Tamil Kamakathaigal by tamilkamakathaikal

VIEWS: 4,912 PAGES: 5

More Info
									My First Sex with Sister- Tamil Sex Story
லாழ்க்கை ஋ன்பதே பய அனுபலங்ைரின் தோகுப்பு. அேில் சிய ஫மக்ை ப௃டி஬ாேகல.
குமிப்பாை ப௃ேல் தசக்ஸ் அனுபலம், ஆத    ா, தபண்த  ா, ஬ா஭ாை இருந்ோலும் சரி.
஋ன் ப௃ேல் அனுபலப௃ம் அப்படித்ோன் , ஋ேிர் பா஭ா஫ல் ைிகைத்ேது ஫மக்ைை கூடி஬ாோ
஋ன்ன? ஋ன் ப௃ேல் அனுபலத்கே பயரும் தைட்ைின்மனர் , ஋ன்தனாடு உமவு தைாண்ை
பருல சிட்டியிருந்து, ல஬து ப௃ேிர்ந்ே ஋ன் சித்ேி லக஭. இதுலக஭ தசால்யலில்கய.
இனி தோல்கய தபாறுக்ை ப௃டி஬ாது, த஫லும் லாசைர்ைள் பயரும் தேரிந்துக்
தைாள்லேில் ஆர்ல஫ாய் உள்ரனர். ஋னதல , ஋ன் ப௃ேல் அனுபலத்கே உங்ைளுைன்
பைிர்ந்துக் தைாள்ைிதமன்.
஋ன் ப௃ேல் உைலுமவு ைிட்ைத்ேட்ை 33 லருைங்ைளுக்கு ப௃ன் ஌ற்பட்ைது. அப்தபாழுது
஋னக்கு டீன் ஌ஜ் பருலம், நல்யா உ஬஭ம், 5.5 அடிக்குத஫ல், லாட்ை சாட்ை஫ாை
இருப்தபன்.அந்ே ல஬ேிற்தை உரி஬ குறும்புைளும் , லிகர஬ாட்டிற்கும் பஞ்ச஫ில்கய.
ைனவுைரில் தேலகேைள் லந்து தபா஬ினர். தபண்ைகர பார்ப்பேில் ஒரு ைிளு ைிளுப்பு ,
குமிப்பாை அலர்ைரின் ஫ார்புைகர பார்ப்பேில். ஌ன் இந்ே ப஭லசம் ஋ன்று தேரி஬ாது ,
தசக்கச பற்மிப௅ம் ஋துவும் புரி஬ாே ஒரு இ஭ண்டும் தைட்ைான் ல஬து. நான் படித்ே
பள்ரி தைா-஋ட், ஋னதல, பள்ரி஬ிலும், ஋ங்ைள் குடி஬ிருப்பிலும் தபண்ைளுைன்
தபசுலேற்கும், லிகர஬ாடுலேற்கும் நிகம஬தல சந்ேர்பங்ைள் இருந்ேன. ஋ன் உ஬ிர்
தோறி லசந்ேி. அலரது அறைி஬ ப௃ை஫ா அல்யது குத்ேிட்ை அலரது ப௃கயைரா ? ஋து
஋ன்கன ைலர்ந்ேது? ஋ன்று புரி஬லில்கய. லிகர஬ாட்டில் அலகரத஬ குமி கலத்து ,
த஫த்தேன்ம ஫ார்கப தோட்டுோன் அவுட்ைாக்குதலன்.


