plan wynikowy blockbuster 4 NPP by 491777

VIEWS: 26 PAGES: 46

									       Magdalena Kębłowska
    Plan wynikowy
(opracowany zgodnie z nową postawą programową
   obowiązującą od września 2009 roku)
    BLOCKBUSTER 4

     Poziom B1+ wg CEF (ESOKJ)
                        1
                        Wstęp

1. Czym jest plan wynikowy
Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się
w systemie edukacji w Polsce, należy uważać „ukierunkowanie działań dydaktycznych
na osobę ucznia, a nie na osobę nauczyciela” (2000:5) 1 . Plan wynikowy, który określa
o c z e k i w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w po przerobieniu danej partii materiału,
znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia
skoncentrowanego    na  uczniu  (learner-centeredness).   Tak  skonstruowany,   stanowi
nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować
zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac
projektowych itp. zarówno na najbliższy tydzień, jak i na cały rok szkolny, a nawet na koniec
danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej
zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy
opracowywaniu testów i kartkówek, ponieważ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny.
Dzięki temu może się również okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami, dla
których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne
niż spis treści w języku obcym w podręczniku. Rodzice mogą się także zainteresować planem
wynikowym, by wiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu czy jakie materiały
mu dostarczyć, by wspomóc pracę nauczyciela, a tym samym przyczynić się do większej
niezależności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyższych poziomach, mogą docenić plan
wynikowy przy wytyczaniu i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy
wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy i umiejętności.
1
 Komorowska, H., „Nowe tendencje w nauczaniu języków obcych.” w: Komorowska, H. (red.), Nauczanie
języków obcych w zreformowanej szkole. Warszawa: IBE, 2000.                                                   2
2. Struktura planu wynikowego do podręcznika Blockbuster 4 (Podręcznik ucznia
  i Zeszyt ćwiczeń)
Poniższa propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części:
  -  tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz
  -  tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy programowej w danej części
    podręcznika.

2.1. Oczekiwane osiągnięcia ucznia
Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli UCZEŃ ZNA) i umiejętności (czyli UCZEŃ
POTRAFI) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów
oceny. Pamiętać należy, że we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie
słownictwa i struktur gramatycznych, nie jest już ostatecznym celem procesu nauczania/
uczenia się, a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu, czyli
u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego też znajomość słownictwa i materiału gramatycznego należy
traktować jako punkt wyjściowy dla rozwoju umiejętności posługiwania się językiem obcym.
    W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane w każdym
dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyrażeń.
Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą
liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii. Warto w tym miejscu
przypomnieć, iż na poziomie początkującym każde nowo poznane słowo powinno zazwyczaj
znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyższych poziomach, gdzie pojawia się coraz
więcej nowego słownictwa, nauczyciel – biorąc pod uwagę różne kryteria (np. przydatności
dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.) – będzie często decydował, które słowa uczeń musi
znać aktywnie (a więc używać), a które biernie (a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie
orientować się w ich znaczeniu).
    Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych wraz z przykładami, które
uczeń powinien znać, a więc powinien podać reguły i struktury.
    W celu ułatwienia nauczycielowi określenia właściwych kryteriów oceny Plan
proponuje zastosowanie kategoryzacji wg taksonomii prof. Niemierki. I tak opisane powyżej
kolumny Słownictwo i Materiał gramatyczny, odnoszące się do wiedzy ucznia, należałoby
określić jako A – zapamiętanie wiadomości leksykalnych i gramatycznych (uczeń potrafi
nazwać kolory, zwierzęta, dni tygodnia, podać regułę gramatyczną itp.).
    Jak już wspomniano, samo odtworzenie reguły lub przytoczenie słówka bez kontekstu
to dopiero punkt wyjściowy a nie znak tego, co uczeń potrafi. W ostatniej kolumnie tabeli
znajdziemy właśnie umiejętności ucznia, które zaklasyfikować możemy jako rozumienie


                                            3
wiadomości (kategoria B wg Niemierki) przejawiające się poprawnym rozwiązywaniem
kontrolowanych 2 zadań leksykalnych (np. wstawianie odpowiednich wyrazów w zdaniach)
i  gramatycznych     (wypełnianie   luk,  transformacje)    lub  stosowanie    wiadomości
w określonych sytuacjach komunikacyjnych (kategoria C wg taksonomii Niemierki).
Na przykład, możemy ocenić czy uczeń potrafi używać czasu Present Simple, jeśli umie
rozmawiać z kolegą na temat jego i swoich czynności dnia codziennego:
         A: How often do you exercise?
         B: I exercise once a week.
         A: Do you ever do the shopping?
         B: I do the shopping on Saturdays.
lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym, jak wygląda typowy wakacyjny dzień,
a co wyjątkowo robi teraz:
         We go to the beach every afternoon, but this
         afternoon we are writing letters at the hotel.
Reasumując, całą kolumnę Słownictwo i Materiał gramatyczny określimy jako kategorię A,
zaś w ostatniej kolumnie – Uczeń potrafi – znajdziemy umiejętności we wszystkich
kategoriach A, B, C, z przewagą dwóch ostatnich. Informację tę zaznaczono tłustym drukiem
w nagłówkach tabeli.
    Ponadto należy zwrócić uwagę, że plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie
podstawowym,     a  więc  odpowiednim     dla  przeciętnego    ucznia,  oraz  oddzielnie
wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym, skierowanym do ucznia bardziej
samodzielnego, znajdującego się na poziomie wyższym niż przeciętny.
    Biorąc   pod   uwagę    powyższy    podział   na   umiejętności    podstawowe
i ponadpodstawowe, jak również klasyfikację celów na kategorie A, B lub C, można
zaproponować następujące kryteria oceny ucznia:


OCENA DOSTATECZNA
– uczeń zna słownictwo i gramatykę (A) oraz rozumie (B), a więc stosuje je w zadaniach
kontrolowanych (ustnych i pisemnych), ale jest niesamodzielny w wykonywaniu ćwiczeń
oraz popełnia błędy.
2
 Zadania kontrolowane to ćwiczenia gramatyczne i leksykalne (np. substytucja, wypełnianie luk, transformacja),
w których istnieje ograniczona ilość poprawnych odpowiedzi, a sprawdzanie i ćwiczenie reguł oraz poprawność
językowa jest ważniejszym celem niż komunikacja.


                                                       4
OCENA DOBRA
– uczeń zna słownictwo i gramatykę (A) oraz rozumie (B), a więc stosuje je w zadaniach
kontrolowanych ustnych i pisemnych w miarę bezbłędnie, a w zadaniach komunikacyjnych
ustnych i pisemnych (C) z mniejszą płynnością i z błędami oraz z pomocą nauczyciela.
OCENA BARDZO DOBRA
– uczeń zna słownictwo i gramatykę (A) oraz rozumie (B), a więc stosuje je w zadaniach
kontrolowanych ustnych i pisemnych bezbłędnie, a w zadaniach komunikacyjnych ustnych
i pisemnych (C) z dużą płynnością i poprawnością oraz samodzielnie. Na ocenę bardzo dobrą
uczeń prezentuje umiejętności na poziomie ponadpodstawowym.


2.2. Realizowanie wytycznych Podstawy programowej
Tabela z wytycznymi Podstawy programowej zawiera szereg istotnych elementów, dzięki
którym proces nauczania/ uczenia się staje się bardziej skoncentrowany na uczniu. Kategorie
w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej
należy podkreślić i dlaczego.
    Kategoria Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia i rozwój indywidualny
pozwala najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności
nauczyciela. Uczeń ma możliwość odniesienia tego, o czym mowa na lekcji do własnych
doświadczeń, zainteresowań, ma możliwość wyrażenia własnych opinii i upodobań. Ponadto
dzięki tematyce i zadaniom w podręczniku rozwija pozytywne postawy, np. ciekawość
poznawczą, odpowiedzialność, szacunek do innych ludzi, umiejętność współpracy.
    Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej,
a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko
poszerza horyzonty ucznia, ale może odegrać ważną rolę motywującą, gdyż język obcy
postrzegany jest wtedy jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel
sam w sobie.
    Kolejny aspekt, Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, to jeden
z elementów rozwoju społecznego postulowanego przez nową Podstawę programową.
Zwraca ona uwagę na kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego oraz
innych narodów, a zatem obejmuje wpajanie ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych
kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między kulturą własnego kraju
a kulturą innych narodów, a także umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
z cudzoziemcami. W tym miejscu podkreślić należy rolę sekcji Culture Corner                                             5
(w Podręczniku ucznia), w której zawarto informacje o kulturze, zabytkach, miejscach
godnych zwiedzenia itp. w krajach anglojęzycznych.
    Rozwijanie samodzielności to istotny element zajęć z każdego przedmiotu w szkole,
przygotowujący ucznia do postulowanego przez Podstawę uczenia się przez całe życie.
W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi,
w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania, gramatyki. Uczeń ma okazję do samodzielnej
pracy z podręcznikiem oraz możliwość samooceny postępów, np. w sekcji Self-Check
na końcu każdego modułu. Również portfolio językowe (My Language Portfolio),
towarzyszące każdej części podręcznika, pozwala na rozwój samodzielności (dzięki
np. samodzielnemu wybieraniu zadań dodatkowych czy możliwości refleksji nad własnymi
sposobami  uczenia  się),  monitorowania  i  planowania  własnego  postępu  (dzięki
dokumentowaniu postępów w nauce, gromadzeniu projektów, ulubionych prac itp.) oraz
umiejętności samooceny.
    Ponadto nowa Podstawa programowa wyróżnia inne zadania szkoły, a więc
i nauczycieli, które należy realizować na zajęciach z różnych przedmiotów. Należą do nich
pewne umiejętności uniwersalne, jak Posługiwanie się technologią informacyjno-
komunikacyjną (np. korzystanie z internetu), co pozwala tym samym rozwijać podkreślane
przez Podstawę wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych
źródeł, Edukacja medialna, której celem jest nauka właściwego odbioru i wykorzystania
mediów, jak również Edukacja zdrowotna ukierunkowana na rozwój postawy dbałości
o zdrowie własne i innych ludzi.
    Znakomitą techniką umożliwiającą realizację powyższych celów jest Projekt, który
ponadto rozwija samodzielność ucznia, uczy współpracy w grupach, zapewnia integrację
międzyprzedmiotową oraz używanie języka obcego jako narzędzia. Tematyka poruszana
w podręczniku pozwala na przeprowadzenie wielu projektów interdyscyplinarnych, dzięki
którym uczniowie zarówno rozwiną umiejętności językowe, jak i zdobędą nową wiedzę
z różnych dyscyplin.
                                             6
                             PLAN WYNIKOWY – Blockbuster 4

 Części              UCZEŃ ZNA (A)
                                                       UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
podręcznika      Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                     Moduł 1 – Lifestyles

 Unit 1    - słownictwo związane            –         Poziom podstawowy
 My style    z modą (np. cosmetics:                   - stosując podane słownictwo, opisać postaci na ilustracji (np. She is dressed in black. She has
         lipstick, make-up;                      spiky hair and pale make-up.) (B);
         clothes: uniform, baggy                   - zrozumieć ogólnie tekst o grupach młodzieżowych i ich sposobie ubierania i odpowiedzieć
         trousers; jewellery: body                   na pytania (C);
         piercing, ring; shoes:                   - wstawić/ wybrać w zdaniach słownictwo związane z modą (B);
         slippers, trainers);                    - na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o ubraniach, dodatkach itp., które lubi
        - przymiotniki opisujące                    nosić (np. A: Do you like to wear expensive accessories? B: Yes, I prefer expensive accessories,
         ubranie (np. scruffy,                     but I can only afford cheap ones.) (B);
         loose, second-hand)                     - z pomocą nauczyciela napisać o ubraniach, dodatkach, które lubi nosić kolega (C)

                                       Poziom ponadpodstawowy
                                       - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o grupach młodzieżowych i ich sposobie
                                        ubierania (C);
                                       - samodzielnie napisać o ubraniach, dodatkach, które lubi nosić kolega (C)

