Diapositiva 1 by HC120913074859

VIEWS: 0 PAGES: 29

									Reflexions i resum
 tendències 2010
  Roda de premsa, Ca’l Bisbe,
     28 de juny 2011
             Temps de discerniment,
             temps de crear

 “Surt de la teva terra i de la casa del teu
 pare i vine cap a la terra que et
 mostraré…”(gn, 12)

Anàlisi: què ens està passant?
Reflexió: cap on hem d’anar?
Motivació: tenim capacitats, tenim
inquietuds
          Temps de discerniment,
          temps de crear

 Des d’on?


Una mirada del context social
El servir des de la dimensió
comunitària i relacional
Dimensió de la denúncia social
                      Context social


El nombre de persones ateses ha estat
799.
El nombre de respostes d’intervenció i
acollida han estat 2.226.
 No ha augmentat el núm. de persones ateses, si en canvi s’han vist
 augmentades les intervencions fetes en cada persona/família per la
 gravetat de la seva situació.
 A nivell general, la intervenció es fa més a llarg termini ja que les
 persones no arriben a trobar sortides que li permetin, de forma
 autònoma, continuar la seva vida, sense ajuts de serveis i entitats com
 Càritas.
                          Context social

Aquesta atenció ha quedat desglossada amb l’atenció
simultània en els següents programes:
 Persones ateses als diferents programes
 Programa d’Acció de Base/Atenció     799    Les persones que
 Primària
                           estan més excloses de
 Servei d’alimentació de les parròquies  2051
                           l’atenció dels serveis
 Programa d’Orientació i Intermediació   934
 Laboral                       públics són: els no
                           empadronats o amb un
 Programa d’Immigració i Formació     322
                           temps inferior a
 Taller prelaboral Mestral         118
                           l’establert per a rebre
 Infància i joventut (reforç escolar i   277
 centres oberts)                   ajuda, immigrants en
 Allotjaments Alternatius (Cases      206
                           situació irregular i
 d’acollida i Pis d’estada temporal d’es       persones sense llar.
 Castell)
 Altres serveis específics (Curs Capi,   20
 contraprestació de menors...)
                         Context social
Acció de base. Recursos aplicats
 Les persones i famílies són més demandants ja que no poden fer front a les
principals necessitats bàsiques (aliments, roba, mobles, subministres de la llar...).
                          Context social
 Acció de base. Respostes en ajudes econòmiques directes
 Per ordre d’importància les necessitats bàsiques més demandades són:
Alimentació, habitatge, roba/calçat, transport, despeses sanitàries, treball,
assumptes legals i d’estrangeria, formació acadèmica o social, suport psicològic
                    Context social


Persones ateses. Serveis i ajudes aplicades
                Els serveis principals són:
Ajudes econòmiques: 581, 26% •Visites a domicili
               •Acompanyaments
Ajudes en espècie: 1196, 54% •Tallers
Serveis i atencions: 449, 20% •Informació, orientació i
                   assessorament

TOTAL: 2.226             •Derivacions
                   •Altres intervencions
  (340 intervencions més respecte  (mediacions, dinar a CA, dutxa
                   i rentadora,
      el 2009, 18%)       contraprestacions...)
                              Context social

 Acollida i atenció primària. Edats
               menys 18;
          més 65; 7; 3; 0% 18-24;
                                El col·lectiu més
           1%       61; 8%         representat és de 18 a 45
                               anys, representen un 77% de
     46-64; 239;                    les persones ateses. És, per
       30%
                               tant, la franja
                               majoritàriament en edat
                       25-35; 352;
                         44%     laboral.
      36-45; 198;
       25%
                               Cada cop s’atenen a
                               joves que no han acabat els
                               estudis i no han tingut,
                               encara cap feina.