அலளும் “சீ ..தபா…” ஋ன்று சிணுங்ைினாலும், ஫ீ ண்டும், ஫ீ ண்டும் ஋ன்னால்
அவுட்ைாலகேத஬ லிரும்பினாள். ஋ங்ைள் குடி஬ிருப்பிதயத஬ , த஫ல் ேரத்ேில்
லசித்ேது லசந்ேி஬ின் குடும்பம்.
அன்று ஫ாகய ஫    ி 5 ஆைிப௅ம் லசந்ேி லிகர஬ாை ல஭ாேேினால் , ஫ாடி஬ியிருந்ே
    ீ
அலள் லட்டிற்கு தசன்தமன். ைேவு ேிமந்ேிருந்ேது.
“லசந்ேி…லசந்ேி”
            ீ
“லசந்ேி, அலங்ை பாட்டி லட்டிற்கு தபா஬ிருக்ைா. த஭ண்டு நாராகும் ல஭ ”. – லசந்ேி஬ின்
அம்஫ா.
“சரி அக்ைா…நான் தபாதமன்”
“இருைா… ஬ாருத஫ இல்கயத஬ன்னு பார்த்தேன். நீ லந்துட்தை. ஫ரிகை ைகைக்ைா஭ன்
லருலான் யிஸ்ை பார்த்து தசக் பண்    ி லாங்ைி கல. நான் குரிச்சிட்டு லத஭ன் ”.
“சரி” ேகய஬ாட்டிதனன். பாத்ரூம் தசன்று ைேகல ோறிட்டுக் தைாண்ைாள். அக்ைா
குரிக்ை தசன்ம சற்று தந஭த்ேிற்தைல்யாம் ஫ரிகை சா஫ான் லந்ேதுலிட்ைது. அலள்
குரித்து லிட்டு லருலேற்ைாை ைிட்ைத்ேட்ை இருலது நி஫ிைங்ைள் தலறுப்தபாடு
உட்ைார்ந்ேிருந்தேன். ஒரு லறி஬ாை, குரி஬யகம ைேவு ேிமந்ேது, அக்ைா தபட்ரூ஫ிற்கு
தபானாள். „டி஭ஸ் ஫ாத்ேிக்ைிமா தபாயிருக்குன்னு‟ நிகனத்துக் தைாண்டு, ஫ீ ண்டும்
த஫ௌன஫ாதனன். பத்து நி஫ிைங்ைளுக்கு த஫யாைிப௅ம் , தலரித஬ ல஭லில்கய. ஋னக்கு
இேற்கு த஫ல் தபாறுக஫஬ில்கய. அக்ைாலிைம் தசால்யி லிட்டு ைிரம்பயாம் ஋ன்று
ரூ஫ிற்கு தபாதனன். லாசயில் தோங்ைிக் தைாண்டிருந்ே ஸ்க்ரீகன லியக்ைி , ஋ட்டி
My First Sex with Sister- Tamil Sex Story
பார்த்தேன். அக்ைா ஋ேிர் புமம் ேிரும்பி நிர்லா  ப௃துகைப௅ம் , குண்டிக஬ப௅ம் லாசல்
பக்ைம் ைாட்டிக் தைாண்டு, ப௃கயைகர பிகசந்துக் தைாண்டிருந்ோள்.


ப௃ேல் ப௃கம஬ாை அம்஫      தபண்க   பார்ைிதமன். ஋ன்னுள் ஒரு லிே சூடு
ப஭லி஬து. லி஬ர்த்ேது. தநஞ்சு பை பைத்ேது. ைால்ைள் தயசாை நடுங்ைின , இருோலும்,
ப஭லா஬ில்கய ஋ன்று சற்று ஫கமந்து அக்ைாலின் தசய்கைக஬ தநாட்ைம் லிட்தைன்.
சிய நி஫ிைங்ைள் ைறித்து, ைிதற ைிைந்ே பாலகைக஬ ேகய லறி஬ாை தபாட்டுக்
தைாண்டு, நாைாகல ப௃டிந்ோள். பின்பு அங்கும், இங்கு஫ாை ஋கேத஬ா தேடி லிட்டு
பீத஭ா பக்ைம் தசன்று, பி஭ாகல ஋டுத்ோள். நான் இன்னும் சற்று ஫கமந்துக்
தைாண்தைன். ப௃கயைள், பக்ை லாட்டில் ேரிசனம் ேந்ேன.


பி஭ா அ   ிப௅ம் தபாது, ஋ன்கன பார்த்து லிைைாள். நான் ப஬த்ேில் நடுங்ைி …
ஓடிதனன். “உ஫ி ஓைாதே… நில்..நான் ஒண்ணும் தசால்ய ஫ாட்தைன், ேிட்ை ஫ாட்தைன்”
அக்ைா கை஬ில் பி஭ாவுைன் ஋ன்கன து஭த்ேி தபட் ரூம் ைேலருைில் நின்மாள். “லாச
ைேகல ப௄டிட்டு உள்ர லா” அக்ைாலின் ைட்ைகரக்கு ைீ ழ் படிந்தேன். பஸ்ட் கைம்
ப௃ழு ப௃கய ேரிசனம். ஋ன் ப஭லசம் கூடி஬து , கைைள் நடுங்ைின.


