Historiografie oudheid gedeeltelijke samenvatting cursus

Document Sample
Historiografie oudheid gedeeltelijke samenvatting cursus Powered By Docstoc
					                [Historiografie in de oudheid]
                      [2011-2012]
Professor: Prof. Stefan Schorn
Handboek: SCHEPENS, G., Historiografie in de Oudheid, Leuven, 2010.

Gemaakt door: Elise Gazen
Opmerkingen: samenvatting cursus; enkel inleiding en hoofdstukken één en twee.

Noch Project Avalon, noch het monitoraat, noch Historia of eender ander individu of instelling zijn
verantwoordelijk voor de inhoud van dit document. Maak er gebruik van op eigen risico.
      Historiografie van de Oudheid: samenvatting (deel 1)

I . inleiding
1) inhoud en belang
a) de titel ‘historiografie in de oudheid’
definitie?
Historiografie < Historie
    = een vorm van weten die op getuigenissen berust
Van Dale:
  - "historiografie = geschiedschrijving: Athene is de geboorteplaats der historiografie"
  - "het schrijven van geschiedenis, van historische werken"

Vanaf het ontstaan van het historisch onderzoek @ Hellas in de 5de E v.C. hebben
  - Praktijk
  - Kritisch-filosofische reflectie     een lange evolutie achter de rug
Geschiedschrijving @ de tijd van de Grieken en Romeinen
    ≠ een duidelijk omlijnde autonome wetenschap
    = in een pre-institutionele fase van geschschrijven
        Er waren geen opleidingscentra
                Werkinstrumenten (handboeken, tijdschriften, bibliografieën
   De antieke gesch.schrijvers schreven niet voor een wet. Gespecialiseerd publiek.
                       ! voor alle sociale lagen lezerspubliek
                de
         Polybius (2 E v.C.) die zijn publiek = kleinere kring van pol. Elite.
Binnen de traditie van de ‘antieke’ geschiedschrijving profileren de Griekse en Romeinse
historiografie zich met elk hun eigen kenmerken als zelfstandige entiteiten.
    Rome          Griekenland
    = R heeft een sterk gevoel van identificatie met de eigen staat
    = R gebruikt het mos maiorum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. De beginfase van de griekse gesschiedschrijving
1) Kenmerken van historiografie en Historische teksten uit het oude nabije oosten
Voordat men kan spreken van historiografie moet het aan een # kenmerken voldoen:
  1) Waarheid als doelstelling
    Annalen van de Hettitische koning Mursilis II (1350-1320 v.C.)
        = in spijkerschrift & beschrijft de wapenfeiten van hem en zijn generalen
        ! is eigenlijk = verheerlijking van de koning
                    Wrm? om zijn legitimiteit te verzekeren
                    ! is daarom niet per se waarheidsgetrouw
         NU: historicus moet waarheid als hoofddoel hebben in zijn werk
  2) Publiek
    Annalen van Thoutmosis III (ca. 1490-1433) op de muren van de tempel van Karnak
        = delen van deze inscriptie stonden op plaatsen die niemand kon lezen
                    Wrm? religieuse context
         NU: een historicus heeft een publiek nodig
  3) Narratief
    Moeten een verhaal vertellen ipv bevoorbeeld een opsomming
  4) Zin voor wetenschappelijk onderzoek over het verleden; bewustzijn dat de
    overlevering uit veel multisubjectieve waarheden bestaat
    boeken van het Oude Testament: Samuel, Kronieken en Daniel
        = opgeschreven vele jaren na de gebeurtenissen
        ≠ historiografie
            Wrm? doel = geloofswaarheden
  5) Rationele verklaring van het gebeuren zoeken
    Men moet het verleden op een wetenschappelijke methode benaderen via elke
    gebeurtenis op een rationele manier te achterhalen
     God in het oude testament
        !!! Bij Herodotos wel sprake van (To Theion) het goddelijke
            Dus er kan sprake zijn gesch.schrijving bij dit punt, maar er moet dan
            meer in staan dan het goddelijke alleen.
  6) Oorzakelijk verklaren van het gebeuren
  7) Schrijven in proza-vorm
  8) keuze maken tussen vermeldenswaardige en niet vermeldenswaardige informatie
  9) gebruik van ooggetuigenissen; rol van de directheidgraad van de getuigenis
Samenvattend:
zin voor historisch ‘onderzoek’
     Kritische stellingname tegenover de overlevering
        = een kenmerk van de ‘Westerse geschiedschrijving
            Die ° in de Griekse poliswereld en in de 5de eeuw v.C. doorbreekt

2) het historisch bewustzijn in de poëzie
Historiografie = laatkomer in de Griekse literatuur;
    Wachten tot het midden van de 5de eeuw v.C. voor de 1ste historiografische geschriften
! in een # genres vind men al uitingen voor historische belangstelling en historische methode
1) Homerische epos
  < Ilias & Odyssee
  ° +/- 750 v.C.
  Geschreven door Homerus
  = oudst bewaarde griekse dichtwerk
  Historiografisch?
- Behandeld een historisch thema
         Ilias < bespreekt een aantal dagen van trojaanse oorlog van 10 jaren
              ! veel kans dat de Trojaanse oorlog daadwerkelijk heeft
              plaatsgevonden
         Odyssee < de tocht van Odyssee
- Aandacht voor de oorzakelijke samenhang tussen episodes
- Gebeurtenissen objectief beschreven
      Hoe? Probeerd standpunten van de Trojaanse vijand
                         Vreemde naties       weer te geven
                         Verschillende soc. Rangen
          Probeerd de vijand (Trojanen) niet als slechten af te beelden
- Chronologisch bewustzijn
      Hoe? Maakt een verschil tussen tegenwoordige tijd en Toen, wnr de mensen
         sterker waren en men van een goude geslacht kon spreken  nu een
         zilvere geslacht
- Gebruik van redevoeringen, zoals later in de historiografie
      Hoe? Hoofdfiguren rechtstreeks aan het woord te laten
      Wrm? conflictsituatie door te lichten
      = een criteria voor historiografie toen
- Aanwezigheid van etnografische, geografische en historische beschrijving
       Thycidides: geen etnografie en nauwelijk geografie
- oorzakelijk verklaren van het gebeuren
- focus op militaire geschiedenis
      vele historici uit de oudheid leggen hun focus op militair ipv andere takken van
      de geschiedenis
- maakt een keuze tussen vermeldenswaardige en niet vermeldenswaardige informatie
  ! Toch is de Ilias & Odyssee ≠ historiografie, = poëzie
  Wrm?
- De goden bepalen de geschiedenis
- Het is in verzen geschreven en historiografie moet in proza zijn
      Wrm? maakt het moeilijk om wet. En obj. Te blijven
          Proza maakt het gemakkelijker zaken te beschrijven en verduidelijken
- niet het resultaat van wetenschappelijk onderzoek
      Zijn bron van waarheid = de Muze
              Die hij in het begin van zijn werk aanroept
  ! Toch werd Homerus in de oudheid gezien als historicus