També, un gruix important de persones en edat adulta (46-64 anys) i
amb dificultats per tornar a tenir una feina.
                          Context social
Situació documental

           espanyols
            40%          Situació regular
                          44%
               Situació irregular
                  16%
Immigrants en situació   regular i sense feina o amb pocs recursos
econòmics (44%).
Important nº de persones amb situació irregular  (16%) i que la
falta d’ingressos no permet fer el reagrupament familiar. Existència
de casos d’immigració sobrevinguda.
El nombre d’espanyols puja progressivament.
                                    Context social

Situació laboral
                salari membre,
                  38, 5%                  Augmenten les persones
            estalvis, 18,                   ateses amb ingressos mínims
      baixa laboral, 2%
 jubilació 1%
        32, 4%            atur , 73,          corresponents a ajudes i
                       10%
                                     beques (65%). Fruit d’un
                             economia
                             submergida,   esgotament del període
                             100, 13%
   sense
  ingressos,
                                     d’atur i passant un altre
  200, 27%                               tipus de prestacions socials.
                                     Un 27% de
                         ajudes, 285,
                          38%         persones/famílies no reben
                                     cap ingrés econòmic.
                                     Els membres que
                                     treballen representen un 9%.
                                     Un 13% ho fan en economia
                                     submergida.
                       Context social
Cases d’Acollida Maó i Ciutadella
 Persones
 acollides       193
 Augmenten les persones en edats     Indicació de majors dificultats
compreses entre 25 i 45 anys (63%).    actuals per a trobar feina i poder
                     independitzar-se dels serveis
 Ha augmentat la població acollida    socials.
amb baixa formació bàsica, la qual ha
d’afrontar més obstacles a l’hora de la  Més d’un 75% són persones
inserció laboral.             desocupades, que reben un subsidi ,
Contrasta amb l’augment del temps    que no tenen ingressos, o reben uns
d’estada al servei. Representa que no   ingressos molt baixos via pensions o
actua com a servei d’urgència sinó com  rendes mínimes.
a estada temporal a mig termini.
                      Context social
Cases d’Acollida Maó i Ciutadella

Aquest recurs s’utilitza per a tot tipus de problemàtica, no tan sols
per les persones sense llar, sinó que també per a persones que no
responen al perfil de la casa.
Moltes dificultats per a realitzar insercions laborals fent que les
estades a la casa siguin més llargues. Durant l’estiu hem tingut més
llista d’espera que la prevista i açò ha fet que gent dormís al carrer, a
causa del poc treball i les dificultats de trobar una col·locació. Hem
hagut d’augmentar les beques a Mestral per aquests casos.
Derivacions de persones amb problemes de salut mental, les quals
molt sovint es desconeix si prenen medicació, i quina pot ser la seva
capacitat per a conviure amb altres persones a la casa.
                     Context social
 Tres quartes parts de la família humana està en la més profunda
 pobresa.
 Baixada de la despesa social i de la protecció social.

 Augment dels desnivells socials. Reduccions del 20% d’ajudes socials
 a les administracions locals. Reducció 10% d’ajudes socials, laborals i
 formatives al Cime.


  Atur.
                              Context social

Dificultats familiars

   Famílies immigrants que han de retornar sense voler-ho, quan ja s’havien integrat en
    la nostra societat.

   Joves que havien iniciat el procés d’emancipació i han de retornar a casa dels pares per
    resoldre les dificultats econòmiques.

   Famílies que mai s’haurien pensat que recorrerien a una entitat social i que s’han vist
    obligades a fer-ho per necessitat.

   Augmenten les persones en situació de cronicitat, dependència i discapacitat (4%).
   Famílies i persones en situació de vulnerabilitat moderada o greu per incapacitat de fer
    front a les despeses bàsiques: alimentació, habitatge i subministraments degut a la
    duresa de les situacions que pateixen (més del 90%): atur, dificultats d’inserció, pocs
    ingressos o sense ingressos, treballs precaris i irregulars ...
                El servir des de la dimensió
                comunitària i relacional

