INTRODUKCJA Opr. HWs by yb6PSfD

VIEWS: 0 PAGES: 41

									„We define ourselves by what we choose to
     remember and forget.”
       Daniel Pitti, University of Virginia


   INTRODUKCJA
      Opr. HWs (AGAD)
             UKŁAD
• Podstawowe:
 – Strony internetowe
 – Literatura
• Wprowadzenie:
  – EAD - MAGIC WORD OR TERROR by prof. PETER HORSMAN
• Historia Projektu
• Układ DTD
• Uwagi prof. Petera HORSMANA na temat EAD
• EAD - Pytania
• Dodatkowe objaśnienie
  – SGML, XML
  – TEI
• PODSTAWOWE ADRESY:
  – www.loc.gov/ead/ead.html - Official Web
   Site


 – www.jefferson.village.virginia.edu/ead -
  Help Pages
   PODSTAWOWA LITERATURA
• EAD - Encoded Archival Description, Tag Library,
 Version 1.0, prepared and maintained by the
 Encoded Archival Description Working Group of
 the Society of American Archivists and the Network
 Development and MARC Standards Office of the
 Library of Congress, Chicago 1998, s. VII.
• EAD - Encoded Archival Description, Application
 Guidelines, Version 1.0, Chicago 1999.
• The EAD Cookbook by Michael J. Fox, June 2000
Encoded Archival Description
• EAD to standard ustrykturalizowania danych
 przeznaczony do utrwalenia hierarchii i opisu
 zawartości pomocy archiwalnych dostosowany
 do pomocy archiwalnych z całego świata.
 Umożliwia on prezentację pomocy
 archiwalnych poprzez Internet, a także
 zapewnia trwałość, gdyż jest stabilnym
 środowiskiem z którego dane mogą być
 przetransferowane do innego środowiska
 programowego, gdy zajdzie taka potrzeba.
Encoded Archival Description
• Istotę EAD stanowi DTD (Document
 Type Definition) opracowany i
 dostosowany dla zakodowania
 archiwalnych pomocy
 wyszukiwawczych.
• DTD zostało ułożone zgodnie z
 zasadami składni SGML (i jest
 transferowalne do XML).
Encoded Archival Description
• EAD pozwoli na zbudowanie
 „multuirepository data base” - bazy
 danych z pomocami wyszukiwawczymi
 z różnych archiwów, pozwalającej na
 prowadzenie poszukiwań w wielu
 pomocach z wielu archiwów.
         EAD to:
• data structure standard dla pomocy
 archiwalnych, pozwalający na wielokrotne
 wykorzystanie informacji raz wpisanych, ich
 wymianę i długotrwałą dostępność;
• format komunikacji umożliwiający archiwom
 udostępnianie pomocy przez Internet - zarówno
 lokalnym, jak i odległym użytkownikom;
• technologia, które jest oparta na standardach,
 niezależna od platformy sprzętowej, mająca do
 dyspozycji bardzo wszechstronne narzędzia
 wyszukiwawcze, (wyszukanie, dostarczenie,
 wyświetlenie i nawigowanie).
              Wprowadzenie
 EAD - MAGIC WORD OR TERROR by prof. PETER HORSMAN; Amsterdam, Archiefschool• W ciągu ostatnich kilki lat zakodowany opis archiwalny -
 EAD skupiał na sobie znaczne zainteresowanie archiwistów
 z całego świata. Opis narodził się w Ameryce i nasi
 amerykańscy koledzy rozpoczęli kampanię dla powszechnej
 akceptacji EAD by wreszcie może doprowadzić
 zakodowany opis archiwalny do rangi standardu ISO. The
 Resarch Library Group - ciesząca się autorytetem
 organizacja w świecie bibliotecznym, do której należą także
 małe prywatne archiwa, popiera użycie EAD; Biblioteka
 Kongresu Stanów Zjednoczonych, jedna z największych
 bibliotek świata, prowadzi jedno z wiodących wdrożeń.
    EAD - MAGIC WORD OR TERROR by prof. PETER HORSMAN
• EAD rozpoczęło się w sferze mniejszych archiwów, w
 większości takich, które nazywa się w Ameryce Północnej
 repozytoriami rękopisów. Obecnie kilka większych
 publicznych archiwów, włączając w to Public Record
 Office w Londynie także rozpoczęło jego wdrażanie.
• Wydaje się, że będzie to historia zakończona sukcesem, ale
