The Early Intervention Project (EIP) is a Portsmouth-based support

Document Sample
The Early Intervention Project (EIP) is a Portsmouth-based support Powered By Docstoc
					The Early Intervention Project (EIP) is  Program Wczesnej Interwencji (ang. Early
a Portsmouth-based support and       Intervention Project, EIP) to ośrodek
advocacy service for females or      znajdujący się w Portsmouth, który udziela
males experiencing domestic abuse     wsparcia i pomocy kobietom i
(sometimes referred to as domestic     mężczyznomdoświadczającym przemocy w
violence).                 rodzinie (zwaną też przemocą domową).

Project workers are available to      Pracownicy programu mogą porozmawiać z
speak with clients over the telephone   osobami potrzebującymi pomocy przez
or face-to-face, and provide them with   telefon lub spotkać się osobiście, aby
information about their options as well  udostępnić informacje na temat dostępnych
as offer them emotional support.      opcji oraz udzielić wsparcia emocjonalnego.

The project is open 7 days a week     Ośrodek jest czynny 7 dni w tygodniu, a
and is staffed by specialist Project    obsługują gowyspecjalizowani
workers who have extensive         pracownicyposiadający obszerną wiedzę i
knowledge and experience in the      doświadczenie w zakresie przemocy w
fields of domestic abuse and sexual    rodzinie i przemocy seksualnej. Osoby, które
violence. Anyone wishing to access     chciałyby skorzystać z naszych usług mogą
the service can obtain a referral via   zostać skierowane do naszego ośrodka przez
various agencies in the Portsmouth     różne instytucje znajdujące się w rejonie
area. This leaflet provides general    Portsmouth. Niniejsza ulotka zawiera ogólne
information about the service that EIP   informacje na temat usług Programu
provide, explains how to make a      Wczesnej Interwencji, wyjaśnia jak skierować
referral, and offers information about   do nas osoby potrzebujące pomocy i
additional local and national support.   udostępnia informacje o dodatkowych
                      lokalnych i krajowych programach wsparcia.

What is domestic abuse?          Co to jest przemoc w rodzinie?

The Government defines domestic      Rząd definiuje przemoc w rodzinie jako:
abuse as:                 „jakikolwiek przypadek użycia gróźb,
"Any incident of threatening        przemocy lub znęcania się (psychicznego,
behaviour, violence or abuse        fizycznego, seksualnego, finansowego lub
(psychological, physical, sexual,     emocjonalnego) pomiędzy osobami
financial or emotional) between adults   dorosłymi, które są lub były w związku lub
who are or have been intimate       które są członkami rodziny, bez względu na
partners or family members,        płeć lub seksualność”.
regardless of gender or sexuality."

Domestic abuse is not always just     Przemoc w rodzinie nie zawsze wiąże się z
about physical violence and can take    przemocą fizyczną i może przybierać różne
many forms. It is a pattern of abusive   formy. Jest to wzorzec agresywnego i
and controlling behaviour through     kontrolującego zachowania, poprzez które
which the abuser seeks power over     sprawca próbuje uzyskać władzę nad ofiarą.
the abused person. This may involve    Może się to wiązać ze znęcaniem
emotional abuse, the destruction of    emocjonalnym, niszczeniem mienia, izolacją
property, isolation from friends, family  od znajomych, rodziny lub innych
or other potential sources of support,   potencjalnych źródeł wsparcia, kontrolą
control over access to money,       dostępu do pieniędzy, zachowaniem
behaviour that constitutes        uznawanym za napastowanie, oraz
harassment, and also ‘stalking.’     prześladowaniem.

POWER & CONTROL             WŁADZA I KONTROLA

Using coercion and threats        Przymus i groźby

Using intimidation            Zastraszanie

Using emotional abuse          Przemoc emocjonalna

Using Isolation             Izolacja

Minimising, denying and blaming     Zmniejszanie, zaprzeczanie i obwinianie

Using children              Posługiwanie się dziećmi

Using Male/female privilege       Używanie przywileju kobieta/mężczyzna

Using economic abuse           Przemoc ekonomiczna

Above: The ‘Duluth Wheel’, the      Powyżej: „Koło Duluth”, uznawany na
internationally-recognised model of   szczeblu międzynarodowym model
abusive behaviour. Devised by the    agresywnego zachowania. Opracowany
Duluth Domestic Abuse Intervention    przez Program Interwencyjny ds. Przemocy w
Project, Duluth, Minnesota, U.S.A.    Rodzinie w Duluth, w stanie Minessota w
                     USA.

