P‹√‹|PÊR À√Ê„‡´‹
P‹Ì±‹ØW‹⁄WÊ PÊ„‡o¬Ì¢‹√‹ √‹„. Æ‹–‹r ›W‹·¢‹§®Ê. © ›⁄øfiW‹· ‹‚®‹· SÌw¢›.         ‹¬P‹§±‹w”‹· ‹ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹· C–Ê„rÌ®‹· ÷‹| G»…Ì®‹ ∑√‹·¢‹§®Ê GÌ∑·®‹Æ‹·∞ GÌ®›®‹√‹„
  E®›ƒ‡P‹√‹|®‹ D ø··W‹®‹»… √›gQ‡ø·®Ê™‡Ø®‹™√‹„ CP›Æ›À·PÈ’WÊ ”‹≤… Ê·Ìoƒ       ¡„‡b‘®›™√Ê¡·‡?
A•‹ › P›Ì≤… Ê·Ìoƒ ±›¢‹ . AÌ®‹√Ê Æ‹√‹‘Ì÷‹ √› È Æ‹Ì¢‹√‹ ›g±Ê‡¿· ±‹ ´›Øøfi         P‹ŸÊ®‹ 58 ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹∆„ ∑v‹&∑W‹Y√‹ ∑WÊY ‹fi¢‹Æ› v‹·¢›§ ∑Ì©√‹· ‹, B~ ‹··¢‹·§
®‹√‹·. C»… ∑®‹«›X®‹·™ Bv‹⁄¢‹ ±‹P‹“ ‹fi¢‹ . B¶ÏP‹ ؇£W‹Ÿ‹· ‹fi¢‹ J̮ʇ BX®‹™ ‹‚.   E®‹·ƒ”‹·¢›§ C√‹· ‹ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹ B®‹Õ‹ÏW‹Ÿ‹· HÆ‹· GÌ∑·®‹PÊR 1960√‹ ®‹Õ‹P‹®‹»…¡·‡
B®‹√Ê ª›√‹¢È ÷ÊÀ G«ÊQÛP‹«È’ »À·pÊvÈ(πGaÈCG«È)ØÌ®‹ Õʇ. 10 ÷›W‹„           Gv‹±‹P‹“W‹Ÿ‹ ¢ÊPÊR ”ʇƒ®‹ ±‹Œc ‹· ∑ÌW›Ÿ‹ ‹·¢‹·§ Pʇ√‹Ÿ‹ ”›Q“øfiX ØÌ£ Ê. ”‹Ì”‹£§Æ‹»…
  ‹fi√‹·£ E®Ê„¬‡WÈ »À·pÊvÈØÌ®‹ Õʇ. 8√‹–‹·r ∑Ìv‹ ›Ÿ‹ ‹Æ‹·∞ ◊Ì¢ÊWÊ ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹   C√‹· ‹‚®‹· 61 ”‹®‹”‹¬√›®‹√‹„ E⁄®‹ 489 ”‹Ì”‹®‹√‹Æ‹·∞ ∏›…¬PÈ Ê·‡«È ‹fiv‹·£§√‹· ‹,
  ‹·„∆P‹ G√‹v‹Æʇ ÷‹Ì¢‹®‹ B¶ÏP‹ ”‹·´›√‹}ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞ h›ƒWÊ ¢‹√‹∆· ‹··Ì®›®‹ ±‹ ´›Ø   ®Ê‡Õ‹ ‹ÆÊ∞‡ J¢Ê§øfiXo·rPÊ„Ÿ‹¤∆· ±‹ ø·£∞”‹·£§√‹· ‹ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹· ◊¢‹bÌ¢‹ P‹√Ê„‡,
  ‹·Æ‹ Ê„‡÷‹ÆÈ ‘ÌWÈ A ‹ƒWÊ Awx±‹w”‹·£§√‹· ‹, ÷‹¢›Õ‹WÊ„⁄”‹·£§√‹· ‹ P‹ ‹··¬Ø”‹r√‹·  ◊¢‹Õ‹¢‹· W‹ŸÊ„‡ GÌ∑·®‹Æ‹·∞ øfi√‹· ∏ʇP›®‹√‹„ Ø´‹Ïƒ”‹∑÷‹·®‹·.
¢‹ ‹·æ P‹≤aʇ–Êr πv‹©®‹™√Ê ¢‹·¢‹·Ï±‹ƒ‘ߣø· Æ‹Ì¢‹√‹ gØ‘√‹· ‹ Õʇ.54√‹—r√‹· ‹       A∆… ʇ?
Æ‹ ‹·æ ø·· ‹gÆ›ÌW‹®‹ ª‹À–‹¬®‹ Ê·‡«Ê‡ P› Ê„‡Ïv‹ ‹··”‹·P‹· ‹‚®‹· SÌw¢›.
A•‹Ï ‹¬ ‹”Êßø·Æ‹·∞ √›gQ‡ø·®Ê„Ì©WÊ ¢‹Ÿ‹·P‹·÷›P‹∏›√‹®‹· GÌ∑·®‹Æ‹·∞ ª›√‹ £‡ø·
      r
P‹ ‹··¬Ø”‹√‹· ¢‹ ‹·æ b‡Ø ”‹÷‹ ‹£ÏW‹⁄Ì®‹ P‹»ø·∏ʇP‹·. b‡Æ› √›gQ‡ø· ›X P‹ ‹··¬Ø”Èr
√›–‹Û ›®‹√‹„ 1979 √‹»…¡·‡ B¶ÏP‹ E®›ƒ‡P‹√‹| ؇£ø·Æ‹·∞ h›ƒWÊ ¢‹Ì©®Ê.
÷›W›X¡· G√‹v‹Æʇ ‹·÷›ø··®‹≠®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ E¢›≥®‹Æ› PÊ“‡¢‹ ( ‹fi¬Æ‹·¬¥›¬P‹cƒÌWÈ
”ÊP‹r√È)®‹»… g±›ÆÈ&b‡Æ›®Ê™‡ ®‹∏›Ï√‹·. C ‹¢‹·§ gW‹£§Æ‹ øfi ‹‚®Ê‡ ª›W‹®‹«Ê…‡
B®‹√‹„ A¢‹¬Ì¢‹ P‹w Ê· ∏Ê«ÊWÊ ®Ê„√Êø·· ‹‚®‹· b‡Ø G«ÊP›ÛØPÈ ‹”‹·§W‹Ÿ‹· ‹fi¢‹ .
gW‹£§Æ‹ G∆… ›÷‹Æ‹ E¢›≥®‹Æ› P‹Ì±‹ØW‹Ÿ‹„ b‡Æ›®‹»… ¢‹ ‹·æ ø··ØpÈ ÷Ê„Ì© Ê.
◊‡WÊ P‹ ‹··¬Ø”Èr b‡Æ› ‹fiPÊÏpÈ ”Ê„‡—ø·»”‹Ì AÆ‹·∞ A≤≥PÊ„Ìw®Ê. ÷›W›X¡·‡
E®›≠√‹ ›W‹·£§®Ê. C¢‹§ PÊ„ÆÊW‹„ GaÊc¢‹·§PÊ„Ìw√‹· ‹ ª›√‹¢‹ ”‹ÀÏ”È ”ÊP‹r√È A•‹ ›
”ʇ › PÊ“‡¢‹ ®‹»…(π≤J ‹·¢‹·§ Iq) ‹··Ìa‹„~WÊ ¢‹∆·±‹‚£§®Ê. APËÌpÈ’ ‹·¢‹·§ "«›'
PÊ“‡¢‹ ®‹ π≤J W‹Ÿ‹· CÆ‹·∞ ‹··Ì®Ê ∑√‹» Ê. ¥› ‹·Ï‘ PÊ“‡¢‹ ®‹»… ƒ‡”‹aÈÏ ±Ê‰ ”Ê”È
LpȔʄ‡‘ÏÌWÈ GÌ∑ Q…ØP‹«È o ø·«È’ Æ‹vÊ”‹· ‹ W‹·£§WÊW‹Ÿ‹„ ª›√‹¢‹ ‹Æ‹∞√‹”‹·¢›§
∑√‹·£§ Ê. CÌ¢‹÷‹ ”‹Ì©W‹≠ ”‹Ì®‹ª‹Ï®‹»… h›W‹£‡P‹√‹|, T›”‹X‡P‹√‹|PÊR Awx±‹w”‹·£§√‹· ‹
       r
P‹ ‹··¬Ø”‹√‹· ª›√‹¢‹ ‹Æ‹·∞ P‹„¬∏›, E¢‹§√‹ PÊ„ƒøfi, P›Ì∏Ê„‡ wøfi, À¡·p›∞ÌÆ‹Ì¢‹÷‹
P‹ ‹··¬Ø”Èr √›–‹ÛW‹Ÿ‹ ”›»WÊ ”ʇƒ ”‹∆· ±‹ ø·£∞”‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ πo·r b‡Æ›©Ì®‹«›®‹√‹„
±›s‹ P‹»ø·∏ʇP‹·. DW›W‹«Ê‡ Æ‹ ‹·æ ®Ê‡Õ‹ Jo·r √›—Û‡ø· E¢‹≥Æ‹∞ ®‹»…Æ‹ Õʇ.9√‹–‹rÆ‹·∞
À£§‡ø· PÊ„√‹¢Ê ؇X”‹· ‹‚®‹PÊR ‹¬ø· ‹fiv‹ ∏ʇP›X®Ê. A∆…®Ê ¢‹ ‹·æ ”› ‹fiÆ‹¬
P‹Ø–‹u P›ø·ÏP‹ ‹·®‹»…(‘GÌ≤) ª‹√‹ ‹”Ê Ø‡v‹«›X√‹· ‹ W› À·‡| E®Ê„¬‡W‹ T›£
                                                      26 Ê·‡ 2007
                   B”ÊÛ‡»ø·ÆÈ W›    ¬ÌvÈ ≤ ‡Æ‹»… ‹·„√‹Æʇ ”›ßÆ‹. ‹·«Ê‡—ø·ÆÈ W› ¬ÌvÈ ≤ ‡Æ‹»…
                  G√‹v‹Æʇ ”›ßÆ‹. ∑÷Ê ‡ÆÈ W› ¬ÌvÈ ≤ ‡Æ‹»… G√‹v‹Æʇ ”›ßÆ‹. ”›≥$¬ØÕÈ W› ¬ÌvÈ ≤ ‡Æ‹»… ‹·¢Ê§
                  G√‹v‹Æʇ ”›ßÆ‹. Æ›ŸÊ ‹fiÌpÊ P›«Ê„‡Ï®‹»… Æ‹vÊø·»√‹· ‹ Ê„Æ›PÊ„ W› ¬ÌvÈ ≤ ‡Æ‹»…
                  CÆ›¬ ‹ ”›´‹ÆÊ ‹fiv‹»®›™ÆÊ„‡ WÊ„£§∆…. B®‹√Ê 30 ±›¿·ÌpÈW‹ŸÊ„Ì©WÊ "vÊ˘ ‹√È’
                  a›Ì≤ø·ÆÈŒ±È'Æ‹»… Ê„®‹∆ ”›ßÆ‹PÊR‡ƒ√‹· ‹ ∆„¿·”È P›«ÈÏ ÷›¬À·«ÈrÆÈ,
                  AÌ¢‹÷‹ ”›´‹ÆÊWÊÁ®‹ Ê„®‹∆ ¥› ‹··Ï«›&1 vÊ Á ‹√È GÌ∑ ÷ÊW‹Y⁄PÊø·Æ‹·∞ DW›W‹«Ê‡
                  ±‹vÊ®‹·PÊ„Ìw®›™ÆÊ. Ê„®‹∆ Æ›∆·R √ʇ”ÈW‹Ÿ‹∆„… Ê„®‹∆ ‹·„√‹· ”›ßÆ‹W‹Ÿ‹»… JÌ®‹Æ‹·∞
                  ±‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ ‹·„∆P‹ 1960√‹»… ∑„ ”È Ê·PÈ«›√ÊÆÈ ‹fiw®‹™ ®›S«Êø·Æ‹„∞
                   ‹··ƒ©®›™ÆÊ.