 Unit 2    - słownictwo wyrażające    - różnice w znaczeniu     Poziom podstawowy
What are you   upodobania (np. favourite,   i użyciu między czasem    - zrozumieć ogólnie tekst o upodobaniach młodzieży i odpowiedzieć na pytania (C);
hooked on?    love, prefer, admire)     Present Simple        - wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Present Simple lub Present Continuous (B);
                        i Present Continuous;    - wstawić w zdaniach zaimki względne (B);
                       - czasowniki          - z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o swoich upodobaniach dotyczących przedmiotów
                        niewystępujące w czasie    szkolnych, książek, muzyki itp. (C);
                        Present Continuous;     - z pomocą nauczyciela napisać o upodobaniach kolegi (C)
                       - różnice między zdaniami
                        względnymi          Poziom ponadpodstawowy
                        ograniaczającymi (defining  - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o upodobaniach młodzieży (C);
                        relative clauses)      - samodzielnie rozmawiać z kolegą o swoich upodobaniach dotyczących przedmiotów szkolnych,
                        a nieograniczającymi      książek, muzyki itp. (C);
                        (non-defining relative    - samodzielnie napisać o upodobaniach kolegi (C)
                        clauses)
                                                                                     7
 Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                      UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
podręcznika       Słownictwo       Materiał gramatyczny
                                   Moduł 1 – Lifestyles

  Unit 3    - zajęcia weekendowe    - strukturę I’d rather   Poziom podstawowy
Free-time fun   i hobby (gardening,     oraz I’d prefer      - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swoich zajęciach
         rock climbing, DIY,                   w weekend (np. My weekend is always fun. I usually go to the arcade and play electronic
         clubbing);                       games.) (B);
        - przymiotniki opisujące                - na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o ulubionych zajęciach (np. A: Do you
         zajęcia (np. exciting,                 like reading books? B: I quite like it. What about you?) (B);
         fantastic, great)                   - uzupełnić dialogi o planach na weekend podanymi zwrotami (B);
                                    - wstawić w zdaniach nazwy zajęć (B);
                                    - na podstawie podanych informacji i ilustracji zaproponować koledze jakieś wspólne zajęcia,
                                     odpowiedzieć na propozycję kolegi (np. A: Would you like to go to the beach? B: Well,
                                     I’d prefer to go to a concert. What do you think?) (B)

                                    Poziom ponadpodstawowy
                                    - na podstawie podanych informacji samodzielnie opowiedzieć o swoich zajęciach w weekend
                                     (np. My weekend is always fun. I usually go to the arcade and play electronic games.) (B);
                                    - na podstawie broszury informacyjnej rozmawiać z kolegą o zajęciach na obozie letnim (C)

 Unit 4    - cechy charakteru            –       Poziom podstawowy
Family bonds   (np. determined,                   - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela opowiedzieć o relacjach w swojej
         hard working,                      rodzinie (np. I really like spending time with my family. I also like the fact that we are close
         easy-going);                      to each other.) (B);
        - czasownik turn                    - zrozumieć ogólnie tekst o podziwianych członkach rodziny i odpowiedzieć na pytania (C);
         z różnymi przyimkami                 - wstawić w zdaniach odpowiednie przyimki z czasownikiem turn (B);
         (np. turn off, turn to,                - wybrać w zdaniach cechy charakteru (B);
         turn down)                      - z pomocą nauczyciela napisać artykuł o podziwianej osobie (C)

                                    Poziom ponadpodstawowy
                                    - na podstawie podanych informacji samodzielnie opowiedzieć o relacjach w swojej rodzinie
                                     (np. I really like spending time with my family. I also like the fact that we are close to each
                                     other.) (B);
                                    - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o podziwianych członkach rodziny (C);
                                    - samodzielnie napisać artykuł o podziwianej osobie (C)
                                                                                       8
  Części              UCZEŃ ZNA (A)
                                                      UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika      Słownictwo       Materiał gramatyczny
                                    Moduł 1 – Lifestyles

Think Green 5  - przymiotniki opisujące   - różne rodzaje      Poziom podstawowy
         miejsce zamieszkania     przysłówków;       - na podstawie podanych informacji opowiedzieć o okolicy, w której mieszka
         (np. peaceful, relaxing);  - miejsce przysłówków    (np. My neighbourhood is quiet and peaceful. There aren’t many shops or car parks.) (B);
        - zajęcia w domu i ogrodzie   w zdaniu         - na podstawie podanych informacji powiedzieć, co dzieje się teraz w jego okolicy
         (np. sit on the balcony,                 (np. My neighbourhood is quiet at this time. Some children are playing in the street, itd.) (B);
         water plants);                     - zrozumieć ogólnie teksty o ekologii i odpowiedzieć na pytania (C);
        - słownictwo związane                  - z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania z różnymi przysłówkami (B);
         z ekologią (np. litter,                - wstawić w zdaniach słownictwo związane z ekologią (B);
         pollutants, clean and                 - z pomocą nauczyciela powiedzieć i napisać (w liście do kolegi), co może zrobić, by lepiej się
         green)                          żyło w jego okolicy (C)

                                     Poziom ponadpodstawowy
                                     - zrozumieć szczegółowo teksty o ekologii (C);
                                     - samodzielnie powiedzieć i napisać (w liście do kolegi), co może zrobić, by lepiej się żyło
                                      w jego okolicy (C)

Culture Corner - słownictwo związane           –       Poziom podstawowy
    1     z czasem wolnym                    - powiedzieć, dlaczego lubi weekendy (np. I like weekends because I meet my friends and
 Teenage Cool   (np. hang around,                    we go out together.) (C);
   Spots    mainstream fashion);                  - zrozumieć ogólnie tekst o sposobach spędzania wolnego czasu przez nastolatki w Dublinie
        - problemy nastolatków                   i Nowym Jorku oraz odpowiedzieć na pytania (C);
Curricular Cuts  (np. peer pressure,                  - z pomocą nauczyciela opowiedzieć o sposobach spędzania wolnego czasu przez nastolatki
    1     self-confidence,                     w Polsce (C);
 Citizenship   bullying)                       - zrozumieć ogólnie tekst o negatywnym wpływie rówieśników i odpowiedzieć na pytania (C);
                                     - odpowiedzieć na pytania do kwizu na temat wpływu rówieśników na jego postępowanie (C)

                                     Poziom ponadpodstawowy
                                     - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o sposobach spędzania wolnego czasu przez
                                      nastolatki w Dublinie i Nowym Jorku (C);
                                     - samodzielnie opowiedzieć o sposobach spędzania wolnego czasu przez nastolatki w Polsce (C);
                                     - zrozumieć szczegółowo tekst o negatywnym wpływie rówieśników (C)
                                                                                     9
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                        UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                      Moduł 1 – Lifestyles

Zeszyt ćwiczeń:  - cechy charakteru             –        Poziom podstawowy
          (np. talkative, bossy,                  - zrozumieć ogólnie teksty opisujące osoby i sklepy odzieżowe oraz odpowiedzieć
  Reading     honest);                          na pytania (C);
  Practice    - słownictwo związane                    - zrozumieć list z opisem osoby i odpowiedzieć na pytania (C);
          z wyglądem zewnętrznym                  - połączyć zdania za pomocą łączników (np. She is very busy. She always has time for her
  Writing     (np. slim, blond hair,                   daughter. – She is very busy but she always has time for her daughter.) (B);
 (a descriptive   creamy complexion)                    - wstawić w zdaniach słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym (B);
   article)                                 - z pomocą nauczyciela opisać swojego najlepszego przyjaciela w liście do kolegi (C)

                                       Poziom ponadpodstawowy
                                       - zrozumieć szczegółowo teksty opisujące osoby i sklepy odzieżowe (C);
                                       - samodzielnie opisać swojego najlepszego przyjaciela w liście do kolegi (C)

Realizowanie    Uwzględnianie realiów życia   -  sposób ubierania się ucznia;
wytycznych     codziennego ucznia i rozwój   -  subkultury młodzieżowe w Polsce;
 Podstawy         indywidualny       -  upodobania ucznia dotyczące przedmiotów szkolnych, książek, muzyki itp.;
programowej                     -  osoba, którą podziwia;
                           -  okolica zamieszkania ucznia;
                           -  sposoby spędzania wolnego czasu przez nastolatki w Polsce;
                           -  docenianie wartości rodziny; rozwój szacunku dla członków rodziny;
                           -  rozwój poczucia własnej wartości – wpływ grupy rówieśniczej na postrzeganie samego siebie

            Interdyscyplinarność     - subkultury młodzieżowe (wychowanie obywatelskie);
                           - ekologia w miejscu zamieszkania (biologia, geografia)

           Rozwijanie kompetencji     - subkultury młodzieżowe na świecie i w Polsce;
             interkulturowej       - sposoby spędzania wolnego czasu przez nastolatki w Polsce i na świecie
                                                                                     10
                                 Moduł 1 – Lifestyles

Realizowanie  Rozwijanie samodzielności  1.  Trening strategii:
wytycznych                   a) słownictwo:
 Podstawy                     - odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. fashion victim, peer pressure);
Programowej                     - zapamiętywanie całych wyrażeń i zwrotów (np. to surf the Net);
  – c.d.                      - słowa często mylone (np. sensitive – sensible, quiet – quite);
                          - definiowanie (np. alternative – different form the usual);
                          - podawanie synonimów (np. scruffy – untidy);
                          - podawanie antonimów (np. flat shoes – high heeled shoes);
                          - budowanie przymiotników od podanych rzeczowników i czasowników za pomocą przyrostków
                             (np. joy – joyful; impress – impressive);
                          - grupowanie wyrazów (np. clothes – uniform, baggy trousers; shoes – slippers, trainers);
                          - stosowanie map umysłowych (np. weekend fun – feelings, places, activities; feelings – exciting, fantastic);
                        b) czytanie – opis strategii, jak czytać tekst, by uzupełnić go brakującymi słowami (spośród podanych wyrazów);
                        c) pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list do kolegi zawierający opis
                          najlepszego przyjaciela;
                      2.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach Grammar Reference
                        Section Module 1 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar Book Module 1 (w Zeszycie ćwiczeń);
                      3.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect Module 1 (w Zeszycie
                        ćwiczeń);
                      4.  Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w sekcjach Self-Check 1 (w Podręczniku ucznia) oraz
                        English in Use 1 (w Zeszycie ćwiczeń);
                      5.  Możliwość samodzielnego wykonania zadań w sekcjach All About Me oraz My Place (w Portfolio językowym)
                                                                                 11
 Części              UCZEŃ ZNA (A)
                                                       UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
podręcznika      Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                      Moduł 2 – Transport

 Unit 6   - słownictwo związane             –         Poziom podstawowy
 Air travel   z podróżą samolotem                      - na podstawie podanych informacji nazywać miejsca na lotnisku i w samolocie (np. I show my
        (np. hand luggage, aisle,                    passport at the passport control.) (B);
        cabin crew);                         - zrozumieć ogólnie teksty o podróży samolotem i odpowiedzieć na pytania (C);
       - uczucia (np. relieved,                    - wstawić w zwrotach czasownik miss lub lose (B);
        anxious, frustrated);                     - wstawić/ wybrać w zdaniach słownictwo związane z podróżą samolotem (B);
       - czasowniki miss i lose                    - na podstawie podanych informacji zakomunikować złą wiadomość, odpowiedzieć na złą
                                        wiadomość (np. A: You are not going to believe this, but I lost my keys. B: You can’t
                                        be serious.) (B);
                                       - z pomocą nauczyciela opowiedzieć o własnym incydencie w podróży (C)

                                       Poziom ponadpodstawowy
                                       - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty o podróży samolotem (C);
                                       - samodzielnie opowiedzieć i napisać o własnym incydencie w podróży (C)

