Docstoc

btt

Document Sample
btt Powered By Docstoc
					                                                                                                                                            www.torismearan.org
                                          Rutes | Rutas | Itinéraires | Routes


                                          La Val d’Aran és un dels indrets privi-    La Val d´Aran es uno de los lugares    La Val d’Aran est un des endroits       The Val d’Aran is one of the privileged
                                           legiats per a la pràctica del BTT.      privilegiados para la práctica del     privilégiés pour la pratique du VTT.     spots for the practice of the mountain
                                            El centre BTT Val d’Aran et          BTT. El centre BTT Val d´Aran       Le centre VTT du Val d’Aran          biking.
                                            proposa unes rutes homologades        te propone unas rutas homolo-       vous propose des itinéraires          The BTT centre Val d’aran proposes
                                           i accessibles per a tots els nivells,     gadas y accesibles para todos los     homologués et accessibles pour         you some standardized and
                                          al llarg de més de 400 km marcats,      niveles, a lo largo de más de 400 km   tous les niveaux, le long de plus de      accessible routes for all degrees of
                                          tant per als que vulguin gaudir d’un     marcados, tanto para los que quieran   400 km balisés, tant pour ceux qui       difficulty, of over 400 km of circuits
                                          contacte directe amb la natura sense     disfrutar de un contacto directo con la  veulent jouir d’un contact direct avec     mapped out. Everyone, whether you
                                          haver de superar grans dificultats,      naturaleza sin tener que superar gran-  la nature sans besoin de surpasser des     are a keen mountain-biker or simply a
                                          com per als més exigents, itinera-      des dificultades, como para los más    difficultés, que pour les plus exigeants,   lover of nature, can quietly experience
                                          ris tècnics, llargs descensos i grans     exigentes, itinerarios técnicos, largos  itinéraires techniques, longs descentes    the mountain bike experience.
                                          desnivells.                  descensos y grandes desniveles.      et grands dénivellements.
                                                                                                              Cultural Route (RC): Visit our artistic
                                          Ruta Cultural (RC): visita el nostre                          Itinéraire Culturel (RC) : visitez no-     and cultural heritage.
                                          patrimoni artístic i cultural.                             tre patrimoine artistique et culturel.     Fluvial route (RF): Pedal along our
                                          Ruta fluvial (RF): pedala al llarg dels                         Itinéraire fluvial (RF) : pédalez le      rivers and lakes.
                                          nostres rius i llacs.                                  long de nos rivières et lacs.         Family Time (FT) : route for all the
                                          Family Time (FT): rutes de fàcil accés                         Family Time (FT) : Itinéraire de facile    members of the family.
                                          per a totes les edats.                                 accès pour tous les âges.           Rural Route (RR): Visit our villages,
                                          Ruta Rural (RR): visita els nostres                           Itinéraire Rurale (RR) : visitez nos      and their connections.
                                          pobles, i els seus enllaços.                              villages, et leurs liaisons.          Forest Route (RFt): Get to know the
                                          Ruta Forestal (RFt): coneix els boscos    Ruta Cultural (RC): visita nuestro    Itinéraire Forestier (RFt) : connaissez    forests and their multiple species.
                                          i les seves múltiples espècies.        patrimonio artístico y cultural.     les forêts et leurs multiples espèces.     Panoramic Route (RP): Enjoy
