the history of internet by 9Y26bR

VIEWS: 28 PAGES: 6

									                                     นายวสันต์ วรรณพฤกษ์  52010516039
Please explain 1. the history of internet
อินเทอร์ เน็ต(Internet) คืออะไร
อินเทอร์ เน็ต(Internet)คือ เครื อข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครื อข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็ นเครื อข่าย
เดียวกันทั้งโลก หรื อทั้งจักรวาลอินเทอร์ เน็ต(Internet)คือ เครื อข่ายสื่ อสาร
                   ั    ้
ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ท้ งหมด ที่ตองการเข้ามา ในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต(Internet)คือ
การเชื่อมต่อกันระหว่างเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต(Internet)คือ เครื อข่ายของเครื อข่าย (A network of network)
สาหรับคาว่า internet หากแยกศัพท์จะได้ออกมา 2 คา คือ คาว่า Inter และคาว่า net ซึ่ง Inter หมายถึงระหว่าง
หรื อท่ามกลาง และคาว่า Net มาจากคาว่า Network หรื อเครื อข่าย เมื่อนาความหมาย ของทั้ง 2 คามารวมกัน
     ่
จึงแปลได้วา การเชื่อมต่อกันระหว่างเครื อข่าย

ประวัติความเป็ นมา

- อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ นโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network)
ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้ง
เมื่อประมาณ ปี ค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเรื่ อยมา

                                    ้
- ค.ศ.1969(พ.ศ.2512) ARPA ได้รับทุนสนันสนุน จากหลายฝ่ าย ซึ่ งหนึ่งในผูสนับสนุนก็คือ Edward
Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เป็ น DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)
พร้อมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง
และในปี ค.ศ.1969(พ.ศ.2512)นี้เองที่ได้ทดลองการเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ คนละชนิด จาก 4 แห่ง
                               ั
เข้าหากันเป็ นครั้งแรก คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย สถาบันวิจยสแตนฟอร์ ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
และมหาวิทยาลัยยูทาห์ เครื อข่ายทดลองประสบความสาเร็ จอย่างมาก ดังนั้นในปี ค.ศ.1975(พ.ศ.2518)
จึงได้เปลี่ยนจากเครื อข่ายทดลอง เป็ นเครื อข่ายที่ใช้งานจริ ง ซึ่ ง DARPA ได้โอนหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง
                                       ั
ให้แก่ หน่วยการสื่ อสารของกองทัพสหรัฐ (Defense Communications Agency - ปัจจุบนคือ Defense
                     ั
Informations Systems Agency) แต่ในปั จจุบน Internet มีคณะทางานที่รับผิดชอบบริ หาร เครื อข่ายโดยรวม
เช่น ISOC (Internet Society) ดูแลวัตถุประสงค์หลัก, IAB (Internet Architecture Board)
      ั                                         ั
พิจารณาอนุมติมาตรฐานใหม่ในInternet, IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐานที่ใช้กบ
Internet ซึ่ งเป็ นการทางานโดยอาสาสมัคร ทั้งสิ้ น
- ค.ศ.1983(พ.ศ.2526) DARPA ตัดสิ นใจนา TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal)
   ั
มาใช้กบคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องในระบบ ทาให้เป็ นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ในระบบเครื อข่าย Internet
        ั        ่
จนกระทังปั จจุบน จึงสังเกตุได้วา ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องที่จะต่อ internet ได้จะต้องเพิ่ม TCP/IP
    ่
                           ั่
ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือข้อกาหนดที่ทาให้คอมพิวเตอร์ ทวโลก ทุก platform คุยกันรู ้เรื่ อง
และสื่ อสารกันได้อย่างถูกต้อง

- การกาหนดชื่ อโดเมน (Domain Name System) มีข้ ึนเมื่อ ค.ศ.1986(พ.ศ.2529) เพื่อสร้างฐานข้อมูล
                   ่
แบบกระจาย (Distribution database) อยูในแต่ละเครื อข่าย และให้ ISP(Internet Service Provider)
ช่วยจัดทาฐานข้อมูลของตนเอง จึงไม่จาเป็ นต้องมีฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ เหมือนแต่ก่อน เช่น การเรี ยกเว็บ
www.yonok.ac.th จะไปที่ตรวจสอบว่ามีชื่อนี้ หรื อไม่ ที่ www.thnic.co.th ซึ่งมีฐานข้อมูล
ของเว็บที่ลงท้ายด้วย th ทั้งหมด เป็ นต้น

