Raport kwartalny CAUSA za IQ - Piotr Szalbierz, Janusz Piejko by hola7hola

VIEWS: 47 PAGES: 5

More Info
									                   GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA Spółka Akcyjna
     Grupa Prawno-Finansowa CAUSA

              Spółka Akcyjna
        Raport kwartalny
   za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012


Niniejszy raport zawiera:
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
2. WYBRANE ZAGADNIENIA Z BILANSU ORAZ RACHUNKU WYNIKÓW:
3. ISTOTNE WYDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  FINANSOWE SPÓŁKI:
4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM
  SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.
               15 maj 2012 roku
RAPORT KWARTALNY                           1|S t r o n a
                        GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA Spółka Akcyjna

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE


Nazwa:             Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna
Siedziba:           ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław
NIP:              899-26-27-260
REGON:             020638951
Sąd rejestrowy:        Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
                VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:              0000296734
Telefon:            +48 71 79 11 600
Fax:              +48 71 79 11 606
Adres strony internetowej:   www.causa.pl


Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. zajmuje się świadczeniem usług w zakresie doradztwa
prawno-finansowego dla przedsiębiorstw. Dodatkowo, Emitent w ramach Grupy Kapitałowej
oferuje kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych i prawnych pod znaną i cenioną
marką „Piejko, Szalbierz” Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. k.


Emitent bezpośrednio oraz pośrednio przez podmiot zależny („Piejko, Szalbierz” Kancelaria
Radców Prawnych i Adwokatów Sp. k.) oferuje usługi w trzech segmentach:
  –  Windykacja należności na zlecenie
  –  Doradztwo prawno-finansowe
  –  Pomoc prawna osobom fizycznym i prawnym
2. WYBRANE ZAGADNIENIA Z BILANSU ORAZ RACHUNKU WYNIKÓW:


Tabela 1. Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)
Wyszczególnienie           Stan na 31.03.2011    Stan na 31.03.2012


RAPORT KWARTALNY                               2|S t r o n a
                           GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA Spółka Akcyjna

Kapitał (fundusz)własny              1 639 899,95         3 304 702,96
Należności długoterminowe                0              0
Należności krótkoterminowe             1 566 903,83         1 904 245,58
Środki  pieniężne   i  inne  aktywa     368 681,52          120 710,87
pieniężne
Zobowiązania długoterminowe               0            460 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe            1 266 982,22         442 161,54


Tabela 2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN)
                   I kw. 2011   I kw. 2012    2011 r.      2012 r.
                  od 01.01.2011  od 01.01.2012  narastająco    narastająco
Wyszczególnienie          do 31.03.2011  do 31.03.2012  od 01.01.2011   od 01.01.2012
                                  do 31.03.2011   do 31.03.2012

Przychody    netto    ze   364 759,97   217 368,79   364 759,97      217 368,79
sprzedaży
Zysk (strata) na sprzedaży     24 208,14    -54 670,51   24 208,14      -54 670,51
Zysk    (strata)    na   23 608,47    -41 572,83   23 608,47      -41 572,83
działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto         3 914,58    -56 508,43    3 914,58      -56 508,43
Zysk (strata) netto         3 914,58    -56 508,43    3 914,58      -56 508,43
Amortyzacja             8 415,57    8 415,57    8 415,57       8 415,57
3. ISTOTNE WYDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
    FINANSOWE SPÓŁKI:
     I kwartał 2012 r. był okresem, w którym Emitent podjął dynamiczne działania
zmierzające do zwiększenia ilości nowych klientów wyrażających wole pozyskania
kapitału w drodze emisji obligacji. Efektem tego było podpisanie umów, które powinny
przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta w II i III kwartale roku 2012.
Zdaniem Emitenta aktualna sytuacja na rynku sprzyja emisjom obligacji, jak również
pozyskania kapitału poprzez emisje akcji.
RAPORT KWARTALNY                                     3|S t r o n a
                      GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA Spółka Akcyjna

Dodatkowo, Emitent rozpoczął pracę nad kolejnych projektem wprowadzenia spółki
akcyjnej na rynek NewConnect. W okresie objętym raportem znacząco wzrósł kapitał
(fundusz) własny Emitenta- do kwoty 3 304 702,96 czyli o 101,52%.
W tym czasie zmalały także bardzo należności krótkoterminowe Emitenta.


