Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SOAL SELIDIK by lanyuehua

VIEWS: 136 PAGES: 5

									                              KOD:
                  FAKULTI SAINS KESIHATAN
                UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
                  CAWANGAN KUALA LUMPUR
SOAL SELIDIK: PENGGUNAAN FACEBOOK SEBAGAI MEDIUM PEMBELAJARAN DAN
HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM SUBJEK BIOSTATISTIK
NB3073 DAN SUBJEK ANATOMI NB1074

Soal selidik ini mengandungi 6 muka surat termasuk muka hadapan, terbahagi
kepada 2 bahagian iaitu:

Bahagian A: Maklumat Demografik Responden
Bahagian B: Soal Selidik Kajian

Responden dikehendaki mengisi borang soal selidik ini seperti yang
diarahkan bagi setiap bahagian berdasarkan penggunaan Facebook dengan pensyarah yang mengajar subjek
seperti di atas.

Segala maklumat yang diberikan dirahsiakan. Segala kerjasama yang anda
berikan amatlah di hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.


PROJEK KUMPULAN PELAJAR KURSUS KAEDAH PENYELIDIKAN & STATISTIK NNPD6014
(PASCASISWAZAH)

SITI SUHANA BINTI ISMAIL
SITI `AISHAH BINTI ISMAIL
NORFASIHAH BINTI RAOB
MELANIE YEOH
ROSHILA BINTI BUJANG
Bahagian A - Maklumat Demografik Responden
Sila tandakan / pada pilihan jawapan yang menepati maklumat diri anda.

    1. Nama:

    2. Umur:

    3. Program:

    4. Jantina

         Lelaki     Perempuan


    5. Bangsa


          Melayu       Cina      India       Lain-lain (nyatakan)


    6. Nilai gred (PNGS) bagi semester 1 sesi 2011/2012 bagi subjek Biostatistik NB3073 atau Anatomi
     NB1074 ialah:


       A             B-


       A-             C+


       B+             C


       B             C-
    7. Adakah anda mempunyai akaun Facebook?


          Ya        Tidak
8. Berapa kerapkah anda menghubungi pensyarah melalui Facebook dalam seminggu?   Kurang daripada 1 kali


   2 – 3 kali


   4 -5 kali


   6 – 7 kali


  Lebih daripada 7 kali.


9. Saya sering menggunakan Facebook (sebagai medium pembelajaran) untuk (boleh tandakan lebih
  daripada satu)


   Bertanya soalan mengenai apa yang tidak difahami berkenaan subjek


   Berbincang dengan rakan-rakan berkenaan subjek


   Menyertai forum yang diadakan oleh pensyarah


   Lain-lain sila nyatakan


10. Bilakah anda kerap melayari atau menggunakan facebook (untuk tujuan pembelajaran)


  Sebelum menghadapi peperiksaan/kuiz


  Setiap kali menghadapi masalah untuk memahami apa yang dipelajari


  Ketika hendak menyiapkan projek atau tugasan yang diberikan oleh pensyarah


  Tidak pernah menggunakan facebook (untuk tujuan pembelajaran)
    11. Apakah aplikasi yang sering digunakan di dalam Facebook?


         Group
         Berkongsi dokumen/link/gambar
         Upload gambar
         Chatting
         Create status


    12. Adakah anda menggunakan Facebook sebagai medium pembelajaran atas kehendak sendiri?


         Ya                  Tidak

     Jika tidak, sila nyatakan sebab anda menggunakannya
     ______________________________________________________________
     ______________________________________________________________

    13. Apakah kaedah e-learning yang lebih mudah digunakan selain daripada Facebook?
Bahagian B: Soal Selidik Kajian

Panduan

i. Sila tandakan / dibahagian yang tepat mengenai diri anda
ii. Skala adalah berdasarkan seperti berikut:

1- Sangat Tidak Setuju
2- Tidak Setuju
3- Tidak Pasti
4- Setuju
5- Sangat Setuju

Bahagian B (1)- Tahap Sikap
Item                 Perkara               1  2  3  4  5
1.   Saya sentiasa berusaha untuk menggunakan Facebook (untuk tujuan
    pembelajaran) dengan sebaik mungkin
2.   Saya yakin dengan kebaikan menggunakan Facebook (untuk tujuan
    pembelajaran)
3.   Saya sentiasa melibatkan diri dalam forum yang disediakan oleh
    pensyarah dalam Facebook
4.   Saya suka menggunakan Facebook (untuk tujuan pembelajaran)
    dalam membantu proses pembelajaran subjek
5.   Penggunaan Facebook (untuk tujuan pembelajaran) banyak memberi
    faedah kepada saya
6.   Saya tidak pernah menggunakan Facebook (untuk tujuan
    pembelajaran)
7.   Saya menggunakan Facebook untuk menghubungi pensyarah hanya
    apabila terpaksa
8.   Saya turut menggalakkan rakan-rakan saya untuk turut sama
    menggunakan Facebook (untuk tujuan pembelajaran)
9.   Saya tidak berminat untuk terus menggunakan Facebook sebagai
    medium pembelajaran
10.  Facebook dapat meningkatkan keyakinan saya untuk meningkatkan
    prestasi saya dalam subjek ini


Bahagian B (2)- Tahap kepuasan
Item                 Perkara                 1  2  3  4  5
1.  Penggunaan Facebook (untuk tujuan pembelajaran) menyebabkan saya
   kerap menghubungi pensyarah
2.  Pensyarah mudah dihubungi dalam Facebook (untuk tujuan
   pembelajaran)
3.  Maklumat dan maklum balas dari pensyarah dapat disampaikan dengan
   lebih cepat dan tepat dengan menggunakan Facebook (untuk tujuan
   pembelajaran)
4.  Penggunaan Facebook (untuk tujuan pembelajaran) dapat
   meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk berinteraksi dengan
   pensyarah
5.  Pensyarah sentiasa menerima pandangan dan idea pelajar melalui
   Facebook
6.  Pembelajaran adalah lebih efektif dengan penggunaan Facebook (untuk
   tujuan pembelajaran)
7.  Penggunaan Facebook (untuk tujuan pembelajaran) dapat
   meningkatkan kefahaman pelajar terhadap subjek yang dipelajari
8.  Pengetahuan dan sumber maklumat diperolehi secara berterusan
   melalui Facebook (untuk tujuan pembelajaran)
9.  Pensyarah memberi respon yang cepat melalui Facebook
10.  Maklumat yang diperolehi melalui Facebook adalah tepat
                        -Soalan Tamat-
       Setinggi-tinggi penghargaan terhadap kerjasama anda dalam menjayakan kajian ini

								
To top