????? ??? ????? ?????? ??? Audio Sample Rate Conversion ?? ?? ?? ????

Document Sample
????? ??? ????? ?????? ??? Audio Sample Rate Conversion ?? ?? ?? ???? Powered By Docstoc
					      ‫پروژه اول: تغییر نرخ منونه برداری صوت ( ‪Audio Sample-Rate‬‬
                              ‫‪)Conversion‬‬

                            ‫یک یا دو نفره‬

  ‫اگر طراحی فیلرت را هم خودتان اجنام دهید میتواند سهنفره باشد.‬

             ‫این پروژه باید قابلیتهای زیر را داشته باشد:‬

     ‫ضبط صوت دخلواه از میکروفون یا بارگذاری صوت از کامپیوتر‬

       ‫تغییر نرخ منونه برداری به میزان دخلواه مثال 1.31 یا 0.36‬

              ‫منایش سیگنال اصلی و سیگنال تغییر نرخ یافته‬

‫راهنمایی: در صورتی که قصد دارید خودتان فیلرتهای ‪ lowpass‬الزم را‬
 ‫طراحی کنید باید فصل . کتاب را خبوانید. فایل ‪ filter.pdf‬هم اطالعات‬
                            ‫مفیدی دارد.‬

                              ‫توابع الزم:‬

‫‪mfilt,filter,fdatool,audiorecorder,audioplayer‬‬      ‫پروژه دوم: اعمال فیلرتهای دخلواه به تصویر (‪)Image Filtering‬‬

                            ‫یک یا دو نفره‬

    ‫اگر کد اعمال فیلرت به تصویر را خودتان بنویسید و از توابع‬
         ‫آماده استفاده نکنید میتواند سه نفر اجنام شود.‬

‫‪Lowpass, Sobel, Gaussian, Unsharp‬‬ ‫میخواهیم فیلرتهای مرسوم مانند‬
‫…,‪ Masking‬و یا هر فیلرت دخلواه دیگری که کاربر تعیین می کند به‬
                       ‫تصویر اعمال کنیم.‬

‫مهچنین قابلیت فشرده سازی تصویر در قالب کاهش تعداد بیتهای الزم‬
‫برای هر پیکسل باید وجود داشته باشد. به این ترتیب که برای هر‬
   ‫پیکسل به جای 24 بیت (. بایت)، مثال از 9 بیت استفاده کنیم.‬

‫برای اجنام این پروژه به جعبه ابزار ‪ Image Processing‬متلب مراجعه‬
                             ‫کنید.‬
       ‫پروژه سوم: حذف اکو از سیگنال صحبت (‪)Echo cancellation‬‬

                         ‫یک، دو یا سه نفره‬

‫تکنیکهای زیادی برای حذف اکو وجود دارد. ما با فرض اینکه هر‬
‫دو سیگنال اصلی و سیگنالی که حاوی اکو هست را در اختیار‬
‫داریم، می خواهیم فیلرتی طراحی کنیم که با اعمال آن به سیگنال‬
‫حاوی اکو، سیگنال اصلی به دست آید. میتوانید از مقاالت موجود‬
‫در این زمینه استفاده کنید. فایل ‪ Echo_Cancelllation.pdf‬حاوی اطالعات‬
                             ‫بیشرتی است.‬   ‫پروژه چهارم: کالسهبندی به کمک شبکه عصبی ‪Learning Vector ( LVQ‬‬
                            ‫‪)Quantization‬‬

                         ‫یک، دو یا سه نفره‬

   ‫شبکه عصبی ‪ LVQ‬بر مبنای ‪ Vector Quantization‬کار میکند و هدف آن‬
 ‫طبقهبندی (‪ )Classification‬است. برای یادگیری این شبکه و حنوه پیاده‬
  ‫سازی آن از منابع موجود در وب و مقاله ‪ LVQ4.pdf‬استفاده کنید.‬‫توضیح: فایلها ذکر شده را در آدرس /‪http://p30codenevis.ir/_DSP/Projects‬‬
                                ‫بیابید.‬

                           ‫حنوه حتویل پروژه‬

  ‫موارد زیر در قالب یک فایل فشرده از طریق ایمیل ارسال شود.‬

 ‫یک گزارش حداکثر 61 صفحهای از فرایند اجنام پروژه شامل مقدمه،‬
 ‫حنوه اجنام کار و نتایج به دست آمده (مشابه یک گزارش علمی) + کد‬
  ‫متلب نوشته شده + داده های مورد استفاده (در بعضی پروژه ها)‬

  ‫میزان مهکاری هر کدام از اعضای گروه به صورت درصدی بیان شود‬

                     ‫زمان حتویل: 20 دیماه 2390‬

‫حسین خسروی‬
‫استادیار دانشکده برق و رباتیک‬
‫دانشگاه صنعتی شاهرود‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:9/12/2012
language:Unknown
pages:2