1 in 4 women and 1 in 6 men will     1 na 4 kobiety i 1 na 6 mężczyzn doświadczy
experience domestic violence in their  przemocy w rodzinie w ciągu swojego życia.
lifetime. In the UK, 2 women a week   W Wielkiej Brytanii 2 kobiety na tydzień giną z
are killed by a current or former    rąk obecnego lub byłego partnera, przemoc w
partner, domestic violence accounts   rodzinie stanowi 16% wszystkich przypadków
for 16% of all violent crime, and the  wykroczeń związanych z użyciem przemocy,
police receive one call in relation to  a policja otrzymuje jedno zgłoszenie
domestic violence every minute of the  związane w przemocą w rodzinie na minutę.
day.

What does EIP offer?           Co oferuje Program Wczesnej Interwencji?

The Early Intervention project offers  Program Wczesnej Interwencji oferuje
clients non-judgemental support and   zgłaszającym się do nas osobom neutralne
advice about the options available to  wsparcie i porady w sprawie dostępnych dla
them. The project aims to empower    nich opcji. Celem programu jest wzmocnienie
those experiencing abuse to make     pozycji osób doświadczających przemocy,
informed choices.            aby mogły one podejmować świadome
                     decyzje.

As a client-led service, the support   Program udziela pomocy w zależności od
provided will be dependant on what     potrzeb klienta, dlatego udzielane wsparcie
the individual client feels they need.   oparte jest na indywidualnych potrzebach
This may include:              poszczególnych osób. Może to być:

Emotional support              Wsparcie emocjonalne

Assistance with immediate safety      Pomoc w doraźnym zapewnieniu
and/or access to emergency         bezpieczeństwa i/lub dostęp do
accommodation                zakwaterowania w nagłej potrzebie

Support regarding longer-term        Wsparcie w zakresie długoterminowego
housing issues eg property security,    zakwaterowania, np. zabezpieczenie
moving etc                 mieszkania, przeprowadzka itp.

Help with legal matters, access to     Pomoc w kwestiach prawnych, dostęp do
solicitors, advice about legal options   adwokata, porady w sprawie opcji prawnych

Support at court: beforehand, on the    Wsparcie w sądzie: przed rozprawą, w dniu
day and afterwards.             rozprawy i później

Signposting to other services where     Kierowanie do innych ośrodków, jeśli jest to
appropriate.                konieczne

Counselling                 Pomoc terapeutyczna

Contact can be by telephone, email or    Można się z nami skontaktować przez
by way of an informal face-to-face     telefon, wysyłając email lub poprzez
chat with a project worker in a safe    nieformalne indywidualne spotkanie z
location.                  pracownikiem ośrodka w bezpiecznym
                      miejscu.
The Early Intervention Project also     Program Wczesnej Interwencji udziela
provides a support service for victims   również wsparcia ofiarom gwałtu i przemocy
of Rape and Sexual Assault. For       seksualnej. W celu uzyskania dalszych
further information, please see the     informacji proszę zapoznać się z treścią ulotki
leaflet entitled ‘Treetops’ or call (023)  zatytułowanej „Treetops” lub zadzwonić pod
9221 0352                  numer: (023) 9221 0352.

How to access EIP:             Jak skontakować się z Programem
                      Wczesnej Interwencji?
EIP are able to take referrals from the   Program Wczesnej Interwencji przyjmuje
following agencies. If you are a client   zgłoszenia od następujących instytucji. Aby
who would like to be referred, please    uzyskać skierowanie proszę skontaktować się
approach one of the following:       z którąś z następujących organizacji:

Police: through the domestic abuse     Policja: wydziały ds. przemocy w rodzinie we
units at Fratton and Havant. The      Fratton i Havant. Policja może przekazywać
police can make general referrals to    ogólne zgłoszenia do naszego programu oraz
the project and also refer clients     kierować osoby do niezależnej organizacji na
wishing to access the IDVA         rzecz ofiar przemocy w rodzinie (ang.
(Independant Domestic Violence       Independent Domestic Violence Advocacy,
Advocacy) service where their case    IDVA), jeśli ich sprawa będzie wniesiona do
will be going through court. For     sądu. Więcej informacji w ulotce: „Przemoc w
further information see the leaflet   rodzinie a sądownictwo karne” (ang.
‘Domestic Abuse and Criminal       Domestic Abuse and Criminal Justice).
Justice’


Housing: via any Portsmouth City     Urząd ds. mieszkalnictwa: którykolwiek
Council housing office (including    urząd ds. mieszkalnictwa przy Radzie
Leigh Park and Wecock Farm) or      Miejskiej Portsmouth (w tym Leigh Park i
through the housing options       Wecock Farm) lub wydział mieszkalnictwa
department in the Civic offices     (Housing Options) w urzędach miejskich.


