economic si servicii publice si amendamentele consilierilor locali by Y8v30ga

VIEWS: 0 PAGES: 43

									                       ROMÂNIA
                    JUDEŢUL VRANCEA
                    CONSILIUL LOCAL
                   AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
                      HOTĂRÂRE
    privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale
     şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012      Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
    - analizând proiectul de hotărâre îniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se
propune stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012, raportul întocmit de Direcţia
economică înregistrat la nr 25378/18.05.2011,
    - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, investiţii, liberă iniţiativă,
economic şi servicii publice şi amendamentele consilierilor locali;
    - având în vedere prevederile art.287 şi 292 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificarile şi completările ulterioare, prevederile punctelor 222, 224 si 290^1 din HGR nr. 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul fiscal 2010;
    - în baza art. 36 alin (1) , alin. (2), lit. „b” şi alin (4) lit „c”, precum şi în temeiul art.
art.45 alin. (2) lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare,


                       HOTĂRĂŞTE:


       Art. 1 (1) Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012, conform punctului I din
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           (2) Impozitul pe clădiri persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare prevazută la art. 251 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, care este de 0,1 % şi se aplică asupra valorii impozabile a clădirii, prevăzută la
Cap. II, art.251 alin. (3), din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, înmulţită cu
suprafaţa construită desfăşurată şi aplicarea unui coeficient de corecţie pe zone, care pentru Municipiul
Focşani este de 2,40 zona A, 2,30 zona B, 2,20 zona C şi 2,10 zona D .
1. Noţiunea de clădire cuprinde orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul    acestuia,
  indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe    încăperi ce pot servi la
  adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale,      instalaţii, echipamente şi altele
  asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia    sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de
  materialele din care sunt construite. Încăperea  reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri.
2. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor
  tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând
  suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite,
  iar in cazul apartamentelor suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea
  suprafeţei utile cu un coeficient de transformare de 1,20.
3. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,
  coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.
4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
     a. cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
       fiscal de referinţă;
     b. cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani      inclusiv,
       la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
5. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri     pătraţi,
  valoarea impozabilă se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau        fracţiune din
  aceştia.
6. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare
  sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră
  ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
7. Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri,
  majorat după cum urmează:
 a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
 b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
 c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
        Nu intră sub incidenţa acestei majorări persoanele fizice care deţin în proprietate
 clădiri dobândite prin succesiune legală.
        În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu,
 impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum
 rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
8. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe
  clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei
  în care clădirea a fost dobândită sau construită.
9. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului,
  impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a
  lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.
10. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri
  existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care
  a fost finalizată modificarea.
11. Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, în conformitate cu
  prevederile art. 254 alin. (7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
  completările ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra
  clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în
  litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al
  celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data
  de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se
  face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei
  publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat
  sunt nule de drept.
12. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre
  proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în
  proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare
  proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.
13. Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie
  inclusiv.
14. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau
  juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care
  contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-
  teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
15. Impozitul pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în
  care este amplasată clădirea.

            (3) Impozitul pe clădiri persoane juridice se calculează astfel:
a) prin aplicarea cotei de impozitare prevazută la art. 253 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinsă între 0,25% şi 1,5% inclusiv, asupra valorii de
inventar a clădirii, şi care pentru Municipiul Focşani se stabileşte astfel:
    - a1) 1,5% pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice;
    - a2) 0,5% pentru fiecare dintre imobilele aparţinând agenţilor economici care se asociază cu
    Municipiul Focşani în vederea desfacerii de produse agroalimentare prin magazine economat şi se
    aplică asupra valorii de inventar a clădirii;
b) prin aplicarea cotei de impozitare prevazute la art. 253 alin. (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice care nu
au fost reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă, cuprinsă între 5% şi 10% şi care
pentru Municipiul Focşani se stabileşte astfel:
    - b1) 8 % pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice care nu au fost reevaluate în ultimii 3
    ani, anteriori anului fiscal de referinţă, respectiv în perioada 2009-2011, care se aplică la valoarea
    de inventar a clădirii înregistrată în contabilitate, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima
    reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota
    impozitului pe clădiri este de 1,5%;
    - b2) 10 % pentru persoanele juridice care nu au efectuat nici o evaluare a clădirii din anul
    1998,care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitate până la sfârşitul
    lunii în care s-a efectuat prima reevaluare;

1. Impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului
sau al municipiului în care este amplasată clădirea.
2. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât
cale de drept public, în conformitate cu prevederile art. 249 alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
3. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în
contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul clădirii la care au
fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către
locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor
executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării
lucrărilor respective.
4. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă
se reduce cu 15% .
5. În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a
clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea
proprietarului - persoană juridică.
6. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia
se aplică următoarele reguli:
  a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
  b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a
clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor
legale în vigoare;
  c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe
clădiri este datorat de locator.
7. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în
rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării.
8. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota
impozitului pe clădiri stabilită de consiliul local se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în
contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac
excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii.
În cazul clădirii care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea de inventar a
clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului. După reevaluare, dacă în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal prin procesul-verbal încheiat în urma şedinţei Consiliului de Administraţie s-a
aprobat noua valoare a clădirii ca urmare a efectuării reevaluării şi aceasta a fost înregistrată în
contabilitate, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a
clădirii. Sunt considerate ca fiind reevaluate şi clădirile la care s-au executat lucrări de reconstruire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
9. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe
clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în
care clădirea a fost dobândită sau construită.
10. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului,
impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a
lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.
11. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri
existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a
fost finalizată modificarea.
12. Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, în conformitate cu
prevederile art. 257 alin. (7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu
are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului
local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul
fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în
care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se
înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
13. Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
14. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care
contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
15. Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit sunt prevăzute la art.250 din Legea nr.571/2003,
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
            (4) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi
de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului,
conform încadrării făcute de consiliul local, după cum urmează:
  a) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă
    terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
    exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. III, art.258 alin. (2) din anexa 1,
    care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  b) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
    folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
    suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. III, art.258
    alin. (4) din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar acest rezultat se
    înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului II al Municipiului Focşani,
    coeficient care este egal cu 4.
    Ca excepţie în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul
pe teren se calculează conform prevederilor lit b) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele
condiţii:
      1. au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
      2. au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
        activitate prevăzut la punctul 1;
    În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat
de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform lit a).
   c) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. III, art.258 alin (6) din
anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, înmulţită cu coeficientul de corecţie
corespunzător rangului II al Municipiului Focşani, respectiv: 2,40 zona A, 2,30 zona B, 2,20 zona C si
2,10 zona D .

1. Impozitul pe teren, precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau
al municipiului în care este amplasat terenul.
2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, în conformitate cu prevederile art.256 alin
(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte
taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
3. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar
datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile
individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul
pentru terenul respectiv.
4. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia,
impozitul pe teren se datorează de locatar.
5. În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe
teren este datorat de locator.
6. Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de
întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.
7. Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect transferul
dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând
cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra
terenului.
8. Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an
sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se
modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.
9. Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se modifică pentru întregul
teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care a intervenit această modificare.
10. Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, în conformitate cu
prevederile art.259 alin (6^1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu
are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului
local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul
fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în
care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se
înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
11. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
12. Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care
contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.
13. Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit sunt prevazute la art.257 din Legea nr.571/2003,
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

           (5) Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul
mijlocului de transport.
   a) În cazul autovehiculelor cu tracţiune mecanică, impozitul pe mijlocul de transport se
     calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200
     de cm^3 sau fracţiune din aceasta cu suma prevăzută la Cap. IV, art.263 alin. (2) din anexa
     nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   b) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele,
     motoretele şi scuterele respective.
   c) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de
     12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la
     Cap. IV, art. 263 alin. (4) din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   d) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport
     marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
     mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. IV, art.263
     alin.(5) din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   e) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
     autovehicule prevăzută la pct 4.4, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma
     corespunzătoare prevăzută la Cap. IV, art.263 alin. (6) din anexa nr.1 care face parte integrantă
     din prezenta hotărâre.
   f) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
     corespunzătoare prevăzută la Cap. IV, art.263 alin. (7) din anexa nr.1 care face parte integrantă
     din prezenta hotărâre.

1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România
datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport.
2. Impozitul asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
3. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. În cazul în care contractul de
leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat
de locator.
4. În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul asupra mijlocului
de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de
transport a fost dobândit.
5. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din
evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală, impozitul
asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a
lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.
6. Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, în conformitate
cu prevederile art.264 alin. (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra
mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale
aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul
de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc
înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se
înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
7. Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi
30 septembrie inclusiv.
8. Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de
transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul
datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi
până la sfârşitul anului fiscal respectiv. În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care
depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii au obligaţia
să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
  a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
  b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a
aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare
celei în care expiră înmatricularea.
9. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în
care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este
datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul
pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
10. Mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute la art.262 din Legea
nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

            (6) Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de
construire şi a altor avize asemănătoare sunt stabilite în sumă fixă anuală şi sunt prevăzute la Cap. V,
art. 267 alin. (1) - (13), din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

1. Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie trebuie să plătească taxa
pentru eliberarea acesteia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale
înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.
2. Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize
asemănătoare stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli:
  a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită
avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
  b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la
data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o
declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale;
  c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea
lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are
obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
  d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară
datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea
administraţiei publice locale.
3. În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de
construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii prevăzute la Cap. II, art. 251 alin.(3)
din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 4. Activitatile pentru care nu se datorează taxă sunt prevăzute la art.269 din Legea nr.571/2003, privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

