zastita privatnosti na internetu 32 by 1N89CxL

VIEWS: 44 PAGES: 32

									ZAŠTITA PRIVATNOSTI
  NA INTERNETU    9/11/2012
Sadržaj izlaganja
  Internet vs. konvencionalne forme
  komunikacija
  Mehanizmima zaštite privatnosti na
  Internetu
  Klasifikacija sistema šifriranja
  Simetrični sistemi šifriranja
  Asimetrični sistemi šifriranja
Promene u ekonomiji XX veka
  Digitalna ekonomija

  Informaciona ekonomija

  Ekonomija zasnovana na
  znanju
Informacija !
 Informacija kao možda najvažnija
 roba na svetskom trzistu
 Informacija kao roba sa najbržim
 pristup
 Potraga za infrastrukturom koja
 omogućava globalno skladištenje i
 brz pristup uskladištenim
 podacima
Internet
 Svetska računarsko-
 komunikaciona mreža
 Internet kao globalna magistrala
 za praktično trenutan promet
 informacija
 Internet kao globalno skladište
 raznovrsnih vidova informacija
 Konvencionalne forme
komunikacija vs. Internet
  Papirni dokumenti kao osnova poslovne
  komunikacije
   razvijena odgovarajuća sredstva i procedure
   koja štite učesnike međusobne komunikacije:
   - od neovlašćenog uvida u sadržaj poruka
   - od neovlašćene promene ili uništavanja
    poruke
   - zaštita od poricanja slanja poruke
   - obezbeđen mehanizam utvrđivanja
    verodostojnosti poruke
 Konvencionalne forme
komunikacija vs. Internet
  Elektronski vid komuniciranja
    prvo su se razvile tehnologije prenosa
    razlicitih vidova poruka, a tek kasnije
    odgovarajući zastitni mehanizmi
    u praksi je došlo do neželjenog
    narušavanja privatnosti i bezbednosti
    komuniciranja, što je dovelo do
    kompromitacije Interneta
    Potraga za zaštitnim
     mehanizmima
  Sličnost elektronskog prenosa poruka sa
  radiodifuzijom
  Pozitivna iskustva iz rada obavestajnih
  službi
  kriptografija kao naučna disciplina koja
  se bavi problemom bezbednog
  komuniciranja
  prilagođenje postojećih kriptografskih
  metoda novom medijumu i otkrivanje
  novih specifičnih za Internet
     Osobine zastitnih
      mehanizmama
  Zaštitni programski sistemi kao gotova
  roba sa police
  Nadgradnja postojećih mrežnih
  pretraživaca (Web browser-a)
  Ali, stvari nisu tako jednostavne!
  Rešenje jednog problema stvorilo je
  druge probleme. Države ne mogu da
  efikasno nadziru delatnost kriminalaca i
  terorista,
  "ne mogu da štite državu i građane!"
    Oprečni zahtevi pred
    mehanizmima zaštite
  Komercijalni zaštitni mehanizmi moraju
  biti dovoljno dobri da štite privatnost u
  komuniciranju od nedobronamernih
  građana, ali dovoljno slabi da državi
  omoguće uvid u komuniciranje između
  nedobronamernih građana !
  Bitka se zastitu ljudskih prava
    tehnicka, pravna, eticka i opšte
    društvena pitanja
   Korisnik i Internet (1)
  Priključivanjem računara na mrežu
  realizovanu Internet tehnologijama
  (Internet, intranet, ekstranet) korisnik
  se izlaže opasnosti da uljez neovlašćeno
  pristupi fizičkim i logičkim resursima
  sistema korisnika!!!
  Uljez je u mogućnosti da ostvari uvid u
  stanje sistema, da promeni ili dopuni
  podatke, pa čak i da pročita podatke
  koje je korisnik prethodno obrisao!
    Korisnik i Internet (2)

  Uljez je u mogućnosti da pri radu
  korisnika na Internetu ostvari uvid u
  komunikaciju korisnika sa okruženjem i
  da utiće na nju!
  Zaključak:
  Računarski sistem i podaci korisnika se
  moraju štititi -šifrirati- pre, za vreme
  trajanja komunikacije, kao i nakon
  završetka komunikacije
      Sistemi šifriranja

