A News Letter form EEI-JICA Project No.2 เมษายน 2549 by Guttermouth

VIEWS: 0 PAGES: 4

									     EEI-JICA Project News Letter No.1                                  8/31/2006
    The Project for Enhancing The Competency of Electrical and Electronics Institute of the Kingdom of Thailand
 A News Letter form EEI-JICA Project No.2                          เมษายน 2549
                                                    ้
                                           โรงแรมที่ผมพักนันไดติดตั้งอินเตอรเน็ดไวดวย ซึ่ง
การอบรมเทคนิคการทดสอบสําหรับสายไฟฟาและ                เปนประโยชนมากในการติดตอกับครอบครัวและบริษัทของผม
เตาอบไมโครเวฟ                             ในประเทศญี่ปุน จริงแลวผมไดลงทะเบียบ SKYP ไวแลวกอนที่
                                    จะมาประเทศไทย เพื่อผมจะไดติดตอกับครอบครัวผานทาง
       คุณ ชิราอิ ฟูจิโอะ ผูเชี่ยวชาญของ JICA ดาน       โทรศัพทที่มีรูปภาพผานอินเตอรเน็ตแบบไมมีคาใชจายไวแลว
การทดสอบสายไฟฟา จากหนวยงาน JET และคุณนิชิโน ซา            ซึ่งมันเปนสนับสนุนทางจิตใจเมื่อไดพบกับครอบครัวซึ่งอยูที่
โตชิ ผูเชี่ยวชาญของ JICA ดานการทดสอบเตาอบไมโครเวฟ          ประเทศญี่ปุน       ซึ่งผมแนะนําสําหรับบุคคลที่มาทํางาน
ดานความปลอดภัย จากหนวยงาน JQA ไดเดินทางมาอบรม            ตางประเทศแบบเดียวกับผม
การทดสอบที่สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในชวงระหวาง                ผมกังวลดานภาษาอยางมากกอนมาประเทศไทย
วันที่ 27 มีนาคม ถึง 13 เมษายน 2549 โดยมีผูรวมงาน          ผมและคุณนิชิโนะ ไมคุนเคยกับการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งผู
หลักจากทางสถาบันฯ คือ คุณสุนิดา บวรนิรมาณ (หัวหนา           ประสานงานโครงการ (คุณโคชิมา ชินนิชิโร) เปนลามภาษา
กลุมทดสอบดานวัสดุ) และคุณรัตนศักดิ์ ทองอิ่ม (หัวหนากลุม      เพียงคนเดียว ซึ่งทําใหผมเปนกังวลมากในการอบรม
ทดสอบเครื่องใชไฟฟา 2) ตามลําดับ                          แตเจาหนาที่ของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
                                    สามารถเขาใจภาษาอังกฤษของผมดวยทัศนคติที่เต็มเปยมดวย
ขอคิดเห็นจากคุณชิราอิ ฟูจิโอะ                     ความอบอุน และพวกเขาพยายามเขาใจภาษาญี่ปุนบางคํา
       ผมไดเดินทางมาในฐานะผูเชี่ยวชาญของ JICA         ดวย    ผมประหลาดใจมากที่พบวาหนึ่งในเจาหนาที่อบรมได
เพื่อมาอบรมในชวงระหวางวันที่ 27 มีนาคม ถึง 13 เมษายน         เขียนภาษาญี่ปุน (Hiragana) ดวยทุกวัน และคอมพิวเตอรชวย
2549 ที่สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส นี่เปนครั้งที่สองใน       แปลภาษายังเปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหการอบรมครั้งนี้สําเร็จได
การมาประเทศไทยของผม ครั้งแรกที่ผมมานั้นผมอยูเพียง 4          ดีดวย
วันเทานั้น ซึ่งอยูในโรงแรมอยางเดียว จึงไมมีโอกาสไดไปไหน             ตอนแรกสิ่งที่ทําใหผมเปนกังวลคือผูเชี่ยวชาญ
และไมไดเห็นวิถีชีวิตของคนไทยเลย แตในครั้งนี้ผมมีโอกาสอยู      ญี่ปุนทั้งสองคนซึ่งใชภาษาอังกฤษไมคอยบอย ไดถูกสงมาใน
ในประเทศไทยนานถึง 3 สัปดาห จึงมีโอกาสไดเรียนรูสื่อสาร        ชวงเวลาเดียวกัน         แตเมื่อผมมาถึงสถาบันไฟฟาและ
กับคนไทยและเห็นวิถีชีวิตของคนไทยมากมาย                 อิเล็กทรอนิกสจึงไดรูวามันดีจริงมากๆ เนื่องจากระหวางจาก
                
