Komponen RP by 9EmR7K

VIEWS: 11 PAGES: 34

									SATU DOKUMEN YANG MENJELASKAN:

  IDEA ATAU PROJEK PERNIAGAAN YANG MAHU
  DIJALANKAN ATAU DIKEMBANGKAN.

  BAGAIMANA SUMBER YANG TERHAD DIORGANISASIKAN
  BAGI MENJAYAKAN IDEA ATAU PROJEK PERNIAGAAN DI
  ATAS.

  BAGI MENYAKINKAN PIHAK PEMBIAYA UNTUK
  MEMBIAYA IDEA ATAU PROJEK PERNIAGAAN DI ATAS.
                           2
MEMBANTU USAHAWAN:-

  BERFIKIR, MENGKAJI DAN MENDOKUMENKAN IDEA
  PERNIAGAAN SECARA OBJEKTIF DAN SISTEMATIK IDEA
  TERSEBUT SAMA ADA BERDAYA MAJU SEBELUM
  MEMULAKAN/MEMBESARKAN PERNIAGAAN.

  MENGENALPASTI PERSEKITARAN PERNIAGAANNYA:-
  PELANGGAN, PASARAN, PERSAINGAN, PEMBEKAL,
  KEMUDAHAN PRASARANA DAN LAIN-LAIN.

  MERANCANG STRATEGI PERLAKSANAAN DENGAN
  TERATUR AKAN DAPAT MENINGKATKAN PELUANG
  UNTUK BERJAYA APABILA PROJEK TERSEBUT
  DILAKSANAKAN.

                           3
MEMBANTU USAHAWAN:-

  MENGENALPASTI MASALAH DAN CABARAN YANG AKAN
  DIHADAPI DAN DAPAT MERANGKA STRATEGI BAGI
  MENGATASINYA.

  MENGGANGARKAN JUMLAH JUALAN MINIMUM YANG
  PERLU DICAPAI UNTUK MENCAPAI TITIK PULANG
  MODAL.

  MENGGANGARKAN KEDUDUKAN ALIRAN TUNAI UNTUK
  MEMBOLEHKAN PROJEK TERUS BERJALAN DENGAN BAIK.
                           4
MEMBANTU USAHAWAN:-

  MENGANGGARKAN JUMLAH KOS YANG TERLIBAT DAN
  SERTA JUMLAH DAN JENIS/SUMBER PEMBIAYAAN YANG
  DIPERLUKAN.

  MENYAKINKAN PIHAK PEMBIAYA BAHAWA PROJEK INI
  BERDAYA MAJU UNTUK DIBIAYAI.

  MEMBUAT PERBANDINGAN UNTUK MENILAI
  PERKEMBANGAN YANG TELAH DICAPAI SETELAH PROJEK
  PERNIAGAAN TERSEBUT DILAKSANAKAN.
                           5
KENALI PERNIAGAAN ANDA DENGAN MENJAWAB TIGA
 SOALAN BERIKUT:-

I.   KEHENDAK SIAPA YANG INGIN DIPUASKAN?
II.  APAKAH KEHENDAK MEREKA YANG INGIN DIPUASKAN?
III.  APAKAH YANG TERBAIK YANG BOLEH ANDA LAKUKAN
    UNTUK MEMENUHI KEHENDAK MEREKA?
                           6
SEBUAH PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK BERUSIA ANTARA 1
TAHUN HINGGA 12 TAHUN, YANG DIBUKA 7 HARI SEMINGGU
DARI JAM 8.00 PG. HINGGA 4.00 PTG. TERLETAK DISEBUAH
TAMAN PERUMAHAN DILENGKAPI DENGAN PELBAGAI
KEMUDAHAN SEPERTI:
- BANGUNAN YANG BESAR, BERPAGAR DAN BERKUNCI

- DI TEPI JALAN UTAMA DAN SENANG PARKIR KENDERAAN

- PEKERJA YANG TERLATIH

- ALAT PERMAINAN YANG BANYAK

- MAKANAN / MINUMAN DISEDIAKAN DENGAN SEMPURNA

- AKTIVITI BELAJAR / BERMAIN DISEDIAKANTETAPI TIDAK MENDAPAT SAMBUTAN SEPERTI YANG
DIJANGKAKAN. PADA PENDAPAT ANDA, KENAPA INI BERLAKU?                            7
  MENCARI DATA / MAKLUMAT
  - APA YANG PERLU DICARI?
  - DIMANA?
  - BAGAIMANA?
  - BERAPA BANYAK?
  - BERKAITAN?
  - ANDAIAN BETUL?

