Tru?ng �?i h?c C�ng ngh? Th�ng tin by JWN19Nb

VIEWS: 23 PAGES: 37

									Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


     ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
                ------------    ------------
Bộ môn: Lập trình phân tán
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Trác Thức
Nhóm 23:
 1. Vũ Ngọc Hưng      06520197
 2. Vương Hà Thanh Mẫn 06520282
        BÁO CÁO CUỐI HỌC KỲ

                   ĐỀ TÀI:
   WEB SERVICE TRONG JAVA
       *****
                                 1
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


Mục lục:

Lời nói đầu ............................................................................................................ 3
PHẦN A: JAVA WEB SERVICE ........................................................................ 4
1. Tổng quan về Web Service ........................................................................... 4
 1.1. Khái niệm .................................................................................................4
 1.2. Đặc điểm của web service........................................................................4
 1.3. Ưu và nhược điểm của web service .........................................................4
 1.3.1    Ưu điểm ................................................................................................ 4
 1.3.2    Nhược điểm ..........................................................................................5
2. Kiến trúc của web service ............................................................................. 5
3. Các giao thức trong web service ................................................................... 6
 3.1. XML .........................................................................................................6
 3.2. WSDL - Web Service Description Language ..........................................6
 3.3. Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) ....................7
 3.4. SOAP - Simple Object Access Protocol ..................................................8
4. Xây dựng một web service với các công nghệ của Java ............................... 9
 4.1. Qui trình xây dựng một web service ........................................................9
 4.2. Các thư viện dùng để tạo web service trong Java ....................................9
 4.2.1    JAX-WS ............................................................................................... 9
    4.2.1.1      Các bước cơ bản để tự tay tạo một web service với JAX-WS 10
    4.2.1.2      Các lưu ý khi cài đặt một cụ thể hóa của SEI .........................10
    4.2.1.3      Ví dụ ........................................................................................11
 4.2.2    Apache Axis .......................................................................................13
PHẦN B: TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN TASK MANAGER ....................................... 14
1. Lời nói đầu: ................................................................................................. 14
2. Project TaskManager ................................................................................... 14
 2.1. Giới thiệu ............................................................................................... 14
 2.2. Yêu cầu chức năng .................................................................................14
 2.3. Cấu trúc chương trình ............................................................................16
 2.4. Chạy chương trình phía server ............................................................... 17
 2.5. Chạy chương trình phía client ................................................................ 18
PHỤ LỤC: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MỘT WEB SERVICE TỪ CÁC
CÔNG CỤ CÓ SẴN ........................................................................................... 20
1. Các công cụ cần thiết................................................................................... 20
2. Cài đặt và cấu hình các công cụ .................................................................. 20
3. Tạo một web service trong NetBeans IDE .................................................. 32
4. Tạo một Web Service Client trong NetBeans ............................................. 33
5. Cài đặt và chạy ứng dụng ............................................................................ 34
Lời kết ................................................................................................................. 36
Tài liệu tham khảo .............................................................................................. 37
                                                                2
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
                   Lời nói đầu
    Dịch vụ Web (Web Service) là một ứng dụng tuyệt vời của kĩ thuật lập
trình phân tán và được coi là một công nghệ mang đến cuộc cách mạng trong
cách thức hoạt động của các dịch vụ B2B (Business to Business), B2C (Business
to Customer) và nhiều loại dịch vụ mạng khác.

    Giá trị cơ bản của dịch vụ Web là dựa trên việc cung cấp các phương thức
theo chuẩn và cho phép các đối tượng khác nhau ở rất nhiều hệ thống khác nhau
truy cập đến. Bên cạnh đó, Java là một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng
và có thể giúp tạo ra các ứng dụng độc lập nền. Chính vì vậy sự kết hợp giữa web
service và Java là một công nghệ thời thượng và mạnh mẽ để tạo ra những hệ
thống hợp nhất với chi phí và độ phức tạp thấp trong việc tích hợp và phát triển
hệ thống.

    Với mục đích tiếp cận và ứng dụng một cách nhanh nhất web service
trong Java, bài báo cáo của nhóm 23 sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản và
những công nghệ nền tảng của web service, để từ đó có thể ứng dụng vào xây
dựng một hệ thống có sử dụng web service.

    Do đây là lần đầu tiên nhóm tiếp cận và tìm hiểu về web service nên chắc
chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Vi vậy, rất mong nhận được những nhận
xét và những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn để chúng ta có thể cùng
trao dồi và chia sẻ kiến thức, giúp ích được trong học tập và trong công việc.

                            Tp. HCM Tháng 05/2009
                      Nhóm 23 – Khoa Công nghệ Phần mềm
                                          3
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm          PHẦN A: JAVA WEB SERVICE
 1. Tổng quan về Web Service
  1.1. Khái niệm
    Nói một cách đơn giản, web service là một ứng dụng, một tiện ích mà các
  nhà phát triển muốn cung cấp rộng rãi cho nhiểu người, nhiều tổ chức có thể
  sử dụng. Tương tự như khi chúng ta xây dựng một trang web là để cả thế giới
  có thể vào xem. Web service là những ứng dụng chạy trên nền web, điều khác
  biệt so với các ứng dụng web bình thường khác là khách hàng hay client của
  các web service không chỉ là trình duyệt web (web browser) mà còn có thể là
  những ứng dụng chạy trên máy tính cá nhân (desktop) hay trên các thiết bị di
  động (mobile device).