       โรงแรมที่ผมพักอยูคอนขางหางจากศูนยกลางของ       อบรมนั้น         ผูรวมงานหลักของทางสถาบันไฟฟาและ
กรุงเทพมหานคร       ซึ่งผมคิดวาดีเนื่องจากศูนยกลางของ     อิเล็กทรอนิกสไดทําใหผมรูสึกปวดหัวกับคําถาม     และความ
กรุงเทพมหานครอาจจะไมคอยสะดวก เนื่องจากมีการเลือก           ตองการ/คําขอรองมากมาย          แตเราสามารถชวยกันและ
ตั้งอยูพอดี                              แกปญหาตางๆ ได ซึ่งทําใหผมรูวาสองคนยอมดีกวาหนึ่งคน


                                 1/4
     EEI-JICA Project News Letter No.1                                   8/31/2006
แนนอน                                          
                                     ผมจะสนับสนุนอยูอยางตอเนื่องที่ประเทศญี่ปุน
        เจาหนาที่ของทางสถาบันฯ มีเสนหและขยันมากๆ            โอกาสหนาผมอยากจะเที่ยวไปประเทศไทยพรอม
พวกเขาไมเพียงรองขอผมใหทําการอบรมเกินกวา 5.00 PM แต          ครอบครัวของผม ซึ่งประเทศไทยนั้นเปนประเทศที่ดีมากๆ
ยังขอใหอบรมในวันหยุดดวย ซึ่งจริงๆ แลวมันยากมากสําหรับ                              22 เมษายน 2549
ผมในฐานะผูอบรม แตผมไมเคยเห็นกลุมคนที่ขยันอยางนี้มา                                 ชิราอิ ฟูจิโอะ
กอน กิริยาของพวกเขายังแจมใสและราเริงดวย ซึ่งผมรูสึกประ               ผูเชี่ยวชาญของ JICA ดานการทดสอบสายไฟฟา
ปรี้กระเปราเมื่อพบกับรอยยิ้มกวางของพวกเขา                                         JET
                          ุ
        ขาวไทยไมคอยเปนที่นิยมนักในญี่ปน แตผมรูวา
ขาวไทยนั้นเบากวาขาวของประเทศญี่ปุน ซึ่งเหมาะกับคนที่
                  ู
อาศัยอยูในบริเวณที่มีอุณหภูมิสงเชนประเทศไทย
        การจราจรติดขัดในประเทศไทยมาก รถตูรับสง
ตองออกจากซีคอนแสควรกอน 7.00 AM และทุกๆ วันผมจะ
กลับมาถึงซีคอนแสควรราว 7.00 PM ซึ่งผมจึงจะไดทาน
อาหารมื้อค่ํา ผมไมเคยเบื่อกันอาหารในแตละวันเลยเนื่องจาก
มีอาหารใหชิมหลายหลากมากและราคาไมแพง           อาหาร
กลางวันราคา 25 บาท สวนอาหารเย็นไมเกิน 1000 เยนตอคน
ในกรณีที่ผมทานอาหารเย็นหรืออาหารกลางวันในโรงแรม โดย
ราคาจะอยูประมาณรานอาหารญี่ปุนระดับกลางๆ เทานั้น คา
รถแทกซี่ยังราคาถูกวาที่ประเทศญี่ปุนดวย (คารถแทกซี่ในญี่ปุน     ขอคิดเห็นจากคุณนิชิโนะ ซาโตชิ
จะเริ่มประมาณ 180 บาท)                                 สิ่งแรกสุดผมไดประเมินความสามารถของสถาบัน
        มีการคาขายหลายหลากมากมายในกรุงเทพฯ ซึ่ง         ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามขอมูลที่มีอยูตามที่ไดยินจากคนอื่น
ประเทศไทยเปนเมืองที่ดีมากสําหรับสตรีทีชอบการชอปปง           เนื่องจากเวลาในการเตรียมตัวนั้นสั้นมาก      แตจริงแลวการ
        ผมรูสึกวาเวลาสามสัปดาหนั้นเร็วมาก ทุกวันผม       ประเมินของผมกอนการมานั้นคอนขางผิดพลาดอยางมาก
ทํางานหนักจากเชาถึงเย็น       รวมทั้งในวันหยุดยังตองมาทํา            เจาหนาที่ของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนั้น
รายงานดวย มีเพียงวันวางวันเดียวเทานั้นที่สามารถออกไป          ขยันมาก แตยังมีประสบการณนอย และมีการอธิบายกันอยาง
ขางนอกที่จังหวัดอยุธยาได และไดไปขี่ชางดวย              ถึงพริกถึงขิงดวยการหัวหนากลุมทดสอบ พวกเขาเปนคนที่ใจดี
        หลังจากที่ผมกลับมาถึงประเทศญี่ปุน เปนเวลา        และอบอุนดวย ผมจึงมีความสุขมากในการอยูที่สถาบันไฟฟา