 Unit 7   - rodzaje statków i łodzi    - zasady stosowania      Poziom podstawowy
 All alone   (np. cruise liner, lifeboat,   czasów przeszłych      - z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swoich doświadczeniach z podróży statkiem lub
        trawler);            (Past Simple,         łodzią (C);
       - słownictwo związane       Past Continuous,       - zrozumieć ogólnie tekst o podróży morskiej dookoła świata i odpowiedzieć na pytania (C);
        z podróżą morską         Past Perfect,        - z pomocą nauczyciela wstawić w zdaniach/ tekście czasowniki w odpowiednim czasie
        (np. sail, float, ice-berg);   Past Perfect Continuous)    przeszłym (B)
       - cechy charakteru
        (np. ambitious, fragile,                   Poziom ponadpodstawowy
        patient)                           - samodzielnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach z podróży statkiem lub łodzią (C);
                                       - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o podróży morskiej dookoła świata (C);
                                       - samodzielnie wstawić w zdaniach/ tekście czasowniki w odpowiednim czasie przeszłym (B)
                                                                                    12
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                       UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo       Materiał gramatyczny
                                     Moduł 2 – Transport

  Unit 8    - środki transportu            –       Poziom podstawowy
Getting around   (np. tram, motorbike,                  - powiedzieć, jakimi środkami transportu się porusza, które woli itp. (C);
          underground);                      - opisać ilustracje środków transportu (B);
         - słownictwo związane                   - uzupełnić dialogi dotyczące podróżowania podanymi zwrotami (B);
          z transportem w mieście                 - na podstawie przykładu i podanych informacji kupić bilet kolejowy (C);
          (np. sliding doors, fares,               - z pomocą nauczyciela wyrazić swoją opinię na temat środków transportu; zgodzić się/ nie
          double decker, conductor)                 zgodzić się z opinią kolegi (np. A: In my opinion, the tram is the best means of transport
                                       in our city. B: I agree with that.) (C)

                                      Poziom ponadpodstawowy
                                      - samodzielnie wyrazić swoją opinię na temat środków transportu; zgodzić się/nie zgodzić się
                                       z opinią kolegi (np. A: In my opinion, the tram is the best means of transport in our city.
                                       B: I agree with that.) (C)

  Unit 9    - uczucia (np. thankful,    - różne rodzaje      Poziom podstawowy
 Experiences    foolish, worried, tired);   przymiotników;      - zrozumieć ogólnie opowiadanie o przygodzie z samochodem i odpowiedzieć na pytania (C);
         - czasowniki          - zasady stosowania    - wybrać w zdaniach odpowiedni przysłówek (B);
          z przysłówkami         przymiotników      - wstawić w zdaniach odpowiedni przymiotnik (B);
          w opowiadaniach        z przysłówkami      - połączyć części zdań za pomocą łączników (np. He was walking along the street when he saw
          (np. wait patiently,                   an old friend from school.) (B);
          eat hungrily)                      - z pomocą nauczyciela napisać opowiadanie (C)

                                      Poziom ponadpodstawowy
                                      - zrozumieć szczegółowo i streścić opowiadanie o przygodzie z samochodem (C);
                                      - samodzielnie napisać opowiadanie (C)
                                                                                     13
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                      UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo       Materiał gramatyczny
                                     Moduł 2 – Transport

Think Green 10 - słownictwo związane            –        Poziom podstawowy
         z ekologią (np. air                    - na podstawie podanych informacji mówić o źródłach zanieczyszczenia powietrza w miastach
         pollution, factory waste,                  (B);
         burning fossil fuels);                  - zrozumieć ogólnie teksty o ekologii w mieście i odpowiedzieć na pytania (C);
        - czasownik put                       - wstawić w zdaniach odpowiedni przyimek z czasownikiem put (B);
         z różnymi przyimkami                   - wstawić w zdaniach słownictwo związane z ekologią (B)
         (np. put off, put up,
         put away)                         Poziom ponadpodstawowy
                                      - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty o ekologii w mieście (C)

Culture Corner - środki transportu             –        Poziom podstawowy
    2     (np. riverboat, black cab,                - zrozumieć ogólnie tekst o transporcie w Londynie i odpowiedzieć na pytania (C);
Getting around  minicab);                        - z pomocą nauczyciela opowiedzieć o transporcie w swojej miejscowości (C);
  London   - słownictwo związane                   - na podstawie podanych informacji opisać problemy ruchu drogowego na ilustracji (B);
         z ruchem ulicznym                    - zrozumieć ogólnie tekst o sposobach usprawnienia ruchu drogowego i odpowiedzieć
Curricular Cuts  (np. speed limit, cycle lane,               na pytania (C)
    2     congestion, pedestrians)
 Geography                                Poziom ponadpodstawowy
                                      - zrozumieć szczegółowo tekst o transporcie w Londynie (C);
                                      - samodzielnie opowiedzieć o transporcie w swojej miejscowości (B);
                                      - zrozumieć szczegółowo tekst o sposobach usprawnienia ruchu drogowego (C);
                                      - napisać artykuł na temat usprawniania ruchu ulicznego w swojej miejscowości (C)
                                                                                  14
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                        UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                      Moduł 2 – Transport

Zeszyt ćwiczeń:  - łączniki stosowane            –        Poziom podstawowy
          w opowiadaniach                      - zrozumieć ogólnie tekst o samochodach i zanieczyszczeniu powietrza i odpowiedzieć
  Reading     (np. suddenly, meanwhile,                  na pytania (C);
  Practice     eventually)                        - zrozumieć ogólnie opowiadanie o przerażającej przygodzie i odpowiedzieć na pytania (C);
                                       - wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Past Simple lub Past Continuous (B);
  Writing                                  - wstawić w zdaniach/ tekście różne łączniki (B);
  (a story)                                 - z pomocą nauczyciela napisać opowiadanie o niezapomnianej podróży (C)

                                       Poziom ponadpodstawowy
                                       - zrozumieć szczegółowo tekst o samochodach i zanieczyszczeniu powietrza (C);
                                       - zrozumieć szczegółowo opowiadanie o przerażającej przygodzie (C);
                                       - samodzielnie napisać opowiadanie o niezapomnianej podróży (C)

Realizowanie     Uwzględnianie realiów życia   -  incydent w podróży ucznia;
wytycznych      codziennego ucznia i rozwój   -  podróż statkiem lub łodzią;
 Podstawy         indywidualny       -  transport i ruch uliczny w miejscowości ucznia;
Programowej                      -  rozwój odpowiedzialności – dbałość o czystość w mieście; przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

            Interdyscyplinarność     - zanieczyszczenie i ochrona środowiska (biologia, geografia);
                           - ekologiczny transport w miastach (biologia, geografia)

            Rozwijanie kompetencji     - środki transportu w Londynie
             interkulturowej
                                                                                   15
                                  Moduł 2 – Transport

Realizowanie  Rozwijanie samodzielności   1.  Trening strategii:
wytycznych                     a) słownictwo:
 Podstawy                       - odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. take off, bendy buses);
Programowej                       - zapamiętywanie całych wyrażeń i zwrotów (np. board the plane, weekly shopping);
  – c.d.                        - definiowanie (np. give somebody a lift – to take somebody to a place in a car);
                            - słowa często mylone (np. miss – lose, lend – borrow);
                            - podawanie antonimów (np. thankful – ungrateful);
                            - budowanie negatywnych przymiotników za pomocą przedrostków (np. accurate – inaccurate,
                               logical – illogical);
                          b) czytanie – odnajdywanie głównych myśli, by lepiej zrozumieć tekst;
                          c) pisanie – tekst przykładowy oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać opowiadanie;
                        2.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference
                          Section Module 2 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar Book Module 2 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        3.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect Module 2 (w Zeszycie
                          ćwiczeń);
                        4.  Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w sekcjach Self-Check 2 (w Podręczniku ucznia) oraz
                          English in Use 2 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        5.  Możliwość samodzielnego wykonania zadań w sekcjach Stories oraz Public Transport (w Portfolio językowym)

        Posługiwanie się technologią  - znajdujemy w internecie informacje na temat zanieczyszczenia w miastach w Polsce
        informacyjno-komunikacyjną

          Edukacja zdrowotna     - jak dbać o czystość w mieście

             Projekt        - projektujemy ulotkę na temat ekologicznego transportu w mieście;
                        - przygotowujemy przewodnik dla podróżnych pt. „Jak poruszać się po naszym mieście”
                                                                                16
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                        UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo       Materiał gramatyczny
                                   Moduł 3 – All in a day’s work

  Unit 11    - zawody (np. delivery man,        –        Poziom podstawowy
 Alternative   web designer, make-up                   - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o pracy
  Careers     artist);                          zawodowej (np. A: What would you like to do for a living? B: I’d like to be a personal assistant.
         - słownictwo związane                     I don’t mind working long hours and meeting tight deadlines.) (B);
          z pracą (np. shifts,                   - zrozumieć ogólnie tekst o zawodach artystycznych i odpowiedzieć na pytania (C);
          promote, long hours);                   - wstawić/ wybrać w zdaniach słownictwo związane z pracą (B);
         - słownictwo związane                    - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela przeprowadzić wywiad z artystami (C)
          z pracą artysty
          (np. passion, artistic                  Poziom ponadpodstawowy
          display, sculpting)                    - na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o pracy zawodowej
                                        (np. A: What would you like to do for a living? B: I’d like to be a personal assistant. I don’t
                                        mind working long hours and meeting tight deadlines.) (B);
                                       - zrozumieć szczegółowo tekst o zawodach artystycznych (C);
                                       - na podstawie tekstu samodzielnie przeprowadzić wywiad z artystami (C)

  Unit 12   - słownictwo związane     - różnice w znaczeniu     Poziom podstawowy
The Sweet Smell  z pracą aktorów        i użyciu między czasem   - zrozumieć ogólnie kwiz o sławnych aktorach i ich drodze do kariery i odpowiedzieć
 of Success   (np. star, box office,     Present Perfect        na pytania (C);
         roles);            a Past Simple;       - wstawić w zdaniach/ tekście czasowniki w czasie Present Perfect lub Past Simple (B);
        - uczucia (np. excited,    - czas Present Perfect    - na podstawie podanych informacji mówić o przyczynach swojego samopoczucia, stosując czas
         scared, angry)         Continuous;          Present Perfect lub Present Perfect Continuous (np. A: You look happy. B: I am. I’ve passed
                        - różnice w znaczeniu      my exams.) (B);
                         i użyciu między strukturą  - zadać pytania do podanych zdań, stosując czas Present Perfect Continuous (np. A: You are wet.
                         used to a would        – Have you been walking in the rain?) (B);
                                       - wstawić w zdaniach słownictwo związane z pracą aktorów (B);
                                       - na podstawie podanych informacji opowiedzieć o swojej przeszłości, stosując used to lub would
                                        (np. When I was 12 years old I would stay up late on Saturdays.) (B)

                                       Poziom ponadpodstawowy
                                       - zrozumieć szczegółowo kwiz o sławnych aktorach i ich drodze do kariery (C);
                                       - zapytać swoich dziadków o ich historię zawodową i napisać o tym krótki artykuł (C)
                                                                                      17
 Części                UCZEŃ ZNA (A)
                                                        UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
podręcznika        Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                   Moduł 3 – All in a day’s work

  Unit 13    - słownictwo związane           –        Poziom podstawowy
It’s for you...   z telefonem                       - rozmawiać z kolegą o tym, jak kontaktuje się z rodziną, znajomymi itp. (np. A: I don’t really
          (np. dial a number,                    like writing letters. B: I usually send text messages to friends as they are faster.) (C);
          pick up the phone,                    - wstawić/ wybrać w zdaniach słownictwo związane z telefonem (B);
          put somebody through);                  - uzupełnić rozmowę telefoniczną podanymi zwrotami (B);
         - sposoby kontaktowania się                - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela umówić się na spotkanie z kolegą/
          (np. e-mail, text message,                 zmienić datę umówionego spotkania w rozmowie telefonicznej (C);
          memo);                          - wstawić w zdaniach odpowiedni przyimek z czasownikiem hang (B);
         - czasownik hang                      - na podstawie modelu wypełnić formularz życiorysu (C)
          z różnymi przyimkami
          (np. hang out, hang up,                 Poziom ponadpodstawowy
          hang around)                       - na podstawie podanych informacji samodzielnie umówić się na spotkanie/ zmienić datę
                                        umówionego spotkania z kolegą w rozmowie telefonicznej (C)

