Överlåtelse av bostadsrätt. Tips till dig som by Honey Claws

VIEWS: 94 PAGES: 4

									Överlåtelse av
  bostadsrätt.  Tips till dig som
         tänkt sälja din
         bostadsrätt.
                   Mitt
Tips till dig som
tänkt sälja din
bostadsrätt.
När du kontaktat HSB Mitt alternativt din vicevärd och lämnat uppgifter
om överlåtelsen/övergången av din lgh börjar överlåtelseprocessen.

Handläggaren undersöker om det finns några obetalda avgifter på lägen-
heten. Det görs även en kreditupplysning/soliditetskoll på köparen.


1. Avtal                  i och skickas in. Tänk på att det finns
Om du själv sålt din bostadsrätt skall   många fördelar med att vara med-     OBS! Det är viktigt
samtliga köpare och säljare upprätta    lem och man har tillgång till bra ra-   att du kontaktar
och underteckna ett överlåtelseavtal.   batter. Årsavgiften är för närvarande   ditt HSB kontor om
Bifogat detta brev finns mallar som    200:-. Tänk på att du som bosparar    överlåtelseproces-
förslag till överlåtelseavtal. Godkän-   i HSB måste vara medlem.         sen startat men ej
nande av din ev. make/maka eller                           avslutas. Detta för
sambo krävs även om han/hon        3. Köparens medlemskap          att säkerställa att
inte är medägare. Ett underskrivet     & överlåtelseavgift            inte avgifter för ej
originalavtal skickas tillbaka till HSB.  Om du överlåter lgh i en HSB:s bo-    slutförda överlåtel-
Har du anlitat en mäklare upprättar    stadsrättsförening krävs det att köpa-  ser debiteras.
denne ett överlåtelseavtal som mäk-    ren löser medlemskap om han/hon
laren eller du skickar till ditt HSB    inte är medlem sedan tidigare. För
kontor.                  att överlåtelsen ska bli giltig, krävs
                      det att bostadsrättsföreningen god-
Vid gåva, bodelning, arv och testa-    känner köparen som medlem i för-
mente gäller särskilda regler, kontak-   eningen. Den stadgeenliga andelen
ta handläggare för mer information.    är 500:-, och återbetalas vid eventu-
                      ellt utträde. Avi har skickats ut från
2. Säljarens medlemskap          HSB Mitt direkt till köparen. För att
Vid eventuellt utträde av säljarens    registrering av överlåtelsen skall ske
medlemskap, fylls utträdesblanketten    måste medlemskapet vara betalt. När
du bor i en HSB bostadsrättsförening   5. Registrering              Adresser till
betalar brf:en årsavgiften som f.n är  När du skickat in fullständiga papper   våra kontor:
200:- .                 kan HSB Mitt göra registreringen på    Sundsvall:
                                          Box 269
                     överlåtelsen och därefter skicka till-   851 04 Sundsvall
För att täcka bostadsrättsföreningens  baka en bekräftelse på denna. Hyres-    Östersund:
och HSB Mitts kostnader i samband    avtal, exempelvis bilplatser sägs upp.   Box 244
                                          831 23 Östersund
med överlåtelsen, uttages en över-    Till köparen skickas en registrering,
låtelseavgift som f.n är 2,5% av ett   medlemsbevis samt nya avier.        Örnsköldsvik:
                                          Nygatan 6 A
prisbasbelopp, detta enligt lag. Över-                       891 33 Örnsköldsvik
låtelseavgiften debiteras köparen på   6. Namnbyte                Härnösand:
den första avin för bostadsrättens    Eftersom HSB Fastighetsservice       Storgatan 3 A
                                          871 31 Härnösand
månadsavgift.              alternativt vicevärd vill sätta upp rätt
                                          Sollefteå:
                     namn på dörren så fort som möjligt     Storgatan 70,
4. Pant                 är det viktigt att ni fyller i namnby-   881 31 Sollefteå
Är lägenheten belånad och pantsatt,   tesblanketten som köparen fått och     Ånge:
skall du kontakta din bank. Vi re-    skickar in denna.             Fridhemsvägen 11
                                          841 32 Ånge
kommenderar att köpare och säljare
träffas och slutför affären på banken,  Att skicka till HSB Mitt
då lånet löses och köparen överläm-   • Ett överlåtelseavtal (original)
nar överenskommet belopp. Intyg     • Utträdesblankett (vid ev. utträde)
om avnoterad pant bifogas med      • Intyg om avnoterad pant
avtalet och skickas till HSB.      • Namnbytesblankett
Mitt
Box 269, 851 04 Sundsvall
Tfn 060-13 82 00
www.hsbmitt.se

								
To top