2) Hesiodus (+/- 700 v.C.)
 Werken:
- werken & dagen
- Theogonie
 Elementen van Historisch bewustzijn?
 Besef van een onderscheid tussen de wereld van het heden en die van het verleden
 waarin zijn helden opereren. ( zoals bij Homerus)
  @ werken & dagen
     = verhaal over 5 mensengeslachten
         1) Gouden geslacht (ten tijde van Kronos)
         2) Zilveren geslacht
             = dwaas en hooghartig
             = weigerde offers te brengen aan de goden => vernietigd
         3) Bronzen geslacht
             = gingen aan hun eigen gewelddadigheid ten onder
         4) Geslacht van helden
             = rechtvaardiger & edeler
             = Deel kwam om in oorlogen in Thebe en Troje
              Deel kreeg een woonplaats aan een ver “eilanden van
              Gelukzaligen”
         5) Ijzeren geslacht
             = de generatie van de dichter (Hesiodus)
             = leven in kommer en kwel
 Hesiodus volgt dus het idee dat mensen vroeger beter waren en gelukkiger leefden dan
 die van zijn eigen tijd.
     = idee van continu neergang van het mensengeslacht
  Theogonie
     = probeerd een genealogische relatie te vinden tussen de helden en de goden
     Hoe? Probeerde orde en chronologie te brengen in de disparate genealogische
        Tradities
         = mythes op een kritische manier bestuderen
 Dit werk leidde tot het ° van etnische eenheid onder de Grieken.
 ! Toch is nog een aantal zaken waarom het geen historiografie is:
- Ontbreekt het bewustzijn dat men geen echte kennis over zaken kan krijgen als men
 werkt met mythes
- Rekende de tijd in generaties ipv. In cijfers
- Zijn inspiratiebron = de muze (zoals bij Homerus)

3) Lyrische poëzie
  Kende in de archaïsche periode(700-500 v.C.) een grote bloei
  Wat? Behandelde ‘actuele’ historische thema’s en beschrijvingen
     = men begon nu ook recenter verleden te bespreken
  Wie?
- Mimnermus
     Wat? Smyrneïs: veldtocht van de lydische koning Gyges tegen Smyrna.
       Info? Van zijn voorouders, die ooggetuigen waren van deze daad
  -  Panyassis van Halicarnassus
       Wie? Oom van Herodotos
       Wat? Ionica: stichtingsgeschiedenis van een stad
              de samenhang onderling tussen Ionische poleis
  -  Simonides van Ceos
       Wat? ‘overwinningsliederen = Epinicia
              = grote veld –en zeeslag van de Grieken  Perzen

  4) Dramatische dichterkunst
   Wie?
  - Aeschylus
        Wat? Persae
            = historisch thema
            = had een presentatie en interpretatie die nodis is voor geschschrijven
   ! al deze hebben geen historiografie behandeld: de bedoeling van de auteurs was niet
   (altijd) historisch correcte informatie te overleveren; vaak geen historisch-kritisch
   bewustzijn,
        ! Moest mooi in de oren klinken en vermaken
         Wilden overwinnaars ophemelen
         Dichters ipv historici
         Nog geen historisch bewustzijn

3. de proza-voorgangers van Herodotos
methode van de natuurfilosofen beïnvloedt latere historici:
     Via rationele verklaring van de wereld;
      Filo:   Thales: de oerstof(arché) = water, en dit is overal aanwezig
               Heeft ook een zonsverduistering kunnen voorspellen
           Anaximander: de oerstof = substantie (apeiron)
               Bestudeerde het ontstaan en ondergang van de kosmos
                      De ontwikkeling van de mensheid
      Al deze filosofen kwamen uit Milete, een kleine stad in Azië, en zo heeft deze stad
      ook een actieve rol gespeeld in dit proces.
        Hoe? Had veel overzeese (handels)relaties
           Had veel denkers aanwezig die een kritischer visie verbeterde
               => ° van de historia als onderzoek
               => historische verbeteringen
                      Hecataeus van Milete
   deze methode van ‘nieuw & modern‘ denken heeft invloed gehad op de historiografie
               de logos vervangt de mythos.

De zogenaamde logografen
logografen = ‘schrijvers van logoi’, d.i. schrijvers van prosateksten in tegenstelling tot
       dichters en onderwerpen gebruiken van historisch belang
       = de oudste Griekse ‘geschiedschrijvers’
         ! weinig bewaard van gebleven, enkel fragmenten
    ! Volgens Thucydides zijn de logografen vertellers van leuke, maar niet altijd juiste
    verhalen. Daarom zijn ze volgens hem gelijk aan de dichters.
     Thuc. 1,21,1 "(Men doet er beter aan de oudste geschiedenis volgens de
       beschikbare ‘aanduidingen’ kritisch te reconstrueren) en geen geloof te schenken
       aan de overdreven voorstellingen van de dichters, zoals zij deze dingen hebben
       bezongen, noch aan de verhalen van de logografen, die liever het oor willen
       strelen dan de waarheid vermelden, onbewijsbare dingen die geen geloof
       verdienen en in de loop van de tijd tot het rijk van de sagen zijn overgegaan."
         => Negatieve conotatie van deze groep
    de
Wnr? 2 helft 6de E v.C. & de hele 5de E v.C.
Wat? Hebben bijgedragen tot het ontstaan van de geschiedschrijving
    ! zijn nog geen echte historici
         + : historische thema’s
         - : behandelen ook de gesch. Van de Goden
    Dankzij Herodotos’ geschiedwerk zijn hun literaire kwaliteiten in de schaduw beland
    ! Toch hebben ze een bepalende rol gespeeld tot de ontwikkeling van Herodotos werk
De rol in het ontstaansproces van de Griekse geschschrijving?
  - Maar weining fragmenten van bewaard gebleven
  - Problemen met de getuigenis van Dionysius van Halicarnassus(historicus < Rom
    keizerrijk)
         Hij heeft zich uitgesproken over de kenmerken van de oudste Griekse gesch
         Schrijvers
             1) De gesch van voor Herodotos & Thucydides zijn (volgens
               Dionysius) een relaas waarin de historische gebeurtenissen nog niet
               tot een samenhangend geheel met elkaar verbonden waren
             2) Maakt een onderscheid tssn de oudere en jongere generatie
                 Hecataeus van Milete = de belangrijkste vertegenwoordiger van
                 de oudere generatie voor Herdotos
               “Vóór de Peloponnesische oorlogen leefden er heel wat oude
               schrijvers, op veel verschillende plaatsen. Het gaat om auteurs als
               Eugeon (Euagon?) van Samus, Deiochus van Proconnesus,
               Eudemus van Parus, Democles van Phygela, Hecataeus van Milete,
               Acusilaus van Argos, Charon van Lampsacus en Melesagoras van
               Chalcedon. Auteurs die kort vóór de Peloponnesische oorlog
               kwamen en leefden tot in Thucydides' tijd waren Hellanicus van
               Lesbos, Damastes van Sigeum, Xenomedes van Chius, Xanthus de
               Lydiër en vele anderen."
             3) Geeft hun behandelde ond en methode van onderzoek weer
               “ze streefden allen 1 hetzelfde doel na: de publicatie, van de lokale
               bewaarde tradities en van de geschreven documenten; die brachten
               ze iedereen ter kennis, in de vorm waarin ze die aantroffen, zonder
               er iets aan toe te voegen of er iets van weg te laten.”
            ! deze uitleg geld niet voor alle logografen. Want als we Dionysius
            theorie volgen, is lokale gesch 1 van de oudste vorm van griekse
            gesch schrijven.
             De griekse gesch.schrijving is volgens 5 verschillende subgenres
            ontwikkeld. (volgens Jacoby, een belangrijke classici < 20ste eeuw)
            1) Genealogische-mythische geschriften
            2) Etnografische geschriften
                  Door kennismaking met vreemdere volkeren
            3) Zeitgeschichte = eigenlijke geschiedenis
                  Waaronder Herodotos
            4) Chronografie
            5) Horografie
                  Lokale geschschrijving
A) De periplusliteratuur
  Volgens professor hoort deze NIET bij de logografen, maar moet ze gezien worden als
  een aparte groep  cursus)
  Periplus = de titel van meerdere boeken
         Ond? Reisgidsen voor zeevaarders, die inlichtingen gaven bij bepaalde
         koersen.
         Welke info? Afstanden, havens, drinkplaatsen, gevaarlijke
         zeestromingen, de bewoners van bepaalde plaatsen met info (bv hun
         gastvrijheid),...
         Wrm? in het kader van de kolonisatie en handelstoename van de Gr.
  Wie?
  1)   Scylax van Caryanda
         = een zeeman
    Rond 515 v.C. door bevel van Darius I van Perzië, een tocht maakte naar de
    monding van de Indus en zo via het arabische schiereinalnd naar de landengte van
    de Suez.
     Deze tocht heeft hij genoteerd in : Dat wat met Heraclides de koning van de
                        Mylassers te maken heeft
                         < vooral uit etnografische + geografische
     = info gebruikt door Hecataeus van Milete voor zijn werk
B) Hecataeus van Milete
  Wnr? +/- 550-475 v.C.)
  Wie? < hoog-adellijke Milesische familie (wiens stamboom terug gaat op een
     goddelijke voorvader)
     Politieke rol gespeeld, doordat hij goed op de hoogte was van de internationale
     geopolitieke machtsverhoudingen
         Hoe? Heeft verschillende buitenlandse reizen gemaakt (waaronder
              Egypte) en heeft zo de wereldkaart van Anaximander
              vervolledigd
  Werken?
  1) Periodos ges/ Perigesis = “reis rond de wereld”
    < 2 boeken
    Info? Namen van steden & rivieren, hun geografische ligging, klimaat, fauna
    en flora, etnografische info, ...
    kan vergeleken worden met de Periploi, maar toch verschillend:
    1) Hij beperkt zich niet tot de kustgebieden  Periploi wel
    2) Hij is niet enkel descirptief, maar steld ook vragen over de geografie
            Volgens hem bestaat De wereld < grote
            schijf met oceanus omgeven, die in
            verbinding staan met rivieren. De schijf
            < 2 delen, Europa & Azië (=Azië +
            Afrika)
  Bronnen?
  1) Eigen waarnemingen tijdens zijn reizen
  2) Inlichtingen van reizigers die de drukke havenstad Milete bezochten
    Wereldkaart van Hecataeus van Milete
2) Genealogiae = stambomen
   < 4 boeken
   Info? Hecataeus geeft zijn persoonlijke visie van de verhalen met betrekking
       tot de Griekse ontstaansgechiedenis, waarin helden en half-goden een
       rol speelden
       => doel: Hij wil de ware versie van de mythes weergeven
            = zelfbewustzijn van de historicus
   ! toch liet hij zich leiden door een persoonlijke & subjectieve kritiek
       Hoe?
        1) Het schrappen van zuiver mythische informatie
          “Zo spreekt Hecataeus van Milete: ik beschrijf de dingen zoals ze
          mij waar toeschijnen, want de verhalen van de Grieken zijn talrijk
          en, naar ik meen, belachelijk.”
            Hij schrijft over zichzelf in de 1ste persoon + de 3de persoon (heel
                 typisch toen)
             2) Reduceren van abnormale gegevens tot meer redelijke proporties
               Vb: Hecataeus beweerd dat Aegyptus geen 5O zonen had, maar
               “naar zijn persoonlijke overtuiging zelfs geen 2O”
                 Hij banaliseert de overlevering
         ! toch probeerde hij volgens Herodotos heel ernstig zijn eigen stamboom zo te
         schikken dat die terug ging op een godelijke voorvader
             = hier ontbreekt nog het kritisch bewustzijn
         ! toch probeerd hij een chronologisch systeem op te bouwen, dat een element
         heeft gespeeld in de verdere ontwikkeling van de verantwoorde chronologie
       MAAR men mag Hecataeus nog niet bestempelen als de 1ste griekse historicus, al
       betekend zijn kritische houding tegenover de traditie een belangrijke verworven-
       heid voor het ontstaan van de echte historiografie