 z drugiej strony, można się przekonać że te projekty
 wdrożenia są zarówno czaso- jak i kapitało- chłonne.
 Niektórzy krytycy zapewniają, że koncepcja stojąca za
 EAD jest zbyt głęboko osadzona w bibliotekoznawstwie i
 że owa metoda nie przystaje do poglądów archiwalnych.
 Ktoś mógłby zapytać, czy tak naprawdę EAD jest tym
 odmłodzeniem archiwalnego opisu, które powinno
 przenieść archiwa do społeczeństwa informacyjnego.
   EAD - MAGIC WORD OR TERROR by prof. PETER HORSMAN• Pojęcie Zakodowany Opis Archiwalny zawiera
 dwa, lub jak wolicie nawet trzy elementy:
 (archiwalny), opis i zakodowanie. To co powoduje,
 że EAD jest tak odmienne od tradycyjnego opisu
 znajduje się właśnie w sposobie kodowania. Samo
 kodowanie nie jest porywającą częścią EAD;
 standaryzacja opisu wymagająca, by móc w pełni
 korzystać z jej dobrodziejstw, narzędzi do
 kodowania, to właśnie standaryzacja jest
 wyzwaniem.
HISTORIA PROJEKTU - 1993
• Początek projektu w Berkeley - opracowanie standardu kodowania
 pomocy archiwalnych (wzór z TEI) wykraczającego poza możliwości
 MARC. Kierownik Daniel Pitti
• Kryteria:
  – 1. możliwość szerokiego przedstawienia informacji i wzajemnie powiązanych
   informacji z pomocy archiwalnych
  – 2. możliwość zachowania hierarchicznych relacji między poziomami opisu
  – 3. możliwość przedstawienia deskrypcyjnych informacji, które są przekazywane
   z jednego hierarchicznego poziomu opisu na inny (niższy)
  – 4. możliwość poruszania się wewnątrz hierarchicznej struktury informacji
  – 5. rozwiązanie problemów ze specyficznymi indeksami i uzyskiwaniem
   informacji
  SGML - wybrany jako metajęzyk z zespołem reguł dla definiowania i prezentacji
   logicznej struktury dokumentu, stwarzający możliwości wyszukiwawcze oraz
   prezentacyjne.
1995
• Marzec - Berkeley Finding Aids Project (BFAP lub FINDAID DTD)
  – 1. strona tytułowa (nazwa archiwum, typ pomocy)
  – 2. opis (krótki - jak MARC'owski i długi - opis narracyjny jednostki i jej
   wyróżnialnych części (tytuł , daty, zawartość)
  – [testowy opis 200 pomocy z 50 archiwów]
• Kwiecień - dołącza Biblioteka Kongresu i Commission on Preservation and
 Access
• Lipiec - stypendium Bentley Library i A. W. Mellon Foundation na
 konferencję w Ann Arbor, tu określenie co ma być wykonane:
  – 1. zaprojektowanie zasad standardu kodowania dla pomocy
   archiwalnych
  – 2. rewizja dotychczasowego modelu danych
  – 3. rewizja DTD dla pomocy archiwalnych
  – 4. wytyczne dla kodowania z przykładami (Guidelines - Tag Library)
  – 5. artykuł podsumowujący dotychczasowe działania
• Ann Arbor Accord - tu nazwa EAD
• Dwa segmenty pomocy archiwalnych:
  – informacje o samej pomocy (tytuł, twórca, daty) <heder>
  – opis hierarchiczny zgodny z archiwalną organizacją
   opisywanego materiał. Od ogół u do szczegół u z tym, że
   szczegół "dziedziczy" potrzebne informacje ogólne.
  – Dodatkowe informacje (bibliografia)
  – Informacje o zawartości (kolekcji, zbioru, serii)
  – ** deskrypcyjne elementy zagnieżdżane w odpowiednich
   punktach opisu jednostki lub jej części składowych
  – * * ogólne elementy zagnieżdżane w deskrypcyjnych
• Jeżeli elementy są analogiczne z tymi TEI to trzeba
 przejąć model zawartości z TEI
1995 (cd)
• Sierpień - Dołącza się Society of American Archivists -
 ono składa prośbę do komórki standaryzacyjnej Library of
 Congers (MARC Standards Office) o bycie agencją
 podtrzymującą EAD (dokumentacja DTD, server www -
 listserv)
• ATLIS Consultin Group - specjaliści od SGML
1996
• Luty - wersja wstępna EAD (+ elektroniczna dokumentacja)
