0 ???? ? ??????? documentary research 5 by VTAE6Va

VIEWS: 48 PAGES: 9

									                                   มโนทัศน์ ในการวิจัย
     มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติในบางลักษณะได้ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
                             ่
จนสามารถพัฒนาความเป็ นอยูเ่ หนือกว่าสัตว์อื่นๆ ที่อยูในโลก โดยมีการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้
สร้างกฎระเบียบ ทฤษฎีต่าง ๆ ขึ้นมากมาย การปรับปรุ ง พัฒนา
              ่              ่
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็ นอยูที่ดีข้ ึนดังกล่าว กล่าวได้วาเป็ นผลเนื่องจากการคิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ
ความเพียรพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้ ความจริ งที่มีคุณค่า เพื่อนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์
ลักษณะดังกล่าวเรี ยกว่า การวิจัย

ความหมายของการวิจัย
        ั
     การวิจยก็คือ ศาสตร์ (science) ซึ่งหมายถึง
ความรู้หรื อสาระความจริ งที่มีการจัดระบบหรื อเป็ นแบบแผนที่เชื่อถือได้ซ่ ึงมีองค์ประกอบอยู่ 3
ประการคือ เนือหาสาระ (body of knowledge) การจัดระบบ ที่ถูกต้องเป็ นจริ งตามหลักของเหตุผล (well-
       ้
organized) และ การสรุ ป อ้างภายใต้เงื่อนไขและภาวะต่าง ๆ ที่คงที่ (generalization) จากองค์ประกอบทั้ง 3
            ่    ั
ประการนี้ อาจกล่าวได้วา การวิจยต้องอาศัยหลักของเหตุผล (rational)
มีรายละเอียดหรื อข้อมูลมาสนับสนุน (empirical) และสามารถตรวจสอบกระทาซ้ าได้ (replication)

                                       ั
     การแสวงหาความรู ้ความจริ งซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญของการวิจยนั้น มีมากมายหลายวิธี
แต่ที่ทาอย่างเป็ นระบบมีอยู่ 2 วิธีดวยกันคือ
                  ้
     1. การอนุมาน (deductive method) ริ เริ่ มโดย Aristotle ใจความหลักของการอนุมานคือ
การให้เหตุผลจากข้อเท็จจริ ง-กฎเกณฑ์ที่ยอมรับแล้ว (premise) เพื่อนาไปสู่ การลงข้อสรุ ป (conclusions)
  ั
ให้กบสิ่ งที่สังเกตพบจริ ง (observations)

  GENERAL      premise         ิ
                   สิ่ งมีชีวตทุกชนิดเกิดมาแล้วต้องตาย
  SPECIPIC     observations           ิ
                   คนเป็ นสิ่ งมีชีวตชนิดหนึ่ง
                   คนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย
                           14

                        ่ ้
     ข้อดีและข้อจากัดของวิธีการอนุมานอยูที่ขอเท็จจริ ง หรื อกฎเกณฑ์ กล่าวคือ
ถ้าถูกต้องก็เกิดเป็ นทฤษฎีที่มีประโยชน์ ถ้าผิดพลาดก็เป็ นการอธิ บายสิ่ งที่สังเกตผิดพลาดด้วย
ไม่เกิดการพัฒนาความรู ้ใหม่
      2. การอนุมาน (inductive method) Francis Bacon
                ้
เสนอวิธีการอุปมานเพื่อแก้ขอจากัดของวิธีการอนุมาน โดยใช้หลักการที่ตรงกันข้ามกล่าวคือ
เริ่ มจากความเป็ นจริ งที่สังเกตพบ (observations) เพื่อไปสู่ ขอสรุ ปที่เป็ นกฎเกณฑ์บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้
                               ้
(conclusions)

      SPECIFIC         observations      GENERAL          conclusions
                    ั ้
      อย่างไรก็ตามวิธีการอุปมานก็ยงมีขอจากัด
กล่าวคือเป็ นการแสวงหาความรู ้แบบไม่มีเป้ าหมายในการศึกษาแน่นอน
              ้
ซึ่ งในบางครั้งความรู ้ที่คนพบอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการหรื อไม่อาจสรุ ปเป็ นหลักการได้
ซึ่ งอาจเป็ นเพราะข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรื อมากพอที่จะลงเป็ นข้อสรุ ปได้