29 Æ›ŸÊ Ê„Æ›PÊ„®‹»…
                   I ‹¢Ê§Ìo· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ¥› ‹··Ï«›&JÆÈ C£÷›”‹®‹»… D ƒ‡£ø· ”›´‹ÆÊ ‹fiw√‹· ‹
                  A¢‹¬Ì¢‹ Qƒø· ÷›W‹„ HPÊÁP‹ vÊ˘ ‹√È P‹„v‹ A ‹Æʇ BX®›™ÆÊ. A–‹·r ‹fi¢‹ ‹∆…,
  HÆ›W‹·¢Ê„§‡ WÊ„£§∆…, B®‹√Ê...?  20 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊̮ʡ·‡ À»ø·Ì ¶¡„‡v‹√È ƒ∏È’ ""G¥È&1'' pÊ”Èr vÊÁ ÀÌWÈ
                   ‹fiw®‹™√‹„ G¥È&1 vÊÁ ‹√È GØ‘PÊ„Ìv‹ Ê„®‹∆ P‹±‹‚≥ ‹~‡Ïø· ‹¬Q§ P‹„v‹
                  ÷›¬À·∆rÆÈ.
                   B¢‹Æ‹®‹·™ Rags to riches AÌ¢›√‹∆… AÌ¢‹÷‹ P‹•Ê!
                   "I'm going to race for you one day...I'm going to race for McLaren"
                  AÌ¢‹ "" Ê·PÈ«›√ÊÆÈ q‡ ‹ÂÈ'Æ‹ ∏›”È "√›ÆÈ vÊØ”È' A ‹√‹Æ‹·∞ AÌW‹«›b®›W‹
                  ÷›¬À·∆rÆÈWÊ Pʇ ‹∆ 11 ‹–‹Ï. B¢‹Æ‹ P‹·o·Ì∑®‹ ‹·„∆ Bµ P›®‹ WÊ ÆÊv›®‹»…®Ê.
                  A ‹√‹· 1950√‹ ®‹Õ‹P‹®‹»… π oÆÈWÊ ‹∆”Ê ∑Ì®‹ ‹√‹·. 1985, gÆ‹ ‹ƒ 7√‹Ì®‹· gØ‘®‹
                  ¢‹Æ‹∞ ‹·W‹ØWÊ A•Ê…qPÈ’Æ‹»… ®‹Ì¢‹P‹•ÊøfiX√‹· ‹ A Ê·ƒP‹®‹ P›«ÈÏ ∆„¿·”È A ‹√‹
                  ÷Ê”‹ƒv‹∆· Ø´‹Ïƒ‘®‹√‹· A±‹≥ B¬ÌoØ. ◊‡WÊ P›«ÈÏ ∆„¿·”È A ‹ƒÌ®‹ B¢‹ØWÊ
                  ∆„¿·”È P›«ÈÏ ÷›¬À·∆rÆÈ GÌ∑ ÷Ê”‹√‹· ∑Ì¢‹·.
                    ÷›W‹Ì¢‹ ÷›¬À·∆rÆÈWÊ ÷Ê”‹√ʇ P‹Ÿ‹”‹ ›W‹»∆….
                    Bø··™PÊ„Ìv‹ Q ‡vÊ ∏ʇ√Êøfi®‹√‹„ P›«ÈÏ ∆„¿·”È Æ‹Ì¢Ê¡·‡ ”›´‹ÆÊø·
                  E¢‹·§ÌW‹PÊR‡√‹∆· ¢‹P‹R ¢‹øfiƒ Æ‹vÊ”‹«›√‹Ìº‘®‹. B¢‹ G√‹v‹· ‹–‹Ï®‹ ‹Ø®›™W‹
                  A±‹≥&A ‹·æ ±‹ ¢Ê¬‡P‹WÊ„Ìv‹√‹·. ÷›¬À·∆rÆÈÆ‹ A±‹≥Æ‹ g¢Êøfi®‹. ©Æ‹®‹»… ‹·„√›∞∆·R
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /180                                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /181

a›P‹ƒ ‹fiv‹·£§®‹™ B¬ÌoØ W‹⁄‘®‹™ÆÊ∞∆… ‹·W‹Æ‹ P›pÈÏ √ʇ”ÈWÊ ”‹·ƒø·«›√‹Ìº‘®‹.       g¢ÊWÊ aÊ„a‹c∆ ø·¢‹∞®‹«Ê…‡ ±‹ Õ‹‘§ ±‹vÊ®‹ 13Æʇ vÊÁ ‹√È GÌ∑ ®›S«Ê. 1997√‹»…
1993√‹»… P›qÏÌWÈ ±› √‹Ìº‘®‹ ÷›¬À·∆rÆÈ WÊ∆·ÀÆ‹ √‹·b P›|«›√‹Ìº‘®‹.          h›PÈ À»Æ‹„¬ CÌ¢‹÷‹ ”›´‹ÆÊ ‹fiw®‹™√‹·. BÆ‹Ì¢‹√‹ ‹·«Ê‡—ø·ÆÈ W› ¬ÌvÈ ≤ ‡Æ‹»…
1997√‹»… g„Øø·ÆÈ ø· ‹·÷›, 1998√‹»… g„Øø·√È CÌo√ÈP›ÌqÆÊÌo«È             G√‹v‹Æʇ ”›ßÆ‹ W‹⁄”‹· ‹ ‹·„∆P‹ P‹ŸÊ®‹ 43 ‹–‹ÏW‹Ÿ‹»… ¥› ‹··Ï«›&1Æ‹»… ±› √‹Ìª‹®‹
a›Ì≤ø·ÆÈ P‹„v‹ B®‹.                                G√‹v‹· √ʇ”ÈW‹Ÿ‹∆„… ±‹ Õ‹‘§ W‹⁄‘®‹ Ê„®‹∆ BoW›√‹ÆÊÌ∑ T›¬£ ±‹vÊ®‹. ∑÷Ê ‡ÆÈ
  D ‹·´Ê¬, 1994√‹»… Æ‹vÊ®‹ "BpÊ„‡”Ê„≥‡pÈÏ' ±‹ Õ‹‘§ ±‹ ´›Æ‹ ”‹ ‹fi√‹Ìª‹®‹»…    W›¬ÌvÈ ≤ ‡Æ‹»… ‹·¢Ê§ G√‹v‹Æʇ ”›ßÆ‹W‹⁄”‹· ‹ ‹·„∆P‹ Ê„®‹∆ ±‹ ø·¢‹∞®‹«Ê…‡ ”‹¢‹¢‹
¥› ‹··Ï«›&1 a›Ì≤ø·ÆÈŒ±ÈÆ‹»… ª›ƒ‡ ÷Ê”‹√‹· W‹⁄‘®‹™ " Ê·PÈ«›√ÊÆÈ' √ʇ”È         ‹·„√‹Æʇ ∏›ƒWÊ ±‹ Õ‹‘§ ±‹vÊ®‹ HPÊÁP‹ ‹¬Q§øfi®‹. ”›≥$¬ØÕÈ W› ¬ÌvÈ ≤ ‡ Æ‹Ì¢‹√‹ ‹Ì¢‹„
q‡ ‹ÂÈÆ‹ ∏›”È √›ÆÈ vÊØ”È A ‹ƒWÊ ”‹Ã¢‹@ ¢‹Æ‹∞Æ‹·∞ ±‹ƒa‹¿·‘ PÊ„Ìv‹· ""¢‹Æ‹∞Æ‹„∞   A£ ÷Êa‹·c ±›¿·ÌpÈW‹ŸÊ„Ì©WÊ 2007 a›Ì≤ø·ÆÈ BX ÷Ê„√‹÷Ê„ ‹·æ ‹ ”‹„a‹ÆÊ
¥› ‹··Ï«›&1 vÊÁ ‹√È'' ‹fiv‹· ‹Ì¢Ê Pʇ⁄PÊ„Ìv‹. PÊ„ÆÊW‹„ 1998√‹»… Ê·PÈ«›√ÊÆÈ     ؇w®›™ÆÊ. T›¬¢‹ vÊÁ ‹√ÈW‹Ÿ›®‹ h›Q ‘r ‹pÈÏ ÷›W‹„ ØQ «Ëv› P‹„v‹ ÷›Wʇ
¢‹√‹∏ʇ£ Œπ√‹»… ÷›¬À·∆rÆÈWÊ ”›ßÆ‹ ®Ê„√Ê¿·¢‹·. ª‹À–‹¬®‹»… G¥È&1 vÊÁ ‹√È       ÷ʇŸ‹·£§®›™√Ê.
”›ßÆ‹ ±‹vÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ A ‹P›Õ‹ ‹Æ‹·∞ P‹»≥”‹«›¿·¢‹·. ÷‹© ‹·„√‹Æʇ ‹–‹ÏPÊR‡ CÌ¢‹÷‹    D ‹–‹Ï CÆ‹„∞ 13 W› ¬ÌvÈ ≤ ‡W‹Ÿ‹· ∏›Q¿· Ê.
P›Ìp› ¬PÈr ±‹vÊ®‹·PÊ„Ìv‹ ÷›¬À·∆rÆÈ B À–‹ø·®‹»…ø·„ A¢‹¬Ì¢‹ Qƒø· ‹¬Q§           HÆ›W‹·¢Ê„§‡ WÊ„£§∆…. B®‹√Ê ÷›¬À·∆rÆÈ C®‹· ‹√ÊW‹„ ¢Ê„‡ƒ√‹· ‹ ”›´‹ÆÊø·Æ‹·∞
GØ‘PÊ„Ìv‹.                                      Ê·a‹c®Ê ∏ʇ√Ê ®›ƒ¿·∆…. A–‹rP‹„R ¥› ‹··Ï«›&1 GÌ®‹√Ê ”› ‹fiÆ‹¬ ‹fi¢‹∆…. ÀՋî‹ A£
  2003√‹»… ¥› ‹··Ï«› √ÊÆ›«Èr π q–È a›Ì≤ø·ÆÈ, 2005√‹»… ¥› ‹··Ï«›          ÕÊ ‡–‹u√ÊØ‘PÊ„Ìv‹ 22 vÊÁ ‹√ÈW‹Ÿ‹· P‹|®‹»…®›™√Ê. Ê·PÈ«›√ÊÆÈ, √ÊÆ›«Èr, ¥Ê√›ƒ,
ø··√Ê„‡ a›Ì≤ø·ÆÈ ÷›W‹„ 2006√‹»… i≤&2 a›Ì≤ø·ÆÈ BX ÷Ê„√‹÷Ê„À·æ®‹           ÷Ê„‡Ìv›, πGÌv‹∑„¬$…, pÊ„¡„p›, √ÊvÈ∑·«È, À»ø· ‹ÂÈ’, pÊ„√Ê„ √Ê„‡”Ê„’‡,
÷›¬À·∆rÆÈWÊ A®‹Í–‹r ‹‰ g¢ÊW‹„w¢‹·. 2006√‹»… g· ›ÆÈ ±›∏Ê„… Ê„ÌpÊ„ø·         ”Ê≥$ÁP‹√È, ”‹„±‹√È AW‹·ƒ ◊‡WÊ 11 q‡ ‹ÂÈW‹⁄ Ê. √ʇ‘ÌWÈ ª›W‹ ‹◊”‹· ‹ q‡ ‹ÂÈW‹ŸÊ‡
NASCARWÊ ÷›W‹„ QÀ· √›¡„RÆ‹ÆÈ "¥Ê√›ƒ'WÊ ¢Ê√‹Ÿ‹· ‹‚®‹√Ê„Ì©WÊ Ê·PÈ«›√ÊÆÈ       P›√‹Æ‹·∞ Ø ‹fiÏ| ‹fiw√‹∏ʇPÊÌ∑ ÷Ê„”‹ Øø· ‹· ∑Ì©®Ê. ‘ÌW‹«È ‘‡pÈ, K±‹ÆÈ
”‹„P‹§ ∑®‹» vÊÁ ‹√ÈW‹Ÿ‹Æ‹·∞ ÷‹·v‹·P‹∏ʇP›X ∑Ì¢‹·. ÷›» ¥› ‹··Ï«›&1 a›Ì≤ø·ÆÈ     P›PÈ≤pÈ, K±‹ÆÈ À‡«È’(P›ƒØÌ®‹ ÷Ê„√‹X√‹· ‹ a‹P‹ W‹Ÿ‹·) ◊‡WÊ ¥› ‹··Ï«›&1
¥‹Æ›ÏÌvÊ„‡ A«Ê„‡ÆÊ„’ A ‹√‹Æ‹·∞ "√ÊÆ›«Èr'ØÌ®‹ ”ÊŸÊ®‹·PÊ„Ìv‹√‹„ ‹·¢Ê„§∑∫ vÊ˘ ‹√È   P›√ʇ Àb¢‹ ›®‹®‹·.  ™
øfi√ÊÌ∑ ±‹ ÕÊ∞ G®‹·√›¿·¢‹·.                               CÆÊ„∞Ì®‹· ÊÁŒ–‹¬$r ÊÌ®‹√Ê CÌiÆÈ vÊ Á ‹√ÈÆ‹ ◊̪›W‹À√‹·¢‹§®Ê. C»… G∆…®‹P‹„R
  ∆„¿·”È P›«ÈÏ ÷›¬À·∆rÆÈ, ±ÊvÊ„ ‡ w ∆ √Ê„‡”›, W›¬ƒ ±‹¥ÊpÈ A•‹ ›          C£&À·£W‹⁄ Ê. vÊ˘ ‹√È ”‹ Ê·‡¢‹ P›ƒÆ‹ Jo·r ¢‹„P‹ 605 PÊ.i. À·‡√‹· ‹Ì£∆….