  1.2. Đặc điểm của web service
    Theo đặc tả của W3C (World Wide Web Consortium), dịch vụ Web có
    khả năng tương tác với các hệ thống khác thông qua một giao diện
    chung được mô tả bằng XML.
    Dịch vụ Web cho phép client và server tương tác được với nhau ngay cả
    trong những môi trường khác nhau. Ví dụ, đặt Web server cho ứng dụng
    trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux trong khi người dùng sử
    dụng máy tính chạy hệ điều hành Windows, ứng dụng vẫn có thể chạy
    và xử lý bình thường mà không cần thêm yêu cầu đặc biệt để tương
    thích giữa hai hệ điều hành này.
    Một Dịch vụ Web có bao gồm có nhiều mô-đun và công bố lên mạng
    Internet.
    Một ứng dụng khi được triển khai sẽ hoạt động theo mô hình client-
    server. Nó có thể được triển khai bởi một phần mềm ứng dụng phía
    server ví dụ như PHP, Java, Oracle Application server hay
    Microsoft.NET…

  1.3. Ưu và nhược điểm của web service
 1.3.1 Ưu điểm
    Dịch vụ Web cung cấp khả năng hoạt động rộng lớn và linh hoạt với các
    ứng dụng phần mềm khác nhau chạy trên những nền tảng khác nhau.
    Nền tảng của web service là công nghệ XML. Hầu hết các hệ thống đều
    thể đọc và “hiểu” được tập tin XML.
    Thúc đẩy phát triển các hệ thống phần mềm đã tồn tại bằng cách cho
    phép các tiến trình/chức năng nghiệp vụ đóng gói trong giao diện dịch
    vụ Web và công bố rộng rãi trên mạng Internet.
    Tạo mối quan hệ tương tác lẫn nhau và mềm dẻo giữa các thành phần
    trong hệ thống, dễ dàng cho việc phát triển các ứng dụng phân tán.


                                          4
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


    Thúc đẩy hệ thống tích hợp, giảm sự phức tạp của hệ thống, hạ giá thành
    dịch vụ, phát triển hệ thống nhanh và tương tác hiệu quả với hệ thống
    của các doanh nghiệp khác.
    Ở góc độ doanh nghiệp, web service là một công nghệ phục vụ rất tốt
    trong việc quảng bá dịch vụ của mình cho đa dạng khách hàng.

 1.3.2 Nhược điểm
    Có quá nhiều chuẩn cho dịch vụ Web khiến người dùng khó nắm bắt
    cũng như gây khó khăn cho các nhà phát triển.
    An toàn và bảo mật thông tin là một vấn đề nan giải của web service.
    Có nhiều vấn đề về các tác vụ đòi hỏi transaction (ví dụ như chuyển tiền
    qua lại giữa các ngân hàng) chưa được giải quyết hoàn chỉnh.
    Tốc độ thực thi (performance) của web service phụ thuộc rất nhiều vào
    tốc độ đường truyền Internet và nhìn chung các web service thực thi
    chậm hơn các ứng dụng bình thường khác.
    Vấn đề Quality of Service (QoS) còn chưa được đảm bảo, nhất lả khi
    web service bị rơi vào tình trạng quá tải (peak load) và có thể gây những
    thiệt hại lớn cho phía máy khách.

 2. Kiến trúc của web service
                Kiến trúc của web service.

    Dịch vụ Web gồm có ba chuẩn chính: SOAP (Simple Object Access
Protocol), WSDL (Web Service Description Language) và UDDI (Universal
Description, Discovery, and Integration). Hình 1 mô tả chồng giao thức của dịch
vụ Web, trong đó UDDI được sử dụng để đăng ký và khám phá dịch vụ Web đã
được miêu tả cụ thể trong WSDL. Giao tác UDDI sử dụng SOAP để nói chuyện
với UDDI server, sau đó các ứng dụng SOAP yêu cầu một dịch vụ Web. Các
thông điệp SOAP được gửi đi chính xác bởi giao thức HTTP và TCP/IP.

                                          5
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


    Chồng giao thức dịch vụ Web là tập hợp các giao thức mạng máy tính
được sử dụng để định nghĩa, xác định vị trí, thi hành và tạo nên dịch vụ Web
tương tác với những ứng dụng hay dịch vụ khác. Chồng giao thức này có 4 thành
phần chính:
    Dịch vụ vận chuyển (Service Transport): có nhiệm vụ truyền thông
    điệp giữa các ứng dụng mạng, bao gồm những giao thức như HTTP,
    SMTP, FTP, JSM và gần đây nhất là giao thức thay đổi khổi mở rộng
    (Blocks Extensible Exchange Protocol- BEEP).