     ต่อมา Charles Darwin และ JohnDewey
ได้นาเอาวิธีการแสวงหาความรู ้แบบอนุมานและอุปมานมารวมกันและดัดแปลงแก้ไข
ขยายขั้นตอนในการหาความรู ้ออกไป จนในที่สุดเกิดเป็ นวิธีการที่เรี ยกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์
                ั
(scientific method) โดยมีลกษณะเด่นคือการใช้สมมติฐาน วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เป็ นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
     ขั้นที่ 1 : วิเคราะห์และนิยามปัญหา ทาความเข้าใจปั ญหาและกาหนดขอบเขตให้ชดเจน  ั
     ขั้นที่ 2 : กาหนดสมมติฐาน คาดคะเนคาตอบที่เป็ นไปได้มากที่สุดโดยอาศัยเหตุผล
     ขั้นที่ 3 : การสังเกต โดยการรวบรวมข้อมูลจากสภาพความเป็ นจริ ง
                         ้
     ขั้นที่ 4 : พิสูจน์สมมติฐาน วิเคราะห์ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
     ขั้นที่ 5 : สรุ ปผล เป็ นการสรุ ปว่าสมมติฐานที่กาหนดขึ้นถูกต้องหรื อไม่ โดยการยอมรับ
           หรื อปฏิเสธสมมติฐาน

                   ั
     เมื่อได้ทราบถึงที่มาและวิวฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้ความจริ งของมนุษย์แล้ว
              ั ่    ั
จึงอาจให้นิยามของการวิจยได้วา การวิจย (research) การศึกษาหรื อค้นหาความจริ งอย่างมีระบบ
เป็ นกระบวนการที่อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการแสวงหาความรู ้ใหม่
หรื อเพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่คนพบแล้วนั้นให้เกิดประโยชน์ต่อไป
                  ้
                          15ขั้นตอนของการวิจัย
       เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร วิ จั ย เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ ค ว า ม จ ริ ง
โดยอาศัย วิธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์        ซึ่ งเป็ นการหาค าตอบให้ ก ับ ปั ญ หาโดยการตั้ง สมมติ ฐ าน
แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ห รื อ ห า ข้ อ ส รุ ป โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ขั้ นตอนการวิ จ ั ย อาจสรุ ปได้ ด้ ว ยแผนภาพดั ง ปรากฏในหน้ า ที่        4
                               ั
สาหรับสาระสาคัญของขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิจยอาจกล่าวได้โดยสรุ ปดังนี้
           ั                 ั
ขั้นกาหนดปั ญหาวิจย คือ การกาหนดหัวข้อวิจย มีกรอบหรื อขอบเขตการวิจยที่เฉพาะและชัด ั
                                      ั
              เจนโดยเขียนในรู ปของวัตถุประสงค์ของการวิจย (research objective)


ขั้นศึกษากรอบทางทฤษฏี คือ การศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู ้ต่างๆ หรื อที่เรี ยกว่าการตรวจเอกสาร
           (review of literature) วัตถุประสงค์หลักของการศึกษากรอบแห่งทฤษฏีก็เพื่อ
           ดูความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่ งที่รู้แล้วและสิ่ งที่กาลังจะศึกษา

      ั
ขั้นการระบุตวแปร                 ั   ั          ้ิั
             จากการตรวจเอกสารจะทาให้หวข้อวิจยกระจ่างชัดเจนขึ้น ผูวจยสามารถระบุ
             ตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรได้


ขั้นกาหนดประชากร     ประชากรคือกลุ่มคนที่ผวจยจะทาการศึกษา ในบางกรณี ผวจยอาจเลือก
                          ู้ ิ ั           ู้ ิ ั
และการสุ่ มตัวอย่าง    ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นตัวแทนที่ดีของประชากร ได้มาโดยวิธีการ
             สุ่ มตัวอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสม


        ั
ขั้นการออกแบบวิจย        ู้ ิ ั               ั
             นับแต่ผวจยได้กาหนดหัวข้อหรื อปั ญหาวิจยมีการตรวจเอกสารกาหนดตัวแปร
             ตลอดจนประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่างที่ชดเจนแล้วก็จะเป็ นการกาหนดแนว
                                ั
                ั                 ั         ั
             กาวิจยซึ่ งเป็ นการตอบวัตถุประสงค์การวิจยว่าจะดาเนินการวิจยโดยวิธีใด

