Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

School of Social Sciences & Management - Business Administration(2)

VIEWS: 20 PAGES: 3

									                         ‫משרד דיקן הסטודנטים‬
                         ‫‪Student Dean‬‬

                                                  ‫שלום רב לסטודנטים,‬

                                                  ‫מצורפת רשימת מלגות.‬

                  ‫משרדי דיקן הסטודנטים נמצאים בבנין המרכזי (בפינה הדרומית-מערבית של הבניין).‬
                                          ‫דיקן הסטודנטים: ד"ר רמי קליין‬
                                               ‫מזכירה – נטלי שמר‬
                ‫שעות עבודה ימים א'-ה' בין השעות 00:00 – 00:00. טלפון: 090903030, פקס: 009003030‬
                                          ‫דוא"ל: ‪.Natalie@ruppin.ac.il‬‬

                          ‫רשימת מלגות‬
 ‫הערות חשובות‬           ‫הגשה‬          ‫טפסים‬            ‫תנאים‬      ‫מס' שם המלגה‬
  ‫יש למלא את‬         ‫להוריד מאתר רופין: תחת 00.10.09‬         ‫סוציו-אקונומי‬      ‫מלגת רופין‬ ‫0.‬
   ‫כל הפרטים‬              ‫שירות לסטודנט: דיקן‬              ‫לכל‬
 ‫ולהוסיף את כל‬                ‫הסטודנטים, מלגות.‬          ‫הסטודנטים‬
   ‫האישורים,‬                                   ‫הלומדים‬
  ‫סטודנט שלא‬                                ‫במרכז האקדמי‬
   ‫ימלא את כל‬
  ‫הפרטים ו/או‬
    ‫שלא יוסיף‬
 ‫לבקשה את כל‬
    ‫האישורים‬
 ‫בקשתו תוחזר.‬
‫יש לגשת למרכז‬         ‫כל השנה‬   ‫לפנות למרכז התמיכה‬           ‫חונכות לקויי‬    ‫מלגת רופין‬    ‫1.‬
 ‫התמיכה למלא‬                ‫היושב בבניין המכינה‬             ‫למידה‬
   ‫טופס ולצרף‬              ‫לבגרות טל' 30-9990030‬
  ‫לטופס גיליון‬
  ‫ציונים ואישור‬
 ‫לימודים עדכני.‬
  ‫את המסמכים‬      ‫לקנות תמורת 1 ₪ באגודת מצוין בטפסים.‬           ‫סוציו-אקונומי‬    ‫משרד החינוך‬    ‫9.‬
  ‫יש לסדר לפי‬                ‫הסטודנטים בשנת‬            ‫לסטודנטים‬
  ‫הסדר הרשום‬               ‫הלימודים האקדמית –‬            ‫בלימודי יום‬
     ‫בטופס.‬            ‫הודעה תפורסם על לוחות‬             ‫(סטודנטים‬
  ‫חייבים לשלוח‬              ‫המודעות ובאתר כאשר‬             ‫מתוקצבים)‬
   ‫בדואר רשום‬                   ‫יגיעו הטפסים‬
  ‫לפחות שבוע‬
  ‫לפני התאריך‬
 ‫האחרון להגשה‬
   ‫מאפריל 0001 נרשמים דרך הסכום הוא‬      ‫האתר של הקרן:‬          ‫לוחם/מת ו/או‬      ‫‪Impact‬‬     ‫4.‬
   ‫000,4$ לכל‬     ‫‪ www.awis.org.il/impact‬האתר שלהם:‬            ‫עוזר/ת לחימה‬
  ‫‪ www.awis.org.il/impact‬שנת לימודים‬   ‫או טלפון 0711071170‬            ‫עד שנתיים‬
    ‫לאורך כל‬                                  ‫מיום השחרור‬
    ‫הלימודים‬                                   ‫(חייב להיות‬
                                          ‫תעודת לוחם‬
                                             ‫או עוזר‬
                                             ‫לחימה)‬
  ‫מלגה זו היא‬    ‫ממרץ 0001 נרשמים אך‬  ‫האגודה למען החייל – ענף‬        ‫קרן לחיילים‬       ‫הישג‬     ‫0.‬