    Thông điệp XML: có nhiệm vụ giải mã các thông điệp theo định dạng
    XML để có thể hiểu được ở mức ứng dụng tương tác với người dùng.
    Hiện tại, những giao thức thực hiện nhiệm vụ này là XML-RPC, SOAP
    và REST.

    Mô tả dịch vụ: được sử dụng để miêu tả các giao diện chung cho một
    dịch vụ Web cụ thể. WSDL thường được sử dụng cho mục đích này, nó
    là một ngôn ngữ mô tả giao tiếp và thực thi dựa trên XML. Dịch vụ Web
    sẽ sử dụng ngôn ngữ này để truyền tham số và các loại dữ liệu cho các
    thao tác và chức năng mà dịch vụ Web cung cấp.

    Khám phá dịch vụ: tập trung dịch vụ vào trong một nơi được đăng ký,
    từ đó giúp một dịch vụ Web có thể dễ dàng khám phá ra những dịch vụ
    nào đã có trên mạng, tốt hơn trong việc tìm kiếm những dịch vụ khác để
    tương tác. Một dịch vụ Web cũng phải tiến hành đăng ký để các dịch vụ
    khác có thể truy cập và giao tiếp. Hiện tại, UDDI API thường được sử
    dụng để thực hiện công việc này.

 3. Các giao thức trong web service
  3.1. XML
   Do dịch vụ Web là sự kết hợp của nhiều thành phần khác nhau nên nó sử
dụng các tính năng và đặc trưng của các thành phần đó để giao tiếp. XML là
công cụ chính để giải quyết vấn đề này và là kiến trúc nền tảng cho việc xây
dựng một dịch vụ Web.

  3.2. WSDL - Web Service Description Language
   WSDL định nghĩa cách mô tả dịch vụ Web theo cú pháp tổng quát của
XML, bao gồm các thông tin:
   Tên dịch vụ.
   Giao thức và kiểu mã hóa sẽ được sử dụng khi gọi các hàm của dịch vụ
    Web.
   Loại thông tin: thao tác, tham số, những kiểu dữ liệu (có thể là giao diện
    của dịch vụ Web cộng với tên cho giao diện này).
                                         6
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


    Một WSDL hợp lệ gồm hai phần: phần giao diện (mô tả giao diện và
phương thức kết nối) và phần thi hành mô tả thông tin truy xuất cơ sở dữ liệu
(CSDL). Cả hai phần này sẽ được lưu trong 2 tập tin XML tương ứng là tập tin
giao diện dịch vụ và tập tin thi hành dịch vụ. Giao diện của một dịch vụ Web
được miêu tả trong phần này đưa ra cách thức làm thế nào để giao tiếp qua dịch
vụ Web. Tên, giao thức liên kết và định dạng thông điệp yêu cầu để tương tác với
dịch vụ Web được đưa vào thư mục của WSDL.

    WSDL thường được sử dụng kết hợp với XML schema và SOAP để cung
cấp dịch vụ Web qua Internet. Một client khi kết nối tới dịch vụ Web có thể đọc
WSDL để xác định những chức năng sẵn có trên server. Sau đó, client có thể sử
dụng SOAP để lấy ra chức năng chính xác có trong WSDL.
            Tập tin .wsdl do GoogleSearch cung cấp


  3.3. Universal Description, Discovery, and Integration
     (UDDI)
    Để có thể sử dụng các dịch vụ, trước tiên client phải tìm dịch vụ, ghi nhận
thông tin về cách sử dụng và biết được đối tượng nào cung cấp dịch vụ. UDDI
định nghĩa một số thành phần cho biết các thông tin này, cho phép các client truy
tìm và nhận những thông tin được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ Web.
    Cấu trúc UDDI :
    Trang trắng – White pages: chứa thông tin liên hệ và các định dạng
     chính yếu của dịch vụ Web, chẳng hạn tên giao dịch, địa chỉ, thông tin
     nhận dạng… Những thông tin này cho phép các đối tượng khác xác định
     được dịch vụ.

                                           7
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


    Trang vàng – Yellow pages: chứa thông tin mô tả dịch vụ Web theo
    những loại khác nhau. Những thông tin này cho phép các đối tượng thấy
    được dịch vụ Web theo từng loại với nó.
    Trang xanh – Green pages: chứa thông tin kỹ thuật mô tả các hành vi
    và các chức năng của dịch vụ Web.
    Loại dịch vụ – tModel: chứa các thông tin về loại dịch vụ được sử
    dụng.
Những thông tin về dịch vụ Web được sử dụng và công bố lên mạng sử dụng
giao thức này. Nó sẽ kích hoạt các ứng dụng để tìm kiếm thông tin của dịch vụ
Web khác nhằm xác định xem dịch vụ nào sẽ cần đến nó.

