TB Control Update by 8d4fP1

VIEWS: 0 PAGES: 34

									TB Control Update
  นพ.เด่นชัย ตั้งมโนกุล
    4 พ.ย. 2551
Management of Tuberculosis
 Modified WHO Modules of
Managing TB at District Level

     ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2548
        ั
   สถานการณ์ วณโรคของโลก
 ความชุก  14.4 ล้านคน (219/100,000)
    ั
 อุบติการณ์ 9.15 ล้านคน (139/100,000)
 เป็ นวัณโรคปอดเสมหะบวก(ระยะแพร่ เชื้อ) 4.07 ล้านคน
 (62/100,000)
  ้
 ผูป่วยวัณโรคเสี ยชีวิต 1.65 (25/100,000)
 7.7% ของผูป่วยใหม่ ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย
       ้
                        WHO 2008
            ั
       สถานการณ์ วณโรคในประเทศไทย
 ความชุก  125,000 ราย (197/100,000)
    ั
 อุบติการณ์ 90,000 ราย (142/100,000)
 เป็ นวัณโรคปอดเสมหะบวก(ระยะแพร่ เชื้อ) 40,000 ราย (62/100,000)
  ้
 ผูป่วยวัณโรคเสี ยชีวิต 13,000 ราย (20/100,000)
 11% ของผูป่วยใหม่ ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย
       ้
        ้
 1.65% ของผูป่วยรายใหม่ มีเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB)

                           WHO 2008
        เป้ าหมายการควบคุมวัณโรค
                  ้
 อัตราการรักษาหาย (Cure rate) ในผูป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ
 ไม่ต่ากว่า 85%
 อัตราการค้นหารายป่ วยใหม่ (Case finding) ไม่ต่ากว่า 70% ของ
 ที่คาดว่าจะมี World Health Assembly
            DOTS
  Direct Observed Treatment, Short course
       ั        ้
  1.ต้องมีพนธสัญญาจากผูบริ หารในระดับต่างๆ
  2.ค้นหารายป่ วย เน้น direct smear
  3.ใช้สูตรยาระยะสั้นที่เป็ นมาตรฐาน มีgood case management
  4.ยาต้องมีคุณภาพและไม่ขาดแคลน
  5.ต้องมีระบบ record ที่เป็ นมาตรฐาน
  Mycobacterium tuberculosis
 24 มีนาคม 1882 ค้นพบโดย Robert Koch (1843-1910)
 Slow grower 15-20 hrs/1 generation
    ่
 ชอบอยูที่ O2 สู ง, 37oC, pH 6.0 – 7.0
 ถูกทาลายโดย แสงแดด U.V., ความร้อน 60oC นาน 20 นาที
  Mycobacterium tuberculosis
 การติดเชื้อ : ทางเดินหายใจ, การดื่มนมวัว
 อนุภาคของละอองเสมหะ
 1. อนุภาคละอองเสมหะขนาดเล็ก (1-10)
                          ่
   - กระจายลอยทัวไป : สูดหายใจเข้าไป เชื้อจะตกอยูที่
         ่
 หลอดลมฝอย +ถุงลม ที่ร่างกายขับออกไม่ได้
  Mycobacterium tuberculosis
 2. อนุภาคขนาดใหญ่
 - ตกลงสู่ พ้ืน   ถูกแสงแดด   ตาย
           น้ าระเหยออก   อนูเล็กๆ
 - ถ้าตกสู่ เยือบุทางเดินหายใจ
        ่         ถูกขนโบก + เมือกขับออกมา
          TB Suspects
อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ ไอเกิน 2 สัปดาห์ ร่ วมกับ
 1.น้ าหนักลด
 2.อ่อนเพลีย
 3.ไข้
 4.เหงื่อออกตอนกลางคืน
 5.เจ็บหน้าอก
 6.หายใจหอบ
 7.เบื่ออาหาร
 8.ไอเป็ นเลือด หรื อไอเสมหะปนเลือด
     Sputum Collection
 ลักษณะการเก็บเสมหะมี 2 ชนิด
  1.Spot sputum
  2.Early morning specimen = Collected sputum
 การตรวจเสมหะ3ครั้ง
  1.Spot day1 Collected sputum day2 + Spot day2
  2.Spot day1, Collected sputum day2 + 3
   Disease Classification
 Pulmonary Tuberculosis : P
 Extrapulmonary Tuberculosis : EP
  Pulmonary Tuberculosis
 1. Smear บวก (M+)
   1.1 AFB +ve อย่างน้อย 2 ครั้ง
   1.2 AFB +ve 1 ครั้ง and CXR +ve
   1.3 AFB +ve 1 ครั้ง and C/S +ve
 2. Smear ลบ (M-)
   2.1 AFB –ve and CXR +ve
   2.3 AFB –ve and C/S +ve
Extrapulmonary Tuberculosis
 1. C/S +ve จากตาแหน่งโรคนอกปอด
 2. Histology and/or clinical TB
     Registration of Patients
 1.  New
 2.  Relapse
 3.  Failure
 4.  Treatment after Default
 5.  Transfer in
 6.  Other
 1. New : ผูป่วยไม่เคยป่ วยเป็ นวัณโรคมาก่อน หรื อผูป่วยที่เคย
         ้                  ้
 ได้รับยารักษาวัณโรคไม่เกิน 1 เดือน
 2. Relapse : ผูป่วยที่เคยรักษาวัณโรคและได้รับการวินิจฉัยว่า
            ้
 หายแล้ว หรื อรับการรักษาครบแล้วต่อมากลับเป็ นโรคอีกโดยมีผลตรวจ
 เสมหะเป็ นบวก (AFB and/or C/S +ve )
  3. Failure :
    3.1 ผูป่วยเสมหะบวก(M+) ผลAFB หลังเดือนที่5 +ve
       ้
    3.2 ผูป่วยเสมหะลบ(M-) ผลAFB หลังเดือนที่2 +ve
        ้
 4. Treatment after Default : ผูป่วยวัณโรคกลับมา
                       ้
 รักษาอีกภายหลังขาดยาอย่างน้อย 2 เดือนติดต่อกัน
 5. Transfer in : ผูป่วยที่รับโอนมาจากที่อื่น โดยที่ได้รับการ
              ้
 ขึ้นทะเบียนแล้ว และได้รับยาเป็ นเวลาหนึ่ง
  6. Other :
   - Bacteriologically negative relapse
   - chronic case
       Drug Regimens
 CAT 1 : 2(3)HRZE(S) / 4HR
 CAT 2 : 2HRZES / 1(2)HRZE / 5HRE
 CAT 3 : 2HRZ / 4HR
 CAT 4 : Regimen ที่ใช้ Reserved drugs หรื อ
 INH alone
   CAT 1 : 2(3)HRZE(S) / 4HR
 1. ผูป่วยใหม่ : P(M+)
     ้
 2. ผูป่วยหนัก :
    ้
  2.1 P(M-) + Extensive Parenchymal lesion
  2.2 EP
CAT 2 : 2HRZES/1(2)HRZE /5HRE
 1. Relapse
 2. Failure
 3. Treatment after Default
      CAT 3 : 2HRZ / 4 HR
 1. P(M-) + CXR +ve
 2. EP ไม่รุนแรง เช่น TB Lymph node
  30-39 Kgs  40-49 Kgs  50 Kgs up


