MULTIPLEXER VE DEMULTIPLEXER DEVRELERI : by 8wXZuE2u

VIEWS: 113 PAGES: 6

									           MULTIPLEXER VE DEMULTIPLEXER DEVRELERİ :

     Multiplexer ( Mux ) ve   Demultiplexer ( Demux ) devreleri dijital elektronikte
veri iletişim işlemlerinde çok    yaygın olarak kullanılan bileşimsel ( Combinational )
devrelerdir. Multiplex “çoktan    bire”, demultiplex ise “birden çoğa” anlamına gelir.
Aşağıdaki şekilde Multiplex      ve Demultiplex işlemlerinin mekaniksel eşdeğeri
görülmektedir.
          Bir Multiplex ve Demultiplex işlemlerinin mekaniksel eşdeğeri

 Şekilde 1 numaralı seçili anahtarların açık bulunduğu taraf multiplexer, 2 numaralı
seçici anahtarın bulunduğu taraf Demultiplexer olarak çalışmaktadır. 1 ve 2 numaralı
anahtarların eşzamanlı ( senkronize ) olarak çalıştığını düşünelim. Buna göre 1 nolu
anahtar A hattına bağlı iken 2 numaralı anahtarıda A hattına bağlı olacaktır. Aynı
şekilde 1 nolu anahtar B hattına bağlandığında 2 nolu anahtarda B hattına bağlanır.
Şimdi 1 numaralı anahtarın sırayla ve büyük bir hızla A,B,C,D uçlarına
irtibatlandırıldığını düşünelim. Aynı şekilde eşzamanlı çalışan 2 numaralı anahtar da
sırayla A,B,C ve D uçlarına bağlanacaktır.

    Böylece sadece bir hat kullanılarak 4 hattaki bilgiler karşı tarafa aktarılmış olur.
Bu mekanik örnekten sonra sırayla elektronik Multirlex ve Demultiplex devrelerini
inceleyelim.

          MULTİPLEXER

   Multiplexer devreler; “çoktan bire” anlamına gelir. Multiplexer devresinde birden
fazla giriş ve bir çıkış vardır. Devrede bir de seçici giriş vardır. Seçici girişindeki
sinyale bağlı olarak herhangi bir anda, girişlerden sadece bir tanesi çıkışa gönderilir.

    Lojik  Diyagram

                     1
 A                   2     4
                     3                     1
 B                    2     4
                     3
                                    1
                                    2
                     1                     5
 C                    2     4         3        Y
                     3               4                     1
 D                    2     4
                     3
        2
                2
        1
                1
S1

S0
 S1           S0    Y
 0            0    A                                      Çıkış
                                                4x1
 0            1    B                 Girişler
                                                MUX
 1            0    C
 1            1    D


Fonksiyon Tablosu                                       Seçici

                                             Blok Diyagram

    Bu devrede S0 ve S1 girişleri 0 0 olduğunda A girişinde bulunan bilgi çıkışa
aktarılır. S0=0 ve S1=1 olduğunda ise B girişindeki bilgi çıkışa aktarılır. Anı şekilde
S0=1 ve S1=0 olduğunda C girişindeki, S0=1 ve S1=1 olduğunda ise D girişindeki
bilgi çıkışa aktarılmış olur. Böylece girişlerden hangisinin çıkışa gönderileceği S0 ve
S1 seçicileri tarafından tayin edilmiş olur.

   TTl 74151 entegresi 8 ‘den 1 ‘e multıplexer olarak çalışır. Aşağıdaki şekilde
74151 entegresi bacak bağlantısı ve fonksiyon tablosu görülmektedir.


                + 5V GND                       Fonksiyon Tablosu
                  16

                       8
                                        Strobe  Seçici    Çıkış
             7
Strobe                                       S   C B A     Y
             4
             3                            1   X X X      0
   Bilgi Girisleri
             2                            0   0 0 0     D0
             1              5
             15    74151          Y Çikis         0   0 0 1     D1
             14                            0   0 1 0     D2
             13                            0   0 1 1     D3
             12
                                          0   1 0 0     D4
                                          0   1 0 1     D5
                9

                     10

                         11
                                          0   1 1 0     D6
                                          0   1 1 1     D7
                C B  A
               Secici Girisi

             74151 Ba ca k Bağlantısı   Bu devrede 8 giriş 1 çıkış bulunur. Herhangi bir anda girişlerden sadece bir
tanesi çıkışa iletilir. Hangi girişin çıkışa iletileceği seçici uçlardaki binary ifade
tarafından tayin edilir. Örneğin seçici uçlarda A = 1, B = 0 ve C = 1 ise D5 girişi
çıkışa iletilir. Strobe (S) ucu izin (enable) ucu olarak çalışır. Strobe (izin ) ucu 1
olduğunda seçiciler ne olursa olsun çıkış 0 olur. Devrenin normal fonksiyonunu yerine
getirebilmesi için Strobe ucuna 0 uygulanması gerekir.
   MULTİPLEXER ENTEGRESİ :


   74153 entegresi bünyesinde 2 adet 4 – 1 multiplexer bulunur. Aşağıdaki şekilde
multiplexer entegresinin bacak bağlantıları görülüyor.

                         Girişler

            Vcc   2G  A  2C3   2C2  2C1  2C0   2Y

            16   15  14  13   12   11   10   9
                      74153

             1   2   3   4   5    6   7    8

            1G   B  1C3  1C2   1C1  1C0  1Y   GND                      Girişler

 A ve B girişleri bilgi seçici girişleridir. Bu entegrede iki adet 1 – 4 multiplexer
bulunduğunu daha önce belirtmiştik. Multiplexerlerden birincisinin girişleri 1C0, 1C1,
1C2 ve 1C3 uçlarıdır. Bu multiplexerin çıkışı 1Y ucundan alınır. 1G ucu da birinci
multiplexerin izin (strobe) ucudur. Multiplexerin çalışması için izin (strobe) ucuna 0
uygulanmalıdır.