  3.4. SOAP - Simple Object Access Protocol
    Chúng ta đã hiểu cơ bản dịch vụ Web như thế nào nhưng vẫn còn một vấn
đề khá quan trọng. Đó là làm thế nào để truy xuất dịch vụ khi đã tìm thấy? Câu
trả lời là các dịch vụ Web có thể truy xuất bằng một giao thức là Simple Object
Access Protocol – SOAP. Nói cách khác chúng ta có thể truy xuất đến UDDI
registry bằng các lệnh gọi hoàn toàn theo định dạng của SOAP.

   SOAP là một giao thức giao tiếp có cấu trúc như XML. Nó được xem là
cấu trúc xương sống của các ứng dụng phân tán được xây dựng từ nhiều ngôn
ngữ và các hệ điều hành khác nhau. SOAP là giao thức thay đổi các thông điệp
dựa trên XML qua mạng máy tính, thông thường sử dụng giao thức HTTP.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <S:Envelope xmlns:S="sayHello xmlns:ns2="http://helloservice/">
    <S:Header/>
    <S:Body>
      <ns2:sayHello xmlns:ns2="http://service/">
         <arg0>Joe</arg0>
      </ns2:sayHello>
    </S:Body>
  </S:Envelope>
             Một request sử dụng giao thức SOAP

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <S:Body>
      <ns2:sayHelloResponse xmlns:ns2="http://helloservice/">
         <return>Hello, Joe.</return>
      </ns2:sayHelloResponse>
    </S:Body>
  </S:Envelope>
              …Và response tương ứng của nó.
                                         8
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


 4. Xây dựng một web service với các công nghệ của
   Java
  4.1. Qui trình xây dựng một web service
  1) Định nghĩa và xây dựng các chức năng, các dịch vụ mà dịch vụ sẽ cung
    cấp (sử dụng ngôn ngữ Java chẳng hạn).
  2) Tạo WSDL cho dịch vụ
  3) Xây dựng SOAP server
  4) Đăng ký WSDL với UDDI registry để cho phép các client có thể tìm thấy
    và truy xuất.
  5) Client nhận file WSDL và từ đó xây dựng SOAP client để có thể kết nối
    với SOAP server.
  6) Xây dựng ứng dụng phía client (chẳng hạn sử dụng Java) và sau đó gọi
    thực hiện dịch vụ thông qua việc kết nối tới SOAP server.
  7) Lựa chọn một ngôn ngữ, xây dựng các tiến trình nghiệp vụ và chúng ta bắt
    đầu tạo nên một dịch vụ Web như ý muốn. Sau đó là cung cấp dịch vụ
    Web này trên Internet.

  4.2. Các thư viện dùng để tạo web service trong Java
   Trong Java có hai thư viện phổ biến nhất thường được sử dụng để xây dựng
một web service, đó là JAX-WS và Apache Axis.

 4.2.1 JAX-WS
   JAX-WS (Java API for XML Web Services) là một bộ thư viện được phát
triển dưới sự quản lý của Sun Microsystem. Trang chủ của dự án https://jax-
ws.dev.java.net/ là nơi cung cấp các tài liệu hướng dẫn, các bản cập nhật thường
xuyên của bộ thư viện này.

   JAX-WS giúp tạo ra các dịch vụ web sủ dụng giao thức XML. Với việc
được tích hợp sẵn trong bộ Java EE SDK và được đóng gói kèm theo trong các
bộ cộng cụ tích hợp dành cho Java EE. nên JAX-WS là bộ thư viện rất phổ biến
để tạo ra những dịch vụ web.

   Hình bên dưới thể hiện quá trình liên lạc giữa một dịch vụ web viết dựa
trên JAX-WS với client.
                 Kiến trúc của JAX-WS

                                          9
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


 4.2.1.1 Các bước cơ bản để tự tay tạo một web service với JAX-WS
   Thông thường một web service cần có một service endpoint interface (SEI)
là một interface dùng để khai báo các phương thức mà client có thể gọi đến. Tuy
nhiên khi xây dựng web service với JAX-WS các SEI cần thiết phải có. Sau đó
các interface SEI sẽ được cụ thể hóa bằng phiên bản cài đặt của web service
(implementation class). Các bước cơ bản gồm có:
    Cài đặt các phương thức cho web service.
    Biên dịch các class của web service thành một tập tin WAR.
    Cài đặt và triển khai tập tin WAR lên server. Các class thành phần dùng
     cho việc giao tiếp với client sẽ được tạo ra bởi server trong quá trình cài
     đặt (deploy)

Viết một ứng dụng client để gọi web service:
    Sử dụng công cụ wsimport (có sẵn trong Java JDK) để tạo và biên dịch
    các stub files của web service.
    Biên dịch client.
    Chạy client.