  C) Lokale en regionale ‘geschiedschrijvers’
   1) Xanthus van Lydië
     Werk? Lydiaca (=wat met Lydië te maken heeft)
           = de oorsprong + gesch. Tot ondergang onder de Croesus
     Methode? Geografische + klimatologische + fysiologische + linguïstische + volkse
           sagen => zo historisch mogelijke conclusies (geprobeerd) te komen
     Bronnen? Zou gebruik gemaakt hebben van officiële bronnen
     Wie? = ouder dan Herodotus
        Hij bezorgde Ephorus aan Herodotus
           = Herodotus gebruikte Xantus’ werk als bron
   2) Charon van Lampsacus
     = ouder dan Herodotus
     Werken?
     1) kroniek van Lampsacus
     2) een chronografisch werk over Sparta (Prytaneis van Sparta)
       Heeft persoonlijk onderzoek geleverd in Sparta voor zijn werk
       Vermeld gebeurtenissen die ook Herodotus behandeld, maar in minder detail
       dan Herodotus
           => aannemen dat Herodotus Charon als bron kan gebruikt hebben, maar
           door de meerdere details niet uitsluitend hem heeft gebruikt
     3) etnografische werken over Afrika en Creta
     4) geschiedenis van de Perzische Oorlog
     5) Hellenica (= eigentijdse griekse geschschrijving)
  Conclusie: wie is nu de eerste geschiedschrijver van de Grieken?
   misschien Scylax
   Xanthus en Charon zeer waarschijnlijk historiografen
   kwalitatieve sprong voorwaarts door Herodotus: interpretatie van de Perzische oorlog
   in een wereldhistorische context

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. De historiografie van de 5de eeuw v.C.
1) Herodotus
a) leven en werk
Geboren +/- 485 v.C. – gestorven +/- 425 v.C.
    Te Helicarnassus
    < aanzienlijke familie in een Carisch milieu
Doordat hij tegen het beleid van de Tiran Lygdamis was, verliet hij
Helicarnassus
   verbleef een lange tijd op Samos(eiland tegen de kust van
    Turkije)
    (een verklaring voor zijn overdreven belangstelling voor
    Samische aangelegenheden)
Reisde veel:
    1) Egypte
        Tot Elephantine
    2) Afrika
        Zoals de griekse kolonie Cyrene
    3) Groot deel klein-Azië
        Waaronder: Fenicië, Syrië, Palestina, Babylon & Macedonië
    4) Eilanden in de Egeïsche zee
    5) Steden op het Griekse schiereiland
        Waaronder Athene
            Door zijn contact met Athene is Herodotus overgestapt van geografie en
            volkenkunden + Historicus! En heeft hij zo het zwaartepunt van zijn
            onderzoek naar de Perziche oorlog hebben verlegd.
Uiteindelijk zal hij uitwijken naar Thurii in Zuid-Italië, waar hij het burgerrecht verkreeg