MENGANALISIS DATA
 - BAGAIMANA?
 - CUKUP?
 - PENGIRAAN TEPAT?
 - ADAKAH MAKLUMAT TERTINGGAL?


                 8
  KESAN KETIDAKTEPATAN:-

  - BERI MAKLUMAT YANG SALAH UNTUK MEMBUAT
   KEPUTUSAN
  - WUJUDNYA RISIKO YANG TIDAK DIAMBILKIRA
  - TIDAK BERSEDIA MENGHADAPI KUMUNGKINAN YANG
  TIDAKTERJANGKA
          Naam Consult & Services     10
1)  Pengenalan(muka depan,kandungan
   ,ringkasan eksekutif)
2)  Bahagian perniagaan
3)  Maklumat kewangan
4)  Lampiran
  Maklumat tentang apa yang akan diceritakan
  Maklumat perniagaan
  Nama perniagaan ,logo,alamat ,no telefon,faks
  ,alamat emel perniagaan
  Ringkasan tentang rancangan organisasi
  Setiap muka surat mesti dinomborkan
  Bahagian utama perniagaan
  Ringkasan elemen utama perniagaan
  Biasa nya satu hingga dua muka surat
  Perlu menarik agar dapat menarik minat
  pelabur
  Apakah status syarikat ?
  Apakah bentuk produk sedia ada atau akan
  disediakan?Apakah keunikan produk
  Kepada siapakah usahawan akan jual dan
  berapa besar saiz pasaran
  Mengapa pelanggan akan beli produk tersebut
  Apakah kebaikan produk tersebut
  Apakah syer pasaran dan unjuran kewangan
  Siapakah kakitangan utama dan aset sedia ada
  Memberikan gambaran tentang keseluruhan
  industri
  Apakah peringkat industri kini?
  Asas,pertengahan ,matang
  Mengambarkan sama ada jumlah pasaran
  produk ditawarkan cepat berkembang
  Maklumat negatif industri juga dimasukkan
  Perbincangan cabaran masa depan
  memberikan pandangan realistik mengenai
  industri tersebut
  Sejarah perkembangan syarikat
  -sejarah perkembangan
  -status terkini
  - rancangan masa depan
  Tujuan
  Visi,misi dan hala tuju
 Menerangkan apa yang dijual oleh syarikat
 Mengapa produk tersebut akan berjaya
 dipasaran
1)Deskripsi
2)Aplikasi
3)Kebaikan
  Memperluaskan butir butir yang disebut
  dalam ruangan industri
  Analisis pelanggan yang disasarkan dan juga
  persaingan
  Memberi gambaran terperinci tentang
  pelanggan yang berpotensi dan yang
  memerlukan produk
  Sebab kenapa keperluan ini wujud
  Berapa banyak diperlukan
  Maklumat golongan pelangan berpotensi –
  tempat kediaman ,kerja,mengapa dan dimana
  mereka membeli produk mereka
  Analisis tentang persaingan –dimana produk
  bersesuaian dan dapat bersaing dalam
  persekitaran
  Maklumat persaingan-jualan tahunan ,syer
  pasaran, bagaimana pesaing dapat atau tidak
  memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan
  1) Analisis pelanggan
  2) Analisis pasaran
  3) Analisis persaingan
  Bagaimana dapat menarik dan mengekalkan
  pelanggan
  Bagaimana jualan produk dibuat
  Bagaimana mencapai syer pasaran
  Strategi pasaran secara terperinci dan cara
  promosi dan kaedah jualan
  1) Penetapan harga
  2) Promosi
  3)Pengedaran
  Bagaimana produk yang dikeluarkan
  disediakan
  Sumber sumer yang diperlukan
  Lokasi perniagaan
  Mengenal pasti kakitangan utama
  ,kedudukan,tanggungjawab,pengalaman yang
  melayakkkan mereka untuk melaksanakan
  peranan tertentu
  Struktur organisasi
  1) Senaraikan bahan yang diperlukan untuk
  membuat barang
  2) Alat yang diperlukan-sewa ,beli ,pajak ,kos
  terbabit
  3) Tenaga buruh yang diperlukan
  4) Ruang
  Membantu menilai daya maju perniagaan
  Gambaran dalam bentuk penyata kewangan
  khasnya untung rugi,penyata aliran tunai dan
  kunci kira kira
  Biasanya 3 tahun
  Rujukan
  Data soal selidik
  Gambarajah
  Testimonial dll

								
To top