 Unit 14     - cechy charakteru       - zasady tworzenia     Poziom podstawowy
Job hunting     (np. reliable, lazy,      przymiotników złożonych  - powiedzieć, jakie cechy charakteru są istotne w czasie szukania pracy (np. You need to be smart
          independent, calm);      (np. low-paid)       as first impressions are very important.) (C);
         - słownictwo związane                   - zrozumieć ogólnie oferty pracy i odpowiedzieć na pytania (C);
          z pracą zawodową                     - wstawić w zdaniach/ tekście słownictwo związane z pracą zawodową (B);
          (np. application,                    - na podstawie przykładu z pomocą nauczyciela napisać odpowiedź na jedną z ofert pracy (C)
          hourly rate, allowance,
          hectic, interview)                    Poziom ponadpodstawowy
                                       - zrozumieć szczegółowo oferty pracy (C);
                                       - na podstawie przykładu samodzielnie napisać odpowiedź na jedną z ofert pracy (C)
                                                                                     18
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                      UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo      Materiał gramatyczny
                                 Moduł 3 – All in a day’s work

Think Green 15 - słownictwo związane     - czasowniki, po których   Poziom podstawowy
         z ochroną środowiska     następny czasownik     - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jak chciałby chronić środowisko (np. I would
         (np. plant trees,       występuje           like to plant new trees.) (B);
         adopt an animal,       w bezokoliczniku z to    - zrozumieć ogólnie oferty pracy na rzecz środowiska i odpowiedzieć na pytania (C);
         wildlife habitats);      (np. want, decide);     - na podstawie tekstu powiedzieć, jakie zajęcia chciałby wykonywać (C);
        - praca związana       - czasowniki, po których   - wstawić w zdaniach słownictwo związane z ochroną środowiska (B);
         z ochroną środowiska     następny czasownik     - wstawić w zdaniach czasowniki w odpowiedniej formie (B)
         (np. conservation project   występuje
         assistant, fundraising    w bezokoliczniku bez to   Poziom ponadpodstawowy
         officer, campaigner)     (np. make, let, can);    - zrozumieć szczegółowo oferty pracy na rzecz środowiska (C)
                       - czasowniki, po których
                        następny czasownik
                        występuje z końcówką -ing
                        (np. mind, be used to)

Culture Corner - nazwy świąt               –         Poziom podstawowy
    3     (np. Christmas Day,                   - zrozumieć ogólnie tekst o świętach i dniach wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii oraz
 Off Work!    Boxing Day,                        odpowiedzieć na pytania (C);
         Spring Bank Holiday,                   - opowiedzieć o świętach i dniach wolnych od pracy w Polsce (C);
Curricular Cuts  May Day);                        - zrozumieć ogólnie fragment powieści Charlesa Dickensa A Christmas Carol i odpowiedzieć
    3    - cechy charakteru                      na pytania (C)
 Literature   (np. moody, mean,
         grumpy)                         Poziom ponadpodstawowy
                                      - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o świętach i dniach wolnych od pracy w Wielkiej
                                       Brytanii (C);
                                      - zrozumieć szczegółowo fragment powieści Charlesa Dickensa A Christmas Carol (C);
                                      - odegrać scenę przedstawioną we fragmencie powieści (C)
                                                                                  19
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                         UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                    Moduł 3 – All in a day’s work

Zeszyt ćwiczeń:  - słownictwo stosowane           –        Poziom podstawowy
          w podaniu o pracę                     - zrozumieć ogólnie teksty ogłoszeń i odpowiedzieć na pytania (C);
  Reading     (np. have a degree in,                   - zrozumieć ogólnie list-odpowiedź na ofertę pracy i odpowiedzieć na pytania (C);
  Practice     work as, reference,                    - z pomocą nauczyciela napisać list-odpowiedź na ofertę pracy (C)
          position of)
  Writing                                   Poziom ponadpodstawowy
 (a letter of                                 - zrozumieć szczegółowo teksty ogłoszeń (C);
 application)                                 - zrozumieć szczegółowo list-odpowiedź na ofertę pracy (C);
                                        - samodzielnie napisać list-odpowiedź na ofertę pracy (C)

Realizowanie     Uwzględnianie realiów życia   -  wydarzenia w przeszłości ucznia;
wytycznych      codziennego ucznia i rozwój   -  przeszłość zawodowa dziadków ucznia;
 Podstawy         indywidualny       -  sposoby komunikowania się ze znajomymi, rodziną itp.;
programowej                      -  życiorys ucznia;
                           -  święta i dni wolne od pracy w Polsce;
                           -  podejmowanie inicjatyw – działania ucznia na rzecz ochrony środowiska

            Interdyscyplinarność     - technologie telekomunikacyjne (fizyka, informatyka);
                           - sposoby ochrony środowiska (biologia, geografia)

            Rozwijanie kompetencji     -  sławni aktorzy amerykańscy i ich droga do kariery;
             interkulturowej       -  życiorys w języku angielskim;
                           -  oferty pracy;
                           -  święta i dni wolne od pracy w Wielkiej Brytanii i w Polsce
                                                                                  20
                                Moduł 3 – All in a day’s work

Realizowanie  Rozwijanie samodzielności   1.  Trening strategii:
wytycznych                     a) słownictwo:
 Podstawy                       - odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. improve, conserve);
programowej                       - zapamiętywanie całych wyrażeń i zwrotów (np. set realistic goals, dial a number);
  – c.d.                        - definiowanie (np. trading – the activity of buying and selling);
                            - słowa często mylone (np. work – job, earn – win);
                            - podawanie synonimów (np. tend – care for);
                            - budowanie przymiotników złożonych (np. strong-willed, grey-haired);
                          b) pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list-odpowiedź na ofertę
                            pracy;
                        2.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference
                          Section Module 3 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar Book Module 3 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        3.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect Module 3 (w Zeszycie
                          ćwiczeń);
                        4.  Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w sekcjach Self-Check 3 (w Podręczniku ucznia) oraz
                          English in Use 3 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        5.  Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę fragmentu powieści Charlesa Dickensa
                          A Christmas Carol;
                        6.  Możliwość samodzielnego wykonania zadań w sekcjach Fame oraz Part-time Jobs (w Portfolio językowym)

        Posługiwanie się technologią  - znajdujemy w internecie informacje na temat sławnych aktorów i ich drogi do kariery
        informacyjno-komunikacyjną

          Edukacja medialna     - współczesne formy komunikacji i zdobywania informacji
                                                                                  21
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                        UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                     Moduł 4 – Relaxation

  Unit 16    - przymiotniki opisujące          –        Poziom podstawowy
Colour therapy   samopoczucie                        - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jak wpływają na niego kolory (np. Red makes
          (np. annoyed, calm,                     me feel irritable.) (B);
          irritable, cheerful);                   - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jak czuje się w różnych sytuacjach
         - kolory (np. dull yellow,                   (np. A: How do you feel when you can’t go to sleep? B: I feel tired and fed up.) (B);
          light brown, deep red,                   - zrozumieć ogólnie tekst o wpływie kolorów na samopoczucie i odpowiedzieć na pytania (C);
          pale grey);                        - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela powiedzieć, na jaki kolor pomalowałby swój
         - idiomy zawierające kolory                  wymarzony dom i dlaczego (np. In my ideal house, the bedroom walls would be blue to help
          (np. see red, feeling blue)                 me study.) (B)

                                       Poziom ponadpodstawowy
                                       - zrozumieć szczegółowo tekst o wpływie kolorów na samopoczucie (C);
                                       - na podstawie tekstu samodzielnie powiedzieć, na jaki kolor pomalowałby swój wymarzony dom
                                        i dlaczego (np. In my ideal house, the bedroom walls would be blue to help me study.) (B);
                                       - napisać ulotkę informacyjną na temat kolorów w domu (C)

 Unit 17    - słownictwo związane      - zasady stosowania czasów  Poziom podstawowy
Healthy living   ze zdrowiem           i struktur przyszłych:   - na podstawie podanych informacji opowiedzieć o swoich dobrych i złych nawykach
          (np. tip-top condition,     Future Simple,        związanych ze dietą, ruchem fizycznym itp. (np. I exercise quite regularly but I also eat a lot
          balanced diet,         Future Continuous,      of junk food.) (B);
          nutritious food,        Future Perfect       - zrozumieć ogólnie tekst o tygodniu zdrowia i odpowiedzieć na pytania (C);
          health concerns)        i be going to       - wstawić w zdaniach słownictwo związane ze zdrowiem (B);
                                       - wstawić w zdaniach will lub be going to (B);
                                       - wstawić w zdaniach czasowniki w czasie Future Continuous lub Future Perfect (B);
                                       - powiedzieć, co będzie robić o różnych godzinach w następną sobotę, niedzielę itp. (np. Next
                                        Saturday at 7 I’ll be doing my homework.) (C)

                                       Poziom ponadpodstawowy
                                       - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o tygodniu zdrowia (C)
                                                                                      22
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                          UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                       Moduł 4 – Relaxation

   Unit 18   - przymiotniki opisujące           –        Poziom podstawowy
Letting off steam  aktywności (np. calming,                  - na podstawie podanych informacji powiedzieć, które sposoby na stres są dla niego skuteczne
          refreshing, relaxing);                    (np. I think playing a team sport is a good way to let off steam. It’s really energetic and helps
         - sposoby na stres                       you forget your stress.) (B);
          (np. hot bath,                       - zrozumieć ogólnie dialog na temat stresu i odpowiedzieć na pytania (C);
          yoga, aerobics)                       - na podstawie przykładu z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o przyczynie stresu; udzielić
                                         rady koledze (np. A: What’s the matter? B: I’m stressed out by my exams. A: You have to relax.
                                         Why don’t you come and play basketball with me and my friends?...) (C)

                                        Poziom ponadpodstawowy
                                        - zrozumieć szczegółowo dialog na temat stresu (C);
                                        - na podstawie przykładu samodzielnie rozmawiać z kolegą o przyczynie stresu; udzielić rady
                                         koledze (np. A: What’s the matter? B: I’m stressed out by my exams. A: You have to relax.
                                         Why don’t you come and play basketball with me and my friends?...) (C)

  Unit 19    - stresujące sytuacje     - zasady tworzenia zdań    Poziom podstawowy
  A word     (np. falling out with     czasowych (np. I’ll call   - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakie sytuacje są dla niego najbardziej stresujące
  of advice    somebody, being bullied,    you before I leave.)      (np. I think family problems are the most stressful.) (B);
          peer pressure);                       - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o przyczynie
         - sposoby na stres                       swojego stresu; udzielić rady koledze (np. A: I’m finding it difficult to sleep. B: Why don’t you
          (np. join a club,                       relax before you go to bed?) (B);
          confide in somebody,                    - zrozumieć ogólnie e-mail zawierający porady dotyczące stresu i odpowiedzieć na pytania (C);
          relax);                           - wstawić w zdaniach odpowiednie przyimki z czasownikiem break (B);
         - czasownik break                       - wstawić w zdaniach słownictwo związane z stresem (B);
          z różnymi przyimkami                    - wstawić w zdaniach czasowych czasowniki w odpowiednim czasie (B);
          (np. break out, break off,                 - uzupełnić dialog o problemie nastolatków podanymi zwrotami (B);
          break up)                          - z pomocą nauczyciela napisać e-mail, w którym udzieli rady osobie przeżywającej stres (C)

                                        Poziom ponadpodstawowy
                                        - na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o przyczynie swojego
                                         stresu; udzielić rady koledze (np. A: I’m finding it difficult to sleep. B: Why don’t you relax
                                         before you go to bed?) (B);
                                        - zrozumieć szczegółowo e-mail zawierający porady dotyczące stresu (C);
                                        - samodzielnie napisać e-mail, w którym udzieli rady osobie przeżywającej stres (C)                                                                                        23
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                      UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo       Materiał gramatyczny
                                     Moduł 4 – Relaxation