Werk?
Zijn werk heeft geen eigenlijke titel.
   Men gebruikt daarvoor nu de beginwoorden van zijn onderzoek:
        historias apodeixis = verslag van het onderzoek => HISTORIAI
            = het 1ste griekse prozawerk dat bewaard gebleven is
            < 9 boeken, elk boek draagt de naam van een Muze
    (zie blz. 55 voor zijn 9 boeken, elk hun naam en wat ze behandelen)
    Hoofdonderwerpen: opgang lydische & Perzische rijk
                Gesch van Egypte
                Regeringsjaren van Darius
                    Tocht  Scythen
                    Ionische opstand
                Slag Perzen  Grieken
                    Slag bij Marathon
                Xerxes  Grieken
                    Griekse overwinning
                = perzische oorlogen
                 ?DE RODE DRAAD? De expansie van het Perzische rijk
        “Bij mijn weten is deze Kroisos, en geen ander, de eerste niet-Griek geweest
        die rechtstreeks met de Grieken in aanraking kwam door hen te onderwerpen
        of een verbintenis met ze aan te gaan. Zo legde hij de Ioniërs, Aioliërs en
        Doriërs in Azië schatting op en sloot hij een verdrag met Sparta. Vóór zijn tijd
        waren alle Grieken onafhankelijk geweest…" (1,6)
    Herodotos beschouwde de Lydische koning Croesus als eerste niet-griek die in
    conflict kwam met de grieken
 ste
1 hoofdstuk? Prooemium (zie artikel 1)
     Begin? “Herodotos is mijn naam, ik kom uit Halikarnassos en maak hierbij het
      verslag wereldkundig van het onderzoek dat ik heb verricht om de herinnering aan
      het verleden levend te houden en de grootste, indrukwekkende prestaties van de
      Grieken en andere volkeren te vereeuwigen. Ik stel bij dit alles voornamelijk aan
      de orde door welke oorzaak zij met elkaar in conflict zijn gekomen.”
        -> hierin staat duidelijk beschreven wat Herodotus gaat behandelen als ond.
             - wil het verleden schilderen
             - het is een gesch van mensen (niet van Goden)
             - ruime conceptie van de inhoud van gesch. Schrijven
             - wil de prestaties vereeuwigen
             - wil de oorzaak van de oorlog achterhalen (maakt hem een historicus)
             - de mythos wordt aan de kant geschoven
             - heeft een cyclische conceptie van geschiedenis
    “Tot nu toe heb ik de Perzen en de Feniciërs aan het woord gelaten, maar ik heb er
    zelf ook wel wat over te zeggen. Ik spreek geen oordeel uit of ze al dan niet gelijk
    hebben. Nee, ik ga op mijn eigen kennis af en zal met naam en toenaam de man
    noemen die de werkelijke aanstichter van het kwaad jegens de Grieken is geweest.
    Daarna zet ik mijn relaas voort en bezoek ‘de mensensteden’, groot of klein, dat maakt
    niet uit. Want wat ooit groot is geweest, is vaak klein geworden en wat indertijd klein
    was, blijkt nu groot. Uit ervaring weet ik dat het menselijke geluk onbestendig is en
    daarom hoor je mij geen onderscheid maken tussen belangrijk of niet.”
Leidinggevende gedachten & motieven in de Historien
   1) Religieuze concepten
        Er zijn nog goddelijke elementen aanwezig, maar hij maakt toch duidelijk dat
        hij is beïnvloed door rationalisten (oa de sophisten)
             To theion = het goddelijke
             Hybris = overmoed
   2) Vrijheid despotisme
   3) De Griekse wereld
        Hij bewonderde de Atheense democratie
        Had een afkeer van het imperialisme
   4) Niet-grieken
        Hij was niet tegen alles wat barbaars was (= uitzonderlijk)
             Bv: had veel bewondering voor Egypte
        => schreef zonder kritiek en systematisch de culturele identiteit van alle
        volkeren
Gebruikt in zijn werk de DIGRESSIE-TECHNIEK
                = binnen zijn chronologisch raamwerk zijn er allerlei
                uitweidingen die niet altijd over het thema gaan
Gebruikte Bronnen van Herodotus
Doordat de orale cultuur van de Grieken, Herodotus nog bepaald hebben, heeft hij niet alle
informatie uit geschriften van voorgangers gehaald.
Belangrijkste bronnen?
  1) Hecataeus van Milete
        Wat gebruikt? Informatie over het geografische
  2) Pherecydes
        Wat gebruikt? Informatie over genealogie
  3) Dionysius van Milete & Charon van Lampsacus
        Wat gebruikt? Informatie over historische gegevens over de Perzische oorlog
  4) Xanthus van Lydië
        Wat gebruikt? Zijn werk Audiaka voor de Lydische geschiedenis
    !MAAR: Herodotus zijn versies = gedetailleerder en uitvoeriger dan zijn ‘bronnen’
   Hij heeft ook elders info gehaald
    Waar?
  5) Informatie uit Poëtische literatuur (waaronder Homerus)
  6) Orakel(documenten)
  7) ! Uit Persoonlijk onderzoek tijdens zijn vele reizen heeft hij de meeste informatie
    gehaald
        Hoe? Archeologische overblijfselen
                Opschriften, inscripties, ...
            Taalkunde
            Volksgebruiken
            reisgidsen
            MONDELINGE TRADITIE
                = het belangrijkste deel van zijn onderzoek
                Gebruikte individuele getuigen + ‘collectieve’ informatie
                   Zoals Archias van Sparta       * < bewoners van
                       Thresander v Orchomenoi verschillende landen
                       Tymnes            * Logioi: “degene
                                      die zich met de
                                      overlevering over
                                      het verleden bezig
                                      houden”
                                      * politieke en
                                      intellectuele elite
   Conclusie: Herodotus probeede zoveel mogelijk soorten bronnen te gebruiken die hij
    probeerde zo goed mogelijk te bekritiseren.
   “Het is mijn taak alles door te geven wat er wordt verteld, maar dat betekent niet dat
   ik ook alles moet geloven. Dit is mijn stelregel in het hele boek en om die reden vertel
   ik tot slot nog het volgende gerucht...”
   DAAROM IS HERODOTUS 1 VAN DE BELANGRIJKSTE BIJDRAGERS AAN
   DE ONTWIKKELING VAN DE GESCHIEDWETENSCHAP
                                     Wereld v. Herodotus
                                     Doordat Herodotus
                                     geloofde ‘waar bron-
                                     nen ontbreken, houdt
                                     ook de kennis op.’ Is
                                     zijn kaart minder
                                     volledig dan die van
                                     Heceataeus v.Milete
                                     (infra) (vb: zee rond
                                     Europa)
 Kritiek
 (zie artikel 2: A.Rijksbaron; Herodotus, de vader van geschiedvervalsing?)
 ((voorbeeld examenvraag over artikel: geef de Argumenten van Fehling?))
 Herodotos’ kritiek op zijn bronnen    = onsystematisch
                       Alleen betrekking op details
    ! toch probeerd hij de de waarde van de bronnen te achterhalen
        = een belangrijke stap in de bronnenkritiek  werkwijze v voorgangers
 Hoe?
 1) Authenticiteitskritiek
 2) Datering van bronnen
 3) Rekening gehouden met karakter van literaire bronnen
 4) Directheidsgraad (van de getuigenissen)
     Hij maakt een duidelijk onderscheid tssn eigen waarnemingen (opsis) 
      mondelinge overlevering (akoe)
 5) gebruikte recentere gesch  logografen
   maakt een onderscheid tssn mytische voortijd  de echte historische periode
 6) Maar negatief: hij had geen kennis van vreemde talen

   Dit alles maakt dat Herodotus dus een ‘scheidsrechter’ was die, na elke partij zijn
    verhaal gehoord te hebben, zijn oordeel velt
Leidende gedachten?
Religie: (volgens Herodotos)
  1) De gesch loopt volgens Herodotus met een op –en neergang
                          Wordt bepaald door To Theion (=een
                           transcenderende kracht)
   To Theion zorgt ervoor dat de natuurlijke orde door menselijke daden niet w
   overschrijden!
     Bv: Xerxes is door zijn ‘overmoed’ daarom tenonder gegaan
  2) Het goddelijke komt ook tussen wanneer iemand te rijk, te gelukkig of te machtig is
  3) De goden zorgen er ook voor dat goed met goed & kwaad met kwaad blijft
   vervlochten
   Anderzijds: is ook kritisch tegenover het tussenkomen van goden in onze wereld
   Herodotus neemt dan ook afstand van de traditionele voorstelling van Goden

