KartaOA BK

Document Sample
KartaOA BK Powered By Docstoc
					2012
                         KARTA ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO
                         THE CARD OF THE ADMINISTRATIVE RECEPTION


     Numer startowy         Grupa / Klasa      Czas odbioru administracyjnego         Wyznaczony czas BK
     Competition No.         Group / Class          Time of reception         Appointed scrutineering time

                                                          Rzeczywisty czas BK
                                                          Real scrutineering time


       Zgłaszający / Entrant
                         Zespół                 Nr licencji       Osoba do kontaktów        ASN
                          Team                 Licence No.        Person to contact        ASN
    Zawodnik
     Entrant


       Załoga / Crew
                    Imię                Nazwisko            Nr licencji    Narodowość      ASN
                  First name              Family name           Licence No.     Nationality     ASN
     Kierowca
     First Driver
        Pilot
     Co-Driver


       Samochód / Car
              Marka                            Nr rejestracyjny
               Make                             Registration No.
                Typ                              Nr podwozia
              Model                               Chassis No.
          Rok produkcji                          Pojemność skokowa
       Year of manufacture                            Nominal capacity
          Grupa – Klasa                                  Turbo      Tak           Nie
          Group – Class                                  Turbo     Yes              N
         Nr homologacji                           Dominujący kolor                       o
        Homologation No.                           Predominant Colour
          Kraj rejestracji                        Nr książki pojazdu **
      Country of Registration                        Technical Passport No.
                                                     **
    * Powyższe wypełnia zawodnik / Above is filled by the entrant      ** Jeżeli dotyczy / If it refers


                                ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
                                  ADMINISTRATIVE CHECK

      Dokumenty / Papers                                            PNX*     Uwagi / Annotations

        Zawodnik / Entrant                              Licencja / Licence

                                              Licencja / Licence

       Kierowca / First Driver                      Prawo jazdy / Driving licence

                              Książeczka sportowo-lekarska / Health sports-card

                                              Licencja / Licence

        Pilot / Co-Driver                        Prawo jazdy / Driving licence

                              Książeczka sportowo-lekarska / Health sports-card


                               Karta zapoznania z trasą / Reconnaissance card

                     Karta wykroczeń zapoznania z trasą / Reconnaissance penalty card

                                                 Kara / Penalty

       * P – Pozytywny / Positive; N – Negatywny / Negative; X – Nie dotyczy / Does not apply
    Podpis zawodnika                              Podpis przyjmującego dokumenty
    Entrant signature                             Signature of accepting documents
2012
                       KARTA BADANIA KONTROLNEGO BK 1
                           SCRUTINEERING BEFORE THE START


                       Dowód rejestracyjny                                           Tablice rajdowe
                       Registration certificate                                           Rally plates

        Polisa ubezpieczeniowa ważna na terenie Polski                                      Reklama na szybach
                 Insurance policy valid in Poland                                Advertising on the windscreen

                         Numery startowe                            Szyby i folie przeciwodpryskowe
                           Starting no                                   Windows & safety foil

                       Karta identyfikacyjna                                       Homologacja (FIA)
                              Id card                                       FIA homologation

                          Nazwiska i flagi                           Książka pojazdu (jeżeli dotyczy)
                          Names & flags                              Technical Passport (if it refers)

                       Tablice rejestracyjne       Uwagi
                       Registration no plate       Annotations


            Wyposażenie bezpieczeństwa i parametry do kontroli / Safety equipment & control parameters
                         Uszy holownicze                            Bezpieczny zbiornik paliwa (FIA)
                           Towing eyes                                  Safety fuel tank (FIA)
                                                Zawór zwrotny (FIA) zbiornika paliwa w kabinie
                    Dodatkowe zamocowania
                                                          i odpowietrzenie zbiornika
                        Extra installments
                                                    Fuel tank safety valve (FIA) & tank vent
                      Klatka bezpieczeństwa                    Zabezpieczenie przewodów i pomp paliwa
                          Safety rollcage                         Pipes & fuel pumps protection

          Otuliny ochronne (FIA) klatki bezpieczeństwa                                Akumulator; wyłącznik prądu
             Protective padding (FIA) on safety rollcage                              Battery; electric circuit braker
               Fotele (FIA), mocowanie i wsporniki                                             Katalizator
               Seats (FIA), attachments & supports                                          Catalytic exhaust

                  Hamulec "ręczny" (blokownie)                             Ogranicznik sprężarki – protokół
                        Handbrake (fly off)                            Compressor restrictor – protocol
                    Pasy bezpieczeństwa (FIA)                               Poziom hałasu: max. 98 db(A)
                       Safety harness (FIA)                                Noise level: max. 98 db(A)

                       Pojemniki na kaski                            Sygnał dźwiękowy: min. 97 db(A)
                       Helmets compartment                               Horn signal: min. 97 db(A)
             Gaśnice ręczne i system gaśniczy (FIA)                            Masa samochodu (kg) – protokół
             Manual extinguishers & auto system (FIA)                             Vehicle weight (kg) – protocol

                         Przegrody kabiny                          Masa samochodu z załogą (kg)
                        Fire-proof bulkheads                    Vehicle weight with driver and co-driver (kg)
                       Widoczność do tyłu                                      Trójkąt i apteczka
                          Rear visibility                               Warning triangle & first aid set

                       Światła i wycieraczki                                             Kaski (FIA)
                          Lights & wipers                                            Helmets (FIA)
                                              Kombinezony (FIA), buty, skarpety, rękawice, bielizna,
                     Fartuchy przeciwbłotne
                                                                      balaklawa
                         Mudguard flaps            Overalls (FIA), shoes & gloves, balaclava, socks, underclothes.


                              Wynik badania / Scrutineering result
    Zgodny z przepisami technicznymi i / lub bezpieczeństwa     Niezgodny z przepisami technicznymi i / lub bezpieczeństwa
    Complied with technical and/or safety regulations        Not complied with technical and/or safety regulations

    Podpis kontrolera                        Podpis kontrolera
      Scrutineer signature                    Scrutineer signature

    godz. / time:                          godz. / time:

    LEGENDA (dotycząca wypełnienia pola wyniku badania):       Decyzję BK przyjąłem do wiadomości
                                    Scrutineer’s decision accepted
    Wynik pozytywny / Positive result - P ( v )
    Wynik negatywny / Negative result - N ( o )
    Nie dotyczy / Does not apply - ( X )               ......................................................................................................
                                    Podpis kierowcy lub osoby upoważnionej
                                    Driver or representative of the competitor

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:9/12/2012
language:Unknown
pages:2