 4.2.1.2 Các lưu ý khi cài đặt một cụ thể hóa của SEI
    Lớp cài đặt của web service phải được đánh dấu là các class
     javax.jws.WebService                         hoặc
     javax.jws.WebServiceProvider (dùng annotation @).
    Lớp cài đặt phải được chỉ rõ là cài đặt cho interface SEI nào thông qua
     thuộc tính endpointInterface của @WebService, nhưng việc này không
     bắt buộc. Nếu không có endpointInterface nào được chỉ ra, thì class cài
     đặt đó sẽ được ngầm định là có một SEI.
    Các phương thức của lớp cài đặt phải là các phương thức public và
     không được là các phương thức tĩnh static hay final
    Các phương thức của web service cho phép client gọi cần phải có khai
     báo annotation là @javax.jws.WebMethod.
    Các tham số và các kiểu trả về của các phương thức web service cung
     cấp cho client phải là các kiểu nằm trong JAX-B-compatible parameters
     and return types. Xem Default Data Type Bindings.
    Lớp cài đặt không được là một lớp final hay abstract.
    Lớp cài đặt phải có một constructor mặc định.
    Lớp cài đặt không được phép định nghĩa phương thức finalize.
    Lớp cài đặt cần sử dụng các annotation là javax.annotation.
     PostConstruct hoặc javax.annotation.PreDestroy trong
     các hàm phục vụ việc quản lý vòng đời của các sự kiện trong Web
     service:một phương thức @PostConstruct được gọi bởi web service
     container trước khi class cài đặt của web service phản hồi lại client; các
     phương thức được khai báo với @PreDestroy web service container
     trước khi web service được gỡ bỏ.                                            10
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


  4.2.1.3 Ví dụ
     Tiến hành cài đặt một web service đơn giản như sau:
package helloservice.endpoint;

import javax.jws.WebService;

@WebService()
public class Hello {
 private String message = new String("Hello, ");

  public void Hello() {}

  @WebMethod()
  public String sayHello(String name) {
   return message + name + ".";
  }
}


     Biên dịch web service: các web service thường được biên dịch bởi công
     cụ Ant. Để có thể tiến hành biên dịch Ant yêu cầu chúng ta phải cấu
     hình các quá trình sẽ thực thi trong lúc cài đặt bằng một tập tin XML.
     Đây là một tập tin… khá phức tạp và thường có mẫu sẵn trong các IDE
     và chúng ta chỉ việc chỉnh sửa. Thông tin về Ant build file được cung
     cấp rất đầy đủ tại http://ant.apache.org/manual/using.html, hay có thể
     tham khảo các project có sẵn trong JDK (được đặt trong jdk1.version.x\
     sample\webservices\) Sau khi đã làm tập tin build.xml. Vào màn hình
     console (Run > cmd) và di chuyển đến thư mục có chứa tập tin
     build.xml (thường được đặt ở ngoài cùng của project), gõ dòng lệnh sau:
     build
    Đóng gói và triển khai web service: vào thư mục của project, chạy dòng
     lệnh:
    asant create-war
    Kiểm tra server đã được khởi động hay chưa.
    Thiết lập username và password của admin để Ant có thể deploy lên
     server trong tập tin build.properties.
    Chạy dòng lệnh: asant deploy
    Sau khi deploy chúng ta có thể xem tập tin WSDL được tạo ra bằng cách
     mở trình duyệt và vào địa chỉ:
http://servername:port/project_name/tên_webservce?wsdl
     Ví dụ: http://localhost:8080/helloservice/hello?wsdl
    Để gỡ bỏ web service (undeploy) gõ dòng lệnh: asant undeploy

Tiến hành tạo một web service client: có hai cách
    Dùng trực tiếp URL của WSDL:
  - Tạo một đối tượng của Web service một cách trực tiếp:
@WebServiceRef(wsdlLocation="http://localhost:8080/
   helloservice/hello?wsdl")
static HelloService service;


                                          11
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


 - Lấy một đại diện (proxy) của web service:
Hello port = service.getHelloPort();

  -  Đối tượng port kiểu Hello là class mà chúng ta cài đặt. Còn đối tượng
     service có kiểu là một interface HelloService, đó là một SEI do JAX-WS
     mặc định tạo ra khi chúng ta cài đặt một web service.

 - Bây giờ chỉ việc gọi hàm:
String response = port.sayHello(name);
 - Source code hoàn chỉnh:
package simpleclient;

import javax.xml.ws.WebServiceRef;
import helloservice.endpoint.HelloService;
import helloservice.endpoint.Hello;

public class HelloClient {
 @WebServiceRef(wsdlLocation="http://localhost:8080/
   helloservice/hello?wsdl")
 static HelloService service;

  public static void main(String[] args) {
   try {
    HelloClient client = new HelloClient();
    client.doTest(args);
   } catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
   }
  }

  public void doTest(String[] args) {
   try {
    System.out.println("Retrieving the port from
      the following service: " + service);
    Hello port = service.getHelloPort();
    System.out.println("Invoking the sayHello operation
      on the port.");

     String name;
     if (args.length > 0) {
      name = args[0];
     } else {
      name = "No Name";
     }

     String response = port.sayHello(name);
     System.out.println(response);
    } catch(Exception e) {
     e.printStackTrace();
    }
  }
}                                         12
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


   Ngoài cách trên, chúng ta còn có thể dùng công cụ wsimport được cung
   cấp trong JDK để tạo các class từ URL của tập tin WSDL:
 - Vào màn hình dòng lệng và di chuyển đến thư mục src của client. Gõ
   dòng lệnh sau:
wsimport                             -keep
http://localhost:8080/helloservice/hello?wsdl"

  - Sau quá trình parse web service thành các class, chúng ta sẽ có các tập tin
    sau:
HelloService.java
Hello.java
HelloResponse.java
ObjectFactory.java

  -Các bước tạo đối tượng web service tương tự nhu cách trên nhưng với một
   khác biệt nhỏ:
static HelloService service;
   Chúng ta không cần URL tới WSDL nữa vì đã có các class dưới client.
 - Về bản chất cách đầu tiên cũng thực hiện các bước ở cách thứ hai.