           (7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate
economică şi a altor autorizaţii similare sunt prevăzute la Cap. V, art. 268 alin. (1) –(5) din anexa nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  a) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este
    prevazută la Cap. V art. 268, alin. (1) din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
    hotărâre.
    Autorizaţiile se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor.
    Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei.
  b) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este prevazută la Cap. V, art. 268 alin.
    (2) din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
  c) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
    planuri, deţinute de consiliile locale, este prevazută la Cap. V, art. 268 alin. (3) din anexa nr.1 care
    face parte integrantă din prezenta hotărâre .
  d) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este este prevazută la Cap. V, art. 268 alin. (4)
    din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  e) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia
    naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în
    clasa 5530 - restaurante şi 5540 - baruri, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau
    municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau
    standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
    desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de către consiliile locale în sumă de până la
    3.615 lei. La nivelul municipiului Focşani, această taxă este prevăzută la Cap. V, art. 268 alin. (5)
    din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

1. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află
amplasată unitatea sau standul de comercializare.
2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se achită
integral pentru tot anul în curs, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la
sfârşitul anului fiscal, respectiv pentru unităţi cu activitate permanentă sau sezonieră.
3. Pentru unităţile nou înfiinţate, cererea pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, însoţită de documentaţia necesară, se depune la Primăria Municipiului Focşani până
la finele lunii în care s-a înfiinţat unitatea de alimentaţie publică, iar majorările de întârziere se datorează
începând cu data de întâi a lunii următoare infiinţării unităţii.
4. În cazul unităţilor cu activitate sezonieră, cererea pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică, însoţită de documentaţia necesară se depune la Primăria Municipiului
Focşani până la finele lunii în care a început activitatea, iar majorările de întârziere se datorează începând
cu data de întâi a lunii următoare începerii activităţii. Autorizaţia de funcţionare pentru unităţile cu
activitate sezonieră se eliberează doar pentru anul în curs.
5. Cererea pentru viză anuală, însoţită de documentaţia necesară se depune la Primăria Municipiului
Focşani până la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, dată după care se percep majorări de întârziere. În
cazul autorizaţiilor eliberate pentru unităţi cu activitate sezonieră, majorările de întârziere se datorează
începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activităţii.
6. Taxa pentru eliberarea /viza anuală a autorizaţiei privind desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică
nu se restituie chiar dacă autorizaţia a fost suspendată sau anulată, după caz.
7. Taxa pentru viză anuală nu se percepe, în cazul autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, pentru care s-a solicitat, până la data de 31 ianuarie 2012, suspendarea activităţii de
alimentaţie publică pe întregul an caledaristic sau anularea acesteia. În situaţia în care se solicită anularea
autorizaţiei ulterior datei de 31 ianuarie 2012, nu se percepe taxa de viză, dacă solicitantul prezintă
documente doveditoare din care să rezulte că activitatea unităţii respective a încetat anterior datei de 31
ianuarie 2012.
8. Orice menţiune în autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se va efectua la
solicitarea scrisă a titularului autorizaţiei, care are obligaţia de a declara la Primăria Municipiului Focşani
atât modificările care au intervenit, cât şi încetarea activităţii unităţii respective, în termen de maximum
15 zile calendaristic de la apariţia acestora.
9. Pentru efectuarea de modificări/completări în autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, la cererea titularului precum şi pentru eliberarea la cerere a unei copii legalizate în locul
autorizaţiei pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate, cu specificaţia ”conform cu originalul “
consemnata de către serviciul de specialitate din cadrul primăriei taxa este de 10% din taxa stabilită
pentru eliberarea autorizaţiei. În cazul solicitării modificării suprafeţei structurii de vănzare până la data
de 31 ianuarie 2012, taxa de viză este corespunzătoare noii suprafeţe a structurii. În situaţia în care
solicitarea pentru modificarea suprafeţei structurii de vînzare se înregistrează la Primăria Municipiului
Focşani ulterior datei de 31 ianuarie 2012, taxa de viză datorată va fi la nivelul corespunzător taxei
pentru suprafaţa structurii de vânzare înscrisă în autorizasţie şa data de 31 ianuarie 2012.
10. Funcţionarea fără autorizaţie eliberată de Primarul Municipiul Focşani sau fără viza anuală a acesteia,
a oricărui exerciţiu comercial a cărui activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din
economia naţională - CAEN, actualizate potrivit Ordinului nr.337/2007 al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică, în clasa - 5610 restaurante şi în clasa - 5630 baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor , constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

           (8) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea
unei cote cuprinsă între 1% şi 3%, la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate realizate pe bază de
contracte, potrivit art 270 alin (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, care pentru Municipiul Focşani se stabileşte la 3% şi se aplică la valoarea din
contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugată;
1. Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract
sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul
articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă
scrise şi audiovizuale.
2. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
4. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi
obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
5. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

           (9) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru
reclamă sau publicitate cu suma prevazută la Cap VI, art. 271 alin. (2) din anexa nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

 1. Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate
într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al
autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj
respectivă.
2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni
sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.
 4. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în
patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.
5. În situaţia în care afişajul în scop de reclamă şi publicitate este amplasat în cursul anului, taxa se
datorează începând cu luna următoare celei în care s - a eliberat autorizaţia de construire.
6. Taxa datorată se dă la scădere de la data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabiulul a depus
cererea prin care pe propria răspundere renunţă la acestă modalitate de afişaj în scop de reclamă şi
publicitate.
7. Contribuabilii care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate au
obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la Serviciul de impozite şi taxe locale, până la data de 31
ianuarie a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la data eliberării autorizaţiei de construcţie, după caz,
potrivit modelului prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
8. Situaţiile pentru care nu se datorează taxa sunt prevăzute la art.272 din Legea nr.571/2003, privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

            (10) Impozitul pe spectacole se calculează astfel:
  a) pentru manifestările artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate
distractivă cu excepţia manifestărilor artistice care au loc în videoteci şi discoteci prin aplicarea
cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, cotă diferenţiată
după cum urmează:
     a1) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă,
    concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un
    spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este
    egală cu 2%;
     a2) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este
    egală cu 5% .
    Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de
organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea
vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
     Persoanele care datorează impozitul pe spectacole pentru manifestările artistice,
competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu excepţia manifestărilor artistice care au loc
în videoteci şi discoteci au obligaţia de:
1) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii
  administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
2) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în
  orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
3) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele
  precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
4) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
5) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale,
  documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
6) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul
  biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de
  Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de Ministerul
  Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport.
   b) în cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o
videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică
sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii
sau discotecii cu suma prevazută la Cap. VII, art. 275 alin. (2) din anexa nr.1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre şi se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite cu coeficientul de corecţie
corespunzător rangului II al Municipiului Focşani, care este 4.

1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate
distractivă pe raza Municipiului Focsani are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole la bugetul local
al municipiului.
2. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune o declaraţie la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate
pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente
celei în care sunt programate spectacolele respective.
3.Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a
avut loc spectacolul.
4. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului,
depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.
5. Situaţiile pentru care nu se datorează taxa sunt prevăzute la art.276 din Legea nr.571/2003, privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

           (11) Taxa hotelieră se calculează, potrivit art 279 alin.(2) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin aplicarea unei cote cuprinse intre
0,5% şi 5%, la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare, şi care pentru Municipiul Focşani se
stabileşte la 3%, indiferent de clasa cazării în hotel.

1. Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se încasează de
către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a
persoanelor cazate.
2. Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale în raza căreia este situată aceasta.
3. Taxa hoteliera se determină prin aplicarea cotei de 3 % asupra tarifelor practicate de către unităţile de
cazare pentru fiecare persoană, pe toată perioada cazării;
4. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere.
5. Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10,
inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.
6. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere,
inclusiv.
7. Situaţiile pentru care nu se datorează taxa sunt prevăzute la art.280 din Legea nr.571/2003, privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

           (12) Nivelul altor taxe locale reprezentând taxe pentru utilizarea temporară a
locurilor publice, pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de
venituri care folosesc infrastructura publică locală , precum şi alte taxe asimilate acestora prevăzute la
art.283 din Legea nr.571/2003, sunt cuprinse la Cap. X, art. 283 alin. (1) – (2) din anexa nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre. Aceste taxe se calculează şi se încasează potrivit următoarelor
proceduri:

     A.Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

A.1. Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfacerea de bunuri şi servicii
ce fac obiectul comerţului, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, pe alei, trotuare şi alte
locuri publice, depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, ocuparea terenurilor cu construcţii
provizorii autorizate, se stabilesc în funcţie de suprafaţă, numărul de zile, categoriile de bunuri şi servicii
oferite ;
1. Taxa se stabileşte în lei/mp/zi şi se plăteşte anticipat punerii la dispoziţie a bunului imobil aparţinând
domeniului public şi privat al municipiului.
2. În cazul depozitării de materiale, realizării de lucrări, taxa se achită la data obţinerii autorizaţiei de la
serviciul urbanism.
3. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfacere a unei suprafeţe aparţinând domeniului public al
municipiului se va plăti o taxă de garanţie calculată pe baza planului de situaţie din proiect, garanţie care
se restituie după refacerea în starea iniţială a suprafeţei afectate de săpături.
4. Pentru utilizarea locurilor publice ocazionate de expoziţii, târguri etc. în care Consiliul Local şi
Primăria Municipiului Focşani este parte organizatoare, nu se percep taxe.
5. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea realizării unor lucrări nu se aplică
pentru lucrările realizate de către serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului
Focşani.

A.2. Taxele pentru utilizarea temporară a păşunii ( taxa de păşunat şi taxa de gloabă) se datorează
de către crescătorii de animale care au în folosinţă o suprafaţă de teren destinată păşunatului aparţinând
domeniului public al municipiului, pentru care plăteşte impozit pe teren, conform prevederilor Codului
fiscal, şi se stabilesc îin funcţie de categoria de animale şi de numărul acestora.

