Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Nang Cap Doi Ngu Nhan Vien Voi Nhan Tai Tu Cong Ty Khac

VIEWS: 5 PAGES: 7

Việc cất nhắc nh�n vi�n trong nội bộ lu�n �t tốn k�m v� �t rủi ro hơn so với việc tuyển dụng từ b�n ngo�i Việc tuyển chọn những vị tr� quản l� từ b�n ngo�i trong vai tr� mới cũng cho thấy rủi ro lớn hơn so với tuyển từ nội bộ. Những người được tuyển từ b�n ngo�i cho vị tr� c�ng cao th� c�ng nhiều rủi ro thất bại. Dưới đ�y l� những l� do cho việc n�y Việc cất nhắc nh�n vi�n trong nội bộ lu�n �t tốn k�m v� �t rủi ro hơn so với việc tuyển dụng từ b�n ngo�i

More Info
To top