Docstoc

Tamil Kama kathaigal in Tamil Language

Document Sample
Tamil Kama kathaigal in Tamil Language Powered By Docstoc
					சித்திக்கு என் சுண்டக்கா சுன்னி

஋ன் அன்ன஦னின் சக ோதரினேடன் எரு யித்தினோசநோ஦ சூழ்஥ின஬னில் ஥ோன் ஥டத்தின
 ோநப் க஧ோர்தோன் இந்த  னத. ஋ன் சுன்஦ினன ஧ற்஫ின அயல௃னடன தப்஧ோ஦
அ஧ிப்போனத்னத நோற்஫ி, அயள் ஜென்நத்திற்கும் ந஫க்    ன௅டினோத எரு சு த்னத ஥ோன்
அயல௃க்கு ஜ ோடுத்கதன். அந்த சம்஧யத்னத சுயோபசினநோய் ஋ழுதினிருக் ிக஫ன். த ோத
உ஫வுக் னத. ஧ிடிக் ோதயர் ள் தயிர்த்து யிடவும்.


஧ோர்த்ததுகந "சுண்டக் ோ.. ஥ல்஬ோ இருக் ினோடோ ?" ஋ன்஫ோள் சித்தி.


"சித்தி க க்கு஫ோல்஬, ஋ப்஧டி இருக்க ன்னு ஜசோல்லுடோ" ஋ன்஫ோள் அரு ில் இருந்த
அம்நோ.


"஥ல்஬ோ இருக்க ன் சித்தி" ஥ோன் கயண்டோ ஜயறுப்஧ோய் ஜசோன்க஦ன்.


"சரி.சரி. உள்஭ யோ. இப்஧டி இரு. இ஭஥ீ ஜயட்டி தோகபன். குடிக் ி஫ினோ ?"


஥ோன் தன஬னோட்ட சித்தி உள்஭ன஫க்குள் த௃னமந்து இ஭஥ீர் ஜ ோண்டு யப ஜசன்று
யிட்டோள். ஋஦க்கு சித்தி நீ து ஋ரிச்ச஬ோ  யந்தது. இத்தன஦ யருடம் ஆ ியிட்டது.
இன்னும் அயள் அந்த ஜ஧னனப ந஫க் யில்ன஬கன. ன௃து ஊருக்கு யந்த ஋ன்னுனடன
உற்சோ ம் சுத்தநோ  யடிந்து க஧ோ஦து.


஥ோன் ஜசன்ன஦னில்   ல்லூரினில் ஧டித்துக் ஜ ோண்டு இருக் ிக஫ன். இப்க஧ோது க ோனட
யிடுன௅ன஫. ஥ோனும் அம்நோவும் இப்க஧ோதுதோன் சித்தினின்    ிபோநத்துக்கு யந்து
இ஫ங் ினிருக் ிக஫ோம். இங்கு திருயிமோவுக் ோ   யந்திருக் ிக஫ோம். அப்஧ோவுக்கு லீவு
 ினடக் யில்ன஬. ஋ங் ள் குடும்஧ம் ன௅ன்ன௃ இந்த   ிபோநத்தில்தோன் இருந்தது. ஥ோன்
஧ி஫ந்தது இந்த ஊரில்தோன். ஆபம்஧ ஧ள்஭ி ஋ல்஬ோம் இங்குதோன் ஧டித்கதன். ஧ின்ன௃
அப்஧ோவுக்கு ஜசன்ன஦ நோற்஫ல் ஆ஦தும் அங்க கன ஜசட்டில் ஆ ியிட்கடோம்.
ஜசன்ன஦ க஧ோ஦஧ி஫கு ஥ோன் இந்த ஊருக்கு யந்ததில்ன஬. அம்நோதோன் அவ்யப்க஧ோது
யந்து ஜசல்யோள்.


சித்தி அம்நோவுனடன எகப தங்ன . சிறுயனதிக஬கன      ணயன஦ இமந்தயள்.
஧ிள்ன஭ ல௃ம் இல்ன஬. கதோப்ன௃ ஜதோபவு ஋ன்று     ணயன் யிட்டு ஜசன்஫ ஜசோத்னத
த஦ினோ  ஥ிர்ய ித்துக் ஜ ோண்டு, அந்த யருநோ஦த்திக஬கன யோழ் ி஫ோள். இந்த
யனதிலும் சின்஦ப்ஜ஧ண் க஧ோ஬ சுறுசுறுப்஧ோ   இருப்஧ோள். ஋ந்த க஥பன௅ம் ஌தோயது
கயன஬ ஧ோர்த்துக் ஜ ோண்கட இருப்஧ோள். சன஭க் ோத உனமப்஧ோ஭ி. அயள் ஋ன்
஧ட்டப்ஜ஧னர் ஜசோல்஬ி கூப்஧ிடுயது ஋஦க்கு ஧ிடிக் ோயிட்டோலும் , ஋ன்஦ிடம் ஜபோம்஧
஧ோசநோ  இருப்஧து ஋஦க்கு ஜதரினேம். ஜசோந்தப் ஧ிள்ன஭ இல்஬ோததோல் நற்஫
஧ிள்ன஭ ள் கநல் நி வும் ஧ிரினம்.
சித்தினின் கநல் ஋ன்னுனடன க ோ஧த்துக்கு ஋ன்஦        ோபணம் ஋ன்று ஜசோல் ிக஫ன்.
சிறுயனதில் ஋ன்னுனடன சுன்஦ி நி வும் சின்஦தோ        இருக்குநோம். ஋ல்க஬ோரும்
க ஬ினோ     'சுண்டக் ோய்.. சுண்டக் ோய்..' ஋ன்று ஋ன்ன஦ கூப்஧ிடுயோர் ள். ஋஦க்கு
அப்க஧ோஜதல்஬ோம் னோபோயது அப்஧டி கூப்஧ிட்டோல்       டுங்க ோ஧ம் யரும். ன னில்
 ினடத்தனத ஋டுத்து அயர் ள் கநல் ஋஫ிகயன். சித்தினேம் ஋ன்ன஦ அப்஧டிதோன்
கூப்஧ிடுயோள். இப்க஧ோது ஋ன்னுனடன சுன்஦ி ஋ட்டு இஞ்ச் னசசில் உ஬க்ன         க஧ோ஬
ய஭ர்ந்து யிட்டது கயறு யிரனம். ஆ஦ோல் இத்தன஦ யருடங் ள்           மித்தும் சித்தி
அனத ந஫க் ோநல் அப்஧டிகன ஋ன்ன஦ கூப்஧ிட்டது ஋஦க்கு ஋ரிச்சன஬ ஌ற்஧டுத்தினது.


சோப்஧ிட்டுயிட்டு ஧னணக் ன஭ப்஧ில் ஧டுத்து தூங் ியிட்கடன். நறு஧டினேம்
யிமித்தக஧ோது நோநோவும் அத்னதனேம் யந்திருந்தோர் ள். நோநோ அம்நோயின் அண்ணன்.
கச஬த்தில் இருக் ி஫ோர். குடும்஧த்கதோடு திருயிமோயிற்கு யந்திருக் ி஫ோர். நோநோவுக்கு
இபண்டும் ஜ஧ண் ள். சிறுயனதில் ஧ோர்த்தது. இப்க஧ோது த஭ த஭ஜய஦ ய஭ர்ந்து
                        ீ
இருந்தோர் ள். கநக஬னேம், ீ கமனேம் ன௃சு ன௃சுஜய஦ யக் ம் யந்து      யர்ச்சினோ
இருந்தோர் ள். ஋ன்ன஦ ஧ோர்த்து தங் ல௃க்குள் ஋கதோ குசு குசுஜய஦ க஧சி சிரித்துக்
ஜ ோண்டோர் ள். ஋஦க்கு அயர் ன஭ ஧ோர்த்ததுகந ஧ிடிக் யில்ன஬.


                                ீ
நோன஬ அம்நோவும் ஥ோனும் க ோனிலுக்கு க஧ோய்யிட்டு யந்கதோம். அம்நோ யட்டுக்கு
ஜசன்று யிட, ஥ோன்      னடத்ஜதரு ஧க் ம் சி஫ிது க஥பம் சுற்஫ி யிட்டு , இருட்டினதும்
 ீ         ீ
யட்டுக்கு யந்கதன். யட்டுக்குள் த௃னமனேம்க஧ோது நோநோ ஜ஧ண் ள் ஜபண்டு ஜ஧ரும்
஋திரில் யந்தோர் ள். யமியிடோநல் குறுக்க      ஥ின்று ஜ ோண்டு யம்ன௃ ஜசய்தோர் ள்.
஧ின்ன௃ யி஬ ி யமியிட்டு ஧டினில் இருந்து      ீ கம இ஫ங் ி஦ோர் ள். ஥ோன் ஧டிகன஫ ,
஧ின்஦ோல் இருந்து 'சுண்டக் ோ......' ஋ன்று    த்தியிட்டு ஏடி஦ோர் ள். ஋஦க்கு சித்தி கநல்
க ோ஧ம் தன஬க்க ஫ினது. அயள் ஋ன்ன஦ அப்஧டி கூப்஧ிட்டு ஋ரிச்சல் னெட்டுயது
நட்டும் இல்஬ோநல், இப்க஧ோது இந்த குட்டிச் சோத்தோன் ல௃க்கும் ஜசோல்஬ிக்
ஜ ோடுத்திருக் ிபோக஭? இ஦ி இந்த குட்டிச் சோத்தோன் ள் ஊனப யிட்டு       ி஭ம்ன௃ம் யனப
                       ீ
஋ன்ன஦ க ஬ி ஜசய்யோர் க஭. ஥ோன் ஆத்திபத்துடன் யட்டுக்குள் த௃னமந்து சித்தினன
஧ோர்த்து    த்திக஦ன்.


"சித்தீதீதீ"


"஌ண்டோ இப்஧டி     த்து஫?"


"அயல௃ ள்ட்ட ஋ன் ஧ட்டப் க஧னப ஜசோன்஦ ீங் ஭ோ ?"


"ஆநோம். அதுக்கு ஋ன்஦ இப்க஧ோ?"


"஌ன் சித்தி ஜசோன்஦ ீங் ? அயல௃     ஋ன்ன஦ க ஬ி ஧ண்஫ோல௃ங் "


஥ோன் சின்஦ப் ஧ிள்ன஭ க஧ோல் கதம்஧வும் சித்தி சிரித்தோள்.
"஌ண்டோ, நோநன் ஜ஧ோண்ணுங்    க ஬ி ஧ண்ணோந கய஫ னோரு க ஬ி ஧ண்ணுயோ ?
இதுக்கு஬ோநோ க஧ோய் னெஞ்ச சுருக் ிக்கு஫து ? ஜசோன்஦ோ ஜசோல்஬ிட்டு க஧ோ஫ோன்னு
யிடுயினோ?"


"க஧ோங்  சித்தி. அயல௃  அப்஧டி கூப்ன௃டு஫து ஋஦க்கு ன௃டிக் ன஬. ஜபோம்஧ அயநோ஦நோ
இருக்கு. ஌ன் சித்தி ஜசோன்஦ ீங் ?"