ของการเริ่มปงบประมาณใหมพอดี          ตําแหนงงานและ      และอิเล็กทรอนิกส
สภาพแวดลอมของผมไดการเปลี่ยนแปลง ทําใหทุกวันผมยุง                  ผมพักอยูที่โรงแรมรอยัลปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร
มาก ตอนนี้จึงทําใหผมนึกถึงชวงเวลาสามสัปดาหในประเทศ           ซึ่งคอนขางไกลจากศูนยกลางของกรุงเทพฯ แตอยูติดกับหาง
ไทยซึ่งเปนวันที่ผมรูสึกตื่นเตนและสดชื่น                สรรพสินใหญดวย       ดังนั้นผมจึงคิดวาเปนทําเลที่ดีในการ
        สุดทายนี้ผมขอแสดงความขอบคุณสําหรับบุคคล         พักผอนในวันหยุดสุดสัปดาห      เวลานี้เปนฤดูที่รอนมากใน
ที่เกี่ยวของกับโครงการโดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณธนะศักดิ์ คุณสุ        ประเทศไทย ในบางวันอุณหภูมิตอนกลางวันมากกวาประมาณ
นิดา คุณนิชิโนะ และคุณโคจิมา ซึ่งสนับสนุนการฝกอบรมจน          35 องศาเซลเซียส       บางวันผมใชบริการแทกซี่มิเตอรกลับ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี                           โรงแรมซึ่งใชเวลาหลายชั่ว โมง
       ผมขอใหโครงการนีสําเร็จตามจุดมุงหมาย
               ้               และ             ดานการรับประทานอาหาร จริงแลวผมไมคอย                                  2/4
      EEI-JICA Project News Letter No.1                                     8/31/2006
ทานอาหารเผ็ด       ดังนั้นผมจึงไมคอยชอบอาหารไทยมากนัก         ป นี่เปนสิ่งที่ดีแตนี่เปนสิ่งหนึ่งของวัตถุประสงคที่ตองพิจารณา
                     ้
ราคาอาหารนั้นถูกมาก ดังนั้นในมือกลางวันผมจึงมีคาใชจาย           ดวย ปญหาอยางหนึ่งของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่
เพียง 25 บาท สวนมื้อค่ําผมทานอาหารหลายแบบทั้งอาหาร              ตองเผชิญคือ การปองกันการลาออกของบุคลากรในชวงอายุ
นานาชาติ อาหารอิตาเลียน อาหารจีน อาหารเกาหลี ซึ่งทํา             20 และ 30 ป ซึ่งเปนโครงสรางหลักของสถาบันฯ
ใหผมไมเคยเบื่ออาหารเลย                                   ประสบการณการทํางานที่สถาบันไฟฟาและ
        ชวงเวลาการทํางานนั้นสั้นมากดังนั้นในวันหยุดสุด        อิเล็กทรอนิกสของพวกเขาสวนใหญนอยกวา 6 ป การลาออก
สัปดาหผมจึงตองทํารายงาน และรวบรวมขอมูลสําหรับการ              ของบุคลากรนั้น เปนผลกระทบหลักโดยตรงตอเศรษฐกิจไทย
ฝกอบรม      แตก็ยังมีเวลาวันหนึ่งที่ไดไปเที่ยวจังหวัดอยุธยา     คุณธนะศักดิ์ ไชยเวช ซึ่งเปนผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและ
           ่
ทั้งหมดจึงเปนสิ่งทีดีที่ทําใหผมไดรูถึงวิถีชีวิตคนไทย รวมทั้ง       มาตรฐาน กลาววา เจาหนาที่หลายคนที่ทํางานมาแลว 5 ถึง 6
ประวัติศาสตร และสิ่งที่สําคัญคือ ไดมีการสื่อสารกับคนไทย           ปนั้น ถูกจางงานในชวงเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของอาเซียน
ระหวางการฝกอบรม ซึ่งสิ่งที่ผมเสียใจคือ ผมไมสามารถ             แตหลังจากที่ปญหาดังกลาวไดจบลงแลวและเศรษฐกิจฟนตัว
สื่อสารไดโดยตรงกับผูรวมโครงการ           เนื่องจากผมพูด     การลาออกของพนักงานของสถาบันฯ ไปยังภาคเอกชนกําลังมี
ภาษาอังกฤษไมบอยนัก                             อยางตอเนื่อง       ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยมี
        สุดทายนี้ผมอยากขอขอบคุณทุกทานที่รวมงาน           เงื่อนไขการจางงานที่ดี ทําใหเจาหนาที่บางคนยายไปอยูใน
และเกี่ยวของในโครงการนี้                           อุตสาหกรรมดังกลาวดวย
