Docstoc

Pengantar masailul fiqhiyah

Document Sample
Pengantar masailul fiqhiyah Powered By Docstoc
					Pengantar masailul fiqhiyah

       Oleh
  Slamet mujiono, M.Hum
  Dosen STAINU Kebumen
         PENDAHULUAN
 Perjalanan sejarah, Fiqh merupakan sesuatu kekuatan yang
 dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya
 mazhab-mazhab yang memiliki corak tersendiri, sesuai
 dengan latar belakang sosio kultural, di mana mazhab
 tersebut berkembang.
 Hal ini disokong oleh 4 faktor: Pertama, motivasi
 keagamaan. Kedua, meluasnya dominasi politik Islam pada
 masa khalifah Umar bin Chatab, fuqaha’ dari kekuasaan
 politik. Ketiga, independensi para pakar Hukum Islam dari
 kekuasaan politik (untuk mengembalikan aktualitas Hukum
 Islam yang ada serta memformulasikan sesuai dengan jiwa
 Islam). Keempat, fleksibelitas Hukum Islam itu sendiri
 mampu berkembang.


                              2
             Cont....
Berdasar ke 4 faktor tersebut, Fiqh pada akhir
 dekade belakangan ini menempati posisi yang
 menarik di kalangan masyarakat Islam. Hal ini
 disebabkan pada satu sisi masyarakat Islam
 memerlukan eksistensi Fiqh yang dapat
 mengayomi kehidupan mereka, di sisi lain kitab
 Fiqh klasik yang berhasil diformulasikan oleh para
 Fuqaha’ dalam beberapa perkara belum dapat
 memberikan jawaban terhadap persoalan baru
 yang muncul dalam kehidupan sosial.

                         3
                      Cont.....
 Jelas pernyataan tersebut berkaitan dengan dinamika perubahan
 sosial, di mana berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam
 kontemporer memerlukan antisipasi hukum.
 Sesuatu yang tak kalah pentingnya dewasa ini adalah persoalan
 yang muncul di bidang perekonomian kontemporer, di mana pada
 masa Rasulullah persoalan ini sudah ada tetapi perlu diubahsuai
 peraturan hukumnya atau belum ada aturan hukumnya sama sekali,
 seperti lembaga keuangan bank dan non bank serta sistem
 moneter. Perubahan yang mengemuka dalam persoalan tersebut
 memerlukan solusi, sehingga masyarakat Islam dapat
 mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan
 perekonomian sesuai dengan syariat Islam.
                                4
     PERKEMBANGAN FIQH
 Hukum syara’ yang diformulasikan oleh fuqaha dengan
 menggunakan nalar disebut ijtihad, sementara Fiqh
 adalah hasil pemikiran mujtahid hasil pemikiran
 mujtahid, dan pemikiran tersebut terkait dengan
 kemaslahatan dan kebutuhan masyrakat. (Amir
 Syarifuddin, 1993: 118-127).
 Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama memaparkan
 peraturan-peraturan hukum Islam secara garis besar
 dan ini memerlukan penjelasan dari Rasulullah SAW
 yang diuraikan dalam Sunnah, penjelasan inipun
 terlihat masih bersifat sederhana, dan masih
 memerlukan interpretasi secara berterusan.

                          5
           Cont.....
Persoalan yang tidak ditemukan jawaban
 hukumnya (al-Qur’an dan sunnah), maka metode
 yang digunakan untuk menemukan hukumnya
 adalah melalui qiyas.
Penggunaan metode analogi hukum (qiyas) ini
 yang kemudian menjadi embrio lahirnya hukum-
 hukum fiqh.
Dengan demikian sejak Nabi sampai priode
 sahabat, fiqh dimaknai sebagai keputusan
 hukum.
                      6
                 Cont.....
 Sejarah perkembangan fiqh tersebut sejak Rasulullah sampai
 kepada sahabat dan fuqaha’, dapat diketahui penemuan-penemuan
 hukum yang dilakukan melalui ijtihad. Namun setelah imam
 mazhab meninggal dinamika hukum Islam sempat terhenti,
 sehingga dikatakan pintu ijtihad sudah ditutup. Tindakan para
 ulama menutup pintu ijtihad diartikan secara salah oleh generasi
 sesudahnya yang menganggap pintu ijtihad tertutup selamanya.
 Pada abad modern sekarang, anggapan tertutupnya pintu ijtihad
 tidak mesti dipertahankan, karena akan menyebabkan tatanan dan
 kehidupan hukum Islam akan tertinggal, di samping semakin
 kompleksnya persoalan yang muncul yang memerlukan jawaban
 hukum. Untuk itu umat Islam mesti bergerak ke depan secara
 bersemangat mempelajari karakteristik hukum Islam yang sesuai
 dengan tuntutan sekarang.                                 7
 Fiqh Clasik dan Fiqh Kontemporer
• Fiqh Klasik : merupakan yurisprudensi ulama-
 ulama fiqh generasi pertama yang
 terkodifikasi dalam bentuk kitab-kitab fiqh.
• pembentukannya melalui Ijtihad oleh ulama-
 ulama fiqh melalui istinbat hukum dengan
 daya fikir melalui kaeda ushul fiqh, kaeda fiqh
 dan kaeda ushuliyah
Wilayah fiqh klasik : Ibadah, Jinayah, Munakahat,
mu’amalat, Mawaris, Zanaij(Mayit),   sulthoniyah,
mawaris, dll
      FIQH KONTEMPORER
     DAN PROBLEMATIKANYA

Fiqh kontemporer merupakan fiqh yang memiliki nuansa baru
yang wilayah pembahasannya berbeda dengan fiqh klasik,
bahkan terdapat persoalan yang belum pernah dibahas dalam
kitab fiqh klasik.Apakah fiqh klasik masih dapat digunakan sebagai pijakan
/panduan untuk fiqh kontemporer?                              10
       Cont....