"உன்ன஦ன ஧த்தி 'சுண்டக் ோ சுண்டக் ோ' ன்னு ஜசோல்஬ி அக் ோ ிட்ட க஧சிட்டு
இருந்கதண்டோ. அயல௃ங்    யந்து னோர் அது சுண்டக் ோன்னு க ட்டோல௃ங் .
ஜசோன்க஦ன். அயல௃ ல௃க்கு க஧ரு நட்டுந்தோன் ஜதரினேம். அர்த்தஜநல்஬ோம் ஜதரினோது.
ஜசோன்஦ோ ஜசோல்஬ிட்டு க஧ோ஫ோல௃ . யிடு"


஋஦க்கு ஜ ோஞ்சம் ஥ிம்நதினோ   இருந்தது. ஥ல்஬கயன஭ அயர் ஭ிடம் இந்த சித்தி
அர்த்தத்னத ஜசோல்஬யில்ன஬. ஜசோல்஬ினிருந்தோல் ஜபோம்஧ க ய஬நோ ி இருக்கும்.
஋஦க்கு அதற்கு கநலும் சித்தினன ன௅ன஫ப்஧து ஆ஧த்து ஋ன்று ஧ட்டது. அப்஧டி
ன௅ன஫த்து அயள்஧ோட்டுக்கு அயர் ஭ிடம் அதன் அர்த்தத்னதனேம் ஜசோல்஬ியிட்டோல் ?
அப்ன௃஫ம் அந்த யோண்டு ன஭ ஧ற்஫ி க ட் கய கயண்டோம். ஥ோன் அனநதினோ
இருந்துயிட ன௅டிவு ஜசய்கதன்.


"ப்஭ ீஸ் சித்தி. இ஦ிகந அப்஧டி கூப்஧ிடோதீங்  சித்தி" ஋ன்க஫ன்.


"சரிடோ. இ஦ிகந ஥ோன் அப்஧டி கூப்஧ிடன஬. சரினோ ?" ஋ன்஫ோள் சித்தி.


இபண்டு ஥ோள் க஧ோ஦து. ஧ ஬ில் ஊர் சுற்றுயது, இபயில் க ோயிலுக்கு ஜசன்று
திருயிமோ ஥ி ழ்ச்சி ள் ஧ோர்ப்஧து ஋ன்று  மிந்தது. நோநோ ஜ஧ண் ள் இருயரும்
஧ோர்க்கும்க஧ோஜதல்஬ோம் 'சுண்டக் ோ, சுண்டக் ோ' ஋ன்று கூ஫ி ஋஦க்கு ஜய஫ிகனற்஫ி஦ர்.
அயர் ள் இருயனபனேம்    வுத்துக஧ோட்டு , அயர் ல௃னடன ன௃ண்னடனில் ஋ன் ன௄ன஬
திணித்து 'னோருக்குடி சுண்டக் ோ! னோருக்குடி சுண்டக் ோ!! ' ஋ன்று க ட்டுக்ஜ ோண்கட
அயர் ன஭   த஫  த஫ ஏக் கயண்டும் ஋ன்று ஋஦க்கு கதோன்஫ினது. ஧ற் ன஭     டித்துக்
ஜ ோண்டு ஆத்திபத்னத   ட்டுப் ஧டுத்திக் ஜ ோள்கயன். ஋ல்஬ோயற்஫ிற்கும்  ோபணநோ஦
சித்தி நீ தும் க ோ஧ம் ஧ீ஫ிட்டு யரும். ஥ோன் ோயது ஥ோள்  ோன஬னிக஬ அம்நோ யந்து
஋ன்஦ிடம் ஜசோன்஦ோள்.


"கதோப்ன௃஬ ஜ ோஞ்சம் கயன஬ இருக் ோம்டோ. சித்தி உன்ன஦ எத்தோனசக்கு கூப்ன௃டு஫ோ.
க஧ோனிட்டு யோ"


஋஦க்கு சுத்தநோ  ஧ிடிக் யில்ன஬. அம்நோ திட்டுயோக஭ ஋ன்று ஥ின஦த்து எத்துக்
ஜ ோண்கடன். அது ஧ம்ன௃ஜசட் னயத்த ஜ஧ரின ஜதன்஦ந்கதோப்ன௃. ஊருக்கு ஜய஭ிகன
எதுக்குப் ன௃஫த்தில் இருந்தது. உரித்த கதங் ோய் ன஭ அடுக் ி னயப்஧து , கதங் ோய்
நட்னட ன஭ ஏபநோய் அள்஭ிப் க஧ோடுயது , குப்ன஧ ன஭ கூட்டுயது, யோய்க் ோன஬ சரி
ஜசய்யது ஋ன்று ஋ல்஬ோ கயன஬னனனேம் சித்திகன ஧ோர்த்துக் ஜ ோண்டோள். ஥ோன் சின்஦
சின்஦ எத்தோனச ள் ஜசய்து ஜ ோண்டு இருந்கதன். ஋ல்஬ோ கயன஬னேம் ன௅டிந்தக஧ோது ,
஥ண்஧ ல் ஧திக஦ோரு நணினோனிற்று. உச்சி ஜயனில்      ோன ஆபம்஧ித்தது.


"எகப  ச   சன்னு இருக்குடோ. சித்தி கு஭ிச்சுட்டு யந்துர்க஫ன். அப்ன௃஫ம் ஜபண்டு
     ீ
ஜ஧ரும் யட்டுக்கு ஜ ஭ம்஧஬ோம்"


சித்தி க஧ோய் கநோட்டோனப க஧ோட்டுயிட்டு யந்தோள். ஜதோட்டினில் சட சடஜய஦
   ீ
தண்ணர் ஜ ோட்ட ஆபம்஧ித்தது. இடுப்ன௃யனப உனபன௅ள்஭ ஜதோட்டி அது. ன௅மங் ோல்
உனபத்துக்கு சற்று கநக஬ க஧ோடப்஧ட்டிருந்த துன஭ யமினோ      ஥ீர் ஜய஭ிகன ஧ோய்ந்து ,
ஜதன்ன஦ நபங் ல௃க்கு ஏடினது. ஋஦க்கு ஥ீனப ஧ோர்த்ததும் கு஭ிக்கும் ஆனச யந்தது.


"சித்தி, ஋஦க்கும் கு஭ிக் ணும் க஧ோ஬ இருக்கு. கு஭ிக் யோ ?"


"கு஭ி. ஌ண்டோ, இஜதல்஬ோம் க஧ோனோ ஋ன் ிட்கட க ட்டுக் ிட்டு இருப்஧ ?"


஥ோன் உடக஦ ஋ன் உனட ன஭ அயிழ்த்து யிட்டு இடுப்஧ில் துண்னட         ட்டிக் ஜ ோண்டு
ஜதோட்டிக்குள் குதித்கதன். ஥ீருக்குள் ன௅ங் ி ெில்ஜ஬ன்஫ ஥ீரின் குல௃னநனன
அனு஧யித்கதன். ஌஫ினிருந்த ஜயனிலுக்கு ஥ீரின் குல௃னந சு நோய் இருந்தது.
ஜதோட்டிக்கு ஜய஭ிகன ஋கதச்னசனோய் ஜசன்஫ ஋ன் ஧ோர்னய , உனட நோற்஫ிக் ஜ ோண்டு
இருந்த சித்தினன ஧ோர்த்ததும் குத்திட்டு ஥ின்஫து.


சித்தி ன௃டனயனன அயிழ்த்துப் க஧ோட்டு இருந்தோள். ஧ோயோனடனன      மட்டி உனகப
தூக் ி யோனோல்   வ்யிக் ஜ ோண்டோள். ெோக்ஜ ட்னட    மற்஫ி஦ோள். சித்தி உள்க஭ ப்போ
஋துவும் அணினயில்ன஬. அயல௃னடன எரு ஧க்        ன௅ன஬ ன௅க் ோல்யோசி ஋ன்
 ண்ணில் ஧ட்டது. அம்நோனய யிட சித்திக்கு ஜ஧ரின ன௅ன஬ ள் ஋ன்஫ எரு ஋ண்ணம்
஧ோடோஜப஦ ஋ன் ஜ஥ஞ்சில் ஏடினது. ஥ோன் சித்தினின் அம ில் எரு      ணம் ஜநய் ந஫ந்து
இருந்கதன்.


சித்திக்கு ன௅ப்஧த்னதந்து யனதுதோன் இருக்கும். ஥ல்஬ க ோதுனந ஥ி஫ம். உனபநோ ,
ன௃ஷ்டினோ   இருப்஧ோள். ஥ல்஬  யர்ச்சினோ஦ ன௅ ம். ஧ருத்து திநி஫ிக் ஜ ோண்டு
இருக்கும் ன௅ன஬ ள். அனத ஧ோயோனடக்குள் அன௅க்      ன௅டினோநல் திண஫ிக் ஜ ோண்டு
இருந்தோள். உனர்த்தினிருந்த ஧ோயோனட சித்தினின் ன௃ட்ட யடினய ஜத஭ியோ
 ோட்டினது. ன௅ன஬ ல௃க்கு சன஭க் ோநல் குண்டினேம்     ன்஦ோ஧ின்஦ோஜயன்று
 ீ
யங் ினிருந்தது. சித்தி சரினோ஦ ஜ ோழுத்த ஥ோட்டுக்   ட்னட ஋ன்று ஥ின஦த்துக்
ஜ ோண்கடன். ஋ன்னுனடன சுன்஦ி ஋ன்ன஦னேம் அ஫ினோநல் யின஫த்துக் ஜ ோண்டது.


              ீ
சித்தி ஥ீர்னோன஦ க஧ோல் தண்ணர் ஜதோட்டிக்குள் யந்து யிழுந்தோள். ஜதோனடன஭வு
உனபகந இருந்த ஥ீருக்குள், சிறு஧ிள்ன஭ க஧ோல் இங்கும் அங்கும் ஥ீந்தி கு஭ித்தோள்.
஥ோன் சித்தினின் ஆடும் ன௅ன஬ ன஭னேம் , குலுங்கும் குண்டினனனேம் ஧ோர்த்து பசித்துக்
ஜ ோண்டு இருந்கதன். ஋ன்னுனடன தண்டு ஋க் ச்சக் நோய் ன௃னடத்துக் ஜ ோண்டு
துண்டுக்குள் அடங்   நறுத்தது. க஬சோ   ஥ீருக்குள் ன னன யிட்டு உருயிக்
ஜ ோடுத்கதன்.


"அந்த கசோப்ன஧ ஋டுத்து க஧ோடுடோ , சுண்டக் ோ" ஋ன்஫ோள் சித்தி திடீஜப஦.


஋஦க்கு சுள்ஜ஭ன்று க ோ஧ம் யந்தது. ஋வ்ய஭வு ஜசோல்஬ினேம் திரும்஧ திரும்஧ அப்஧டி
கூப்஧ிடு ி஫ோக஭? ஋஦க்கு ஋ரிச்ச஬ோ     யந்தது.


"அப்஧டி கூப்஧ிடோதீங்  சித்தி" ஋ன்று  த்திக஦ன்.