  Sistem šifriranja ima zadatak da
  korišćenjem ključa za šifriranje poruku
  predstavljenu u nekom od standardnih
  jezika komuniciranja prevede u na oko
  bezlični skup slučajnih podataka, tako
  da praktično niko nije u mogućnosti da
  pročita originalnu poruku - dešifruje
  poruku - bez poznavanja ključa za
  dešifriranje poruke
     Klasifikacija sistema
        šifriranja

  Simetričan sistem šifriranja
    ključ za šifriranje poruke je identičan
    ključu za dešifriranje poruke
  Asimetričan sistem šifriranja
    ključ za šifriranje poruke se obavezno
    razlikuje od ključa za dešifriranje
    poruke
Simetrični sistemi šifriranja

  DES (Data Encryption Standard)
   Najpopularniji simetri~ni sistemi {ifriranja razvijen tokom sedamdesetih
   godina, i koji je jo{ uvek u {iroj svetskoj upotrebi.
   Posebno je interesantan sistem trostrukog uzastopnog DES {ifriranja, ~ime
   se znatno podi`e bezbednost sistema {ifriranja.
Simetrični sistemi šifriranja

  AES (Advanced Encryption Standard)

   Za dve-tri godine DES treba da bude zamenjen novim, savesinijim
   algoritmom sismetricnog sistema sifriranja
   Za sada je "u igri" pet kandidata!
Simetrični sistemi šifriranja

  Međunarodni algoritam za {ifriranje, IDEA (International Data Encryption
  Algorhitm)
    Koristi 128 bitni klju~. Algoritam koji izdr`ava dosta dobro nasilne
    poku{aje de{ifriranja, pa je to razlog {to ga nalazimo implementiranog u
    komercijalnim paketima za {ifriranje PGP i Speak Freely
    Speak Freely omogu}ava prenos {ifriranog digitalizovanog govora
    posredstvom Interneta
Simetrični sistemi šifriranja
  Blowfish, implementiran u vi{e od sto komercijalnih proizvoda za {ifriranje, ima
  mogu}nost generisanja klju~eva za {ifriranje du`ine između 32 do 448 bita, i
  smatra se kao jedan od najboljih algoritama ove vrste
  Twofish, algoritam koji je kandidat za usvajanje kao AES standard
  RC4, koji za razliku od blokova podataka originalne poruke koje koristi DES
  algoritam, u originalnu digitalizovanu poruku ubacuje pseudoslu~ajne nizove
  bita
Simetrični sistemi šifriranja
  Popularni u internoj poslovnoj komunikaciji, kakva se susre}e u prenosu
  poslovnih podataka između ekspozitura i filijala neke banke
  Problem sinronizovanog a`uriranja klju~eva
  Problem nije trivijalan, jer treba imati na umu da suvi{e ~esto ponavljanje
  kori{}enja istog klju~a pove}ava verovatno}u probijanja sistema {ifriranja
  Problem primene u otvorenim poslovnim sistemima
        Asimetrični sistemi
          šifriranja