  ‫לסטודנטים‬        ‫ורק דרך האתר‬   ‫מלגות הרשמה דרך האתר‬            ‫בודדים‬
    ‫שהוכרו‬                  ‫‪ www.heseg.com‬או‬
‫כחיילים בודדים‬                   ‫לטלפון: 0711071170‬
                ‫הרשמה רק דרך האתר של כתובת האתר‬        ‫משוחררי צה"ל‬       ‫מפעל הפיס‬     ‫0.‬
              ‫‪milga.pais.co.il‬‬  ‫מפעל הפיס או היחידה‬
                          ‫לחיילים משוחררים‬
  ‫על התנאים‬       ‫כל השנה, כדאי כבר‬    ‫פליירים במשרד דיקן‬          ‫הלוואות‬        ‫‪ISL‬‬     ‫7.‬
  ‫אפשר לברר‬            ‫להתחיל.‬    ‫הסטודנטים ובאגודת‬         ‫לסטודנטים‬
   ‫באתר או‬        ‫טל' 0000040400‬        ‫הסטודנטים‬         ‫מאושר ע"י‬
 ‫34-0491838, 5031898-9-279+ :‪Emek Hefer 40250 Israel, Tel.: +972-9-8983838, Fax‬‬  ‫עמק חפר 40240, טל': 34-8989838, פקס:‬
                         ‫‪Student-dean@ruppin.ac.il‬‬
                         ‫משרד דיקן הסטודנטים‬
                         ‫‪Student Dean‬‬
    ‫בטלפון:‬    ‫דוא"ל: -‪student@clal‬‬                ‫הנהלת המרכז‬
      ‫0001*‬          ‫‪ins.co.il‬‬               ‫האקדמי רופין‬
  ‫כדאי להקדים‬   ‫ההרשמה נפתחת באתר ב-‬         ‫הרשמה רק באתר‬     ‫התנדבות‬            ‫פר"ח‬     ‫0.‬
 ‫ולהירשם ביום‬    ‫00/0/00 אני ממליצה. יש‬         ‫וקבלת 000,4 ₪ האינטרנט:‬
     ‫פתיחת‬       ‫לשמור את אישור‬       ‫‪www.perach.org.il‬‬    ‫התשלום‬
   ‫ההרשמה.‬      ‫ההרשמה עם המספר‬                ‫יתפרס על שנת‬
                  ‫שתקבלו.‬                  ‫הלימודים‬
  ‫קיים בערים‬   ‫עמותות היושבות בערים,‬                    ‫סוציו-‬        ‫קרן רוטרי,‬     ‫3.‬
 ‫שונות, לשאול‬     ‫בעירייה יודעים אליהם‬                 ‫אקונומיים‬          ‫הבונים‬
    ‫בעיריות.‬                                         ‫החופשיים וכו'‬
‫בעיריות/מועצות‬        ‫עיריות/מועצות‬     ‫מידע בעיריות/מועצות‬          ‫לפי‬ ‫עיריות/מועצות‬    ‫00.‬
  ‫בארץ קיימות‬                                   ‫מקומיות/מועצות הקריטריונים‬
      ‫מלגות‬                                    ‫של העיר‬      ‫אזוריות‬
 ‫לסטודנטים לפי‬
     ‫הכתובת‬
 ‫בתעודת הזהות‬
   ‫לפרטים יש‬
 ‫לפנות לעיריות‬
   ‫ולמועצות.‬
  ‫ההרשמה דרך‬    ‫ההרשמה באוגוסט של כל‬         ‫הפדרציה הדרום‬              ‫עולים/בני עולים‬  ‫00.‬
   ‫האתר ביולי‬           ‫שנה‬     ‫אפריקאית ברעננה האתר:‬               ‫מדרום אפריקה‬
 ‫אוגוסט של כל‬                    ‫‪www.telfed.org.il‬‬
      ‫שנה‬
     ‫אך ורק‬   ‫הרשמה באתר קרן גרוס:‬       ‫הרשמה בקרן/ביחידה‬       ‫עד 0 שנים‬      ‫קרן גרוס‬  ‫10.‬
    ‫סטודנטים‬      ‫‪www.gruss.org.il‬‬       ‫לחיילים משוחררים‬      ‫מיום השחרור‬
  ‫שנשאר להם‬
‫פחות מ-0009 ₪‬
     ‫בפיקדון‬
                          ‫היחידה להכוונת חיילים‬       ‫עד 0 שנים‬    ‫קרן אייסלר‬   ‫90.‬
                                ‫משוחררים‬      ‫מיום השחרור‬
 ‫לפנות למשרד‬                  ‫עולים מאתיופיה ומגרוזיה‬                 ‫קרן רש"י‬  ‫40.‬
‫דיקן הסטודנטים‬                    ‫שנת לימודים ראשונה‬