Menselijke vrijheid (volgens Herodotus)
Bij belangrijke beslissingen zijn menselijke en goddelijke motivering sterk vervlochten(zoals
bij Homerus)

Politieke voorkeur (van Herodotus)
Hij had bewondering voor de democratie van Athene
Maar hij heeft ook lof voor de prestaties van andere Griekse steden, vooral voor Sparta
Hij wijst in zijn werk ook op de zwakke punten van de Grieken:
    = onenigheid + onderlinge rivaliteit tssn de griekse ‘stadstaten’.
   Daarom is Herodotus een voorstander van een panhelleense eenheid
Herodotus had ook een respect voor de eigenheid van de verschillende (andere) volkeren
  - Hij waardeerde grote verwezenlijkingen van andere cultuurgebieden
  - Legde vreemde volksgebruiken, die door grieken barbaars waren, zeer zakelijk uit.
  - Veel bewondering voor de Egyptische beschaving
    ((zie artikel Rijksbaron -> vergelijking met Kolchiërs & Egyptenaren))
   Alle volkeren die door Perzië werden geregeerd, worden op een systematische en
    gedetailleerde manier verklaard.
   Herodotus verwerkt het politieke (perzische oorlogen) + culturele (volkeren
    beschrijven)

Taal en stijl
  1) Opvallende bouw
    Hij heeft verschillende inhoudelijke niveau’s
     Daarom kan men zijn werk bestempelen als EXKURSTECHNIK
       = bij bepaalde gebeurtenissen, onderbreekt hij het verhaal en verwijst hij naar
         uitweidingen van verschillende aard en lengte (soms 1 heel boek, zoals over
         Egypte)
  2) Hij verbind veel ‘losse’ verhalen tot 1 groter geheel
       Hierbij komt zijn filosofische gedachten over gesch zeer goed tot uiting
  3) Herodotus w in de Oudheid al gezien als “Homerus van het historisch proza”
  4) Zijn taal en stijl zijn even gevarieerd als de inhoud van zijn werk
  5) Gebruikt een literaire stijl ipv een Ionisch dialect(spreektaal)
  6) Gebruikt een aaneengrijgende stijl(= een aan elkaar verbinde stijl) ivm met de
    zinnenopbouw
  7) Gebruikt veel spreekwoorden en zegswijzen
  8) Schrijft op een zeer spontane en soepele manier (zoals wij tegen elkaar zouden praten)

Chronologie
  - elke Griekse stadstaat had zijn eigen kalender
   men maakte gebruik van maand en/of zonnejaren
   ! elke stad had andere namen voor zijn maanden
     elke stad heeft zijn eigen kalender
     moeilijk om een gesch van heel griekenland te maken
  - hoe dan toch chronologie?
   * Via genealogische chronologie
   dus dat men een datering doet adhv generaties
   * Via namen van ambtenaren
   Elke ambtenaar zette zijn ambt een jaar/aantal jaren uit, en linkte men de datering dus
   aan de naam van deze ambten en hun ambtstermijn
   * Via regeringsjaren
   Vooral van toepassing in Egypte, die de datering gebruikte die de regeringsperiode
   van de Farao’s volgde
   = Veel verschillende manieren + deze lijsten waren niet altijd correct
   moeilijk om een wereldgesch te schrijven
   ook omdat veel info niet gedateerd was, moest hij een +/- datum geven, die dus niet
   exact was maar ongeveer juist was
   Moest een keuze maken welke datering hij zou volgen:
       Hij gebruikt de lijst van de Medisch-Perzische koningen als chronologische
   ruggengraat

 Betekenis als historiograaf
- Voor verschillende gebeurtenissen(exapansie Perzische rijk) en episodes uit Griekse
  steden(zoals Athene, Sparta,...) is Herodotus DE BASIS VAN ONZE HISTORISCHE
  KENNIS. Andere soort bronnen(zoals epigrafische, archeologische,...) kunnen hem
  aanvullen, maar nooit vervangen.
- Voor de cultuurgeschiedenis van verschillende volkeren (waaronder Egypte, Babylon, ...)
  heeft hij ook een grote ‘schat’ nagelaten. De betrouwbaarheid hiervan w door verschillende
  archeologische vondsten bevestigd.
- Werd zeer uiteenlopend gewardeerd in de Oudheid en later
    Bv:   Ctesias noemde Herodotus een leugenaar
        Plutarchus zie dat Herodotus de waarheid uit woede soms vervormde (zoals de
        houding van de Beotiërs tijdens de Perzische oorlogen)
    Bv:    Laatste decenia begint men Herodotus te revevalueren (positief)
        ! zijn nog critici(zoals Fehling (artikel 2)) die Herodotus zijn bronnen
        onbetrouwbaar vinden en dus zijn geloofwaardigheid betwijfelen.
        ! Reacties hierop zijn ook gekomen (van oa. C. Dewald): Herodotus heeft vaak
        aangegeven dat informatie schaars en waardevol is
   Toch is Herodotus de basis geweest voor het openbloeien van de Griekse
    historiografie
       Was de eerste die een complex geheel van historische feiten beschreef
       De oorsprong en samenhang wilde verklaren
       Gebruikte ruim bronnenmateriaal
          Dat hij probeerde kritisch te beoordelen
        Een onderzoek in literaire vorm (proza)

2) Hellancius van Lesbus (p 47)
= jongere tijdgenoot van Herodotus
    ! Maar was niet zo wetenschappelijk dan Herodotus
Behoort tot de groep: Logografen (lokale & regionale gesch. Schrijving)
Heeft +/- 25 titels van werken
    < verschillende aard
    ! fragmentarisch bewaard gebleven
Wat?
  1) Griekse mythen en sagen: Phoronis, Deukalioneia, Atlantis, Asopis, Troika
        ! door zijn drang naar een vast systeem in zijn werk, probeerde hij
        verwarringen op te lossen door nieuwe personages toe te voegen
        Hij vindt dus personen uit zodat zijn stambomen zouden kloppen
  2) Geografisch-etnografische geschriften: over Lesbos, Aiolis, Beotië, Thessalië, Argolis,
    Egypte, Cyprus, Stichtingsverhalen van volkeren en steden, Over volkeren, Over de
    namen van volkeren, Zeden der barbaren, Atthis
        ! vooral belangstelling voor de etymologie(zoekt de herkomst van woorden)
             Sage nog een grote rol spelen
        Heeft ook een gesch van Athene geschreven: Atthis
        Behandeld van de oorsprong – Peloponnesische oorlog
  3) Chronografische werken: Hiereiai en Karneonikai
        Hij past een nieuwe chronologie toe
            = rol gespeeld in de ontwikkelingen van de historiografie
        Hoe? Probeerde een vaste chronologie voor heel de Griekse gesch te krijgen

Bronnen? Vooral bestaande literatuur en officiële documenten ipv rond te reizen
       = een kamergeleerden
Zijn werken werden in de Oudheid veel gebruikt voor mythologie

