TITRE EN MAJUSCULES

Document Sample
TITRE EN MAJUSCULES Powered By Docstoc
					Преглед на изпълнението
 на Лидер+ в Европа
   Септември 2009г.

             1
  Основни теми в презентацията


  Преглед на Лидер+ в страните от ЕС 15


  Преглед на Лидер+ в новите страни членки


  Транснационално сътрудничество в Лидер+
                        2
Преглед на Лидер+ в страните от ЕС 15

 Програми:
 73 одобрени програми
  56 одобрени програми през 2001, 17
  през 2002
 Ниво на програмите:
  9 национални програми
   61 регионални програми
   3 програми за работа в мрежа
   (Германия, Испания, Италия)


                    3
Преглед на Лидер+ в страните от ЕС 15

 Лидер+ Местни инициативни групи
 ЕС 15
 893 избрани
 Площ на избраните МИГ-ове: 1.57 млн. км²
 Обхванато население: 52.7 млн.
 Новите страни членки
 257 избрани МИГ-а за 2005-2006 в рамките
  на мерки “подобни” на Лидер+
                      4
Лидер+: 73 програми (ЕС-15);
893 Местни инициативни групи

9 Страни членки с     6 Страни членки с
 национални         регионални програми :
 програми:            Белгия (2 пр., 20 МИГ)
   Дания (12 МИГ)       Германия (13 пр., 148
   Гърция (40 МИГ)       МИГ)
   Франция (140 МИГ)      Испания (18 пр., 145
                 МИГ)
   Ирландия (22 МИГ)
                 Италия (21 пр., 131
   Люксембург (4 МИГ)
                 МИГ)
   Португалия (52 МИГ)
                 Холандия (4 пр., 28
   Австрия (56 МИГ)      МИГ)
   Финландия (25 МИГ)     Великобритания(4 пр.,
   Швеция (12 МИГ)       57 МИГ)

                              5
Сходни на Лидер инициативи в
страните членки за 2000-2006 (ЕС15)
 С оглед покриването на максимум селски
 области с подхода Лидер (някои
 примери):
 Испания: PRODER

 Финландия: POMO/ALMA

 Ирландия: NRDP

 Германия: “Regionen Aktiv” - инициатива

 Люксембург: 1 “Extra”-МИГ

 Финансирани с други европейски или
 100% национални фондове

                      6
    Избор на приоритет на СМР в:
        Лидер+ ЕС-15
Приоритетна насоченост    брой МИГ  Дял в %
Използване на нови        123    11
технологии и нов now-how
Подобряване качеството на    258    24
живот в селските райони
Добавяне на стойност на     216    20
местните продукти
Оползотворяване по най-     368    34
добър начин на местните
природни и културни ресурси
Други              121    11   7
  Лидер+ характеристики на МИГ-вете -
  територия

  Голямо разнообразие в                               Average size of LAG area (km2)

  средните размери на МИГ:
                     4.970,00


                              4.725,00
                 6.000

    Финландия 4 970 км2
                                    3.109,04
                 5.000
                                         2.066,70

                                               2.031,61
                 4.000
    Белгия 350 км2
                                                     1.886,00
                                                                                                              1.805,89
                                                            1.697,08

                                                                    1.549,77

                                                                          1.173,00

                                                                                1.051,17
                 3.000
                                                                                     852,95

                                                                                          839,21
    Средно за ЕС 1.805 км2
                                                                                               428,00
                 2.000
                                                                                                    358,00

                                                                                                         350,80
                 1.000

  Голямо разнообразие в      0


  размерите в самите страни :
                         FI  SE FR GR UK                    IE       E       P      IT     DK DE        A     NL    LU    BE EU  Финландия : всички МИГса                                 Share of LAG areas by size
  по-големи от 2000 km2
                  100%

  Люксембург: ¾ от МИГ са в    90%
                  80%

  рамките на 250-500 км2
                  70%
                  60%
                  50%
                  40%

  Великобритания, Германия,    30%
                  20%
                  10%

  Австрия: налични са       0%
                           FI       SE FR GR UK                  E       P       IT     DK DE        A     NL    LU    BE    IE

  всякякви размери                         >2000 km2           1000-2000 km2                500-1000 km2           250-500 km2          <250 km2
                                                                                                                 8
Характеристики на МИГ-вете - население