Think Green 20 - słownictwo opisujące las   - zasady tworzenia     Poziom podstawowy
         (np. rustling leaves,      czasowników        - zrozumieć ogólnie tekst o zasadach zachowania w lesie i odpowiedzieć na pytania (C);
         tree trunks, twisted roots)   od przymiotników     - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela opowiedzieć o zasadach zachowania w lesie (C);
                         i rzeczowników      - wstawić w zdaniach słownictwo związane z lasem (B)
                         (np. sure – ensure,
                         length – lengthen)    Poziom ponadpodstawowy
                                      - zrozumieć szczegółowo tekst o zasadach zachowania w lesie (C);
                                      - na podstawie tekstu samodzielnie opowiedzieć o zasadach zachowania w lesie (C)

Culture Corner - słownictwo opisujące            –       Poziom podstawowy
    4     atrakcje parku wodnego                  - zrozumieć ogólnie reklamę parku wodnego i odpowiedzieć na pytania (C);
 Fun Day Out   (np. giant ride,                     - z pomocą nauczyciela wypisać swoje negatywnie cechy (np. I’m no good at sport.) (C);
         swirling water,                     - zrozumieć ogólnie tekst o samoocenie i odpowiedzieć na pytania (C);
Curricular Cuts  waterfalls);                       - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela powiedzieć, w jaki sposób można podnieść swoją
    4    - słownictwo związane                    samoocenę (C)
  PSHE     z własną oceną siebie
         (np. self-esteem,                    Poziom ponadpodstawowy
         respect yourself,                    - zrozumieć szczegółowo reklamę parku wodnego (C);
         accept yourself)                     - opowiedzieć o atrakcjach parku wodnego, w którym był (C);
                                      - wyrazić swoją opinię na temat ważności pozytywnej samooceny (C);
                                      - samodzielnie wypisać swoje negatywne cechy (np. I’m no good at sport.) (C);
                                      - zrozumieć szczegółowo tekst o samoocenie (C);
                                      - na podstawie tekstu samodzielnie powiedzieć, w jaki sposób można podnieść swoją
                                       samoocenę (C)
                                                                                 24
  Części                 UCZEŃ ZNA (A)
                                                          UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika         Słownictwo       Materiał gramatyczny
                                       Moduł 4 – Relaxation

Zeszyt ćwiczeń:   - problemy nastolatków           –        Poziom podstawowy
           (np. tell lies to parents,                 - zrozumieć ogólnie teksty ogłoszeń i listów i odpowiedzieć na pytania (C);
  Reading      put on weight,                       - zrozumieć ogólnie list z prośbą o radę oraz odpowiedź na ten list i odpowiedzieć na pytania (C);
  Practice     fail an exam)                       - z pomocą nauczyciela napisać e-mail, w którym udzieli rady (C)

   Writing                                   Poziom ponadpodstawowy
(an e-mail giving                                - zrozumieć szczegółowo teksty ogłoszeń i listów (C);
   advice)                                   - zrozumieć szczegółowo list z prośbą o radę oraz odpowiedź na ten list (C);
                                         - samodzielnie napisać e-mail, w którym udzieli rady (C)

 Realizowanie     Uwzględnianie realiów życia   -  wpływ kolorów na ucznia;
 wytycznych      codziennego ucznia i rozwój   -  dobre i złe nawyki ucznia związane z dietą, ruchem fizycznym;
  Podstawy          indywidualny       -  stres w życiu ucznia;
 programowej                      -  opinia ucznia na temat ważności pozytywnej samooceny;
                            -  parki wodne w Polsce;
                            -  rozwój odpowiedzialności – dobre i złe nawyki związane z dietą, ruchem fizycznym;
                            -  rozwój poczucia własnej wartości – pozytywna samoocena

              Interdyscyplinarność     - kolory i ich wpływ na człowieka (plastyka, sztuka);
                            - zdrowy tryb życia (biologia, wychowanie fizyczne);
                            - las, fauna i flora w lesie, zasady zachowania w lesie (biologia, geografia)

             Rozwijanie kompetencji    - park wodny Six Flags White Water Park w Atlancie i parki wodne w Polsce
               interkulturowej
                                                                                       25
                                  Moduł 4 – Relaxation

Realizowanie  Rozwijanie samodzielności   1.  Trening strategii:
wytycznych                     a) słownictwo:
 Podstawy                       - odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. associate, healing);
programowej                       - zapamiętywanie całych wyrażeń i zwrotów (np. morning mist, ant hill);
  – c.d.                        - definiowanie (np. pale – as white as a sheet);
                            - słowa często mylone (np. shadow – shade);
                            - budowanie czasowników od podanych rzeczowników oraz przymiotników za pomocą przedrostków
                               i przyrostków (np. sure – ensure, length – lengthen);
                          b) słuchanie – opis strategii, jak czytać tekst, by odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru;
                          c) pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać e-mail, w którym udzieli rady
                        2.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference
                          Section Module 4 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar Book Module 4 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        3.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect Module 4 (w Zeszycie
                          ćwiczeń);
                        4.  Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w sekcjach Self-Check 4 (w Podręczniku ucznia) oraz
                          English in Use 4 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        5.  Możliwość samodzielnego wykonania zadań w sekcjach Stress-free oraz Our Environment (w Portfolio językowym)

        Posługiwanie się technologią  - znajdujemy w internecie informacje na temat lasów w naszym regionie
        informacyjno-komunikacyjną

          Edukacja zdrowotna     - dobre i złe nawyki związane z dietą, ruchem fizycznym;
                        - ochrona środowiska naturalnego: lasów i ich fauny i flory

             Projekt        - tworzymy folder pt. „Lasy w naszym regionie”
                                                                                  26
 Części                UCZEŃ ZNA (A)
                                                           UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
podręcznika        Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                         Moduł 5 – Spending

  Unit 21    - słownictwo związane     - zasady tworzenia        Poziom podstawowy
 I’m broke!     z pieniądzem (np. owe,     czasowników           - opowiedzieć o pieniądzach, jednostce monetarnej w Polsce, w Europie (C);
          spend, waste, afford,     i przymiotników         - powiedzieć, na co wydaje pieniądze na wakacjach (C);
          currency)           z przedrostkami         - wstawić/ wybrać w zdaniach słownictwo związane z pieniądzem (B);
                          under i over          - zrozumieć ogólnie teksty o wydawaniu pieniędzy na wakacjach i odpowiedzieć na pytania (C)
                          (np. charge – overcharge)
                                          Poziom ponadpodstawowy
                                          - zrozumieć szczegółowo teksty o wydawaniu pieniędzy na wakacjach (C);
                                          - na podstawie tekstu rozmawiać z kolegą o tym, jak należało się zachować, by nie stracić
                                           wszystkich pieniędzy na wakacjach (np. A: I was homesick, so I wasted a fortune
                                           on international call cards. B: You could have tried to get to know your group better.) (C);
                                          - napisać artykuł na temat odpowiedniego zarządzania budżetem wakacyjnym (C)

 Unit 22     - artykuły spożywcze      - zasady tworzenia strony     Poziom podstawowy
Art fit to eat!   (np. beef, beans, salmon);   biernej;            - zrozumieć ogólnie tekst o zwyczaju wykrawania owoców w Tajlandii i odpowiedzieć
         - sposoby gotowania      - rzeczowniki policzalne      na pytania (C);
          (np. steam, fry, grill)    i niepoliczalne;        - wstawić w zdaniach czasowniki w stronie biernej (B);
                         - określniki a little, a few,   - wstawić/ wybrać w zdaniach odpowiednie określniki (B);
                          some, any itp.         - na podstawie podanych informacji zaproponować koledze coś do jedzenia, picia;
                                           odpowiedzieć na propozycję kolegi (np. A: Would you like some potatoes? B: Yes, I’d like
                                           a few. Thank you.) (C);
                                          - z pomocą nauczyciela napisać przepis na typowe polskie danie (C)

                                          Poziom ponadpodstawowy
                                          - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o zwyczaju wykrawania owoców w Tajlandii (C);
                                          - samodzielnie napisać przepis na typowe polskie danie (C)
                                                                                        27
 Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                        UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                       Moduł 5 – Spending

  Unit 23    - rodzaje sklepów i towary         –         Poziom podstawowy
Retail therapy   w sklepach (np. chemist’s:                  - na podstawie podanych informacji powiedzieć, w jakich sklepach można kupić różne towary
          medicine; shoe shop:                      (np. You can buy a magazine at a newsagent’s.) (B);
          trainers; newsagent’s:                    - zrozumieć ogólnie dialog w sklepie i odpowiedzieć na pytania (C);
          magazine);                          - na podstawie podanego dialogu z pomocą nauczyciela kupić coś (poprosić o kolor, rozmiar,
         - czasownik pay                         zapytać o cenę itp.) (C);
          z różnymi przyimkami                     - na podstawie podanych informacji sprawić koledze komplement, odpowiedzieć na komplement
          (np. pay back, pay off,                    kolegi (np. A: That’s a nice T-shirt! B: Thank you. Do you really think so?) (B);
          pay out)                           - wstawić/ wybrać w zdaniach odpowiednie przyimki z czasownikiem pay (B);
                                        - na podstawie podanych informacji wraz z kolegą zdecydować, jaki prezent kupić innemu
                                         koledze na urodziny (C)

                                        Poziom ponadpodstawowy
                                        - zrozumieć szczegółowo dialog w sklepie (C);
                                        - na podstawie podanego dialogu samodzielnie kupić coś (poprosić o kolor, rozmiar, zapytać
                                         o cenę itp.) (C)

  Unit 24    - działy w sklepie i towary   - kolejność przymiotników   Poziom podstawowy
Super presents   w nich (np. menswear:      w zdaniu (np. a black    - na podstawie podanych informacji powiedzieć, w jakich działach sklepu można kupić różne
          silk ties; toys: plastic ball;  leather wallet)        towary (np. You can buy silk ties in the menswear department.) (B);
          footwear: leather shoes);                  - z pomocą nauczyciela opisać różne przedmioty, stosując przymiotniki w odpowiedniej
         - materiały (np. plastic,                    kolejności (np. It’s a small, old, wooden chestboard.) (B);
          leather, cotton);                      - zrozumieć ogólnie treść listu-podziękowania i odpowiedzieć na pytania (C);
         - kształty (np. square, oval,                 - z pomocą nauczyciela napisać list-podziękowanie (C);
          round);                           - zrozumieć ogólnie krótkie ogłoszenia i reklamy dotyczące sprzedaży i odpowiedzieć
         - wzory (np. checked, floral,                  na pytania (C)
          striped);
         - rozmiary (np. large, small,                 Poziom ponadpodstawowy
          medium)                           - samodzielnie opisać różne przedmioty, stosując przymiotniki w odpowiedniej kolejności
                                         (np. It’s a small, old, wooden chestboard.) (B);
                                        - zrozumieć szczegółowo treść listu-podziękowania (C);
                                        - samodzielnie napisać list-podziękowanie (C);
                                        - zrozumieć szczegółowo krótkie ogłoszenia i reklamy dotyczące sprzedaży (C)                                                                                     28
  Części              UCZEŃ ZNA (A)
                                                    UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika      Słownictwo      Materiał gramatyczny
                                   Moduł 5 – Spending

Think Green 25 - słownictwo związane    - stopniowanie przymiotnika Poziom podstawowy
         z ekologicznymi                    - zrozumieć ogólnie tekst o oznaczeniach produktów ekologicznych i odpowiedzieć
         produktami                        na pytania (C);
         (np. environmentally                  - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela opowiedzieć o oznaczeniach produktów
         friendly, eco-labels)                  ekologicznych (C)
                                    - wstawić w zdaniach przymiotniki w odpowiedniej formie (B);
                                    - wstawić w zdaniach słownictwo związane ze sprzedażą i zakupami (B)

                                     Poziom ponadpodstawowy
                                     - zrozumieć szczegółowo tekst o oznaczenia produktów ekologicznych (C);
                                     - na podstawie tekstu samodzielnie opowiedzieć o oznaczeniach produktów ekologicznych (C)