3) Stesimbrotus van Thasus (p. 50)
≠ logograaf
Was in Athene actief als rhapsode
                = gedichten voordragen op verschillende locaties
Zijn werk kan beschouwd worden als een voorloper van latere historische subgenres
    Zoals: Autobiografie & biografie
Wat?
Enkel zijn titels zijn bewaard gebleven (info over werk via Plutarchus)
  1) Over Themistocles, Thucydides en Pericles
    (deze Thucydides ≠ de historicus
             = een tegenstander van Perikles in de politiek
               Is uiteindelijk verbannen)
   Stesimbrotus geeft hierin verslag over hun politiek en priveleven
   = partijdige pamflet of biografie?
  2) over politiek en het privéleven
  3) Plutarchus:“eigentijdse navorsing (historia)over de daden en de levens”

4) Thucyides (p. 67)
A) Leven van Thucydides
Informatie over zijn leven vooral < zijn werk.
° in +/- 460 v.C.
Zoon van Olorus
    <Threcische familie
         = verwant met de Atheense Philaïdengeslacht
    < hoogadellijk geslacht
         = een rijke familie, waardoor Thucydides zich heeft
         kunnen bezig houden met het schrijven van gesch.
         werken
Werd in 424 naar de noord-Egeïsche gebieden gezonden als
Atheense strateeg  Spartanen
! kon een spartaanse inval op Amphipolis niet voorkomen
   Thucydides werd verbannen (voor 20j.
     Waar hij allemaal heeft gewoond tijdens zijn ballingschap is niet duiedelijk
     Hij geeft zijn balling zelf aan in een van zijn teksten:
     “Ik heb de hele oorlog beleefd. Ik was volwassen en heb de gebeurtenissen met
     aandacht gevolgd, want ik wilde nauwkeurig op de hoogte zijn. Bovendien was ik
     twintig jaar lang uit mijn stad verbannen, na mijn commando bij de poging
     Amphipolis te heroveren. Door die verbanning kon ik volgen wat beide partijen
     probeerden te bereiken, in het bijzonder ook de Peloponnesiërs. Ik had alle
     gelegenheid daar meer over te weten te komen.”
     Hij zal tijdens zijn balling dus veel gereisd hebben om info over zijn werk, de oorlog,
     te weten te komen.
Keerde wrschnlk in 404 terug naar Athene
Stierf in +/- 397 v.C. (heeft zijn gesch werk niet kunnen voltooien)

B) Inhoud en aard/opbouw van het werk
Hij schreef de gesch van de Peloponnesische oorlog (die
liep van 431-404 vC @ Griekse wereld)
Waarom juist deze benaming gebruikt?
  - vanuit het perspectief van de overwinnaar? Neen
  - vanuit het perspectief van degene met wie de
    historicus sympathiseerde? Ja
    want bekeek de oorlog < perspectief v.d Atheners
      Andere historici zijn het ook gaan bekijken uit perspectief van Athene
Zijn werk < 8 boeken
     Stopt ineens in het jaar 411 v.C.
Rangschikking? Grotendeels chronologisch
    Maakt gebruik van winter –en zomerseizoen
       Wrm? Door het militaire karakter van zijn werk
Opbouw en inhoud van de verschillende boeken
  1) Boek 1
  - Inleiding (prooemium)
       “Thucydides uit Athene heeft in dit boek de oorlog beschreven die de
       Peloponnesiërs en de Atheners tegen elkaar gevoerd hebben. Hij is daar direct
       mee begonnen toen die oorlog op gang kwam, want hij verwachtte dat het een
       grote oorlog zou worden, meer de moeite waard om te bespreken dan enige
       vroegere oorlog. Dat dacht hij omdat beide partijen een bloeitijd beleefden en
       volledig op oorlog waren voorbereid. Ook zag hij dat de andere Grieken zich
       bij een van de twee partijen aansloten; sommigen deden dat direct, anderen
       overwogen het nog. Er ontstond dan ook een enorme beroering onder de
       Grieken en zelfs onder een deel van de niet-Griekse volkeren, men mag wel
       zeggen: onder een groot deel van de mensheid.”

  -  Archeologie
  -  Methodenkapittel
  -  Pentekontaëtie
       = gebeurtenissen tussen Perzische en Peloponnesische oorlogen
  -  Aanleiding tot de oorlog = aitiai
       “Die oorlog begon toen de Atheners en de Peloponnesiërs de Dertigjarige
       Vrede verbraken, die ze na de val van Euboea gesloten hadden. Hoe het kwam
       dat zij die vrede verbraken, welke aanleidingen daarvoor bestonden en welke
       conflicten ze hadden, dat zal ik nu eerst beschrijven, dan hoeft niemand zich af
       te vragen hoe de Grieken in zo’n grote oorlog terechtgekomen zijn. Maar de
       meest wezenlijke oorzaak blijft naar mijn mening door zo’n uiteenzetting
       geheel in het duister. Die berustte op de groeiende macht van de Atheners, die
       de Spartanen bang maakte en dwong oorlog te gaan voeren. De redenen die de
       twee partijen openlijk uitspraken voor hun besluit een einde te maken aan de
       vrede en een oorlog te beginnen, waren de volgende.”
  -  Bepaalde evenementen die een onmiddelijke aanleiding werden voor ° van de oorlog

  2) Boek 2-5(24)
  - Behandeld de ‚10-jarige oorlog‘ / ‚de archidamische oorlog‘.

  3) Boek 5,25 – einde boek 5
  - Behandeld een schijnvrede tssn Athene & Sparta(421-415 v.C.)
  - Hoogtepunten:
      Slag bij Mantineia
       Atheense optreden tegen het eiland Melos
  4) Boek 6 – 7
  - Behandeld vooral de Atheense expeditie naar Sicilië
       “de grootste van alle gebeurtenissen die in deze oorlog plaatsvonden en van
       alle gebeurtenissen waarvan de Griekse geschiedenis melding maakt: de
       schitterendste voor de overwinnaars, de rampzaligste voor de overwonnen.“
  5) Boek 8
  - Behandeld de Deceleïsche oorlog tot 411

Samenvatting: zijn werk kan gezien worden als Historische Monografie over eigentijdse
poltieke-militaire gebeurtenissen.

C) Kritiek
((Artikel 3: methodenkapitel (1,20-23) door Klaus Meister – zie notities in schrift))
  Voor het eerst een diepgaande reflexie over de taak van een historici
  Thucydides geeft een theoretische verklaring voor de historisch-kritische problemen in zijn
  ‚METHODENKAPITEL‘(p. 73 in schrift)
    1) Wat zegt hij over het verleden (historici)?
  - Hij had kritiek op:
        de dichters
        de kroniekenschrijvers (logographoi),
            Wrm? “want die vonden het belangrijk om met een verhaal te komen
                 dat prettig in het gehoor lag” (1,21,1)
  - Hij maakt een verschil tussen
        tekmeria: “tekenen, bewijzen“  semeia, “tekenen, aanwijzingen”
  - Gebruikte bronnen?
        archeologische bronnen
            bv: overblijfselen van de stad Mycene
        literaire bronnen
            bv: het epos van Homerus
        onomastische bronnen
        mondelinge tradities (mneme, pheme) en ooggetuigen
            ! ooggetuigen spraken elkaar regelmatig tegen in hun versie van een
            verhaal, deze citeert hij soms.
            ! ook duid hij op de beperkingen van ooggetuigen in zijn tekst:
            “... Bij daglicht zijn de dingen duidelijker, maar ook dan zien de
            ooggetuigen niet alles en weet eenieder niet veel meer dan wat in zijn
            onmiddelijke omgeving gebeurt. Maar in een gevecht in de nacht, hoe
            kan iemand zich daarvan een duidelijk beeld vormen?”
        Pentecontaëtie: Hellanicus, Antiochus van Syracuse
    2) Contemporaine geschiedenis: Het Principes bij de weergave van redevoeringen
    “Bij de weergave van de toespraken ben ik daarom uitgegaan van wat de sprekers
    naar mijn mening gezegd moeten hebben, gegeven de op dat moment bestaande
   situatie. Daarbij ben ik over het geheel genomen zo dicht mogelijk gebleven bij de
   strekking van wat er werkelijk is gezegd.”
   Redevoeringen zijn een belangrijke bron voor Thucydides.
 !Waarom weten we dat hij de exacte redevoeringen niet letterlijk heeft weergegeven?
  - Ze zijn korter dan een normale gemiddelde redevoering
       Maakt hij een samenvatting?
  - Ze zijn in zijn stijl geschreven
        elke politici heeft zijn eigen stijl
  - Verwijst vaak naar anonieme personen/redevoeringen
       Vb: de Atheners zeiden dat...
  - Volgen vaak de redenering van Thucydides zelf
  - Is in een moeilijke taal geschreven en is dus moeilijk te begrijpen
        een politici moet makkelijker spreken om zijn publiek te kunnen overtuigen
   De bedoeling van de gesch. = “een bezit voor alle tijden.”