   İkinci multiplexer de tıpkı birinci multiplexerin özelliklerine sahiptir. İkinci
multiplexerin girişleri 2C0, 2C1, 2C2 ve 2C3 uçlarıdır. 2G ucu ikinci multiplexerin izin
ucudur. İkinci multiplexerin çıkışı 2Y ucudur.

   A ve B bilgi seçici girişleri her iki multiplexeri de kontrol eder. Aşağıda 74153
multirlexerin doğruluk tablosu görülmektedir.


                  GİRİŞLER             ÇIKIŞ
               BİLGİ SEÇİCİ        İZİN
               B     A         G      Y
               X     X         1      0
               0     0         0      C0
               0     1         0      C1
               0     0         0      C2
               1     0         0      C3

               74153 Multiplexer doğruluk Tablosu

   Doğruluk tablosundan da anlaşılabileceği izin (G) ucu 1 olursa girişleş ne olursa
olsun çıkış 0 olmaktadır. Multiplexerin bilgi dağıtımı yapabilmesi için izin (G) ucuna
lojik 0 uygulanmaktadır.G ucuna lojik 0 uygulanmaktadır. G ucuna lojik 0
uygulandığında hangi girişin çıkışa aktarılacağı B A seçici girişlerdeki sinyal
tarafından belirlenir. Buna göre, örneğin B=1 ve A=0 ise girişteki sinyal C2 çıkışına
aktarılacaktır.

      DEMULTİPLEXER

  Demultiplexer, bir girişi birden fazla çıkışa aktaran devredir.Aşağıda bunun hem
blok diyagramı hem de devre diyagramı görülmektedir. Bu devrede giriş ucu, herhangi
bir anda seçicilerin aldığı değere göre çıkışlaardan bir tanesine ıygulanır. Örneğin S=0
ve S1=0 olduğunda girişteki bilgi A çıkışına iletilir. Aynı şekilde S=0 ve S=1
olduğunda ise girişteki bilgi B çıkışına uygulanır.    Giriş       1X4
                       Çıkışlar      Blok Diyagramı
           DEMUX
             Seçici


Giriş
                         A
                         B


                              Devre Diyagramı

                         C
                         D        S1  S0

  74155 entegresinde iki tane 1 – 4 demultiplexer vardır. Bu entegreyi 1-8
demultiplexer olarak kullanmak da mümkündür. Önce 74155 entegresinin bacak
bağlantısını inceleyelim
                           Çıkışlar

           Vcc  2C   2G  A   2Y3    2Y2    2Y1  2Y0

           16  15   14  13   12    11    10    9
                    74155

            1  2   3   4   5    6    7     8

           1C   1G  B   1Y3  1C2   1Y1    1Y0  GND


                        Çıkışlar
            74155 Multiplexer entegresi bacak bağlantıları

  Bu entegre bağımsız olarak çalışabilen iki adet 1-4 demultiplexer devresi vardır. Bu
demultiplexerlerden birisi girişteki bilgiyi tersleyerek çıkışlardan bir tanesine iletir.
Diğeri ise tersleme yapmaz. Şimdi bu entegrenin doğruluk tablolarını inceleyerek
çalışmasını açıklayalım


            GİRİŞLER                 ÇIKIŞ
         SEÇİCİ  İZİN DATA      1Y0      1Y1 1Y2      1Y3
         B  A   1G  1C
         X  X   1  X         1     1     1    1
         0  0   0  1         0     1     1    1
         0  1   0  1         1     0     1    1
         1  0   0  1         1     1     0    1
         1  1   0  1         1     1     1    0
         X  X   X  0         1     1     1    1

                 1-4  Demultiplexer ( tersleyen )
    Bu devrede 1G ucu izin ucudur. Bu lojik 0 seviyesinde tutulursa, girişteki
sinyal çıkışlardan birisine aktarır. ( tersleyerek ). Giriş sinyali 1C ucuna uygulanır.
Girişin hangi çıkışa aktarılacağı B A seçici girişlerine uygulanan sinyale göre
belirlenir. Örneğin B=1 ve A=0 olursa 1C girişindeki sinyal ( tersleyerek ) 1Y2 çıkışa
aktarılır.

   Aşağıdaki şekildeki yine aynı entegrenin bünyesindeki diğer demultiplexer
görülüyor.. Ancak bu demultiplexer girişteki sinyali terslemeden çıkışlardan birine
dağıtmaktadır.
            GİRİŞLER              ÇIKIŞ
          SEÇİCİ  İZİN DATA     2Y0   2Y1 2Y2     2Y3
          B  A   2G  2C
          X  X   1  X       1    1     1  1
          0  0   0  0       0    1     1  1
          0  1   0  0       1    0     1  1
          1  0   0  0       1    1     0  1
          1  1   0  0       1    1     1  0
          X  X   X  1       1    1     1  1

                 1-4 Demultiplexer ( terslemeyen )

    Bu devrede 2G ucu izin ucudur. Bu uç lojik 0 seviyesinde tutulursa, girişteki sinyal
çıkışlardan birisine aktarılır. Giriş sinyali 2C ucu ucuna uygulanır. Girişin hangi çıkışa
aktarılacağı B A seçici girişlerine uygulanan sinyale göre belirlenir. Örneğin B=1 ve A=0
olursa 2C girişindeki sinyal terlene rek 2Y2 çıkışına aktarılır.

								
To top