1. Taxa de păşunat se stabileşte în lei/cap de animal/an şi se plăteşte în două tranşe egale, 50% la
încheierea contractului şi 50% până la data de 31 iulie a anului curent.
2. Taxa de gloabă se percepe persoanelor care utilizeaza păşunea fără contract, în mod dezorganizat, şi se
stabileşte în baza notei de constatare încheiate de către serviciul de specialitate, în funcţie de categoria de
animale ţi de numărul acestora.
3. Termenul de plată a taxei de gloabă se stabileşte în funcţie de data comunicării acesteia, astfel:
  a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data
de 5 a lunii următoare;
  b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la
data de 20 a lunii următoare.
A.3. Taxa de parcare
   1. Pentru parcările publice cu plată se stabileste în lei/ora sau fracţiune de oră/vehicul, în cazul
parcărilor ocazionale, şi se achită anticipat prin eliberarea unui tichet (bilet) valoric, la persoana
autorizată sau la automatul parcării, sau eliberarea unui abonament lunar, trimestrial sau anual.
   2. Pentru parcările de reşedinţă cu plată, taxa se stabileşte în lei/lună/loc de parcare sau fracţiune
de lună/vehicul şi se plăteşte anticipat.
    În situaţia în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri de parcare sau în situaţia în
care unul sau mai multe locuri de parcare sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, cf HCL 95/2006 se
organizează licitaţie, preţul minim de pornire la licitatie fiind de 20 lei/lună/loc de parcare.
   3. Pentru parcările închiriate unităţilor de interes public, cu plată, taxa se stabileşte în
lei/lună/loc de parcare sau fracţiune de lună/vehicul şi se plăteşte anticipat.
A.4. Taxă utilizare canalizaţie reţea comunicaţii se aplică tuturor persoanelor juridice autorizate care
solicită utilizarea canalizaţiei aflate în proprietatea municipiului Focşani pentru instalarea propriilor
reţele ( reţele de cablu TV, telefonie, internet, etc.).
    Taxa se achită lunar anticipat.
    Taxa se calculează prin înmulţirea numărului de metri liniari ai reţelei de cablu cu valoarea taxei
pe metru liniar/lună.

     B . Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de
venituri care folosesc infrastructura publică locală se datorează pe întregul an şi se achită până la 31
martie 2012 pentru echipamentele şi utilajele existente în patrimoniul persoanelor fizice şi juridice la
data de 1 ianuarie 2012.
       Pentru echipamentele şi utilajele dobândite după 1 ianuarie, taxele locale se datorează
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit echipamentul sau utilajul,
proporţional cu perioada ramasă până la finele anului fiscal respectiv şi se achită în cel mult 30 de zile
calendaristice de la data dobândirii.
       Pentru echipamentele şi utilajele înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxele locale aferente
se dau la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs aceasta situaţie,
proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
       Declaraţia de impunere, conform modelului prezentat în anexa nr.3 care face parte integrantă
din prezentul proiect de hotărâre, se depune anual până pe data de 31 ianuarie 2012 şi în termen de 30 de
zile de la data dobândirii sau producerii de modificări.
        Vehiculele care nu se supun înmatriculării se înregistrează potrivit prevederilor legale în
vigoare la serviciul de specialitate al Primăriei Municipiului Focşani, plătindu-se anticipat o taxă de
înregistrare de 20 lei/vehicul, prevăzută la art.283 din Legea nr.571/2003, cuprinsă la Cap. X, art. 283
alin. (2) din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre şi o taxă anuală pentru
deţinerea lor după cum urmează:
  - pentru mopede taxa va fi calculată în funcţie de capacitatea cilindrică la fel ca impozitul asupra
    mijloacelor de transport aferent motoscuterelor, motociletelor;
  - pentru celelalte categorii, taxa este de 40 lei/vehicul/an, prevăzută la art.283 din Legea
    nr.571/2003, cuprinsă la Cap. X, art. 283 alin. (2) din anexa nr.1 care face parte integrantă din
    prezentul proiect de hotărâre.

   C. Alte taxe locale

C.1. Taxele aferente activităţilor şi serviciilor desfăşurate în cimitire şi altor servicii de specialitate
sunt stabilite în sume fixe şi se plătesc anticipat prin eliberarea unei chitanţe.
C.2.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice
persoanelor juridice, inclusiv viza anuală, autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport
public local persoanelor fizice autorizate, întreprinderi familiale şi individuale precum şi
persoanelor juridice sunt stabilite în sumă fixă pe an şi se plătesc anticipat prin eliberarea unei chitanţe
sau prin virament.
    Pentru efectuarea de modificări/completări în autorizaţie, la cererea titularului precum şi pentru
eliberarea la cerere a unei copii legalizate în locul autorizaţiei pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate,
cu specificaţia ”conform cu originalul “ consemnata de către serviciul de specialitate din cadrul
primăriei, taxa este de 10% din taxa stabilită pentru eliberarea autorizaţiei.

C.3. Taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ,
prestări servicii şi transport este stabilit în sumă fixă şi se plăteşte anticipat prin eliberarea unei
chitanţe sau prin virament.

C.4. Taxa de pornire la licitaţie pentru închirierea de bunuri imobile aflate în incinta unităţilor
subordonate Consiliului Local, reprezintă limita minimă a chiriei şi este stabilită în sumă fixă, în
lei/mp/lună, în funcţie de zonă, categoria de activităţii şi natura persoanei fizice sau juridice care solicită
închirierea.

           (13) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi
persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice
locale şi sunt stabilite la Cap. XIII, art. 294 alin. (3), (4) şi (6) din anexa nr.1 care face parte integrantă
din prezentul proiect de hotărâre.
      Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul
amenzii.

           (14) Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea
timbrelor fiscale constituie venit la bugetul local li sunt prevăzute la punctul II din anexa nr.1 care face
parte inetegrantă din prezentul proiect de hotărâre.

      Art. 2 Impozitele şi taxele locale pe anul 2012, stabilite în baza HGR nr.956/2009, conform
prevederilor art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările
ulterioare, nu se majorează, în condiţiile în care nu vor apărea modificări ale nivelurilor acestora stabilite
prin ordonanţe sau hotarâri de guvern.

      Art. 3 Bonificaţia, prevazută la articolele 255 alin (2), 260 alin (2), 265 alin (2) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte adtfel:
  - 10 %, pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal, a impozitului
    pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului asupra mijloacelor de transport datorat pentru
    întregul an, de către persoanele fizice;
  - 5 % pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal, a impozitului
    pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului asupra mijloacelor de transport datorat pentru
    întregul an, de către persoanele juridice;

     Art.4 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de
construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2012, se menţine
delimitarea zonelor situate în extravilanul localităţii aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Focşani nr.121/27.05.2003, iar pentru zonele situate în intravilan se aplică Hotărârea
Consiliului Local nr.168/325/2008.

      Art.5 Lista actelor normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local, prin care sunt instituite
impozitele şi taxele locale, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazută în anexa
nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.6 Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile consiliului local în temeiul cărora
s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa
nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.7 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 01.01.2012. Cu aceeaşi dată îşi
încetează aplicabilitatea HCL nr. 212/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

      Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală,
compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura
executarea acesteia prin Direcţia Economică, Serviciul impozite şi taxe locale, Serviciul urbanism,
Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ, Compartimentul autorizare agenţi economici,
Compartimentul transport public local de călători, Biroul agricultură, cadastru, Serviciul juridic,
administrarea domeniului public şi privat, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi
Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani .   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                  CONTRASEMNEAZĂ:
       Radu Niţu                   SECRETARUL MUNICIPIULUI
                                  FOCŞANI
                                  Corhană Eduard Marian
Municipiul Focsani, 31 mai 2011
Nr. 151
  ROMÂNIA                                          ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. 151/2011
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL
                               TABLOUL
                         CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE,
                         IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE
                           TAXE ASIMILATE ACESTORA,
                          PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN
                             ANUL FISCAL 2012

   I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale

 VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O
ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE
INDEXEAZA/AJUSTEAZA, IN CONDITIILE ART.292 SI, RESPECTIV, ALE ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE
ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7)CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI – stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale
Art.251 alin.(3) VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
                       NIVELURILE
                       APLICABILE         NIVELURILE INDEXATE
                       ÎN ANUL FISCAL 2011/    PENTRU ANII FISCALI 2010-2012 /            NIVELURILE APLICABILE
                       HCL 212/2010        HGR 956/2009                     ÎN ANUL FISCAL 2012
                       Valoarea impozabilă     Valoarea impozabilă                  Valoarea impozabilă
                       - lei/m² -         - lei/m² -                      - lei/m² -
                       Cu instalaţii Fără                                Cu instalaţii
                       de apă,    instalaţii                             de apă,
                       canalizare,  de apă,                Fără instalaţii       canalizare,   Fără instalaţii
                       electrice şi canalizare,  Cu instalaţii      de apă,      Procent  electrice şi   de apă,
                       încălzire   electrice   de apă, canalizare,   canalizare,    majorare  încălzire    canalizare,
                       [condiţii   sau      electrice şi încălzire  electrice sau   2012    [condiţii    electrice sau
 Tipul clădirii               cumulative]  încălzire   [condiţii cumulative]  încălzire     %     cumulative]   încălzire
0                       1       2      3            4         5     6         7
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
                       806      478     806           478        0     806        478
                          NIVELURILE
                          APLICABILE
                          ÎN ANUL FISCAL       NIVELURILE INDEXATE
                          2011/            PENTRU ANII FISCALI 2010-2012           NIVELURILE APLICABILE
                          HCL 212/2010        /   HGR 956/2009                ÎN ANUL FISCAL 2012
                          Valoarea impozabilă     Valoarea impozabilă                Valoarea impozabilă
                          - lei/m² -         - lei/m² -                    - lei/m² -
                          Cu instalaţii Fără                              Cu instalaţii
                          de apă,    instalaţii               Fără           de apă,
                          canalizare,  de apă,                instalaţii        canalizare,  Fără instalaţii
                          electrice şi canalizare,  Cu instalaţii      de apă,     Procent electrice şi  de apă,
                          încălzire   electrice   de apă, canalizare,   canalizare,   majorare încălzire   canalizare,
                          [condiţii   sau      electrice şi încălzire  electrice sau  2012   [condiţii   electrice sau
Tipul clădirii                   cumulative] încălzire    [condiţii cumulative]  încălzire    %    cumulative]  încălzire
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic                       219      137      219           137       0     219       137
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
                          137      123      137           123       0     137       123
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic                   82      54      82            54       0     82       54
E. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol şi/sau la mansardă utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A – D              75% din suma care s-ar   75% din suma care s-ar aplica           75% din suma care s-ar aplica
                          aplica clădirii       clădirii                 X     clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol şi/sau la mansardă utilizate în alte
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A –  50% din suma care s-ar   50% din suma care s-ar aplica           50% din suma care s-ar aplica
D                         aplica clădirii       clădirii                 X     clădirii
CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN - stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale


Art.258 alin.(2) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN (lei/ha) – Terenuri cu construcţii-
                   NIVELURILE
                   APLICABILE
                   ÎN ANUL FISCAL    NIVELURILE INDEXATE
                   2011/        PENTRU ANII FISCALI 2010-2012 Procent NIVELURILE APLICABILE
                   HCL 212/2010     /   HGR 956/2009           majorare ÎN ANUL FISCAL 2011
                   în funcţie de rangul                    2012   în funcţie de rangul
Zona în cadrul localităţii      Municipiului (II)  în funcţie de rangul Municipiului (II) %    Municipiului (II)

A                        6.508      6.508             0    6.508

B                        4.540      4.540             0    4.540

C                        2.874      2.874             0    2.874

D                   1.519       1.519               0     1.519
 Art.258 alin.(4) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN(lei/ha) - Orice altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii –

Categoria de folosinta              Zona A      Zona A             %    Zona A
1.Teren arabil
                         24        24               0    24
2.Păşune
                         18        18               0    18
3.Fâneaţă
                         18        18               0    18
4.Vie
                         40        40               0    40
5.Livadă
                         46        46               0    46
6.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
                         24        24               0    24
7.Teren cu ape
                         13        13               0    13
8.Drumuri şi căi ferate
                         x        x               x    x
9.Neproductiv
                         x        x               x    x
                        NIVELURILE
                        APLICABILE
                        ÎN ANUL FISCAL     NIVELURILE INDEXATE
                        2011/          PENTRU ANII FISCALI 2010-2012 Procent       NIVELURILE APLICABILE
                        HCL 212/2010      /   HGR 956/2009           majorare  ÎN ANUL FISCAL 2012
                        în funcţie de rangul                      2012    în funcţie de rangul
Zona în cadrul localităţii           Municipiului (II)    în funcţie de rangul Municipiului (II) %     Municipiului (II)
Art.258 alin.(6) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN (lei/ha)
Categoria de folosinta             Zona A     Zona B  Zona A         Zona B     %      Zona A   Zona B
1.Teren cu construcţii
                        27       24    27           24       0      27     24
2.Arabil
                        43       41    43           41       0      43     41
3.Păşune
                        24       22    24           22       0      24     22
4.Fâneaţă
                        24       22    24           22       0      24     22
5.Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt.5.1
                        48       46    48           46       0      48     46
5.1.Vie până la intrarea pe rod
                        x       x    x           x       x      x     x
6.Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la
nr. crt.6.1                   48       46    48           46       0      48     46
6.1.Livadă până la intrarea pe rod
                        x       x    x           x       x      x     x
7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr.
crt.7.1                     14       12    14           12       0      14     12
7.1.Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie
                        x       x    x           x       x      x     x
8.Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole                    5       4    5           4       0      5     4
8.1.Teren cu amenajări piscicole
                        29       27    29           27       0      29     27

9.Drumuri şi căi ferate             x       x    x           x       x      x     x

10.Teren neproductiv              x       x    x           x       x      x     x
CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT - stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale
Art.263 alin.(2) IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA
                   NIVELURILE
                   APLICABILE
                   ÎN ANUL FISCAL
                   2011/          NIVELURILE STABILITE PRIN             NIVELURILE APLICABILE
                   HCL 212/2010       OUG 59/2010                    IN ANUL FISCAL 2012
                   Suma, în lei, pentru                       Procent
                   fiecare grupă de 200 cm³ Suma, în lei, pentru fiecare grupă de  majorare Suma, în lei, pentru fiecare
                   sau           200 cm³ sau               2012   grupă de 200 cm³ sau
Mijloc de transport          fracţiune din aceasta  fracţiune din aceasta          %    fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1600 cm3, inclusiv          8          8                  0     8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 1601 cm3
şi 2000 cm3, inclusiv             18          18                 0     18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2001 cm3
şi 2600 cm3, inclusiv             36          72                 0     72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2601 cm3
şi 3000 cm3, inclusiv             72          144                 0     144


5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3001 cm3                145         290                 0     290


6. Autobuze, autocare, microbuze       24          24                 0     24

7. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică
cu masa totală maximă autorizată până la
12 tone inclusiv               30          30                 0     308. Tractoare înmatriculate          18          18                 0     18
Art.263 alin.(4) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
                       Impozitul în lei pentru
                       vehiculele angajate     Impozitul pentru vehiculele angajate
                       exclusiv în operatiunile   în operatiunile de transport intern şi
                       de transport intern     internaţional
                       Vehicule cu
                       sistem de
                       suspensie
                       pneumatică Vehicule     Vehicule cu sistem de
                       sau un     cu alt    suspensie pneumatică Vehicule cu
                       echivalent   sistem de sau un echivalent      alt sistem de
                       recunoscut   suspensie recunoscut          suspensie

I.      Vehicule cu două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică
de 13 tone                   0        133     0            133
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică
de 14 tone                   133       367     133           367
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică
de 15 tone                   367       517     367           517
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică
de 18 tone                   517       1.169    517           1.169
5. Masa de cel puţin 18 tone
                        517       1.169    517           1.169
II.      Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică
de 17 tone                   133       231     133           231
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică
de 19 tone                   231       474     231           474
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică
de 21 tone                   474       615     474           615
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică
de 23 tone                   615       947     615           947
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone                   947       1.472    947           1.472
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
de 26 tone                   947       1.472    947           1.472
7. Masa de cel puţin 26 tone
                        947       1.472    947           1.472
                        Impozitul în lei pentru
                        vehiculele angajate     Impozitul pentru vehiculele angajate
                        exclusiv în operatiunile   în operatiunile de transport intern şi
                        de transport intern     internaţional
                        Vehicule cu
                        sistem de
                        suspensie
                        pneumatică Vehicule     Vehicule cu sistem de
                        sau un     cu alt   suspensie pneumatică   Vehicule cu
                        echivalent   sistem de  sau un echivalent     alt sistem de
                        recunoscut   suspensie  recunoscut        suspensie
III.  Vehicule cu patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone                   615      623     615            623
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
de 27 tone                   623      973     623            973
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică
de 29 tone                   973      1.545    973            1.545
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică
de 31 tone                   1.545     2.291    1.545           2.291
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică
de 32 tone                   1.545     2.291    1.545           2.291
6. Masa de cel puţin 32 tone         1.545     2.291     1.545           2.291
Art.263 alin.(5) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egala sau
mai mare de 12 tone - lei
I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică
de 14 tone                   0       0      0             0
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică
de 16 tone                   0       0      0             0
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică
de 18 tone                   0       60      0             60
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică
de 20 tone                   60       137     60            137
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică
de 22 tone                   137      320     137            320
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică
de 23 tone                   320      414     320            414
                       Impozitul în lei pentru
                       vehiculele angajate     Impozitul pentru vehiculele angajate
                       exclusiv în operatiunile   în operatiunile de transport intern şi
                       de transport intern     internaţional
                       Vehicule cu
                       sistem de
                       suspensie
                       pneumatică Vehicule     Vehicule cu sistem de
                       sau un     cu alt   suspensie pneumatică   Vehicule cu
                       echivalent   sistem de  sau un echivalent     alt sistem de
                       recunoscut   suspensie  recunoscut        suspensie
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone                  414      747     414            747
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
de 28 tone                  747      1.310    747            1.310
9. Masa de cel puţin 28 tone         747      1.310    747            1.310
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone                  128      299     128            299
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
de 26 tone                  299      491     299            491
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică
de 28 tone                  491      721     491            721
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică
de 29 tone                  721      871     721            871
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică
de 31 tone                  871      1.429    871            1.429
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică
de 33 tone                  1.429     1.984    1.429           1.984
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică
de 36 tone                  1.984     3.012    1.984           3.012
8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
de 38 tone                  1.984     3.012    1.984           3.012
9. Masa de cel puţin 38 tone         1.984     3.012    1.984           3.012
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  1.579     2.197    1.579           2.197
de 38 tone
                       Impozitul în lei pentru
                       vehiculele angajate     Impozitul pentru vehiculele angajate
                       exclusiv în operatiunile   în operatiunile de transport intern şi
                       de transport intern     internaţional
                       Vehicule cu
                       sistem de
                       suspensie
                       pneumatică Vehicule     Vehicule cu sistem de
                       sau un     cu alt   suspensie pneumatică   Vehicule cu
                       echivalent   sistem de  sau un echivalent     alt sistem de
                       recunoscut   suspensie  recunoscut        suspensie
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică  2.197      2.986    2.197           2.986
de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone         2.197     2.986    2.197           2.986
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  1.395     1.937    1.395           1.937
de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică  1.937     2.679    1.937           2.679
de 40 tone
2. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică  2.679     3.963    2.679           3.963
de 44 tone
3. Masa de cel puţin 44 tone         2.679     3.963    2.679           3.963
V. Vehicule cu 3+3
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  794      960     794            960
de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică  960      1.434    960            1.434
de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică  1.434     2.283    1.434           2.283
de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone         1.434     2.283    1.434           2.283
Art.263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote (lei)
                          NIVELURILE                     Procent
                                      NIVELURILE INDEXATE
                          APLICABILE                     majorare  NIVELURILE APLICABILE
                                     PENTRU ANII FISCALI 2010-2012
                         ÎN ANUL FISCAL                    2012     ÎN ANUL FISCAL 2012
                                        / HGR 956/2009
Masa totală maximă autorizată          2011/HCL 212/2010                   %
a. Până la 1 tonă, inclusiv         8              8               0      8
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone  29             29              0      29
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  45             45              0      45
d. Peste 5 tone               55             55              0      55
                        NIVELURILE
                        APLICABILE                   Procent
                        ÎN ANUL FISCAL  NIVELURILE INDEXATE      majorare
                        2010/      PENTRU ANII FISCALI 2010-2012 2012   NIVELURILE APLICABILE
Masa totală maximă autorizată          HCL 269/2009   /  HGR 956/2009       %    ÎN ANUL FISCAL 2012

