Iklan dan maklumat jawatan Lembaga Lada Malaysia tutup 17 September 2012 by vacancysarawak

VIEWS: 404 PAGES: 9

Iklan dan maklumat jawatan Lembaga Lada Malaysia, ditutup pada Isnin, 17 September 2012. Uploaded by VacancySarawak.blogspot.com

More Info
									                   LEMBAGA LADA MALAYSIA
          (KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI)

                    IKLAN JAWATAN
Permohonan dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun
pada tarikh tutup iklan untuk mengisi jawatan kosong di perkhidmatan Lembaga Lada Malaysia
seperti berikut :


   BIL       NAMA JAWATAN          GRED      BIL. KOSONG     TEMPAT


                        Q43/44, Q47/48,
   1.     Pegawai Penyelidik                    3       Kuching
                        Q51/52, Q53/54


1.     (a) Jawatan          : Pegawai Penyelidik Gred Q43/44, Q47/48, Q51/52, Q53/54

      (b) Agensi           : Lembaga Lada Malaysia

      (c) Ketua Perkhidmatan     : Ketua Pengarah Lembaga Lada Malaysia

      (d) Kumpulan          : Pengurusan dan Profesional
        Perkhidmatan

      (e) Klasifikasi        : Perkhidmatan Penyelidikan Dan Pembangunan
        Perkhidmatan

      (f)  Taraf Jawatan      :Tetap atau kontrak
                      (i) Pelantikan secara tetap bagi Pegawai Penyelidik yang
                        sedang dalam perkhidmatan kerajaan/swasta; atau
                      (ii) Pelantikan secara kontrak bagi pemohon yang telah
                        bersara.

 2.     Gred dan Jadual Gaji    Gred Gaji   Peringkat    Gaji Minimum    Gaji Maksimum
       Gred Q43/44, Q47/48,             P1        3,413.23       5,911.83
       Q51/52, Q53/54         Q43      P2        3,592.48       6,172.76
                             P3        3,779.60       6,462.12
                             P1        3,413.23       5,911.83
                      Q44
                             P2        3,779.60       6,462.12
                             P1        4,999.78       6,909.76
                      Q47      P2        5,243.49       7,219.52
                             P3        5,496.65       7,538.73
                             P1        4,999.78       6,909.76
                      Q48
                             P2        5,496.65       7,538.73
                             P1        5,625.59       7,555.57
                      Q51      P2        5,888.18       7,884.21
                             P3        6,160.21       8,222.28
                             P1        5,625.59       7,555.57
                      Q52
                             P2        6,160.21       8,222.28
                             P1        5,933.78       8,044.75
                      Q53      P2        6,177.50       8,390.67
                             P3        6,458.96       8,749.18
                             P1        5,933.78       8,044.75
                      Q54
                             P2        6,458.96       8,749.18

                                            Page 1 of 5
3.  Syarat Lantikan  :  Calon Pegawai Penyelidik bagi lantikan terus ke Gred Q43/44,
              Q47/47, Q51/52 atau Q53/54 hendaklah memiliki kelayakan
              seperti berikut:

               (a)     warganegara Malaysia

               (b)     berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
                     iklan jawatan;

               (c)  (i)   ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains
                       yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-
                       institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
                       diiktiraf setaraf dengannya; atau

                  (ii)  ijazah sarjana muda dalam bidang pertanian atau
                      perikanan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
                      institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau
                      kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

                  (iii)  ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf
                      oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
                      tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
                      setaraf dengannya ; atau

                  (iv) ijazah Doktor Perubatan Veterinar yang diiktiraf
                     oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
                     tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
                     setaraf dengannya; atau

                  (v) ijazah sarjana dalam bidang sains yang diiktiraf
                    oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
                    tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
                    setaraf dengannya ; atau

                  (vi) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains
                     daripada  institusi-institusi pengajian tinggi
                     tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
                     dengannya oleh kerajaan.


               (d)  lulus Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus
                  Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
                  atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
                  kerajaan.

               (e)  Calon-calon bagi lantikan ke gred Q43/44 hendaklah
                  mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan tidak
                  kurang dari 5 tahun. Bagi pelantikan ke gred yang
                  lebih tinggi (Q47/48, Q51/52 dan Q53/54) hendaklah
                  mempunyai pengalaman kerja yang telah terbukti
                  kemampuan dari segi sumbangan kepada bidang
                  pembangunan dan penyelidikan yang berkaitan.                                          Page 2 of 5
4.  Penaklukan di bawah  Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah
   syarat-syarat Skim   tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkenaan yang
   Perkhidmatan      sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya
              dari semasa ke semasa.


