pemimpin berkualiti

Document Sample
pemimpin berkualiti Powered By Docstoc
					A GOOD LEADER

 DO THE RIGHT THING
TO THE RIGHT PEOPLE
 AT THE RIGHT TIME
 WITHIN THE RIGHT
    BUDGET
A GOOD LEADER – TENTUKAN
     PRIORITI
   A – ADMINISTRATION


   B – BUILD THE SCHOOL


   C – CATA FOR CRISIS


   D – DO THE DUMP THINGS
PENGURUSAN PERSONEL YANG
    BAIK (PR)


- HUMAN TOUCH


- TOUCHES THE HEART


- DIFFERENT PEOPLE DIFFERENT APPROACHES
    PETUNJUK PRESTASI
     UTAMA (KPI)

KATA – KATA YAB – PM MALAYSIA


- BUDAYA PENGURUSAN BERASASKAN PENGUKURAN
 SECARA BERTERUSAN PERLU DI TERAPKAN
 DALAM PERKHIDMATAN AWAM.


   MENINGKATKAN KECEKAPAN & KEBERKESANAN SISTEM
   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN KERAJAAN KEPADA
   ORANG AWAM.
SEDUTAN UCAPAN TAN SRI SAMSUDIN OSMAN-KSN
TENTANG PENGGUNAAN KPI DI PERKHIDMATAN AWAM
PADA 05.05.2005


“PELAKSANAAN PENGUKURAN PRESTASI DAPAT MEMBANTU
 KERAJAAN MEMPEROLEH MAKLUMAT YANG TEPAT MENGENAI
 TAHAP PRESTASI PERKHIDMATAN UTAMA YANG DISAMPAIKAN
 KEPADA PELANGGAN.

AGENSI JUGA BOLEH MENGENAL PASTI HALANGAN YANG
MENJEJASKAN PRESTASI PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
BERKENAAN, KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN
KETIDAKCEKAPAN PROSES DAN KEKURANGAN SUMBER
MANUSIA, PERALATAN SERTA KEWANGAN. MAKLUMAT –
MAKLUMAT INI AKAN DAPAT MEMBANTU KE ARAH
PENGURUSAN SUMBER-SUMBER DENGAN LEBIH EFEKTIF”.
           KENAPA PERLU DIUKUR?            APA YANG DIUKUR AKAN
           MENGHASILKAN APA YANG
              DIHARAPKAN    HARAPAN AKAN TETAP
   HARAPAN SAHAJA JIKA TIDAK    JIKA SESUATU BOLEH
    DIPANTAU DAN DIUKUR       DIUKUR, IA BOLEH
                      DICAPAIPENGUKURAN BERFUNGSI SEBAGAI SATU ALAT UNTUK MEMPENGERUHI
  PRESTASI YANG DIHARAPKAN DARIPADA ANGGOTA ORGANISASI
ANGGOTA ORGANISASI LEBIH PEKA KEPADA APA YANG DIUKUR,
       BUKAN KEPADA APA YANG DIHARAPKAN
PENGUKURAN MEMBERI HALATUJU KEPADA SETIAP INDIVIDU MENGENAI
  PERANAN MEREKA DALAM PENCAPAIAN STRATEGI ORGANISASI
             KPI

• KPI ADALAH SUATU PARAMETER YANG BOLEH DIUKUR,
 • KPI
YANG TELAH DIPERSETUJUI BERSAMA, DAN YANG AKAN
MENCERMINKAN KEJAYAAN SESUATU ORGANISASI
(MUHAMAD YAHAYA, 2005).

• KPI JUGA DIKENALI SEBAGAI PENUNJUK KEJAYAAN
 MEMBANTU ORGANISASI MENTAKRIF DAN MENGUKUR
 KEMAJUAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT ORGANISASI.

• MAKA KPI ADALAH KAEDAH MENGUKUR PENCAPAIAN
 MATLAMAT.
  APA DIA KPI ATAU KEY PERFORMANCE INDICATOR
 PRESTASI MENUNJUKKAN SEJAUHMANA SEBUAH ORGANISASI
 DAPAT MENCAPAI OBJEKTIFNYA.