 Art.263 alin.(7) Mijlocul de transport pe apă ( lei)
1. Luntre,bărci fără motor, folosite
pt.pescuit şi uz personal            18        18              0    18
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
                        48        48              0    48
3. Bărci cu motor
                        181       181             0    181
4. Nave de sport şi agrement *)
                        964       între 0 şi 964  964    0    964
5. Scutere de apă
                        181       181             0    181
6. Remorchere şi împingătoare:
                        X        X              0    X
a) până la 500 CP inclusiv
                        482       482             0    482
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP,
inclusiv                    783       783             0    783
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP,
inclusiv                    1.205      1.205            0    1.205
d) peste 4.000 CP
                        1.928      1.928            0    1.928
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau
fracţiune din acesta              157       157             0    157
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
                        X        X              0    X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500
tone, inclusiv                 157       157             0    157
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500
tone şi până la 3.000 tone, inclusiv
                        241       241             0    241
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000
tone                      422       422             0    422
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
                        NIVELURILE
                        APLICABILE
                        ÎN ANUL FISCAL        NIVELURILE INDEXATE           Procent
                        2011/            PENTRU ANII FISCALI 2010-2012      majorare NIVELURILE APLICABILE
                        HCL 212/2010         /  HGR 956/2009             2012   ÎN ANUL FISCAL 2012
                        lei             lei        Limita - lei      %    lei
Taxe stabilite de Serviciul urbanism
Art.267alin.(1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban ( lei/mp) :
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul
de urbanism                   lei            lei            Limita - lei  %      lei
a) Până la 150 m², inclusiv           5             4-5            5              5
                                                           0
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv        6              5-6           6              6
                                                           0
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv        8              6-8           8              8
                                                           0
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv        10              8-10           10             10
                                                           0
                        12              10-12          12             12
e)Între 751 şi 1.000 m², inclusiv                                           0
                        12 + 0,01 lei/m² pentru   12 + 0,01 lei/m²     12 + 0,01          12 + 0,01 lei/m² pentru
                                       pentru fiecare m2    lei/m²
f) Peste 1.000 m²                              care depăşeşte      pentru     0
Art.267alin.(3)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Art.267alin.(5)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse
în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Art.267alin.(6)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţie
Art.267alin.(7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice,
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
                                        între 0 şi 7, inclusiv,
                                        pentru
                         7 - pentru fiecare mp de   fiecare mp de                    7 - pentru fiecare mp de
                         suprafaţă ocupată de     suprafaţă ocupată de                suprafaţă ocupată de
                         construcţie         construcţie       7       0      construcţie
Art.267alin.(8)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este
egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
                         NIVELURILE
                         APLICABILE
                         ÎN ANUL FISCAL        NIVELURILE INDEXATE             Procent
                         2011/            PENTRU ANII FISCALI 2010-2012 majorare NIVELURILE APLICABILE
                         HCL 212/2010         /   HGR 956/2009             2012    ÎN ANUL FISCAL 2012
                         lei             lei             Limita - lei  %      lei
Art.267alin.(9)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a
construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se
modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.
Art.267alin.(10)Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Art.267alin.(12)Taxa    pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

                         13              între 0 şi 13, inclusiv  13     0      13

Art.267alin.(13)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă ( lei)

                         8               între 0 şi 8, inclusiv  8      0      8
Taxe stabilite de Serviciul Investiţii

Art.267alin.(4)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări  ( lei)
                                       între 0 şi 7, inclusiv,
                         7 - pentru fiecare mp    pentru
                         afectat           fiecare mp afectat    7       0     7 - pentru fiecare mp afectat
Art.267alin.(11)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu ( lei)
                                       între 0 şi 11, inclusiv,
                                       pentru
                         11 - pentru fiecare racord fiecare racord      11       0     11 - pentru fiecareracord
Taxe stabilite de Serviciul autorizare agenţi economici şi liberă iniţiativă

Art.267alin.(1)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activitati economice în mediul urban

taxă eliberare autorizaţie pentru
desfăşurarea unei activităţi economice de
către persoane fizice autorizate, întreprinderi
familiale şi întreprinderi individuale     68               între 0 şi 69, inclusiv  68     0      68

viza anuală                   34              1/2 din taxă       34     0      34
                        NIVELURILE
                        APLICABILE
                        ÎN ANUL FISCAL         NIVELURILE INDEXATE      Procent
                        2011/             PENTRU ANII FISCALI 2010-2012 majorare NIVELURILE APLICABILE
                        HCL 212/2010          /  HGR 956/2009        2012  ÎN ANUL FISCAL 2012
                        lei              lei        Limita - lei %    lei
Art.267alin.(2)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
                        17               între 0 şi 17, inclusiv  17     0    17
Art.267alin.(5)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
                                      între 0 şi 3.615,
restaurant                   2.000            inclusiv         x        x    x
                                      între 0 şi 3.615,
bar                      1.000            inclusiv         x        x    x
restaurante şi baruri             x              x             x        x    x
1. pentru suprafaţa de vânzare cu suprafaţa
de până la 50 mp inclusiv, situată în pieţe,                între 0 şi 3.615,
târguri şi oboare               0              inclusiv         500       0    500
2. pentru suprafaţa de vânzare cu suprafaţa                  între 0 şi 3.615,
de până la 10 mp inclusiv            0               inclusiv         500     0    500
3. pentru suprafaţa de vânzare cu suprafaţa
cuprinsă între 10 mp şi până la 100 mp                     între 0 şi 3.615,
inclusiv                    0               inclusiv         1.000    0    1.000
4. pentru suprafaţa de vânzare cu suprafaţa
cuprinsă între 100 mp şi până la 300 mp                    între 0 şi 3.615,
inclusiv                    0               inclusiv         1.500    0    1.500
5. pentru suprafaţa de vânzare cu suprafaţa
cuprinsă între 300 mp şi până la 400 mp                    între 0 şi 3.615,
inclusiv                    0               inclusiv         2.000    0    2.000
6. pentru suprafaţa de vânzare cu suprafaţa
cuprinsă între 400 mp şi până la 600 mp                    între 0 şi 3.615,
inclusiv                    0               inclusiv         2.500    0    2.500
7. pentru suprafaţa de vânzare cu suprafaţa
cuprinsă între 600 mp şi până la 1.000 mp                   între 0 şi 3.615,
inclusiv                    0               inclusiv         3.000    0    3.000
8. pentru suprafaţa de vânzare cu suprafaţa                  între 0 şi 3.615,
de peste 1.000 mp                0               inclusiv         3.615    0    3.615
                                        între 0 şi 3.615,
9.pentru bar în spălătorie sau service auto   0               inclusiv         500     0    500
                         NIVELURILE
                         APLICABILE
                         ÎN ANUL FISCAL        NIVELURILE INDEXATE         Procent
                         2011/             PENTRU ANII FISCALI 2010-2012    majorare NIVELURILE APLICABILE
                         HCL 212/2010         /  HGR 956/2009          2012   ÎN ANUL FISCAL 2012
                         lei              lei        Limita - lei   %    lei
Taxe stabilite de Serviciul urbanism şi Biroul agricultură şi cadastru

Art.268 alin.(3)Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
                                      între 0 şi 28, inclusiv,
                         27 - pentru fiecare mp   pentru fiecare mp sau                27 - pentru fiecare mp sau
                         sau fractiune de mp    fractiune de mp      27      0      fractiune de mp
Taxe stabilite de Biroul agricultură şi cadastru

Art.268 alin.(4)Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

                         65              între 0 şi 69, inclusiv  65    0     65

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Taxa stabilita de Serviciul impozite şi taxe locale

Art.271 alin.(2)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică
                          27 lei/mpsau fractiune de
                          mp              între 0 şi 28, inclusiv  27    0     27 lei/mpsau fractiune de mp

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate
                         20 lei/mp sau fractiune
                         de mp            între 0 şi 20, inclusiv  20    0     20 lei/mp sau fractiune de mp