 4.2.2 Apache Axis
    Đây là bộ thư viện mã nguồn mở được phát triển bởi Apache Software
Foundation. Axis hỗ trợ tạo ra các web service dựa trên giao thức SOAP.
    Trong báo cáo này, nhóm 23 chỉ tập trung vào xây dựng web service với
JAX-WS. Các thông tin về Axis được cung cấp rất đầy đủ tại
http://ws.apache.org/axis/ .
                                           13
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm PHẦN B: TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN TASK MANAGER
 1. Lời nói đầu:
    Sau đây là đồ án triển khai áp dụng một trong kỹ thuật Webservice
(SOAP) , một trong các kỹ thuật cần thiết trong nền tảng J2EE
    Do đây là đồ án nghiên cứu nền tảng cơ bản J2EE , nên nhóm chúng tôi
tránh nhờ đến sự giíp đỡ của các framework như Spring , Hibernate hay Strut …
mà sẽ tự xây dựng mô hình MVC dựa trên các kỹ thuật cơ bản của JSP , Servlet
…
    Tuy nhiên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Vi vậy, rất mong
nhận được những nhận xét và những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn
để chúng ta có thể cùng trao dồi và chia sẻ kiến thức, giúp ích được trong học tập
và trong công việc.


 2. Project TaskManager
  2.1. Giới thiệu
    TaskManager là một ứng dụng web được cài đặt dựa trên nền tảng Java
EE. Chức năng chính của hệ thống là cung cấp một công cụ cho các nhóm làm
việc vừa và nhỏ để có thể quản lý các dự án, giúp trưởng nhóm có thể phân công
công việc cho các thành viên trong nhóm cũng như quản lý được các dự án.

    Ngoài một hệ thống chạy trên nền web, TaskManager còn cung cấp một
web service, cho phép các thành viên không cần đăng nhập vào trang web của hệ
thống mà vẫn có thể theo dõi được những công việc mà mình mới được giao, cập
nhật trạng thái của công việc, cũng như cập nhật thông về các dự án hay các công
việc mới nhất.


  2.2. Yêu cầu chức năng
   Chương trình phải cho phép người dùng (leader hay project manager ,
member) được phép có các thao tác cơ bản để quản lý task trong project

  a. Leader (admin , project manager)
                                           14
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
  Trưởng nhóm hay người quản trị có thể:
  - Tạo mới thành viên.
  - Tạo mới project.
  - Chỉnh sửa thông tin của các thành viên.
  - Chỉnh sửa thông tin của các dự án
  - Phân công nhiệm vụ (task) cho các thành viên.
  - Chỉ có admin mới có quyền xóa, hủy bỏ một project, một task hay một
    thành viên khác.

  b. Member
  Các thành viên trong nhóm có thể:
  - Truy cập vào hệ thống thông qua giao diện web
  - Truy cập vào hệ thống thông qua một ứng dụng desktop phía client.

                                      15
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


  -  Xem các project mà mình đã tham gia.
  -  Cập nhật các task mà mình được giao.
  -  Cập nhật trạng thái cho các task (đang làm, đã hoàn thanh hay từ chối).
  -  Các thành viên có thể xem được các task và các project mới nhất hiện
    chưa có thành viên nào tham gia.
  -  Mỗi thành viên có thể tham gia nhiều task.

    Lưu ý : Một project hay một task sẽ có số lượng thành viên nhất định do
    admin định trước.

  2.3. Cấu trúc chương trình
  Chương trình được thiết kế từ đầu theo mô hình MVC (Model – Controller -
View):
   Controller : đóng vai trò quản lý điều phôi toàn bộ chương trình.
   Model : Xử lý các thao tác business , kết nối db , mapping object với db,
    trả về dữ liệu cần thiết.
   View : đóng vai trò hiển thị với người dùng cuối ,ngoài ra nhóm còn cài
    đặt cơ chế thay đổi template tùy thích dựa vào kỹ thuật định nghĩa các
    Custom Tag
  Ngoài việc cho phép user quản lý (theo dõi) task thông qua giao diện web ,
nhóm còn hổ trợ cho các thành viên của project theo dõi và cập nhật trạng thái
task của mình thông qua một chương trình nền Destop bằng kỹ thuật webservice
                                         16
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
  2.4. Chạy chương trình phía server
    Chọn File > Open Project, mở project có tên TaskManager_Server được
đính kèm theo báo cáo này.
    Nhấp phải p\vào project chọn RUN, giao diện chính của màn hình xuất
hiện:
  Nhập user và password để đăng nhập vào hệ thống:
                                       17
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
  2.5. Chạy chương trình phía client
    Chọn File > Open Project, mở project có tên TaskManager_Client được
đính kèm theo báo cáo này.
    Nhấp phải chọn RUN để chạy ứng dụng.
   Nếu đăng nhập thành công thì màn hình giao diện cơ bản của Task
Manager client sẽ hiện ra:
                                       18
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