 ‹fii ÀÕ‹Ãa›Ì≤ø·ÆÈ À·P‹ ÷‹QRÆÊÆÈ D Æ›∆Ã√‹»… J∑∫ƒWÊ A ‹P›Õ‹ ‘W‹·¢‹§®ÊÌ®‹·     P›ƒÆ‹ ʇW‹®‹ À·£ø·„ 350 Q.À·‡. ®›o· ‹Ì£∆…. CÌ¢‹÷‹ P›ƒÆ‹ √ʇ”‹Æ‹·∞
AÌ®‹·PÊ„Ìv‹√‹„ Ø©Ï–‹r ›X CÌ¢‹÷‹ ‹√ʇ GÌ®‹· ÷ʇŸ‹∆· ”›´‹¬À√‹»∆…. C¢‹§ 2006√‹    ±› √‹Ìª‹®‹»… Formula A AÆ‹·∞£§®‹™√‹·. BÆ‹Ì¢‹√‹ Formula One B¿·¢‹·. B®‹√Ê
pÊ”Èr vÊÁ ÀÌWÈ Ê‡ŸÊø·»… PÊ∆ ʉ Ê·æ ‹fi¢‹ ±ÊvÊ„ √Ê„‡”› A ‹√‹Æ‹·∞ ◊Ì©QR®‹™      ¥› ‹··Ï«›&1Æ‹»… Æ‹Ì∑√È&1 BW‹∏ʇPÊÌ∑·®‹· G∆… vÊ Á ‹√ÈW‹Ÿ‹ P‹Æ‹”ʇ BX®‹™√‹·,
22 ‹–‹Ï ‹ø·‘’Æ‹ ÷›¬À·∆rÆÈW‹Ì¢‹„ 2007Æʇ ”›»Æ‹»… A ‹P›Õ‹ ®Ê„√Êø·· ‹         BW‹· ‹‚®‹· P‹Æ‹”‹’∆….
∑WÊY AÆ‹· ‹fiÆ‹W‹⁄®‹™ ‹‚. ÷›W›X AÆ‹·ª‹À W›¬ƒ ±‹¥ÊpÈ B¡·RøfiW‹· ‹ ∑WÊY          ""C»… ØÆ‹∞ ¢Ê„W‹»Æ‹ ∑|° ‹··S¬ ‹∆…. ؇Ƌ· P‹±‹‚≥ ‹~‡Ïø· GÌ∑·®‹ÆÊ∞‡ ØÆ‹∞
W‹· ‹fiØ¿·¢‹·§.                                  AÆ‹·P‹„∆PÊR ∑Ÿ‹‘PÊ„Ÿ‹¤∆· ÷Ê„√‹o P‹“| ʇ Æ‹ÆÊ„∞Ì©WÊ ”‹ ‹·”ʬø·Æ‹·∞
  B®‹√Ê G∆…√‹ ؃‡PÊ“, AÌ®›g·W‹Ÿ‹„ ÷‹·‘øfi®‹ ‹‚.                  G®‹·ƒ”‹∏ʇP›W‹·¢‹§®Ê. ØÆ‹∞ vÊ ÁÀÌWÈ ”› ‹·•‹¬Ï®‹ Ê·‡«Ê ª‹À–‹¬ ‹Æ‹·∞ √‹„≤‘PÊ„Ÿ‹¤
  A«Ê„‡ÆÊ„’ g¢Ê G√‹v‹Æʇ vÊ˘ ‹√È BX ÷›¬À·∆rÆÈ B¡·Røfi®‹. B®‹√ʇƋ̢Ê,       ∏ʇP‹·'' GÌ®‹· G√‹v‹· ‹–‹ÏW‹Ÿ‹ ◊Ì®Ê √›ÆÈ vÊØ”È ÷›¬À·∆rÆÈWÊ Ga‹cƒPÊ
2007√‹ ”›»Æ‹ Ê„®‹∆ √ʇ”È B®‹ B”ÊÛ‡»ø·ÆÈ W›¬ ÌvÈ ≤ ‡Æ‹»… ‹·„√‹Æʇ          ؇w®‹™√‹·. ""Æ‹Æ‹∞ ∑|° ʇ Æ‹Æ‹WÊ JÌ®‹· AÆ‹·P‹„∆ GÌ∑Ì¢Ê gÆ‹ ÆÊ„‡v‹·¢›§√Ê.
”›ßÆ‹W‹⁄”‹· ‹ ‹·„∆P‹ 1966ƒÌ©‡aÊWÊ AÌ¢‹÷‹ ”›´‹ÆÊWÊÁ®‹ Ê„®‹∆ π q–È vÊ Á ‹√È     B®‹√Ê D ”›ßÆ‹PÊR‡√‹∆· Æ‹Æ‹∞ ∑|° P›√‹| ‹∆…. JÌ®‹· ʇŸÊ, C¢‹√‹ P‹ƒø·√‹„ Æ‹Æ‹∞Æ‹·∞
GØ‘PÊ„Ìv‹.                                     ÆÊ„‡w ¢› ‹‰ ”›´‹ÆÊ ‹fiv‹∑÷‹·®‹· AÌ¢‹ AÌ®‹·PÊ„Ìv‹√Ê SÌw¢‹ Æ‹Æ‹WÊ S·—
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /182

øfiW‹·¢‹§®Ê. B®‹√Ê A®Ê‡ Æ‹Æ‹WÊ ±Ê ‡√‹}Êø·∆…. ƛƋ· Æ‹Æ‹W›X C–Êr«›… ‹fiv‹·£§®Ê™‡ÆÊ.
HPÊÌ®‹√Ê Æ›Æ‹· ¥› ‹··Ï«›&1 AÆ‹·∞ WÊ∆…∏ʇP‹·, HPÊÌ®‹√Ê AÌ¢‹÷‹ ”›´‹ÆÊ ‹fiv‹· ‹
”› ‹·•‹¬Ï Æ‹Æ‹X®Ê''.
 ÷›W‹Ì¢‹ ÷›¬À·∆rÆÈ ÷ʇ⁄®›™ÆÊ.
 Good Luck!
                                           One must learn how to lose before
                                             learning how to play.
                                              Mexican Proverb
                                              10 ”ʱÊrÌ∑√È 2005
              AÌ¢‹÷‹ JÌ®‹· ∑∆    ›®‹ Æ‹ÌπPÊ¿·¢‹·§!
               B P‹q∑®‹≠¢Ê ±‹ Õ›∞£‡¢‹ GÌ∑ À՛Ô‹À¢‹·§. B Ø–Êuø·Æ‹·∞ ∑®‹»”‹· ‹ ”›´‹¬¢Ê¡·‡
                                r
             C∆… GÌ∑ Æ‹ÌπPÊ ”‹„ø·Ï&a‹Ì®‹ √‹–ʇ ”‹¢‹¬ ›X¢‹·§. ”‹Ã¢‹Ì¢‹ ±›¬«Ê‘§‡ÆÈ √›–‹Û √‹a‹ÆÊWÊ
             ±›Q”›§Æ‹®‹ ∏ÊÌ∑∆ A–‹·r Aa‹∆ ›X¢‹·§. ÷›W›X¡·‡ P‹ŸÊ®‹ 57 ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹∆„
             C”Ê ‡∆Æ‹·∞ ±›PÈ ®‹„√‹Àqr¢‹·§. √›g¢›Ì£ P‹ ”‹Ì∑Ì´‹ ‹Æ‹·∞ ÷Ê„Ì®‹· ‹‚®‹· πw,
             AÌ¢›√›—Û‡ø· ʇ©PÊW‹Ÿ‹»… ‹··T› ‹··Uøfi®‹√‹„ C”Ê ‡«È Æ›ø·P‹√‹Æ‹·∞ P‹}Ê£ø·„  ° §
             ÆÊ„‡v‹·£§√‹»∆….
               B®‹√Ê DW‹ ∑ƒ ±‹ ÕÊ∞W‹ŸÊ‡ P›v‹·£§ Ê. AÆ‹· ‹fiÆ‹W‹ŸÊ‡ ”‹·⁄®›v‹·£§ Ê. A®‹· A؃‡Q“¢‹
              ›X ±‹vÊ®‹ Æ›oQ‡ø· £√‹· ʉ‡ A•‹ › E®Ê™‡Õ‹±‹‰ ‹ÏP‹ ›X Cor ÷ÊhÊj¡„‡ GÌ∑
             Õ‹ÌPÊ ‹·„v‹·£§®Ê. HPÊÌ®‹√Ê ±›PÈ À®Ê‡Õ›ÌW‹ ”‹b ‹ S·—Ï®È Ê·÷È ‹·„®È P‹”‹„ƒ
             ÷›W‹„ C”Ê ‡«È À®Ê‡Õ›ÌW‹ ”‹b ‹ ‘∆ÃÆÈ Õ›«Ê„‡ ‹ÂÈ Æ‹v‹· Ê ”ʱÊrÌ∑√È 1√‹Ì®‹·
             oQÏø· C”›§Ì∑·«ÈÆ‹»… Æ‹vÊ®‹ ‹fi¢‹·P‹¢Ê AÌ¢‹÷‹ AÆ‹· ‹fiÆ‹ ‹Æ‹·∞ ÷‹·o·r÷›Q®Ê. A–Êr‡
                                        r
             A∆…, ±›PÈ A´‹¬P‹“ gÆ‹√‹«È ±‹ ʇÏhÈ ‹··–‹√‹ ¥È ”ʱÊÌ∑√È 17√‹Ì®‹· Æ‹„¬øfiPÈÏÆ‹»…
             A Ê·ƒP‹ÆÈ ø·÷‹„© ”‹ ‹··®›ø· ‹Æ‹·∞ E®Ê™‡Œ‘ ‹fi¢‹Æ›v‹»®›™√Ê!
               ÷›W›®‹√Ê, ±›¬«Ê‘§‡ÆÈ P‹„v‹ ¢‹Æ‹∞̢ʡ·‡ ‹··‘…Ì √›–‹Û ÊÌ∑ HPÊÁP‹ P›√‹|PÊR
             ∏ÊÌ∑∆ ؇v‹·¢›§ ∑Ì©®‹™, C”Ê ‡«È À√‹·®‹≠ A±‹±‹ a›√‹ ‹fiv‹·¢›§ ∑Ì©®‹™, ÀՋî‹
             G∆… ʇ©PÊW‹Ÿ‹∆„… ±›¬«Ê‘§‡ÆÈ ±‹√‹ ‹P›∆¢‹·§ ‹◊‘PÊ„Ìv‹· ∑√‹·£§®‹™, "÷‹ ‹fi”È'
             ª‹¡„‡¢›≥®‹P‹ƒWÊ ∏ÊÌ∑∆, P‹· ‹·æP‹·R ؇v‹·¢›§ ∑Ì©®‹™ ±›Q”›§Æ‹ ´‹ ‹·Ï®Ê„Ì©Wʇ

30 AÆ‹·P‹„∆‘Ì´‹· ´‹ ‹·Ï
             √›i ‹fiw PÊ„Ìw¢Ê‡?
               D ◊Ì®Ê gÆ‹√‹«È iøfi E«È ÷‹PÈ P‹„v‹ CÌ¢‹÷‹·®Ê‡ ±‹ ø·¢‹∞ ‹fiw®‹™√‹·.