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Taxa stabilita de Serviciul impozite şi taxe locale
Art.275 alin.(2)Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
a) în cazul videotecilor
                         1 leu/mp/zi          între 0 şi 2, inclusiv  1     0     1 leu/mp/zi
b) în cazul discotecilor
                         1 leu/mp/zi          între 0 şi 3, inclusiv  1     0     1 leu/mp/zi
CAPITOLUL X – ALTE TAXE LOCALE
                                                                      NIVELURILE
                                                                      APLICABILE    NIVELURILE
                                                                       IN ANUL    APLICABILE
                                                                       FISCAL     IN ANUL
                                                                      2011/HCL    FISCAL 2012
DENUMIREA TAXEI                                                               212/2010
Art.283 alin.(1)Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice
Taxe stabilite de Compartimentul autorizare agenţi economici
1. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului şi prestări
în functie de suprafaţă                                                          3 lei/mp/zi   3 lei/mp/zi
2. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru vânzarea de produse ( mărţişoare, gablonţuri, cosmetice,
cărţi, felicitări, flori naturale şi artificiale, jucării, articole de porţelan, fructe exotice etc.) cu ocazia sărbătorilor de Crăciun,
Anului Nou, zilelor de 1-8 martie , sărbătorile de paşte, de 1 Iunie, Zilele municipiului Focşani şi cu ocazia altor
evenimente organizate în municipiu, în funcţie de suprafaţă                                        9 lei/mp/zi   9 lei/mp/zi
3. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de jocuri de agrement şi circuri, în funcţie de
suprafata                                                                 4 lei/mp/zi   4 lei/mp/zi
4. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru acces taxiuri în locurile de aşteptare stabilită cf HCL                   20
nr.61/218/2008, în funcţie de suprafaţă:                                                  20 lei/mp/luna  lei/mp/luna
5. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de terase sezoniere,stabilită cf HCL nr.317/2006,
în funcţie de suprafaţă:
            În perioada de sezon (1.05 – 30.10)                                         1 leu/mp/zi   1 leu/mp/zi
            În perioada de extrasezon (1.11 - 30.04)                                      0,25 lei/mp/zi  0,25 lei/mp/zi
6.taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru organizarea de campanii promoţionale, în functie de suprafaţă:
     Expunere fără vânzare                                                       3 lei/mp/zi   3 lei/mp/zi
            Expunere cu vânzare                                                 6 lei/mp/zi   6 lei/mp/zi
Taxe stabilite de Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ
1.taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice (trotuare, carosabil, spaţii verzi) pentru desfacere pavaje, depozitarea
pământului din săpătură reţele tehnico-edilitare, inclusiv aprobarea prelungirii acesteia, în funcţie de suprafaţă:
persoane fizice                                                              1 leu/mp/zi   1 leu/mp/zi
persoane juridice *
*fac excepţie persoanele juridice care realizează lucrări de interes public ( lucrări de construcţii şi reparaţii finanţate de la
bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, credite externe sau sumă alocate pe bază de parteneriat
efectuate pentru a deservi colectivitatea locală)                                             2 lei/mp/zi   3 lei/mp/zi
2. garanţie pentru desfacere suprafeţe cu beton/asfalt                                           1.000 lei/mp   1.000 lei/mp
3. garanţie pentru desfacere suprafeţe nemodernizate                                            100 lei/mp    100 lei/mp
Taxe stabilite de Serviciul juridic, administrarea domeniului public şi privat
1.taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea amplasarii de suporturi publicitare, cf. HCL nr.159/2006,
în funcţie de suprafaţă:                                                          2 lei/mp/zi   2 lei/mp/zi
                                                                   NIVELURILE
                                                                            NIVELURILE
                                                                   APLICABILE
                                                                            APLICABILE
                                                                  IN ANUL FISCAL
                                                                             IN ANUL
                                                                    2011/HCL
                                                                            FISCAL 2012
DENUMIREA TAXEI                                                             212/2010

2. taxă utilizare canalizaţie reţea de comunicaţii (lei/metru liniar /lună)                            x         0,5
Taxe stabilite de Biroul agricultură, cadastru
1. taxă pentru utilizarea temporară a păşunii în mod organizat ( taxa de păşunat)
                                                                  15 lei/an/cap de  15 lei/an/cap
   Bovine adulte                                                         animal       de animal
                                                                  9 lei/an/cap de  9 lei/an/cap de
   Bovine tineret                                                        animal       animal
                                                                  9 lei/an/cap de  9 lei/an/cap de
   Ovine, caprine                                                        animal       animal
                                                                  5 lei/an/cap de  5 lei/an/cap de
   Ovine ,caprine tineret                                                    animal       animal
                                                                  13 lei/an/cap de  13 lei/an/cap
  Cabaline                                                            animal       de animal
2. taxă pentru utilizarea temporară a păşunii în mod dezorganizat (taxa de gloabă )
                                                                  27 lei/an/cap de  27 lei/an/cap
   Bovine                                                            animal       de animal
                                                                  20 lei/an/cap de  20 lei/an/cap
   Cabaline                                                           animal       de animal
                                                                  13 lei/an/cap de  13 lei/an/cap
 Ovine                                                               animal       de animal
Taxe stabilite de Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice
1.taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea materialelor de construcţie în cazuri excepţionale
pe trotuare, carosabil, zone verzi şi pentru organizare de şantier                                12 lei/mp/zi   12 lei/mp/zi
2. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice privind accesul pentru efectuarea de construcţii             3 lei/mp/zi    3 lei/mp/zi
3. taxă pentru parcările publice cu plată( lei/oră sau fracţiune de oră/vehicul ) cf.HCL 95/2006                 1leu/oră     1leu/oră
4. abonament pentru parcările publice cu plată, lei/lună sau fracţiune de lună, pentru un loc parcare, cf HCL 95/2006       150 lei/lună   150 lei/lună
5. taxă pentru parcările de reşedinţă cu plată, lei/lună sau fracţiune de lună, pentru un loc parcare, cf. HCL 95/2006      20lei/lună    20lei/lună
6.taxă pornire licitaţie loc parcare de reşedinţă cu plată, lei/lună sau fracţiune de lună, în situaţia în care numărul de
solicitări depaşeşte numărul de locuri de parcare sau în situaţia în care unul sau mai multe locuri de parcare sunt solicitate
de mai mulţi locatari , cf HCL 95/2006                                              20lei/lună    20lei/lună
7. taxă pentru parcările închiriate unităţilor de interes public cu plată, pentru un loc parcare, cf. HCL 95/2006         30 lei/lună    30 lei/lună
Art.283 alin (2) –Taxă pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală,
Taxe stabilite de Serviciul impozite şi taxe locale şi de Compartimentul transport public local de calatori
1.taxă pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura  40 lei/an     40 lei/an
publică locală,                                                          vehicul      vehicul
2. taxă pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării cf HCL nr.100/2007                    20 lei       20 lei
                                                                            NIVELURILE
                                                                            APLICABILE   NIVELURILE
                                                                             IN ANUL    APLICABILE
                                                                              FISCAL     IN ANUL
                                                                             2011/HCL    FISCAL 2012
DENUMIREA TAXEI                                                                      212/2010
Art.283 alin (1) Alte taxe locale
Taxe stabilite de Directia de Dezvoltare Servicii Publice
1. taxă aviz circulaţie autovehicule cu masa totală mai mare de 3,5 to (taxa aviz traseu) cf HCL 270/2003
1 zi                                                                          2 lei      5 lei
30 zile                                                                        20 lei      30 lei
6 luni                                                                         150 lei     150 lei
1an                                                                          250 lei     250 lei
2. taxă aviz circulaţie autovehicule cu masa totală mai mare de 3,5 to pentru aprovizionare cu marfă cf HCL nr.270/2003
noaptea                                                                        15 lei/luna   15 lei/luna
ziua                                                                          35 lei/luna   35 lei/luna
3. taxă anuală de întreţinere cimitire                                                         4 lei/mp/an   4 lei/mp/an
4. taxă utilizare domeniu public pentru lucrările în cimitir executate de către concesionar                              12 lei/groapă  12 lei/groapă
5. taxă depunere defunct în camera mortuară cimitir                                                  20 lei/24h    20 lei/24h
6. taxă utilităţi cimitire datorate de antreprenorii lucrărilor funerare executate de către terţi
pentru soclu simplu                                                                  40 lei      40 lei
pentru soclu dublu                                                                   60 lei      60 lei
pentru gropniţă simplă                                                                 70 lei      70 lei
pentru gropniţă dublă                                                                 90 lei      90 lei
7.taxă transport defunct din biserică sau de la maşină la locul înhumării din cimitir                                 15 lei      15 lei
                                                                                    100
8. taxă săpătură groapă simplă cimitir (2,2 m x 0,9 mx 1,8m)                                              100 lei/groapă  lei/groapă
9. taxă săpătură groapă pentru pod, cimitir (2,5 m x 1,2 mx 1,8m) (plătirea prestaţiei scuteşte plata taxei de intervenţie                       150
lucrări în cimitir executate de concesionar)                                                      150 lei/groapă  lei/groapă
10. taxă deshumare oseminte cimitir                                                          10 lei      10 lei
11. taxă înhumare oseminte cimitir                                                           10 lei      10 lei
12. taxă înhumare defunct cimitir                                                           10 lei      10 lei
13. taxă înhumare defunct gropniţă cimitir                                                       25 lei      25 lei
14. taxă dezvelire şi acoperire mormânt cimitir                                                    20 lei      20 lei
15. taxă eliberare adeverinţe cimitir                                                         10 lei      10 lei
16. taxă pentru concesionarea locului de înhumare cimitir pe o perioada de 7 ani ( 3 mp =1,2x2,5)                           35 lei      35 lei
17. taxă pentru concesionarea locului de înhumare cimitir pe o perioada de 49 ani ( 3 mp =1,2x2,5)                           250 lei     250 lei
18. taxă vehicul ridicat cf HCL 100/267/2008                                                      300 lei     300 lei
19. taxă depozitare vehicul ridicat cf HCL 100/267/2008                                                25 lei/zi    25 lei/zi
20.taxă suplimentară pentru vehiculele ridicate şi pentru care nu s-au perfectat formalităţile de eliberare în decurs de 48 ore, cf HCL 100/267/2008  25 lei/zi    25 lei/zi
21. taxă pentru revendicare sau adopţie a câinilor comunitari, fără stăpân                                       100 lei/animal  100 lei/animal
                                                                  NIVELURILE
                                                                  APLICABILE   NIVELURILE
                                                                   IN ANUL    APLICABILE
                                                                   FISCAL     IN ANUL
                                                                  2011/HCL    FISCAL 2012
DENUMIREA TAXEI                                                           212/2010
Taxe stabilite de Compartimentul autorizare agenţi economici si Compartimentul transport public local de calatori
1.taxă eliberare autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către persoane juridice, inclusiv viza anuală    100 lei/an    100 lei/an
2. taxă pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ, prestări servicii şi transport   50 lei      50 lei
3. taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport public local ( valabile 5 ani) pentru:
persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale                         150 lei     150 lei
persoane judirice                                                         300 lei     300 lei
4. taxă eliberare autorizaţie dispecerat taxi ( valabilă 5 ani)                                  300 lei     300 lei
5.taxă pentru eliberarea licenţei de traseu pentru fiecare mijloc de transport în comun utilizat pentru efectuarea serviciului
de transport public local de călători ( valabilă 3 ani)                                      100 lei     100 lei
Taxe stabilite de Serviciul urbanism
1. taxă depozitare deşeuri inerte cf. HCL nr.13/2001                                       1 leu/mc     1 leu/mc
Taxe stabilite de Serviciul administratie publica locala
1. taxă eliberare copii după autorizaţii, certificate şi alte acte existente în arhiva municipiului
taxa fixă la care se adaugă:                                                    30 lei     30 lei
pt. Pg. A4                                                             5 lei/pg    5 lei/pg
pt. Pg. A3                                                             10 lei/pg    10 lei/pg
Taxa stabilita de Serviciul comunicare, protectie civila si celelalte institutii, servicii subordonate Consiliului Local al Municipiului Focsani
1.taxă copiere documente deţinute de Municipiul Focşani care conţin informaţii de interes public
filă format A4 - copie /print alb-negru                                              0,2 lei/pg    0,2 lei/pg
filă format A3 - copie /print alb-negru                                              0,4 lei/pg    0,4 lei/pg
filă format A4 - copie /print color                                                0,5 lei/pg    0,5 lei/pg
filă format A3 - copie /print color                                                1,0 lei/pg    1,0 lei/pg
suport CD/DVD                                                           2 lei/buc    2 lei/buc
Taxe stabilite de Serv urbanism, Serv juridic,administrarea domeniului public si privat, Biroul agricultura, cadastru
1. taxă participare licitaţie închiriere/concesionare şi vânzări bunuri imobile                          100 lei     100 lei
2. taxă caiet sarcini licitaţie                                                  50 lei      50 lei
3. taxă eliberare adeverinţă expropriere                                             20 lei      20 lei
Taxa stabilite de Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
1. taxă pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii cf HCL nr.4/2006, pentru fiecare 10 minute sau subdiviziune
din aceasta                                                          100 lei       100 lei
                                                                    NIVELURILE
                                                                    APLICABILE    NIVELURILE
                                                                     IN ANUL    APLICABILE
                                                                      FISCAL     IN ANUL
                                                                     2011/HCL    FISCAL 2012
DENUMIREA TAXEI                                                              212/2010

