Docstoc

Beri definisi budaya

Document Sample
Beri definisi budaya Powered By Docstoc
					.Beri definisi budaya?
kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek
seperti sejarah,kesusasteraan, politik, muzik, lukisan,seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yang diturun
temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh dikaikan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan
masyarakat sekelilingnya. Budaya adalah lambang kejayaan sesuatu masyarakat atau bangsa.
budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan fizikal dan akal dan
Daya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan
kekuatan,tenaga dan akal fikiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan
seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Senaraikan 5 komponen budaya?
Simbol, bahasa, nilai, norma,objektif, material dan teknologi.
3. Apakah perbezaan antara budayafungsional & tidak fungsional?
Fungsional - patut diteruskan danamalan yg proaktif.
X Fungsional -X patut diteruskandan amalan yg X proaktif.

3. Berikan definisi sosialisasi?
Proses interaksi sosial yg membolehkan individu belajar norma, cara hidup masyarakat dan peranannya.
4. Apakah indicator kelas sosial?
Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & kurang mahir,pendapatan bulanan & tahunan.5. Jelaskan definisi kawalan sosial?
Tindakan yg diambil utk memastikan individu mematuhi norma masyarakat.Tujuannya adalah supaya mencorak tingkah
laku individu sesuai dengan norma masyarakat.
6. Berikan definisi mobility sosial?
Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan yg berbeza dalam stratifikasi sosial. Pergerakan boleh berlaku secara
mendatar atau menegak.
7. Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam?
Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika dan diterima sebagai norma masyarakat.
8. Jelaskan perbezaan antara bangsa dan masyarakat?
Bangsa
- Berkait dengan nasionaliti & semangat kebangsaan, iaitu orang-orang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan sesebuah
negara yg dianggap berani & merdeka. Sekumpulan orang yg mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama,cth :
Bangsa Malaysia.
Masyarakat
- Sekumpulan manusia yg hidup di satu tempat. Ikut peraturan,ada norma tertentu utk tingkah laku.Mempunyai sistem nilai
yg sama & ada sistem kawalan sosial. Berinteraksi antara satu dgn lain.Cara hidup,kebudayaan yg lebih kurang
sama.Mempunyai komitmen terhadap kebaikan masyarakat.
9. Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme?
Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih tinggi dr org lain.10. Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya?
Bilik darjah yg selesa, kondusif, damai,& tenteram utk menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesama rataan, murid yg
berbeza latar belakang dr segi kaum, jantina, sosial dan keperluan Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya yg
boleh rangsang murid menjadi peka kpd budaya org lain dan saling hormat-menghormati di mana murid dpt bergaul mesra
tanpa mengira perbezaan mereka.
11. Apakah itu kurikulum tersirat?-Pembelajaran berlaku tanpa dirancang.
12. Mengapa hubungan etnik penting?
I. Negara stabil
II. Pembangunan ekonomi dgn pelaburan asing
III. Pembangunan sosial
IV. Pelancongan
V. Penghidupan aman
13.Model pembentukan Negara:-
(Integrasi)- Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi
kebudayaan, sosial dan lokasi dan sesebuah unit politik.Boleh berlaku melalui proses akomodasi,akulturasi, asimilasi atau
amalgamasi.
(Akomodasi)-Setiap kump etnik menyedari & menghormati norma dan nilai kump etnik lain & tetap mempertahankan
budaya hidup masing-masing. A+B+C=A+B+C. (A,B & C adalah budaya kumpulan).Cth : Malaysia, Switzerland
(Akulturasi)- Proses penerimaan unsur kebudayaan baru dalam kalangan kelompok. Cth: penggunaan tali leher,
angpau,makanan Yong Tau Foo, hiburan. Berbeza dgn proses asimilasi, akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti
asal masyarakat penerima.
(Asimilasi)- Proses percantuman &penyatuan antara kump etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok
dgn kebudayaan & identiti yang sama. A+B+C= A (A merupakan golongan dominan sementara B &C adalah kump minoriti).
Cth: orang Melayu di Thailand, Nonya & Baba di Melaka, orang Cina di Indonesia.
(Amalgamasi)- Satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru.
A + B + C = D.Cth : kumpulan baru hasil perkahwinan campur.