  HØ®‹√‹ ‹· ‹·Ï?    C”Ê ‡«ÈWÊ B±‹§ ›W‹· ‹ ”‹∆· ›X, C”Ê ‡«È P‹· ‹·æQRÆ‹ Ê·‡√ÊWÊ hÊ„‡v›ÏØÆ‹»…®‹™
             ±›¬«Ê‘§‡Øø·√‹Æ‹·∞ ÷‹£§P‹R∆· B®Ê‡Œ‘®‹ √›g ÷‹·”ʇÆÈWÊ iøfi E«È ÷‹PÈ ∏ÊÌ∑∆
             ؇w®‹™√‹·. B®‹√Ê AÌ®‹· Cw‡ ±›Q”›§Æ‹ ʇ iøfi À√‹·®‹≠ ´‹ÃØ¡·£§¢‹·§. GaÊc¢‹·§PÊ„Ìv‹
             iøfi ‹··Ì®Ê ±›¬«Ê‘§‡ÆÈ √›–‹Û √‹a‹ÆÊø· P‹p›r ±‹ £±›®‹P‹√›X ÷Ê„√‹÷Ê„À·æ®‹√‹·.
             ¢‹®‹Æ‹Ì¢‹√‹ BW‹À·‘®‹ ∏ʇƋi‡√È ª‹·pÊ„r A Ê·ƒP‹®‹ BÕ‹ø· W‹Ÿ‹ÆÊ∞∆… Dvʇƒ”‹·¢›§
             ∑Ì®‹√‹„ C”Ê ‡«È g¢Ê PÊÁhÊ„‡w”‹· ‹‚®‹P›RW‹», √›g¢›Ì£ P‹ ”‹Ì∑Ì´‹ ÷Ê„Ì®‹· ‹‚®‹
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /186                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /187

P›RW‹» ”‹≥–‹r ›X Ø√›P‹ƒ‘®‹™√‹·. ¢‹Æ‹∞ ¢‹Ì®Ê g·»∂P‹√È A» ª‹·pÊ„r A ‹√‹Ì¢Ê¡·‡                                     æ
                                               JÌ®‹· ʇŸÊ C”Ê ‡«È g¢Ê Ê·Á£ ‹fiw PÊ„Ìv‹√Ê Æ‹ Ê„Ì©WÊ ”›Ì±‹ ®›¿·P‹ ”‹Ì∑Ì´‹
Aº ‹Í©≠Œ‡∆ √›–‹ÛW‹Ÿ‹ ◊¢›”‹Q§ø·Æ‹·∞ P›±› v‹· ‹ P›ø·ÏPÊR P‹q∑®‹≠√›X®‹™√‹·. CÆ‹·∞        ÷Ê„Ì©√‹· ‹ A√‹∏È √›–‹ÛW‹Ÿ‹· G»… ‹··Ø‘PÊ„Ìv› ʉ‡ GÌ∑ ª‹ø· ª›√‹¢‹QR¢‹·§.
P‹p›r √›—Û‡ø· ›© ÷›W‹„ C”›…À·PÈ ´Ê¬‡¡„‡®Ê™‡Õ‹W‹Ÿ‹ ∏ÊÌ∑»W‹√›X®‹™ À·øfi            A∆…®Ê CÌvÊ„‡Æʇ—øfi πor√Ê ª›√‹¢‹®‹«Ê…‡ A£ ÷Êa‹·c ‹··‘… ‹·ƒ√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹,
Æ‹ ›hÈ –‹ƒ‡¥È P‹„v‹ ±›¬«Ê‘§‡ÆÈ ±‹√‹ ´‹ÃØ¡·¢‹§∆· GÌ®‹„ ◊̮ʇo· ÷›Q®‹ ‹√‹∆….          A∆≥”‹ÌT›¬¢‹√‹ ª› ‹ÆÊW‹⁄WÊ ÆÊ„‡ ‹‚Ìp›W‹∑÷‹·®‹· GÌ∑ B¢‹ÌP‹ ‹‰ C¢‹·§. B®‹√Ê
  B®‹√Ê ‹··–‹√‹ ¥È ®›ƒ ∑®‹»”‹·£§√‹· ‹‚®Ê‡PÊ? A Ê·ƒP‹®‹ ø·÷‹„© ”‹ ‹··®›ø· ‹Æ‹·∞       CÌ¢‹÷‹ B¢‹ÌP‹ ‹·¢‹·§ ª‹ø· ‹Æ‹·∞ ∑©Xo·r C”Ê ‡«ÈWÊ ”Ê∞‡÷‹÷‹”‹§ a›b®‹·™ ‹fii
®Ê™‡Œ‘ ‹fi¢‹Æ›v‹· ‹Ì¢Ê ؇w®‹ B÷›ÃÆ‹ ‹Æ‹·∞ J≤≥PÊ„Ìw®Ê™‡PÊ? ±›PÈÆ‹»… ∑∆ ›®‹          ±‹ ´›Ø Æ‹√‹‘Ì÷‹√› È. 1992√‹»…. B®‹√Ê B ”Ê∞‡÷‹ Pʇ ‹∆ √›g¢›Ì£ P‹ ”‹Ì∑Ì´‹PÊR
C”Ê ‡«È À√Ê„‡¨ ª› ‹ÆÊ¿·®‹™√‹„ B √›–‹Û®‹ g¢Ê PÊÁ hÊ„‡w”‹∆· ±‹ ø·£∞”‹·£§√‹· ‹‚         ‘‡À·¢‹ ›X E⁄ø·»∆…. Ao«È π÷›ƒ ›g±Ê‡¿·ø· ‹√‹ ”‹√‹P›√‹ A¨P›√‹PÊR
®Ê‡PÊ? ""BP‹ À·¢‹ ±›¬«Ê‘§‡ÆÈÆ‹ G∆… ª‹„ª›W‹ W‹⁄Ì®‹ ◊Ì®Ê ”‹ƒø·· ‹ ‹√ÊW‹„,           ∑Ì®‹ Æ‹Ì¢‹√‹ ‹Ì¢‹„ ª›√‹¢‹&C”Ê ‡«È ‹·¢‹§–‹·r ÷‹£§√‹ ›®‹ ‹‚. ±‹Œc ‹· H–›¬®‹Ì¢‹÷‹
A«È P‹·®È’ A«È –‹ƒ‡¥ÈÆ‹»… ¢‹Æ‹∞ √›g´›Øø·Æ‹·∞ ”›ß≤‘PÊ„Ÿ‹¤∆· ±›¬«Ê‘§‡ÆÈWÊ             ‹·√‹·ª‹„À·ø·ÆÊ∞‡ ÷‹‘ √›X‘√‹· ‹ C”Ê ‡«È, Æ‹ ‹·WÊ P‹Í— PÊ“‡¢‹ ®‹ W‹·orÆ‹·∞ ÷ʇ⁄PÊ„v‹
A ‹P›Õ‹ ؇v‹®‹ ‹√ÊW‹„, C”›… ‹ÂÈÆ‹ ‹·„√‹Æʇ A¢‹¬Ì¢‹ ±‹À¢‹ ”‹ßŸ‹ ›X √‹· ‹ A«È AP›“       «›√‹Ìº‘¢‹·. P‹ Ê·‡| ›X A¢‹·¬Æ‹∞¢‹ À·»oƒ ÷›W‹„ ÊÁ˛›ØP‹ ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹ ‹Æ‹„∞
 ‹·‘‡©¿·√‹· ‹ hÊ√‹·”‹«Ê‡ ‹·Æ‹·∞ πo·rPÊ„v‹· ‹ ‹√ÊW‹„ C”Ê ‡«ÈWÊ ‹fiÆ‹¬¢Ê ؇v‹· ‹‚©∆…''    ª›√‹¢‹PÊR ؇v‹«›√‹Ìº‘¢‹·. CÌ¢‹÷‹ ”‹÷‹P›√‹®‹ ¥‹∆ ›X¡·‡ BXÆ‹ E±‹±‹ ´›Ø «›«È
GÌ®‹· 57 ‹–‹ÏW‹⁄Ì®‹∆„ ÷ʇŸ‹·¢›§ ∑Ì©®‹™ ±›Q”›§Æ‹®‹ ∑®‹≠¢Êø·ÆÊ∞‡, Ø∆· ‹ÆÊ∞‡          P‹Í–‹° Bv›Ã~ø· ‹√‹· C”Ê ‡«ÈWÊ ªÊ‡q ؇w®‹√‹·. W˱‹¬ A|· ”‹÷‹P›√‹ ‹‰ H±‹Ïqr¢‹·.
 ‹··–‹√‹ ¥È ∑®‹«›¿·”‹·£§√‹· ‹‚®Ê‡PÊ? ±›¬«Ê‘§‡Ø gÆ‹ƒWÊ ±›PÈ À՛Ô‹®Ê„ ‡÷‹          1998√‹»… a›WÊÁ ±‹ ‹Ï¢‹ÕÊ ‡~ø·»… ±›PÈ A|·±‹ƒ‡PÊ“WÊ ‘®‹≠¢Ê Æ‹vÊ”‹«›√‹Ìº‘®›W‹,
∑WÊø··£§√‹· ‹‚®Ê‡PÊ? 1967√‹ ø··®‹≠®‹ ʇŸÊ ¢›Æ‹· BP‹ À·‘®‹™ W›h› ±‹qr¿·Ì®‹          C”Ê ‡«È ¢‹Æ‹∞ ø··®‹≠ÆËPÊW‹⁄WÊ ÆÊ«Ê Ø‡v‹· ‹Ì¢Ê ª›√‹¢‹ ‹Æ‹·∞ Pʇ⁄PÊ„Ìw¢‹·. B ‹·„∆P‹
                    ™
C”Ê ‡«È Æʱ‹ ‹fi¢‹ PÊR ◊Ì®Ê ”‹ƒø··£§®‹√‹„ B h›W‹®‹»… ÆÊ«Êø·„ƒ‘®‹™ ø·÷‹„©W‹⁄WÊ        ±›PÈ ‘®‹≠¢Ê Æ‹vÊ”‹·£§®‹™ h›W‹®‹ Ê·‡«Ê ®›⁄ ‹fiv‹· ‹ CaÊf¢Ê„‡ƒ¢‹·. ª›√‹¢‹ ‹·¢‹·§
 ‹·¢Ê„§Ì®‹· BP‹ À·¢‹ ±‹ ®Ê‡Õ‹ ›®‹ ±‹Œc ‹· ®‹ÌvÊ( Ê”Èr∏›¬ÌPÈ)ø·»… ÷Ê„”‹ ÆÊ«ÊW‹Ÿ‹Æ‹·∞     C”Ê ‡«È Æ‹v‹·ÀÆ‹ ∏›Ì´‹ ‹¬ A–‹r√‹ ‹·qrWÊ ∑∆WÊ„Ìw¢‹·§. D ‹·´Ê¬, A Ê·ƒP‹®‹
√‹„≤”‹·£§®Ê. CÌ¢‹÷‹ C∑∫WÊ Ø‡£ P‹~°WÊ P›|·£§®‹™√‹„ W›h› ±‹qrø·Æ‹·∞ ¢Ê√‹ ‹‚WÊ„⁄”‹·        ‹·Æ‹ ʉ»‘®‹ C”Ê ‡«È, Q“±‹~ ®›⁄ø· ∑WÊY ‹··Æ‹„’a‹ÆÊ Ø‡v‹· ‹ "¥›∆RÆÈ' ‹¬ ‹”Êß
£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ‹··–‹√‹ ¥È ÷Ê„W‹Ÿ‹·£§√‹· ‹‚®Ê‡PÊ? C”›…À·PÈ √›–‹ÛW‹Ÿ‹ JP‹„Ro ›®‹        ÷›W‹„ A|Ô‹˜ ”‹ij¢‹ Q“±‹~W‹Ÿ‹Æ‹·∞ BW‹”‹®‹«Ê…‡ ÷Ê„vÊ®‹·√‹·⁄”‹· ‹ "B¬√Ê„‡&2'
"A√‹∏È »‡WÈ' A•‹ › "BW‹ÏÆÊÁhʇՋÆÈ B¥È C”›…À·PÈ P›ÆÊ∂√ÊÆÈ’'W‹Ÿ‹· Ø´›Ï√‹           ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹ ‹Æ‹„∞ ª›√‹¢‹PÊR ؇v‹· ‹ ›W›™Æ‹ ‹fiw¢‹·. √‹–›¬QRÌ¢‹∆„ A¢‹·¬¢‹§ ‹· À·»oƒ
¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤ ‹ Ê„®‹«Ê‡ ‹··–‹√‹ ¥È C”Ê ‡∆Æ‹·∞ Õ›…\”‹·£§√‹· ‹‚®Ê‡PÊ? À®Ê‡Õ‹W‹Ÿ‹Æ‹·∞     ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹ ‹·¢‹·§ Õ‹”›˜”‹˜W‹Ÿ‹Æ‹·∞ C”Ê ‡«È ª›√‹¢‹PÊR ؇v‹·£§®Ê. ◊‡WÊ G√‹v‹„ √›–‹ÛW‹Ÿ‹
                                       ∞
 Ê·bc”‹∆· ±‹ ø·£∞”‹·£§√‹· ‹ ‹··–‹√‹ ¥È ”‹Ã®Ê‡Õ‹®‹«Ê…‡ C√‹· ‹ ±‹ £±‹P‹“W‹Ÿ‹ÆʇPÊ À՛Ô‹PÊR  Æ‹v‹· Ê ‹‰¬÷›¢‹æP‹ ”‹Ì∑Ì´‹ ʇ±‹Ïqr®Ê.
¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ÿ‹·¤£§∆…? ‹··–‹√‹ ¥È ¢ÊWÊ®‹·PÊ„Ìw√‹· ‹ Ø∆·ÀWÊ ±›¬«Ê‘§‡ÆÈ Æ›ø·P‹            C®‹· ±›Q”›§Æ‹ ‹Æ‹·∞ bÌ¢ÊX‡v‹· ‹fiw®Ê. B®‹√Ê C”Ê ‡«È g¢Ê ¢›Æ‹„ PÊÁhÊ„‡w”‹∆·
 Ê„÷‹ ‹·®È A∏›∫”È A ‹√‹ J≤≥WÊ C®Ê GÌ®‹· ±›Q”›§Ø Æ›ø·P‹√‹· ±‹ £±›©”‹·£§®›™√Ê.        A•‹ › √›g¢›Ì£ P‹ ”‹Ì∑Ì´‹ ÷Ê„Ì®‹∆· ±›PÈWÊ ±›¬«Ê‘§‡ÆÈ Av‹x ›X¢‹·§. C”Ê ‡«È
                            …
B®‹√Ê A∏›∫”È ‹·Ì£ ‹·Ìv‹∆®‹ ±‹ ‹··S ”‹b ‹√‹«Ê„∑∫√›®‹ Æ‹π«È Õ›¢È, C”Ê ‡∆Æ‹·∞          g¢Ê Ê·Á£ WÊ ‹··Ì®›®‹√Ê A√‹∏È √›–‹ÛW‹Ÿ‹· ‹·¢‹·§ ”‹Ã®Ê‡Œø·√‹· P‹·≤¢‹√›W‹∑÷‹·®‹·
÷Ê„W‹Ÿ‹·£§√‹· ‹ ±›Q”›§Æ‹®‹ ∑WÊY ∑◊√‹ÌW‹ ›X A¢‹Í≤§ ‹¬P‹§±‹w‘®›™√Ê. CÆ‹·∞ ±›Q”›§Æ‹                         §
                                               GÌ∑ ª‹ø· ‹··–‹√‹ ¥ÈW‹„ C¢‹·. B®‹√‹„ ""C”Ê ‡«ÈÆ‹ A‘§¢‹Ã ‹Æ‹·∞ J≤≥PÊ„Ìv‹· ‹fiÆ‹¬¢Ê
¢‹Æ‹∞ Æ›W‹ƒP‹ƒWÊ Ø‡v‹· ‹ ±›”ȱʉ‡pÈÏ ‹·„∆P‹ gW‹£§Æ‹ øfi ‹‚®Ê‡ √›–‹ÛPÊR            ؇v‹· ‹ À–‹ø·®‹ ∑WÊY ±›Q”›§Øø·√‹· ”‹ÌP‹·b¢‹ ›X ‹£Ï”‹· ‹ AW‹¢‹¬À∆…. ª›√‹¢‹
∏ʇP›®‹√‹„ ªÊ‡q ؇v‹∑÷‹·®‹·. B®‹√Ê C”Ê ‡«È ÷Ê„√‹¢‹· ±‹w‘! B®›W‹„¬, C”Ê ‡«È          g¢Ê ‹·„√‹· ∏›ƒ ø··®‹≠ ‹fiw®‹™√‹„ B √›–‹Û ®Ê„Ì©WÊ √›g¢›Ì£ P‹ ”‹Ì∑Ì´‹
                              ∞
Øø·Ì¢‹ |®‹»…√‹· ‹ W›h› ±‹qr ‹·¢‹·§ hÊ√‹·”‹«Ê‡ ‹ÂÈWÊ EÆ‹¢‹ ‹·or®‹ Ø¡„‡W‹ ʉ̮‹Æ‹·∞      ÷Ê„Ì©®Ê™‡ Ê. B®‹√Ê C”Ê ‡«È g¢Ê ±›PÈ GÌ®‹„ ø··®‹≠ ‹fiw∆…'' GÌ®‹· 2003,
P‹Ÿ‹·◊”‹· ‹‚®›X ±›PÈ ]„‡—‘®Ê.                                                 ™
                                               g„ÆÈÆ‹»… ‹··–‹√‹ ¥È ÷ʇ⁄®‹√‹·. B®‹√Ê A ‹√‹ ¢‹P‹Ï ‹Æ‹·∞ ”‹Ã®Ê‡Œø·√ʇ £√‹”‹Rƒ‘®‹√‹·.™
              x …
  HPÊÌ®‹√Ê ‹··–‹√‹ ¥È ®‹v‹√‹∆!                               HPÊÌ®‹√Ê C”Ê ‡«È ÷›W‹„ ±›¬«Ê‘§‡ÆÈ Æ‹v‹·ÀÆ‹ ”‹ÌZ–‹Ï BW‹ ¢›√‹P‹PÊR‡ƒ¢‹·§.
  ±›Q”›§Æ‹®‹Ì¢Ê ª›√‹¢‹ P‹„v‹ C”Ê ‡«È ∑WÊY Ê·Á»WÊ Ø‡£ AÆ‹·”‹ƒ”‹·¢›§ ∑Ì©¢‹·§.        ±›¬«Ê‘§‡ÆÈ Æ›ø·P‹ øfi”Ê√È A√›¥‹¢È A ‹√‹Æ‹·∞ C”Ê ‡«È W‹Í÷‹∑Ì´‹Æ‹®‹»…qr¢‹·§.
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /188

±› |P‹„R ∏Ê®‹ƒPÊ ÷›Q¢‹·§. ÷›W›X C”›…À·PÈ √›–‹ÛW‹Ÿ‹· ‘qrWÊ©™®‹™ ‹‚. B®‹√Ê
DW‹ P›∆ ∑®‹«›X®Ê. A√›¥‹¢È AW‹»®›™√Ê. A Ê·ƒP‹ C–‹r±‹v‹· ‹ Ê„÷‹ ‹·®È
         §
A∏›∫”È ±›¬«Ê‘‡ÆÈ ±› ¨P›√‹®‹ A´‹¬P‹“√›X®›™√Ê. g¢ÊWÊ C”Ê ‡«È ±‹ ´›Ø Aƒøfi«È
Õ‹√›ÆÈ W›h› ±‹qr¿·Ì®‹ ◊̮ʔ‹ƒø·· ‹ Æ›oP‹ ›v‹·£§®›™√Ê. Av‹x ‹fiW‹Ï©Ì®‹«Ê‡
A¨P›√‹PÊR‡ƒ√‹· ‹ ‹··–‹√‹ ¥ÈW‹„ CÌ¢‹÷‹®Ê™‡ A ‹P›Õ‹ ∏ʇQ¢‹·§. W›h›±‹qrø·Æ‹·∞
¢Ê√‹ ‹‚WÊ„⁄”‹·£§√‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ÷Ê„W‹Ÿ‹· ‹ ‹·„∆P‹ ‹··–‹√‹ ¥È C”Ê ‡«ÈWÊ B±‹§ ›W‹∆·
±‹ ø·£∞”‹·£§®›™√Ê. HPÊÌ®‹√Ê ”Ê∞‡÷‹®‹ ÷Ê”‹ƒÆ‹»… ª›√‹¢‹ ‹·¢‹·§ C”Ê ‡«È Æ‹v‹·ÀÆ‹
 ‹‰¬÷›¢‹æP‹ ”‹Ì∑Ì´‹PÊR Av‹xW›∆· ÷›P‹∏ʇP‹·! B ‹·„∆P‹ C”Ê ‡«È ›W›™Æ‹ ‹fiw√‹· ‹
"¥›∆RÆÈ A»Ï ›ØÏÌWÈ ‹·—‡ÆÈ' ‹·¢‹·§ "B¬√Ê„‡&2' ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹ ‹Æ‹·∞ ª›√‹¢‹PÊR
 ‹W›Ï¿·”‹· ‹‚®‹Æ‹·∞ ¢‹≤≥”‹∏ʇP‹·. JÌ®‹· ʇŸÊ, "B¬√Ê„‡&2' ¢‹Ì¢‹ ˛›Æ‹ ʇƛ®‹√‹„
ª›√‹¢‹PÊR ∆ª‹¬ ›®‹√Ê ±›Q”›§Æ‹®‹ ]„‡ƒ, Z√‹k·Æ‹À, ∏›∑ƒ Q“±‹~W‹Ÿ‹· BW‹”‹®‹«Ê…‡
ƛՋWÊ„Ÿ‹·¤¢‹§ Ê. A∆…®Ê, ª›√‹¢‹®‹ g¢Ê ‹fiwPÊ„Ìv‹Ì¢Ê Æ‹ Ê„æÌ©W‹„ A|·”‹÷‹P›√‹
J±‹≥Ì®‹ ‹Æ‹·∞ ‹fiwPÊ„Ÿ‹¤∏ʇP‹· GÌ®‹· ±›PÈ C£§‡aÊWÊ ¢›Æʇ A Ê·ƒP‹PÊR ‹·Æ‹À
 ‹fiwPÊ„Ìw®Ê. D ƒ‡£, C”Ê ‡«È g¢Ê PÊÁhÊ„‡w”‹· ‹ ‹·„∆P‹ A Ê·ƒP‹®‹ ‹·Æ‹ Ê·bc‘,
A Ê·ƒP‹ ‹·¢‹·§ ª›√‹¢‹®‹ Æ‹v‹· Ê H±‹Ïqr√‹· ‹ √‹P‹“}› J±‹≥Ì®‹W‹⁄W‹„ P‹∆·…÷›P‹∆·
 ‹··–‹√‹ ¥È ÷‹ ‹~”‹·£§®›™√Ê. ◊‡WÊ ´‹ ‹·Ï ‹ÆÊ∞‡ Jv‹∆»…o·rPÊ„Ìv‹· ÷‹·qr®‹ ±›Q”›§Æ‹,
ª›√‹¢‹ ‹Æ‹·∞ ¢‹·⁄ø·· ‹‚®‹PÊ„R‡”‹R√‹ ¢‹Æ‹∞ ´‹ ‹·Ï®Ê„Ì©Wʇ √›i ‹fiwPÊ„Ìv‹· C”Ê ‡«È   There are two types of people who can tell you the truth
                                           about yourself: an enemy who has lost his temper and a
g¢Ê PÊÁhÊ„‡w”‹∆· A~øfiW‹·£§®Ê. A–‹r√‹ ‹·qrWÊ A®‹· ´‹ ‹·ÏØ–‹u √›–‹Û!                friend who loves you dearly.
  JqrÆ‹»… ¢›Æ‹· E®›≠√‹ ›W‹©®‹™√‹„ ª›√‹¢‹ ÷›Ÿ›W‹∏ʇP‹·. ÷ʇX®Ê ÆÊ„‡w?                    Saying
                                                  4 gã®… 2005
               CÓÝÉËáP… GËáÃæàp…Õ B´… ¸ÝíWÝɨæàÍ…!
                ÍÝP… BWܸæàw. C¨ÝÂÊÜâ¨Üá ÖæãÓÜ ¨æàÍÜ Gí¨Üá ñÜÇæ PæÃæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàw. ®ÝÊÜâ
              ×àWæÁáà PæçPÜqr PÜáÚñÜÃæ »ÝÃÜñÜ¨Ü Jí¨Üá ñÜá|áPÜá Ôw¨Üá Cí¥Ü¨æãªí¨Üá ¨æàÍÜ
              ÓÜêÑr¿ÞWÜáÊÜ ©®Ü ¨ÜãÃÜËÆÉ. ñÜÃÜáO… WæãWæãàÀá AÊÜÃÜíñÜÖÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å, Agáì®…
              ÔíW…ÃÜí¥Ü ÊÜáí£Å, ÃÝÊÜå…ËÇÝÌÓ… ±ÝÓÝÌ®… AÊÜÃÜíñÜÖÜ AÊÜPÝÍÜÊÝ©WÜÙÜá GÈÉ¿áÊÜÃæWÜã
              ®ÜÊÜá3⁄4ÈÉÃÜáñݤÃæÁãà AÈÉ¿áÊÜÃæWæ ÊÜáñæã¤í¨Üá ¨æàÍÜ Ë»Üg®æ¿á 1⁄4࣠C¨æªà CÃÜáñܤ¨æ.