Culture Corner - słownictwo związane           –        Poziom podstawowy
    5     z komplementowaniem                  - zrozumieć ogólnie tekst o prawieniu komplementów w Wielkiej Brytanii i odpowiedzieć
   With     (np. pay a compliment,                  na pytania (C);
 compliments   flattery, appearance);                 - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela opowiedzieć o zwyczaju prawienia komplementów
        - język reklam                       w Wielkiej Brytanii (C);
Curricular Cuts  (np. good judgment,                  - zrozumieć ogólnie tekst o technikach marketingowych w reklamach i odpowiedzieć
    5     consumer, remarkable)                  na pytania (C)
 Media Studies
                                     Poziom ponadpodstawowy
                                     - zrozumieć szczegółowo tekst o prawieniu komplementów w Wielkiej Brytanii (C);
                                     - na podstawie tekstu samodzielnie opowiedzieć o zwyczaju prawienia komplementów
                                      w Wielkiej Brytanii (C);
                                     - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o technikach marketingowych w reklamach (C)
                                                                                29
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                       UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                      Moduł 5 – Spending

Zeszyt ćwiczeń:  - sposoby wyrażania             –        Poziom podstawowy
          podziękowania                       - zrozumieć ogólnie recenzje płyt CD i odpowiedzieć na pytania (C);
  Reading     (np. thanks a million,                  - zrozumieć ogólnie list-podziękowanie i odpowiedzieć na pytania (C);
  Practice     a big thanks,                       - z pomocą nauczyciela napisać list-podziękowanie (C)
          special thanks)
  Writing                                  Poziom ponadpodstawowy
 (a thank you                                 - zrozumieć szczegółowo recenzje płyt CD (C);
   letter)                                 - zrozumieć szczegółowo list-podziękowanie (C);
                                       - samodzielnie napisać list-podziękowanie (C)

Realizowanie     Uwzględnianie realiów życia   -  pieniądze w Polsce;
wytycznych      codziennego ucznia i rozwój   -  wakacyjne wydatki ucznia;
 Podstawy         indywidualny       -  typowe polskie dania;
programowej                      -  prawienie komplementów w Wielkiej Brytanii i Polsce;
                           -  rozwój kultury osobistej – prawienie komplementów, wyrażanie podziękowania

             Interdyscyplinarność     - oznaczenia produktów ekologicznych (biologia)

            Rozwijanie kompetencji     - zwyczaj wykrawania owoców w Tajlandii;
             interkulturowej       - prawienie komplementów w Wielkiej Brytanii i Polsce
                                                                           30
                                Moduł 5 – Spending

Realizowanie  Rozwijanie samodzielności  1.  Trening strategii:
wytycznych                   a) słownictwo:
 Podstawy                     - odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. carve, dream destination);
programowej                     - zapamiętywanie całych wyrażeń i zwrotów (np. meet the criteria, control a habit);
  – c.d.                      - słowa często mylone (np. charge – cost);
                          - budowanie czasowników i przymiotników z przedrostkiem under i over (np. charge – overcharge,
                             developed – underdeveloped);
                          - grupowanie wyrazów (np. fruit: oranges, pineapples; fish: salmon, trout);
                        b) pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list-podziękowanie;
                      2.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference
                        Section Module 5 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar Book Module 5 (w Zeszycie ćwiczeń);
                      3.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect Module 5 (w Zeszycie
                        ćwiczeń);
                      4.  Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w sekcjach Self-Check 5 (w Podręczniku ucznia) oraz
                        English in Use 5 (w Zeszycie ćwiczeń);
                      5.  Możliwość samodzielnego wykonania zadań w sekcjach Complaints oraz Shopping Time (w Portfolio językowym)

         Edukacja medialna    - techniki marketingowe w reklamach

            Projekt       - projektujemy reklamę ulubionego sklepu lub produktu (wymyślamy hasło, ilustrację itp.)
                                                                             31
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                         UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                      Moduł 6 – Ages & Stages

  Unit 26    - członkowie rodziny      - zasady tworzenia       Poziom podstawowy
 Milestones    (np. parents, siblings);    rzeczowników za pomocą    - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakie wydarzenia towarzyszą człowiekowi
         - osoby w różnym wieku      przyrostków          na różnych etapach życia (np. A person usually gets engaged when he/ she is an adult.) (B);
          (np. infant, toddler,      (np. honest – honesty,    - zrozumieć ogólnie tekst o zwyczajach związanych z fazami życia w różnych kulturach
          teenager, adult, elderly);   friend – friendship)      i odpowiedzieć na pytania (C);
         - etapy życia (np. take one’s                 - wstawić w zdaniach słownictwo związane z etapami życia (B);
          first steps, go to school,                  - z pomocą nauczyciela opowiedzieć o zwyczajach związanych z fazami życia w Polsce (C)
          get a job, get engaged)
                                        Poziom ponadpodstawowy
                                        - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o zwyczajach związanych z fazami życia
                                         w różnych kulturach (C);
                                        - samodzielnie opowiedzieć i napisać o zwyczajach związanych z fazami życia w Polsce (C)

  Unit 27    - cechy charakteru       - czasowniki modalne      Poziom podstawowy
The generation   (np. conservative,       must, have to, should    - na podstawie podanych informacji opowiedzieć o relacjach w swojej rodzinie (np. My parents
   gap      easy-going, strict);      wyrażające powinność;     and I are really close. They respect my needs...) (C);
         - słownictwo opisujące      may, can – pozwolenie,    - zrozumieć ogólnie tekst o konflikcie pokoleń i odpowiedzieć na pytania (C);
          problemy rodzinne        przypuszczenie; must,    - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela opowiedzieć o konflikcie pokoleń i sposobach
          (np. have arguments,      can’t – pewność        rozwiązania go (C);
          care for somebody,                      - wybrać w zdaniach odpowiedni czasownik modalny (B);
          tell somebody off)                      - z pomocą nauczyciela sparafrazować podane zdania, stosując czasowniki modalne (B);
                                        - wstawić w zdaniach słownictwo związane z problemami rodzinnymi (B);
                                        - z pomocą nauczyciela opisać ilustrację wyrażając pewność/ przypuszczenie, stosując
                                         czasowniki modalne (np. Tom must be tired. Ann may have a headache.) (B)

                                        Poziom ponadpodstawowy
                                        - zrozumieć szczegółowo tekst o konflikcie pokoleń (C);
                                        - na podstawie tekstu samodzielnie opowiedzieć o konflikcie pokoleń i sposobach rozwiązania
                                         go (C);
                                        - samodzielnie sparafrazować podane zdania, stosując czasowniki modalne (B);
                                        - wyrazić swoją opinię na temat konfliktu pokoleń (C);
                                        - samodzielnie opisać ilustrację wyrażając pewność/ przypuszczenie, stosując czasowniki
                                         modalne (np. Tom must be tired. Ann may have a headache.) (B)
                                                                                      32
 Części              UCZEŃ ZNA (A)
                                                  UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
podręcznika      Słownictwo      Materiał gramatyczny
                                Moduł 6 – Ages & Stages

 Unit 28   - słownictwo opisujące         –       Poziom podstawowy
Hey, good-   wygląd zewnętrzny                 - na podstawie podanych informacji opisać postacie na ilustracji (np. Jim has got curly hair and
 looking!    (np. hair: spiky;                  a broad smile.) (B);
        ears: pointed;                   - opisać siebie i członków swojej rodziny (np. I’m tall and slim with short curly hair.) (C);
        face: round);                   - zrozumieć ogólnie dialog o wyglądzie odpowiedzieć na pytania (C);
       - idiomy ze słowem face               - wstawić w zdaniach odpowiedni przyimek z czasownikiem go (B);
        (np. make a face,                 - wstawić w zdaniach idiomy ze słowem face (B);
        long face);                    - wyrazić negatywną opinię o swoim wyglądzie; odpowiedzieć na taką opinię kolegi
       - czasownik go                     (np. A: My chin is so pointed! B: Don’t be silly – your chin is absolutely fine.) (C)
        z różnymi przyimkami
        (np. go away, go under,              Poziom ponadpodstawowy
        go down)                      - zrozumieć szczegółowo dialog o wyglądzie odpowiedzieć na pytania (C);
                                  - napisać e-mail do kolegi, który narzeka na swój wygląd, zapewniając go o dobrym
                                   wyglądzie (C)

 Unit 29   - rodzaje listów            –       Poziom podstawowy
 Messages    i wiadomości                    - przeczytać krótkie wiadomości i na podstawie podanych informacji powiedzieć, w jakim celu
        (np. e-mail, card,                  zostały napisane (C);
        text message);                   - zrozumieć ogólnie teksty listów i wiadomości oraz odpowiedzieć na pytania (C);
       - cele wiadomości                  - na podstawie podanych informacji zaprosić kolegę np. na swoje przyjęcie urodzinowe,
        (np. to congratulate,                odpowiedzieć na zaproszenie kolegi (np. A: If you are free on 12 May, would you like to come
        to thank, to express                 to my birthday party? B: Sure! That would be really nice!) (B);
        sympathy)                     - z pomocą nauczyciela napisać list-podziękowanie za przyjęcie, na które zaprosił go kolega;
                                   odpowiedzieć na list-podziękowanie od kolegi (C)

                                  Poziom ponadpodstawowy
                                  - zrozumieć szczegółowo teksty listów i wiadomości (C);
                                  - samodzielnie napisać list-podziękowanie za przyjęcie, na które zaprosił go kolega;
                                   odpowiedzieć na list-podziękowanie od kolegi (C)
                                                                                33
  Części                UCZEŃ ZNA (A)
                                                          UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika        Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                      Moduł 6 – Ages & Stages

Think Green 30 - rodzaje domów          - zasady tworzenia zdań     Poziom podstawowy
         (np. cottage, hall of       celowych (np. We can buy   - na podstawie podanych informacji opisać domy na ilustracji (np. You can find a balcony in the
         residence, houseboat);       energy efficient appliances   villa.) (B);
        - elementy domu (np. attic,     so that we can save      - wstawić w zdaniach przymiotniki opisujące domy (B);
         terrace, fireplace);        energy.)           - opisać swój dom (C);
        - przymiotniki opisujące                      - na podstawie podanych informacji opisać swój wymarzony dom (np. I’d like to live in a cottage
         domy (np. cosy, bright,                      because it would be very cosy.) (C);
         dark, impersonal)                        - zrozumieć ogólnie tekst o ekologicznym projekcie budowlanym w Wiedniu i odpowiedzieć
                                          na pytania (C);
                                         - z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania celowe (B)

                                         Poziom ponadpodstawowy
                                         - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o ekologicznym projekcie budowlanym
                                          w Wiedniu (C)

Culture Corner - słownictwo związane              –         Poziom podstawowy
    6     z ceremonią zakończenia                     - zrozumieć ogólnie tekst o ceremonii zakończenia studiów w Wielkiej Brytanii i odpowiedzieć
 Special Days   studiów (np. procession                      na pytania (C);
         of academics, anthem,                      - zrozumieć ogólnie tekst o zmianach w życiu (np. przeprowadzka) i odpowiedzieć
Curricular Cuts  graduation cap);                         na pytania (C);
    6    - słownictwo związane                       - z pomocą nauczyciela opowiedzieć o zmianie w swoim życiu, uczuciach jej towarzyszących
  PSHE     ze zmianami w życiu                        itp. (C)
         (np. inevitable part of life,
         go with the flow, resist                    Poziom ponadpodstawowy
         change)                             - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o ceremonii zakończenia studiów w Wielkiej
                                          Brytanii (C);
                                         - zrozumieć szczegółowo tekst o zmianach w życiu (np. przeprowadzka) (C);
                                         - samodzielnie opowiedzieć o zmianie w swoim życiu, uczuciach jej towarzyszących itp. (C)
                                                                                      34
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                        UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                     Moduł 6 – Ages & Stages