பி஭ா அ   ிப௅ம் தபாது, ஋ன்கன பார்த்து லிைைாள். நான் ப஬த்ேில் நடுங்ைி …
ஓடிதனன். “உ஫ி ஓைாதே… நில்..நான் ஒண்ணும் தசால்ய ஫ாட்தைன், ேிட்ை ஫ாட்தைன்”
அக்ைா கை஬ில் பி஭ாவுைன் ஋ன்கன து஭த்ேி தபட் ரூம் ைேலருைில் நின்மாள். “லாச
ைேகல ப௄டிட்டு உள்ர லா” அக்ைாலின் ைட்ைகரக்கு ைீ ழ் படிந்தேன். பஸ்ட் கைம்
ப௃ழு ப௃கய ேரிசனம். ஋ன் ப஭லசம் கூடி஬து , கைைள் நடுங்ைின.
“லா… ைிட்ை லா..” அக்ைா ஋ன் கைக஬ ஫ார்பில் கலத்ோள். ஋ன்ன தசய்லதேன்று
தேரி஬லில்கய. ஋ன் பைபைப்பு அேிைரித்ேது , குஞ்சு டித஭ௌசரில் ப௃ட்டி஬து. அடி
ல஬ிறு லயித்ேது. புகைத்ே ஋ன் டித஭ௌசரில் கைகலத்து “ல஬சுக்கு லந்துட்ை”
஋ன்மாள்.
நான் தநரிந்தேன். “஋ன்ன ஆச்சு..?” தைட்டுக் தைாண்தை ஋ன் டி஭ா஬ர் பட்ைகன
அலிழ்த்து, ஜட்டி தபாைாே ஋ன் குஞ்கச தோட்ைாள் “அடி ல஬ிறு லயிக்குது”
“ஒண்ணு஫ில்கய, ப஬ப்பைாதே.. சூடு ஜாஸ்ேி஬ா஬ிடுச்சு ” அக்ைா ஋ன் குஞ்கச தயசாை
ேைல, தபாயதபாயதலன தைாட்டி஬து ஋ன் ேி஭லம். தைாஞ்சம் லயி குகமந்ே ஫ாேிரி
இருந்ேது.
“இது ஋ன்ன தேரிப௅஫ா? நிகம஬ ஸ்ைாக் லச்சிருக்ை தபாயிருக்கு”
“ம். ம்ம்ம். ..” தேரி஬ாதேன்று ேகய஬ாட்டிதனன். “ஓரிரு ப௃கம தபட்ய இப்படி ஆைி
இருக்கு”.
“தேரி஬கய஬ா..? கை அடிச்சதே இல்கய஬ா…?!” ஋னக்கு ஒன்றும் புரி஬லில்கய. நான்
பேில் தபசலில்கய.
“நாகரக்கு ைார்த்ோய 10 ஫   ிக்கு லா, ஋ல்யாம் தசால்யி ேத஭ன். உங்ை அம்஫ா
ைா஭  ம் தைட்ைா, நான் தபசிக்ைதமன், நீ ஒண்ணும் தசால்ய தலண்ைாம். ஬ார்
ைிட்தைப௅ம் தசால்யாதே, இப்ப ஫ா஫ா ல஭ தந஭ம் ைிரம்பு”. ஌தோ ஫஬க்ைத்ேில்
My First Sex with Sister- Tamil Sex Story
இருந்தேன். அம்஫ா தைட்ைேற்கு பேில் கூமலில்கய. இ஭வு சாப்பாடு இமங்ைலில்கய.
தூக்ைப௃ம் ல஭லில்கய. அக்ைாலின் ப௃கய ஋ன்கன பாைாய் படுத்ேி஬து. இ஭ண்டு
ப௃கம படுக்கை஬ில் லீக் ஆைி஬து.


                            ீ
஫றுநாள். நான் ஫ாடி ஌ம, அக்ைா ைீ ழ் இமங்ைினாள். “தபாய் லட்ய இரு, ைாய்ைமி
லாங்ைிட்டு லத஭ன்” தபாகும் தபாது ஋ன் ைன்னத்கே தசல்ய஫ாை ேட்டி லிட்டு “ைட்டிய
லச்சிருக்தைன் பாரு”.
“சரி”. ைட்டியில் தசக்ஸ் புக். கை அடிப்பது, ஓப்பது, ஋ன்று, பைப௃ம் தபாட்டிருந்ேது.
“படிச்சி஬ா…஌ோலது புரிஞ்சிோ..?” – அக்ைா..
“தைாஞ்சம் தைாஞ்சம் புரிஞ்சது” – நான்.
ைாய்ைமி கூகைக஬ கலத்து லிட்டு பாத் ரூம் பக்ைம் தபானலகர பின்
தோைர்ந்தேன்.
” இருைா… ஒண்ணுக்கு லிட்டுட்டு லத஭ன்..அதுக்குள்தர அலச஭஫ா…?
“தசக்ஸ் புக் படித்ேேியிருந்து ஓக்கும் ஓட்கைக஬ பார்க்ைணும் தபாய இருக்கு ”
புைகலக஬ லறித்து ப௄த்ேி஭ம் தபாலகே தலடிக்கை பார்த்தேன். Tamilkamakathaikal