D) Synthese
1) de ideeënwereld van Thucydides
Zijn vorm & inhoud zijn beïnvloed door
  - Sofistiek
  - De methoden & inzichten < de natuurwetenschappen en geneeskunde van toen
  a) Sofistiek
    De invloed van deze denkers is sterk aanwezig in Thucydides‘ werk.
    Wat? Hun maatschappij-kritische theorieën
            Nomos  physis
            Recht van de sterkste
         Hun kennisleer
            Relativisme
            Religieuse agnosticisme
         Hun retorische argumentatietechnieken
   Zoals de historicus stelt de sofist “de mens de maat van alle dingen „(Protagoras)
   Invloed van hun retoriek: „over alle dingen bestaan er twee elkaar tegengestelde
    uitspraken.” (Protagoras)
          Thucydides probeert deze twee kanten te belichten in zijn werk
 ! is het niet altijd eens met de sofisten, en dan grijpt hij naar de wetenschap
    Bv: de sofisten menen dat men de waarheid niet kan kennen
         ! Volgens Thucydides is dit wel mogelijk,
             hoe? via wetenschap
  b) De methoden & inzichten < de natuurwetenschappen en geneeskunde van toen
    Achterhalen van de waarheid is mogelijk
         Hoe? Als men zich berust op een methodisch zorgvuldig onderzoek
               Daarom hecht Thucydides groot belang aan nauwkeurige
               observatie & interpratatie van waarneembare gegevens.
                 Hierdoor is zijn discour gekenmerkt door een sterke vorm
                  van rationaliteit
                Herodotus maakt geen gebruik van het religieuze bij het
                 verklaren van gebeurtenissen ( Herodotus)
                    Vb: volgens hem is de pest een gevolg van verschillende
                    symptomen ipv een straf van de goden voor de begonnen
                    oorlog
! mits de invloeden van andere denkers en wetenschappers heeft Thucydides zelf ook een
orginele, waardevolle bijdrage geleverd tot de intellectuele cultuur van zijn tijd.
    Wat? 1) Hij creërde een bewonderd model van wetenschappelijke versalggeving over
        het verleden
        2) doordat hij ook het politieke + psychologische + sociologische +
        antropologische beschrijft in zijn zoektocht naar verklaringen = kan zijn
        onderzoek gezien worden als de kiem van de verschillende ‚humane‘
        wetenschappen die zich later zouden ontwikkelen (antropologie, sociologie en
        psychologie)
        3) de ‘menselijke natuur‘
        Volgens hem is zijn werk niet gewoon een uniek verloop van feiten,
        maar een toont een ‘modelconflict‘ < waaruit volgende generaties uit
        kunnen leren.
         Mensen kunnen hem steeds gebruiken wanneer ze een duidelijk inzicht
          willen krijgen in gebeurtenissen die op deze lijken.
          “... mijn werk is door mij geschreven niet als een pronkstuk om één x te
          aanhoren, maar als een bezig voor alle tijden“.

Krachtlijnen van Thucydides‘ historische synthese
1) de representatie van zijn historische onderzoek deelt hij op in 2 groepen, die voor hem even
belangrijk zijn:
    Logoi = redevoeringen
    Erga = feiten
Logoi:
Ook zijn voorgangers gebruikten redenvoeringen in hun werken (zoals Herodotus en
Homerus) maar die van Thucydides zijn toch speciaal door het aantal en de omvang ervan.
    Wrm? In Athene van Thucydides (5de eeuw v.C.) stond het ‚woord‘ en de
        vaardigheid om het woord te voeren in het centrum van het politieke leven.
          Men geloofde daarom dat woorden niet minder belangrijk waren dan
          daden
          Thucydides gebruikte maar liefst 43 redevoeringen in zijn werk
Voor hem zijn de logoi ook een goed instrument van historisch onderzoek
! hij past ze ook aan:
Hoe? Soms voegde hij verschillende redevoeringen tot 1
    Verbeterde soms de argumentatie
        Wrm? Wanneer de redevoerders niet datgene hadden gezegd wat volgens
        Thucydides in die omstandigheden had moeten gezegd worden
    Hierdoor kunnen we Thucydides eigen visie op de gebeurtenissen ook te weten komen
        ! waar weet je dat Thucydides “aan het woord“ is en waar de redevoerder?
Conclusie:
Thucydides maakt in zijn historisch onderzoek een onderscheid op 2 punten:
    1) Discussiërende burgers en politici
        Toont de achtergrond, de motieven, de ideeën en de verwachtingen
    2) Het verloop van de feiten
        Toont of de verwachtingen van 1) zijn uitgekomen of niet en hoe het dan wel
        verlopen is
   Spanning tussen 1) en 2) doorheen het hele verhaal
   Volgens Thucydides was een goede politici iemand die op lang termijn een goede
    prognose kon maken. (zoals bv Themistocles & Pericles)
Erga:
Ook bij de feiten sijpelt Thucydides‘ visie in.
Thycidides laat op het eerste gezicht aantonen aan zijn lezers dat zijn verhaal objectief is,
maar toch heeft zijn historisch onderzoek van de feiten ook een subjectieve stempel door
(re)constructie vande feiten.
Hoe? Door chronologische dislocatie
    Selectiviteit
    Over –en onderbelichten van bepaalde episodes

Facoren ter verklaring van de gebeurtenissen
Thucydides zijn doel is om de gebeurtenissen zo begrijpbaar en duidelijk mogelijk weer te
geven. Om dit te bekomen herleid hij alle gebeurtenissen tot hun belangrijke oorzaak:
    Het streven naar macht dat eigen is aan de menselijke natuur.
De drijfveren van het menselijke handelen:
  - Eer/eerzucht = philotimia
  - Vrees = phobos
  - Eigenbelang = pleonexia (letterlijk “het meer-willen-hebben“)
        Een mens wil altijd meer willen
   Daarom ontstaan er oorlogen, omdat ze deze drijfveren willen verdedigen
    Bv: de motieven van de Atheners voor het uitbreiden van hun machtspositie