  7 Страни членки имат                       Share of LAGs by population  МИГ с повече от 100          100%
                      80%
                         3
                         32
                            0
                           21
                              0
                              29
                                 1

                                 46
                                      3  0
                                        27
                                          0    8  0   0   0
                                                      25
                                                         0  0

                                                           42
                                                              0   0
                                                                27
                                          50 33
  000 жители, 2 от тях          60%
                           65  53
                                    67
                                                 100
                                                    85
                                                         64    70
                                                                45

  (Испания, Италия)
                      40%  52              71              75
                      20%
                                 49         50 58               58
                                    25                    36    30  27
  имат и най-малките              13 14   18                15
                      0%          4    4   2   0 0 0 0   0        0 0    0
                         IT  UK DE FR       E  P  GR DK LU BE NL        FI SE   A  IE

  МИГ (заедно с Дания)

  Средно за ЕС: 56 111
                                                 Average LAG population

                             77,000
                            73,500
                            71,900
  жители на МИГ
              90,000
                           66,700
                           65,600
                           65,200
                           63,800
                          58,600
              80,000
                          55,944
                          56,111
                          55,314
                         49,403
              70,000
              60,000
                       38,500
                       38,001
                       37,200
              50,000
                     25,000
                                                    Average LAG population
              40,000


  8 Страни членки са   30,000
              20,000


  под този праг
              10,000
               -
                  IE
                           FI
                     IT
                              FR
                         P
                                    K
                                            LU
                                        A
                                    D

                                                                   9
Среден размер на бюджета на
МИГ, съгласно данните в ЕС

  Среден размер на бюджета на МИГ по
  Лидер+:
  5 345 020 евро
  Големи разлики:
  Най-големия бюджет - Швеция: над 12,4
  млн. евро на МИГ, следвани от Испания и
  Гърция с над 9 млн. евро на МИГ.
  Най-малките бюджети са в Белгия и
  Франция: по-малко от 1,8 млн евро на
  МИГ

                     10
Лидер в новите страни членки
  6 от новите страни членки са избрали мерки тип
  Лидер: Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия и
  Унгария. Всички те са избрали своите МИГ (с големи
  различия във времето: Чехия през 2004, а Литва и
  Естония в края на 2006)

  Словакия: дейности засягащи обучения и
  изграждане на капацитет; САПАРД; заеми от
  Световната банка

  Словения: национална програма за насърчаване на
  интегрираното развитие на всички селски райони

  Кипър – придобиване на опит/умения; национален
  план за селско развитие

  Maлтa – подготвителни дейности
                           11
Транснационално сътрудничество в
рамките на Лидер+
(по данни от октомври 2006)

Произход на                  Num ber of TCP approved per MS *
 проектите
             Greece      0
  Най-голям брой      LUX       1
            B elgium        2
  проекти идват        NL         3
            Denmark           3
  от:        P o rtugal             9
            Sweden               10
  Ирландия       A ustria
             France
                                   16
                                      18
  (15,2% oт        Spain
             Finland
                                        21
                                             25
  проектите)         UK                             27
                                                 29
               Italy
                                                   32
  Германия      Germany
             Ireland                                        35
  (13,9%)              0        5  10  15    20    25     30    35  Италия (12,6%)
  Великобритания
  (11,7%)
  *според това кой
  национален МИГ е
  водещ партньор

                                                        12
Транснационално сътрудничество
в рамките на Лидер+

Водеща роля на
 миговете:       Share of national LAGs involved in TNP as a Lead partner


                     68%
                  70%
                          58%
                            56%

  Най-активни
                  60%
                 50%


  МИГ:     Share of national 40%
            LAGs     30%
                                    26%25%
                                       21%
                                        17%17%16%16%

  Ирландия,
                  20%                           11%11%10%
                                                   10%
                  10%
                                                                                             0%


  Швеция,
                  0%
                     Irlande

                          Suède

                              Finlande

                                    UK

                                      Luxembourg

                                             Autriche

                                                   Danmark

                                                        Portugal

                                                             Allemagne

                                                                   Italie

                                                                        France

                                                                            Pays Bas

                                                                                  Espagne

                                                                                       Belgique

                                                                                            Grèce
  Финландия                                            Member state
                                                                                            13
Транснационално сътрудничество
в рамките на Лидер+

  Кои са портньорите?:

  369 МИГ участват в сътрудничеството, средно по
  4 на проект
  Приблизително 15% oт тях на са МИГ от Лидер+:
  МИГ финансирани по предишни програми Лидер
  Партньорства финансирани по национални
  програми (PRODER, POMO)

  Други участници в сътрудничеството:
  Агенции по туризъм и за развитие, aсициации
  (eкологични, образователни, културни), местни и
  регионални власти, университети и научни
  институти.