“஋ன்ன பார்த்ோச்சா…?”
“சரி஬ா… தேரி஬கய..”
“இப்ப நல்யா பார்”. ைழுலிக் தைாண்டு ஋ழுந்து புண்கைக஬ ைாட்ை , ஋னக்கு ஒரு
஫ாேிரி இருந்ேது. நான் பார்த்துக் தைாண்தை இருந்தேன்.
“஋வ்லரவு தந஭ம்ைா..? தைாஞ்சம் இரு த஫ாத்ேத்கேப௅ம் அவுத்து ைட்ைதமன் ”
“உங்ைளுக்கு கூை அங்ை ப௃டி ப௃கரக்கு஫ா … ? புக்ய பார்த்ே பைத்ேிய ஫஬ித஭
இல்ய..?” நான் அப்பாலி஬ாை தைட்தைன்.
இடுப்புக்கு ைீ ழ் அம்஫  ஫ான, அக்ைா , “ைிட்ை லா” ஋ன்மாள்.
஋ன் கைக஬ கூேி஬ில் கலத்து, “ேைவுைா… நல்யா ேைவு…” தசால் தபச்சு ேட்ைா஫ல்,
தசான்னகே தசய்தேன்.


அக்ைா ப௃ழு அம்஫     ஫ாைி,
“இங்ைகூை ப௃டி இருக்கும்” ஋ன் இன்தனாரு கைக஬ ப௃கய஬ில் கலத்து , அக்குகர
ைாட்டினாள். பாச்சிக஬ அப௃க்ைி ஹா஭ன் அடித்தேன். ஋னக்கு ஋ல்யாத஫ புேி஬ாோை
இருந்ேது. ப஬ம் இல்யாலிட்ைாலும், ப஭லசத்ேில் தநஞ்சு தலை஫ாை அடித்ேது. குஞ்சு
தபரிசாச்சு. தலள்கர஬ன் தலரித஬றும் ேரு      ம் தநருங்ைி஬து. ஋ன் நிகயக஬
புரிந்து, டி஭ா஬க஭ உருலி஬ அக்ைா, குனிந்து ஋ன் குஞ்சில் லாக஬ கலக்ை, உைல்
ப௃ழுலதும் ஫ின்சா஭ம் பாய்ந்ேகே தபால் உ     ர்ந்தேன். ப௃ற்மிலும் ஋ேிர்பா஭ாே புேி஬
ைிளுைிளுப்பில் பீய்ச்சி஬டித்ேது ஋ன் ேி஭லம். துடித்ே ஋ன் குஞ்கச , ஫ீ ண்டும் நக்ைி
சுத்ேம் தசய்ோள்.