"஍னகனோ. சித்தின ந஦ிச்சுக் டோ. ஋஦க்கு அப்஧டி கூப்஧ிட்கட ஧ம ிப் க஧ோச்சுடோ"


"஧மக் த்னத நோத்திக் ங்    சித்தி. இ஦ிகந அப்஧டி கூப்஧ிட்டோ ஥ோன் ஋ன்஦
஧ன்னுகயன்னு ஋஦க்க     ஜதரினோது" ஥ோன் க ோ஧த்தில் குபன஬ உனர்த்திக஦ன்.


"ஏக    ோ!! ஜதோனபக்கு இப்஧டி க ோ஧ம் யருது ? கூப்ன௃ட்டோ ஋ன்஦ ஧ண்ணுயினோம் ?
சுண்டக் ோ.. சுண்டக் ோ.."


சித்தி ஋ன் க ோ஧த்னத    ி஭஫ி யிட்டோள். ஥ோன் ஜய஫ினோ ிப் க஧ோக஦ன். ஋஦க்கு
இதற்ஜ ல்஬ோம் எரு ன௅டிவு     ட்ட கயண்டும் ஋ன்று கதோன்஫ினது. ஋ன்஦ ஜசய்ன஬ோம்
஋ன்று கனோசித்கதன். ஧டோஜபன்று அந்த கனோசன஦ கதோன்஫ினது. உடக஦ ஜசய்து
யிடுயது ஋ன்று ன௅டிவு ஜசய்கதன். ஧டக்ஜ ன்று ஥ீரில் இருந்து ஋ழுந்கதன். இடுப்஧ில்
 ட்டினிருந்த துண்னட அயிழ்த்து தி஫ந்து ஧ிடித்கதன். உ஬க்ன    நோதிரி ன௃னடத்துக்
ஜ ோண்டு இருந்த ஋ன் ன௄ன஬ ன னோல் ஧ிடித்து ஆட்டின஧டிகன சித்தினிடம் க ட்கடன்.


"஧ோருங்   சித்தி. இனதப்஧ோத்தோ உங் ல௃க்கு சுண்டக் ோ நோதிரினோ இருக்கு ?"


சித்தி ஋ன்னுனடன ஜசன஬ில் அதிர்ந்து க஧ோ஦ோள். அயள் இனத ஋திர்஧ோர்க் யில்ன஬.
 ண் ன஭ னெடிக் ஜ ோண்டோள்.


"ச்சீ .. ச்சீ .. ஋ன்஦டோ ஧ண்ணு஫? துண்னட   ட்டுடோ"


"இல்ன஬ சித்தி. ஥ல்஬ோ ஧ோருங் . ஋வ்ய஭வு ஜ஧ருசோ இருக்குன்னு ஧ோருங் .
சுண்டக் ோ நோதிரினோ இருக்கு?"


"ஆநோம். ஥ல்஬ோ ஜ஧ருசோதோன் இருக்கு. ன௅தல்஬ ஥ீ துண்னட      ட்டு"


"இ஦ிகந அப்஧டி ஋ன்ன஦ கூப்஧ிட நோட்டீங் க஭ ?"


"஍கனோ சோநி. இ஦ிகந அப்஧டி கூப்஧ிட நோட்கடன். துண்னட      ட்டு.  ண்ணு கூசுது"
சித்தி ஜ ஞ்சகய துண்னட நீ ண்டும் இடுப்஧ில்   ட்டிக் ஜ ோண்கடன். கசோப்ன஧ ஋டுத்து
சித்தினிடம் ஥ீட்டிக஦ன். இன்னும் அதிர்ச்சி யி஬ ோநக஬ சித்தி கசோப்ன஧ யோங் ிக்
ஜ ோண்டு உடலுக்கு க஧ோட ஆபம்஧ித்தோள்.


"஌ண்டோ, க ோ஧ம் யந்தோ அதுக் ோ    இப்஧டினோ ஧ண்ணு஫து ? ஥ோன் எரு ஥ிநிரம் ஆடிப்
க஧ோனிட்கடன் "


"஧ின்஦ ஋ன்஦ சித்தி, ஥ோன் ஜசோல்஬ ஜசோல்஬ க க் ோந ஥ீங் தோ஦ ஋ன்ன஦ சீ ண்டி
யிட்டீங் "


"தப்ன௃தோண்டோ. இ஦ிகந ஜென்நத்துக்கும் உன்ன஦ சுண்டக் ோன்னு கூப்஧ிட நோட்கடன்."


஥ோன் சிரித்துக் ஜ ோண்கடன். சித்தி ஋ன் ன௄஬ின் அ஭னய ஧ோர்த்து நிபண்டு க஧ோ஦து
஋஦க்கு  ர்யநோ   இருந்தது. நீ ண்டும் சித்தினின் அமன  ஧ோர்த்துக் ஜ ோண்கட ,
஥ீருக்குள் ன யிட்டு ஋ன் ன௄ன஬ உருயிக் ஜ ோடுக்    ஆபம்஧ித்கதன். சித்தி ஜ ோஞ்ச
க஥பம் ஋துவும் க஧சயில்ன஬. அனநதினோ                      ீ
                      கசோப்ன௃ க஧ோட்டு , நீ ண்டும் தண்ணருக்குள்
ன௅ங் ி கு஭ிக்   ஆபம்஧ித்தோள். அவ்யப்க஧ோது ஋ன்ன஦ திரும்஧ி ஧ோர்த்தோள்.


"சித்திக்கு ஜ ோஞ்சம் ன௅துகு கதச்சு யிடு஫ினோ? ன௅துஜ ல்஬ோம் எகப அரிப்஧ோ
இருக்குடோ"


"சரி சித்தி"


சித்தி ஜதோட்டி கநல் ஌஫ி உட் ோர்ந்து ஜ ோண்டோள். ஥ோன் அயள் அரு ில் ஜசன்று
அநர்ந்து ஜ ோண்கடன். சித்தி நோர்ன஧ ஌ற்஫ி   ட்டினிருந்த ஧ோயோனடனன க஬சோ
த஭ர்த்தி஦ோள். இப்க஧ோது சித்தினின் ன௅துகுப் ஧பப்ன௃ ஧஭ிச்ஜசன்று ஜய஭ினில் ஜதரிந்தது.
யழு யழுஜயன்று இருந்த ன௅து ில் ஥ீர்த்து஭ி ள் யமிந்கதோட , சூரின எ஭ி ஧ட்டு த
த ஜய஦ நின்஦ினது. ஧ோயோனடனன த஭ர்த்தி ஧ிடித்து இருந்ததில் , சித்தினின் இடது
ன௅ன஬ எரு ஧க் நோ     ஜதரிந்தது. ஥ோன் சித்தினின் யழுக்கு ஧ோன஫ ன௅து ில் ஋ன்
ன னன னயத்து கதய்த்து யிட்கடன்.


"஌ண்டோ உ஦க்கு அப்஧டி க ோ஧ம் யந்துச்சு ?"


"஧ின்஦, இல்஬ோதனத இருக்குன்னு ஜசோன்஦ோ க ோ஧ம் யபோதோ ? அதோன் ஋டுத்து
 ோட்டிட்கடன்"


"இத்துனூண்டு இருந்துச்சு. இப்஧ ஋ப்஧டிடோ இவ்ய஭வு ஜ஧ருசோ ய஭ந்துச்சு ?"


"஋ல்஬ோம் தோ஦ோ ய஭ந்துருச்சு சித்தி"
"தோ஦ோ ய஭ந்துச்சோ? இல்ன஬, ஥ீ ஌தோயது ஧ண்ணு஫ினோ?"


஥ோன் சற்று தனங் ியிட்டு,


"அதுவும் அப்஧ப்஧ ஧ண்஫துதோன்" ஋ன்க஫ன்.


"ம்ம். ஌தோயது ஜ஧ோண்னண ஜதோட்டுருக் ினோடோ ?"


சித்தி அப்஧டி க஧ச ஆபம்஧ித்ததும் ஥ோனும் னதரினநோக஦ன்.


"அஜதல்஬ோம் இல்ன஬ சித்தி"


"ஜநட்போஸ்஬,   ோக஬ஜ்஬ இஜதல்஬ோம் ச ெம்னு க ள்யிப் ஧ட்கடன். உ஦க்கு னோரும்
சிக் ன஬னோ"


"஋ன்ன஦ஜனல்஬ோம் னோருக்கும் ன௃டிக் ோது சித்தி. ஋ன்கூட னோரும் க஧சக்கூட
நோட்டோல௃ங் "


"க஧ச நோட்டோல௃ ஭ோ? உன்க஦ோட சோநோன஦ ஋டுத்து அயல௃ ல௃க்ஜ ல்஬ோம்          ோட்டு.
அப்஧டிகன நனங் ிப் க஧ோய் உன்கூட யந்துருயோல௃ங் " சித்தி சிரித்துக் ஜ ோண்கட
ஜசோன்஦ோள். ஥ோனும் சிரித்கதன்.


"க஧ோங்   சித்தி. ஜயன஭னோடோதீங் . இனதக்    ோட்டு஦ோ னோரு நனங்குயோ ? இந்தோ இப்஧
உங்   ிட்ட கூடத்தோன்  ோட்டுக஦ன். ஥ீங்  ஋ன்஦ நனங் ினோ க஧ோனிட்டீங்  ?


சித்தி ஜ ோஞ்ச க஥பம் நவு஦நோய் இருந்து யிட்டு ஧ின்ன௃ க஧சி஦ோள்.


"உண்னநனச் ஜசோன்஦ோ. சித்திக்கும் உன்க஦ோடத ஧ோத்தது஬ , நனக் நோத்தோன் இருக்கு.
ம்ம்ம்ம். ஋ன்஦ ஧ண்஫து? ஋஦க்கு குடுத்து னயக் ஬ிகன? ன௃ள்ன஭ ன௅ன஫னோ
க஧ோனிட்டிகன?"


சித்தி எருயித ஌க்  ஜ஧ருனெச்சுடன் ஜசோல்஬ி ன௅டித்தோள். ஋஦க்கு ந஦துக்குள்
ெிவ்ஜயன்று இருந்தது. ஋ன்஦, சித்திக்கு ஋ன் ன௄ன஬ ஧ோர்த்து ன௃ண்னட அரித்து
யிட்டதோ? ஋ன்க஦ோடு ஏல் க஧ோட ஆனசப் ஧டு ி஫ோ஭ோ ? ஥ோன் நட்டும் இப்க஧ோது கயறு
னோகபோயோ    இருந்தோல், இந்க஥பம் தோக஦ யந்து ஋ன் ன௄ன஬ தன் ன௃ண்னடக்குள்
திணித்துக் ஜ ோண்டு இருப்஧ோள் ஋ன்று கதோன்஫ினது. அக் ோ ந ன் ஋ன்஫தும்
தனங்கு ி஫ோள். ஥ோன் சித்தினின் ன௅துன     கதய்த்துக் ஜ ோண்கட , ஋ன்஦ ஜசய்யது ஋ன்று
கனோசித்கதன்.