 pół roku na uwagi - comment period
• Kwiecień - prace nad wersja β i logo
• Październik - wersja β (rok na uwagi)
  – 20 workshops in US (RLG/SSA) prezentujących dotychczasowy stan
1997
  – 50 e-mail z uwagami do wersy β (archiwa: Szwecja, Anglia, Kanada, Biblioteka
   z Oxfordu)
• Listopad - adaptacja XML
1998
• Sierpień EAD DTD (wersja 1.0)
 (+ 262 str. dokumentacja i dwa numery The American Archivist) -
 SAA podtrzymywanie intelektualne EAD
• 1993
• Początek projektu w Berkeley - opracowanie standardu kodowania dla komputerów
 pomocy archiwalnych (wzór z TEI) wykraczającego poza możliwości MARC.
 Kierownik Daniel Pitti
• Kryteria:
• 1. możliwość szerokiego przedstawienia informacji i wzajemnie powiązanych
 informacji z pomocy archiwalnych
• 2. możliwość zachowania hierarchicznych relacji między poziomami opisu
• 3. możliwość przedstawienia deskrypcyjnych informacji, które są przekazywane z
 jednego hierarchicznego poziomu opisu na inny (niższy)
• 4. możliwość poruszania się wewnątrz hierarchicznej struktury informacji
• 5. rozwiązanie problemów ze specyficznymi indeksami i uzyskiwaniem informacji
• SGML - wybrany jako metajęzyk z zespołem reguł dla definiowania i prezentacji
 logicznej struktury dokumentu, stwarzający możliwości wyszukiwawcze oraz
 prezentacyjne.
• 1995 - marzec - Berkeley Finding Aids Project (BFAP lub FINDAID DTD)
• 1. strona tytułowa (nazwa archiwum, typ pomocy)
• 2. opis (krótki - jak MARC'owski i długi - opis narracyjny jednostki i jej
 wyróżnialnych części (tytuł , daty, zawartość)
• [testowy opis 200 pomocy z 50 archiwów]
• kwiecień- dołącza Biblioteka Kongresu i Commission on Preservation and Access
• lipiec - stypendium Bentley Library i A. W. Mellon Foundation na konferencję w
 Ann Arbor (Bentley team - także przedstawiciele NARA), tu określenie co ma być
 wykonane:
• 1. zaprojektowanie zasad standardu kodowania dla pomocy archiwalnych
• 2. rewizja dotychczasowego modelu danych
• 3. rewizja DTD dla pomocy archiwalnych
• 4. wytyczne dla kodowania z przykł adami (Guidelines - Tag Library)
• 5. artykuł podsumowujący dotychczasowe działania
• [Ann Arbor Accord] - tu nazwa EAD
• Dwa segmenty pomocy archiwalnych:
• - informacje o samej pomocy (tytuł, twórca, daty) <heder>
•    - opis hierarchiczny zgodny z archiwalną organizacją opisywanego
 materiał. Od ogół u do szczegół u z tym, że szczegół "dziedziczy" potrzebne
 informacje ogólne.
•    - dodatkowe informacje (bibliografia)
• - informacje o zawartości (kolekcji, zbioru, serii)
• ** deskrypcyjne elementy zagnieżdżane w odpowiednich punktach opisu
 jednostki lub jej części składowych
• ** ogólne elementy zagnieżdżane w deskrypcyjnych
• Jeżeli elementy są analogiczne z tymi TEI to trzeba przejąć model zawartości z
 TEI
• sierpień dołącza się Society of American Archivists - ono składa prośbę do
 komórki standaryzacyjnej Library of Congers (MARC Standards Office) o bycie
 agencją podtrzymującą EAD (dokumentacja DTD, server www - listserv)
• ATLIS Consultin Group - specjaliści od SGML
• 1996 - luty 26 wersja alfa EAD (+ elektroniczna dokumentacja)
 pół roku na uwagi - comment period
• kwiecień prace nad wersja beta i logo
• październik wersja beta (rok na uwagi)
• 20 workshops w US (RLG/SSA)
• 1997
• 50 e-mail z uwagami do wersy Beta (archiwa: Szwecja, Anglia, Kanada, Biblioteka
 z Oxfordu)
• listopad - adaptacja XML
• 1998
• sierpień EAD DTD (wersja 1.0)
 (+ 262 str. dokumentacja i dwa numery The American Archivist).
• SAA podtrzymywanie intelektualne EAD
       Gramatyka języków
         znakowania