“ப௃ேல் பாைம் நல்யா ப௃டிஞ்சது…” ஋ன்கன ைட்டி அக      த்து, “ேிரும்பவும் உன் பூலு
ைிரம்ப தைாஞ்ச தந஭஫ாகும் அதுலக஭க்கும் ஋ன் ஓட்கை஬ில் லி஭ய லிட்டு ஆட்டு..
My First Sex with Sister- Tamil Sex Story
அதுக்கு ப௃ன்னாய, பால், பறத்கே சாப்பிடு” ஆப்பிகரப௅ம், பாகயப௅ம் தைாடுத்ோள்.
“நல்யா ஆட்டுைா…தலை஫ா…த஭ண்டு லி஭ய லிட்டு ஆட்டு…அப்படித்ோன்..அப்படித஬
தசய்..” அக்ைா தசால்படி தசய்தேன். அலதரா ைால்ைகர ப஭ப்பி தநரிந்ோள். அக்ைா
ப஭லச஫ாலகே உ     ர்ந்தேன். “அப்படித஬, த஫ய த஫ாட்டு தபாய இருக்கும பருப்புய
தேய்……அழுத்ேி….தலை஫ா…ம்ம்ம்..இன்தனாரு லி஭யாய உள்ர லிட்டு ஆட்டு … இைது
கை஬ாய ஋ன் ப௃கய ைாம்ப ைசக்கு…அப௃க்ைி பிகச”. அக்ைா ப௃க்ைலும் ப௃னைலு஫ாய்,
ைிமங்ைினாள். அலரின் ப஭லசம் ஋ன்கனப௅ம் தநரி஬ கலத்ேது. ஫ீ ண்டும் ேகய
தூக்ைி஬து ஋ன் குஞ்சு. ஋ன் லி஭ல்ைள் ஈ஭஫ாைி஬து.
“஋ன்ன.. …ஒண்ணுக்கு தபா஬ிட்டிங்ைரா…..”
“தைய்…உனக்கு லந்ே ஫ாேிரி…இது ைா஫ ஭சம்ைா…இன்னும் ஜாஸ்ேி லரும்
…தலை஫ா…‟யப்..யப் ன்னு சத்ேம் லருது பார்…அவ்லரவும் ஫ேன நீர் … இன்னும்
தலை஫ா ஆட்டுைா…த஭ாம்ப அரிக்குது… தசய்ைா ஋ன் ஭ாசா…஋ன் த஭ாம்ப நாள் ஌க்ைம்… ”
அலள் ைிமக்ைத்ேில் ப௃    ைி, தலமித஬ாடு ஋ன் பூகய ஆட்டினாள்.
இன்னும் நீண்ைது ஋ன் குஞ்சு. „ரப்…ரப்..‟ .. “ேண்  ி஬ லறி஬ லிைாே, லா஬ில்..உமிஞ்சி
குடி..” ஋ன் ேகயக஬ கூேி஬ில் அழுத்ேி தைாண்ைாள்.


அருலருப்பாை இருந்ோலும்..தசய்தேன். ேிரும்பி படுத்து உன் குஞ்ச ஋ன் லா஬ில்
கல.” தயசாை ஋ன் பூல் ப௃கனக஬ லியக்ைி நக்ைினாள். ஋ன் உைல் ப௃ழுலதும் ளாக்
அடித்ேது. இன்னும் தைாஞ்சம் லியக்ைினாள். லயித்ேது. தபாறுத்துக் தைாண்தைன்.
“உன் ஭ாடு ப௃ன்ன ஫ாேிரி சீ க்ைி஭஫ா ைஞ்சிக஬ தைாட்ைய …தேமிட்தை..” ஋ன் பூகய
உருலினாள். “உமிஞ்சினது தபாதும், நாக்ை கூேிய லிட்டு நக்கு. அப்புமம் பருப்கப
ைடி…”
“த஫துலாை…பல்யாய இல்ய உேட்ைாய ைடி….ம்ம்… சரி஬ தசய்ம…”
“கூசுதுைா… இந்ே சுைம் ஋னக்கும் ப௃ே லாட்டி. ஫ா஫ா தைய்யி ோன் ஓக்ை஭ாறு … தநத்து
கூை ஓத்ோரு. ஓத்ோ ஫ட்டும் தபாது஫ா …இதேல்யாம்.. தசய்஬மேில்ய.. நானா லி஭ய
லிட்டு ஆட்டிப்தபன். புதுசா இருந்ோலும் நல்யாதல தசய்ம..தபாை …
தபாை…ைில்யடி஬ா஬ிடுதல”


“஋னக்கு ேிரும்பவும், ேண்   ி சு஭க்குது, நீப௅ம் இதுக்கு த஫ய ோங்ை ஫ாட்தை. லா
ஓக்ையாம்”
ஓப்பதுோன் உச்ச ைட்ை சுைம் ஋ன்று புக்ைில் படித்ேது நிகனவுக்கு லந்ேது. ப௃ேல்
ப௃கம஬ாை ஓக்ைப் தபாதமாம் ஋ன்பேில் ப஭லச஫ாதனன்.
“஋ன்னைா..சும்஫ா இருக்தை…஋ப்படி ஸ்ைார்ட் பண்மதுன்னு தேரி஬ாகய஬ா …?” இந்ே
புண்கை஬ில் உன் ேடி஬ தசாருகு …” ைால்ைகர அைய லிரித்ோள். “ைிட்ை லா…” ஋ன்
பூகய கூேி஬ில் கலத்ோள். “அப்படித஬ அழுத்து…ம்…அப்படித்ோன்…நல்யா
அழுத்து…஋ன் த஫ய படுத்துக்தைா…புல்யா இமக்கு. அப்படிோண்ைா
ைண்   ா…அவ்லரவுோன்… ” ஋ன் குஞ்சு ப௃கன தோல் , கூேி உ஭ாய்லில் பின்தனாக்ைி
லியை..தயசாை லயித்ோலும், ஌தோ இனம் புரி஬ாே ப஭லசம் ஋ன்னுள் பைர்ந்ேது.
“அடி லக஭ இமக்கு… ேண்ைால் ஋டுக்ைம ஫ாேிரி, இடுப்கபப௅ம், சூத்கேப௅ம் ஆட்டி, பூய
My First Sex with Sister- Tamil Sex Story
உருலி தசாருவு…” அக்ைா தசால் தைட்ைேில், ஋ன் பூயின் ைறுத்ே தோல் ப௃ன்னும்,
பின்னும் நைர்ந்து ஋ன் சிலந்ே ஭ாடில் கூசத்கே உண்ைாக்ைி ஋ன்கன ைிமங்ைடித்ேது.
஋ன் பூல் இன்னும் ஸ்டிப் ஆைி஬து. ேடித்ேேில் பின் தசன்ம தோல் , ப௃ன்தன ல஭ா஫ல்
லயிச்சது. குஞ்சின் ேகய தபரிசாைி, அக்ைா புண்கை஬ில் கைைாைி஬து.


