de an bao ve moi truong, xu ly nuoc thai, xu ly khi thai, thao nguyen xanh, dich vu moi truong by caonguyenxanhgroup

VIEWS: 21 PAGES: 3

More Info
									Ñeà   NGHIEÂN CÖÙU QUY TRÌNH HAÁP PHUÏ DUNG MOÂI
taøi   TREÂN MOÂ HÌNH PILOT

SV thöïc hieän Voõ Thanh Huy
    MSSV 90000937
    GVHD PGS.TS. Nguyeãn Vaên Phöôùc

1. Ñoái töôïng nghieân cöùu
Ngaøy caøng coù nhieàu ngaønh coâng nghieäp söû duïng dung moâi
ñeå pha cheá, hoaëc laøm xuùc taùc cho caùc phaûn öùng hoùa hoïc
trong quaù trình saûn xuaát. Löôïng dung moâi naøy sau ñoù phaùt taùn
töï do ra ngoaøi khí quyeån. Do ñoù, vieäc thu hoài löôïng dung moâi naøy
laø caàn thieát. Moät trong nhöõng ngaønh coâng nghieäp phaùt thaûi
dung moâi nhieàu nhaát hieän nay laø ngaønh coâng nghieäp saáy goã,
ñoà goã myõ ngheä, coâng nghieäp döôïc phaåm, coâng nghieäp deät…

Nghieân cöùu naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm löïa choïn phöông phaùp
thích hôïp ñeå taùi söû duïng moät soá dung moâi phoå bieán xuaát hieän
nhieàu trong khí thaûi cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp keå treân.

2. Noäi dung nghieân cöùu

Tieán haønh thí nghieäm veà quy trình haáp phuï vaø giaûi haáp ñeå thu
hoài laïi dung moâi MEK, Acetone.

Thí nghieäm haáp phuï

Noàng ñoä khí thaûi ñaàu vaøo ñöôïc thöïc hieän baèng caùch ñöa dung
moâi nguyeân chaát bay hôi trong doøng khoâng khí huùt.
Söû dung than hoaït tính cho quaù trình haáp phuï vaø tieán haønh thí
nghieäm treân nhieàu coät than khaùc nhau.
Tieán haønh thí nghieäm vôùi nhieàu vaän toác haáp phuï khaùc nhau
öùng vôùi caùc coät than khaùc nhau.
Thí nghieäm nhaû haáp

                            Ño nhieät ñoä ñaàu
                            ra
     Moâ hình nhaû
     haáp
  1: Maùy neùn khí; 2:Hoäp
  ñieän trôû; 3: Coät haáp phuï;          4
  4: Thieát bò ngöng tuï; 5: Bôm          1
  tuaàn hoaøn; 6: Nöôùc taûi
  nhieät; 7: Bình ñöïng dung
  moâi ngöng tuï.               4
                             5
                    3  3
                               5  6
                                 6


       1  1


                2
                  2
                            7
                          7
Thí nghieäm nhaèm xaùc ñònh löôïng dung moâi thu hoài ñöôïc so vôùi
löôïng dung moâi bò haáp phuï trong lôùp than töø ñoù tính ra hieäu suaát
nhaû haáp
Thí nghieäm nhaèm taùi sinh lôùp than ñeå tieán haønh cho laàn haáp
phuï cuûa meû sau, ñoàng thôøi qua ñoù tính hieäu suaát thu hoài öùng
vôùi moãi laàn lôùp than taùi sinh.
3. Keát quaû nghieân cöùu

Ñeå quaù trình haáp phuï hieäu quaû thì ñoái vôùi moãi dung moâi ñeàu
coù thoâng soá vaän haønh khaùc nhau:

   Ñoái vôùi MEK vaän toác haáp phuï thöôøng laø 5.29 m/ph;
   Ñoái vôùi Acetone vaän toác haáp phuï laø 10.85 m/ph.

Hieäu quaû nhaû haáp ñoái vôùi hai thí nghieäm ñeàu ñaït hieäu quaû cao
khi lôùp than laø 60 cm. Hieäu suaát thu hoài MEK vaø Acetone töông
öùng laø 67,1% vaø 80%.

Khi tieán haønh giaûi haáp lôùp than, ñoái vôùi moãi dung moâi ñeàu coù
moät nhieät ñoä vaän haønh khaùc nhau:

   Ñoái vôùi aceton: to doøng khí ra laø 6062oC;
   Ñoái vôùi MEK: to doøng khí ra laø 7073oC
Nhieät ñoä taïi ñaùy thaùp phaûi töø  200oC.

								
To top