Konwencja:

<polecenie>

<polecenie parametr= "wartość"> tekst </polecenie>

</polecenie>
       Przykład z HTML
• < !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" >
 < HTML>
 < HEAD>
 < TITLE> Mini Kurs HTML < /TITLE>
 < META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html;
 charset=iso-8859-2">
 < META HTTP-EQUIV="Creation-date" CONTENT="2002-05-
 20T08:03:05Z">
 < META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="pl">
 < META NAME="Keywords" CONTENT="html">
 < META NAME="Author" CONTENT=„HWs">
 < META NAME="Authoring_tool" CONTENT="CS Pajączek 2000
 PRO v4.8.1">
 </HEAD>
 ....
 < /HTML>
EAD - struktura
_______________________________________________________________________

<!DOCTYPE ead PUBLIC ......... [
<!ENTITY % eadnota PUBLIC
%eadnata;
]>
________________________________________________________________________

<ead> - nagłówek
______________________________________________________________________

1. informacje o samej pomocy
(tytuł, kto, kiedy etc. ją opracował)
<eadheader>
 ___________________________________
2. strona tytułowa z wybranymi
elementami
<frontmatter>
______________________________________________________________________

3. informacja o archiwaliach

<archdesc LEVEL = "fonds" >
EAD - struktura
_________________________________________________________<eadheader>
   <eadid> - unikatowy
kod danej pomocy
       <filedesc> -
bibliograficzne informacje o
pomocy (autor, tytuł, podtytuł,
wydawca, seria wydawnicza)
    <profiledesc> - dane
odnośnie kodowania w EAD
       <revisiondesc> -
informacje o dokonywanych
zmianach
EAD - struktura
<did> - descriptive identification - opis ogólny
podstawowy
     <container TYPE ="box">
     <origination> - aktotwórca
     <abstract> - streszczenie
     < note> - uwagi
     <physdesc> - opis zewnętrzny,
rozmiary, cechy stanu fizycznego
          <extent> - rozmiary
     <physloc> - lokalizacja, w
magazynie
     <repository> - archiwum
     <unitdate> - daty powstania
     <unitid> - sygnatura
     <unittitle> - tytuł
      Koncepcja EAD
   EAD - MAGIC WORD OR TERROR by prof. PETER HORSMAN


• Narodzony w USA
• Rozszerzenie MARC-AMC na             niższe
 poziomy
• Zorientowany na użytkownika
• Kodowanie pomocy archiwalnych
• Standardowy format
• Technologia: XML
• Dostępność wzorców DTD
       Kodowanie EAD
    EAD - MAGIC WORD OR TERROR by prof. PETER HORSMAN•  Koncepcja XML, HTML
•  DTD
•  TEI
•  Zastosowania EAD
•  Co przedstawia pomoc archiwalna EAD?
     EAD i bazy danych
   EAD - MAGIC WORD OR TERROR by prof. PETER HORSMAN
• EAD zaprojektowano dla kodowania
 istniejących pomocy archiwalnych
• Możliwe jest pobranie danych z bazy danych
• Zalety:
 – Podtrzymywanie (elastyczność)
 – Integracja z innymi aplikacjami
 – Wprowadzanie nowych opisów
        Dalsze kierunki
    EAD - MAGIC WORD OR TERROR by prof. PETER HORSMAN