Health: via any organisationn within   Służba zdrowia: którakolwiek z organizacji
the Portsmouth Primary Care Trust    podstawowej opieki zdrowotnej w Portsmouth
(PCT). This includes, midwives,     (ang. Portsmouth Primary Care Trust, PCT).
health visitors, GPs, NHS        W tym: położne, pielęgniarki środowiskowe,
counsellors, the A&E department at    lekarze pierwszego kontaktu, doradcy służby
QA hospital, mental health services   zdrowia, izba przyjęć w szpitalu Queen
etc.                   Alexandra, ośrodki zdrowia psychicznego itp.

Professionals wishing to refer clients  Pracownicy tych organizacji pragnący
to the project can call EIP to request  skierować do nas swojego klienta mogą
a referral form. Project workers are   telefonicznie skontaktować się z ośrodkiem
also happy to answer any queries     Programu Wczesnej Interwencji, aby uzyskać
about the service or the referral    formularz skierowania. Pracownicy ośrodka
process. For health professionals    chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania
wishing to refer, please telephone    dotyczące naszych usług lub procedury
(023) 9221 0352. For other        zgłoszeniowej. Pracownicy służby zdrowia
professionals, e.g. housing, please   pragnący skierować klienta, proszeni są o
call (023) 9268 8472. Alternatively   kontakt pod numerem (023) 9221 0352.
you can email the project at       Pracownicy pozostałych organizacji np.
eip@portsmouthcc.gov.uk         urzędów ds. mieszkalnictwa, proszeni są o
                     kontakt pod numerem (023) 9268 8472.
                     Można również wysłać email na adres:
                     eip@portsmouthcc.gov.uk

Additional support/information      Dodatkowe wsparcie i informacje

Police:                 Policja:
In an emergency, dial 999        W nagłych wypadkach proszę dzwonić pod
Hampshire Police (non-emergency)     numer 999
0845 045 45 45              Policja hrabstwa Hampshire (oprócz nagłych
Portsmouth Domestic Abuse Unit 023    wypadków) 0845 045 45 45
9281 9524                Wydział ds. przemocy domowej w
Havant Domestic Abuse Unit 023      Portsmouth 023 9281 9524
9289 1652                Wydział przemocy domowej w Havant 023
                     9289 1652
Women’s Aid national 24hr       Women’s Aid – całodobowa krajowa
Domestic Violence helpline: 0808    infolinia pomocy dla kobiet w sprawach
2000 247                przemocy w rodzinie: 0808 2000 247

Housing options (Portsmouth City    Wydział mieszkalnictwa Housing options
Council)                (Rada Miejska Portsmouth)
023 9283 4989             023 9283 4989

Portsmouth Hospitals 023 9228     Szpitale w Portsmouth: 023 9228 6000
6000

Victim Support Portsmouth &      Wsparcie dla ofiar (Victim Support)
Havant: 023 9265 3111         Portsmouth i Havant: 023 9265 3111

Broken Rainbow (LGBT): 08452 60    Broken Rainbow (organizacja LGBT):
44 60                 08452 60 44 60

For more information about       Więcej informacji o przemocy w rodzinie
domestic abuse:            na stronach:

Refuge: www.refuge.org.uk       Refuge: www.refuge.org.uk

Women’s Aid:              Women’s Aid: www.womensaid.org.uk
www.womensaid.org.uk

BBC: www.bbc.co.uk/hittinghome     BBC: www.bbc.co.uk/hittinghome

The Early Intervention Project does  Program Wczesnej Interwencji nie pracuje ze
not work with perpetrators of abuse.  sprawcami przemocy. Aby uzyskać
For information about services     informacje o usługach dla sprawców
available for perpetrators, please   przemocy, proszę skontaktować się z
contact RESPECT on 0845 122 8609    organizacją RESPECT pod numerem: 0845
or go to www.respect.uk.net      122 8609 lub poprzez stronę internetową:
                    www.respect.uk.net
Early Intervention Project       Program Wczesnej Interwencji

A support service for females and   Wsparcie dla kobiet i mężczyzn
males experiencing domestic abuse   doświadczających przemocy w rodzinie

DOMESTIC ABUSE:            PRZEMOC W RODZINIE:
GENERAL INFORMATION          INFORMACJE OGÓLNE

For clients and professionals     Dla klientów i pracowników organizacji
                    współpracujących
You can get all Portsmouth City    Wszystkie ulotki wydane przez radę miejską
Council information in translation,  Portsmouth dostępne są w innych wersjach
large print, Braille          językowych, w druku powiększonym, w brajlu
or tape. Please ask for details    lub na taśmie. Proszę pytać o szczegóły.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:9/13/2012
language:English
pages:6