சித்தி ஋வ்ய஭வு அம ோய் இருக் ி஫ோள்? அதி நோய்     சக் ப்஧டோத ன௅ன஬னேம்
குண்டினேம் ன௃னடத்துக் ஜ ோண்டு அம்சநோய் இருக் ி஫து. இடுப்஧ில் யிழுந்து இருக்கும்
எகப எரு நடிப்ன௃ ஋வ்ய஭வு    யர்ச்சினோய் இருக் ி஫து ? சனத ள் ஋ல்஬ோம் ஋வ்ய஭வு
ஜநன்னநனோய் இருக் ின்஫஦? ஏத்தோல் இயள் க஧ோல் எருத்தினன அல்஬யோ எக்
கயண்டும்? ஋ந்த ஆணுக்குதோன் இயன஭ ஏக்      ஆனசனோய் இபோது ? ஋஦க்கும் ஆனச
யந்தது. சித்தினன ஏத்தோல் ஋ன்஦? அயல௃ம்தோன் ஌ங்கு ி஫ோள். ஧ோயம் தனங்கு ி஫ோள்.
஋஦க்கு சித்தினன ஏக்   கயண்டும் ஋ன்஫ ஆனச ந஦ஜசங்கும் ஥ிபம்஧ி ஏடினது.
அயல௃னடன ன௅து ில் இருந்த ஋ன் ன னன ஜநதுயோ        ஥ ர்த்தி , ன௅ன்஦ோள் ஜசலுத்தி
சித்தினின் ன௅ன஬னன ஧ிடித்கதன். சித்தி துள்஭ி஦ோள்.


"ச்சீ .. ஋ன்஦டோ ஧ண்஫? ன னன ஋டு"


"அதோன் ஆனச இருக்குல்஬? அப்ன௃஫ம் ஋ன்஦ சித்தி? யோங் "


ஜசோல்஬ிக் ஜ ோண்கட ஥ோன் சித்தினன அனணக்      ன௅ன஬ , சித்தி ஋ன்஦ிடம் இருந்து
      ீ
஥ழுயி தண்ணர் ஜதோட்டிக்குள் யிழுந்தோள். ஥ோனும் ஜதோட்டிக்குள் யிழுந்கதன்.
சித்தினின் நீ து ஧ோய்ந்து அயன஭ இழுத்து அனணத்கதன்.


"ஜசோன்஦ோ க ல௃டோ. கயணோம். இஜதல்஬ோம் தப்ன௃"


஥ோன் சித்தினின் யோர்த்னத ன஭ நதிக் யில்ன஬. ஋஦க்குள் ஌஫ினிருந்த     ோநஜய஫ினன
நி வும் நதித்கதன். அது ஜசோன்஦஧டி ஜசய்கதன். ஥ழுயி ஏட ன௅னன்஫ சித்தினன
இழுத்து அனணத்து அயல௃னடன இபண்டு ன௅ன஬ ன஭னேம் ஜ ட்டினோ          ஧ிடித்கதன்.
ன௅பட்டுத்த஦நோய் ஧ினசன ஆபம்஧ித்கதன். யசநோய் ஋ன் ஧ிடிக்குள் நோட்டிக் ஜ ோண்ட
சித்தி தப்஧ிக்  ன௅டினோநல் திண஫ி஦ோள்.


"஍கனோ


!! ஋ன்஦டோ இது? ச்சீ ய்.. யிடுடோ தம்஧ி. இப்஧டி ஋ல்஬ோம் ஧ண்ணக் கூடோது"


சித்தி  த்திக் ஜ ோண்டு இருந்தோள். ஥ோன் அயன஭   சக் ிக் ஜ ோண்டு இருந்கதன்.
஥ீருக்குள் ன யிட்டு, சித்தினின் ஧ோயோனடனன தூக் ியிட்டு , அயல௃னடன குண்டினன
஧ினசந்கதன். குண்டிப் ஧ி஭வுக்குள் யிபன஬ ஜசலுத்தி கதய்த்துக் ஜ ோடுத்கதன்.
சித்தினின் உதடு,  ன்஦ம்,  ழுத்து ஋ன்று நோ஫ி நோ஫ி ன௅த்தம் ஜ ோடுக்  ஆபம்஧ித்கதன்.


"கயணோண்டோ. இஜதல்஬ோம் தப்ன௃டோ. ஋ன் ஜசல்஬ம்஬ , ஥ோன் உன் சித்திடோ"


"அஜதல்஬ோம் தப்ன௃ இல்ன஬ சித்தி. ஜய஭ின ஜதரிஞ்சோதோன் தப்ன௃. ஜய஭ின
ஜதரினோதயனபக்கும் ஋துவுகந தப்ன௃ இல்ன஬. ஆனச யந்துருச்சுன்஦ோ னோரு
கயணோலும் இப்஧டி ஧ண்ண஬ோம். தப்க஧ இல்ன஬"
஥ோன் ஜசோல்஬ிக் ஜ ோண்கட, குண்டிப் ஧ி஭னய தடயிக் ஜ ோண்டு இருந்த ஋ன் ன னன
஥ ர்த்தி சித்தினின் ன௃ண்னடனில் னயத்கதன். ஜ ோச ஜ ோசஜயன்று ன௅டி ள் ய஭ர்ந்து
இருந்தனத உணர்ந்கதன். அப்஧டிகன சப சபஜய஦ சித்தினின் ன௃ண்னடனன கதய்த்துக்
ஜ ோடுத்கதன். சித்தி துள்஭ி஦ோள். ஆ஦ோல் ஋ன் ஧ிடினில் இருந்து யி஬
ன௅டினயில்ன஬. ஥ோன் அயன஭ உடும்ன௃ ஧ிடினோய் ஧ிடித்து இருந்கதன். ஋ன்னுனடன
஥டுயிபன஬னேம், ஆட் ோட்டி யிபன஬னேம் என்஫ோய் இனணத்து , சித்தினின் ன௃ண்னடக்குள்
ஜசோரு ிக஦ன். சித்தினிடம் இருந்து 'ஆஆஆஆஆஆ !!!!!' ஋ன்று அ஬஫ல் ஜய஭ிப்஧ட்டது.
சித்தினின்  ண் ள் க஬சோ     னெடிக் ஜ ோண்ட஦. ஥ோன் யிபன஬ அனசத்து சித்தினின்
ன௃ண்னடனன குனடன ஆபம்஧ித்கதன்.


"கய.......ணோண்..டோ......!! தப்.....ன௃டோ....!! ஜசோன்஦ோ... க ......ல௃டோ!!"


சித்தினிடம் இருந்து குபல் க஧ோனதனோய் ஜய஭ிகன஫ினது. ஋ன்னுனடய் யிபல் அயள்
ன௃ண்னடனில் த௃னமந்து ஌ற்஧டுத்தின சு ம் அயல௃னடன குபல் யமிகன ஜய஭ிப்஧ட்டது.
சித்தினிடம் இருந்து இப்க஧ோது ஋திர்ப்ன௃ ன௅ற்஫ிலும் குன஫ந்து யிட்டது. உதடு ன஭
 டித்துக் ஜ ோண்டு ஋ன்னுனடன யிபல் யித்னதனன பசித்தோள். ஥ோன் சித்தினன இறுக்
அனணத்து இருந்கதன். ஋ன்னுனடன எரு ன           அயன஭ சுற்஫ி யன஭த்து , ன௅ன஬ ன஭
஧ினசந்து ஜ ோண்டு இருந்தது. அடுத்த ன        அயல௃னடன அடிப்஧க் நோ       ஜசன்று
யிபன஬ னயத்து ன௃ண்னடனன க஥ோண்டிக் ஜ ோண்டு இருந்தது. சித்தி அந்த ஆ஦ந்த
சு த்தில் ஋ன் கதோல் நீ து தன஬ சோய்த்துக் ஜ ோண்டு         ிடந்தோள்.


"கயணோண்டோ.. னோபோயது ஧ோத்து஫ப் க஧ோ஫ோங் "


"இந்த க஥பத்து஬ இங்     னோரு யபப்க஧ோ஫ோங்     சித்தி. னோரும் யப நோட்டோங் "


஥ோன் ஜசோல்஬ிக் ஜ ோண்கட, சித்தினின் உதடு ன஭          வ்யிக஦ன். சித்தினின் கபோெோ
இதழ் ன஭ உ஫ிஞ்ச ஆபம்஧ித்கதன். சித்தி இப்க஧ோது ஥ன்஫ோ             எத்துனமத்தோள்.
அயல௃ம் ஋ன் உதடு ன஭ ஆகயசநோ           உ஫ிஞ்சி஦ோள். ஥ோன் சித்தினின் யோய்க்குள்
஥ோக்ன   த௃னமத்து சுமற்஫ிக் ஜ ோண்கட, அயல௃னடன ன௃ண்னடக்குள் ஋ன் யிபன஬
சுமற்஫ிக஦ன். சி஫ிது க஥பம் சித்தி ஋ன் உதடு ல௃ம், யிபலும் தந்த சு த்தில் நனங் ிப்
க஧ோய்  ிடந்தோள்.


஧ின்ன௃ ஥ோன் சித்தினின் ஧ோயோனடனன உருயிப் க஧ோட்கடன். ஋ன்னுனடன துண்டு
஋ன்னுனடன தண்டின் யின஫ப்ன஧ தோங் ோநல் தோ஦ோ             ஥ழுயிக் ஜ ோண்டது. உச்சி
ஜயனி஬ில், ெில்ஜ஬ன்஫ ஥ீருக்குள் ஥ோனும் சித்தினேம் அம்நணக்           ட்னடனோ
நிதந்கதோம். சி஫ிது க஥பம் இருயரும் ஥ீருக்குக஭கன ஥ீந்தி ஏடிப்஧ிடித்து
யின஭னோண்கடோம். ஋ன்஦ிடம் இருந்து ஥ழுயி ஏடின சித்தினன யிபட்டிப் ஧டித்து
அனணத்து, ஋ன்னுனடன சுன்஦ினன அயல௃னடன ஜ ோழுத்த சூத்தில் னயத்து
கதய்த்கதன். சித்தி சிரித்தோள். ஥ழுயி஦ோள். ஋ன்஦ிடம் ஧ிடி஧ட்டோள். சு த்தில்
துடித்தோள்.


஥ோன் சித்தினின் ன௅துகுக்கு எரு ன னேம், குண்டிக்கு எரு ன னேம் ஜ ோடுத்து அயன஭
அப்஧டிகன ஥ீர் நட்டத்துக்கு தூக் ிக஦ன். சித்தினின் க ோன௃ப   ஬சங் ள் க஧ோன்஫
ன௅ன஬ ல௃ம், அதிபசம் க஧ோன்஫ ன௃ண்னடனேம் ஥ீருக்கு கநல் யந்த஦. ஥ோன் ஋ப்஧டிகன
஋ன் தன஬னன கு஦ிந்து சித்தினின் ன௅ன஬னன       வ்யிக஦ன்.   றுத்து தடித்து ஜ஧ோய்
இருந்த ன௅ன஬க் ோம்ன஧ உதடு ஭ோல்     வ்யி உ஫ிஞ்சிக஦ன். ஥ோக்ன     ஜய஭ிகன
தள்஭ி, சித்தினின் ன௅ன஬னில் யிட்டு சுமற்஫ிக஦ன். க஬சோ     ஧ற் ள் ஧தினேநோறு
சித்தினின் ன௅ன஬னன   டித்து யிட்கடன்.