                                   ‫בלבד‬
                          ‫מאיה נייגר 10-0901010‬       ‫הסוכנות‬      ‫מלגות‬   ‫00.‬
                                            ‫היהודית‬    ‫לסטודנטים‬
                                                   ‫נפגעי טרור‬
                                                   ‫משנת 0330‬
                 ‫אתר הכנסת‬           ‫10-0040340‬       ‫הכנסת‬   ‫קרן יו"ר הכנסת‬   ‫00.‬
                                ‫10-1940340‬
 ‫תושבי ירושלים‬                         ‫10-9794010‬  ‫רח' הרב קוק 0‬     ‫ועד עדת‬     ‫70.‬
    ‫והסביבה‬                                  ‫ת.ד. 00 י-ם‬  ‫הספרדים י-ם‬
  ‫תושבי חיפה‬                         ‫40-0700100‬   ‫אחד העם 40‬     ‫ועד העדה‬     ‫00.‬
    ‫והסביבה‬                                     ‫הספרדית בחיפה חיפה‬
   ‫יוצאי עירק‬                         ‫90-0007007‬   ‫הקרן לחינוך של ז'בוטינסקי 99‬     ‫30.‬
     ‫בלבד‬                                    ‫רמת גן‬   ‫יוצאי עירק‬
  ‫יוצאי בוכרה‬                         ‫90-0449390‬  ‫רח' הקונגרס 1‬    ‫ברית יוצאי‬     ‫01.‬
     ‫בלבד‬                                      ‫ת"א‬      ‫בוכרה‬
 ‫יוצאי אתיופיה‬                         ‫90-9044000‬    ‫ת.ד. 01179‬  ‫ארגון הגג של‬     ‫01.‬
     ‫בלבד‬                                      ‫ת"א‬  ‫עולי אתיופיה‬
  ‫יוצאי סוריה‬                         ‫90-9041390‬    ‫ארגון עולי דמשק ראש פינה 9‬     ‫11.‬
     ‫בלבד‬                                      ‫ת"א‬
 ‫ההרשמה באתר‬    ‫אתר: -‪http://www.fede‬‬            ‫7797010-10‬     ‫רח' יפו 14‬    ‫הפדרציה‬     ‫91.‬
 ‫בחודשים מאי‬         ‫‪maroc.org‬‬                       ‫ירושלים‬  ‫העולמית של‬
  ‫ויוני בכל שנה‬                                        ‫יהדות מרוקו‬
                                                  ‫העולמית‬
  ‫יוצאי מרוקו,‬    ‫טפסים ניתן לקבל אצל:‬           ‫90-0414000‬  ‫אבן גבירול 070‬   ‫ברית יוצאי‬     ‫41.‬
 ‫בחודש מאי כל‬    ‫עו"ד יעקב דיין 000071000‬                       ‫ת"א‬      ‫מרוקו‬
      ‫שנה‬    ‫יצחק בנימין 3190107000‬
 ‫34-0491838, 5031898-9-279+ :‪Emek Hefer 40250 Israel, Tel.: +972-9-8983838, Fax‬‬  ‫עמק חפר 40240, טל': 34-8989838, פקס:‬
                         ‫‪Student-dean@ruppin.ac.il‬‬
                         ‫משרד דיקן הסטודנטים‬
                         ‫‪Student Dean‬‬
          ‫אברהם מויאל 0000017000‬
            ‫שלמה לוי 0003719100‬
                                 ‫30-9000100‬  ‫הפלמ"ח 00‬     ‫התאחדות יוצאי‬   ‫01.‬
                                          ‫נתניה‬           ‫הודו‬
                                 ‫פינסקר 00 ת"א 90-4900010‬     ‫התאחדות עולי‬   ‫01.‬
                                                      ‫מצרים‬
                                 ‫90-0979900‬    ‫שד' ירושלים‬     ‫איחוד עולי‬  ‫71.‬
                                             ‫90 יפו‬      ‫בולגריה‬
