Docstoc

tawettuft_wergeggi3

Document Sample
tawettuft_wergeggi3 Powered By Docstoc
					TIMSIRIN N TMAZIΓ T

AḌRIS : Taweṭṭuft d werǧeǧǧi


    Aɣerbaz wis-sin n tmaziɣt

  Ottawa-Carlton District School Board
    Ahil n tutlatin tigerɣlanin

   Faouzi CHELIBANE
   Rachid BEGUENANE
         Awal ɣef umaru :
        Jean de La Fontaine

Jean de La Fontaine, d yiwen n
umedyaz, d amaru afransis i yettwasnen
aṭas. Ilul ass n 8 yulyu 1621, yemmut ass
n 13 yebrir 1695.


Yura aṭas n tmucuha anda i d-isenṭaq
iɣersiwen. D timucuha yesεan anamek      Jean de
                      La Fontaine
ɣef wayen akk ttidiren yemdanen deg
ddunit.
         Jean de La Fontaine


Yenna-d Gustave Flaubert (1821- 1880) d akken
Jean de Lafontaine d amedyaz ameqqran.

D win i yessnen tutlayt tafransist akken iwata.
Deg tira, yella Victor Hugo, yella netta.
    Gustave Flaubert    Victor Hugo
       Jean de La FontaineJean de La Fontaine yura aṭas n yidlisen. Win i yes-yettwasen
ugar d Les Fables i yura deg useggas n 1668.
Deg-s aṭas n tmucuha anda d-yesenṭaq iɣersiwen.
Tasuqilt n wedlis-a tella-d ɣer waṭas n tutlayin, gar-asent
Tamaziɣt. Deg useggas n 2006, amaru Belqasem At-Uyaḥya
yessuqel-d Les Fables ɣer tutlayt-nneɣ, isem-yas Tala n
tmedwin.
     Jean de La FontaineNfern-d yiwet ger n tmucuha n wedlis-a n
Les Fables : La cigale et la fourmi.


Tamacahut-a yerra-tt-id daɣen Ǧaɛfar
Mesɛudi ɣer tmaziɣt.

D tin imi isem-a : Taweṭṭuft d werǧeǧǧi. A-
tt-an ɣur-wen.                Belqasem At-Uyaḥya
               Dijon

Taweṭṭuft d werǧeǧǧi
      sɣur
   Ǧaɛfar Mesɛudi
Taweṭṭuft     Werǧeǧǧi
Amacahu! … Ahu!
Ad telhu ad teg asaru, ɣef tweṭṭuft d
werǧeǧǧi.
Kra yekka unebdu bu chayli, taweṭṭuft
la tetteddu, la tettnadi,
la treffed, la tettɛebbi,
la tgerrew, la tettawi.

Ayen ara theggi i
wussan n wergigi.
               Tagrest
Ma d werǧeǧǧi azehwani, kra yekka wass

la yekkat agumbri, la iceṭṭeḥ,
la yettɣenni i yiman-is ddaw tili.

Tikwal ma zdat-s ad tɛeddi          Werǧeǧǧi
tuḥrict n tweṭṭuft-nni,            iceṭṭeḥ
                       ittɣenni
aɛeqqa n yirden deg yimi,
netta ad yesteɛmel ur tt-yeẓri,
ur tt-yettɛawan deg uṣubbu
wala deg usali.
                   Taweṭṭuft treffed
Asmi ay d-wweḍ ccetwa,
s usemmiḍ yesserkaben tawla,
d waḍu yetthubbun si yal tama,
d wedfel iregglen tiwwura.
Taweṭṭuft-nni dɣa tekna, ɣer
uxemmuj-is i teččur d tamečča.
                  Adfel, asemmiḍ
Nettat tuɣal testufa, ala i yiḍes
ay tt-tettarra, yerna deg wusu
tezga teḥma.
Ma d werǧeǧǧi-nni ameɛdazu,
yejjawnen deg unebdu zzhu,
ur yufi s wayes ara yessedhu,
takerciwt-is yecban amnitru,
yerna asemmiḍ la deg-s yettazu.
Mi yebda llaẓ la t-yettḍurru,
yemmekta-d taxeddamt-nni
n unebdu. Dɣa yenna i yiman-is
s usirem ɣezzifen am ujgu :
“ Ḥeqqa tella tmexluqt-nni igan
s yirden atemmu “
                       Werǧeǧǧi yesseqqreb
Sakin, yesɣel ɣer tinna ideg yeḍmeɛ      ger tawwurt n tweṭṭuft
ṛewwu. Mi yewweḍ lewhi lmeɣreb,
ɣef tewwurt n Lalla yesseqqerbeb.
Taweṭṭuft mi d-teldi tawwurt tettɛeǧǧeb :
“ Acu akka ɛni ay k-id-isrezfen ɣur-i ay imjeddeb ?!
Γileɣ werǧin lliɣ deg wallaɣ-ik imǧelleb ! “
I d as-tenna mi ɣer-s tqerreb,
ammar ɣer ugensu ad d-iǧelleb.
Dɣa yenṭeq werǧeǧǧi umi ddunit texreb,
yenna i tweṭṭuft s wawal icebbeḥ s lekteb :

“ Ah! a Nna Taneɛmart, teswiḍ ddheb !
Aniwa werǧin yurga ad kem-yekseb ? “

Tɛedda tweṭṭuft ɣer wawal n tidet tezreb :
                 “
“ Ah, tuɣaleḍ ass-a d imqezzeb !
Amer twennɛeḍ iḍelli aseḥseb,
tali ass-a afus-ik si yal lxir ad d-yenqeb.
Win deg wezɣal yecna u ddaw tili yeḥjeb,
d ulaqrar ad yecḍeḥ di ccetwa,
deg usemmiḍ ad yeɛteb “
                     Taweṭṭuft
Tuɣal tweṭṭuft ɣer wayen temlek,
lafeɣ seg waḍu ad tehlek.
Mi yesla werǧeǧǧi i tewwurt teṣṣerbek,
tebreq tkerciwt-is zun s ujenwi teftek.
Yeẓra ur yettaf yiwen ad t-isellek.


Γer taggara n tefsut,           Werǧeǧǧi
mi tekkaw tegnawt,
teḥma tmurt,
teldi-d teweṭṭuft tawwurt,
taf-d tenteḍ ɣer ufurek n tzemmurt,
tafekka n werǧeǧǧi yeǧǧan tameddurt.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:9/7/2012
language:Unknown
pages:12