EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA - PowerPoint by 6Ml4e07j

VIEWS: 150 PAGES: 22

									       EDU 3101
FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA
TAJUK 9
 Nordin Tahir, JIP
     Perjuangan Insan Pendidik
       (Ahli-ahli Falsafah)
•  Plato
•  Rosseau
•  Confucius
•  Lao Tze
•  Al-Ghazali
  Rujuk dan kumpulkan maklumat tentang Ahli-
  ahli falsafah tersebut dan bincangkan
  peranan  /sumbangan  mereka  dalam
  pembinaan modal insan
           Nordin Tahir, JIP
        Perjuangan Insan Pendidik
    (Tokoh –tokoh Pendidik Barat dan Timur)
Tokoh-tokoh Pendidik Barat:
 - John Dewey
 -Maria Montessori                Rujuk dan
 -Jean Piaget                   kumpulkan
 -Carl Rogers                   maklumat tentang
 -Albert Bandura
Tokoh-tokoh Pendidik Timur:
                          tokoh-tokoh
 -HAMKA -Confucius                pendidik tersebut
 -Lao Tze -                    dan bincangkan
Tokoh-tokoh Pendidik Negara:            sumbangan/peranan
 -ZA’BA
 -Burhanuddin Helmi                mereka
 -Aminuddin Baki                 dalam pembinaan
 -Awang Had Salleh                modal insan
                Nordin Tahir, JIP
Ahli Falsafah Pendidikan
  Socrates(469 -399 SM)
  • Seorang yg cenderung kpd penaakulan
   kritikal dan komitmen terhadap ketelusan
  • Pernah menjadi askar kemudian sbg
   pengukir batu
  • Sentiasa berbincang ttg ilmu, nilai, politik
   dsb bersama golongan muda
  • Sbg Mahaguru Athens kerana keikhlasan
   berkongsi ilmu tanpa balasan material.
       Nordin Tahir, JIP
Ahli Falsafah Pendidikan
 Plato (427 – 347 SM)
 • Anak murid Socrates dan guru kpd Aristotle
 • Karya (Dialoge dan Republic)berkaitan disiplin iaitu
  etika, falsafah politik, psikologi moral, epistemologi dan
  metafizik
 • Tubuh sek sendiri di Athens sbg academi dan digelar
  universiti pertama di Eropah
 • Menawarkan satu kurikulum m/p spt astronomi, biologi,
  matematik, teori politik dan falsafah
 • Berkhidmat di sek tersebut sehingga meninggal dunia
 • Pendapat beliau tentang peranan guru, guru mesti
  perihatin dan menjaga kebajikan murid, pendidikan sbg
  satu entiti moral, maka guru b/tgjwb menyampai ilmu.
  Guru juga perlu mengenal pasti tahap dan had ilmu yg
  berasaskan kebenaran dan nilai.

         Nordin Tahir, JIP
Aristotle (384 – 322 SM)
• Anak murid Plato dan guru kpd Iskandar Dzulkarnain
• Penulisan beliau berkaitan pendidikan, sastera, fizik,
 metafizik, puisi, logik, retorik, politik, etika, biologi
 dan zoologi.
• Sbg guru di sek Academy , mengajar m/p
 retorik(teknik memujuk)
• Mendirikan sek sendiri bertempat di Lyceum
• Amat komited dan tekun mengajar serta mengarang
 risalah yg megandungi idea-idea berfalsafah.
• Kuliah beliau dikategorikan perbincangan terperinci
 sebelah pagi utk kump. murid di peringkat lanjutan
 dan perbincangan umum sebelah ptg utk kump
 awam
• Semasa mengajar gemar berjalan ke sana sini, juga
 menjalankan kajian terhadap pelbg m/p sterus
 berjaya menubuhkan sebuah perpustakaan utk
 menyimpan bahan purbakala.

