2 by 4v91VvF

VIEWS: 0 PAGES: 11

									                                            แบบ มคอ.3



                   รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
                    มหาวิทยาลัยสยาม
คณะ/ภาควิชา
              นิเทศศาสตร์ ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

            หมวดที่ 1. ลักษณะและข้ อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
                    141-403 การเขียนสารคดี
             ่          ัิ
2. จานวนหน่ วยกิต (ชัวโมงบรรยาย – ปฏิบตการ - ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง)
                        3 (3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
  3.1 หลักสูตร
              หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์)
                      ่
  3.2 ประเภทของรายวิชา (วิชาศึกษาทัวไป / วิชาเฉพาะ / วิชาเลือกเสรี )
                        วิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
  4.1 อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
     อาจารย์กฤติกา นพรัตน์
  4.2 อาจารย์ ผ้ ูสอน
     อาจารย์กฤติกา นพรัตน์
     อาจารย์ศรี สกุล ธรรมสุรัติ
           ้
5. ภาคการศึกษา ชันปี ที่เรียน
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisites)
  ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites)
  ไม่มี
8. สถานที่เรียน
                         2

   อาคาร 19-703 เวลา 11.15-13.45 น.
                              ้
   9. วันที่จัดทาหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชา ครั งล่ าสุด
   15 กรกฎาคม 2553

               หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
                       ่
     รายวิชา 141-403 การเขียนสารคดี จัดอยูในหมวดวิชาเอกของสาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  ุ ่        ั
มีจดมุงหมายเพื่อให้ นกศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้ มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับการเขียนสารคดี
เทคนิคการเขียนสารคดี ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
   ้
รวมทังเทคนิคการถ่ายภาพประกอบสารคดี และจริ ยธรรมในการเขียนสารคดี การเลือกภาพประกอบสารคดี

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
      ในภาคการศึกษานี ้ ได้ มีการพัฒนาเนื ้อหารายวิชา และการเรี ยนการสอนการเขียนสารคดีในสื่อ
                 ้       ัิ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์เพิ่มขึ ้น รวมทังเน้ นฝึ กปฏิบตการเขียนสารคดี เทคนิคการเขียน
การถ่ายประกอบสารคดีออนไลน์
เนื่องด้ วยความต้ องการบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ มีการเปลี่ยนรูปแบบในการนาเสนอการเขียนสารคดีในสื่อออ
                       ั
นไลน์มากขึ ้น เนื่องจากผู้บริโภคสื่อในปั จจุบนนิยมอ่านสารคดีออนไลน์เพิ่มมาก
           ้                   ั
ขึ ้นจากในอดีต ดังนัน บุคลากรด้ านนิเทศศาสตร์ จะต้ องมีทกษะการเขียนสารคดี เทคนิค และการใช้
             ้                    ั
เทคโนโลยีออนไลน์ ทังด้ านวิชาการและวิชาชีพ พร้ อมจะทางานได้ ทนทีเมื่อจบการศึกษา


                หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
 ่
มุงเน้ นการศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวางรูปแบบ และโครงสร้ างการเขียนสารคดี วิธีการเขียนสารคดี
               ั
เทคนิคการเขียนสารคดี ฝึ กปฏิบติการเขียนสารคดีประเภทต่างๆอย่างละเอียด อาทิ
สารคดีในหนังสือพิมพ์รายวัน ราย3 วัน รายสัปดาห์ รายปั กษ์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ออนไลน์
นิตยสารออนไลน์ โทรทัศน์ออนไลน์ รวมทัง้
จริยธรรมในการเขียนสารคดีและศึกษาวิเคราะห์ภาพประกอบสารคดี

2.   จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
   บรรยาย   สอนเสริม การฝึ กปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้ วยตนเอง
                         3

     ่
  45 ชัวโมง                    ่
                         0 ชัวโมง              ่
                                        90 ชัวโมง
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
  รายบุคคล
      ่              ่         ่
    2 ชัวโมง/รายวิชา/สัปดาห์ และ 2ชัวโมง/การปรึกษาทัวไป/สัปดาห์ โดยประกาศให้ ทราบในห้ อง
    หรื อประกาศผ่าน E-Learning




             หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
  1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
                                   ู            ู
    ต้ องพัฒนาการเขียนสารคดีด้วยการนาเสนอข้ อเท็จจริง เพื่อให้ ผ้ อ่านได้ รั บรู้ข้อมูลที่ถกต้ อง
                               ่
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม นาเสนอสารคดีที่มีประโยชน์ตอสาธารณชน(1.1 , 1.2 , 1.4)
  1.2 วิธีการสอน
    การบรรยาย การสัมมนา การมอบหมายงาน การสอนแบบกรณีศกษา        ึ
       ัิ ั
การฝึ กปฏิบตทกษะการเขียน สารคดี เทคนิคการเขียนสารคดี การถ่ายภาพสารคดี และการสอนผ่าน E-
Learning
  1.3 วิธีการประเมินผล
                 ั
    วิเคราะห์จากการฝึ กปฎิบติ และผลงานรายงาน
การสัมมนาแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ในห้ องเรี ยน
2. ความรู้
  2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
    เป็ นความรู้และทักษะในการเขียนสารคดี การถ่ายภาพสารคดี ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์เพื่อนาไปประกอบวิชาชีพด้ านนี ้ได้ ในอนาคต(2.1, 2.2)
  2.2 วิธีการสอน
                    ั                ้
    เรี ยนรู้ทฤษฏีในเชิงประยุกต์กบการฝึ กทักษะการเขียนสารคดี ทังสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
   ้
รวมทังหนังสือพิมพ์ นิตยสารออนไลน์
  2.3 วิธีการประเมินผล
    คะแนนเก็บ         ร้ อยละ 40
    คะแนนสอบกลางภาค ร้ อยละ 30
    คะแนนสอบปลายภาค ร้ อยละ 30

3. ทักษะทางปั ญญา
                        4

 3.1 ทักษะทางปั ญญา ที่ต้องพัฒนา
                                         ้
 สามารถเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ คิดหาคาตอบ ค้ นคว้ า อย่างเป็ นระบบได้ ด้วยตนเอง ทังยังนาไป
                        ั
 ประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต และสร้ างงานให้ กบตนเองได้ (3.1 , 3.2 , 3.5 , 3.6)

 3.2 วิธีการสอน
                            ่             ่
 สอนทักษะการใช้ ชีวิตอย่างมีสติ และก่อให้ เกิดประโยชน์ตอตนเอง ครอบครัว และสังคมทัวไป

  3.3 วิธีการประเมินผล
  สามารถเกิดการเรี ยนรู้ คิดหาคาตอบ ค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบได้ ด้วยตนเอง ตลอดจนนาไปประยุกต์
                  ั
ใน การดาเนิน ชีวิต และสร้ างงานให้ กบตนเองได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
 การพัฒนางานที่ได้ รับมอบหมาย         การสัมมนาอภิปราย            การรายงาน
       ัิ
และการปฏิบตงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ(4.1 , 4.2 , 4.3)
  4.2 วิธีการสอน
                               ั      ั
ใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนแบบใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตให้ นกศึกษาได้ พฒนาความรู้ ทักษะ
                ่
และใช้ สื่อสมัยให้ เกิดประโยชน์ตอการเรี ยนการสอน
  4.3 วิธีการประเมินผล
ใช้ กระบวนการประเมินผลหลายด้ าน                        ู
                        จากการสังเกตการณ์จากอาจารย์ผ้ สอน เพื่อนในกลุม ่
และผลงานที่นาเสนอ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
                              ั   ัิ
  การเรี ยนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อออนไลน์ มาประยุกต์กบการปฎิบตในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน
( 5.3 , 5.6 , 5.7 )
  5.2 วิธีการสอน
ใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนแบบสมัยใหม่มาประกอบการเรี ยนการสอน อย่างเช่น
การใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและสื่ออื่นๆ
มาเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ ในระยะยาว
  5.3 วิธีการประเมินผล
                            ู
  ใช้ กระบวนการประเมินผลจากการสังเกตของอาจารย์ผ้ สอน การวิเคราะห์และประเมิน
  จากผลงาน รายงาน การสัมมนาในห้ องเรี ยน
                       5




             หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
 สัปดาห์              จานวน         กิจกรรม
      หัวข้ อ/รายละเอียด                          ผู้สอน
  ที่               ชั่วโมง    การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
  1   แนะนาวิชาการเรี ยนการส  บรรยาย
      อน เค้ าโครงการสอน    3     แนะนาและอธิบายภาพรวมของกา
      รายละเอียดของการ    ศึกษาด้  รเรี ยนการสอน
        เรี ยนการสอน      วย
                       สื่อการสอน
            ัิ
     การฝึ กปฎิบตและการวัดผ   ตนเอง
                       1.เอกสารประกอบการสอน
            ล        6

  2     ั
     วิวฒนาการของสารคดีใน   บรรยาย  กิจกรรมการสอน
     สื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ   3     1.อธิบายความหมาย
          และต่างประเทศ  ศึกษาด้  หน้ าที่องค์ประกอบของการสื่อสาร
                    วย   มวลชน
                   ตนเอง
                       สื่อการสอน
                    6
                       1.เอกสารประกอบการสอน
                       2.หนังสือเรี ยนรู้วิธีการ /CD/ E-
                       Learning
  3                บรรยาย  กิจกรรมการสอน
      ประเภทของสารคดี     3     แนะนาและอธิบายภาพรวม
      ความหมายของสารคดี    ศึกษาด้  สื่อการสอน
                    วย
                       1.เอกสารประกอบการสอน
                   ตนเอง
                    6
  4    สารคดีเชิงข่าว     บรรยาย  กิจกรรมการสอน
         ั
     สารคดีกบบทความ      3     1.อธิบายความหมาย สื่อการสอน
          ั    ้
     สารคดีกบเรื่ องสัน    ศึกษาด้
                     6

                วย 1.เอกสารประกอบการสอน
  คุณลักษณะของสารคดีแล    ตนเอง 2.หนังสือเรี ยนรู้วิธีการ
   ะคุณสมบัติของนักเขียน    6  ผ่านสื่อต่างๆ

                     กิจกรรมการสอน
5               บรรยาย       ้
                     1.อธิบายขันตอนการเตรี ยมข้ อมูล
    ้
   ขันตอนการเตรี ยมข้ อมูล  3     สาหรับการเขียนสารคดี
   สาหรับการเขียนสารคดี   ศึกษาด้
                     สื่อการสอน
                 วย
                     1.เอกสารประกอบการสอน
                ตนเอง
                  6   2.หนังสือเรี ยน
                     3.สื่อต่างๆ
6  รูปแบบและโครงสร้ างการเ บรรยาย กิจกรรมการสอน
  ขียนสารคดี       3    1.อธิบายรูปแบบและโครงสร้ างการ
        ัิ
  และฝึ กปฎิบตการเขียนโคร ศึกษาด้ เขียนสารคดี ฝึ กปฎิบติ
                            ั
  งสร้ าง          วย
                  สื่อการสอน
               ตนเอง
                  1.เอกสารประกอบการสอน
                6
                  2.หนังสือเรี ยน
                     3.สื่อต่างๆ
7               บรรยาย  กิจกรรมการสอน
   เทคนิคการเขียนสารคดี   3     แนะนาและอธิบาย
                ศึกษาด้  เทคนิคการเขียนสารคดี
                 วย
                     สื่อการสอน
                ตนเอง
                     1.เอกสารประกอบการสอน
                  6
                     2.หนังสือเรี ยน
                     3.สื่อต่างๆ
8               บรรยาย กิจกรรมการสอน
     สอบกลางภาค      3    บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
                ศึกษาด้
                 วย
                ตนเอง
                       7

                   6




สัปดาห์              จานวน         กิจกรรม
      หัวข้ อ/รายละเอียด                          ผู้สอน
  ที่               ชั่วโมง    การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
  9     ้
    การตังชื่อเรื่ อง     บรรยาย  กิจกรรมการสอน
    ประเภทและลักษณะชื่อเรื่  3            ้
                       1.อธิบายการตังชื่อเรื่ อง
          ั
    องฝึ กปฎิบติ        ศึกษาด้       ั
                       และฝึ กปฎิบติ
                   วย
                       สื่อการสอน
                  ตนเอง
                       1.เอกสารประกอบการสอน
                    6
                       2.หนังสือเรี ยน
                       3.สื่อต่างๆ