    Để xem các tasks của user hiện tại chọn Show Tasks:
                                19
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềmPHỤ LỤC: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MỘT WEB
   SERVICE TỪ CÁC CÔNG CỤ CÓ SẴN
  Thực sự, việc tự tay xây dựng một web service là điều có thể, nhưng sẽ là rất
phức tạp đối với những người mới bắt đầu vì một web service cần rất nhiều tập
tin cấu hình, các bước biên dịch,… Vì vậy hầu như ngày nay các web service
đều được tạo ra bàng các bộ công cụ tích hợp sẵn như NetBeans IDE, Eclipse,…
Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng các công cụ sẳn có để
tạo và sử dụng một web service.

 1. Các công cụ cần thiết
    JDK 6 update 13 hay mới hơn
    (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp)
    NetBeans IDE 6.5 hay cao hơn, chú ý nên tải gói đầy đủ các ứng dụng
    (khoảng 240 MB) tại http://www.netbeans.org/downloads/
    Ngoài ra, do các ví dụ và ứng dụng của nhóm có sử dụng cơ sở dữ liệu
    MYSQL nên cần cài đặt MySQL. Download bộ công cụ tich hợp:
    (Apache, PHP, MySQL và PHPMyAdmin) XAMPP for Windows
    phiên bản 1.7.1 tại http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-
    win32-1.7.1-installer.exe
    Driver dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL cho Java: version 5.1.7
    http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/

 2. Cài đặt và cấu hình các công cụ
    Cài đặt JDK
                                          20
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm    Cài đặt NetBeans IDE:
    Cài đặt XAMPP for Windows:
    Cài đặt MySQL driver cho máy chủ Glassfish:


                                21
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


  -  Extract gói driver MySql.
  -  Copy tập tin mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar vào thư mục lib trong
    Glassfish v2.1 (mặc định là C:\Program Files\glassfish-v2.1\lib)
    Tạo cơ sở dữ liệu:
  - Khởi động máy chủ Apache: trên desktop hay vào Program Files >
   XAMPP > xampp-control.
                                        22
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm  -  Ở mục Apache, nhấn Start để khởi động máy chủ Apache.
  -  Vào trình duyệt, gõ http://localhost:
  -  Nếu lần đầu tiên sử dụng, cần chọn ngôn ngữ hiển thị.Ở đây chúng ta chọn
    English.
  -  Ở vùng phía bên trái màn hình, chọn “PhpMyAdmin”:
                                          23
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


  -  Giao diện PHPMyAdmin xuất hiện:
  -  Trong mục “Create New Databse” gõ “mytimer”, nhấn enter.
                                  24
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


Cơ sở dữ liệu “mytimer” đã được tạo:
  -  Chọn tab “SQL” trên thanh công cụ:
  -  Mở tập tin mytimer,sql (được đính kèm trong thư mục của project này).
                                        25
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm  -  Copy nội dung của tập tin này vào và dán vào vùng “Run SQL
     query/queries on database mytimer”trong PHPMyAdmin:
  -  Nhấn “Go” để thực thi câu Query.
  -  Như vậy chúng ta đã cài đặt thành công CSDL mytimer cho ví dụ này:
     Khởi động NetBeans IDE.
     Chọn File > Open Project. Mở project TaskMananger_Server được kèm
     theo trong báo cáo này.                                       26
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
    Chọn tab “Services”
    Chọn mục Servers, nếu chưa có server nào thì nhấp phải chọn Add
    Server…
                                     27
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
    Hộp thoại tạo server hiện ra:
    Làm theo các bước như hướng dẫn để thêm một server mới. Lưu ý là để
    TaskManager có thể chạy được server cần được được chọn là GlassFish
    V2.
    Sau khi đã có server, click phải chuột, chọn Start để khởi động Server:
                                         28
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
    Sau khi server đã khởi động thành công.Chúng ta sẽ tiến hành tạo
    Connection Pool cho cơ sở dữ liệu mytimer đã tạo ở các bước trước.
    Mở Xampp control. Kiểm tra xem MySQL server đã được khởi động
    hay chưa:
    Vào trình duyệt, gõ http://localhost:4848 để vào trang admin của
    GlassFish:

                                       29
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
    Đăng nhập vào với user và password được thiết lập lúc cài đặt (mặc định
    là admin – adminadmin).
    Trong phần Common Tasks ở khung phía bên trái, chọn Resources:
                                         30
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