14. Cara untuk memupuk hubungan etnik yang harmonis?
I. Guru menjadi teladan & adil, X ethnosentrik.
II. Peneguhan positif utk tingkah laku yg sokong integrasi etnik.
III. Bahan p&p pelbagai etnik
IV. Aktiviti p&p pelbagai etnik
V. Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum

15. Sebab kelas bercantum ?
I. Bilangan guru X cukup
II. Bil murid X cukup, kurang drp 10 org
III. Murid dr tahap yg sama

16. Senaraikan empat ciri budaya.
i. Boleh dipelajari ii. boleh dikongsi
iii. bersifat sejagat iv. boleh diwarisi
v. sentiasa berubah-ubah
vi. mempunyai unsur simbolik
vii. mempunyai pandangan semesta

17. Senaraikan tiga faktor penghijrahan.
i. Ketidakstabilan politik di tempat asal
ii. Kesukaran kehidupan di negara asal
iii. Peluang pekerjaan di TanahMelayu
18. Huraikan bagaimana proses pertembungan dan penyesuaian antara budaya berlaku dalam masyarakat di negara kita?
i. Wajib iaitu individu hanya mempunyai satu cara uji untuk melakukannya. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada
pola yang tersedia ada tersebut.
ii. Preferred iaitu yang lebih digemari. Ini bermakna kita mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada
tetapi satu daripadanya lebih digemari.
iii. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap
dilakukan.
iv. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari.
v. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja.
19. Berikan empat tujuan pantang larang masih diamalkan dalam masyarakat di negara ini.
i. menjaga tingkah laku ii. elakkan kecelakaan
iii. menjaga keselamatan iv. kebaikan kesihatan
v. kesinambungan tradisi vi. memupuk nilai murni
20. Senaraikan empat faktor yang menyebabkan perubahan kepada bahasa.
i. pertembungan masyarakat da nbudaya.
ii. penjajahan, peperangan dan perpindahan.
iii. perubahan populasi, kelas social,etnik, umur, seks,
pekedaan,penemuan baru (kaedah, benda-benda,peralatan)
iv. pendidikan, penghijrahan,perdagangan, agama dan status
ekonomi.21. Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai
sosio-budaya.
i. Memilih kaedah pengajarap yangsesuai
ii. Membentuk disiplin murid
iii. Membentuk persefahaman dalam kalangan murid
iv. Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran
22. Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini.
i. Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar di mana mereka belajar.
ii. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara
kuantitatif.
iii. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar - guru/pengajar) .Dipelajari
oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar; tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar.
iv. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitarandan latar belakang pelaksana
kurikulum(pelajar-guru/pengajar).v. Walaupun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sama ada pada matlamat atau
objektif satu-satu kurikulum itu tetapi Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian.
vi. Jenis atau pengkategoriannyaadalah berbeza-beza mengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga matlamat
kurikulum itu sendiri.
23. Berikan empat faktor yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita.
i. kemudahan mendapatkan guru
ii. kemudahan bahan-bahan rujukan
iii. kelas sosial masyarakat
iv. lokasi sekolah dan tempat tinggal
v. kemudahan ICT
vi. peluang kerjaya selepas tamat belajar.

24. Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang ketaksamaan
pendidikan dalam kalangan murid.
i. Rancangan Makanan Tambahan(RMT)
ii. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM)
iii. Bantuan Makanan Asrama.
iv. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid
v. Jaket Keselamatan
vi. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya
vii. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
viii. Skim Baucer Tuisyen (SBT)

25. Bincangkan empat faktor yang menyebabkan berlakunya ketaksamaan peluang pendidikan antara murid di kawasan
bandar dan kawasan luar bandar.
i. kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu-satu bidang.
ii. Pertumbuhan pusat urban yang lembab
iii. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang merangsang.
iv. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan
kemahiran ICT dalam kalangan guru.
v. Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah,kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan
pelajar.
vi. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas.
vii. Jurang sosioekonomi