Închiriere bunuri imobile aflate în incinta unităţilor subordoante consiliului local - taxa minimă de pornire a licitaţiei
1. taxă închiriere terenuri, prin licitaţie, aflate în incinta unităţilor subordonate Consiliului Local al municipiului Focşani
                                                                             20
Zona centrala                                                              20 lei/mp/luna  lei/mp/luna
                                                                             15
Cartiere Sud Obor                                                            15 lei/mp/luna  lei/mp/luna
                                                                             10
Alte cartiere                                                              10 lei/mp/luna  lei/mp/luna
2.taxă închiriere spaţii destinate activităţilor comerciale
                                                                             16
Zona centrala                                                              16 lei/mp/luna  lei/mp/luna
                                                                             14
Cartiere Sud Obor                                                            14 lei/mp/luna  lei/mp/luna
                                                                             11
Alte cartiere                                                              11 lei/mp/luna  lei/mp/luna
3. taxă închiriere spatii destinate activităţilor de producţie, prestări servicii, cazare, agenţii de turism,redacţii ale ziarelor şi
revistelor, oficii de presă
Zona centrala                                                              8 lei/mp/luna  8 lei/mp/luna
Cartiere Sud Obor                                                            7 lei/mp/luna  7 lei/mp/luna
Alte cartiere                                                              6 lei/mp/luna  6 lei/mp/luna
4. taxă închiriere spaţii destinate birourilor administrative, asistenţă tehnică, economică şi juridică, proiectare, arhitectură,
design
Zona centrala                                                              4 lei/mp/luna  4 lei/mp/luna
Cartiere Sud Obor                                                            3 lei/mp/luna  3 lei/mp/luna
Alte cartiere                                                              2 lei/mp/luna  2 lei/mp/luna
5. taxă închiriere spatii destinate activităţii de învăţământ, cultură, sport, sănătate, asistenţă socială, comerţ cu cărţi şi
rechizite şcolare
Zona centrala                                                              3 lei/mp/luna  3 lei/mp/luna
Cartiere Sud Obor                                                            2 lei/mp/luna  2 lei/mp/luna
Alte cartiere                                                              1 leu/mp/luna  1 leu/mp/luna
6. taxă închiriere spaţii destinate organizaţiilor de masă politice
Zona centrala                                                              3 lei/mp/luna  3 lei/mp/luna
Cartiere Sud Obor                                                            2 lei/mp/luna  2 lei/mp/luna
Alte cartiere                                                    1 leu/mp/luna  1 leu/mp/luna
7. taxă închiriere spaţii destinate pentru garaje                                  6 lei/mp/luna  6 lei/mp/luna
                                                                   11
8. taxă închiriere spaţii destinate depozitării materialelor în beciuri                       11 lei/mp/luna  lei/mp/luna
9.taxă închiriere spaţii destinate pregătirii şi organizării apărării civile, pompieri, unităţi militare      1 leu/mp/luna  1 leu/mp/luna
10. taxă închiriere spaţii destinate adăpostirii pentru situaţii de urgenţă                     0 lei/mp/luna  0 lei/mp/luna
CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
                 NIVELURILE APLICABILE                NIVELURILE APLICABILE
                 ÎN ANUL FISCAL 2011/HCL 212/2010           ÎN ANUL FISCAL 2012
                 Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se
                 sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240 de   Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează
                 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 de cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la
Art.294 alin.(3)         lei la 600 de lei.                  lit.b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.
                 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
                 înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
                 după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după
                 la spectacole constituie contravenţie şi se     caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
                 sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1.360   spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
Art.294 alin.(4)         de lei.                       amendă de la 280 de lei la 1.360 de lei.
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
                 În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se
Art.294 alin.(6)         majorează cu 300%, respectiv:
                 NIVELURILE APLICABILE                NIVELURILE APLICABILE
                 ÎN ANUL FISCAL 2011/HCL 212/2010           ÎN ANUL FISCAL 2012
                 Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se
                 sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 960 de Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează
                 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 960 de cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la
                 lei la 2400 de lei.                 lit.b)-d) cu amendă de la 960 de lei la 2400 de lei.
                                           Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
                                           înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după
                                           caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
                 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,    spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
                 înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,  amendă de la 1.100 de lei la 5.450 de lei.
                 după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare
                 la spectacole constituie contravenţie şi se
                 sancţionează cu amendă de la 1.100 de lei la
                 5.450 de lei.
II . LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru - lei
ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
                                                                           NIVELURILE
                                                                           APLICABILE
                                                                            IN ANUL
                                                                           FISCAL 2012
                                                                             cf HGR
Extras din norma juridică                                                                 956/2009
CAPITOLUL I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei si Libertatilor Cetatenesti,
Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
1.Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale,de alte autorităţi publice,precum şi de instituţii de stat,care, în
exercitarea
atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă
un fapt
sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare                      2
                                                                           NIVELURILE
                                                                           APLICABILE
                                                                            IN ANUL
                                                                           FISCAL 2012
                                                                             cf HGR
Extras din norma juridică                                                                956/2009
                                                                           abrogat/OG3
2.Eliberarea certificatului de producător                                                       6/2002
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:                                   x
a) pentru animale sub 2 ani                                                              2
b) pentru animale peste 2 ani                                                             2
4.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:                x
a) pentru animale sub 2 ani                                                              2
b) pentru animale peste 2 ani                                                             4
5.Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală                                                  abrogat/L144
                                                                           /2004
6.Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie                     2
7.Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar                                             2
8.Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului                                13
9.Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei                                     2
10.Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine             2
11.Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă                                   2
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate                      2
CAPITOLUL II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor
de vânătoare şi de pescuit
1.Acte de identitate:                                                             x
a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi
persoanele fără cetăţenie                                                           4
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei                                  abrogat/
                                                                       OUG
                                                                       70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie                      5
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate-   abrogat/
                                                                       OUG
                                                                       70/2009
2.Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei-    abrogat/
                                                                       OUG
                                                                       70/2009
3.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare                                            3
4.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit                                             2
CAPITOLUL III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
1.Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:                        x
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E                    5
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A                               abrogat/ OUG
                                                                         70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E-       abrogat/ OUG
                                                                         70/2009
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C, C1, Tr, D, D1,
C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv                                                          24
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,    abrogat/ OUG
Tb, Tv-                                                                     70/2009
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E                            abrogat/ OUG
                                                                         70/2009
2.Taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum
şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru
persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducatori de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E             72
3.Taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat-       abrogat/ OUG
                                                                         70/2009
4.Taxa pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de     abrogat/
conducere-                                                                    OUG
                                                                         70/2009
                                                                        NIVELURILE
                                                                        APLICABILE
                                                                         IN ANUL
                                                                        FISCAL 2012
                                                                          cf HGR
Extras din norma juridică                                                             956/2009
CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1.Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:                                x
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg, inclusiv                             52
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv-               abrogat/
                                                                         OUG
                                                                         70/2009
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg                                 125
2.Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar                8
3.Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor                                 357
CAPITOLUL IV/1 Taxe pentru furnizare date
1.Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum
şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului
Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare                                4
CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991
1.Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991,republicată,cu
modificarile şi completările ulterioare,cu excepţia celor pentru terenuri agricole şi forestiere                         0


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                         CONTRASEMNEAZĂ:
               Radu Niţu                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
                                                          Corhană Eduard Marian
  ROMĂNIA                                ANEXA NR. 2 la Hotărârea nr.151 /2011
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
 CONSILIUL LOCAL

                     DECLARAŢIE DE IMPUNERE
    privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate la locul derulării activităţii
     şi a taxei pentru oricare alt panou afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

                DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

Codul unic de înregistrare / cod numeric personal…………………………………..
Denumirea …………………………………………………………………………...
Sediul / domiciliul …………………………………………………………………...
Judeţul / sectorul …………………………………………………………………….
Localitatea……………………………………codul poştal………………………….
Strada ……………………………………………………………nr. ……………….
Bloc …………………… sc. ……………. et. ………………… ap. ……………….