 PENGUKURAN ADALAH PROSES YANG DIGUNAKAN UNTUK MENILAI
 TAHAP PRESTASI INI

 DAN KPI ADALAH ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR
 TAHAPPRESTASI INI DAN IA DILAKUKAN DI SEMUA PERINGKAT
 DAN FUNGSI DALAM ORGANISASI
PETUNJUK PRESTASI UTAMA ( KPI )


* DEFINITION : KEY PERFORMANCE INDICATORS
 (KPI) ARE QUANTIFIABLE MEASUREMENTS,
 AGREED TO BEFOREHAND, THAT REFLECT THE
 CRITICAL SUCCESS FACTORS OF AN
 ORGANIZATION
* KPI HELP AN ORGANIZATION TO DEFINE AND
 MESURE PROGRESS TOWARD ORGNIZATIONAL
 GOALS.
* KPI MUST REFLECT THE ORGANIZATIONAL GOALS.
* KPI MUST BE QUANTIFIABLE.
* KPI MUST BE KEY TO ORGANIZATIONAL SUCCESS
 (F. JOHN REH, 2004)
PRINSIP-PRINSIP ASAS
   SASARAN PRESTASI UNTUK MENGUKUR KPI
   HENDAKLAH MEMENUHI CIRI-CIRI SMART


 S      SPESIFIK DAN JELAS


 M      BOLEH DIUKUR


 A      BOLEH DICAPAI


 R      REALISTIK


 T      TEMPOH MASA (TIME BOUND)
  PRINSIP-PRINSIP ASAS
SASARAN PRESTASI BOLEH SEDIAKAN DALAM BENTUK :

• RATIO (JUMLAH OUTPUT ROSAK : JUMLAH OUTPUT)
• RATING (CGPA 3 KERTAS)
• RANKING (TOP 10, BEST IN THE WORLD)
• PERATUS (PENINGKATAN HASIL SEBANYAK 20% BAGI
 TAHUN 2006)
• ANGKA (ABSOLUTE NUMBERS)

PENGUKURAN, PENILAIAN, PEMANTAUAN DAN TINDAKAN
PENAMBAHBAIKAN PERLU DIJALANKAN SECARA
 BERTERUSAN
    STRATEGI MEWUJUDKAN KPI DAN
  MELAKSANAKAN PENGUKURAN PRESTASI
    KETUA AGENSI BERTANGGUNGJAWAB UNTUK :

1. MENETAPKAN DASAR PELAKSANAAN PENGUKURAN PRESTASI

2. MEWUJUDKAN JAWATANKUASA PELAKSANA PENGUKURAN PRESTASI
  AGENSI

3. MELAKSANAKAN PENGUKURAN PRESTASI SEKURANG-KURANGNYA
  SETIAP SUKU TAHUN
4. MENYELIA, MENGAWAL DAN MEMANTAU PELAKSANAAN PENGUKURAN
  PRESTASI

5. MENDAPATKAN MAKLUM BALAS PELANGGAN

6. MELAPORKAN HASIL PENGUKURAN KEPADA PASUKAN PETUGAS
  MENGURANGKAN KARENAH BIROKRASI

7. MENGKAJI SEMULA PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA PELAKSANA
PENGUKURAN PRESTASI AGENSI

• MEMBERI LATIHAN KEFAHAMAN DAN KEMAHIRAN
 KEPADA SEMUA ANGGOTA AGENSI

• MEWUJUDKAN KPI

• MELAKSANAKAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN
 PRESTASI

• MEMANTAU TAHAP PRESTASI

• MENAMBAH BAIK PRESTASI

• MELAPORKAN HASIL PENGUKURAN PRESTASI
 KEPADA PENGURUSAN
LANGKAH-LANGKAH MEWUJUDKAN KPI DAN
MELAKSANAKAN PENGUKURAN PRESTASI

TAHAP
PRESTASI
                  TAMBAH BAIK
                   PRESTASI   LANGKAH 4

              PANTAU TAHAP  LANGKAH 3
               PRESTASI

PENAMBAH
         UKUR DAN NILAI
          PRESTASI     LANGKAH 2     BAIKAN

BERTERUSAN
    MEWUJUDKAN KPI DAN
    TETAPKAN SASARAN
      PRESTASI
               LANGKAH 1


                             MASA
LANGKAH 1 : MEWUJUDKAN KPI DAN
TETAPKAN
SASARAN PRESTASI

       TENTUKAN PERKHIDMATAN TERAS
 1   BERASASKAN MANDAT, MISI DAN VISI AGENSI 2     KENALPASTI SEMUA PROSES UTAMA


    KENAL PASTI PERKHIDMATAN DI BAWAH SETIAP
 3          PROSES UTAMA 4   WUJUDKAN KPI BAGI SETIAP PERKHIDMATAN 5   TETAPKAN SASARAN PRESTASI BAGI SETIAP KPI
            KPI
        DIWUJUDKAN UNTUK
          MEGUKUR
         TIGA ASPEK :
          PRODUKTIVITI
 KECEKAPAN
           SUMBER    KEPUASAN
   DAN
           MANUSIA     HATI
KEBERKESANAN
            DAN     PELANGGAN
  PROSES
          PEMBELANJAAN
       OBJEKTI
MATLAMAT           KPI           SASARAN
       F