 ‫יוצאי טורקיה‬                          ‫90-0931000‬     ‫רוטשילד 41‬  ‫התאחדות יוצאי‬   ‫01.‬
     ‫בלבד‬                                      ‫בת-ים‬       ‫טורקיה‬
            ‫לתושבי ירושלים יוצאי‬           ‫10-0130410‬    ‫מסילת ישרים‬       ‫ועד עדת‬  ‫31.‬
            ‫מרוקו, טוניס, מצרים,‬                     ‫0 ירושלים‬      ‫המערבים‬
               ‫אלג'יר, טריפולי‬                              ‫בירושלים‬
  ‫בכתב בלבד‬                                   ‫מושב אחיסמך‬   ‫ארגון עולי לוב‬  ‫09.‬
‫ליוצאי לוב בלבד‬                                    ‫01 מיקוד‬    ‫מאיר כחלון‬
                                             ‫00097‬
     ‫יוצאי‬                          ‫10-0301010‬     ‫שלום חמני‬   ‫התאחדות עולי‬   ‫09.‬
  ‫כורדיסטאן‬                                     ‫ת.ד. 1907‬     ‫כורדיסטאן‬
‫האיראנית בלבד‬                                     ‫ירושלים‬      ‫האיראנית‬
  ‫יוצאי צרפת‬                          ‫10-4993370‬     ‫המוסכים 0‬   ‫התאחדות עולי‬   ‫19.‬
     ‫בלבד‬                                     ‫ירושלים‬     ‫צרפת וצפון‬
                                                      ‫אפריקה‬
  ‫ליוצאי איראן‬                         ‫90-0000000‬   ‫ת.ד. 0001 תל-‬  ‫ארגון הגג לעולי‬  ‫99.‬
     ‫בלבד‬                                      ‫אביב‬        ‫איראן‬
                           ‫פקס: 00-7101370 עבור‬    ‫המפרץ 01 נווה‬   ‫התאחדות עולי‬   ‫49.‬
                                ‫שבתאי צור‬      ‫ים אשקלון‬        ‫גרוזיה‬
                                ‫40-1703970‬     ‫לפנות למח'‬    ‫תושבי טבריה‬   ‫09.‬
                                         ‫חינוך בעירייה‬
                                           ‫הגב' אתי‬
                                            ‫ליברטי‬
   ‫אגף החינוך‬                         ‫40-0040030‬   ‫לפנות לעירייה‬    ‫תושבי קריית‬   ‫09.‬
                                                      ‫שמונה‬
 ‫טפסים בדיקנט‬                           ‫קרן פולבר‬     ‫סטודנטים‬      ‫המגבית‬   ‫79.‬
  ‫הסטודנטים‬                                   ‫קנדיים תושב‬     ‫המאוחדת‬
                                            ‫ישראל‬   ‫לישראל בקנדה‬
  ‫טופסי בקשה‬           ‫90-4090130‬    ‫רח' ליאונרדו דה וינצ'י 90‬    ‫לקיבוצניקים‬      ‫קרן פיין‬  ‫09.‬
   ‫ב"חבצלת"‬                   ‫ת.ד. 30004 תל-אביב 00400‬
 ‫מוסדות תרבות‬
    ‫וחינוך‬


‫בנוסף יש את אתר המלגות הכללי: ‪ www.milgot.org.il‬לחצן מלגות בארץ, לחצן התאמה אישית, לאחר הכנסת כל‬
           ‫הפרטים לחצו על לחצן שלח ותקבלו רשימת מלגות המתאימה לכם. תפנו לכולם לפי הכתוב.‬

                        ‫באיחולי הצלחה בלימודים‬

                        ‫נטלי שמר‬             ‫ד"ר רמי קליין‬
                  ‫מזכירת דיקן הסטודנטים‬            ‫דיקן הסטודנטים‬
 ‫34-0491838, 5031898-9-279+ :‪Emek Hefer 40250 Israel, Tel.: +972-9-8983838, Fax‬‬  ‫עמק חפר 40240, טל': 34-8989838, פקס:‬
                         ‫‪Student-dean@ruppin.ac.il‬‬

								
To top