- DARPA ได้ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบ internet เรื่ อยมาจนถึง ค.ศ.1980(พ.ศ.2533) และให้
    ิ
มูลนิธิวทยาศาสตร์ แห่งชาติ (National Science Foundation - NSF) เข้ามาดูแลแทนร่ วม
กับอีกหลายหน่วยงาน

- ในความเป็ นจริ ง ไม่มีใครเป็ นเจ้าของ internet และไม่มีใครมีสิทธิ ขาดแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในการกาหนดมาตรฐานใหม่ต่าง ๆ ผูติดสิ นว่าสิ่ งไหนดี มาตรฐานไหนจะได้รับการยอมรับ คือ ผูใช้
               ้                           ้
      ่ ั่
ที่กระจายอยูทวทุกมุมโลก ที่ได้ทดลองใช้มาตรฐานเหล่านั้น และจะใช้ต่อไปหรื อไม่เท่านั้น
ส่ วนมาตรฐานเดิมที่เป็ นพื้นฐานของระบบ เช่น TCP/IP หรื อ Domain name ก็จะต้องยึดตามนั้นต่อไป
เพราะ Internet เป็ นระบบกระจายฐานข้อมูล การจะเปลี่ยนแปลงระบบพื้นฐาน จึงไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก

2. History of internet in THAILAND

ประวัติ internet ในประเทศไทย

ประวัติของ internet ในประเทศไทยนี้ผมรวบรวมจากข้อมูลที่เก็บสะสมมาได้
      ิ
อาจจะมีที่ผดบ้างก็ขออภัยด้วย เท่าที่รวบรวมได้ internet
ในประเทศไทยได้เริ่ มต้นขึ้นจากกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ตองการติดต่อเพื่อนและนักวิจยในต่างประเทศโ
                             ้             ั
ดย
ปี 2530 ม.สงขลา (PSU) ได้ทาการใช้ e-mail เป็ นครั้งแรก โดยเชื่อมต่อกับ มหาวิทยาลัย Melbourne
ประเทศออสเตรเลีย ในช่วงเวลาเดียวกัน สถาบัน AIT (Asian Insitute of Technology) ได้ทดสอบ UUCP
โดยเชื่ อมต่อกับ มหาวิทยาลัย Melbourne และ มหาวิยาลัยในโตเกียว โดยผ่านเครื อข่าย X.25
                                     ิ
ที่ให้บริ การโดยการสื่ อสารแห่งประเทศไทย internet ในช่วงแรกส่ วนมากจะใช้วธี dial ไปที่มหาวิทยาลัยนั้น
ๆ

ปี 2531 Thai Computer Science Network (TCSNet) ถือกาเนิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาล
ออสเตรเลีย ในโครงการ Australian International Development Plan (IDP) มหาวิทยาลัย 3
สถาบันในไทยเข้าในโครงการ TCSNet ด้วยได้แก่ PSU, AIT, CU (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปี 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ได้ติดตั้งโปรแกรม MHSNet โดยใช้ modem ความเร็ ว 14.4 Kbps
โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Australian Academic and Research Network (AARN)
                               ั
และเป็ นทางผ่านใหม่สาหรับการติดต่อระหว่างสถาบันการศึกษาและวิจยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัย
Melbourne การใช้ E-mail ผ่าน MHSNet และ UUCP
เริ่ มเข้ามามีส่วนสาคัญสาหรับสถาบันการศึกษาในสมัยนั้น