ขั้นการเก็บรวบรวม     เริ่ มจากการกาหนดประเภทของเครื่ องมือ และการตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อมูล          เครื่ องมือ เพื่อให้มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมันในระดับที่ยอมรับได้
                                      ่ขั้นการวิเคราะห์และ    คือการจัดกระทาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ
                  16

แปลผล                               ั
       การวิเคราะห์และแปลผลนี้จะต้องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจย ตลอดจน
                  ั     ั
       สมมติฐานหรื อคาถามวิจยที่ได้ต้ งไว้


ขั้นสรุ ปผล  การสรุ ปผลจะต้องสรุ ปบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้ทาการศึกษา สาระสาคัญ
       ของการสรุ ปจะนาไปสู่ การเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการแก้ปัญหาวิจยั
                     ั
       นั้น ๆ หรื อเพื่อการศึกษาวิจยต่อ ๆ ไป
                        17


                          ั
                   กาหนดปั ญหาให้ชดเจน
                   (problem /definition)
                   ศึกษากรอบทางทฤษฎี
                  (theoretical framework)
   ั
ระบุตวแปรและแนวคิด           ออกแบบการวิจย
                          ั       กาหนดประชากรและการสุ่ มตัวอย่าง
        ั
   คิดในการวิจย           (research design)       (population & sampling)
(conceptualization) นิยามตัวแปรและระบุแนว
    การวัดตัวแปร
 (operationalization)                    เก็บรวบรวมข้อมูล
                     (observation)
                   วิเคราะห์และแปลผล
                     (analysis &
                    interpertation)
                      สรุ ปผล
                    (conclusion)
             ภาพแสดงกระบวนการในการวิจัย (The Research Process)
                       18

ประเภทของการวิจัย
                  ั                ั
     การจาแนกประเภทของการวิจยดังปรากฏในเอกสารต่าง ๆ โดยนักวิจยหลาย ๆ ท่านนั้น
                             ั
พบว่ามีหลากหลาย เพราะการกาหนดชนิ ดหรื อประเภทของงานวิจยมี การใช้ฐานในการแยกประเภท
ไม่เหมื อนกัน อุทย ดุ ลยเกษม (2537) ให้ขอเสนอแนะเกี่ ยวกับฐานที่อาจนามาใช้ในการพิจารณา
         ั             ้
          ั
จาแนกประเภทการวิจยเพื่อมิให้เกิดความสับสนดังนี้

              ั
      1. ใช้แบบการวิจยเป็ นฐานในการกาหนดประเภทของงานวิจย   ั
            ั
        0 การวิจยเชิงทดลอง (experimental research)
        0 การวิจยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research)
             ั

         ั      ั
      2. ใช้นยของผลการวิจย (implication) เป็ นฐานในการจาแนก
             ั
        0 การวิจยพื้นฐาน (basic research)
            ั
        0 การวิจยแบบประยุกต์ (applied research)

         ิ       ้
      3. ใช้วธีการวิเคราะห์ขอมูล (mode of data analysis) เป็ นฐานในการจาแนก
            ั
        0 การวิจยเชิงปริ มาณ (quantitative research)
             ั
        0 การวิจยเชิงคุณภาพ (qualitative research)

         ิ
      4. ใช้วธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection method) เป็ นฐานในการจาแนก
            ั
        0 การวิจยแบบสารวจ (survey research)
             ั   ั
        0 การวิจยเชิงปฏิบติการ (action research)
              ั
        0 การวิจยเอกสาร (documentary research)

      5. ใช้ลาดับเวลาหรื ออายุของข้อมูลเป็ นฐานในการจาแนก
            ั
        0 การวิจยเชิงประวัติศาสตร์ (historical research)
             ั
        0 การวิจยเชิงอนาคต (futuristic research)

      6. ใช้จุดมุ่งหมายของการวิจย (research objective) เป็ นฐานในการจาแนก
                   ั
             ั
        0 การวิจยแบบพรรณา (descriptive research)
              ั
        0 การวิจยแบบอรรถาธิบาย (explanatory research)
                         19

        7. ใช้ระดับการควบคุมเป็ นฐานในการจาแนก *
           Ex Post Facto Res.                 Creative Res.
                         Survey    Exp.
                         Res.     Res
                            Action
การควบคุมน้อย                                   การควบคุมมาก

   Case study                    Controlled Res.
             Documentary
             Research
                     Field study


        ่            ั
      ไม่วาจะแบ่งประเภทกของงานวิจยโดยใช้ฐานใดก็ตาม
 แนวเรื่ องของงานวิจยทางสังคมศาสตร์ อาจจัดเป็ นกลุ่มได้ดงนี้
           ั                 ั