H   300     300     300
R   300     450     600
Z   1000    1500    2000
E   800    1000    1200
S   500     750    1000
   ข้อพิจารณาในกรณี ผลเสมหะเดือนที่5เป็ นบวก
  CAT 1
  1. จาหน่ายเป็ น failure
  2. ขึ้นทะเบียนใหม่เป็ น failure
  3. ให้การรักษาโดย
     3.1 ส่ งเสมหะ c/s
     3.2 start CAT 2
  CAT 2
  1.ยังไม่ตองจาหน่าย และไม่ตองขึ้นทะเบียนใหม่
        ้       ้
  2. ส่ ง sputum c/s
  3. continue HRE จนครบ
  4. F/U sputum ทุกเดือน (6,7,8)
  5. เมื่อสิ้ นสุ ดการรักษา
     5.1 ผลเสมหะเป็ นลบ  cure
     5.2 ผลเสมหะเป็ นบวก  failure ขึ้นทะเบียนใหม่เป็ น “other”
  6. treat ตาม sensitivity
        Follow up
 CAT 1 : sputum M2(3), M5, M-last
 CAT 2 : sputum M3(4), M5, M-last
 CAT 1(M-),3 : sputum M2, clinical
  Side effects and How to manage it

 1. Major side effects
 2. Minor side effects
          INH
 Major side effects
  - Hepatitis(0.5%)
 Minor side effects
  - Neurotoxicity : paresthesia, numbness
  - Pellagra-like syndrome
  - Skin rashes
         RMP
 Major side effects
  - Hepatitis
  - หายใจหอบ, collapse, shock
  - Purpura, acute hemolytic anemia, RF
 Minor side rffects
  - Cutaneous Syndrome
  - Flu Syndrome
  - Abdominal Syndrome
          PZA
 Major side effects
  - Hepatitis
 Minor side effects
  - Arthralgia
  - Hypersensitivity
            SM
  Major side effects
   - Vestibular damage : ringing in the ear,
  gliddiness and ataxia  off or reduced
   - Max dose in age>60  0.75 gm/day
  - Avoid in pregnant women
   - Hypersensitivity reaction
   - Numbness
             EMB
  Major side effects
   - VA ลดลง
  - Burred vision
  - Red-green Color blindness
 Avoid in children age<6 year
       Minor side effects
 1. ให้กาลังใจ และแนะนาให้พยายามกินยาต่อไป
 2. ให้ยารักษาตามอาการ เช่น CPM, B1-6-12
 3. ถ้ายังมีอาการมาก อาจ split dose
 4. ถ้า split dose แล้วยังมีอาการ  Long Course
 - 2HES / 10-16HE
  - 2HTS / 10-16HT
  - 12HE
  - 12HT
  - Reserved drugs
Re-introduction of Anti TB Drugs


 Drug  Day 1  Day 2   Day 3
  H   50 mg  300 mg   300 mg
  R   75 mg  300 mg   Full dose
  Z   250 mg  1,000 mg  Full dose
  E   100 mg  500 mg   Full dose
  S   125 mg  500 mg   Full dose
คาถาม ?

								
To top