  Sistem šifriranja pogodan za ostvarivanje bezbedne komunikacije između
  različitih poslovnih sistema
  Sredinom sedamdesetih godina na Stanford univerzitetu, Hellman i Diffie su
  predlo`ili sistem {ifriranja sa javnim klju~em koji omogu}ava primaocu ne samo
  da otkrije originalni sadr`aj poruke, ve} i da proveri verodostojnost tvrdnje o
  identitetu po{iljaoca.
      Asimetrični sistemi
        šifriranja
  Polazna pretpostavka je da oba u~esnika u komunikaciji raspola`u standardnim
  komercijalnim paketom u kojem je implemetiran ovaj algoritam
  Svaki u~esnik uz pomo} svoga paketa kreira svoj javni klju~, odnosno preciznije
  par klju~eva
  [ifriranje poruke se vr{i jednim klju~em, a de{ifriranje poruke mogu}e je samo
  uz pomo} drugog klju~a.
  Na osnovu poznavanja samo jednog klju~a se ne mo`e odrediti drugi klju~!
Asimetrični sistemi šifriranja -
  suština rada sistema
     Osobine asimetričnog
      sistema šifriranja
  Kako niko sem nas ne raspola`e tajnim klju~em, nije ni u mogu}nosti da
  pro~ita poruku
  Ako neko presretne poruku i poku{a da je promeni, to }e se lako otkriti u
  postupku de{ifrovanja, jer se za originalnu poruku pre {ifriranja odgovaraju}om
  he{ funkcijom izra~una signatura poruke fiksne du`ine, koja se potom {alje
  drugoj strani kao poruka {ifrirana tajnim klju~em po{iljaoca
  Najpoznatije he{ funkcije su MD5 i SHA
Autentifikacija pošiljaoca
    i poruke
Prednosti sistema sa javnim
     ključem
  Prednosti nad sistemom sa simetri~nim klju~evima, jer nema potreba za
  posebnim sistemom distribucije klju~eva
  Provera autenti~nosti po{iljaoca poruke je jednostavna jer se mogu de{ifrovati
  javnim klju~em po{iljaoca samo one poruke koje je po{iljalac {ifrirao svojim
  tajnim klju~em
  Standardni postupak zaštite privatnosti u Internet mre`i. Opisani postupak se
  koristi pri kupovanju preko Interneta ili slanju elektronske po{te.
Oprez! Problem lažnog
  predstavljanja!
       Sertifikaciona tela
 Potreba za uvođenjem treće strane kao garanta pri razmeni javnih
 ključeva između dva učesnika u radu na Internetu
 Sertifikaciona tela se formiraju na nacionalnom nivou da bi
 ohrabrila širu primenu Internet tehnologija u različitim
 disciplinama digitalne ekonomije
  Još o rešenjima sa javnim
      ključem...


  Algoritam sa javnim ključem je procesorski dosta zahtevniji u odnosu na
  simetri~ne algoritme, pa se u praksi koriste hibridni algoritam {ifriranja
  Poruka se {ifrira primenom sistema simetri~nog {ifriranja, a samo se distribucija
  klju~a vr{i uz pomo} algoritma sa javnim klju~em
   O efikasnosti algoritama

  128 bitni klju~ sa simetri~nim sistemom {ifriranja je po kvalitetu ekvivalentan
  algoritmu sa du`inom javnog klju~a od 2304 bita
  U praksi, javni klju~ treba da bude i ve}e du`ine jer se koristi za {ifriranje svih
  poruka koje prima neki primalac
   Standardni algoritmi sa
    javnim ključem (1)
  Naj~e{}e kori{}eni algoritam sa javnim klju~em je poznat pod nazivom RSA,
  akronim sastavljen od po~etnih slova prezimena trojice autora (Rivest, Shamir,
  Adleman)
  Algoritam je dovoljno dobar ako je du`ina javnog klju~a ve}a od 1024 bita
  Za razmenu javnih klju~eva koristi se Diffie-Hellmanov algoritam koji je
  naro~ito pouzdan ako se koriste du`i klju~evi.
    Standardni algoritmi sa
     javnim ključem (2)
  Najpopularniji algoritam {ifriranja je verovatno PGP ( Pretty good privacy)
  PGP se koristi u sistemu elektronske po{te
  Algoritam Zimmermanna se pojavio po~etkom devedesetih godina kao program
  koji se slobodno mo`e koristiti
  Ministarstvo pravde SAD je pokrenulo sudski postupak protiv autora pod
  optu`bom da je naru{io izvozna ograni~enja koje je nametnula vlada SAD
  Pet godina je trajao sudski postupak. Uvedena su ograničenja u vezi dozvoljene
  dužine ključa
ZAŠTITA PRIVATNOSTI
  NA INTERNETU

Dušan Starčevic
Fakultet organizacionih nauka Beograd
e-mail:starcev@fon.fon.bg.ac.yu

          9/11/2012

								
To top