5.  Fungsi bidang tugas  (a)  Melaksanakan aktiviti penyelidikan:
   (Q43/44/47/48/51/52)
                 i)   Menyediakan dan membentangkan kertas cadangan
                     penyelidikan
                 ii)  Mengendali dan menyelenggara peralatan saintifik.
                 iii)  Menyediakan laporan bagi kerja-kerja teknikal.
                 iv)  Menyediakan kaedah persampelan dan pengumpulan data
                     serta kaedah operasi penyelidikan.
                 v)   Mencuba dan kerja-kerja soalselidik      bagi tujuan
                     penyelidikan.
                 vi)  Menilai penentuan hasil penyelidikan bagi tujuan
                     pembangunan.
                 vii)  Menjalankan penyelidikan untuk memperbaiki pengeluaran.


              (b)  Melaksanakan perolehan peralatan makmal, bahan kimia dan
                 bahan pakai buang bagi tujuan penyelidikan

                 i)   Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti perolehan seperti
                     Penyediaan spefikasi bahan kimia, bahan pakai buang dan
                     peralatan makmal.
                 ii)  Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti perolehan seperti
                     Penilaian sebutharga dan permohonan borang pesanan
                     tempatan (LPO).
                 iii)  Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti perolehan seperti
                     proses penghantaran dan penempatan bahan kimia, bahan
                     pakai buang dan peralatan penyelidikan di makmal.

              (c)  Menyelaras rekod-rekod berkaitan dengan pengurusan makmal
                 R&D seperti berikut;

                 i)   Rekod bekalan makmal.
                 ii)  Rekod penyelengaraan/ pembaikan peralatan makmal.
                 iii)  Rekod senarai aset dan inventori makmal.
                 iv)  Rekod-rekod lain yang diperlukan oleh pegawai atasan dari
                     semasa ke semasa.

              (d)  Menjalankan aktiviti pengembangan seperti memberi khidmat
                 nasihat berkenaan dengan aktiviti-aktiviti pengembangan dan
                 menjalankan aktiviti-aktiviti pemindahan teknologi (T.O.T).

              (e)  Melaksanakan aktiviti perlindungan tanaman.

              (f)  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke
                 semasa
                                          Page 3 of 5
6.  Fungsi bidang tugas     Melaksanakan tugas/tanggungjawab berikut:
   (Q53/54)
                  (a) Sebagai Ketua Bahagian Pembangunan dan Penyelidikan
                    dan menyelia semua pegawai penyelidik/kakitangan dan
                    menguruskan aktiviti harian bahagian
                  (b) Mengurus,   menyelaras   dan   memantau    projek-
                    projek/program-program pembangunan/penyelidikan yang
                    sedang dilaksanakan
                  (c) Bertanggungjawab merancang, mengurus dan memantau
                    bajet/peruntukan  untuk  pelaksanaan   setiap   projek
                    penyelidikan
                  (d) Menyedia/menghasilkan     kertas-kertas    penyelidikan,
                    menyediakan laporan bagi kerja-kerja teknikal dan
                    penemuan/hasil penyelidikan.
                  (e) Membentangkan     kertas-kertas    kerja/kertas-kertas
                    penyelidikan di peringkat pengurusan, national dan
                    antarabangsa.
                  (f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa
                    ke semasa


MAKLUMAT AM

Pemohon-pemohon dinasihati supaya menyediakan senarai seperti berikut bagi menyokong
permohonan dan dihantar bersama borang permohonan.

(a)  Senarai penulisan/laporan teknikal (penulisan bahan-bahan penemuan penyelidikan
    berasaskan kajian dan penemuan yang sainstifik) yang telah disediakan/dihasilkan;
(b)  Senarai perundingan dan kepakaran (aktiviti yang melibatkan penyediaan perkhidmatan
    perundingan dan kemahiran kepada suatu pihak secara berbayar atau tidak berbayar) yang
    telah disediakan;
(c)  Senarai sumbangan kepada organisasi/jabatan/negara (Aktiviti penyelidikan yang dijalankan
    menyumbang kepada objektif organisasi); dan
(d)  Resume dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan.