• Działania w międzyczasie:
• Czy użytkownicy nadal będą oczekiwać spisów w
 przyszłości?
• Konieczność przekształcania pomocy archiwalnych
• Standardy systemów informacyjnych
• Rozwój systemów metadanowych
• Encoded Archival Context (EAC) - kodowanie kontekstu
 archiwalnego
• Współpraca z Komitetem do spraw Standardów Opisu
• Konieczność zbadania potrzeb użytkownika
• Współdziałanie z innymi dyscyplinami
• Archiwa nie są samotne na świecie
          Wnioski
   EAD - MAGIC WORD OR TERROR by prof. PETER HORSMAN
• EAD ma wielkie potencjalne właściwości
• Poprawienie istniejącego systemu pomocy
 archiwalnych
• Wdrożenie wymaga dodatkowych prac
 przygotowawczych
• Potrzebna jest wizja przyszłości
        EAD - PYTANIA
1. Czy wdrażać?
  a) czy istnieje program opisu pomocy archiwalnych?
  b) czy są stosowane przy tym opisie jakieś standardy?
  c) czy potrzeba EAD wynika z misji archiwum?
• Czy istnieje już zespół ludzi zajmujący się takimi
 działaniami, czy są możliwości techniczne software i
 harware?
• Czy jest możliwość współpracy z innymi instytucjami w
 zakresie wspólnego wprowadzania EAD?
• Czy możliwe będzie podtrzymywanie w długim czasie
 standardu i opisów, uwzględniając zmiany technologiczne?
       EAD - PYTANIA
2. Jak tworzone są elektroniczne pomoce?
  a) czy istnieje możliwość konwersji
  dotychczasowych pomocy na EAD?
• Ocena dotychczasowych pomocy archiwalnych:
 –  jaka jest możliwość konwersji na EAD?
 –  zasady i technologia konwersji?
 –  wybór oprogramowania?
 –  załadowanie DTD i sprawdzenie technologii i
   prawidłowości działania i zgrania z SGML
      EAD - PYTANIA
3. Jak się je upowszechnia?
  a) czy jest bezpieczne i stałe połączenie z
  internetem?
• Podłączenie do sieci (koszty) i - przeszukiwarki.
• EAD jest dość złożoną technologią i jego
 zastosowanie ma sens tylko wówczas gdy
 potencjalne korzyści korespondują z celami
 wdrażającej go instytucji.
         SGML
  Standard Generalized Markup Language
 standardowy uniwersalny język znakowania
• 1969 r. - IBM projekt GML (Generalized Markup
 Language). Projektem kierował Charles Goldfarb.
• 1986 r. - SGML - standardem ISO 8879:1986
• SGML służy do przygotowywania formatu i
 obróbki dokumentów elektronicznych w celu
 wymiany danych pomiędzy różnymi programami i
 systemami operacyjnymi, pozwalającego na
 prezentowanie metadanych związanych z
 dokumentem i jego powiązań hipertekstowych.
          SGML

