Docstoc

ED_6201

Document Sample
ED_6201 Powered By Docstoc
					                                              PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
Exercici  Agrup.  Entitat  Servei      Nom del servei o entitat    I/D Cap. Art. Conc.       Aplicació            Denominació de l'aplicació            Àrea Polít. Prog.     Denominació del programa     Import (€)
 2011    PO    6201   6201                       I  4
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt41
                                               Pirineu i Aran
                                                  410    410.0004  Del Departament de Territori i Sostenibilitat              n/a  n/a  n/a   n/a                    762,205.96
 2011    PO    6201   6201                       I  7
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt71
                                               Pirineu i Aran
                                                  710    710.0004  Del Departament de Territori i Sostenibilitat              n/a  n/a  n/a   n/a                    26,740.80
 2011    PO    6201   6201                       D  1
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt12
                                               Pirineu i Aran
                                                  120    120.0001  Retribucions bàsiques                          5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    38,551.27
 2011    PO    6201   6201                       D  1
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt12
                                               Pirineu i Aran
                                                  121    121.0001  Retribucions complementàries                       5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    33,527.30
 2011    PO    6201   6201                       D  1
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt13
                                               Pirineu i Aran
                                                  130    130.0001  Retribucions bàsiques                          5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    25,817.68
 2011    PO    6201   6201                       D  1
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt13
                                               Pirineu i Aran
                                                  130    130.0002  Retribucions complementàries                       5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    36,650.28
 2011    PO    6201   6201                       D  1
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt13
                                               Pirineu i Aran
                                                  131    131.0001  Retribucions bàsiques                          5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme       10.00
 2011    PO    6201   6201                       D  1
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt13
                                               Pirineu i Aran
                                                  131    131.0002  Retribucions complementàries                       5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme       10.00
 2011    PO    6201   6201                       D  1
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt16
                                               Pirineu i Aran
                                                  160    160.0001  Seguretat Social                             5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    43,433.47
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt20
                                               Pirineu i Aran
                                                  200    200.0002                                       5   54
                                                              Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natural s, edificis i altres construccions 542   Ordenació del territori i urbanisme    15,746.76
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt20
                                               Pirineu i Aran
                                                  203    203.0001  Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material             5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    10,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt21
                                               Pirineu i Aran
                                                  210    210.0001                                       5   54  542
                                                              Conservació, reparació i manteniment terrenys, bén s naturals, edificis i altres constr.   Ordenació del territori i urbanisme     4,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt21
                                               Pirineu i Aran
                                                  212    212.0002                                       5   54
                                                              Conservació, reparació i manteniment d'equips de r eprografia i fotocopiadores 542      Ordenació del territori i urbanisme     3,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  220    220.0001  Material ordinari no inventariable                    5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    20,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  220    220.0002  Premsa, revistes, llibres i altres publicacions             5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    15,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  221    221.0001  Aigua i energia                             5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     7,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  221    221.0089  Altres subministraments                         5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     7,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  222    222.0001  Despeses postals, missatgeria i altres similars             5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     4,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  222    222.0002                                       5
                                                              Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad quirits a entitats de la 54    542
                                                                                                      Generalitat  Ordenació del territori i urbanisme     4,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  223    223.0001  Transports                                5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     5,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  224    224.0001  Despeses d'assegurances                         5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     2,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  225    225.0001  Tributs                                 5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     3,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  226    226.0001  Exposicions, certàmens i altres activitats de prom oció         5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    25,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  226    226.0002  Atencions protocol·làries i representatives               5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     4,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  226    226.0003  Publicitat, difusió i campanyes institucionals              5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     3,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  226    226.0005  Organització de reunions, conferències i cursos             5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    25,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  226    226.0007  Publicacions i edictes als diaris oficials                5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     1,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  226    226.0011  Formació del personal propi                       5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     4,200.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  227    227.0001  Neteja i sanejament                           5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     3,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  227    227.0005  Estudis i dictàmens                           5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     5,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  227    227.0008  Intèrprets i traductors                         5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     4,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  227    227.0013  Treballs tècnics                             5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    25,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  227    227.0089  Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques      5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    35,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt22
                                               Pirineu i Aran
                                                  228    228.0003                                       5   54  542
                                                              Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat. Gestió economicofinancera   Ordenació del territori i urbanisme     1,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt23
                                               Pirineu i Aran
                                                  230    230.0001  Dietes, locomoció i trasllats                      5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    30,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt23
                                               Pirineu i Aran
                                                  231    231.0001  Altres indemnitzacions per raó del servei                5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     1,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt23
                                               Pirineu i Aran
                                                  233    233.0001  Fons d'Acció Social                           5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     2,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  2
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt24
                                               Pirineu i Aran
                                                  240    240.0001  Despeses de publicacions                         5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    16,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  4
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt44
                                               Pirineu i Aran
                                                  449    449.0007  A la Universitat de Lleida                        5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     6,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  4
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt46
                                               Pirineu i Aran
                                                  460    460.0001  A corporacions locals                          5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    90,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  4
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt46
                                               Pirineu i Aran
                                                  461    461.0001  A consorcis dependents de les corporacions locals            5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    25,500.00
 2011    PO    6201   6201                       D  4
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt48
                                               Pirineu i Aran
                                                  481    481.0001  A fundacions                               5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    10,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  4
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt48
                                               Pirineu i Aran
                                                  482    482.0001  A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius    5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    50,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  6
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt64
                                               Pirineu i Aran
                                                  640    640.0001  Inversions en mobiliari i estris                     5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     5,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  6
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt65
                                               Pirineu i Aran
                                                  650    650.0001  Inversions en equips de procés de dades                 5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme     5,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  6
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt66
                                               Pirineu i Aran
                                                  660    660.0001  Inversions en béns destinats a l'ús general per co mpte propi      5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    10,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  6
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt67
                                               Pirineu i Aran
                                                  670    670.0001  Inversions en altre immobilitzat material                5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    20,000.00
 2011    PO    6201   6201                       D  6
                    Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt68
                                               Pirineu i Aran
                                                  680    680.0001  Inversions en immobilitzat immaterial                  5   54  542   Ordenació del territori i urbanisme    100,000.00
                                                                 Pàgina 1 de 1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:9/6/2012
language:Unknown
pages:1