CARA MEMOHON

(a)  Mengisi Borang MPB 2 (Pin. 1/2008) yang boleh diperolehi daripada/menerusi mana-mana
    cara berikut ;

    i)   Dari Ibu Pejabat Lembaga Lada Malaysia, Lot 1115 Jalan Utama, Pending, 93450 Kuching
        atau mana-mana Pejabat Wilayah/Cawangan MPB di Sarawak (Sibu, Sarikei, Sri Aman,
        Serian, Betong, Bintangor, Miri, Bintulu, Sungai Asap), Johor dan Sabah ; atau
    ii)  Memuat turun dari laman web kami di www.mpb.gov.my; atau
    iii)  Menghantar SMS ke 15888 dengan menaip MPB BRGJWTN <e-mel anda> dan hantar ke
        15888. Contoh : MPB BRGJWTN BXYZ@yahoo.com dan hantar ke 15888.

(b)   Borang permohonan MPB 2 (Pin. 1/2008) yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan
    bersama salinan sijil-sijil akademik, resume, senarai hasil penyelidikan/laporan/sumbangan,
    maklumat-maklumat lain dan sebagainya.

    i)   Tulis nama jawatan yang dipohon di sudut atas kiri sampul surat.
    ii)  Alamatkan borang permohonan kepada:

        Ketua Pengarah
        Lembaga Lada Malaysia
        Lot 1115, Jalan Utama
        Peti Surat 1653
        93916 Kuching, Sarawak
        (u/p: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia)

                                              Page 4 of 5
(c)  Maklumat lanjut berkaitan kelayakan serta syarat-syarat yang diperlukan dan senarai tugas bagi
    setiap jawatan boleh didapati di laman web kami di www.mpb.gov.my atau di mana-mana
    pejabat Lembaga Lada Malaysia.

(d)  Tarikh iklan tutup : 17 September 2012

(e)  Pemohon dikehendaki membawa bersama sijil/dokumen asal beserta salinan-salinan fotostat
    sekiranya dipanggil menghadiri temu duga.


(f)  Pegawai Penyelidik yang sedang berkhidmat dengan kerajaan hendaklah membawa bersama
    dokumen-dokumen berikut jika dipilih untuk menghadiri temu duga:

   (i)   Satu salinan kenyataan perkhidmatan yang kemaskini
   (ii)  Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Bagi Tiga (3) Tahun Terakhir

(g)  Sekiranya pemohon tidak dipanggil untuk menghadiri temu duga dalam tempoh tiga bulan dari
    tarikh iklan tutup, permohonan adalah tidak berjaya.
                                            Page 5 of 5
               SKIM PERKHIDMATAN
               PEGAWAI PENYELIDIK

KLASIFIKASI        :  PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q)

KUMPULAN PERKHIDMATAN   :  PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

TARIKH KUAT KUASA     :  01 JANUARI 2012

GRED GAJI   PERINGKAT  GAJI MINIMUM          GAJI MAKSIMUM        KADAR
                                        KENAIKAN GAJI TAHUNAN
                (RM)              (RM)          (RM)
         P1        2,145.88           5,553.48
  Q41      P2        2,254.37           5,861.53            225.00
         P3        2,367.59           6,196.56
         P1        3,413.23           5,911.83
  Q43      P2        3,592.48           6,172.76            250.00
         P3        3,779.60           6,462.12
         P1        3,413.23           5,911.83
  Q44                                             250.00
         P2        3,779.60           6,462.12
         P1        4,999.78           6,909.76
  Q47      P2        5,243.49           7,219.52            270.00
         P3        5,496.65           7,538.73
         P1        4,999.78           6,909.76
  Q48                                             270.00
         P2        5,496.65           7,538.73
         P1        5,625.59           7,555.57
  Q51      P2        5,888.18           7,884.21            290.00
         P3        6,160.21           8,222.28
         P1        5,625.59           7,555.57
  Q52                                             290.00
         P2        6,160.21           8,222.28
         P1        5,933.78           8,044.75
  Q53      P2        6,177.50           8,390.67            320.00
         P3        6,458.96           8,749.18
         P1        5,933.78           8,044.75
  Q54                                             320.00
         P2        6,458.96           8,749.18

SYARAT LANTIKAN        1.    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
                    berikut:-

                    (a)     warganegara Malaysia

                    (b)     berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
                          iklan jawatan;

                    (c)    (i)   ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains
                              yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-
                              institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
                              diiktiraf setaraf dengannya; atau

                          (ii)  ijazah sarjana muda dalam bidang pertanian atau
                              perikanan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
                              institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau
                              kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

                              (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: P1
                              RM2,249.66); atau


                        1
                        (iii)  ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf
                            oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
                            tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
                            setaraf dengannya.