Servei d’orientació laboral
 Més persones que acudeixen al servei i que presenten un bon nivell
d’empleabilitat, coneixen els recursos de l’entorn i fan recerca activa de
feina, però troben dificultats per accedir-hi.
El recurs de la feineteca per a les persones més autònomes en la
recerca activa de feina.
 Cursos i tallers becats (suport domiciliari, horticultura ecològica,
dinamització lingüística, informàtica, ...
Fer prendre consciència a les empreses del paper de l’economia
social i de les bonificacions a l’hora de contractar persones en situació
de risc d’exclusió social.
              El servir des de la dimensió
              comunitària i relacional

Infància i Joventut: Reforç escolar

    Al·lots i al·lotes participantes   115
    Voluntaris i voluntàries dedicats  43

Centres oberts

                 Menorca
    Al·lots i al·lotes      142
     Voluntariat        36
                      El servir des de la dimensió
                      comunitària i relacional

Interculturalitat i ciutadania

ACOLLIDA i FORMACIÓ BÀSICA (tallers d’integració a Maó i a Ciutadella.
FORMACIÓ OCUPACIONAL DE CAPACITACIÓ LABORAL.
SUPORT I ATENCIÓ A ASSOCIACIONS IMMIGRANTS.
SENSIBILITZACIÓ SOBRE EL FET MIGRATORI.
                              TALLERS I CURSOS
PARTICIPANTS
                              Tallers d’integració    34
Tallers d’alfabetització i castellà  52          Curs Formació       1
Tallers de català           110          ocupacional
Tallers d’anglès           45
Tallers d’informàtica         54   ACCIONS SENSIBILITZACIÓ
Tallers de manualitats        17   Suport a associacions       13 associacions/ 64
                       immigrants            accions
Tallers de costura          14
                       Taller de sensibilització a les  25 alumnes
Taller Ens coneixem          15   escoles: Històries de vida
Curs Suport Domiciliari        15
                       Participació en comissions    14 comissions
                       tècniques
                El servir des de la dimensió
                comunitària i relacional

 Taller Mestral: Intervenció social i laboral
        PATICIPANTS
                         118
        INSERCIÓ LABORAL         13
        REPARACIÓ JUVENIL         6
        BECA     46  RMI      63

 Projecte reconegut pel seu gran valor social i humà.
Augment del temps d’estada en els diferents tallers.
 Més persones derivades des de la Comissió de RMI del Consell
Insular.
Tasques de sensibilització ambiental en gestió de residus i consum
responsable.
La gestió de l’Ecoparc i el punt verd d’Alaior amb treballadors/es
d’inserció.
               El servir des de la dimensió
               comunitària i relacional

 Iniciatives d’Economia social i solidària
 Arbres d’Algendar. Contribuir a la conservació del patrimoni
etnobotànic de Menorca. Iniciativa d’economia social que integra
objectius socials i objectius mediambientals.
 Botigues solidàries.
 Empresa d’inserció TIV Menorca. Presència del TIV a nivell estatal,
europeu, ...
El tercer sector social de les Illes Balears.
Convenis de col·laboració.
Suport d’empreses que es solidaritzen amb Càritas.
                   El servir des de la dimensió
                   comunitària i relacional

Voluntariat i Sensibilització: Grups de suport i
acompanyament comunitari
 Les parròquies, punts importants d’acollida de persones de risc i d’atenció a les
necessitats bàsiques.
Servei d’aliments.
 Grups d’animació a les persones immigrades: atenció primària, espais de
convivència i amistat.
 Sensibilització comunitària : servei de bossa de feina, reforç educatiu.
 Les parròquies de Ciutadella acullen reforç escolar, tallers i cursos per a les
persones immigrades.


 Gent Gran        Acompanyaments a residències d’ancians.
            Visitadors de gent gran.
             Grups de manualitats per afavorir la psicomotricitat.
                  Dimensió de la denúncia social Persona
      La persona necessita reconeixement productiu

 Isaïes, 52. “Danseu, ruïnes de Jerusalem, alceu totes el crit d’alegria: el
  senyor ha consolat el teu poble, ha redimit Jerusalem.”


