UNIVERZITET CRNE GORE by 2703iz8

VIEWS: 4 PAGES: 5

									          UNIVERZITET CRNE GORE

         INSTITUT ZA STRANE JEZIKE


          ME\UNARODNA KONFERENCIJA
        ‘JEZICI I KULTURE U KONTAKTU’

          Herceg Novi, Crna Gora
         16 – 18. septembar 2007.

    OBAVJE[TENJE O KONFERENCIJI I POZIV ZA U^E[]E

   Institut za strane jezike, Univerzitet Crne Gore,
organizuje drugu konferenciju o interkulturnoj komunikaciji
pod  nazivom  “Jezici  i  kulture  u  kontaktu”.  Prva
konferencija organizovana je u Kopru, Slovenija, u junu
2005. godine. Ideja je da se razmotri interkulturna
komunikacija  kroz  razli~ita  podru~ja  izu~avanja  i
istra`ivanja.
   Konferencija ima za cilj da objedini teoriju i praksu,
lingvisti~ka istra`ivanja, prevodila~ku praksu, pedago{ke
principe i nastavno iskustvo u uvo|enju me|ukulturne
komunikacije u proces nastave i literaturu kao sredstvo
promovisanja me|ukulturne komunikacije.
   Za konferenciju su predvi|ene sljede}e teme:

   1. Interkulturna komunikacija i jezi~ka raznolikost
     - Lingvisti~ka prou~avanja koja se odnose na
     interkulturnu  komunikaciju,   kao  {to  su
     lingvisti~ka  antropologija,  analiza diskursa,
     pragmatika, semantika, pitanja roda, lingvisti~ko
     predstavljanje  manjina  kontrastivna retori~ka
     sredstva,  kao  i  sociolingvisti~ka  pitanja
     (bilingvalizam, susjedni jezici, lingua franca
     itd.), Zajedni~ki evropski okvir za jezike u
     svijetlu  evropskog  i  globalnog  prostora
     obrazovanja i plurilingvalizma itd.

   2. Prevo|enje kao me|ukulturno posredovanje
     -  Pismeno  i  usmeno  prevo|enje  kao  na~in
     olak{avanja kontakata izme|u kultura, pitanja
     prevo|enja   razli~itih   kulturno-specifi~nih
     jezi~kih koncepata itd.

   3. Interkulturna komunikacija i metodologija nastave
jezika
     - Pristupi i metode koji promovi{u interkulturnu
     komunikaciju i toleranciju i u maternjem i u
     stranim  jezicima,  kreiranje  programa koji
     promovi{u   interkulturnu   komunikaciju  i
     toleranciju, koristi i dobri primjeri Evropskog
     jezi~kog portfolija, primjeri dobre nastavne
     prakse itd.

   4. Knji`evnost kao promoter interkulturne komunikacije
     - Knji`evnost i knji`evna prou~avanja kao na~in
     promovisanja  interkulturne   komunikacije  i
     tolerancije,  recepcija  stranih  i  manjinskih
     knji`evnosti,  predstavljanje   knji`evnih  i
     manjinskih grupa u knji`evnosti itd.
   Vrijeme predvi|eno za izlaganja je najvi{e 20 minuta,
nakon ~ega je predvi|ena diskusija u trajanju od 10 minuta.
Radionice mogu trajati najvi{e 45 minuta, sa 10 minuta
diskusije nakon toga. Jezici konferencije se engleski,
francuski,   njema~ki,   italijanski,   ruski   i
crnogorski/srpski/bosanski/hrvatski.

   U~esnici koji `ele da prijave izlaganje ili radionicu
ili da samo prisustvuju konferenciji treba da popune
prilo`eni formular i po{alju ga Institutu za strane jezike:
   A. e-mailom: lspmontengro@yahoo.com,
   B. po{tom:   Institut za strane jezike
        Jovana Tomasevica 37
        81000 Podgorica
        Crna Gora
   C: faksom: +381-81-243 516 (pozivni broj za Crnu Goru
u me|uvremenu
                se mo`e promijeniti u +382)

   Rok za prijavu za izlaganje ili radionicu je 31. maj
2007. godine. (Prijavni formular je dat u ata~mentu).
   U~esnici koji `ele samo da prisustvuju konferenciji
mogu poslati prijavne formulare do 30. juna 2007. godine.
   Kotizacija za u~e{}e na Konferenciji iznosi 50 eura.
Kotizaciju mo`ete uplatii li~no prilikom registracije ili
uplatom na broj `iro-ra~una Instituta za strane jezike
(instrukcije za pla}anje iz inostranstva date su u narednom
dijelu  obavje{tenja). @iro-ra~un  Instituta za  strane
jezike, za uplate iz Crne Gore, je 510-199-25.
   Konferencija }e se odr`ati u Hotelu “Pla`a” u Herceg
Novom.
   Informacije o Konferenciji, uklju~uju}i i prijavni
formular, mogu se na}i na web stranici Instituta za strane
jezike www.institut.cg.yu.