ปี 2535 The National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
หลังจากที่ได้สร้างเครื อข่ายของมหาวิยาลัยขึ้นมาอีกเครื อข่ายนึง (Inter-University Network)
ซึ่ งเริ่ มมาตั้งแต่ปี 2530 ก็ได้สร้าง NEWgroup (NECTEC's Email Working Group) เพื่อใช้ในการรับส่ ง
Email กับ NECTEC เป็ นผลให้เกิด Thai Social/Scientific, Academic and Research Network (ThaiSarn)
โดยการรวมกันระหว่าง TCSNet และ Inter-University Network ในปี นั้นเอง เครื อข่าย internet
ได้เติบโตอย่างรวดเร็ ว MHSNet และ UUCP โดยใช้ dial-up หรื อเครื อข่าย X.25 ก็ถูกแทนโดย Internet
Protocol (คือใช้ได้ทุก feature ของ Internet จากเดิมที่ใช้แค่ E-mail อย่างเดียว) โดยผ่านวงจรเช่า (leased
lines) เริ่ มด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่อมต่อกับ UUNET ด้วยความเร็ ว 9.6 Kbps หลังจากนั้นไม่นาน
NECTEC ก็เชื่อมต่อกับ UUNET ความเร็ ว 64 Kbps เครื อข่ายของ ThaiSarn
                                   ่ ้
ในขณะนั้นไม่ได้มีเพียงสถาบันการศึกษาเท่านั้นแต่มีองค์กรของรัฐร่ วมอยูดวย

ปี 2537 หลายโรงเรี ยนได้เริ่ มทดสอบการใช้งาน internet

ปี 2538 เกิดโครงการ SchoolNet โดย NECTEC, Internet สาหรับเอกชนได้ถือกาเนิดในปี นี้เช่นเดียวกัน
หลังจาก การสื่ อสารแห่งประเทศไทย (CAT) และ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) ศึกษาเป็ นเวลา
6 เดือน ก็ให้ลิขสิ ทธิ์ (licensed) ให้แก่ Internet Thailand ให้เป็ น Internet Service Provider (ISP) รายแรก
โดย Internet Thailand ได้เชื่ อมต่อกับ UUNET ด้วยความเร็ ว 512 Kbps ในช่วงเวลาเดียวกัน KSC Comnet
ก็ได้รับลิขสิ ทธิ์ เช่นกัน หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็มีอีก 3 บริ ษทได้รับลิขสิ ทธิ์ ตั้งแต่น้ นมา Internet
                                ั              ั
ในประเทศไทยก็เริ่ มโตอย่างรวดเร็ ว

ปี 2539 หลังจากเกิด ISP ขึ้นมากมายและแต่ละรายก็มี link เชื่อมไปต่างประเทศเป็ นของตนเอง
เดือนมิถุนายน CAT จึงเริ่ มให้บริ การ the International Internet Gateway (IIG) เพื่อให้บริ การเชื่ อมต่อ
Internet สาหรับ ISP ที่ไม่สามารถมี link เชื่อมต่อไปต่างประเทศโดยตรง ISP เล็กหลายแห่งได้ใช้บริ การของ
                  ั
IIG เพื่อลดต้นทุน แต่ ISP ส่ วนใหญ่ยงคงมี link ของตนเองเพื่อความเสถียร (reliability)
และใช้ในการแข่งขัน นอกจากนั้น CAT ยังให้บริ การ local internet exchange ในชื่อ Thailand National
Internet Exchange (TH-NIX) เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง ISP ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

ปี 2540 ในเดือนพฤศจิกายน NECTEC เปิ ดให้บริ การ local internet exchange ขึ้นในชื่อ The ThaiSarn
Public Internet Exchange (PIE) เพื่อเชื่ อมต่อระหว่าง ISP ต่างๆเข้ากับ ThaiSarn Public access Network
นอกจากนั้นคือเพิ่มทางเลือกให้แก่ ISP เนื่องจาก TH-NIX มีระเบียบข้อบังคับมาก

ปี 2541 ในเดือนพฤษภาคม TH-NIX และ PIE ได้เชื่อมต่อกันด้วยความเร็ ว 2 Mbps

นอกจากนั้นยังมีเรื่ องอื่นๆเกียวกับ internet ในประเทศไทยอีก เช่น THNIC (Thailand Network Information
     ้
Center) ผูให้บริ การ Domain Name Registration ภายใต้ domain .th
อีกซึ่ งรู ้สึกว่าจะเริ่ มให้บริ การในเดือนตุลาคม 2536 (ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ ใครรู ้แจ้งเห็นจริ งช่วยบอกด้วย)
    ั
แล้วก็ยงมี โครงการเครื อข่ายกาญจนภิเษก
  ั
ที่จดทาขึ้นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองเนื่ องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
                              ่ ั
และเป็ นการเผยแพร่ พระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหว ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี
แห่งการครองราชย์ แล้วก็มีโครงการ SchoolNet@1509 (อันเดียวกับ SchoolNet นันแหละ) แล้ว ฯลฯ เช่น
                                     ่
การเกิดของ homepage คนไทยเพื่อคนไทย เช่น www.siamweb.org หรื อ www.sanook.com
อะไรทานองเนี้ย