KURIKULUM
                    05
                       06   07  08  09   10
                    TOV


MENINGKATKA  MENINGKA  %      80.9  82.0  84.  90.  95.0  100
N       TKAN    KEPUTUSAN         0   0
KECEMERLANG  PENCAPAIA  PEPERIKSAA
AN      N      N
AKADEMIK   CEMERLAN
       G DALAM   PMR
       PMR, SPM  %      94.8  96.0  97.  98.  99.0  100
       DAN STPM  KEPUTUSAN         0   0
             PEPERIKSAA
             N
             SPM
             %      97.5  98.0  100 100 100    100
             KEPUTUSAN
             PEPERIKSAA
             N
             STPM
  ISU STRATEGIK, MATLAMAT, KPI DAN OBJEKTIF


      ISU    MATLAMAT             SASARAN
BIDANG  STRATEGI  STRATEGI    KPI
                                    201
       K    K            TOV  07  08  09
                                    0
KURIKU  PENCAPAIA  MEMASTIKA  %
LUM    N      N      KELULUSAN
     AKADEMIK  PENCAPAIA  PEERIKSAA
     MURID    N AKADEMIK  N      91.7           100
     MASIH    CEMERLANG            94%  97%  99%
                        %            %
     LAGI
     BELUM          % PELAJAR
     CEMERLAN         MENDAPAT
                           35%  37%  39%
     G            5A     33%           40%
Objektif jangka panjang :- Mendapat 100% kelulusan peperiksaan UPSR dan
              40% pelajar Mendapat 5A pada tahun 2010

Objektif jangka pendek :- Mendapat 94% kelulusan peperiksaan UPSR dan
             35% pelajar mendapat 5A pada tahun 2007
            MATLAMA              SASARAN
      ISU     T
BIDAN
     STRATEGI            KPI
G            STRATEGI         TO           201
       K                     07  08  09
            K             V           0

KO–   PENCAPAIA   MEMASTIK   BILANGA
KURIKU  N       AN      N
LUM   KOKURIKUL   PENCAPAIA  PELAJAR
     UM MASIH    N      MENCAPA
     LAGI DI    KOKURIKU   I
     TAHAP     LUM     KEJAYAA    3   7  11  13  15
     MINIMUM    MENCAPAI   N
            TAHAP    PERINGKA
            YANG     T NEGERI
            CEMERLAN
            G


Objektif jangka panjang : 15 orang pelajar mencapai kejayaan peringkat
             negeri pada tahun 2010

Objektif jangka pendek : 7 orang pelajar mencapai kejayaan peringkat negeri
            pada tahun 2007.
           MATLAMA               SASARAN
BIDAN   ISU
           T        KPI                201
G    STRATEGI                TOV  07   08  09
           STRATEGI                     0
HEM   TAHAP    MEMASTIK  % PELAJAR
    SAHSIAH   AN     YANG
    MURID    SAHSIAH   MENDAPAT
    MASIH    MURID    MENGEKALKA
    BELUM    CEMERLAN  N 80 MATA   70%  75%  85%  90%  95%
    MEMUASKA   G      MERIT.
    N

    TAHAP    MEMASTIK  BILANGAN               SIFAR
    KEBAJIKAN  AN TAHAP  ADUAN RASMI              ADUA
                        15  7   5   3   N
    MURID    KEBAJIKAN  YANG
    MASIH LAGI  MURID    DILAPORKAN
    RENDAH    MEMUASKA
           N

OBJEKTIF JANGKA PANJANG : 95% PELAJAR YANG DAPAT
             MENGEKALKAN 80 MATA MERIT 2010.

OBJEKTIF JANGKA PENDEK : 75% PELAJAR YANG DAPAT MENGEKALKAN
            80 MATA MERIT PADA TAHUN 2007.
     ISU                     SASARAN
            MATLAMAT
BIDANG  STRATEGI          KPI
            STRATEGI                      201
                       TOV   07   08   09
                                      0
KEWANG  PENGURUSAN  MEMASTIKA  LAPOR  TANPA  TANP  TANPA  TANP  TANP
                       TEGUR  A   TEGUR  A   A
AN    YANG TIDAK  N      AN    AN   TEGU  AN   TEGU  TEGU
     MENCAPAI   PEGURUSAN  JABATA      RAN      RAN  RAN
     TAHAP     KEWANGAN   N
     PENGIKTIRAF  MENCAPAI   AUDIT
     AN      TAHAP
            PENGIKTIRA
            FAN
 OBJEKTIF JANGKA PANJANG : SIFAR BILANGAN ADUAN RASMI PADA
              2010