                C¨Üá ÖÜÔ BñÜíPÜÊÜÆÉ.
                ¸ÝíWÝɨæàÎ A£PÜÅÊÜá|PÝÃÜÄí¨ÝX AÓÝÕí®Ü 126 Ë«Ý®Ü ÓÜ»æ PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá
              50 PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÝX¨ÝªÃæ. C¨Ü®Üá° WÜÊÜá®Ü¨ÜÈÉoárPæãívæà
31  ÊÜáñæ¤ ¨æàÍÜ Jvæ¿áÆá  E¨æãÂàWÜÊÜÆɨæ, Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ÊÜáñÜᤠÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÆãÉ ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ ±ÜÅñæÂàPÜ
              ËáàÓÜÆá ¯àvܸæàPÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ C®Ý°ÃÜá £íWÜÙÜÈÉ WæãWæãàÀá ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá°
   ®ÜÊÜá3⁄4ÊÜÃæà ÓÝPÜá  Qñæã¤Wæ¿ááÊÜâ¨ÝX gÊÜÞñæ EÇæàÊÜÞ D&×í¨…®Ü ÃÝÑóà¿á A«ÜÂPÜÒ ÊÜåèÇÝ®Ý Óܿᨅ
              AÓܨ… ÊÜá¨Ü¯ ¸æ¨ÜÄPæ ÖÝQ¨ÝªÃæ. D ÊÜá«æÂ, ¿áá®æçpæv… Êæáç®ÝÄq ´ÜÅíp…, ÊÜáPÜìÄká
              gÊÜÞñæ EÇæÊÜÞ D&×í¨… ÊÜáñÜᤠBÇ… AÓÝÕí Êæáç®ÝÄq ÓÜãrvæíp…Õ ¿á㯿ᮅ
              ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜPÜÒ PÜoárÊÜíñæ ÊÜá¨Ü¯Wæ PÜÃæ ¯àwÊæ. AÐærà AÆÉ, ¸ÝíWÝÉ WÜwWæ Öæãí©PæãíwÃÜáÊÜ
              AÓÝÕí®Ü «Üá¹Å ÊÜáñÜᤠWæãàÇ…±ÜâÃÜ ÓæàĨÜíñæ I¨Üá iÇæÉWÜÙÜá ÖÝWÜã ±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÙܨÜ
                                         Ü Ü   Ü
              ÊÜááÑì¸Ý¨…, ËávÝ°±âÜ ÃÜ ÓæàĨÜíñæ ®ÝÆáR iÇæÉWÙÈÉ ÊÜááÔÉÊáÃÜá ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÝX¨ÝªÃ.   æ
              D JíŸñÜᤠiÇæÉWÜÙÜ®Üá° ¸ÝíWÝɨæãí©Wæ ËÈà®ÜWæãÚÓÜáÊÜ ÖÜá®Ý°ÃÜÊæà "CÓÝÉËáP…
              GËáÃæàp…Õ B´… ¸ÝíWÝɨæàÍ…!' WÜw »ÝWÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊÝ©WÜÙÜá CíñÜÖÜ
              ÃÝÐÜó ÃÜaÜ®æ¿á ŸWæY ²ÓÜáÊÜÞ£®Ü ±ÜÅaÝÃÝí¨æãàÆÊÜ®Üá° DWÝWÜÇæà BÃÜí1⁄4ԨݪÃæ.
                CÐÝrX¿áã, ±ÜÅ£©®Ü 6 ÓÝËÃÜ ¸ÝíWÝɨæàοáÃÜá »ÝÃÜñܨæãÙÜPæR ®ÜáÓÜáÙÜᣤ¨ÝªÃæ
              Gí¨Üá ÃÝg±ÝÆ Ag¿å… ÔíW… Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ¯àwÃÜáÊÜ ÊÜÃÜ©¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà
              ÖÜáÃÜáÚÆÉ Gí©¨ÝªÃæ AÓÝÕí ÊÜááSÂÊÜáí£Å WæãWæãàÀá! PÝíWæÅÓ… BvÜÚñÜÊÜ®Üá°
              EÚÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÆáÊÝX, ÓÜáÊÜÞÃÜá GÃÜvÜá Pæãàq ¸ÝíWÝɨæàÎ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá »ÝÃÜñܨÜÈÉ
              PÝ®Üã®Üá¸Ý×ÃÜÊÝX ®æÇæԨݪÃæ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ£ £íWÜÙÜá ÓÜáÊÜÞÃÜá 3 ÆPÜÒ ¸ÝíWÝɨæàοáÃÜá
                 ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /192                                    ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /193

»ÝÃÜñܨæãÙÜPæR ®ÜáÓÜáÙÜᣤ¨ÝªÃæ GíŸ A—PÜêñÜ ÊÜÃÜ©¿á®æ°à AÆÉWÜÙæ¿ááÊÜ A—PÝÃÜ ÇÝÆÓæWæ     EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈɨܪ PÝÃÜ| AÈWÜyÜ ÊÜááÔÉÊÜå… ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á ÓèÊÜáÂÊÝ© ÊÜááSÊÝvÜ
H®Ü®Ü°¸æàPÜá? ÃÝÑóà¿á »Ü¨ÜÅñæÁãí©Wæ ÃÝi ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ D «æãàÃÜOæWæ ¸æÇæ        ÊÜ®Üá° ñæãvܸæàPÝX ŸíñÜá! ÃÝgQà¿á aÜoáÊÜqPæWÜÚí¨Ü ¨ÜãÃÜ ÓÜÄ¿á¸æàPÝÀáñÜá. ÊÜáñæ¤
ñæÃܸæàPÝX Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨Üá ¨æàÍÜÊÜÆÉÊæ?                            A¨Üá ÓÜᩪ¿ÞX¨Ü᪠1990ÃÜ ¨ÜÍÜPÜ¨Ü ÊÜá«Ü»ÝWܨÜÈÉ. "ÔËá' A¥ÜÊÝ ÓÜárvæíp…Õ CÓÝÉËáP…
  C®Üá° ÃÝÊÜå… ËÇÝÓ… ±ÝÓÝÌ®….                               ÊÜáãÊ…Êæáíp… B´… Cíw¿Þ GíŸ ¨æàÍܨæãÅà× ÓÜíZo®æÀáí¨ÝX! 2001ÃÜÈÉ ÔËá
  CÊÜÃÜ ±ÜPÜÒ¨Ü ÖæÓÜÃÜá ÇæãàPÜg®ÜÍÜQ¤¿Þ¨ÜÃÜã ËÓÜiìñÜ ¹ÖÝÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ          ÊæáàÇæ ¯Ðæà«ÜÊÜ®Üã° ÖæàÃÜÇÝÀáñÜá. ÓÝÌñÜíñÜÅ$±ÜäÊÜì¨ÜÈɨܪ ±ÜÄÔ§£ ÓÜêÑr¿ÞÀáñÜá.
C©ª¨Ü᪠29 ÍÝÓÜPÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ. B¨ÜÃÜã ¹ÖÝÃÜÊÜ®Üá° BÙÜáÊÝÓæ. A¨ÜÃÜÆãÉ AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜ      Cwà ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áÊÜ®æ°à A®ÜáÊÜޮܩí¨Ü ®æãàvܸæàPÝX ŸíñÜá. ±æäÈàÓÜÃÜá ¯WÝ
×ñÜÃÜPÜÒPÜ GíŸ ±Üor ±Üvæ¿ááÊÜ ñæÊÜÆá. A¨ÜPÝRXÁáà "ñÜÊÜá3⁄4 PÜpÝr ËÃæãà— ÇÝÆá gñæ      CvܸæàPÝÀáñÜá.
PæçhæãàwÓÜÆã Ԩܜ. B¨ÜÃæ ÊÜááÔÉÊÜáÃæ㟺ÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWܸæàPÜá' Gí¨Üá ±ÝÓÝÌ®…        CíñÜÖÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ ÊÜáívÜÚ C£¤àaæWæ, AÖÜìñæ¿á®Üá°
ÖÜsÜ ×w¨ÜÃÜá. ¸æàÓÜñܤ 22 ÇæãàPÜg®ÜÍÜQ¤ ÍÝÓÜPÜÃÜá ŸívÝ¿áÊæ¨Ü᪠¯£àÍ…PÜáÊÜÞÃ…        ±ÜÄWÜ~Óܨæà ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ Íæà.50ÃÜÐÜár ËáàÓÜÆá ¯àvܸæàPÜá GíŸ ¸æàwPæ ÊÜááí©qrñÜá.
±ÜÃÜ ÊÝȨÝWÜ, BñÜíPÜPæãRÙÜWÝ¨Ü Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ ¹ÖÝÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á®æ°à ËÓÜiìÔ¨æ.       Pæàí¨ÜÅ ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜí±Ü®Üã3⁄4Æ TÝñæ ÓÜbÊÜ Agáì®… ÔíW… Óæç Gí©¨ÝªÃæ. DWÝWÜÇæà
B¨ÜÃæ ±ÝÓÝÌ®… AÊÜÃÜ AÊÜPÝÍÜÊÝ©ñÜ®ÜÊÜ®Üá° H®æí¨Üá PÜÃæ¿á¸æàPÜá? AÊÜÃÜ AƳÓÜíTÝÂñÜ      hÝËá¿Þ ÖÜÊÜ全ܨ…ì ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ Íæà.50ÃÜÐÜár ËáàÓÜÆá
±æÅàÊÜáÊÜ®Üá° Êæáaæãcà|. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ±ÜPÜÒ¨Ü 29 ÍÝÓÜPÜÃÜÈÉ JŸºÃÜã ÊÜááÔÉÊÜáÄÆÉ! B¨ÜÃÜã   ¯àvÜÇÝX¨æ. ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü hÝËá¿Þ ËáÈ¿Þ CÓÝÉËá¿Þ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á
ÊÜááÔÉÊÜáÃæ㟺ÃÜá ÊÜáí£Å¿ÞWܸæàPæíŸ ÖÜsÜÊæàPæ? CíñÜÖÜ KÇæçPæ ¯à£ ¨æàÍÜÊÜ®Üá° Gñܤ      PÜãvÜ Cí¥Ü¨æªà ¸æàwPæ ÊÜááí©vÜŸÖÜá¨Üá. CÐærÆÉ ¿ávÜÊÜoárWÜÙÜ ÊÜá«æÂ, AÃæÓæÕÓ… ÍÝÇæWÜÙÜÈÉ
Pæãívæã¿ááÂñܤ¨æ?                                      ¯WÜ©±ÜwÔÃÜáÊÜ ±ÜsÜÂWÜÙÜ ñܯTæWæ ËÍæàÐÜ ÓÜËᣠ®æàËáÔÃÜáÊÜ Agáì®… ÔíW…Wæ hæç
  120 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í©®Ü ÊÜÞñÜá.                               G®Ü°Çæà¸æàPÜá!
  ÓÜá«ÝÃÜOÝÊÝ© ÊÜáñÜᤠ¨ÜãÃܨÜêÑr Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤ Gí¨æà TÝÂñÜÃÝX¨ÜªÃÜá ÓÜÃ…         ÊÜáñæ¤ ¨æàÍÜ Jvæ¿áÆá D ÊÜáãÊÜÃæà ÓÝPÜÆÉÊæ? hÝñÜ£àñÜÊÝÊæíŸá¨Üá AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜ
Óܿᨅ AÖÜ3⁄4¨… TÝ®…. ¿ááÊÜPÜÃÜ®Üá° ¨ÝÄ ñܲ³ÓÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ÓÜí±ÜŨݿáÊÝ©WÜÙÜá       KÇæçPæ¿ÞX ÊÜÞ±ÜìqrÃÜáÊÜâ¨ÜPæR C¨ÜQRíñÜ EñܤÊÜá E¨ÝÖÜÃÜOæ ¸æàPæ?