• Jest to meta język pozwalający - za pomocą
 określonych znaczników (markups, tags) - na
 przedstawienie struktury dokumentu oraz
 umożliwiający zdefiniowanie i oznakowanie
 różnych typów dokumentów. Powstaje w ten
 sposób niezależna od sprzętu komputerowego i
 systemu operacyjnego baza tekstowa (textbase).
 Znacznik to informacja o dokumencie, która nie
 jest częścią dokumentu, choć może wpływać na
 jego wygląd.
        SGML pozwala na:
• 1. określenie formatu dokumentu (procedural markup):
 zaznaczenie krojów czcionki, interlinii, etc.;
• 2. zdefiniowanie logicznej struktury dokumentu (descriptive
 markup): zaznaczenie nie tylko struktury - rozdziały,
 akapity etc., lecz także określenie semantyki, np.
 wyróżnienie tekstów pisanych w innych językach (wraz z
 określeniem jakie to języki). Pozwala to przede wszystkim
 na zdefiniowanie i wyróżnienie wszelkich nazw własnych i
 stanowi zasadniczą zaletę SGML;
• 3. umożliwia też znakowania odsyłaczy hipertekstowych
 (referential markup) tak wewnątrz dokumentu, jak i z
 innymi dokumentami lub obiektami: graficznymi,
 dźwiękowymi i wszystkimi rodzaju danymi zapisanymi w
 formie cyfrowej.
           XML
      eXtensible Markup Language
• 1998 r. - World Wide Web Consortium - W3C
• XSL (eXtensible Stylesheet Language)
• Jest to metajęzyk mający wspólna gramatyka i
 jednolita metodologia opartą na SGML. Za pomocą
 tego metajęzyka można stworzyć uniwersalny
 format dla dokumentów mających strukturę i
 zawierających dane - można opisać nie tylko dane,
 ale i ich strukturę (metadane). W odróżnieniu od
 języka HTML, który pozwala tylko na formatowanie
 tekstu, XML pozwala opisać to, co faktycznie
 zawiera informacja tekstowa.
            XML

• eXtensible oznacza, że jest on rozszerzalny; można
 doń dodawać nowe elementy czyli przetwarzać
 dokumenty zapisane w dowolnym formacie. XML
 pozwala rozwiązać problemy wymiany informacji
 między niekompatybilnymi systemami
 informatycznymi. Język ten dostarcza składni do
 konstruowania komunikatów możliwych do
 zrozumienia przez dowolne aplikacje. Daje on
 możliwość tworzenia słowników - zbioru
 znaczników (tag) określających strukturę
 dokumentu.
 Wyróżnia się dwa typy dokumentów XML
1. Właściwie sformatowany (well-formated). Ten typ
  nie wymaga w ogóle DTD i jest idealny dla celów
  komercyjnych - choć tu nie określa się znaczenia
  tych znaczników i mogą powstawać problemy z
  synonimami.
2. Poprawny (valid), który musi zawierać DTD
  dlatego aby nie stwarzać sytuacji
  niejednoznacznych jest konieczna standaryzacja
  różnych specyficznych typów dokumentów
  osiągana za pomocą definicji typu dokumentu
  (Document Type Definition - DTD). DTD to
  schemat XML wiążący znaczniki ze strukturą.
       TEI - Text Encoding Initiative
       http://www.uic.edu:80/orgs/tei
1987
 Standaryzacja formatu danych podjęta przez Association for
 Computers and the Humanities - przygotowanie szczegółowych
 wytycznych kodowania tekstów literackich i językoznawczych.
 (fundusze m. in.: DG XIII, Mellon Foundation)
1989
 Chicago: 15 osobowy zespół (US i Europa)
1990
 P1 - 300 str. dokumentacji; szeroko publikowany, 15 komisji
1993
 100 naukowców - Wskazówki TEI (P3) - TEI DTD (1300 stron):
  – SGML
  – adnotowanie deskryptywne
  – język opisu danych + format wymiany danych tekstowych
    TEI - Text Encoding Initiative
• TEI ponad 400 podstawowych elementów (cech) oraz
 zestawy atrybutów
• DTD opisuje gramatykę wzajemnych powiązań między
 modułami; 3 typy znaczników:
  – podstawowe (core), w każdej wersji DTD (nagłówek TEI)
  – bazowy, specyficzny dla odpowiedniego rodzaju tekstu (proza,
   poezja, dramat....)
  – dodatkowy, dla specyficznego kąta, zainteresowań.

• LITERATURA:
  – R. T. Prinke, Fontes ex Machina,
   Komputerowa analiza źródeł historycznych,
   Poznań 2000, s. 120-191.

								
To top