   10  เทคนิคการเขียนสารคดี บรรยาย กิจกรรมการสอน
     เนื ้อหาสาระความถูกต้ องค 3    1.อธิบายเทคนิคการเขียนสารคดี
     วามชัดเจนและรวดเร็ว    ศึกษาด้
                      สื่อการสอน
     ความสมบูรณ์         วย
                      1.เอกสารประกอบการสอน
                   ตนเอง
                    6  2.หนังสือเรี ยน
                      3.สื่อต่างๆ
     ภาพประกอบสารคดีในหนั บรรยาย กิจกรรมการสอน
11    งสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 3    1.อธิบายภาพประกอบสารคดีในสื่
     ออนไลน์        ศึกษาด้ อต่างๆ
     และนิตยสารออนไลน์     วย
                     สื่อการสอน
                 ตนเอง
                     1.เอกสารประกอบการสอน
                   6
                     2.ภาพประกอบสารคดีในสื่อต่างๆ
12        ัิ
     ฝึ กปฎิบตการคัดเลือกภาพ บรรยาย กิจกรรมการสอน
     ประกอบสารคดี      3   1.อธิบายการคัดเลือกภาพประกอบ
                      8

                 ศึกษาด้  สารคดี
                  วย   สื่อการสอน
                 ตนเอง  1.ภาพประกอบสารคดีในสื่อต่างๆ
                   6
 13   จริยธรรมในการเขียนข่าว  บรรยาย  กิจกรรมการสอน
    และสารคดี        3     อธิบายจริยธรรมการเขียนสารคดี
                 ศึกษาด้
                      1.เอกสารประกอบการสอน
                  วย
                      2.หนังสือเรี ยน
                 ตนเอง
                   6   3.สื่อต่างๆ


               บรรยาย    กิจกรรมการสอน
 14   วิทยากรภายนอกมาบรรย 3              ิ
                      1.อธิบายประวัตความเป็ นมา
             ั
      าย และฝึ กปฎิบติ ศึกษาด้    ผลงานของวิทยากร
                วย
                      สื่อการสอน
               ตนเอง
                      1.เอกสารประกอบการสอน
                 6
                      2.ผลงานของวิทยากร


 15               บรรยาย  กิจกรรมการสอน
    รายงานหน้ าห้ อง     3     1.อธิบายเทคนิคการเขียนสารคดี
    สัมมนาการเขียนสารคดี   ศึกษาด้
                      สื่อการสอน
                  วย
                      2.หนังสือเรี ยน
                 ตนเอง
                   6   3.สื่อต่างๆ


 16               บรรยาย  กิจกรรมการสอน
      สรุปและทบทวน     3     สรุปการเรี ยนการสอน
                 ศึกษาด้
                      สื่อการสอน
                  วย
                      1.เอกสารประกอบการสอน
                 ตนเอง
                   6
17-18    สอบปลายภาค
                           9




2. แผนการประเมินการเรี ยนรู้
                                            สัดส่ วนของ
         ผลการ           วิธีการประเมินผลนักศึ    สัปดาห์ ท่ ี
                                              การ
         เรี ยนรู้              กษา        ประเมิน
                                            ประเมินผล
 1.2 , 2.1 , 2.2 , 2.3 , 3.1, 3.4 4.1 ,   ความสามารถในการเขียน
4.6 , 5.3 , 5.5               สารคดีในรูปแบบและ       1-16     ร้ อยละ 30
                      ลักษณะต่างๆ
1.3 , 1.4                  การเข้ าเรี ยน/พฤติกรรมกา          ร้ อยละ 10
                                      1-16
                      รเรี ยน
2.1 , 2.2 , 2.4 ,3.1 , 3.2 ,3.3 ,3.4 ,3.6  สอบกลางภาค           7      ร้ อยละ 30
2.1 , 2.2 , 2.4 ,3.1 , 3.2 ,3.3 ,3.4 ,3.6  สอบปลายภาค          17-18     ร้ อยละ 30


               หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

ชื่อตาราหลัก การเขียนสารคดีสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่อผู้แต่ ง            ั
         รศ.มาลี บุญศิริพนธ์
สานักพิมพ์    ประกายพรึก            ปี ที่พมพ์ 2540
                             ิ
2. หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ที่สาคัญ
1. การเขียนสารคดีสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์. อ.กฤติกา นพรัตน์.E-BOOK.
ไอคลิก. 2551
3. หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ที่แนะนา
1. Writing Feature Articles. Brendan Hennessy :, 2006
2.The Digital SLR Guide : Beyond Point and Shoot Digital Photography. Jon
Confield.U.S.A.2007
3. Digital Imaging, Mark Galer, Los Horvat : Italy:. 2005
                               10



           หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

  ๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
   ่
  ซึงจะดาเนินการวัดผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพในด้ าน
                ้
    1.1 ความรู้ความสามารถทังด้ านทฤษฎี และฝึ กปฏิบติั
    1.2 ทักษะการคิดและกระบวนการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
                        ึ
    1.3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงประสงค์ของการเป็ นนักเขียนสารคดี
2. การประเมินการสอน

   ๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
      การประเมินการสอนเป็ นกระบวนการตัดสินคุณค่าของการสอนตามมาตรฐานที่แต่
ละรายวิชากาหนด ดังนี ้
      การประเมิ นช่ ว งต้ น เป็ นการประเมิ นที่ จ ะกระทาในช่วงแรกของการเรี ยนการสอน
                                                  ้    ้
โดยที ม อาจารย์ ผ้ ูส อนจะให้ นัก ศึก ษาระดมความคิด เห็ น ถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึน ในชัน เรี ย น
แ ล ะ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ขึ ้ น ใ น ชั ้ น เ รี ย น ใ ห้ กั บ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น
                       ้
โดยนาข้ อมูลไปปรับปรุงวิธีการสอนในชันเรี ยนให้ ดีขึ ้น
      การประเมินตอนท้ าย
              ้                 ู
เป็ นการประเมินในครังสุดท้ ายหลังจากที่ทีมอาจารย์ผ้ สอนได้ สอนครบตามหลักสูตรเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยเป็ นการประมวลถึงจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อนาไปพัฒนาการสอนในภาคการศึกษาต่อไ
ป
3. การปรับปรุงการสอน
      ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์มีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน
โ ด ย มี ขั ้ น ต อ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
เพื่ อ พั ฒ นาในด้ านประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช าโดยนั ก ศึ ก ษาและด้ านการสอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ
                                        ้
อัน จะสะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง ผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาว่ า บรรลุ เ ป าหมายที่ ก าหนดไว้ เพี ย งใด
ร ว ม ทั ้ง มี จุ ด แ ข็ ง ห รื อ จุ ด อ่ อ น ใ น ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ใ ด บ้ า ง แ ล้ ว น า ม า ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
    ้
รวมทังวางแผนและจัดการเรี ยนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปให้ บรรลุเปาหมายอย่างมีคณภาพแ   ้          ุ
ละประสิทธิภาพ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
     ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์จะพิจารณาทวนสอบจากคะแนนการสอบ และ
                      11

             ้             ัิ
งานที่ได้ รับมอบหมายทังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตโดยนาแต่ละมาตรฐานการเรี ยนรู้จากหลักสูต
  ่
รสูรายวิชานี ้(Curriculum mapping) มาเป็ นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
                                     ่
     การนาข้ อมูลที่ได้ รับจากการประเมินข้ อ 1 และ 2 มาประมวลว่า มีสวนใดที่ต้อง
ทาการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอน
โดยนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบของการพัฒนานักศึก
ษามาร่วมทบทวน และเสนอแนวทางการจัดวางแผนการเรี ยนการสอนที่เป็ นรูปธรรม
เพื่อนักศึกษาจะได้ รับผลประโยชน์สงสุดู

								
To top