ที่มา http://www.geocities.com/pex08/internet.htm
ประวัติความเป็ นมาของอินเตอร์ เน็ตในต่ างประเทศ

 อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็ นโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network)
ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD)
- ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ARPA ได้ถูกก่อตั้งและได้ถูกพัฒนาเรื่ อยมา
                                    ้
- ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) ARPA ได้รับทุนสนันสนุน จากหลายฝ่ าย ซึ่ งหนึ่งในผูสนับสนุนก็คือ Edward
Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เป็ น DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)
พร้อมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง
และในปี ค.ศ.1969(พ.ศ.2512)นี้เองที่ได้ทดลองการเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ คนละชนิด จาก 4
                                 ั
แห่งเข้าหากันเป็ นครั้งแรก คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย สถาบันวิจยสแตนฟอร์ ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย
และมหาวิทยาลัยยูทาห์ เครื อข่ายทดลองประสบความสาเร็ จอย่างมาก ดังนั้นในปี ค.ศ.1975(พ.ศ.2518)
จึงได้เปลี่ยนจากเครื อข่ายทดลอง เป็ นเครื อข่ายที่ใช้งานจริ ง ซึ่ ง DARPA ได้โอนหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
                                       ั
ให้แก่ หน่วยการสื่ อสารของกองทัพสหรัฐ (Defense Communications Agency - ปัจจุบนคือ Defense
                     ั
Informations Systems Agency) แต่ในปั จจุบน Internet มีคณะทางานที่รับผิดชอบบริ หารเครื อข่ายโดยรวม
เช่น ISOC (Internet Society) ดูแลวัตถุประสงค์หลัก, IAB (Internet Architecture Board)
      ั                                         ั
พิจารณาอนุมติมาตรฐานใหม่ในInternet, IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐานที่ใช้กบ
Internet ซึ่ งเป็ นการทางานโดยอาสาสมัคร ทั้งสิ้ น
- ค.ศ.1983 (พ.ศ.2526) DARPA ตัดสิ นใจนา TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal)
   ั
มาใช้กบคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องในระบบ ทาให้เป็ นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ในระบบเครื อข่าย Internet
        ั        ่
จนกระทังปั จจุบน จึงสังเกตุได้วา ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องที่จะต่อ internet ได้จะต้องเพิม TCP/IP
    ่                                            ่
                           ั่
ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือข้อกาหนดที่ทาให้คอมพิวเตอร์ ทวโลก ทุก platform คุยกันรู ้เรื่ อง
และสื่ อสารกันได้อย่างถูกต้อง
- การกาหนดชื่ อโดเมน (Domain Name System) มีข้ ึนเมื่อ ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529)
                            ่
เพื่อสร้างฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distribution database) อยูในแต่ละเครื อข่าย และให้ ISP(Internet Service
Provider) ช่วยจัดทาฐานข้อมูลของตนเอง จึงไม่จาเป็ นต้องมีฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ เหมือนแต่ก่อน เช่น
การเรี ยกเว็บ www.yonok.ac.th จะไปที่ตรวจสอบว่ามีชื่อนี้ หรื อไม่ ที่ www.thnic.co.th
ซึ่งมีฐานข้อมูลของเว็บที่ลงท้ายด้วย th ทั้งหมด เป็ นต้น- DARPA ได้ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบ internet
เรื่ อยมาจนถึง
                   ิ
- ค.ศ.1980 (พ.ศ.2533) และให้ มูลนิธิวทยาศาสตร์ แห่งชาติ (National Science Foundation - NSF)
เข้ามาดูแลแทนร่ วม กับอีกหลายหน่วยงานที่มา http://www.thaigoodview.com/node/11996

								
To top