஋ன்னுனடன எரு ன    சித்தினின் குண்டி சனத ன஭ தோங் ினிருந்தது. அந்த ன னின்
யிபல் ள் சித்தினின் சூத்து ஏட்னடனன தடயிக் ஜ ோடுத்துக் ஜ ோண்டு இருந்த஦.
சித்தினின் சூத்து ஏட்னட அந்த கு஭ிர்ந்த ஥ீருக்குள்ல௃ம் சூடோ   சுருங் ி யிரிந்தனத
஋ன்஦ோல் உணப ன௅டிந்தது. சித்தி ஋ன்னுனடன அனுகுன௅ன஫னில் ஜசோக் ிப் க஧ோய்
 ிடந்தோள்.  ோல் ன஭ அ ஬ யிரித்து , ன௃ண்னடனன ஧ி஭ந்து ஜ ோண்டோள். "ஹ்        ோ
ஹ்  ோ !!" ஋ன்஫யோறு ஋ன் தன஬னன ஧ிடித்து ஜ஥ரித்தோள். ஥ோன் சித்தினின் சூத்னத
தடயிக் ஜ ோண்கட அயல௃னடன ன௅ன஬ ன஭ ஜ஥டு க஥பம் சப்஧ிக் ஜ ோண்டு
இருந்கதன்.


஧ின்ன௃ ஜநல்஬ ஋ன் தன஬னன    ீ ழ்க஥ோக் ி ஥ ர்த்தி , சித்தினின் இடுப்஧ில் னயத்து
கதய்த்கதன். சித்தினின் உப்஧ிப்க஧ோ஦ ஜதோப்ன௃ள் குமினனனேம் , அனத சுற்஫ி இருந்த
சனத ன஭னேம் ஥ோக் ோல் ஥க் ிக஦ன். ஜதோப்ன௃ல௃க்குள் ஥ோக்ன     யிட்டு துமோயிக஦ன்.
உதடு ஭ோல்   வ்யி சுனயத்கதன். சித்தினின் ன௃ண்னட யோசன஦ ஋ன் னெக் ில் ஌஫ினது.
அயல௃னடன ன௃ண்னடனனனேம் சுனயத்து ஧ோர்க்       ஥ோக்கு சப்ன௃க் ஜ ோட்டினது. ஜநல்஬
஋ன் தன஬னன இன்னும் சற்று    ீ மி஫க் ிக஦ன்.


சித்தினின் ன௃ண்னட ஥ீரில் ஥ன஦ந்து ஥ன்஫ோ   உப்஧ிப் க஧ோய் இருந்தது. ஜ ோச
ஜ ோசஜய஦ நனிர் அடர்ந்து க஧ோய் இருந்தது.     ரு஥ீ஬ ஥ி஫த்தில் கூதி இதழ் ள்    ிமிந்து
ஜய஭ிகன துருத்திக் ஜ ோண்டு இருந்த஦. ஧ோர்த்ததுகந     வ்யிக்ஜ ோள்஭ தூண்டும்
அம்சநோ஦ ன௃ண்னட சித்திக்கு. ஥ோன் யோனன அ ஬நோ       தி஫ந்து சித்தினின்
ன௃ண்னடனன சுனயக்    தனோபோக஦ன். சித்தி "஍கனோ !!! கயணோண்டோ !!!" ஋ன்று      த்திக்
ஜ ோண்டு இருக்கும்க஧ோகத, ஥ோன் அயல௃னடன ஧ிபவுன் ஥ி஫ ன௃ண்னடனன
 வ்யினிருந்கதன். அப்஧டிகன சப்஧ி சுனயக்   ஆபம்஧ித்கதன்.


ன௃ண்னடனன    வ்வும் ன௅ன்஦ோல் சத்தம் க஧ோட்ட சித்தி , அனதக்   வ்யினதும்
அனநதினோ஦ோள். ஥ோன் ன௃ண்னட ஥க்கும் சு ம் அயல௃க்கு நி வும் ஧ிடித்து இருக்
கயண்டும்.   ண் ன஭ னெடிக் ஜ ோண்டு அந்த சு த்னத அனு஧யித்தோள். ஥ோன்
சித்தினின் ன௃ண்னடனன யிபல் ஭ோல் ஥ன்கு யிரித்து யிட்டு ஥க் ிக் ஜ ோண்டு
இருந்கதன். ஥ோக்ன   ஜய஭ிகன ஥ீட்டி, சித்தினின் ன௃ண்னட ஧ி஭யில் ஏட யிட்கடன்.
சித்தினின் கூதிப் ஧ருப்ன஧ ஥ோக் ோல் சீ ண்டி யிட்கடன். சித்தினின் ன௃ண்னட
஧ணினோபத்தில் ன௅ ம் ஧தித்து இடத்தும் ய஬துநோ    கதய்த்கதன்.


சித்தி தன் ன௃ண்னட தந்த சு த்தில் ஜநய் ந஫ந்து க஧ோய் இருந்தோள். 'ஆ...ஹ்ஹ்       ோ!!!"
஋ன்று ன௅஦ ிக் ஜ ோண்கட இருந்தோள். ஥ோன் நி    ஆர்யநோய் சித்தினின் ன௃ண்னட
துன஭க்குள் ஥ோக் ோல் க஧ோர் க஧ோட்டுக் ஜ ோண்டு இருந்கதன். ஋ன்னுனடன எரு ன
சித்தினின் ன௅துன   ஧ிடித்து தடயிக் ஜ ோண்டு இருந்தது. நறு ன   சித்தினின்
குண்டினன தோங் ிப் ஧ிடித்துக் ஜ ோண்டு இருந்தது. ஥ோன் ன௃ண்னடனன ஥க்     ஥க்  , சித்தி
துள்஭ி஦ோள். ஥ோன் அயல௃னடன குண்டி சனத ன஭ அழுத்தி ஧ிடித்து , அயல௃னடன
ன௃ண்னட ஋ன் யோனன யிட்டு ஥ ர்ந்து யிடோநல் ஧ோர்த்துக் ஜ ோண்டு ஥க் ிக஦ன்.


ஜ ோஞ்ச க஥பம் அகதக஧ோல் சித்தினின் ன௃ண்னட ஧ணினோபத்னத சுனய ஧ோர்த்த ஥ோன்
஧ின்ன௃, ஋ன் யோனன ஋டுத்துக் ஜ ோண்டு ஋ன் ன௅ த்னத கநல் க஥ோக் ி ஜ ோண்டு
ஜசன்க஫ன். நீ ண்டும் சித்த்தினின் ஥ீர் ஥ன஦த்து இருந்த கதங் ோய் ன௅ன஬ ன஭ நோ஫ி
நோ஫ி சப்஧ிக஦ன். சித்தி இன்னும்   ோந நனக் ம் யி஬ ோநல்    ண்னண னெடிக்
ஜ ோண்டு    ிடந்தோள். ஥ோன் அயல௃னடன தன஬னன கநக஬ உனர்த்தி , அந்த
ஜசவ்யிதழ் ஭ில் ன௅த்தம் ஧தித்கதன். ஜ ோஞ்சம் ஜய஫ித்த஦நோ      சுனயத்து யிட்டு ,
அயல௃னடன இதழ் ன஭ யிடுயித்கதன். சித்தி ஜநல்஬       ண் ன஭ ஧ிரித்து ஋ன்ன஦
஧ோர்த்தோள்.


"஥ல்஬ோ இருந்துச்சோ சித்தி?"


"஥ல்஬ோ இருந்துச்சுடோ,  ண்ணோ. சித்தி இந்த நோதிரி சு த்னத அனு஧யிச்சகத இல்ன஬"


"ன௅தல்஬ கயணோன்னு ஜசோன்஦ ீங் ?"


"இவ்ய஭வு சு நோ இருக்கும்னு ஜதரினோந ஜசோல்஬ிட்கடண்டோ. இவ்ய஭வு ஆனசனோ
஥க்கு஦ிகன, சித்தி சோநோன் கந஬ உ஦க்கு அவ்ய஭வு ஆனசனோ ?"


"ஆநோம் சித்தி. உங்  சோநோன் சூப்஧போ இருக்கு சித்தி. ஧ோத்ததுகந , ஥ோக்கு஬ ஋ச்சி
ஊ஫ிருச்சு. அதோன் உடக஦     வ்யி கடஸ்ட் ஧ண்ண ஆபம்஧ிச்சுட்கடன். ன௃டிச்சு
இருந்துச்சோ?"


"ம்ம்"


"஥ீங் ல௃ம் ஋஦க்கு அகத நோதிரி ஧ண்ணி யிடு஫ீங் ஭ோ ? சித்தி"


சித்தி எரு ணம் கனோசித்தோள். ஧ின்ன௃ 'சரி' ஋ன்று தன஬னோட்டி஦ோள். ஥ோன் ஥ீருக்குள்
நல்஬ோந்து ஜ ோண்கடன். ஧ின்ன௃஫நோ    இரு ன   ன஭னேம் ஜசலுத்தி தனபனில் ஊன்஫ிக்
ஜ ோண்கடன். இடுப்ன஧ கநக஬ உனர்த்தி ஥ீரில் ஥ீந்துயது க஧ோ஬ ஧டுத்கதன். இப்க஧ோது
஋ன்னுனடன தடித்தண்டு ஥ீர்஧பப்ன௃க்கு கநல் யிண்னண     ிமித்து யிடுயதுக஧ோ஬ ஥ீட்டிக்
ஜ ோண்டு இருந்தது. யினதக்ஜ ோட்னட ள் ஜபண்டும் ஥ீருக்கு கநக஬னேம்     ீ கமனேம்
க஧ோய் யந்து 'ஜ஧ோ஬க் ஜ஧ோ஬க்' ஋ன்று சத்தம் க஧ோட்ட஦. ஋ன்னுனடன ஋ட்டு அங்கு஬
தடினில் ஥ீர் து஭ி ள் ஧ட்டு ஜத஫ித்து இருக் , சூரின எ஭ினில்  யர்ச்சினோய் நின்஦ினது.


சித்தி ன௅த஬ில் ஋ன் சியந்த சுன்஦ி ஜநோட்னட உதடு ஭ோல்     வ்யி஦ோள். சர்ஜபன்று
அயள் எரு உ஫ிஞ்சு உ஫ிஞ்ச, ஋஦க்கு ஥ீருக்குள் ரோக் அடித்தது. அப்஧டிகன எரு
ஜயட்டு ஜயட்டிக் ஜ ோண்கடன். சித்தி இப்க஧ோது த஦து எரு ன னோல் ஋ன்
஧ின்ன௃஫த்னத தோங் ிப் ஧ிடித்து இருந்தோள். இன்ஜ஦ோரு ன   ஋ன் தடினன தழுயி
இருந்தது. உதடு ஭ோல் ஋ன் தடினன     வ்யி ஜ ோஞ்சம் ஜ ோஞ்சநோ   ஋ன் தடினன
யோய்க்குள் ஜசலுத்திக் ஜ ோண்டு இருந்தோள். ன௅க் ோல் தண்டு உள்க஭ க஧ோ஦தும்
தன஬னன ஜநல்஬ ஆட்டி ஊம்஧ ஆபம்஧ித்தோள். ஥ோன் உணர்ச்சி கயதன஦னில் துடிக்
ஆபம்஧ித்கதன்.


