A strategic risk approach to knowledge management by malj

VIEWS: 22 PAGES: 8

									A strategic risk approach to
 knowledge management
    By…Bruce E. Perrott

  Present By…Supattra Puttinaovarat
แนวโน้มพื้นฐานของธุรกิจ มี 3 ประการ คือ

 • ข้อมูลและสารสนเทศมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
                 ั
 • กระบวนการผลิตในยุคโลกาภิวตน์เกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลก
 • ธุรกิจเจริ ญเติบโตอย่างซับซ้อน
                            2
ความเสี่ ยงของการจัดการความรู้

      ่
   เรารู ้วาเรารู ้อะไร
       ่
   เรารู ้วาเราไม่รู้อะไร
        ่
   เราไม่รู้วาเรารู ้อะไร
         ่
   เราไม่รู้วาเราไม่รู้อะไร
                 3
Knowledge Strategy

• Tops down
• Bottoms up
           4
กรณี ศึกษาของ Ramsay
 •            ่
   แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผาน COP
 •  มีคณะกรรมการในการจัดการความเสี่ ยง (RMC)
 •     ั
   ปัจจุบนใช้แบบ Tops down
 •  อนาคตจะเปลี่ยนไปใช้ Bottoms up

   จุดแข็ง ใช้การกระจายอานาจในองค์กร
   เน้นการติดต่อสื่ อสารมากกว่าการควบคุม
                        5
กระบวนการถ่ายโอนความรู ้
              6
การจัดการความรู้แบบ Tops Down
                7
Bottoms up & Tops down
             8

								
To top