               Banca                           Cont


1. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate la locul derulării activităţii:

Nr.                           Suprafaţa      Data     Taxa    Total taxă
Crt.        Locul amplasării        afişajului/panoului/  amplasării  datorată   datorată
                            alte mijloace
                              -mp-             lei/an/mp    -lei-
2. Taxa pentru oricare alt panou, afişaj sau structura de afişaj pentru reclamă şi publicitate:

Nr.                           Suprafaţa      Data     Taxa    Total taxă
Crt.        Locul amplasării        afişajului/panoului/  amplasării  datorată   datorată
                            alte mijloace
                              -mp-             lei/an/mp    -lei-
    Prin semnarea prezentei, am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte
conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data completării……………………………..

    Director / Persoana fizică autorizată potrivit legii       Şeful compartimentului contabil

     L.S. ………………………….………………                   ………………….………………………
        (numele, prenumele şi semnătura)            (numele, prenumele şi semnătura)

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                       CONTRASEMNEAZĂ:
          Radu Niţu                       SECRETARUL MUNICIPIULUI
                                         FOCŞANI
                                       Corhană Eduard Marian
  ROMÂNIA                            ANEXA NR. 3 la Hotărârea nr.151 /2011
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
  PRIMĂRIA
              DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI
Codul unic de înregistrare / cod numeric personal…………………………………..
Denumirea …………………………………………………………………………...
Sediul / domiciliul …………………………………………………………………...
Judeţul / sectorul …………………………………………………………………….
Localitatea……………………………………codul poştal………………………….
Strada ……………………………………………………………nr. ……………….
Bloc …………………… sc. ……………. et. ………………… ap. ……………….
                  DECLARAŢIE DE IMPUNERE
      privind stabilirea taxei locale pentru deţinerea sau utilizarea de echipamente
      şi utilaje destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică
        locală, datorată în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
                 modificările şi completările ulterioare
     Subsemnatul (a) ………………………………….………… în calitate de ………………....la
S.C./A.F./P.F.I. …………….…….……………………………….legitimat prin B.I./C.I. seria …… nr.
…....... C.N.P. ………………………………declar ca S.C./A.F./P.F.I. ………………………… deţine în
proprietate un număr de …… echipamente şi utilaje destinate obţinerii de venituri care folosesc
infrastructura publică locală, detaliate pe verso-ul prezentei.
    Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţa că declararea necorespunzătoare a adevărului se
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.Data completării……………………………..
   Director / Persoana fizică autorizată potrivit legii   Şeful compartimentului contabil

   L.S. ………………………….………………                ………………….………………………
      (numele, prenumele şi semnătura)         (numele, prenumele şi semnătura)
                                      Pg.2 ANEXA NR. 3 la Hotărârea nr 151 /2011
                                                       (Verso)
                        SITUAŢIA
           cuprinzând echipamentele şi utilajele destinate obţinerii de venituri,
                 care folosesc infrastructura publică locală
Nr.   Tip echipament şi utilaj destinat obţinerii   Nr.   Data       Taxa   Total taxă
Crt.       de venituri care folosesc          dobândirii    datorată   datorată  Observaţii
       iInfrastructura publică locală                  -lei/an-  (col. 2 x
                                               col.4)
 0              1             2     3        4      5      6
 1   Autocositoare
 2   Autoexavator(excavator pe autoşasiu)
 3   Autogreder sau autogreper
 4   Buldozer pe pneuri
 5   Compactor autopropulsat
 6   Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri,
    excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau
    excavator pe pneuri
 7   Freză autopropulsată pentru canale sau
    pentru pământ stabilizat
8   Freză rutieră
9   Încărcător cu cupă pe pneuri
10   Instalaţie autopropulsată de sortare concasare
11   Macara cu greifer
12   Macara mobilă pe pneuri
13   Macara turn autopropulsată
14   Maşina autopropulsată pentru oricare din
    următoarele:
    a) Lucrări de terasamente
    b) Construcţia si întreţinerea drumurilor
    c) Decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la
      drumuri
    d) Finisarea drumurilor
    e) Forat
    f) Turnarea asfaltului
    g) Înlăturarea zăpezii
15   Şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat
    lemne
16   Tractor pe pneuri
17   Troliu autopropulsat
18   Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea
    drumurilor
19   Vehicul pentru pompieri pentru derularea
    furtunurilor de apă
20   Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
21   Vehicul pentru marcarea drumurilor
22   Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri
23   Altele asemenea
    Total

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                         CONTRASEMNEAZĂ:
     Radu Niţu                              SECRETARUL MUNICIPIULUI
                                          FOCŞANI
                                        Corhană Eduard Marian
  ROMÂNIA                             Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 151 /2011_
 JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
 CONSILIUL LOCAL


    LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE SUNT INSTITUITE IMPOZITELE
      ŞI TAXELE LOCALE, INCLUSIV HOTĂRÂRILE CONSILIUL LOCAL,
               PE PERIOADA 2007 -2011

Nr.                 DENUMIREA ACTULUI NORMATIV
Crt.
1   Legea nr.87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale
2   Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi
    completările ulterioare
3   Legii 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
4   OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
5   HGR nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, cu
    modificările şi completările ulterioare
6   Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
7   HCL nr.31/27.02.2007 privind aprobarea Regulamentului privind instituirea, stabilirea şi utilizarea
    taxelor speciale în vederea asigurarii funcţionării serviciilor publice locale
8   HCL nr.121/27.05.2003 pentru încadrarea pe zone a terenurilor din extravilanul Municipiului
    Focşani
9   HCL nr.168/325/2008 pentru încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul Municipiului Focşani
10   Hotărârea Guvernului nr.1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
    taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007
11   HCL nr.354/2006 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2007, cu modificârile şi
    completările uletrioare
12   HCL nr.141/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, cu modificările şi
    completările ulterioare
13   HCL nr.63/220/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, cu modificările
    şi completările ulterioare
14   Hotărârea Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
    locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2010
15   HCL nr.269/2009 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor
    locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2010, la nivelul
    Municipiului Focşani
16   HCL nr.212/2010 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor
    locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011, la nivelul
    Municipiului Focşani
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                     CONTRASEMNEAZĂ:
        Radu Niţu                       SECRETARUL MUNICIPIULUI
                                       FOCŞANI
                                     Corhană Eduard Marian
  ROMÂNIA                             Anexa nr.5 la Hotărârea nr. 151 /2010_
 JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
 CONSILIUL LOCAL

     LISTA CUPRINZÂND ACTELE NORMATIVE, INCLUSIV HOTĂRÂRILE
   CONSILIUL LOCAL, ÎN TEMEIUL CĂRORA S-AU ACORDAT FACILITĂŢI FISCALE
              ÎN PERIOADA 2007 -2011

Nr.                    DENUMIREA ACTULUI NORMATIV
Crt.
1   Decretul Lege nr.118/30.03.1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
    dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constitutite ca
    prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare
2   OUG nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate cu
    începere de la 6 martie 1945 din motive etnice aprobată prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările
    ulterioare
3   Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din
    decembrie 1989 nr. 341/ 2004 , cu modificările şi completările ulterioare
4   Legea nr.44/1994 pentru veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu
    modificările şi completările ulterioare
5   Legea locuinţelor nr.114/1996 cu modificările şi completările ulterioare
6   Legea nr.152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările
    ulterioare
7   OG nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi de construcţii de locuinţe,
    cu modificările şi completările ulterioare
8   Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
9   OUG nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie de locuinţe
    aprobată şi modificată prin Legea nr.241/2001, cu modificările şi completările ulterioare
10   Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 –22
    decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare
11   Legea nr.422/2001 privind monumentele istorice, cu modificările şi completările ulterioare
12   Legea nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu
    capital integrat de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
13   OUG nr.95/2002 privind industria de apărare, M Of. nr.463/28.06.2002 ( art.14)
14   OG nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei
    termice, aprobata prin Legea nr.325/2002, M Of. nr.41/31.01.2000 (art.12)
15   Legea nr.137/2002 privind unele măsuri de accelerare a privatizarii , M Of.nr.215/28.03.2002 (art.18)
16   Legea 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
17   HGR nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, cu modificările şi
    completările ulterioare
18   OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
19   HCL nr.354/2006 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2007, cu modificările şi completările
    ulterioare
20   HCL nr.141/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, cu modificările şi completările
    ulterioare
21   HCl nr.347/2010 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de
    locuri de muncă în municipiul Focşani

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                        CONTRASEMNEAZĂ:
         Radu Niţu                        SECRETARUL MUNICIPIULUI
                                          FOCŞANI
                                        Corhană Eduard Marian

								
To top