 OBJEKTIF JANGKA PENDEK : 4 BILANGAN ADUAN RASMI TAHUN 2007
                            SASARAN
     ISU STRATEGI  MATLAMAT
BIDANG                  KPI
             STRATEGI                  201
                         TOV  07  08  09
                                   0
PENTADB  KECEKAPAN    MEMASTIKA  BILANGA
IRAN   SEBAHAGIAN   N KESEMUA  N
PEJABAT  KOMPONEN    KOMPONEN   ADUAN
     DALAM      DALAM    RASMI /
     PENGURUSAN   PENGURUSA  COMPLAI
     PEJABAT PERLU  N PEJABAT  N (IBU
     DIPERTINGKATK  DITINGKATK  BAPA)   3  2  1  0  0
     AN.       AN      URUSAN
                    LAMBAT
OBJEKTIF JANGKA PANJANG : SIFAR BILANGAN ADUAN RASMI PADA
             2010

OBJEKTIF JANGKA PENDEK : 2 BILANGAN ADUAN RASMI PADA TAHUN
             2007
                             SASARAN
      ISU     MATLAMA
 BIDANG   STRATEGI   T       KPI
             STRATEGI       TO           201
                          07   08  09
                        V            0
KEMUDAHA  KEMUDAHA   MEMASTIKA  BILANGA
N FIZIKAL  N FIZIKAL  N      N ADUAN
      TIDAK    KEMUDAHA  RASMI
      DAPAT    N FIZIKAL
      MENAMPUN   DAPAT
      G BILANGAN  MENAMPUN
      PELAJAR   G           5  4   3    1  0
             BILANGAN
             PELAJAR
OBJEKTIF JANGKA PANJANG : SIFAR BILANGAN ADUAN RASMI PADA
             2010

OBJEKTIF JANGKA PENDEK : 4 BILANGAN ADUAN RASMI PADA TAHUN
             2007
            MATLAMA             SASARAN
      ISU
BIDANG         T      KPI
      STRATEGI             TO            201
            STRATEGI          07   08  09
                      V            0
SUMBER  TERDAPAT   MEMASTIKA  % GURU
MANUSIA  SEGELINTIR  N SEMUA   YANG
     KAKITANGAN  KAKITANGA  SANGGU
     YANG     N LEBIH   P
     KURANG    KOMITED   BERTUG
     KOMITED         AS DI  31%  45%  60%  75%  80%
                  LUAR
                  WAKTU
                  RASMI
OBJEKTIF JANGKA PANJANG : 80% GURU YANG SANGGUP BERTUGAS DI LUAR
             WAKTU RASMI PADA TAHUN 2007.

OBJEKTIF JANGKA PENDEK : 45% GURU YANG SANGGUP BERTUGAS DI LUAR
             WAKTU RASMI PADA TAHUN 2007.
      ISU                     SASARAN
            MATLAMAT
BIDANG   STRATEGI           KPI
            STRATEGI
                                   201
                         TOV  07  08  09
                                   0
PERHUBU  KURANG    MEMASTIKAN  BILANGAN
NGAN   PENGLIBATAN  PENGLIBATA  AKTIVITI
LUAR   DARI     N KOMUNITI  MELIBATKA
     KOMUNITI   MENINGKAT  N
                   KOMUNITI
                            1
                         7     20  25  30
                            5
OBJEKTIF JANGKA PANJANG : 30 BILANGAN AKTIVITI MELIBATKAN KOMUNITI
             SEPENUHNYA PADA 2010

OBJEKTIF JANGKA PENDEK : 15 BILANGAN AKTIVITI MELIBATKAN KOMUNITI
             SEPENUHNYA PADA 2007
This is a story about
four people

    Everybody
    Somebody
    Anybody and
    Nobody    There was an
    important job to
    be done.
This is a story about
four people

     Everybody was
     asked to do it.

      Everybody
      was sure
      Somebody
      would do it.

     Anybody could
     have done it, but
     Nobody did it.
This is a story about
four people

     Somebody got
     angry about that
     because it was
     Everybody’s job

     Everybody
     thought
     Anybody could
     do it, but Nobody
     realised that
     Everybody
     wouldn’t do it.
This is a story about
four people

     It ended up that
     Everybody
     blamed
     Somebody
     when actually
     Nobody asked
     Anybody!
     SEKIAN

   BERMULANYA SAAT

  KEGELAPAN KEHIDUPAN

   SESEORANG ITU

    APABILA DIA

 MULA MENGATAKAN YANG

   DIA SUDAH PANDAI

DAN TIDAK PERLU BELAJAR LAGI

    TERIMA KASIH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:9/11/2012
language:Unknown
pages:33