                    แนว "ความต้ องการ"
                       งานวิจัย
  แนว"ประเมินผล"             ทางสั งคมศาสตร์           แนว "สภาพปัญหา"
        แนว "ความสั มพันธ์                แนว "ความคิดเห็นและเจตคติ"
        ระหว่างตัวแปรต่ างๆ"

 แนว "ความต้ องการ" เป็ นการวิจยที่มุ่งพรรณาให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่ทาการศึกษา
                 ั
      -ความต้องการในการศึกษาต่อหลักสู ตร ปวช. (เกษตรกรรม) ของนักเรี ยนชั้นม.3ในจังหวัดกระบี่
 ปี การศึกษา 2533
      -ความต้องการการบริ การห้องสมุดโรงเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยน กอไก่ จังหวัดอุบลราชธานี
                           20

แนว "สภาพปัญหา" เป็ นการวิจยที่มุ่งพรรณาปั ญหาของกลุ่มบุคคลหรื อองค์กรที่ทาการวิจย
              ั                           ั
   - สภาพและปั ญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนด้านอาชีพสาหรับประชาชนเขตพื้นที่ยากจน
   - สภาพปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนสาระวิชาการงานอละอาชีพของโรงเรี ยนในเมือง

                     ั ้
แนว "ความคิดเห็นและเจตคติ" เป็ นการวิจยที่ตองการทราบความคิดเห็นและเจตคติใน ประเด็นต่างๆ
    - ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อเสี ยงเลือกตั้งของคนต่างวัยในจังหวัดเชียงใหม่
   - เจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาวิทยาเศาสตร์

แนว                  "ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต่ าง         ๆ"
เป็ นการวิจยที่มุ่งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรที่นามาใช้ในการอธิ บาย
       ั
      -
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จของโครงการเกษตรภาคใต้การนิเทศของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาค
ตแห่งประเทศไทย ภาคใต้
      -
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่ออาชี พเกษตรและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเกษตรของนักศึกษา ปวส.
วิทยาลัยเกษตรกรรมภาคกลาง

แนว "ประเมินผล" เป็ นการวิจยที่มุ่งประเมินผลการดาเนินงานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
              ั
   - การประเมินผลโครงการฝึ กอาชีพในโรงเรี ยนฝึ กอาชีพ สังกัดกรุ งเทพมหานคร
   - การประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนกลุ่มสาระต่างๆ ของนักเรี ยนโรงเรี ยน กอไก่

                 ่
     การวิจัยในชั้นเรียนเพือการปรับปรุ งและพัฒนา
เป็ นการวิจัยอีกลักษณะหนึ่งทีแตกต่ างจากทีกล่าวมา จะต้องมีสิ่งที่จะจัดกระทา การจัดกระทาหรือ
                ่       ่
Treatment และผลการเปลียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดกระทาดังกล่าว เช่น
               ่
      ั ่                                  ั
ผลการวิจยรู ้วาปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดคือวิธีการปฏิบติตนเพื่อให้เกิดปั ญญา
ผูวจยจะต้องออกแบบชุดฝึ กปฏิบติดงกล่าวมาใช้กบผูเ้ รี ยน
 ้ิั                ั ั        ั
            ่                         ้
แล้วติตามประเมินดูวาผูเ้ รี ยนมีความคิดเปลี่ยนแปลงหรื อไม่อย่างไร ผูถูกกระทาคือผูเ้ รี ยน Treatment
หรื อ นวัตกรรม คือชุดฝึ ก และสิ่ งที่เป็ นผลตามมาคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด
              ั
อย่างนี้จึงจะจัดว่าเป็ นวิจยในชั้นเรี ยน
                      -----------------------------
                      21

                    บรรณานุกรม

                          ั
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2534. "มโนทัศน์การวิจย". น. 1-10. คู่มือการวิจัยในชั้ นเรียน.
    ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . (อัดสาเนา)
ไพศาล หวังพานิช. 2531. วิธีการวิจัย. สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
   ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร. (อัดสาเนา)
  ั
อุทย                   ดุลยเกษม.                 2537.
    "การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศไทยด้านการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม". น. 117 -
    162.   บทบาทการวิจัย : การท้าทายของทศวรรษใหม่ .     กรุ งเทพฯ : สานักงาน
    กองทุนสนับสนุนการวิจย.  ั

								
To top