“நான் ஋ேிர் பார்த்ேகேலிை தபரிசாதல இருக்கு. தலை஫ா..தசய் …” ஸ்பீட் அேிைரிப்பேில்
ப௃ேயில் சி஭஫ம் இருந்ேது. ேம் ைட்டி தசய்தேன்.
“அோண்ைா ஭ாசா…இதுோன் தலணும்…஋வ்லரவு ப௃டிப௅த஫ா அவ்லரவு தலை஫ா ஓழ்.
ேக஭஬ிய ஊ     ி இருக்கும கைக஬ ஋ன் ஫ார்ய லச்சு , ப௃கய஬ ைசக்ைிக்ைிட்தை அடி”
நான் தசய்஬…தசய்஬…
“நல்யா குத்து…உயக்கை஬ால் அடி…தலை஫ா குத்து…” ஋ன்கன இன்னும்
தூண்டி…தலைபடுத்ேினாள்.
஋ப்தபாழுதும் இல்யாே அரவு ஋ன் குஞ்சு நீண்டு ேடித்ேது. ைஞ்சி ல஭ ே஬ா஭ானது , பூல்
துடித்ேது. அக்ைா, தோகைைகர இறுக்ைி, ைாகய ஋ன் சூத்ேின் த஫ல் தபாட்ைாள்.
“ம்…ம்…ஸ்ஸ்ஸ்…ஊஹ்…ஆஹ்..ஆஅஹ்…ம்ம்ம்…ம்ம்ம்ம்..ம்ம்…ஸ்ஸ்…ஒஹ்…ஓ..ஓ…ஸ்
ஸ்ஸ்..” அக்ைாலின் ப௃க்ைல், ப௃னையாைி஬து.. அது ஋ன்கன இன்னும் தூண்டி஬து. ஋ன்
ப௃துகை ேைலினாள், இறுை அக         த்ோள். சூத்கே அழுத்ேினாள். „ரப்..ரப்..ரப்.ரப்
ரப்.‟ தலைத்ேில், சவுண்டு கூடி஬து. அலரின் உேட்கை, அலதர ைடித்து,
“ஊஹ்..ஊஹ்…ம்ம்…ம்ம்ம்ம்…ஆஅஹ்…ஆஅஹ்….ஆஹாஹ்…
ஸ்ஸ்ஸ்….ம்ம்ம்ம்…ம்ம்ம்..ஊத்துைா…சூைா…ஊத்து…அரிப்புக்கு இே஫ா…பே஫ா இருக்கு…”
஋னக்கு லி஬ர்த்ேது…ப௄ச்சு லாங்ைி஬து. ஋ன் பூல் தைாஞ்சம் சுருங்ைி஬து. உருலிதனன்.


“தல   ாண்ைா, உருலாே… அப்படித஬…தைாஞ்ச தந஭ம் இருக்ைட்டும்..அப்புமம்
஋டுக்ையாம். நிகம஬ தசால்யி ேத஭ன். சூத்துய…லா஬ிய ஋ல்யா ஓட்கை஬ிலும்.. ேினம்
ேினம் ஓக்ையாம்…” ஋ன்கன ப௃த்ே ஫ற஬ில் நகனத்ோள்.

More Stories visit : www.tamilkamakathaikal.in

								
To top