   Emitent w czasie objętym raportem będąc właścicielem- CHEMWIK Sp. z o.o. i
Mazuria Sport Sp. z o.o. kontynuował prace nad przekształceniem w/w spółek w spółki
akcyjne (przy czym CHEMWIK na mocy postanowienia sądu został już wpisany do KRS
jako spółka akcyjna) i w III kwartale 2012 r. planowany jest ich debiut na rynku
NewConnect.
Nabycie udziałów przez Emitenta istotnie wpłynie na jego wyniki w roku 2012, wobec
faktu dynamicznego rozwoju tychże spółek i debiutu na NewConnect.
Strata w wysokości 56 508,43 zł jest wynikiem rozpoczęcia przez Emitenta działalności
inwestycyjnej (w tym zakupu akcji notowanej na GPW spółki EKO EXPORT S.A.),
jednakże Emitent zaznacza, iż przedmiotowe inwestycje przełożą się na zysk w
kolejnych kwartałach roku 2012.


Emitent zakłada sukcesywny wzrost przychodów oraz zwiększonej rentowności w II
kwartale 2012 roku.
Dodatkowo zwiększenie rentowności następować będzie poprzez nie ponoszenie w
kolejnych okresach kosztów związanych z przeprowadzeniem transakcji, zostały one,
bowiem poniesione w poprzednich okresach i nie będą już występować oraz co jest
bardzo istotne ciągłym i skutecznym procesem ograniczania kosztów działalności
Emitenta. Będą one znacząco widoczne już w II kwartale roku 2012.
   Wartym zaznaczenia jest fakt, iż Emitent w tym czasie przyjmować zaczął kolejne
sprawy do windykacji należności B2B, które w przeciwieństwie do należności z
segmentu B2C, są niskonakładowe oraz wysoko rentowne. Emitent posiada zarówno
doświadczenie w ich obsłudze jak również profesjonalną kadrę.
Emitent podtrzymuje wcześniej podane prognozy finansowe.
4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM
  SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

RAPORT KWARTALNY                             4|S t r o n a
                      GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA Spółka Akcyjna
  Emitent w czasie objętym raportem przeprowadził pierwszą emisję dwuletnich
obligacji serii A oraz serii B, o czym informował w raportach bieżących z dnia
23/02/2012 roku nr 6/2012 i 29/03/2012 roku nr 10/2012.
Środki pozyskane z emisji obligacji Emitent przeznaczy w inwestycje w spółki o
ponadnormatywnej stopie rentowności, które za pośrednictwem Emitenta będą
pozyskiwać kapitał i debiutować na NewConnect, oraz zwiększenie kapitału obrotowego
spółki oraz poszerzenie działu handlowego i zwiększenie ilości przyjmowanych zleceń
windykacji B2B. Emitent przeznaczył cześć z w/w emisji na zakup akcji notowanej na
GPW spółki EKO EXPORT S.A., i informuje iż na dzień złożenia niniejszego raportu
osiągnął zysk z w/w inwestycji.
Na uwagę zasługuję fakt, iż w widoczny sposób, w I kwartale 2012 roku, nastąpił wzrost
zainteresowania ze strony klientów Emitenta, usługą windykacji należności, przy czym,
zaobserwowano trend skracania postępowania polubownego. Skutkowało to bardzo
szybkim procesem kierowania spraw zleconych przez klientów Emitenta na drogę
postępowania sądowego. Według Emitenta, jest to spowodowane tym, iż wiele firm ma
obecnie coraz większe problemy z otrzymaniem zewnętrznego finansowania swojej
bieżącej działalności operacyjnej, jak też pojawiające się coraz dobitniej problemy ze
ściągalnością należności powodują, iż w jak najszybszym terminie kierują oni sprawy do
sądu. Stąd też, zdaniem Emitenta, prowizja ze zleconych spraw pojawi się w II i w III
kwartale 2012 roku, po wydaniu nakazów zapłaty przez sądy. Dodatkowo do windykacji
kierowane są wierzytelności o krótkim terminie wymagalności z segmentu B2B.


Emitent informuje, iż do działu wspomagania egzekucji komorniczej została przyjęta
kolejna osoba. Do jej zadań należy stały kontakt oraz nadzór nad działaniami
komorników w zleconych sprawach.
RAPORT KWARTALNY                             5|S t r o n a

								
To top