இது ஋ன்஦ ன௃துனநனோ஦ சு ம்? ீ மிருக்கும் ஥ீர் கு஭ிர்ச்சினன ஋ன் உடஜ஬ங்கும்
஧பப்஧ிக் ஜ ோண்டு இருக் , கந஬ிருந்து ஋ன் தடினன    வ்யிக் ஜ ோண்ட சித்தினின்
யோகனோ அ஦ல் ஜயப்஧த்னத ஋ன் உடல் ன௅ழுயதும் அனுப்஧ியிட ன௅னற்சி ஜசய்தது.
஥ோன் அந்த ன௃துயித   ோந சு த்தில் தின஭த்து க஧ோக஦ன். சித்தி சி஫ிது க஥பத்தில்
தன஬னன ஧டுகய நோ       ஆட்டி ஋ன் சுன்஦ினன ஊம்஧ ஆபம்஧ித்தோள். ஋ன்னுனடன
 ருந்தடி சித்தினின் யோய்க்குள் துள்஭ினது. சித்தினின் யோய்ச் சுயர் ன஭னேம் ,
஥ோக்ன னேம் ன௅ட்டித் தள்஭ினது. ஥ோன் ஜசோர்க் த்தில் நிதப்஧து க஧ோல் உணர்ந்கதன்.
 ண் ன஭ னெடிக் ஜ ோண்டு அந்த சு த்னத அனு஧யித்கதன்.


சித்தி சன஭க் ோநல் ஜ஥டுக஥பம் ஋ன் ன௄ன஬ ஊம்஧ி஦ோள். ஋ன்னுனடன ன௄஬ில் அமகும் ,
அ஭வும் அயன஭     யர்ந்திருக்  கயண்டும். நி  ஆர்யநோய் சூப்஧ி஦ோள். ஋ன்னுனடய்
யினதக்ஜ ோட்னட ன஭ அவ்யப்க஧ோது      சக் ி யிட்டோள். சித்தினின் சூடோ஦ யோய்க்குள்
஋ன் ஆண்னநத்தடி தயம, அயல௃னடன ஜ ோழுத்த ன௅ன஬ ள் ஜபண்டும் ஋ன் ஜதோனட
நீ து தயழ்ந்த஦. உபசி உபசி ன௃து சு த்னத ஌ற்஧டுத்தி஦. ஥ோன் சித்தினின்
யோய்கயன஬னில் ந஦ம் ஬னித்து க஧ோக஦ன். சித்தினின் கநல் யோய்க்குள்க஭கன
இவ்ய஭வு சு ம் இருக் ி஫கத? ீ ழ் யோய்க்குள் ஋வ்ய஭வு சு ம் இருக்கும்? ஋஦க்கு
சித்தினின் ன௃ண்னடனன ஋ன் சுன்஦ினோல் ஧ி஭ந்து ஧ோர்க்    ஆனச கூடினது.


"க஧ோதும் சித்தி. யிடுங் "


"஌ண்டோ, சித்தி ஧ண்ணு஦து உ஦க்கு ன௃டிக் ன஬னோ ?"


"஍னகனோ.. சூப்஧போ இருந்துச்சு சித்தி. அப்஧டிகன ஆ ோசத்து஬ ஧஫க்கு஫ நோதிரி
இருந்துச்சு"
"அப்ன௃஫ம் ஌ன் ஥ிறுத்தச் ஜசோல்஫?"


"஋ன்஦ோ஬   ண்ட்கபோல் ஧ண்ண ன௅டினன஬ சித்தி. சீ க் ிபம் உங்  சோநோனுக்குள்஭
யிட்டுக் ணும் க஧ோ஬ ஆனசனோ இருக்கு"


"அப்஧டினோ? சரி. யோ. உள்஭ யிட்டு ஧ண்ண஬ோம்"


஥ோன் ஋ழுந்து நண்டி க஧ோட்டுக் ஜ ோண்கடன். ஋ன்னுனடன தடி ஥ீருக்கு கநக஬
இருந்தது. சித்தி சூப்஧ினதில் ஜய஫ிகன஫ிப் க஧ோய் கும்ஜநன்று யின஫த்துக் ஜ ோண்டு
஥ின்஫து. சித்தி ஥ீருக்குள்க஭கன நல்஬ோந்து ஧டுத்துக் ஜ ோண்டோள். ன  ன஭
஧ின்ன௃஫நோ  யிட்டு  ீ கம ஊன்஫ிக் ஜ ோண்டு ஥ீருக்கு கநக஬ நிதந்தோள். ஥ோன்
஋ன்னுனடன இபண்டு ன னோல௃ம் சித்தினின் இடுப்ன஧ ஧ிடித்து ஋ன்ன஦ க஥ோக் ி
இழுத்கதன். இப்க஧ோது சித்தினின் ஜநோந்னதப் ன௃ண்னட ஋ன் ன௄ன஬ க஥ோக் ி ஜநல்஬
ஜநல்஬ நிதந்து யந்தது. நிதந்து யந்த ன௃ண்னட ஋ன் ன௄ன஬ உபசி ஥ின்஫து. ஥ோன்
சித்தினின் இடுப்஧ில் இருந்து ன னன ஋டுத்து , அயல௃னடன ன௃ண்னடனன ஧ிடித்கதன்.


இபண்டு யிபல் ஭ோல் அயல௃னடன ன௃ண்னட சனத ன஭ யி஬க் ிக஦ன். சித்தினின்
நன்நத ஧ீடம் இப்க஧ோது ஧ி஭ந்து ஜ ோண்டது. தன் அக் ோ ந ஦ின் சுன்஦ி
த௃னமயதற் ோ   ஆஜயன்று யோனன தி஫ந்து ஜ ோண்டது. சித்தினின் உள்ன௃஫ ன௃ண்னட
சுயர் ள் ஜசக்  ஜசகயஜ஬ன்று   ோட்சின஭ித்த஦. ஥ோன் நற்ஜ஫ோரு ன னோல் ஋ன்
தடினன ஧ிடித்து சித்தினின் ஜசோர்க்  யோச஬ில் னயத்கதன். சித்தினின் இடுப்ன஧
ஜ ட்டினோ ப் ஧ிடித்துக் ஜ ோண்டு எரு இடி இடித்கதன். ஥ீருக்குள் ஊ஫ிப் க஧ோனிருந்த
சித்தினின் ன௃ண்னட ஋ன் ன௄ன஬ ஬ோய நோ     உள்க஭ யோங் ிக் ஜ ோண்டது. சித்தினிடம்
இருந்து "ஹ்ஹ்    ோஆ" ஋ன்று ன௅஦ ல் ஜய஭ிப்஧ட்டது.


"஧ோத்து ஧ண்ணுடோ தம்஧ி. சித்திகனோட சோநோனுக்குள்஭ ஆம்஧ன஭கனோட சோநோன்
க஧ோனி ஜபோம்஧ ஥ோள் ஆனிருச்சு. ஧ோத்து ஧தநோ இடி"


஥ோன் சித்தினின் இடுப்ன஧ ஧ிடித்துக் ஜ ோண்டு அயல௃னடன ன௃ண்னடனில் ஋ன்
சுன்஦ினோல் துடுப்ன௃ க஧ோட்கடன். ஋ன் ஧ின்ன௃஫த்னத ஜநதுயோ   அனசத்து ஥ிதோ஦நோ
இடிக்  ஆபம்஧ித்கதன். ஋ன்னுனடன ன௄லும் , ஥ீரும் சித்தினின் ன௃ண்னடனில் கநோதி
"ச஭க் ச஭க்" ஋ன்று சத்தம் க஧ோட்ட஦. சித்தினின் ஧ருன௅ன஬ ள் ஜபண்டும்
஋ன்னுனடன இடி ல௃க்கு ஌ற்஧ அனசந்து ஆடி஦. எவ்ஜயோரு இடிக்கும் சித்தினின்
ன௃ண்னட ஥ீருக்குள் ஥ ர்ந்தது. ஥ோன் அயல௃னடன இடுப்ன஧ ஧ிடித்து ஥ பயிடோநல்
ஜசய்து, இடித்துக் ஜ ோண்டு இருந்கதன்.


சித்தினின் ன௃ண்னட ஜ ோஞ்சம் னடட்டோ த்தோன் இருந்தது. ஋ன்னுனடன ன௄ன஬
ஆனசனோய்   வ்யிப் ஧ிடித்துக் ஜ ோண்டது. இறு க்  வ்யினிருந்த ன௃ண்னடனோல் ஋ன்
ன௄லுக்கு கநலும் சு ம் கூடினது. ன௃ண்னட சனத ன஭ ன௅பட்டுத் த஦நோய் யி஬க் ி
யிட்டு, சித்தினின் கூதி ஆமம் யனப ஜசன்று யந்தது. சித்தினின் ன௃ண்னட நனிரும்
஋ன் சுன்஦ி நனிரும் உபசி உபசி    ோந உணர்ச்சினன    ி஭஫ி யிட்ட஦. சித்தினின்
ஜ ோழுத்த குண்டி கநட்டில் ஋ன் யினதக் க ோட்னட ள் கநோதி நன்நத தோ஭ம்
க஧ோட்ட஦.


சித்திக்கு ஋ன்னுனடன சுன்஦ினின் தோக்குதல் ஧ிடித்து இருந்தது. "ம்ம் ம்ம் ம்ம் ம்ம் !!!"
஋ன்று எவ்ஜயோரு இடிக்கும் எ஬ி ஋ழுப்஧ி஦ோள். ஋ன்னுனடன ஧ருந்தடி அயல௃னடன
ன௃ண்னட துயோபத்துக்கு   ச்சிதநோய் இருந்தது. உபசி உபசி ஜசன்று யந்தது. சித்திக்கு
஋ன் சுன்஦ினின் உபசல் க஬சோ     ய஬ித்து இருக்   கயண்டும். உதட்னட   டித்து தன்
ன௃ண்னட ய஬ினன ஜ஧ோறுத்துக் ஜ ோண்டோள். த஦து ஜதன்஦ந்கதோப்ன௃ ஧ம்ன௃ ஜசட்டில் ,
ஏடும் ஥ீரில், தன்னுனடன அக் ோ ந ஦ின் ன௄ல் த௃னமயதற்கு யோ ோய் , தன்
ன௃ண்னடனன யிரித்து    ோட்டின஧டி    ிடந்தோள்.