                            นิชิโน ซาโตชิ            นี่คือเหตุผลวาทําไมจึงมีโครงการจัดทําคูมือการ
      ผูเชี่ยวชาญของ JICA ดานการทดสอบเตาไมโครเวฟ            ปฏิบัติงาน      ก็คือเพื่อเปนการปองกันปญหาการลาออกของ
                                JQA      พนักงาน โดยปกติแลวบริษัทญี่ปุนจะประกอบดวยเจาหนาที่ที่
                                       เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงมีโอกาสบอยครั้งที่มีการถายประสบการณ
                                       สูคนรุนหนุม และเปนไปไดที่ทักษะตางๆ จะถูกถายทอดโดย
                                       อาศัยคูมือปฏิบัติงาน
                                               ในทางตรงกันขาม       เปนการยากที่จะถายทอด
                                       ทักษะที่สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากปญหาของ
                                       การลาออกของบุคลากร ดังนั้นนี่จึงเปนการผลักดันโครงการ
                                       จัดทําคูมือปฏิบัติงานขึ้นมา
                                               โครงการนี้ถูกนําเสนอวา ทักษะที่ถูกถายทอดไป
                                       ยังเจาหนาที่ของสถาบันฯ จะถูกทําเปนบันทึกการอบรม โดยที่
                                       เปาหมายหลักของการถายทอดดานเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญของ
                                       ญี่ปุนคือ หัวหนากลุมทดสอบ แตจริงแลวไมเพียงแตหัวหนา
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานและการลาออกของ                    กลุมทดสอบเทานั้น        แตยังรวมถึงสมาชิกกลุมทุกคนดวย
บุคลากร                                    โครงการนี้จะทํางานกับผูรวมงานหลักเพื่อปองกันการลาออก
                                       ของบุคลากร คือ การทําบันทึกการฝกอบรม การจัดทําคูมือ
      ผูเชี่ยวชาญบางคนมีความประทับใจวา เจาหนาที่          ปฏิบัติงาน การรวมฟงอบรมของผูรวมงานหลักและทีมงาน
                 ี
ของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมความราเริงมาก ที่จริง                    คุณธนะศักด กลาววา มีเหตุผลมากมายในการ
แลวโครงสรางกําลังพลของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนั้น           ลาออกของพนักงาน เชน สถานที่ตั้งของหนวยงาน และการ
แตกตางกับญี่ปุนคือ กําลังพลหลักอยูในชวงอายุ 20 และ 30           เดินทาง เงินเดือน เปนตน จึงเปนการยากที่จะแกปญหา                                    3/4
     EEI-JICA Project News Letter No.1                8/31/2006
ทั้งหมดนี้ไดในระยะเวลาอันสั้น เจาหนาที่บางคนเปลี่ยนงานไป
ยังบริษัทคูแขงที่ใหเงินเดือนสูงกวา แตในทางกลับกันเจาหนาที่
ที่ไดเปลี่ยนงานไปยังบริษัทที่ใหเงินเดือนสูงกวา พวกเขาพบวา
งานของบริษัทเอกชนนั้นยุงมากๆ ซึ่งจริงๆ แลวรายไดรวมของ
เงินเดือนที่สถาบันฯ ต่ํากวาสวนหนึ่ง แตยังมีเวลาสวนตัว
มากกวาของบริษัทเอกชน       เจาหนาที่บางคนมองดานความ
มั่นคงของสถาบันฯ ซึ่งเปนหนวยงานราชการดวย
        การปรับปรุงการบริหารจัดการไมเปนเพียงแต
เปาหมายของโครงการ แตยังสัมพันธกับเสถียรภาพของการ
ถายทอดทักษะดวย ปญหาการลาออกของพนักงานยังคงเปน
สิ่งที่ขัดขวางเปาหมายของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยู
                                  4/4

								
To top