Zeszyt ćwiczeń:  - skróty stosowane             –        Poziom podstawowy
          w krótkich wiadomościach                 - zrozumieć ogólnie tekst o ekologicznym budownictwie i odpowiedzieć na pytania (C);
  Reading     (np. CU – see you,                    - zrozumieć ogólnie krótkie wiadomości i odpowiedzieć na pytania (C);
  Practice     PLS – please,                       - z pomocą nauczyciela napisać odpowiedzi na podane wiadomości-zaproszenia (C)
          TDY – today)
  Writing
                                       Poziom ponadpodstawowy
 (messages)
                                       - zrozumieć szczegółowo tekst o ekologicznym budownictwie (C);
                                       - zrozumieć szczegółowo krótkie wiadomości (C);
                                       - samodzielnie napisać odpowiedzi na podane wiadomości-zaproszenia (C)

Realizowanie     Uwzględnianie realiów życia   -  relacje w rodzinie ucznia;
wytycznych      codziennego ucznia i rozwój   -  opinia ucznia na temat konfliktu pokoleń;
 Podstawy         indywidualny       -  wygląd zewnętrzny ucznia i członków jego rodziny;
programowej                      -  dom/ mieszkanie ucznia;
                           -  wymarzony dom ucznia;
                           -  ceremonia zakończenia studiów w Polsce;
                           -  zmiany w życiu ucznia;
                           -  docenianie wartości rodziny; rozwój szacunku dla członków rodziny

            Interdyscyplinarność     - ekologiczne budownictwo (biologia, geografia)

            Rozwijanie kompetencji     - zwyczaje związane z fazami życia w różnych kulturach;
             interkulturowej       - ceremonia zakończenia studiów w Wielkiej Brytanii i w Polsce
                                                                                   35
                                 Moduł 6 – Ages & Stages

Realizowanie  Rozwijanie samodzielności   1.  Trening strategii:
wytycznych                     a) słownictwo:
 Podstawy                       - odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. fertility, blindfolded);
programowej                       - zapamiętywanie całych wyrażeń i zwrotów (np. moon’s cycles, baby shower);
  – c.d.                        - definiowanie (np. discreet – never embarrasses anyone);
                            - słowa często mylone (np. old – elderly, habit – tradition);
                            - budowanie rzeczowników za pomocą przyrostków (np. honest – honesty, friend – friendship);
                            - grupowanie wyrazów (np. hair: spiky; ears: pointed; face: round);
                            - podawanie antonimów (np. cosy – impersonal, bright – dark);
                          b) pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak odpisać na wiadomości-zaproszenia;
                        2.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference
                          Section Module 6 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar Book Module 6 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        3.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect Module 6 (w Zeszycie
                          ćwiczeń);
                        4.  Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w sekcjach Self-Check 6 (w Podręczniku ucznia) oraz
                          English in Use 6 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        5.  Możliwość samodzielnego wykonania zadań w sekcjach Generation Gap oraz Rules (w Portfolio językowym)

        Posługiwanie się technologią  - znajdujemy w internecie informacje na temat ceremonii ukończenia szkoły/ studiów na różnych uczelniach w Polsce
        informacyjno-komunikacyjną    i na świecie
                                                                                 36
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                      UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo       Materiał gramatyczny
                                     Moduł 7 – Travel

  Unit 31    - słownictwo opisujące           –       Poziom podstawowy
 Sunshine and   pogodę (np. breeze,                  - wstawić/ wybrać w zdaniach/ tekście słownictwo opisujące pogodę (B);
  showers     tornado, sunny spells,                 - na podstawie podanych informacji opowiedzieć o pogodzie w swoim kraju w różnych porach
          drizzle, heatwave,                    roku (np. Springs in my country are usually quite sunny but there are quite a few overcast days
          boiling hot)                       too...) (C);
                                     - zrozumieć ogólnie tekst o przewidywaniu pogody i odpowiedzieć na pytania (C);
                                     - z pomocą nauczyciela napisać e-mail do kolegi o pogodzie w swoim kraju i miejscowości (C)

                                     Poziom ponadpodstawowy
                                     - zrozumieć szczegółowo tekst o przewidywaniu pogody (C);
                                     - samodzielnie napisać e-mail do kolegi o pogodzie w swoim kraju i miejscowości (C)

  Unit 32   - sprzęt wakacyjny       - zasady tworzenia zdań  Poziom podstawowy
Holiday gadgets  (np. electronic insect     twierdzących i poleceń  - zrozumieć treść reklam i dopasować do nich sprzęt wakacyjny (C);
         repellent, digital camera,   w mowie zależnej     - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakie sprzęty zabiera ze sobą na wakacje
         hand-held fan);                      (np. I usually take a portable CD player on holiday because I like listening to music on the
        - czasowniki stosowane                   journeys.) (C);
         w mowie zależnej                    - zrozumieć ogólnie tekst o tym, co różne osoby zabierają na wakacje i odpowiedzieć
         (np. say, tell, promise,                 na pytania (C);
         order, suggest)                     - wstawić w zdaniach w mowie zależnej odpowiednie czasowniki (B);
                                     - zapisać polecenia w mowie zależnej (B);
                                     - z pomocą nauczyciela opisać różne sprzęty wakacyjne (C)

                                     Poziom ponadpodstawowy
                                     - zrozumieć szczegółowo tekst o tym, co różne osoby zabierają na wakacje (C);
                                     - samodzielnie opisać różne sprzęty wakacyjne (C)
                                                                                    37
  Części                UCZEŃ ZNA (A)
                                                        UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika        Słownictwo      Materiał gramatyczny
                                       Moduł 7 – Travel

   Unit 33    - choroby i urazy      - zasady tworzenia i użycia  Poziom podstawowy
 It really hurts   (np. twist one’s ankle,   tzw. causative have     - na podstawie podanych informacji opisać choroby i urazy postaci na ilustracji (B);
           have a bruise, a rash,                  - na podstawie podanych informacji powiedzieć, jak doszło do choroby/ urazu (np. A: How did
           get sunburnt)                       you twist your ankle? B: I slipped by the pool. It really hurts.) (B);
                                       - wstawić/ wybrać w zdaniach słownictwo związane z chorobami i urazami (B);
                                       - na podstawie podanych informacji zapytać kolegę o samopoczucie, odpowiedzieć na takie
                                        pytanie kolegi (np. A: I heard you weren’t feeling too well. Are you all right? B: Oh yes. I got
                                        sunstroke, but I’m fine now.) (B);
                                       - zrozumieć ogólnie dialog o urazie i odpowiedzieć na pytania (C);
                                       - na podstawie dialogu z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o problemie zdrowotnym/
                                        wypadku na wakacjach (C);
                                       - zapisać podane zdania, stosując causative have (B);
                                       - z pomocą nauczyciela napisać kartkę z wakacji o wypadku/ chorobie (C)
                                       Poziom ponadpodstawowy
                                       - zrozumieć szczegółowo dialog o urazie (C);
                                       - na podstawie dialogu samodzielnie rozmawiać z kolegą o problemie zdrowotnym/ wypadku
                                        na wakacjach (C);
                                       - samodzielnie napisać kartkę z wakacji o wypadku/ chorobie (C)

  Unit 34   - rodzaje wakacji       - zasady tworzenia      Poziom podstawowy
Taking your pick  (np. package holiday,     rzeczowników złożonych   - na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o ulubionym/ nielubianym rodzaju
          activity holiday,       (np. take-off, charter    wakacji (np. Package holidays really appeal to me because they are all-inclusive, so they are
          sightseeing tour);       flight)            totally stress-free.) (B);
         - słownictwo opisujące                    - zrozumieć ogólnie tekst o wczasach zorganizowanych i odpowiedzieć na pytania (C);
          wakacje (np. convenient,                  - wstawić w zdaniach słownictwo związane z wakacjami (B);
          good value for money,                   - połączyć zdania za pomocą łączników (np. Package holidays are popular. They are not ideal. –
          stress-free)                         Although package holidays are popular, they are not ideal.) (B);
                                       - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela opowiedzieć i napisać o zaletach
                                        i wadach wakacji pod namiotem (C);
                                       - zrozumieć krótkie ogłoszenia i wiadomości dotyczące podróży i odpowiedzieć na pytania (C)
                                       Poziom ponadpodstawowy
                                       - zrozumieć szczegółowo tekst o wczasach zorganizowanych (C);
                                       - na podstawie podanych informacji samodzielnie opowiedzieć i napisać o zaletach i wadach
                                        wakacji pod namiotem (C)

                                                                                      38
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                   UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo      Materiał gramatyczny
                                   Moduł 7 – Travel

Think Green 35 - rodzaje zwierząt            –       Poziom podstawowy
         (np. mammals, reptiles,               - przyporządkować podane gatunki zwierząt do ich typów (C);
         amphibians);                     - na podstawie podanych informacji mówić o przyczynach zagrożenia zwierząt (np. Polar bears
        - zagrożone gatunki                   are being hunted for their fur.) (B);
         zwierząt (np. polar bear,              - zrozumieć ogólnie tekst o górskich gorylach i odpowiedzieć na pytania (C);
         blue whale, bald eagle,               - wstawić w zdaniach odpowiednie przyimki z czasownikiem make (B);
         hooded seal);                    - wstawić w zdaniach słownictwo związane z ochroną zwierząt (B)
        - słownictwo związane
         z ochroną zwierząt                  Poziom ponadpodstawowy
         (np. endangered species,               - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o górskich gorylach (C)
         poachers);
        - czasownik make
         z różnymi przyimkami
         (np. make out, make up,
         make for)

Culture Corner - cechy krajobrazu            –       Poziom podstawowy
    7     (np. causeway, cave,                - zrozumieć ogólnie tekst o miejscach godnych zwiedzenia w Irlandii Północnej i odpowiedzieć
  Northern    waterfalls);                     na pytania (C);
  Ireland   - słownictwo związane                 - zrozumieć ogólnie tekst o powstawaniu chmur i odpowiedzieć na pytania (C)
         z chmurami (np. clouds,
Curricular Cuts  droplets, evaporate)                Poziom ponadpodstawowy
    7                               - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o miejscach godnych zwiedzenia w Irlandii
 Geography                               Północnej (C);
                                   - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o powstawaniu chmur (C)
                                                                               39
  Części                UCZEŃ ZNA (A)
                                                         UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika        Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                        Moduł 7 – Travel

Zeszyt ćwiczeń:  - łączniki stosowane            –        Poziom podstawowy
           w rozprawkach                       - zrozumieć ogólnie oferty wyjazdów wakacyjnych i odpowiedzieć na pytania (C);
  Reading      (np. on the other hand,                  - zrozumieć ogólnie wypracowanie o zaletach i wadach aktywnych wakacji i odpowiedzieć
  Practice     for this reason,                       na pytania (C);
           consequently)                       - z pomocą nauczyciela napisać wypracowanie o zaletach i wadach obozu wędrownego (C)
  Writing
(a for & against                                Poziom ponadpodstawowy
   essay)                                   - zrozumieć szczegółowo oferty wyjazdów wakacyjnych (C);
                                        - zrozumieć szczegółowo wypracowanie o zaletach i wadach aktywnych wakacji (C);
                                        - samodzielnie napisać wypracowanie o zaletach i wadach obozu wędrownego (C)

Realizowanie     Uwzględnianie realiów życia   -  klimat i pogoda w kraju ucznia;
wytycznych      codziennego ucznia i rozwój   -  sprzęt wakacyjny ucznia;
 Podstawy          indywidualny       -  ulubione wakacje ucznia;
programowej                      -  miejsca godne zwiedzenia w Polsce;
                            -  rozwój odpowiedzialności – zapobieganie wypadkom i urazom;
                            -  rozwój ciekawości poznawczej – miejsca godne zwiedzenia w Polsce i na świecie

             Interdyscyplinarność     -  opisywanie pogody (geografia);
                            -  choroby, dolegliwości, urazy (biologia);
                            -  wakacje, ich rodzaje, sprzęt wakacyjny (geografia);
                            -  zagrożone gatunki zwierząt (biologia);
                            -  miejsca godne zwiedzenia w Irlandii Północnej i w Polsce (geografia);
                            -  chmury i ich powstawanie (geografia)

            Rozwijanie kompetencji     - miejsca godne zwiedzenia w Irlandii Północnej i w Polsce
              interkulturowej
                                                                                    40
                                   Moduł 7 – Travel