஋஦க்கும் அந்த சு த்னத யோழ்஥ோள் ன௅ழுயதும் ந஫க்      ன௅டினோது ஋ன்க஫ கதோன்஫ினது.
னோருக்கு  ினடக்கும் இந்த ஧ோக் ினம் ? ஜசோந்த அன்ன஦னின் ஜசோந்த தங்ன னன ,
இப்஧டி ஏடும் ஥ீருக்குள் க஧ோட்டு ஏக் , ஜ ோடுத்து னயத்திருக்   கயண்டும் அல்஬யோ ?
அதுவும் தோநனப க஧ோல் யிரிந்து இருக்கும் த஭த஭ ன௃ண்னட. யனதோ஦ோலும் யோசம்
குன஫னோத யழுக்கும் ன௃ண்னட. ஥ோன் இந்த உ஬ன        ந஫ந்து சித்தினின் ன௃ண்னடக்குள்
இனங் ிக் ஜ ோண்டு இருந்கதன். அயல௃னடன ன௃ண்னட தந்த        ோந சு த்னத
ன௅ழுனநனோ    அனு஧யித்கதன்.


"சித்தி.. சூப்஧போ இருக்கு சித்தி. உங்   சோநோன் ஜசந னடட்டு சித்தி"


"஋஦க்குந்தோண்டோ தம்஧ி. உன் சோநோன் ஈட்டி நோதிரி ஋ன் சோநோன஦ குத்தி
 ிமிக்குதுடோ. சு நோ இருக்குடோ"


"இப்஧டிகன குத்தி ிட்கட இருக் ஬ோம் க஧ோ஬ இருக்கு சித்தி , அவ்ய஭வு சூப்஧போ
இருக்கு"


"அயசபப்஧டோந ஜ஧ோறுனநனோ குத்துடோ. தம்஧ி. ஋஦க்கும் ஜபம்஧ க஥பம் ஧ண்ணனும்
க஧ோ஬ இருக்கு"


"இந்த நோதிரி சு த்னத அனு஧யிச்சகத இன஬ சித்தி. இதுதோன் ஧ர்ஸ்ட் னடம்"


"஥ோனுந்தோண்டோ. அயரு க஧ோ஦துக் ப்ன௃஫ம் , சித்திக்கு இந்த சு கந     ினடக் ன஬.
இவ்ய஭வு ஥ோல௃க்கு அப்ன௃஫ம், ஋ன் அக் ோ ந ன் னெ஬நோ       ினடக்கும்னு ஥ோன்
ஜ஥஦ச்கச ஧ோக் ன஬"


஥ோன் அகத ஜ஧ோசிர஦ில் எரு      ோல் நணி க஥பம் ஜ஧ோறுனநனோ     சித்தினன ஏத்கதன்.
஋ங் ள் இயருனடன உடம்ன௃க்குள்       ோந சு ம் ஋ல்஬ோ இடங் ஭ிலும் ஧பயினிருந்தது.
சித்தி இந்த உ஬ த்தில் இல்஬ோநல் கயறு உ஬ த்துக்கு ஜசன்று யிட்டயள் க஧ோ஬
இன்஧ நனக் த்தில்    ிடந்தோள். ஥ோன் சித்தினின் நனிர் ய஭ர்ந்த நன்நத ன௃ண்னடனில்
நணிக் ணக் ோய் இடித்துக் ஜ ோண்டு இருந்கதன். சித்தி க஬சோ     ண்னண தி஫ந்து ,
஥ோன் இனங்குயனதனேம், தன் ன௃ண்னடக்குள் ஜசன்று யந்த ஋ன் தடினனனேம் ஧ோர்த்தோள்.


"ஜ ோஞ்சம் கய நோ இடிடோ தம்஧ி. சித்தினோ஬ தோங்     ன௅டினன஬"


"தண்ணிக்குள்஭ ஸ்஧ீடோ இடிக் ி஫து    ஷ்டநோ இருக்கு சித்தி. கய஫ ஜ஧ோசிரன்஬
஧ண்ணுயநோ?"


"கய஫ ஋ப்஧டி?"


"஋ழுந்துக் ங் . ஥ோன் ஜசோல்஬ித் தோகபன்"


சித்தினேம் ஥ோனும் ஋ழுந்து ஜ ோண்கடோம். சித்தினன அப்஧டிகன இழுத்து அனணத்து
அயல௃னடன உதட்டில் ன௅த்தநிட்கடன். ஋ன்னுனடன நோர்ன௃ சித்தினின் ன௅ன஬ ன஭
அழுத்த, ஋ன்னுனடன தண்டு சித்தினின் ன௃ண்னடனன உபசினது. ஥ோன் அப்஧டிகன ஋ன்
இடுப்ன஧ யன஭த்து, ஋ன் தடினன சித்தினின் கூதி கநட்டில் னயத்து கதய்த்கதன்.
கதய்க்  கதய்க்  சு நோய் இருந்தது. சித்தினின் இடுப்ன஧ ஧ிடித்து திருப்஧ி அயன஭
஧ின்஦ோல் இருந்து அனணத்துக் ஜ ோண்கடன். இப்க஧ோது ஋ன்னுனடன சுன்஦ி
சித்தினின் குண்டிக் ஜ ோழுப்ன஧ உபசினது. ஥ோன் ஋ன் தண்னட சித்தினின் குண்டி
஧ி஭வுக்குள் னயத்து கதய்த்கதன். ன னன ன௅ன்஦ோல் யிட்டு அயல௃னடன கூதினன
க஥ோண்டிக஦ன். சி஫ிது க஥பம் அந்த ஥ின஬னிக஬கன இருயரும் கதய்த்து கதய்த்து
சு ம்  ண்கடோம். ஧ின்ன௃ சித்தினின் இடுப்஧ில் ன  னயத்து யன஭த்து அயல௃னடன
ன௅துன   ன௅ன்ன௃஫நோ  தள்஭ிக஦ன்.


"அப்஧டிகன கு஦ிஞ்சுக் ங்   சித்தி"


"கு஦ினயோ !!"


"ஆநோம். சித்தி. கு஦ிஞ்சு ஜதோட்டி கந஬ ன னன ஊ஦ிக்குங் "


"இப்஧டினோ?"


"ஆநோம். ன௅துன    ீ ம தள்஭ி, உங்  குண்டின நட்டும் த஦ினோ கந஬ ஜதோக் ி
 ோட்டுங் "


சித்தி                    ீ
     ப்ஜ஧ன்று ஧ிடித்துக் ஜ ோண்டோள். தண்ணர் ஜதோட்டினில் ன னன ஊன்஫ிக்
ஜ ோண்டு, தன்னுனடன அ ஬நோ஦ ன௃ட்டங் ன஭ அம ோ        யிரித்துக்  ோட்டி஦ோள்.
சித்தினின் ஜ ோழுத்த ன௃ட்ட சனத ல௃க்குள் நன஫ந்து    ிடந்த அயல௃னடன கூதிப்
஧ணினோபம் இப்க஧ோது ஜய஭ிகன தள்஭ப் ஧ட்டு ஧ி஭ந்து ஜ ோண்டது. ஥ோன் இடிப்஧தற்கு
யசதினோய் யோனன தி஫ந்து ஜ ோண்டது. உப்஧ிப் க஧ோய் குமிப்஧ணினோபம் க஧ோ஬
ஜதோனட ல௃க்கு ஥டுகய    ோட்சின஭ித்த சித்தினின் ன௃ண்னட ,  யர்ச்சினோய்  ோந
ஆனசனன கூட்டுயதோய் இருந்தது.


"இப்஧டி஬ோநோடோ ஧ண்ணுயோங் ?"


"உங் ல௃க்கு ஜதரினோதோ? இது ஜபோம்஧ க஧நசோ஦ ஜ஧ோசிரன் சித்தி. ஥ோய்஬ோம்
஧ண்ணு஫னத ஧ோத்துருப்஧ீங் க஭? அந்த நோதிரி"


"஥ல்஬ோ இருக்குநோடோ?"


"஥ல்஬ோ இருக்கும் சித்தி. ஥ோன் ஧ண்ணுக஫ன். ஧ோத்துட்டு அப்ன௃஫ம் ஋ப்஧டி இருக்குனு
ஜசோல்லுங் "


஥ோன் ஋ன் ன௄ன஬ ஧ிடித்து சித்தினின் குண்டி சனதனில் தட்டிக஦ன். ஜநன்னநனோ஦
சித்தினின் குண்டி சனத ள் அன஬ அன஬னோய் அதிர்ந்த஦. ஋ன்னுனடன சுன்஦ி
ஜநோட்டோல் சித்தினின் சூத்து ஏட்னடனன உபசிக஦ன். யரியரினோய் இருந்த சித்தினின்
சூத்து ஏட்னட க஬சோ   தி஫ந்து னெடிக் ஜ ோண்டது. ஥ோன் ஋ன் ன௄ன஬ சற்று     ீ மி஫க் ி ,
சித்தினின் நன்நத க ோட்னட யோச஬ில் னயத்கதன். யோ ோய் எரு இடி இடிக்         ,
஋ன்னுனடய் தண்டு சித்தினின் ன௃ண்னடக்குள் யழுக் ிக் ஜ ோண்டு த௃னமந்தது.
யோனமப்஧மத்தில் ஊசி ஌றுயது க஧ோ஬ ஋ந்த தடங் லும் இல்஬ோநல் ஋ன்னுனடன
஋ட்டு அங்கு஬ தடி சித்தினின் ஆமநோ஦ ஏட்னடக்குள் ஜசன்று நோட்டிக் ஜ ோண்டது.


஥ோன் சித்தினின் கூதினன ஋ன்னுனடன ன௄஬ோல் குனடன ஆபம்஧ித்கதன். ஋ன்னுனடன
எரு ன னன சித்தினின் இடுப்ன௃க்கு   ீ கம ஜ ோடுத்து , அயல௃னடன யனிற்ன஫ ஧ிடித்து
தோங் ினிருந்கதன். நறுன  சித்தினின் குண்டி சனதனில் அநர்ந்து இருந்தது. சித்தினின்
ன௃ண்னட ஋ன் ன௄ன஬ யிட்டு யி஬ ி யிடோதயோறு அயன஭ ஜ ட்டினோ         ஧ிடித்துக்
ஜ ோண்டு இனங் ிக஦ன். இந்த ன௅ன஫ இடிப்஧து ஋஭ிதோ      இருந்தது. நி    ஈசினோ
஋ன்னுனடன தண்டு சித்தினின் ஜ஧ண்னநக்குள் ஜசன்று யந்தது. ஥ோனும் சற்று
கய த்னத கூட்டிகன இடித்கதன். ன௅ன்ன஧ யிட சு நோய் இருந்தது.