Nhấn Connection Pool, chọn New…
     Trong mục Name, gõ mytimer.
     Trong mục Resource Type chọn javax.sql.ConnectionPoolDataSource.
     Mục Database Vendor chọn MySQL.
     Nhấn Next để đến bước tiếp theo.
     Trong phần Additional Properties ở dưới cùng, chúng ta chỉ cần thíêt lập
     các thông tin sau:
  -  User: root
  -  Passsword: 123456 (user name và password đăng nhập vào database).
  -  DatabaseName:mytimer
  -  ServerName: localhost.
  -  Url: jdbc:mysql://localhost:3306/mytimer
  -  URL (chú ý có 2 url): jdbc:mysql://localhost:3306/mytimer
  -  Nhấp Finish.
  -  Nhấn Ping để test xem connection pool có liên kết được với server
     MySQL hay chưa.
     Tạo JDBC Resource:
  -  Ở khung bên trái màn hình, chọn JDBC resources,chọn New:
                                           31
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
    Thiết lập giá trị cho các mục:
  - JNDI Name: jdbc/mytimer
  - Pool Name: mytimer
    Nhấn OK để hoàn tất.

 3. Tạo một web service trong NetBeans IDE
    Trong NetBeans, chọn File > New Project.
    Trong mục Categories chọn Java Web.
    Ở khung phía bên phải chọn Web Application.
                                32
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
    Các bước thiết lập khác cứ để mặc định hoặc có thể tùy chỉnh lại theo ý
    muốn. Nhấn Finish.
    Sau đó trong mục Web Services, nhấp phải, chọn New > Web Service…
    Các bước còn lại có thể làm như ví dụ trên hay làm theo các chỉ dẫn rất
    trực quan của NetBeans.

 4. Tạo một Web Service Client trong NetBeans
Các hướng dẫn chi tiết về tạo một web service và web service client có thể tham
khảo tại http://www.netbeans.org/kb/docs/websvc/jax-ws.html.

                                         33
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm


    Trong NetBeans chọn New > Project.
    Chọn Java > Java Application.
    Click phải vào project và chọn New > Web Service client.
    Sau đó làm theo hướng dẫn của NetBeans.

 5. Cài đặt và chạy ứng dụng
Trong NetBeans IDE, vào thẻ Projects, nhấp phải lên project TaskManager, chọn
Deploy:


                                        34
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
    Sau khi deploy thành công, vào Web Services trong project
    TaskManager, nhấp phải lên MyTimerWs chọn Test Web Service để test
    web service:
    Tuy nhiên bước này không cần thiết vì sau khi deploy thì web service đã
    có thể sử dụng được từ phía client.
                                         35
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
                   Lời kết
    Web service với khả năng chạy linh động và không phụ thuộc nền, được
xây dựng với nền tảng Java là một sự kết hợp tuyệt vời để tạo ra những hệ thống
tích hợp với chi phí thấp và đạt hiệu quả cao.

    Với sự hỗ trợ của các công cụ có sẵn, việc tạo một web service không phải
là điều khó trong Java. Tuy nhiên để thực sự có thể hiểu được thấu đáo vấn đề thì
rất phức tạp. Đồ án TaskManager hiện đang mới ở giai đoạn hình thành nên còn
khá thô sơ, nhưng nó hứa hẹn sẽ là một ứng dụng hữu dụng cho các nhóm làm
việc vừa và nhỏ phục vụ rất tốt trong việc học tập của sinh viên.

                    ooOoo
                                          36
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm
                   Tài liệu tham khảo
    “Khái niệm web service” - http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service
    “Phát triển Web Service với các công nghệ chuẩn của java” -
    http://www.javavietnam.org/javavn/mvnforum/viewthread_thread,13718
    “GlassFish and MySQL, Part 3: Creating and Using a Web Service” -
    http://java.sun.com/developer/technicalArticles/glassfish/GFandMySQL
    _Part3.html
    “Web Services Tutorial” -
    http://www.w3schools.com/webservices/default.asp
    SOAP - http://www.w3c.org/TR/soap
    WSDL - http://www.w3c.org/TR/wsdl
    UDDI - http://www.uddi.org
    “Getting Started with JAX-WS Web Services” -
    http://www.netbeans.org/kb/docs/websvc/jax-ws.html
    “Metro Web Services Overview” - http://java.sun.com/webservices/
    JAX-WS - https://jax-ws.dev.java.net/
    Apache Axis - http://ws.apache.org/axis/
    “Creating a Web Service with Glassfish“ -
    http://java.sun.com/webservices/reference/tutorials/wsit/doc/Examples_
    glassfish4.html
    “The Java™ Web Services Tutorial” -
    http://java.sun.com/webservices/docs/2.0/tutorial/doc/JavaWSTutorial.p
    df
    Ant build file - http://ant.apache.org/manual/using.html
    Sample build.xml - http://www.adp-gmbh.ch/java/ant/build_xml.html
    Các ví dụ về web service trong Java JDK (thường được đặt trong
    C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_07\sample\webservices\)
    Các ví dụ có sẵn trong GlassFish (thường được đặt trong
    \Sun\AppServer\samples hay glassfish\samples).
                                         37
Bộ mon Lập trinh phân tán – Nhóm 23

								
To top