Ideeën over politiek, macht en oorlog
Politiek:
Thucydides vermeld in zijn tekst amper zijn politieke standpunten maar we weten:
  - (-) Dat hij tegen de radicale democratie was.
  - (-) Dat hij hij de politiek na de dood van Pericles bekritiseerde
       Wrm? Omdat ze de raad van Pericles niet opvolgde, die zei dat men in
           oorlogstijd geen machtsuitbreiding mag doen.
  - (+) Voorstander van Pericles als persoon
       “zolang hij in vredestijd de leiding van de stad had, bestuurde hij haar
       gematigd en handhaafde hij haar veiligheid en onder hem werd zij groot; toen
       de oorlog uitbrak had hij blijkbaar haar kracht hiervoor juist berekend … Na
       zijn dood bleek de juistheid van zijn vooruitziende blik op de oorlog nog
       duidelijker…”
  -  (-) Maar toch tegen de democratie voor en ten tijden van Pericles omdat:
        “in naam een democratie was, maar in werkelijkheid de regering van
        de eerste onder de burgers”
  -  (+) Voor hem kon de machtige Pericles de terkotkomingen van deze democratie
    verhelpen:
        “machtig door aanzien en door zijn insicht en ontwijfelbare omkoopbaarheid,
        hield hij het volk in vrijheid in bedwang.”
  -  (-) toch wijst Thucydides ook op het feit dat Pericles gematigd imperialisme 1 van de
    basissen is voor de ondergang van Athene (omdat hij na de 2 invallen van Sparta op
    Attica geen vrede wil sluiten)
  -  (+) Dat hij het timocratische bestuur van het jaar 411 v.C. ophemelt

Oorlog
Oorzaken van de oorlog?
de oorzaak is de stijgende macht van Athene
  Spartanen voelde zich bedreigd hierdoor en grepen naar de wapens
  Daarom was volgens hem de oorlog van Sparta en Athene noodzakkelijk en moest die
   worden uitgevochten.
   “de oorzaak is naar mijn mening de stijgende macht van de Atheners, die de Spartanen
   beangstigden en naar de wapens deed grijpen.”
Ook zag Thucydides via Pericles’ redevoeringen de oorlog als onvermijdelijk, de
machtspositie die Athene ha opgebouwd moest nu worden veilig gesteld worden:
“Wij moeten de noodzaak van deze oorlog beseffen en hoe bereidwilliger wij dat aanvaarden,
met des te minder geestdrift zullen onze tegenstanders ons aanvallen.”

Heel dit oorlogsdenken laat een evolutie zien in het denken van de Atheners:
               1) De oorlog werd eerst gezien als een legitimatie van hun
             hegemonie
               2) Geleidelijkaan werd hij gezien als een middel om hun macht
             en rijkdom te vergroten via ‘het recht van de sterksten’.
                    Vb: Het dialoog van de Atheners & de Meliërs (het
             rode landdeel op de kaart= eiland Melos) waarbij de Atheners de
             macht-is-recht ideologie/’het recht van e sterksten’ verdedigen.
     De Atheners wilde dit eiland, dat neutraal was in de oorlog, aan hun machtsblok
      toevoegen. De onderhandelingen hierover geeft Thycidides weer in een dialoog:
    “De Atheners: Welnu, wij van onze kant zullen niet aankomen met het verschonende
    voorwendsel dat wij recht hebben op onze heerschappij, omdat wij de Perzen hebben
    vernietigd of terecht nu hier komen om onrecht dat ons werd aangedaan, te wreken:
    een omhaal van woorden die geen geloof vindt. Maar wij verlangen van uw kant dat
    gij u niet moet verbeelden indruk op ons te maken door te zeggen dat gij, al zijt gij een
    kolonie van Sparta, Sparta niet hebt gesteund in de oorlog of dat gij ons nooit enig
    onrecht hebt aangedaan. Wij zijn van oordeel dat wij beiden moeten bereiken wat
    mogelijk is volgens ons werkelijk inzicht, omdat gij evengoed weet als wij, dat in de
    menselijke verhoudingen het recht geldt, als de noodzaak daartoe voor beide partijen
 gelijk is, maar dat de sterkere doet wat in zijn macht ligt en dat de zwakkere het zich
 laat welgevallen.”
   Uiteindelijk zouden de onderhandelingen van Athene mislukken omdat de Meliërs
   onafhankelijk wilde blijven, waardoor de Atheners het eiland kort daarna
   veroverden.
Conclusie: de oorlog evalueerde van een rationele onderneming  tot een uit de hand
gelopen, nog nauwelijks door de mens te controleren catastrofe.
     oorlog meer en meer tot een om-zich-heen-grijpend kwaad dat aan de
      menselijke controle ontsnapt
         *Vb:de terroristische actie van Atheense huurlingen die het dorp
         Mykalessos binnevielen. Ze verwoeste alles en moorde het hele volk
         uit. “Zo trof een ramp, groter dan alle rampen, de gehele stad,
         onverwacht en afgrijselijk.”
         *Vb: Tijdens een belegering van de stad Poteidaia de inwonders zo
         uithongerde dat ze zelfs mensen begonnen opeten.
         *Vb: de burgeroorlog in Corcyra die plaatsvond door de oorlog zelf:
         “Er was moord in elke vorm en zoals in dergelijke omstandigheden
         pleegt te gebeuren, men ging tot het uiterste en nog verder. Vaders
         doodden hun zonen, velen werden van de altaren weggesleurd en daar
         gedood; sommigen werden in de tempel van Dionysus ingemetseld en
         stierven daar. Men hield zich ook niet meer aan de gebruikelijke
 betekenis van de woorden. Als de feiten daarom vroegen, veranderde men de betekenis
 naar eigen goeddunken. Daden van roekeloze waaghalzerij werden beschouwd als een
 blijk van moed en trouw aan zijn kameraden. Voorzichtig afwachten gold als een
 fraaie omschrijving van lafheid. Een gematigd standpunt was een dekmantel voor
 gebrek aan moed. Wie inzicht toonde in alle kanten van een zaak, liet daarmee zien
 dat hij elke daadkracht miste. Felle emoties kenmerkten een echte man”
 Thucydides geeft ook de oorzaak van dit onmenselijke gedrag: “oorzaak van dit alles
 was macht omwille van de bevrediging van hebzucht en eerzucht... Het licht in de aard
 van de menselijke natuur steeds te heersen over hem die zwicht, en zich te hoeden voor
 hem die aanvalt”
     =oorlog en rampen zullen dus blijven bestaan, zolang de aard van de mens
     hetzelfde blijft.
       Eer, vrees en eigenbelang leiden tot blokvorming tssn staten en leiden
        uiteindelijk tot oorlog
 De oorlog onthuld wat in vredestijd onder het omhulsel van beschaving verstopt is. De
 oorlog is dus een geweldadige leermeester:
 “Als er vrede en welvaart heerst, stellen zowel steden als individuele personen zich
 wat milder op. Ze verkeren dan immers niet in een situatie waarin ze wel gedwongen
 zijn tot handelingen die ze vrijwillig niet zouden verrichten. Maar oorlog maakt het de
 mensen onmogelijk om op een gemakkelijke manier in hun dagelijkse behoeften te
 voorzien. Daardoor is oorlog een strenge leermeester. Zij veroorzaakt bij de meeste
 mensen emoties die overeenstemmen met hun omstandigheden.”
Objectiviteit
Wel objectief?
  - Omdat hij probeert alle bronnen objectief probeert te controleren naar hun juistheid
Niet objectief?
  - Hoewel hij zegt dat hij zijn eigen persoonlijkheid zou uitschakelen, doet hij dit niet!
    Hij toont regelmatig zijn eigen visie op de feiten (zoals bij de oorzaken van de
    Peloponnesische oorlog)

Taal en Stijl
Thucydides probeert zijn stijl zo abstract mogelijk te maken, waardoor het lezen ervan niet
altijd even makkelijk is.
Hoe? Via Antithese
    Via Variatio

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:48
posted:9/12/2012
language:Unknown
pages:26