                                          Ruta Panoràmica (RP): gaudeix         Ruta fluvial (RF): pedalea a lo largo   Itinéraire Panoramique (RP) : jouis-      spectacular sights of Aran.
En automóvil                 Bus                  d’espectaculars vistes d’Aran.        de nuestros ríos y lagos.         sez de spectaculaires vues d’Aran.       Camin Reiau (CR): the ancient road
                                          Camin Reiau (CR): l’antic camí que      Family Time (FT): rutas de fácil acce-  Camin Reiau (CR) : l’ancienne route      that joins the Val d’Aran. Discover its
Desde Barcelona (310 km)           Linea Lleida - Val d’Aran       uneix la Val d´Aran. Descobreix la      so para todas las edades.         qui unit la Val d’Aran. Découvrez sa      gastronomy and tradition.
Desde Girona (360 km)            Linea Barcelona - Val d’Aran      seva gastronomia i tradició.         Ruta Rural (RR): visita nuestros     gastronomie et tradition.           Descent (D): spectacular itinerary
Desde Madrid (582 km)            www.alsa.es              Descens (D): espectacular itinerari      pueblos, y sus enlaces.          Descente (D) : spectaculaire itiné-      with strong drops which requires a
Desde San Sebastián (308 km)                            d’un gran nivell tècnic i forts desnivells.  Ruta Forestal (RFt): conoce los bos-   raire d’un grand niveau technique et      high technical level. Transport service
Desde Valencia (480 km)           Avión                 Servei de transport i logística disponible.  ques y sus múltiples especies.      des forts dénivellements. Service de      and logistics available.
Desde Bordeaux (403 km)                                                      Ruta Panorámica (RP): disfruta de     transport et logistique disponible.
Desde Toulouse (165 km)           Aeropuertos más próximos:       T’ho posem fàcil: possibilitat de       espectaculares vistas del Aran.                             We make it very easy for you,
                       Zaragoza (260 km)           transport públic o transfers per accedir   Camin Reiau (CR): la antigua carre-    On vous facilite les choses : il y a la    offering you the possibility of public
Ferrocarril                 Barcelona (310 km)           a i tornar de totes les rutes. Pregunta    tera que une la Val d´Aran. Descubre   possibilité de transport public ou trans-   transport or transfers to get to
                       Toulouse - Blagnac (165 km)      en el punt d’acollida o en els seus      su gastronomía y tradición.        ferts pour accéder et revenir de toutes    and from all the routes. Ask at the
Lleida-Pirineus (AVE) (161 km)        Pau (157 km)              punts d’informació              Descenso (D) : espectacular itinera-   les routes. Adressez-vous au point       reception point or at its information
La Pobla de Segur (80 km)                                                     rio de un gran nivel técnico y fuertes  d’accueil ou à ses points d’information.    points.
Montréjeau (60 km)              www.aena.es                                     desniveles. Servicio de transporte y
www.renfe.es                 www.aeroport.fr                                   logística disponible.                                                          Btt Val d’Aran
                                                                                      RC:  1 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26
www.sncf.com                 www.toulouse.aeroport.fr
                                                                 Te lo ponemos fácil: existe trans-    RF:  5 | 9 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 26
                       www.aeropuerto-burdeos.com
                                                                 porte público o transfers para acceder  FT:  1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 | CR
Estaciones más próximas:           www.pau.aeroport.fr
                                                                 a todas las rutas o volver de ellas.   RR:  2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26
En España: Lleida
                                                                 Pregunta en el punto de acogida o en   RFt:  2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
      La Pobla de Segur
                                                                 sus puntos de información.        RP:  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
En Francia: Montréjeau
Consells | Consejos | Conseils | Advices                                                                                                                |  copos | bike |