                            (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: P1
                            RM2,353.44); atau

                        (iv)  ijazah Doktor Perubatan Veterinar yang diiktiraf
                            oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
                            tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
                            setaraf dengannya.

                            (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: P1
                            RM2,561.00 ); atau

                        (v)   ijazah sarjana dalam bidang sains yang diiktiraf
                            oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
                            tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
                            setaraf dengannya.

                            (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: P1
                            RM2,664.78); atau

                        (vi)  ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains
                            daripada institusi-institusi pengajian tinggi
                            tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
                            dengannya oleh kerajaan.

                            (Gaji permulaan ialah pada Gred Q41: P1
                            RM2,976.11);

             dan    (d)    lulus Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus
                        Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
                        kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

SYARAT KENAIKAN PANGKAT     2.  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong
SECARA LANTIKAN           Pegawai Penyelidik adalah layak dipertimbang oleh Pihak
                   Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara
                   lantikan ke jawatan Pegawai Penyelidik Gred Q41, tertakluk
                   kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam
                   perkhidmatan dan:-

                   (a)    mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; dan

                   (b)    berumut kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

LANTIKAN TERUS KE GRED Q43,   3.  Calon adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik
Q47, Q51 ATAU Q53          yang berkenaan bagi lantikan terus ke jawatan Pegawai
                   Penyelidik Gred Q43, Gred Q47, Gred Q51 atau Gred Q53 yang
                   kosong jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

                   (a)    mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; dan

                   (b)    telah terbukti kemampuan dari segi pengalaman dan
                        sumbangan kepada bidang pembangunan dan
                        penyelidikan (R & D).
                      2
PENETAPAN GAJI PERMULAAN   4.  Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred Q41, Q43, Q47,
                  Q51 atau Q53 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik
                  berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja atau kepakaran
                  berkaitan.

TEMPOH PERCUBAAN       5.  Pegawai Penyelidik yang dilantik secara terus atau kenaikan
                  pangkat secara lantikan adalah dikehendaki berkhidmat dalam
                  tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

LATIHAN            6.  Pegawai Penyelidik boleh dikehendaki mengikuti latihan yang
                  ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan.

KURSUS INDUKSI/ PEPERIKSAAN  7.  Pegawai Penyelidik dalam percubaan adalah dikehendaki hadir
                  dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan oleh ketua
                  perkhidmatan yang berkenaan.

PENGESAHAN DALAM       8.  Pegawai Penyelidik yang dilantik adalah layak disahkan
PERKHIDMATAN            dalam perkhidmatan apabila telah:-

                  (a)    memenuhi tempoh percubaan

                  (b)    hadir dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan: dan

                  (c)    diperaku oleh ketua perkhidmatan

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN    9.  Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan
                  ditetapkan oleh ketua perkhidmatan berdasarkan prestasi
                  perkhidmatan.

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN   10.  Pegawai Penyelidik hendaklah lulus penilaian tahap kecekapan
                  yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan
                  pangkat.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED   11.  Pegawai Penyelidik Gred Q41 adalah layak dipertimbang bagi
Q44                 kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Penyelidik Gred Q44
                  tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah:-

                  (a)    disahkan dalam perkhidmatan;

                  (b)    mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

                  (c)    lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan;
                       dan

                  (d)    diperaku oleh ketua perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED   12.  Pegawai Penyelidik Gred Q43/Q44 adalah layak dipertimbang
Q48                 bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Penyelidik Gred
                  Q48 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah:-

                  (a)    mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

                  (b)    lulus semua penilaian tahap kecepakan yang ditetapkan;
                       dan

                  (c)    diperaku oleh ketua perkhidmatan.
                     3
KENAIKAN PANGKAT KE GRED  13.  Pegawai Penyelidik Gred Q47/Q48 adalah layak dipertimbang
Q52               bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Penyelidik Gred Q52
                 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah:-

                 (a)    mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

                 (b)    lulus semua penilaian tahap kecepakan yang ditetapkan;
                      dan

                 (c)    diperaku oleh ketua perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED  14.  Pegawai Penyelidik Gred Q51/Q52 adalah layak dipertimbang
Q54               bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Penyelidik Gred Q54
                 tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah:-

                 (a)    mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

                 (b)    lulus semua penilaian tahap kecepakan yang ditetapkan;
                      dan

                 (d)    diperaku oleh ketua perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED  15.  Pegawai Penyelidik Gred Q53/Q54 yang menunjukkan kebolehan
YANG TERTINGGI          yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbang bagi
                 kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong.
                    4

								
To top