ÖÜsÜPæR ¹¨Ü᪠±ÜÅ£±Ý©ÓÜᣤ¨Üª PÝƨÜÈÉ ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ B«Üá¯PÜ ÎPÜÒ| ¯àvܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂÊÜ®Üá°   gWÜ£¤®ÜÈÉ Joár 52 CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜóWÜÚÊæ. B¨ÜÃæ ÖÜh… ÓܹÕw ¯àvÜáÊÜ Jí¨æà Jí¨Üá
ÊÜá®ÜWÜívÜ ÊÜÂQ¤ AÊÜÃÜá. CíñÜÖÜ ¨ÜãÃܨÜêÑrÀáí¨ÝXÁáà 1875ÃÜÈÉ ÍÝÇæÁãí¨Ü®Üá°         ÃÝÐÜóÊÜ®Üá° ñæãàÄÔ ®æãàvæãà|? »ÝÃÜñܨÜÈÉ AƳÓÜíTÝÂñÜÄWæ ¯àwÃÜáÊÜíñæ ×í¨ÜãWÜÚWæ
±ÝÅÃÜí1⁄4Ô¨ÜÃÜá. B ÍÝÇæ ÊæãÖÜÊÜávÜ®… BíWæãÉà KÄ¿áíoÇ… PÝÇæàhÝÀáñÜá. Pæã®æWæ         ËÍæàÐÜ ÖÜPÜáR ¯àwÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜó D gWÜ£¤®ÜÈɨæÁáà?
1920ÃÜÈÉ BP…Õ´Üv…ì ÊÜáñÜᤠPæàí¹Åv…jWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞXoárPæãívÜá AÈWÜyÜ ÊÜááÔÉí       ÊÜááÔÉÊæáàñÜÃÜ ÊÜÂQ¤Á㟺 A«ÜÂPÜÒ A¥ÜÊÝ ±Üūݯ¿ÞXÃÜáÊÜ CÓÝÉËáP… ÃÝÐÜó
ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á' Gí¨ÝX¨ÜªÃÜã, Öæbc®Ü ˨ݦìWÜÙÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃæà BX¨ÜªÃÜã hÝ£ A¥ÜÊÝ        ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã C¨æÁáà? AÐæràPæ ×í¨ÜãWÜÙæà ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÝXÃÜáÊÜ ÊÜáÖÝÃÝÐÜó,
«ÜÊÜáì¨Ü ñÝÃÜñÜÊÜáÂÊÜ®Üá° Gí¨Üã ÊÜÞwÃÜÈÆÉ. HPæí¨ÜÃæ "×í¨Üã ÊÜáñÜᤠÊÜááÔÉÊÜáÃÜá       ¹ÖÝÃÜ, PæàÃÜÙÜ, ±ÝíwaæàÄ ÊÜááíñÝ¨Ü ÃÝgÂWÜÙÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ®Üá° ŸÖÜáÓÜíTÝÂÃÝXÃÜáÊÜ
®Ü®æ°ÃÜvÜá PÜ|á¡WÜڨܪíñæ' Gí¨æà ÖæàÙÜᣤ¨Üª E¨ÝÃÜÊÝ© ÓÜÃ… Óܿᨅ AÖÜ3⁄4¨… TÝ®…      gÊÜáá3⁄4&PÝÎ3⁄4àÃÜPæR ×í¨ÜãÊæ䟺 ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ F×ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà?
AÊÜÃÜ PÜ®Ü暴 PÜãvÜá B¨ÝXñÜá¤.                               »ÜÁãàñݳ¨ÜPÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ´ÜñÝÌ ÖæãÃÜwÔÃÜáÊÜ ÊÜááÇÝÉ A¥ÜÊÝ ÊÜåèÈÌ¿á®Üá° ÖæÓÜÄÓÜÆá
  B¨ÜÃæ »ÜÅÊÜá¯ÃÜÓÜ®ÜÊÝWÜÆá ÖæaÜác PÝÆ ¸æàPÝWÜÈÆÉ. i®Ý° ±ÜÅ~àñÜ ±ÜÅñæÂàPÜ CÓÝÉËáP…     ¯Ëá3⁄4í¨ÝWÜáñܤ¨æÁáà? hÝñÜ£àñÜÊÝ©WÜÙÜá ¸æã¸æº ÖÝPÜᣤÃÜáÊÜíñæ D ¨æàÍÜ¨Ü Joár
ÃÝÐÜó ÃÜaÜ®æ PÜƳ®æWæ ŸÆ ñÜí¨ÜáPæãqr¨æªà AÈWÜyÜ ÊÜááÔÉí ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á. ×àWæ B«Üá¯PÜ      g®ÜÓÜíTæ Íæà.80.5ÃÜÑrÃÜáÊÜ ×í¨ÜãWÜÙÜá AÓÜ×ÐÜá¡WÜÙÝX¨ÜªÃæ ÃÝÐÜó¨Ü ÊÜáãÇæÊÜáãÇæWÜÙÜÈÉ
ÎPÜÒ|¨Ü WÜáÄÀáoárPæãíw¨Üª A¨Üá ÊÜááÔÉí ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊÝ©WÜÙÜ ñÝ|ÊÝWÜáÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ        ÊÜáÔà©, ÊÜá¨ÜÃÜÓÝWÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÓÜÆá BWÜᣤñæ¤? AÁãà«æÂ, ÊÜá¥ÜáÃÝ ÊÜáñÜᤠPÝÎWÜÙÜ®Üá°
PÜáTÝ£ ±ÜvæÀáñÜá. B¨ÜÃæ ÊÜááÔÉÊÜáÃæÆÉ ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊÝ©WÜÙÜá GíŸ »ÝÊÜ®æ¿á®Üá°         ¹oárPæãw Gí¨Üá WæãàWÜÃæ¿á¸æàQñæ¤? ÊÜááÔÉí ÊÜáñÜᤠPæùÓܤÃÜ PÜÇÝÂ|PæR ¯àvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá
ÖæãàWÜÇÝwÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ÓèÊÜá ÊÜáñÜᤠÓÜá«ÝÃÜOÝÊÝ© ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá hÝËá¿Þ           ×í¨Üã ¨æàÊÝÆ¿áWÜÚí¨Ü ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ PæãàoÂíñÜÃÜ ÃÜã. ÖÜ|ÊÜ®æ°à AÆÉÊæà? B¨ÜÃÜã
ËáÈ¿Þ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áÊÜ®Üá° ÖÜáoárÖÝQ¨ÜÃÜá. Cñܤ 1947ÃÜÈÉ ¨æàÍÜ Ë»Üg®æ¿ÞÀáñÜá.         ÍÝÇæWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜáÊÜÓÜ÷ PÜvÝx¿áËÃÜáÊÝWÜ ÓÜÊÜÞ®Ü ®ÝWÜÄPÜ ÓÜí×ñæWæ ËÃæãà«ÜÊæàPæ?
                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /194

EñܤÃܱÜŨæàÍÜ, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜ, PÜ®ÝìoPÜ, ÃÝgÓݧ®Ü, ÊÜáÖÝÃÝÐÜó ÊÜᣤñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ
ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÊÜáñÜᤠPæùÓܤÃÜá AƳÓÜíTÝÂñÜÃÜá G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ gÊÜáá3⁄4&PÝÎ3⁄4àÃÜ, ËáhæãàÃÝÊÜå…,
®ÝWÝÇÝÂív…, AÃÜáOÝaÜÆ ±ÜŨæàÍÜ ÊÜáñÜᤠÊæáà[ÝÆ¿áWÜÙÜÈÉ ×í¨ÜãWÜÚWæàPæ AƳÓÜíTÝÂñÜ
ÄXÃÜáÊÜ ËÍæàÐÜ ÖÜPÜáRWÜÙÜ®Üá° ¯àwÆÉ?
  AÐærà AÆÉ. ñÜÊÜá3⁄4®Üá° ×í¨ÜãWÜÙæí¨Üá PÜÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃæà ¨æãvÜx ÓÜÊÜáÓæ¿ÞX¨ÝªÃæ
GíŸá¨Ü®Üã° J²³PæãÙÜÛ¸æàPÜá!
  1948, g®ÜÊÜÄ¿áÈÉ ÓÜÃÜPÝÄ Sbì®ÜÈÉÁáà ÃÝg«Ý¯ ©ÈÉ¿á ÊÜáÔà©WÜÙÜ ®ÜËàPÜÃÜ|
PÝ¿áì ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá WÝí—ài ±Üūݯ ®æÖÜÃÜã ÊÜáñÜᤠWÜêÖÜ ÓÜbÊÜ ÓܨÝìÃ… ±ÜpæàÇ…
AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÊæäÈԨܪÃÜá. ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü Sbì®ÜÈÉ iàOæãàì¨ÝœÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ Pݹ®æàp…
¯«ÝìÃÜPæR ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨æªàPæ? Pæàí¨ÜÅ¨Ü PÝíWæÅÓ… ÓÜÃÜPÝÃܨÜÈÉ WÜêÖÜTÝñæ ÃÝgÂ
ÓÜbÊÜÃÝXÃÜáÊÜ ÎÅà±ÜÅPÝÍ… hæçÓÝÌÇ… AÊÜÃæà¯àwÃÜáÊÜ A—PÜêñÜ ÖæàÚPæ¿áíñæ 2002ÃÜ
WÜágÃÝñ… ÖÜñÝÂPÝívܨÜÈÉ 790 ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá ÖÜñÜÃݨÜÃæ 254 ×í¨ÜãWÜÙÜã ŸÈ¿ÞX¨ÝªÃæ.
B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá3⁄4 ÓæPÜãÂÆÃ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ¯SÃÜ AíQ&AíÍÜÊÜ®Üá° ÊÜáÃæÊÜÞw "WÜágÃÝñ…
×íÓÝaÝÃܨÜÈÉ ÓÝËÃÝÃÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ®Üá° PæãÇæWæç¿áÂÇÝÀáñÜá' Gí¨Üá ÊÜ~ìÓÜáñܤÊæ,
i®æãàÓæçv… Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñܤÊæ. ÖÝWݨÜÃæ 1980Äí¨Ü 95ÃÜÊÜÃæWÜã PÝÎ3⁄4àÃÜ PÜ~Êæ¿áÈÉ
ÓÜÊÜÞ—¿Þ¨Ü 4 ÆPÜÒ ×í¨ÜãWÜÙÜ ÖÜñæ¿á®Üá° H®æí¨Üá PÜÃæ¿á¸æàPÜá? 1947ÃÜÈÉ ¨æàÍÜ
                                                 Fanatics are the rst to betray their
Ë»Üg®æ¿Þ¨ÝWÜ ±ÝQÓݤ®Ü¨ÜÈÉ Íæà.24ÃÜÐÜár ×í¨ÜãWÜڨܪÃÜá. DWÜ AÊÜÃÜ ÓÜíTæ Íæà.1PÜRPæ
                                                 beliefs in order to defend them.
CÚ©¨æ. Cñܤ 1972ÃÜÈÉ Íæà.30ÃÜÑr¨Üª ¸ÝíWÝÉ ×í¨ÜãWÜÙÜá Íæà.7QRÚ©¨ÝªÃæ. EÚ¨ÜÊÜÃÜá                 Proverb
H®Ý¨ÜÃÜá? PæãÇæ¿Þ¨Ü ×í¨ÜãWÜÚWæ ÊÜÞ®ÜÊÜÖÜPÜáRWÜÚÆÉÊæ? ñÜ©ÌÃÜá¨ÜªÊæíŸíñæ ÓÝÌñÜíñÜÅ$Â
Ÿí¨ÝWÜ Íæà.10.4ÃÜÑr¨Üª »ÝÃÜ£à¿á ÊÜááÔÉÊÜáÃÜ ÓÜíTæ Íæà.14PæRàĨæ. ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜì
ÊÜÁãàÊÜޮܨæãÙÜXÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° WÜ|®æWæ ñæWæ¨ÜáPæãívÜÃæ Íæà.18ÃÜÐÜár ÊÜááÔÉÊÜáĨݪÃæ.
  CÐÝrX¿áã ×í¨ÜãWÜÙÜ®Üá° ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊÝ©WÜÙÜá Gí¨Üá PÜÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ÓÜÄÁáà?