• Abans de sortir informeu-vos de l’estat de la bicicleta, de la ruta i del clima                          Punt d’acolliment
previst.                                       Copos bike                   Punto de acogida
 • Deixeu dit el camí que fareu.                           Ap. Elurra. 25539 Betren            Point accueil | Reception point
  • Utilitzeu el casc.
                                           Tel. (+34) 973 640 024
  • Garantiu la vostra seguretat, penseu en la Llicència ecològica de la FCC.                            Punt d’informació
 • Respecteu la prioritat dels vianants i les normes de circulació.          Fax: (+34) 973 642 825
                                                                   Punto de información
• Respecteu el medi ambient i l’entorn natural.                    www.coposbike.com
                                                                   Point information
• Seguiu les rutes senyalitzades, no entreu en els camins de propietat privada.                           Information point
• No embruteu el bosc.                                Bossòst
• El Centre BTT no es fa responsable d’un mal ús dels itineraris ni de les      • Complex Esportiu                  Punt de sortida
possibles imprudències dels usuaris.                                                    Punto de salida
                                           Tel. (+34) 973 647 241
                                                                  2  3  Point départ                                                                Punto oficial de acogida de BTT
• Antes de salir informaros del estado de la bicicleta, de la ruta y del clima                           5  8  Departure point                                                               del Conselh Generau d’Aran
previsto.                                       Les
  • Dejad dicho el camino que haréis.                        • Informacion e Torisme            Punt de rentat | Punto de lavado
  • Utilizad el casco.                                                                                                                                Centro homologado BTT-Cataluña
                                           Tel. (+34) 973 647 303             Point lavage | Washing point
  • Garantizad vuestra seguridad, pensad en la Licencia ecológica          www.turismoles.com
 de la FCC.                                                             Lloguer BTT | Alquiler BTT
                                                                                                                                             Gestión, coordinación
• Respetad la prioridad de los caminantes y las normas de                                      Location VTT | Bike rental                                                         y promoción de paquetes turísticos de BTT
circulación.                                     Pònt d’Arròs
• Respetad el medio ambiente y el entorno natural.                  • Camping Verneda
                                                                   Reparació BTT | Reparación BTT
• Seguid las rutas señalizadas, no entréis en los                   Tel. (+34) 973 641 024             Réparation VTT | Repairs
caminos particulares.                                 www.campingverneda.com                                                                                 Alquiler de MTB, GPS con las rutas de Aran, bicis con sillas niño
• No ensuciéis el bosque.                                                      Dutxes | Duchas                                                                  Tienda con las mejores marcas del mercado
                                                                                           Lloc pintoresc | Lugar pintoresco | Site pittoresque | Picturesque spot
• El Centro BTT no se hace responsable de un mal uso                 Salardú                    Douches | Showers                                                            Rutas guiadas y a la carta por personal profesional y cualificado
de los itinerarios ni de las posibles imprudencias de
los usuarios.
                                           • Albergue Era Garona                                     Vistes panoràmiques | Vistas panorámicas | Vues panoramiques | Panoramic views       Servicio de transporte y soporte logístico en rutas lineales
                                           Tel. (+34) 973 645 271                                                                                        Central de Reservas y Turismo Activo
                                                                   WC                       Camping | Camping | Camping | Campsite
• Avant de partir, informez-vous sur l’état du vélo que                www.tojuaran.com
vous utiliserez pour la route et des prévisions météo.                • Informacion toristica            Desnivell positiu acumulat           Allotjament | Alojamiento | Logement | Accommodations
  • Faites savoir le chemin que vous allez emprunter.                Val d’Aran                   Desnivel positivo acumulado
  • Portez un casque.                                Tel. (+34) 973 645 197             Dénivelé maximal et minimal           Restaurant | Restaurante | Restaurant | Restaurant
  • Garantissez votre sécurité, pensez à la Llicència Ecològica                                   Maximum and minimum height                                                      Copos Bike is the official reception BTT point (BTT is mountain bike
                                           www.torismearan.org
 de la FCC (Fédération Catalane de Cyclisme).                                            difference                                                            in Catalan) of the Conselh Generau d’Aran, which is also a certified centre
                                                                                           Àrea de picnic | Area de picnic | Aire de picnic | Picnic area’s
• Respectez la priorité des passants et les règles de circulation.                                                                                                    by Turisme de Catalunya. The centre offers management, coordination,
• Respectez l’environnement.                             Vielha
                                                                   Quilòmetres totals               Balneari | Balneario | Balnéaire | Spa                               and promotion of BTT tourist packages.
• Suivez les routes signalises, n’empruntez pas de chemins privés.          • Informacion toristica            Kilómetros totales
• Ne jetez pas d’ordures dans les bois.                                                                                                                   MTB rental, GPS with the routes of Aran, pushchairs bikes rental
                                           Val d’Aran                   Total en kilomètres               Esglèsia romànica | Iglesia románica | Eglise romane | Romanesque church
• Le Centre BTT ne sera pas tenu responsable en cas de mauvais usages des                                                                                                   Repair workshop and Shop: find the best labels of the market
                                           Tel. (+34) 973 640 110             Total kilometres
itinéraires de la part des usagers et d’éventuelles imprudences commises par                                                                                                   Guided routes at will by professional and qualified staff
                                           www.torismearan.org                                      Monuments megalítics | Monumentos megalíticos | Monuments mégalithiques           Transport service and logistic support in linear routes
ces derniers.
                                                                                           Megalithic monuments
• Before starting your excursion check the condition of your bike, your planned
route and the weather forecast.
 • Tell others of your planned route.
                                                                                                                                                 |  copos | bike |
  • Use a helmet.                                                                                                                                        Ap. Elurra. 25539 Betren
  • Guarantee your safety - think of the FCC “Ecological Licence.                                                                                                          tel. (+34) 973 640 024 | fax: (+34) 973 642 825
 • Respect the right of way of pedestrians and the highway code.                                                                                                           www.coposbike.com | info@coposbike.com
• Treat the environment and nature with respect..
• Follow the market routes. Do not enter private roads and paths.
• Do not litter the woods.
• The Centre BTT is not responsible for careless use of the cycle routes or
possible carelessness of users.
                                                                                    Centro Btt Val d’Aran
                                                                                                                                                            badia. Edición: Julio 2008
                                                                                                                                                            Cartografía: Intertrace. Fotografía: Mikael Helsing, Copos Bike, Torisme Val d’Aran. Realización: peró
                                                                                                                                         N