Realizowanie  Rozwijanie samodzielności   1.  Trening strategii:
wytycznych                     a) słownictwo:
 Podstawy                       - odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. sunstroke, hay fever);
programowej                       - zapamiętywanie całych wyrażeń i zwrotów (np. last minute bargains);
  – c.d.                        - definiowanie (np. footsteps – marks made by feet);
                            - słowa często mylone (np. fog – mist);
                            - grupowanie wyrazów (np. wind: breeze, gale; sun: heatwave, sunny spells);
                          b) pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać wypracowanie o zaletach
                            i wadach jakiegoś zjawiska;
                        2.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference
                          Section Module 7 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar Book Module 7 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        3.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect Module 7 (w Zeszycie
                          ćwiczeń);
                        4.  Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w sekcjach Self-Check 7 (w Podręczniku ucznia) oraz
                          English in Use 7 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        5.  Możliwość samodzielnego wykonania zadań w sekcjach A City Tour oraz Local Customs (w Portfolio językowym)

        Posługiwanie się technologią  - projektujemy stronę internetową naszego regionu pokazującą miejsca warte zwiedzenia
        informacyjno-komunikacyjną

             Projekt        - projektujemy stronę internetową naszego regionu pokazującą miejsca warte zwiedzenia
                                                                                 41
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                          UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                       Moduł 8 – The Mind

  Unit 36    - słownictwo związane            –         Poziom podstawowy
 Brain power    z aktywnością umysłową                    - wstawić/ wybrać w zdaniach słownictwo związane z aktywnością umysłową (B);
          (np. brain, mind, sense,                   - zrozumieć ogólnie tekst o sztucznej inteligencji i odpowiedzieć na pytania (C);
          sensation, skill);                      - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela wyrazić swoją opinię na temat roli
         - słownictwo związane                       inteligentnych maszyn w przyszłości (np. It’s possible that intelligent machines will do all the
          z robotami, maszynami itp.                   housework in the future.) (B)
          (np. speech recognition,
          application, advances                     Poziom ponadpodstawowy
          in technology)                        - na podstawie podanych informacji wyjaśnić różnicę między pojęciami umysł (mind) i mózg
                                          (brain) (C);
                                         - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o sztucznej inteligencji (C);
                                         - na podstawie podanych informacji samodzielnie wyrazić swoją opinię na temat roli
                                          inteligentnych maszyn w przyszłości (np. It’s possible that intelligent machines will do all the
                                          housework in the future.) (B);
                                         - napisać krótki tekst na temat roli inteligentnych maszyn w przyszłości (C)

  Unit 37   - słownictwo związane      - zasady tworzenia        Poziom podstawowy
Memory matters  z pamięcią (np. store,      zdań warunkowych        - zrozumieć ogólnie tekst o ludzkiej pamięci i odpowiedzieć na pytania (C);
         make sense, visualise,      typu 1, 2 i 3;         - na podstawie tekstu z pomocą nauczyciela opowiedzieć o pamięci (C);
         short-term memory)       - konstrukcję I wish i if only  - wstawić w zdaniach warunkowych czasowniki w odpowiedniej formie (B);
                                         - na podstawie ilustracji z pomocą nauczyciela wyrazić życzenia, stosując strukturę I wish
                                          i zdania warunkowe (np. I wish I didn’t have so much work. If I didn’t have so much work,
                                          I would go out with my friends.) (B);
                                         - wypisać swoje życzenia, stosując konstrukcję I wish (C)

                                         Poziom ponadpodstawowy
                                         - na podstawie podtytułów w tekście opowiedzieć o działaniu pamięci (C);
                                         - zrozumieć szczegółowo tekst o ludzkiej pamięci (C);
                                         - na podstawie tekstu samodzielnie opowiedzieć o pamięci (C);
                                         - na podstawie ilustracji samodzielnie wyrazić życzenia, stosując strukturę I wish i zdania
                                          warunkowe (np. I wish I didn’t have so much work. If I didn’t have so much work, I would
                                          go out with my friends.) (B)
                                                                                        42
 Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                        UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                       Moduł 8 – The Mind

 Unit 38   - słownictwo związane      - zasady wyrażania        Poziom podstawowy
 Seeing is    z wyobraźnią          przypuszczenia         - wstawić w zdaniach słownictwo związane z wyobraźnią (B);
 believing    (np. fantasy, illusion,     i pewności za pomocą      - powiedzieć, czy kiedykolwiek fantazjuje i o czym (C);
         mirage, imagination);      may, can’t, must,       - zrozumieć ogólnie dialog o obrazie wywołującym złudzenie optyczne i odpowiedzieć
        - czasownik give         it seems;            na pytania (C);
         z różnymi przyimkami     - zasady tworzenia        - na podstawie dialogu z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o obrazach wywołujących
         (np. give off, give out,    rzeczowników           złudzenia optyczne (C);
         give away)           od czasowników         - na podstawie ilustracji i podanych informacji wyrazić pewność, przypuszczenie za pomocą
                         za pomocą przyrostków      czasowników modalnych (np. The girl in picture A must be feeling lonely. She can’t be
                         (np. act – action)        happy.) (B);
                                        - wstawić w zdaniach odpowiednie przyimki z czasownikiem give (B)

                                        Poziom ponadpodstawowy
                                        - zrozumieć szczegółowo dialog o obrazie wywołującym złudzenie optyczne (C);
                                        - na podstawie dialogu samodzielnie rozmawiać z kolegą o obrazach wywołujących złudzenia
                                         optyczne (C)

  Unit 39   - słownictwo związane      - łączniki stosowane       Poziom podstawowy
  It was    ze snami (np. sweet       w opowiadaniach        - wstawić w zdaniach słownictwo związane ze snami oraz czasowniki oznaczające dźwięki (B);
a nightmare!   dreams, have a nightmare,    (np. as soon as, suddenly,   - zrozumieć ogólnie opowiadanie o koszmarnym śnie i odpowiedzieć na pytania (C);
         like a dream);         while, then)          - połączyć ze sobą zdania za pomocą łączników (np. I was having lunch. I saw a large insect
        - czasowniki oznaczające                      in my soup. – I was having lunch when I saw a large insect in my soup.) (B);
         dźwięki (np. creak, rustle,                  - na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać opowiadanie o koszmarnym
         howl, scream, sigh)                       śnie (C)

                                        Poziom ponadpodstawowy
                                        - zrozumieć szczegółowo opowiadanie o koszmarnym śnie (C);
                                        - na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać opowiadanie o koszmarnym śnie (C)
                                                                                    43
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                     UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo       Materiał gramatyczny
                                    Moduł 8 – The Mind

Think Green 40 - czasowniki oznaczające         –        Poziom podstawowy
         dźwięki                         - na podstawie podanych informacji opowiedzieć o dźwiękach, które można usłyszeć w miejscu
         (np. car horns beep,                   zamieszkania (C);
         clock ticks, waves splash,               - wstawić w zdaniach słownictwo związane dźwiękami i hałasem (B);
         dog barks)                       - zrozumieć ogólnie teksty o tzw. zanieczyszczeniu hałasem i odpowiedzieć na pytania (C);
                                     - podanych informacji z pomocą nauczyciela opowiedzieć o tzw. zanieczyszczeniu hałasem (C)

                                     Poziom ponadpodstawowy
                                     - zrozumieć szczegółowo teksty o tzw. zanieczyszczeniu hałasem (C);
                                     - podanych informacji samodzielnie opowiedzieć o tzw. zanieczyszczeniu hałasem (C)

Culture Corner - gry (np. Mastermind,          –        Poziom podstawowy
    8     Call my Bluff,                     - zrozumieć ogólnie tekst o teleturniejach w Wielkiej Brytanii i odpowiedzieć na pytania (C);
 Mind Games    Trivial Pursuit);                   - opowiedzieć o swoich ulubionych teleturniejach (C);
        - części mózgu (np. brain                - zrozumieć ogólnie tekst o budowie i działaniu mózgu ludzkiego i odpowiedzieć na pytania (C)
Curricular Cuts  stem, layer of neurons,
    8     cerebrum) i słownictwo                 Poziom ponadpodstawowy
  Biology    związane z jego                    - zrozumieć szczegółowo tekst o teleturniejach w Wielkiej Brytanii (C);
         działaniem (np. nerve                 - zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o budowie i działaniu mózgu ludzkiego (C)
         impulses, bodily functions)
                                                                                 44
  Części               UCZEŃ ZNA (A)
                                                         UCZEŃ POTRAFI (A, B, C)
 podręcznika       Słownictwo        Materiał gramatyczny
                                      Moduł 8 – The Mind

Zeszyt ćwiczeń:  - czasowniki używane            –        Poziom podstawowy
          w relacjonowaniu                      - zrozumieć ogólnie tekst o wyjątkowej pamięci i odpowiedzieć na pytania (C);
  Reading     (np. cry, wonder, order,                  - zrozumieć ogólnie opowiadanie o najgorszych wakacjach w życiu i odpowiedzieć
  Practice     exclaim);                          na pytania (C);
         - idiomatyczne porównania                  - wstawić w zdaniach idiomatyczne porównania (B);
  Writing     (np. as white as a sheet,                 - wybrać w zdaniach odpowiedni przysłówek (B);
  (a story)    to swim like a fish);                   - połączyć ze sobą zdania za pomocą łączników (np. It started to get dark and we were still
         - przysłówki sposobu                      lost. We weren’t scared. – It started to get dark and we were still lost, however we weren’t
          (np. slowly, aggressively,                  scared ) (B);
          rudely, excitedly)                     - z pomocą nauczyciela napisać opowiadanie o przygodzie na wakacjach (C)

                                        Poziom ponadpodstawowy
                                        - zrozumieć szczegółowo tekst o wyjątkowej pamięci (C);
                                        - zrozumieć szczegółowo opowiadanie o najgorszych wakacjach w życiu (C);
                                        - samodzielnie napisać opowiadanie o przygodzie na wakacjach (C)

Realizowanie     Uwzględnianie realiów życia   -  opinia ucznia na temat przyszłości sztucznej inteligencji;
wytycznych      codziennego ucznia i rozwój   -  wiedza ucznia na temat działania pamięci;
 Podstawy         indywidualny       -  życzenia ucznia;
programowej                      -  ulubione teleturnieje ucznia;
                           -  rozwój ciekawości poznawczej – zasady działania ludzkiego mózgu i sztucznej inteligencji

             Interdyscyplinarność     - działanie i części mózgu, aktywność umysłowa, pamięć (biologia);
                           - maszyny i roboty, sztuczna inteligencja (fizyka, informatyka);
                           - dźwięki otaczające człowieka, pomiar hałasu (fizyka)

            Rozwijanie kompetencji     - znane teleturnieje w Wielkiej Brytanii i w Polsce
             interkulturowej
                                                                                      45
                                  Moduł 8 – The Mind

Realizowanie  Rozwijanie samodzielności   1.  Trening strategii:
wytycznych                     a) słownictwo:
 Podstawy                       - odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. painful, adjust);
programowej                       - zapamiętywanie całych wyrażeń i zwrotów (np. be out of one’s mind, noise levels);
  – c.d.                        - słowa często mylone (np. brain – mind, knowledge – skill);
                            - budowanie rzeczowników od podanych czasowników za pomocą przyrostków (np. act – action,
                               explain – explanation);
                          b) pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać opowiadanie;
                        2.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference
                          Section Module 8 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar Book Module 8 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        3.  Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect Module 8 (w Zeszycie
                          ćwiczeń);
                        4.  Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w sekcjach Self-Check 8 (w Podręczniku ucznia) oraz
                          English in Use 8 (w Zeszycie ćwiczeń);
                        5.  Możliwość samodzielnego wykonania zadań w sekcjach Noise Pollution oraz Messages (w Portfolio językowym)

        Posługiwanie się technologią  - znajdujemy w internecie informacje na temat działania ludzkiego mózgu i sztucznej inteligencji
        informacyjno-komunikacyjną

          Edukacja zdrowotna     - zapobieganie tzw. zanieczyszczeniu hałasem
                                                                                46

								
To top