Fiqh klasik masih menjadi acuan dalam menetapkan ketetapan hukum pada fiqh
                kontemporer. Alat dan metode penetapan hukum yang digunakan dalam fiqh klasik masih
           digunakan pada fiqh kontemporer.


  Prosedur penemuan hukum (tahkim), bahasa hukum positif dikenal dengan
 reschvinding (penemuan hukum) mengikuti prosedur yang telah disepakati oleh
fuqaha’ terdahulu yaitu melalui metode ushul fiqh, kaedah ushuliyah dan kaedah
                   fiqh.


 Ke 3 hal tersebut terbukti ratusan tahun telah memproduk fiqh yang dilakukan
   oleh para ulama dan fuqaha’, dan sampai sekarang masih dipedomani.
                                      11
Problematika

  Konteks dalil, khas -‘am Penggunaan metode ushul fiqh
 lebih banyak nuansa qiyas; riba


  Reinterpretasi dengan
menggunakan dalil ‘aqliyah/nalar
                  12
Problematika

  Konteks dalil, khas -‘am Penggunaan metode ushul fiqh
 lebih banyak nuansa qiyas; riba


  Reinterpretasi dengan
menggunakan dalil ‘aqliyah/nalar
                  13
     Cont.....

 Ke 3 metode tersebut belum mempunyai
  bentuk untuk menjawab persolan fiqh
        kontemporer Ulama harus mempunyai ilmu yang yang
 multidisipliner dan mempunyai pemahaman
yang konprehensif. Tidak punya sikap mendua Minimnya penafsiran dalil yang bernuansa
      fiqh kontemporer

                       14
  AKTUALISASI FIQH KONTEMPORER
   TERHADAP PERKEMBANGAN
Fiqh kontemporer diperlukan dalam menjawab
 persoalan syariah. Metode Ushul Fiqh (melalui
 qiyas, maslahah, sadd al-dzari’ah, urf ) dan kaedah
 Fiqh ini digunakan jika peraturan hukum yang
 diperlukan tidak ditemui dalam sumber utama (al-
 Qur’an dan Sunnah).
Fiqh kontemporer memberi peluang kepada
 mujtahid untuk memformulasikan kembali konsep-
 konsep yang sedia menjadi lebih aplikatif di tengah
 masyarakat. Pertimbangan aplikatif tersebut akan
 membawa hukum Islam sebagai suatu peraturan
 yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

                         15
Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan pelaksanaan ijtihad
    yang ideal untuk masa sekarang adalah:

 Ijtihad intiqa’i, memilih satu pendapat dari beberapa
 pendapat terkuat dari warisan fiqh, yang penuh dengan
 fatwa dan keputusan hukum. Dengan demikian ijtihad
 dalam hal ini telah ditetapkan hukumnya, tetapi perlu
 diaktualisasikan lagi sesuai dengan keperluan
 masyarakat sekarang.
 Ijtihad insya’i, pengambilan konklusi hukum baru dari
 suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh
 ulama terdahulu. Ijtihad dalam hal ini merupakan
 antisipasi terhadap persoalan-persoalan baru yang
 memerlukan jawaban.

                           16
   Pendekatan yang digunakan
 Ijtihad untuk masa sekarang adalah ijtihad integratif
 antara ijtihad intiqa’i dan ijtihad insya’i melalui
 pendapat ulama yang dipandang relevan dan kuat.
 Ijtihad jama’i/ ijtihad fardhi
 Melalui Bayani (dalil), Qiyasi ,dan Istislahi
 Fiqh kontemporer ---- keperluan yang sangat esensial,
 karena fiqh kontemporer bertujuan untuk memahami,
 mempertahankan dan menemukan hukum yang
 relevan dengan perkembangan ekonomi syariah,
 sehingga hukum yang telah diformulasikan tersebut
 dapat dijadikan sebagai asas dan panduan.

                           17
 Meskipun demikian hukum yang ditetapkan mestilah
 memperhatikan   maqashid   al-syaricah dengan
 mempertimbangkan     prinsip kemaslahatan bagi
 masyarakat.
 Dengan adanya ijtihad akan menciptakan hubungan
 yang erat antara ekonomi syariah dan fiqh. Analisis
 ekonomi akan memperlihatkan berbagai cara dalam
 memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi.
 Sementara fiqh akan merespon dengan memberi
 jawaban di antara solusi yang direkomendasikan dapat
 diterima berdasarkan maqasid ash-sharīcah.

                          18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:151
posted:9/8/2012
language:Malay
pages:18