       Nordin Tahir, JIP
           Al-Ghazali

• Imam Al-Ghazali: Perintis Falsafah Islam:
• DALAM dunia falsafah Islam, Imam Al-Ghazali merupakan
 perintis awal yang sangat terkenal. Beliau yang mendapat
 gelaran “Hujjatul Islam” adalah ilmuwan ulung yang sangat
 berjasa terhadap perkembangan dunia keilmuan Islam. Nama
 lengkap beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin
 Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi. Lahir di Tus,
 Khurrasan pada tahun 450H. Ayahnya merupakan seorang ahli
 sufi yang sangat warak dan kerjanya memintal dan menjual
 benang yang ditenun daripada bulu biri-biri dan turut
 mendedahkan anak-anaknya dengan asas ilmu tasawuf.
             Nordin Tahir, JIP
• Pada mulanya beliau mendapat pendidikan awal di kampungnya
 sendiri dalam bidang Fikah dan kemudian meneruskan kembara ilmu
 ke Jurjan. Beliau pernah berguru dengan beberapa orang ulama
 terkenal pada zamannya, misalnya Imam al-Juwaini di Naisabur dan
 Nizam al-Muluk di Muaskar. Melalui Nizam al-Muluk, al-Ghazali
 diterima mengajar di Madrasah Nizamiyah di Kota Baghdad disokong
 kemahiran bermuhadharah sehingga menjadikan dirinya seorang
 Ilmuwan yang amat terkenal dalam bidang Fikah, Ilmu Kalam dan
 Falsafah pada zaman tersebut.Sebagai seorang ulama yang
 cintakan ilmu, beliau juga sering bermusafir dan mengembara dari
 sebuah negara ke negara yang lain bagi menambah ilmu dan
 menyebarkannya. Tidak hairanlah jika beliau sangat dihormati oleh
 pemerintah Bani Saljuk dan Abbasiah kerana ilmunya yang
 mendalam dan mempelopori bidang ilmu falsafah.


               Nordin Tahir, JIP
• Imam al-Ghazali berpegang pada prinsip bahawa ilmu dan
 keistimewaan para sufi tidak dapat dipelajari melalui buku-buku
 sahaja kecuali melalui pengalaman atau me rasainya sendiri.
 Falsafah beliau telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri
 para intelek Islam seperti ar-Rumi, Ibn Rusyd, Syah waliullah dan
 ramai lagi.Setelah beberapa lama mengembara dan
 mempertajamkan ilmu serta sikapnya sebagai seorang ulama sufi,
 al-Ghazali kembali ke Naisabur atas desakan Fakhrul Muluk, anak
 kepada Nizam al-Muluk untuk kembali mengajar di Madrasah
 Nizamiyah. Namun tidak beberapa lama setelah itu, Fakhrul Muluk
 mati terbunuh dan al-Ghazali kembali semula ke Tus dan membuka
 sebuah madrasah bagi menyebarkan ilmu dan mendidik orang ramai
 dengan kaedah sufi yang menekankan pendidikan hati.               Nordin Tahir, JIP
• Asas-Asas Falsafah Al-Ghazali:
• Menurut Al-Ghazali falsafah secara ringkasnya dikategorikan kepada
 enam aspek penting iaitu: matematik, fizik, metafizik (ketuhanan),
 politik, logik dan etika (akhlak). Malah menurutnya Islam tidak
 melarang mempelajari ilmu-ilmu seperti falsafah Greek asalkan ia
 tidak ber tentangan dengan Islam sebagaimana dibahaskan di dalam
 karyanya yang berjudul Tahafut al-Falasifah mengenai fizik dan
 metafizik yang mengatakan alam ini terurus dengan sendiri tanpa
 kawalan.Walaupun beliau bersetuju dengan sumbangan teori
 falsafah yang dipelopori oleh Aristotles dan Plato terhadap nilai
 keilmuan, namun tidak semua beliau terima kerana terdapat
 bahagian dari bidang falsafah yang bertentangan dengan akidah
 Islam.               Nordin Tahir, JIP
• Dalam kitab al-Munqidz Min ad-Dhalal, al-Ghazali menyatakan bahawa para
 filosuf yang menganut pelbagai mazhab dan yang membawa pemikiran yang
 berciri kekufuran dapat dibahagikan kepada tiga golongan:

a.  Golongan ad-Dahriyyah (Aties) - Golongan ini mengingkari adanya Tuhan.
   Kata mereka, alam ini ada dengan sendirinya. Seperti haiwan yang ada
   melalui mani dan mani dari haiwan tanpa kesudahan lingkarannya, demikian
   pula halnya dengan alam ini. Golongan ini adalah zindik.
b.  Golongan at-Tobi’iyyah (Naturalis) - Golongan ini memusatkan perbahasan
   pada alam fizikal, terutama haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Keajaiban yang
   mereka temui menjadikan mereka mengakui adanya Pencipta yang Maha
   Bijaksana. Golongan ini berpendapat setiap jiwa akan fana dan tidak kembali
   lagi. Lantaran itu mereka mengingkari adanya hari akhirat, syurga dan
   neraka. Golongan ini juga termasuk zindiq.
c.  Golongan al-Ilahiyyah (Theis) Golongan ini muncul daripada dua golongan
   yang telah dinyatakan.                  Nordin Tahir, JIP
• Adapun dalam bidang ketuhanan al-Ghazali berpendapat pandangan
  para filsuf banyak bertentangan dengan agama Islam, sehingga ilmu
  dan pemikiran mereka wajib ditolak.
• Untuk maksud tersebut karyanya yang berjudul Tahafut al-Falasifah
  yang mengemukakan 20 masalah yang tidak sesuai dengan Islam
  (meliputi hal kufur dan bidaah) perlu diteliti oleh umat Islam hari ini.
• Konklusi yang dibuat oleh al-Ghazali di dalam perbahasan kitab
  tersebut meletakkan tiga aspek pertentangan antara filsuf dan Islam
  iaitu:
1. Filsuf menganggap qadimnya alam .
2. Tuhan tidak mengetahui peristiwa-peristiwa kecil yang berlaku di
  bumi .
3. Mengingkari kebangkitan semula jasad pada hari akhirat.                Nordin Tahir, JIP
• Sebagai usaha untuk menyingkap pemikiran falsafah al-Ghazali,
 orang ramai bolehlah membaca karyanya Tahafut al-Falasifah dan
 Maqasid al-Falasifah.
• Perspektif Sarjana Islam Terhadap Al-Ghazali Para Ilmuwan Islam
 sama ada yang sezaman dengan beliau atau selepasnya amat
 tertarik dengan daya pemikiran dan falsafah yang diketengahkan
 beliau untuk tatapan umat Islam. Sebagai seorang pengkritik kepada
 filsuf beliau juga tidak terlepas daripada dipertikaikan sebagai
 seorang ahli falsafah. Contohnya Ibn Rusyd yang menulis sebuah
 buku berjudul Tahafut at-Tahafut sebagai jawapan balas terhadap
 dakwaan al-Ghazali yang menentang pemikiran falsafahnya. Walau
 bagai manapun perkara ini dianggap sebagai suatu kebiasaan para
 ilmuwan mendatangkan hujah dan dalil terhadap perselisihan
 pendapat di kalangan mereka.Perkara sebegini juga berlaku
 terhadap Plato apabila teori falsafahnya diperbetulkan oleh
 muridnya, Aristotles.
               Nordin Tahir, JIP
• Selain sarjana Islam, orientalis barat dan penulis-penulis barat juga
 sering menulis tentang al-Ghazali.
• Antaranya ialah J.Wensik, Obbermana dan Cara De Vaux lantaran
 kekaguman terhadap teori falsafah Al-Ghazali.
• Walaupun begitu mereka yang sering mengikuti perkembangan al-
 Ghazali sering memberikan pandangan dan penafsiran yang
 berbeza-beza antaranya B.B Mc Donald yang menyifatkan al-Ghazali
 sebagai seorang tokoh yang terkenal di dunia Islam sebagaimana
 Augustinus dalam dunia Kristian.
• Malah Pascal, filsuf terkenal Perancis sering merujuk kepada
 pendapat al-Ghazali dalam falsafahnya.
                Nordin Tahir, JIP
Karya Al-Ghazali:
• Hujjatul Islam Imam al-Ghazali adalah ulama dan pemikir Islam yang
  sangat produktif dalam penulisan. Jumlah hasil tulisannya sehingga
  kini masih tidak dapat ditentukan dengan tepat secara definitif oleh
  para penulis sejarahnya. Ini kerana ada di antara kitab-kitabnya yang
  telah diterbitkan dan masih ada yang tersimpan dalam perpustakaan
  makhtutah negara-negara Arab.
• Abdurahman Badawi mengklasifikasikan karya Al-Ghazali kepada
  tiga kategori.
1. Kitab yang dikenal pasti dengan tepat sebagai karya al-Ghazali
   berjumlah 72 kitab.
2. Kumpulan yang diragui terdiri daripada 22 kitab.
3. kitab yang bukan karya beliau dapat dipastikan berjumlah 31 kitab.
• Kitab-kitab yang beliau tulis meliputi pelbagai bidang ilmu seperti
   ilmu al-Quran, akidah, ilmu kalam, usul fikah, fikah, tasawuf, mantiq,
   falsafah, kebatinan dan lain-lain.
                Nordin Tahir, JIP
• Karya Al-Ghazali yang sangat berpengaruh ialah:
1. Tahafut al-Falasifah
2. Ihya’ Ulumiddin
3. Al-Munqidz Min ad-Dhalal
4. Miskat al-Anwar
5. Maqasid al-Falasifah
6. Majalis Al-Ghazali
7. Al-Mustazhari
• Hasil karya beliau sering menjadi rujukan terutama dalam bidang falsafah
  ialah Tahafut al-Falasifah yang banyak membongkar pemikiran dan
  pendirian beliau.
• Karyanya ini merupakan jawapan dan pendirian terhadap falsafah yang
  bertentangan dengan akidah Islam. Inilah bukti yang menjadikan beliau ahli
  falsafah yang mempunyai keistimewaan. Dalam pencarian hakikat dan
  kebenaran yang sering mendorong dirinya menjadi seorang pengkaji yang
  bukan hanya mendalami ilmu malah mengamalkan keilmuan dan merasai
  dzuq seorang Muslim sejati.
• Imam al-Ghazali kembali ke rahmatullah pada tahun 505H dalam usia 55
  tahun.
                 Nordin Tahir, JIP
Jean Jacques
Rousseau
(1712-1778)
• Rousseau seorang berbangsa Swiss berasal dari Geneva.
• Karyanya A Discourse on the Moral Effects of the Arts and
 Sciences (1754) dan Social Contract (1762).
• Dalam Social Contract beliau telah menghuraikan
 pandangannya yang berkaitan dengan falsafahnya. Bagi beliau
 manusia perlu menyerahkan hak dan kebebasan peribadi
 masing-masing kepada satu badan berdaulat (sovereign body)
 yang menentukan bentuk undang-undang yang akan
 melindungi mereka sebagai ahli masyarakat yang mempunyai
 hak asasi yang sama.
• Ketaatan setiap ahli adalah kepada undang-undang umum
 yang telah dipersetujui secara kolektif.