     Sensibilització i comunicació: presència en mitjans, llavors d’esperança,
     campanyes institucionals, programa de ràdio a la Cope i Onda Cero...
     Campanyes de solidaritat amb Haití, projectes de reconstrucció a
     Jacmel i a la zona fronterera amb República Dominicana.
     Campanyes d’emergència a Xile, Pakistan...
                                Dimensió de la
                                denúncia social


  Urgeix un canvi de sentit.
      Que tot giri entorn de la vida de l’ésser humà.
      On tot estigui al servei de les persones i en harmonia amb la naturalesa.

   Populorum progressio, 20
      “On les persones puguin gaudir del vertader desenvolupament que és el pas d’unes
      condicions de vida manco humanes a unes condicions de vida més HUMANES.”

  Dimensió comunitària :
    Presència i compromís en els darrers, ressona en cada una de les Càritas Parroquials.
    El testimoni de presència d’Església a nivell local, nacional i mundial és admirable.
    El rescat dels recursos comuntaris. Recerca de major capital relacional de les comunitats
    cristianes.
    La crida de les Càritas que en moments d’urgència i assistència, de continuar amb la
    promoció.
             Serveis generals i
              Memòria 2009
              administració

RECURSOS HUMANS             Personal
      Voluntariat  contractat

  Homes    44      18

  Dones   316      50

  TOTAL   360      68
                 Dades i tendències
                  Memòria 2009
                  Àrea social

 Despeses

           DESPESES 2010
ÀREA SERVEIS GENERALS             472.239,33
ÀREA SERVEIS SOCIALS             727.545,68
AREA VOLUNTARIAT FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ  67.911,57
ÀREA ECONOMIA SOCIAL I MEDI AMBIENT      800.027,61
ÀREA BOTIGUES SOLIDARIES           253.232,47
ÀREA COOPERACIÓ                231.588,32

TOTAL DESPESES                2.552.544,98
                Serveis generals i
                 Memòria 2009
                 administració

 Ingressos

INGRESSOS 2010

AJUNTAMENTS               166.562,40
FSE / IRPF               504.268,04
FONS PROPIS DE CARITAS         158.218,87
CONVENIS PRIVATS            202.447,93
CIME / CAIB               456.809,18
ECONOMIA SOCIAL             668.343,09
PRESTACIONS DE SERVEIS         187.081,66
CAMPANYES EMERGENCIA / COOPERACIÓ    231.588,32

TOTAL INGRESSOS             2.575.319,49
                          Serveis generals i
                           Memòria 2009
                           administració

                INGRESSOS    2010

           D'on venen els recursos que arriben a Càritas

            PRESTACIONS       CAMPANYES
             DE SERVEIS       EMERGENCIA      AJUNTAMENTS
             187.081,66      COOPERACIÓ       166.562,40
               7%         231.588,32        6%
                          9%

ECONOMIA SOCIAL
  668.343,09
   26%
                                      FSE / IRPF
                                      504.268,04
                                        20%
                                   FONS PROPIS DE
                                    CARITAS
                        CONVENIS PRIVATS    158.218,87
         CIME / CAIB
                          202.447,93       6%
          456.809,18
           18%               8%
                             Serveis generals i
                               Memòria 2009
                              administració

                   DESPESES 2010

              On van els recursos que arriben a Càritas


         ÀREA BOTIGUES     ÀREA COOPERACIÓ
          SOLIDARIES       231.588,32      ÀREA SERVEIS
          253.232,47        9%         GENERALS
            10%                    472.239,33
                                   19%
ÀREA ECONOMIA
 SOCIAL I MEDI
  AMBIENT
  800.027,61
   30%


                                  ÀREA SERVEIS
                                   SOCIALS
                                   727.545,68
                                     29%
             AREA VOLUNTARIAT
               FORMACIÓ I
              SENSIBILITZACIÓ
                67.911,57
                 3%
TREBALLAM PER LA JUSTÍCIA

								
To top