26. Program kerajaan utk pendidikan orang asli
i. Kia-2m ii. Program persiangan salinatan
iii. Kurikulum kap oleh BPG iv. RMT
v. SPBT

27. Usaha kerajaan utk wujudkankesamarataan pendidikan
Pendidikan percuma pd semua peringkat
i. Mengadakan kurikulum yg sama
ii. Peluang diberi X kira latar belakang
iii. Menggunakan bahasa penghantar-sjk
iv. Mengadakan sistem persekolahan yg sama
v. Memberi bantuan persekolahan
vi. Memastikan tenaga pengajar dlmsemua sekolah.

28. Cara guru mengambil kira kepelbagaian sosio-budaya
i. Guru perlu mengetahuai pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu etnik.
ii. Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam kelas
iii. Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada pelbagai kumpulan etnik.
iv. Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan alat bantu mengajar.
29. Berikan tiga pendekatan yang sesuai digunakan untuk dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum.
i. Pengajaran berpusatkan murid
ii. Melaksanakan aktiviti kumpulan
iii. Gunakan kaedah perbincangan
iv. Pendekatan kolaboratif
v. Pendekatan koperatif

30. ciri2 kelas bercantum
i. Kelas ini wujud di sekolah rendah saja
ii. Murid2 berbeza peringkat umur dantahun persekolahan
iii. Bil murid kurang drpd 10 org
iv. Guru mengajar lebih drpd satu tahun persekolahan
kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas
v. Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa
31. Nyatakan 5 program yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra
budaya.
i. Aktiviti Kebudayaan mengikut kaum
ii. Sambutan perayaan mengikut kaum
iii. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti
iv. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai
v. budaya setiap kaum
vi. Program RIMUP

32.Huraikan lima kaedah pengajaranuntuk murid yang terdiri daripada pelbagai budaya
i Pendekatan koperatif v. Kajian masa depan
ii. Pendekatan kolobaratif vi. Kaedah generatif
iii.Kontekstual
iii. Kaedah mediatif
iv. Kaedah direktif

33. Berikan lima laras bahasa yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid.
i. Laras Bahasa Biasa ii. Laras Bahasa Akademik
v. Laras Bahasa Sukan vi. Laras Bahasa Sains
vii. Laras Bahasa Rencana viii. LB Iklan / Perniagaan
34. Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan
i. Renungan mata ii. Pergerakan tangan
iii. Ukiran senyuman di bibir iv. xpresi muka prubahan air muka
v. Pergerakan kecil tubuh badan

35. Bincangkan empat implikasi gurugagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan
i. Murid tidak dapat menerima mesejdengan jelas
ii. Objektif pengajaran tidak tercapai
iii. Murid dapat mendengar dengan jelas
iv. Kawalan kelas kurang berkesan

36. Nyatakan empat kepentingan melaksanakan pelan tindakan untuk mewujudkan persekitaran mesra budaya di sesebuah
sekolah.
i. Bilik darjah - 805 sekolah dan 5,138cbilik darjah
ii. Asrama - 2,800 kapasiti penghuni
iii. Rumah guru - 414 projek, 841 unit
iv. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah
v. Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah

37. Berikan lima tindakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran untuk membantu meningkatkan mutu
pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli di negara ini.
i. Yuran Persekolahan ii. Kokurikulum
iii. Kertas ujian bulanan iv. Sukan tahunan sekolah
v. Kegiatan pendidikan Islam & Pendidikan Moral
vi. MSSM vii. Bantuan Persekolahan
viii.Pakaian seragam sekolah
x. Barang keperluan diri

38. Perkara yg diambilkira utk action plan:-
Objektif, Kumpulan sasaran, Jangkah masa, Kos
Analisis swot- strength,weakness, opportunity, threat.

ESEI:

1. IMPLIKASI -BAB 3
2. PMBINAAN BD Y MSRA BDY -BAB 5
3. KMHRN KOM GURU

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:47
posted:9/3/2012
language:Indonesian
pages:5