                         14
Транснационално сътрудничество
в рамките на Лидер+


  От къде са партньорите?

  Всички 15 страни членки на ЕС

  Новите страни членки: Естония, Унгария,
  Словения, Латвия, Малта и Румъния.

  Македония, Швейцария, Русия, Грузия,
  Азербайджан, Tунис, Канада, Бразилия,
  Moзaмбик, …

                       15
  Транснационално сътрудничество
  в рамките на Лидер+


  В кои сфери се
  осъществява             Themes chosen


  сътрудничеството?
                  15%     25%   Use of new know how and new
                             technologies

  Основни теми: най-                  Improving the quality of life in rural
                             areas

  добро оползотворяване                Best use of natural and cultural

  на природни и културни
                             resources
               34%             Adding value to local products

  ресурси                   26%
  Две теми залегнали в
  една четвърт от
  проектите: качество на
  живот, използване на
  нови know-how и
  технологии

  Местни продукти – най-
  малко застъпени
                                        16
  Транснационално сътрудничество в рамките
  на Лидер+EС 15: усвоени уроци

Някои от предизвикателствата и пречките установени по Лидер+

  Бъди готов: установете дали разбирате общият език и
  оценявате културните различия
  Отделете време за проучване на проектната идея и
  разбиране на съдържанието: възползвайте се от
  предимствата на авансовото финансиране за
  подготвителни работи – в някои страни членки средствата
  по Лидер се отпускат авансово за разработката на
  проектите
  Не подценявайте времето, което е необходимо за
  определени дейности
  Запознайте се с техническите (програмни) разлики, с
  оглед националните процедури и срокове!

                             17
Транснационално сътрудничество в рамките на
Лидер+EС 15: усвоени уроци

 Някои от предизвикателствата и пречките установени по Лидер+

   Изграждане на ясна структура и отговорности между
   различните партньори – водещият МИГ е много важен
   при наличието на повече от 2 партньора
   Не си поставяйте прекалено амбициозни задачи –
   проектът може да бъде риализиран на няколко етапа
   Не преоткривайте колелото! Вижте какво вече е било
   осъществено в подобни райони; на подобна тематика и
   с подобни инструменти можете да постигнете подобни
   цели
                              18
    Транснационално сътрудничество в
    рамките на Лидер+EС 15

  Примери:
  Дания + Швеция: Възможности с твърда дървесина. Проектът показва
  важността на формулираните проектни цели, ясната последователност
  и отговорности. Проектът обслужва два региона с много сходни: езици;
  култура; природни ресурси и икономически нужди.

  Австрия + Германия: Обучение за културни гидове и мениджмънт на
  регионалните музеи. Участват 3 МИГ. Проектът показва: важността на
  подготовката; нуждата от ясни отговорности между партньорските
  МИГ; нуждата от маркетинг. Допринася за устойчива база за бъдещо
  сътрудничество и пример за добри практики.

  Финландия + Италия: Ориентиране: комбинация от спорт с иновация.
   Проектът показва как да се привлекат всички възрастови групи; нови
  начини за укрепване на местния туристически потенциал; осигуряване
  на връзка с училища и предприятия, както и развиване на социални
  умения.
                                  19
Транснационално сътрудничество с
Новите страни членки в рамките на
Лидер - предизвикателства

   Процедурите за подбор на МИГ
   приключиха наскоро в едва 3 от новите
   страни членки (Полша, Литва, Eстония), а
   4 от другите (Кипър, Словакия, Словения,
   МалтаT) въобще не осигуряват финансова
   подкрепа за сътрудничество
   Много кратки срокове за изпълнението на
   проекти
   Ниски бюджети, заделени за МИГ
   Малък предишен опит
   Помощни структури в процес на създаване


                      20
 Преглед на изпълнението на
    Лидер+ в Европа
Благодарим Ви за вниманието!
                21

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:9/12/2012
language:Bulgarian
pages:21