஋ன்னுனடன தண்டு சித்தினின் ன௃ண்னடக்குள் ஆர்ப்஧ோட்டநோய் த௃னமந்து ஜய஭ிகன
யந்தது. கூதி சனத ன஭    த்தினோல்  ிமித்தது க஧ோல்  ிமித்துக் ஜ ோண்டு
அயல௃னடன ன௃ண்னட துயோபத்தின் ஆமம் யனப ஜசன்று யந்தது. அயல௃னடன
குண்டி சனத ள் ஋ன்னுனடன கய த்னத தோங் ோநல் குலுங் ி கூத்தோடி஦. சித்தினின்
கூதி கநடு ஋ன்னுனடன ஆண்னந தோக்குதன஬ சநோ஭ிக்         ன௅டினோநல் அதிர்ந்தது.
஋ன்னுனடன யினதக்ஜ ோட்னட ள் சித்தினின் குண்டி ன௃னடப்஧ில் அன஫ந்து அன஫ந்து
ஆடி஦. 'டநோல் டநோல்' ஋ன்று சத்தம் யந்தது. சித்தி ன௄ரித்துப் க஧ோ஦ோள்.
"ஆநோண்டோ தம்஧ி. அனத யிட இது ஥ல்஬ோ இருக்குடோ. உடம்ன௃஬ோம்      ிர்ருனு
ஜசோக்குதுடோ"


"஋஦க்கும் சூப்஧போ இருக்கு சித்தி. உங்  குண்டி ஥ல்஬ோ சோப்டோ இருக்கு. அது஬
இடிக் ி஫து சு நோ இருக்கு சித்தி"


"உன்க஦ோட சோநோன் யனித்துக்குள்஭ யந்து ஧ோனேதுடோ. ஜதோண்டக்குமி஬ இடிக் ி஫
நோதிரி இருக்குடோ. இன்னும் ஜ ோஞ்சம் கய நோ ஧ண்ணுடோ. ஋ன்     ண்ணு இல்஬ ?"


"஧ண்க஫ன் சித்தி. ஋஦க்கும் ஥ல்஬ோ ஸ்஧ீடோ உங் க஭ோட சோநோன஦ இடிக் ணும் க஧ோ஬
இருக்கு"


ஜசோல்஬ியிட்டு ஥ோன் டோப் ினருக்கு நோ஫ிக஦ன். சித்தினின் கூதினன ஧ி஭ந்து ஋டுக்
ஆபம்஧ித்கதன். இடுப்ன஧ ஧டுகய நோ     ஆட்டி அயல௃னடன ன௃ண்னடனன தோக் ிக஦ன்.
அப்஧ோ!!!!! ஋ன்஦ எரு சு ம்? ஈடு இனணனில்஬ோ சு ம். ஋ன் சித்தினின் ன௃ண்னட தந்த
சு ம். சித்தினேம் அந்த சு த்னத நி வும் பசித்தோள். "ஆ ஆ ஆ ஆ !!" ஋ன்று எவ்ஜயோரு
இடிக்கும் ஆ஦ந்தநோய் அ஬஫ி஦ோள். தன்னுனடன ன௃ட்டத்னத உனர்த்தி , கூதினன
஥ன்஫ோய் யிரித்துக்  ோட்டி, கநலும் கய நோய் இடிக்  ஋ன்ன஦ தூண்டி஦ோள். ஥ோனும்
சித்தினின் யிருப்஧ப்஧டி நின்஦ல் கய த்தில் அயல௃னடன கூதினன குத்திக்
 ிமித்கதன். இருயரும் இந்த உ஬ த்னத ந஫ந்து    ோந ெ஬க்ரீனட ஜசய்து ஜ ோண்டு
இருந்கதோம்.


஋஦க்கு ஥ின஦த்து ஧ோர்க் கய ஆச்சரினநோய் இருந்தது. இந்த ஊருக்கு யந்தக஧ோது
இந்த நோதிரி சித்தினன ஏக்   யோய்ப்ன௃  ினடக்கும் ஋ன்று ஥ின஦த்கத஦ோ ? இல்ன஬
 ோன஬னில் இயல௃டன்     ி஭ம்ன௃ம்க஧ோதோயது , இது க஧ோல் ஥ீருக்குள் கு஦ின னயத்து,
஥ோய் நோதிரி இயன஭ ஏப்க஧ன் ஋ன்று ஥ின஦த்கத஦ோ ? ஋ன்஦ எரு அதிர்ஷ்டம்
஋஦க்கு? அம்நோவுடன் கூடப் ஜ஧ோ஫ந்தய஭ின் , கூதினன ஜ஧ோ஭ந்ஜதடுக்    னோருகந
ஜ ோடுத்து னயத்திருக்  கயண்டும். ஋஦க்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் அனநந்தனத ஋ண்ணி
சந்கதோரநோய் இருந்தது. அந்த சந்கதோரத்துடக஦ சித்தினின் கூதினன ஆகயசநோ
இடித்கதன்.


சித்தி ஆ ோனத்தில் ஧஫க் ின்஫ சு த்தில் நிதந்து இருந்தோள். தன்னுனடன அக் ோ
ந ஦ின் அடங் ோத ஆண்தண்டு , தன்னுனடன அம ோ஦ ஜ஧ண்ணுறுப்ன஧ அடித்து
துயம்சம் ஜசய்ததில் ஆடிப்க஧ோய் இருந்தோள். அந்த இ஭னநனோ஦ ஆண்னநத்தடி
இடித்து இடித்து, தன் யனதோ஦ கூதினில் ஌ற்஧டுத்தின இன்஧ சு த்தில் ஜநய் ந஫ந்து
க஧ோ஦ோள். அக் ோ ந ஦ின் சுன்஦ிக்குள் இன்னும் ஋ன்ஜ஦ன்஦ சு ங் ள் இருக் ி஫கதோ ,
அனத அ஫ிந்து யிட கயண்டும் ஋ன்஫ ஆர்யத்தில் , தன் ஜதோனட ன஭ அ ஬ யிரித்து
அய஦ிடம்    ோட்டி, அயனுனடன ஆண்னநனிடம் அடி யோங் ிக் ஜ ோண்டு இருந்தோள்.
சி஫ிது க஥பத்தில் ஥ோன்     ட்டுப்஧ோட்னட இமந்கதன். சித்தினின் ன௃ண்னடனில்
 ோட்டுத்த஦நோய் இடிக்     ஆபம்஧ித்கதன். அயல௃னடன கூதி சூடு ஌ற்஧டுத்தின
 ோநசு ம் ஋ன் உடஜ஬ங்கும் ஧பயிக்      ிடக் , ஥ோன் ஜய஫ி஧ிடித்த கயங்ன னோக஦ன்.
ஆகயசநோய் சித்தினன தோக் ிக஦ன். சித்திக்கு அந்த சு ம் ஧ிடித்து இருந்தோலும் ,
கய த்னத சநோ஭ிக்       ன௅டினயில்ன஬. "ஆ ஆ !! ஥ல்஬ோ இருக்குடோ தம்஧ி" ஋ன்஫ோள்
எரு இடிக்கு. "ஜநல்஬ குத்துடோ. ய஬ிக்குதுடோ" ஋ன்஫ோள் நறு இடிக்கு. ஥ோன் ஋னதனேம்
 ண்டுஜ ோள்஭ோநல், அயல௃னடன கூதினன          ிமிப்஧திக஬கன கு஫ினோய் இருந்கதன்.


யந்தது. யிந்து யந்தது. சி஫ிது க஥பத்தில் ஋஦க்கு யிந்து யந்தது. ஋ன்னுனடன சுன்஦ி
ஏட்னடனன ஜ஧ோத்துக் ஜ ோண்டு சீ ற்஫த்துடன் யிந்து யந்தது. ஜயண்ணி஫த்தில் ,
ஜ ட்டினோய் அருயி க஧ோல் ஧ோய்ந்கதோடி யிந்து யந்தது. ஥ோன் அந்த யிந்து து஭ி ன஭
சித்தினின் ன௃ண்னட ஏட்னடக்குள்க஭ ஜத஭ித்து யிட்கடன். சித்தினின் கூதினன
                                ீ
஥ின஫த்த யிந்து ஜயள்஭ம், ஜய஭ிகன யமிந்து, ஜசோட்டு ஜசோட்டோய் தண்ணர்
ஜதோட்டிக்குள் யிழுந்தது. ஥ீகபோடு    ஬ந்து யோய்க் ோல் யமிகன ஏடி , ஜதன்ன஦
நபங் ல௃க்கு ஧ோய்ந்தது.


஥ோனும் சித்தினேம் ஜய஫ித்த஦நோ஦ ஏல் ஆட்டத்தில்        ன஭த்து க஧ோனிருந்கதோம்.
இருயரும் "    ோ   ோ   ோ  ோ" ஋ன்று னெச்சினபத்து ஜ ோண்டு இருந்கதோம்.
சித்திக்கு ஧பந திருப்தினோய் இருந்தது. சி஫ிது க஥பம் சித்தினின் ன௃ண்னடக்குள் ஊ஫ிக்
ஜ ோண்டு  ிடந்த ஋ன் சுன்஦ினன ஜய஭ிகன ஋டுத்கதன். கு஦ிந்து ஥ீனப அள்஭ி
சித்தினின் ன௃ண்னடனில் அடித்து, ஋ன் யிந்து சித஫ன஬       ழுயி யிட்கடன். ஥ோன்
஥ன்஫ோ   ழுயியிடும் யனப சித்தி தன் சூத்னத தூக் ி யசதினோ        ோட்டிக் ஜ ோண்டு
஥ின்஫ோள். ஧ின்ன௃ இருயரும் அம்நணநோ        ட்டிப்஧ிடித்த ஧டி ஜ஥டுக஥பம் கு஭ிர்ந்த ஥ீரில்
கு஭ித்து                ீ
      ன஭ப்஧ோ஫ிக஦ோம். நறு஧டினேம் யட்னட அனடந்தக஧ோது நணி நதினம்
ஜபண்டனப ஆ ியிட்டது.


நதின உணவு சோப்஧ிட்டு யிட்டு ஋ல்க஬ோரும் கூடத்தில் அநர்ந்து இருந்கதோம். ஥ோனும்
சித்தினேம் நட்டும் எருயனப எருயர் ஧ோர்த்து ப சினநோய் , அர்த்தத்கதோடு சிரித்துக்
                ீ
ஜ ோண்கடோம். ஜய஭ினில் இருந்து யட்டுக்குள் த௃னமந்த நோநோ ஜ஧ண் ள் , ஋ன்ன஦
஧ோர்த்ததும் 'க    ய், சுண்டக் ோ சுண்டக் ோ' ஋ன்று கூப்஧ிட்டு க ஬ி ஜசய்தோர் ள். சித்தி
அயர் ன஭ ஧ோர்த்து க ோ஧நோய்      த்தி஦ோள்.


"஌ய் !! க஧ோங் டி அந்தப்஧க் ம். அயன஦ அப்஧டி கூப்஧ிடோதீங்       இ஦ிகந.
அயன்஧ோட்டுக்கு ஌டோகூடநோ ஌தோயது ஜசஞ்சுபப் க஧ோ஫ோன்" ஋ன்஫ோள்.


நோநோ ஜ஧ண் ள் ஋துவும் ன௃ரினோநல் யிமித்தோர் ள். '஌ன் கூப்஧ிடக்கூடோது?
஌டோகூடநோய் ஋ன்஦ ஜசய்யோன்?' ஋ன்று குமம்஧ி஦ோர் ள். ஥ோன் நி வும்         ர்யநோய்
              ீ
ஆண் ஋ன்஫ திநிருடன் ஥டந்து யட்டுக்குள் ஜசன்க஫ன். சித்திகனோ , நோநோ ஜ஧ண் க஭ோ
அதன் ஧ி஫கு ஋ன்ன஦ சுண்டக் ோ ஋ன்று கூப்஧ிடுயது இல்ன஬.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:18697
posted:9/10/2012
language:English
pages:18
Description: Tamil Kama kathaigal in Tamil Language