                                                                                                                                     O         E

                                                                                                                                         S                                                                                                                           Dificultat | Dificultad | Difficulté | Difficulty
                                                                                                                               fàcil | fácil | facile | easy
   Recorrido | Circuito Btt Baish Aran                 Longitud  Desnivel                                                                                mitjana | media | moyenne | average
                                                                                                                               difícil | difícil | difficile | difficult
1  Les | Sant Blai | Camin Reiau | Les                  4,6 km   +22 m
                                                                                                                               molt difícil | muy difícil | très difficile | very difficult
2  Les | Pista Portet | Honeria | Canejan | Les             34,0 km   +820 m
                                                   Recorrido | Circuito Btt Mijaran                   Longitud  Desnivel
3  Les | Portet | Bordius | Porcingles | Canejan | Les         24,2 km   +850 m
                                                                                                   Recorrido | Circuito Btt Naut Aran                        Longitud       Desnivel
4  Bossòst | Bordes Sapòda | Portilhon | Camin Vielh | Bossòst     14,4 km   +700 m  9  Aubèrt | Pònt d’Arròs | Aubèrt                    6,7 km   +140 m
5  Bossòst | Margalida | Bassa d’Arres | Mina Victoria | Bossòst    24,0 km   +950 m  10  Vielha | Vilac | Vila | Varradòs | Bagergue | GR | Vielha      46,5 km  +1200 m  15  Arties | Garòs | Arties                           5,8 km            +50 m
6  Es Bòrdes | Pònt deth Coc | Montanhetes | Pònt d’Arró | Es Bòrdes  10,5 km   +300 m  11  Vielha | Pista Salient | Bòrda de Rei | Mont | Montcorbau | Mont              16  Salardú | Unha | Gessa | Salardú                      3,4 km            +90 m
7  Es Bòrdes | Pònt deth Coc | Montanhetes | Montanha de Vilamòs                  Vilac | Beusa | Vielha                        14,6 km   +300 m  17  Bagergue | Sta. Margalida                          3,0 km            +100 m
   Pònt d’Arròs | Es Bòrdes                       15,8 km   +650 m  12  Vielha | Pista Salient | Bords | Mont | Vilac | Vielha        38,0 km  +1200 m  18  Salardú | Ctra Aiguamòg | Tredòs | Salardú                 3,8 km            +130 m
8  Es Bòrdes | Pònt d’Arròs | Sant Joan | Vilamòs | Benós | Es Bòrdes  16,3 km   +450 m  13  Vielha | Vilac | Beusa | Gausac | Vielha               7,8 km   +120 m  19  Salardú | Tredòs | Pònt de Ruda | Tanau | Orri | Bagergue | Unha | Salardú 18,2 km            +700 m
22  Bossòst | Margalida | Arres | Pònt deth Lop | Bossòst        21,8 km  +1000 m  14  Vielha | Casau | Pomaròla | Sarrahèra | Vielha            24,0 km   +930 m  20  Plan de Beret | Montgarri | Plan de Beret                 12,2 km            +215 m
24  Portilhon | Bòsc d’Aubàs                       6,8 km   +225 m  23  Vielha | Pista de Tuca | Camin Sarrahèra | Pista Nere | Vielha    13,0 km   +560 m  21  Salardú | Prüedo | Arties | Salardú                    32,0 km            +880 m
25  Portilhon | Bòrdes de Sauvaga | Portilhon              10,7 km   +80 m  26  Betren | Vielha | Betren                       2,8 km   +50 m  CR  Camin Reiau

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:9/6/2012
language:Japanese
pages:2