KNU Press Release Upon Return on 3rd Round Talks Sept 5 - PDF by kawthoolei7

VIEWS: 635 PAGES: 2

									                   OFFICE OF THE SUPREME HEADQUARTERS
                       KAREN NATIONAL UNION
                          KAWTHOOLEI
                       www.karennationalunion.net

      ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏
                                        ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္


ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးဘက္မွ                    ီ ုိ
                          အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနာ္စဖးရာစိန္
            ဗ    ႈ     ၀ၚ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၉) ဥ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရတုိ႕၏            ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို            ဘက္မွ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း
                    ဲ
ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြ႔၊      ဒုတိယျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္း၊   ႕   တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တို္င္းမွဴး       ၀ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အ      မ်ား
          ဲ
ပါ၀င္ေသာ အစိုးရအဖြ႔တို႔


                            ၂၀၁၂           (၃)       (၄)
                ႕ ဇ      ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းသည့္ ျပည္သူျပည္သား မ်ားအျဖစ္ ဘ၀ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအာမခံရန္          ျပည္သူမ်ားအတြင္း ယံုၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ရန္ ဥ                         ၀          ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းႏွင့္ အျခား
ကရင္ေဒသမ်ားအတြင္း တပ္စြဲထားေသာ အစုိးရတပ္မ်ား        ႕              ၾ                ၀     (     )     ၚ


                       ၀
              ႕                       ၀                     ႕


  ႕
            ႕       ၂၀၁၂
     -                           ၀    ၂၀၁၂  (၅
       -

ဆက္သြယ္ရန္- ေနာ္ေမဦးမူေၾတာ္ - ၀၈၅ ၂၄၈ ၃၀၁၃, Email: knu.nego@gmail.com

								
To top