             Nordin Tahir, JIP
• Terdapat beberapa implikasi penting yang wujud dalam
 pemikiran pendidikan pada Zaman Pencerahan di Barat

 i. Kesedaran tentang proses penaakulan manusia sebagai
 satu kuasa intelektual yang penting dalam menjana ilmu
 pegetahuan yang baru.
 ii. Ahli sains dan juga ahli sains sosial mempunyai
 tanggungjawab penting untuk membantu dalam usaha
 membina masyarakat sebagai intelektual baru atau intelektual
 awam (public intellectuals).
 iii. Mereka semua berpendapat betapa pentingnya
 diwujudkan ruang dalam sistem pendidikan untuk pengajaran
 ilmu kemasyarakatan yang merangkumi pelbagai bidang
 dalam disiplin sains sosial.             Nordin Tahir, JIP
Para pemikir Zaman Pencerahan telah membuat
beberapa sumbangan penting kepada pertumbuhan
pendidikan seperti ilmu sains sosial di Barat:-

1. Mereka telah membuat penelitian intensif dan
ekstensif tentang sejarah manusia, sifat masyarakat,
sifat manusia dan ciri alam semula jadi.
2. Mereka berjaya mengembangkan sistem
pendidikan Barat dengan mewujudkan ilmu-ilmu
sekular.
3. Mereka telah menggalakkan penubuhan persatuan
ilmiah untuk memulakan wacana isu sosial semasa.


           Nordin Tahir, JIP
        Perjuangan Insan Pendidik
    (Tokoh –tokoh Pendidik Barat dan Timur)
Tokoh-tokoh Pendidik Barat:
 - John Dewey
 -Maria Montessori                Rujuk dan
 -Jean Piaget                   kumpulkan
 -Carl Rogers                   maklumat tentang
 -Albert Bandura
Tokoh-tokoh Pendidik Timur:
                          tokoh-tokoh
 -HAMKA -Confucius                pendidik tersebut
 -Lao Tze -                    dan bincangkan
Tokoh-tokoh Pendidik Negara:            sumbangan/peranan
 -ZA’BA
 -Burhanuddin Helmi                mereka
 -Aminuddin Baki                 dalam pembinaan
 -Awang Had Salleh                modal insan
                Nordin Tahir, JIP
Prof. HAMKA
  Nordin Tahir, JIP

								
To top