   O~ekujemo vas u Crnoj Gori.
                          Organizacioni odbor




               SMJE[TAJ I PREVOZ


   Smje{taj u Hotelu “Pla`a” mo`ete rezervisati kod
Slu`be prodaje HTP “Boka” na brojeve telefona +381-88-322
244 i 322 266 (pozivni broj za Crnu Goru u me|uvremenu se
mo`e  promijeniti u +382), ili e-mailom  na adresu
bokasale@cg.yu.

    Cijene smje{taja u Hotelu “Pla`a” (pun pansion):

STRUKTURA SOBA (tri i dvije  CIJENA PUNOG PANSIONA PO OSOBI
zvjezdice)          DNEVNO (EUR)
jednokrevetna ***       50,00
dvokrevetna ***        33,00
jednokrevetna **       33,00
dvokrevetna **        27,00

   - Odbitak za polupansion iznosi 5,00 eura.
   - Boravi{na taksa i osiguranje od 1 euro po osobi i danu
pla}aju se dodatno.

   Prevoz
   Za u~esnike van regiona preporu~ujemo avion.
   U Crnu Goru mo`ete do}i preko aerodroma Tivat,
Dubrovnik ili Podgorica.
   Sa aerodroma Tivat postoji taksi prevoz i prevoz mini-
busom. Firma “Boka Sun” organizuje prevoz kombijen po
cijeni od 8 eura po osobi (tel. +381-67-301-272).
   Sa aerodroma Dubrovnik mo`ete do}i do hotela taksijem
(prosje~na cijena vo`nje je 30 eura).
   Sa Autobuske stanice u Podgorici postoje redovne
linije do Herceg Novog. Vo`nja taksijem od aerodroma
Podgorica do Autobuske stanice je oko 10 eura. Vo`nja
autobusom od Podgorica do Herceg Novog traje oko 3 sata, a
cijena je oko 8 eura u jednom pravcu.
   Na svakom aerodromu postoje i rent-a-car slu`be.
   U~esnici koji dolaze vozom preko Bara mogu do}i do
Herceg Novog tako|e autobusom.
   U~esnici iz regiona mogu do Herceg Novog do}i i
autobusom, o ~emu mo`ete dobiti informacije na autobuskoj
stanici u svom gradu.
   Ukoliko `elite, sa Slu`bom prodaje HTP “Boka” mo`ete
rezervisati i poseban prevoz od aerodroma Tivat i Dubrovnik
do Hotela “Pla`a”.
   Ukoliko vam je potrebna pomo} u vezi sa organizacijom
putovanja, molimo Vas da nam se obratite na e-mail
lspmontenegro@yahoo.com.
   Informacije o Crnoj Gori mo`ete na}i na sajtu
www.visit-montenegro.com.


                          Organizacioni odbor




          INSTRUKCIJE ZA PLACANJE KOTIZACIJE

Molimo vas da izaberete jednu od sljedecih banaka – posrednika:



Intermediary 56a:

DEUTDEFF ( Deutsche Bank ag Frankfurt ) EUR, USD

BKTRUS33 (Deutsche Bank Trust Company Americas New York) USD

AEIBUS33 (American Expres Bank ltd New York) USD

AEIBDEFX (American Expres Bank gmbh Frankfurt) EUR

COBADEFF ( Commerzbank ag Frankfurt) EUR, USD, CHF
BKAUATWW ( Bank Austria Creditanstalt ag Vienna ) EUR

LHBIDEFF (LHB Inter.Handelsbank ag Frankurt) EUR, USD, CHF

EABMRUMM (Euroaxis Bank Moscow ) EUR, USD

HYVEDEMM (Baerische Hypo-und Vereinsbank ag Muenchen) EUR, USD

PDKCHR2X   (Podravska banka dd Koprivnica) EUR, HRK

ABANSI2X   (Abanka Vipa dd Ljubljana ) EUR, USD, GBP, CHF

                 and all convertibile currencies



Account with 57a: HBBAMEPG (HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA)

Beneficiary 59 : / ME25520420000003860045 (Acc. No-IBAN)

INSTITUT ZA STRANE JEZIKE (Acc.name and address)

_PODGORICA

								
To top