AŸáªÇ… ÃæÖÜÊÜÞ®… AíoáÙæ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááí¸æç®Ü ±ÜŻݨæàË¿áÈÉÃÜáÊÜ TÝÂñÜ Ô©ª
ˮݿáPÜ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü oÅÔr¿ÞX ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. B¨ÜÃæ A¨Üá ÊÜááÇÝ¿áí,
±ÝÓÝÌ®…, Agáì®… ÔíW… A¥ÜÊÝ ÇÝÆáÊæà BXÃÜŸÖÜá¨Üá. ×í¨ÜãÊæ䟺 ÊÜáÔà©
A¥ÜÊÝ ÊÜá¨ÜÃÜÓÝ¨Ü oÅÔr¿ÞWÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà?
  EñܤÄÓÜáÊÜÊÜÃÝÃÜá?
                                                  31 ‹fiaÈÏ 2007
                 C   ‹£§WÊ G√‹v‹· ‹–‹ÏW‹ŸÊ‡ B®‹ ‹‚.
                 A ‹Ÿ‹„ C∆…, ÆÊÆ‹±‹‰ ‹fi‘®Ê. B®‹√Ê ±‹ ÕÊ∞ ‹fi¢‹ ÷›WÊ¡·‡ E⁄©®Ê. ∑®‹·P‹· ‹
                ÷‹QRÆ‹Ì¢Ê ”›ø·· ‹ ”›Ã¢‹Ì¢‹ ¬ ‹‰ ∏ʇPÊ?
                 A±‹≥ g ‹·ÏÆÈ ‹·„∆®‹ ‹Æ‹·, A ‹·æ Co»ø· ‹Ÿ‹·. A ‹Ÿ‹· ∏Ê√ÊPÊ ¢‹⁄! g¢ÊWÊ v‹·À·æ.
                ÷ÊÁ”‹„R«ÈÆ‹»… K®‹·£§√‹· ›W‹«Ê‡ 90 PÊ.i. ¢‹„W‹·£§®‹™Ÿ‹·. G¢‹§√‹ ‹fi¢‹ I®‹· Aw
                 ‹·„√‹· AÌW‹·∆. ‹ø·‘’WÊ À·‡ƒ®‹ ®Ê‡÷‹ ¢‹„P‹. ±‹•‹¬ ‹fiv‹· ‹Ì¢Ê ¥›¬À·» v›P‹r√È
                ”‹„b‘®‹√‹·. C±‹≥¢ÊÙ®‹· PÊ.i. Ê·Á ª›√‹ C⁄¿·¢‹·. ‘… ‹··æ&q ‹··æ BX P›|¢Ê„v‹
32 i‡ ‹®‹ Ê·‡»Æ‹ ≤‹‡£ø·»…   X®‹Ÿ‹·.
                 A ‹ŸÊ‡ •Ê√Ê”› Ê·‡ƒ ŒÌv‹…√È.
  CP‹RqrWÊ ‘∆·P‹· ‹ Æ›¬ø·!   A Ê·ƒP‹®‹ ±ÊØ’«ÊÇØøfi®‹»… ÆÊ«Ê‘®‹™ ŒÌv‹…√È 1982√‹»… ”‹ ‹figÕ›”‹˜ ‹Æ‹·∞ A´‹¬ø·Æ‹
                 ‹fiv‹∆· P›«Ê‡g· ”ʇƒ®‹Ÿ‹·. Ê·ÁPÊ«È Œøfi ʉ‡ ±‹ƒa‹ø· ›X®‹·™ A»…¡·‡. C∑∫√‹
                 ‹·´Ê¬ ±Ê ‡ ‹fiÌP‹·√‹ ‹‰ B¿·¢‹·. Æ›∆·R £ÌW‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹ P›∆ ‹·√‹ ”‹·£§®‹ A ‹√‹· A¨P‹Í¢‹
                 ›X ØŒc¢›•‹Ï ‹fiwPÊ„Ìv‹√‹·. 1984√‹»… À ›÷‹ ‹‰ B¿·¢‹·. •Ê√Ê”› Ê·‡ƒ ŒÌv‹…√È,
                a‹·o·P›X pʃ Œøfi ʉ‡ B®‹Ÿ‹·. 1986√‹»… ¥Ê‰…‡ƒv›®‹ ”ÊÁÌpÈ ≤‡o”ÈÏ∑WÈÏWÊ
                ∑Ì®‹· ÆÊ«Ê‘®‹√‹·. Ê·ÁPÊ«È √ʔʄr‡√ÊÌpÈ Ê‰Ì®‹√‹»… Ê·‡Æʇg√È BX PÊ∆”‹PÊR
                ”ʇƒ®‹. pʃ ±‹‚ vÊØ“ø·«È CÆ‹„œ√ÊÆÈ’ P‹Ì±‹Øø·»… PÊ∆”‹ ‹fiv‹¢Ê„v‹X®‹Ÿ‹·. B®‹√Ê
                ؇Æʇƛ®‹√‹„ ®‹±‹≥ ›®‹√Ê vÊÁ ʉ‡”ÈÏ ‹fiv‹·¢Ê§‡ÆÊÌ®‹· Ê·ÁPÊ«È ÷Ê®‹ƒ”‹ ¢Ê„v‹X®‹.
                                          ∞
                pʃ ±‹•‹¬ ‹Æ‹·∞ ÷Êa‹·c ‹fiw®‹Ÿ‹·. ®‹ ‹ ±‹®›•‹ÏW‹Ÿ‹Æʇ ”ʇÀ”‹¢Ê„v‹X®‹Ÿ‹·. ÷ÊÁ”‹„R«ÈÆ‹»…
                90 PÊ.i. ¢‹„W‹·£§®‹™ BPÊ, 1989√‹ ʇŸÊWÊ 55 PÊ.i.WÊ C⁄®‹Ÿ‹·!
                 ±‹•‹¬©Ì®›X ®Ê‡÷‹®‹ ¢‹„P‹ ʇÆÊ„‡ C⁄¿·¢‹·, B®‹√Ê ®Ê‡÷‹‘ߣ ÷‹®‹WÊqr¢‹·.
                 1990, ¥Ê∑ ‹ƒ 25√‹Ì®‹· ∏ÊŸ‹XÆ‹ h› ‹ I®‹„ ‹√Ê W‹ÌpÊ ”‹· ‹fiƒWÊ ‹·ÆÊø·«Ê…‡
                       ™
                P‹·‘®‹· π®‹Ÿ‹·. ¢‹·¢‹·ÏbQ¢Ê’ BW‹À·”‹· ‹ ʇŸÊWÊ A ‹Ÿ‹· ±‹ ˛›◊‡Æ‹ ‘ߣø·»… π©™ ®‹Ÿ‹·.™
                F‘√‹„ C√‹»∆…. Æ›w À·w¢‹ ‹‰ ØÌ¢‹· ÷Ê„‡X¢‹·§. G–Êr‡ ±‹ ø·¢‹∞ ±‹or√‹„ ”‹ƒ±‹w
                            ≥
                ”‹«›W‹»∆…. PÊ„ÆÊWÊ B”‹¢Ê WÊ ”›X”‹«›¿·¢‹·. A»… P‹Í¢‹P‹ E‘√›o Æ›Ÿ‹ ‹Æ‹·∞ hÊ„‡w”‹· ‹
                 ‹·„∆P‹ pʃ ø·Æ‹·∞ E⁄‘PÊ„Ÿ‹¤∆· ±‹ ø·£∞‘®‹√‹·. B®‹√Ê ©‡ZÏ P›∆®‹ ‹√ÊW‹„
                ®Ê‡÷‹PÊR B ‹·…gÆ‹P‹ ±‹‰√ÊÁPÊøfiW‹®Ê‡ C®‹™ P›√‹|, pʃ ø· À·®‹·⁄WÊ £‡ ‹ ÷›Ø(Brain
                ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /198                                  ∏Ê¢‹§«Ê gW‹¢‹·§ /199

injury)øfiX¢‹·§. ÷‹Í®‹ø·P‹„R B[›¢‹    ›X¢‹·§. pʃ i‡ ‹Ì¢‹ ÷Ê| ›®‹Ÿ‹·. øfi√‹Æ‹„∞   nasia", "Mercy killing", "Assisted suicide"W‹Ÿ‹·     À ›®‹®‹ À–‹ø·W‹Ÿ›®‹ ‹‚.
W‹·√‹·£ ”‹®‹Ì¢›®‹Ÿ‹·. ®Ê‡÷‹ ¢‹„P‹ ‹Æ‹·∞ C⁄”‹∆· ‹fiw®‹ ±‹•‹¬, ∑ƒ‡ ®‹ ‹ ±‹®›•‹ÏW‹Ÿ‹   Jo·r 23 Ê„P‹®‹™ Ê·W‹Ÿ‹· ®›S«›®‹ ‹‚. À ›®‹ a‹·Æ› ‹}Êø· À–‹ø· ›¿·¢‹·.
”ʇ ‹ÆÊ ÷›W‹„ ‹·√‹⁄ ±‹ ˛› ‹”ÊWÊ ¢‹√‹∆· AÆ‹·”‹ƒ‘®‹ ‹fiW‹ÏW‹Ÿ‹· BPÊø·Æ‹·∞ ՛Ջâ‹ ›X
                 ß                           ¥Ê‰…‡ƒv›®‹ W‹ ‹Æ‹Ï√È BX√‹· ‹ A Ê·ƒP‹®‹ A´‹¬P‹“ h›hÈÏ ›P‹√È ∑·–È ”‹÷Ê„‡®‹√‹
FÆ‹ WÊ„⁄‘®‹ ‹‚. ÊÁ®‹¬√‹ À√‹·®‹≠ Ê„P‹®‹™ Ê· ÷‹„w®‹ Ê·ÁPÊ«È Œøfi ʉ‡ 10         hÊ∏È ∑·–È ”‹√‹P›√‹ 2003√‹»… À´Ê‡ø·P‹ ʉ̮‹Æ‹·∞ h›ƒWÊ ¢‹√‹· ‹ ‹·„∆P‹ P‹Í¢‹P‹
∆P‹“ v›∆√È ±‹ƒ÷›√‹ ‹ÆÊ∞‡ÆÊ„‡ ±‹vÊ®‹, B®‹√Ê pʃ ø·Æ‹∞∆…. ”‹· ‹fi√‹· G√‹v‹„ ‹√Ê     E‘√›o Æ›Ÿ‹ ‹Æ‹·∞ ¢ÊWÊø·· ‹‚®‹PÊR ¢‹vÊ÷›Q®‹√‹·. ""∑®‹·P‹· ‹ ÷‹QR''W›X ÷Ê„‡√›v‹·£§®‹™
£ÌW‹Ÿ‹·W‹Ÿ‹ P›∆ PÊ„‡ ‹fi®‹»…®‹™ pʃ ‹·∆W‹∆·, HŸ‹∆·(sleep-wake cycle)           ‹√‹ ±‹√‹ ‹P›∆¢‹·§ ‹◊‘®‹√‹·. B®‹√Ê Ê·ÁPÊ«È Œøfi ʉ‡ A Ê·ƒP‹®‹ ”‹·≤ ‡Ì PÊ„‡pÈÏÆ‹
±› √‹Ìº‘®‹√‹„ ±‹ ˛Ê ∑√‹»∆…. B÷›√‹ Æ›Ÿ‹ ‹Æ‹·∞ AŸ‹ ‹w‘ BPÊø· ®Ê‡÷‹ ‹Æ‹·∞          Ê„√Ê ÷Ê„‡®‹√‹·. ¥Ê‰‡…ƒv› ”‹√‹P›√‹®‹ À´Ê‡ø·P‹ ‹Æ‹·∞ ”‹ÌÀ´›Æ‹∏›◊√‹ GÌ®‹·
i‡ ‹Ì¢‹ ›Xv‹· ‹ ±‹ ø·¢‹∞ ‹fiv‹«›¿·¢‹·. PÊ„ÆÊWÊ ‹·ÆÊWÊ P‹√Ê®‹·PÊ„Ìv‹· ∑Ì®‹√‹·.     ]„‡—‘®‹ ”‹·≤ ‡Ì PÊ„‡pÈÏ, ∑®‹·P‹· Æ‹√‹P‹”‹®‹ÍÕ‹ ›X√‹· ‹‚®‹ƒÌ®‹ pʃ ø· P‹Í¢‹P‹
BPÊWÊ ±‹ƒa‹ø·À√‹· ‹ ”‹ßŸ‹, ±›PÈÏW‹⁄WÊ∆… P‹√Ê®‹·PÊ„Ìv‹· ÷Ê„‡®‹√‹·. ÷›W›®‹√‹„      E‘√›o ‹¬ ‹”Êßø·Æ‹·